Page 1

สายใยจันท์ สารสังฆมณฑล

Vol.11 ธันวาคม 2013 ปีที่

24

“ประตูแห่งความเชื่อ น�ำสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตคริสตชน”

• สรุปภาพรวม

“ปีแห่งความเชื่อ”

• ความหมายแท้จริงของ

คริสต์มาส

• จากปีความเชื่อ

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์

• คณะพลมารีย์

สังฆมณฑลจันทบุรี


ปีที่ 24 ฉบับที่ 11 / ธันวาคม 2013

Contents

สารบัญ

สายใยจันท์

สาส์นพระสังฆราช สิริพงษ์ จรัสศรี......................................... 4 จากปีแห่งความเชื่อ สู่ปีศักดิ์สิทธิ์............................................... 6 สรุปภาพรวม ปีแห่งความเชื่อ สังฆมณฑลจันทบุรี................. 8 ประมวลภาพ ปีแห่งความเชื่อ สังฆมณฑลจันทบุรี.................. 12 กฎหมายพระศาสนจักรน่ารู้....................................................... 18 ความหมายแท้จริงของ คริสต์มาส........................................... 20 พลมารีย์ สังฆมณฑลจันทบุรี................................................... 22 ความดีบริบูรณ์.......................................................................... 26 วันวาร ล้วนมีความหมาย.......................................................... 28 ปริศนาอักษรไขว้.........................................................................29 ประมวลภาพกิจกรรม.................................................................31

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสังฆมณฑล 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชื่อ ความศรัทธาและหลักปฏิบัติทางศาสนา 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ และประสบการณ์ชีวิต 2


บรรณาธิการ Editor’s talk

“11 ตุลาคม 2012 – 24 พฤศจิกายน 2013” เป็นช่วงเวลาที่พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เชิญชวนบรรดาคริสตชนทั่วโลกได้ทบทวน ไตร่ตรองความเชื่อในองค์พระ ผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษ สังฆมณฑลของเรา ได้ตอบรับค�ำเชิญขององค์สันตะปาปานี้ ด้วยการ จัดพิธีเปิด “ปีความเชื่อ” วันที่ 13 ตุลาคม 2012 ณ ศาลารวมใจโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา และได้ออกแบบคู่มือการไตร่ตรองความเชื่อภาคปฏิบัติให้แก่พี่น้องทุกท่าน ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนี้ แขวงต่าง ๆ ในสังฆมณฑลของเรา ได้จัดกิจกรรม มากมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมความเชื่อคริสตชนของเรา บัดนี้ ถึงเวลาที่พระสันตะปาปา ได้ก�ำหนดไว้ แขวงต่าง ๆ จึงได้จัดให้มีการชุมนุมและประกาศความเชื่อคริสตชนกันอีกครั้ง หนึ่ง เพื่อเฉลิมฉลองความเชื่อในโอกาส “ปิดปีความเชื่อ” อย่างไรก็ตาม เอกสาร “ประตูแห่งความเชื่อ” (PORTA FIDEI) ได้เตือนเรา ว่า “การก้าวผ่านประตูนั้น (ประตูแห่งความเชื่อ) คือการเริ่มเดินทางที่จะต้องกระทํา ไปจนตลอดชีวิต การเดินทางดังกล่าวเริ่มต้นด้วยศีลล้างบาป (เทียบ รม 6:4) ซึ่ง อาศัยศีลล้างบาปนี้เราสามารถเรียกพระเจ้าว่า ‘บิดา’ และการเดินทางจะจบลงด้วย ความตาย เพื่อที่จะไปสู่ชีวิตนิรันดร ซึ่งเป็นผลแห่งการเสด็จกลับฟื้นพระชนม์ชีพของ พระเยซูคริสตเจ้า ซึง่ อาศัยพระพรแห่งพระจิต ทรงต้องการทีจ่ ะนําผูท้ เี่ ชือ่ ในพระองค์ ไปสู่พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ (เทียบ ยน 17:22)” ชัดเจนว่า ความเชื่อของเราต้องต่อเนื่อง ก้าวเดินต่อไป ปฏิบัติความเชื่อต่อไป และต้องเข้มข้นกว่าเดิม ไม่จบลงที่การ “ปิดปีความเชื่อ” หลังจากปีความเชื่อผ่านพ้น ไป เราไม่เพียงแต่เป็นผู้มีความเชื่อ แต่ต้องเป็นพยานแห่งความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อด้วย 1 หนังสือกิจการอัครสาวกบทที่ 14 ข้อที่ 27 บันทึกไว้ว่า “เมื่อไปถึง (อันทิโอก) เปาโล และบารนาบัสก็เรียกประชุมกลุ่มคริสตชน เล่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระท�ำโดยผ่านตน ว่า พระเจ้าทรงเปิดประตูแห่งความเชื่อให้คนต่างศาสนา” คริสตชนสังฆมณฑลจันทบุรี จงภูมิใจว่า การเป็นพยานแห่งความเชื่อของเราคือ เปิดประตูแห่งความเชื่อให้คนรอบข้าง เข้าถึงพระเจ้าของเรา. สายใยจันท์ฉบับนี้ ได้สรุปกิจกรรมมาให้พี่น้องได้ชมกันอย่างจุใจ เนื้อหายังคงเข้ม ข้นเหมือนเดิม เชิญพี่น้องอ่านโดยพลัน...... สุขสันต์วันคริสตมาส และปีใหม่แด่พี่น้องคริสตชนสังฆมณฑลจันทบุรีทุกท่าน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์ 1

ขยายความเพิ่มเติม

บรรณาธิการ

3


4


สาส์นพระสังฆราช พี่น้องพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้า ปีแห่งความเชื่อที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ประกาศเปิดเมื่อวัน ที่ 11 ตุลาคม 2012 บัดนี้ ได้ปิดลงเรียบร้อยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เช่นเดียวกัน ทางสังฆมณฑลก็ได้ทำ� การฉลองปิด ปีแห่งความเชือ่ ตามแขวงต่าง ๆ ทัง้ 5 แขวงอย่างสง่างามและมีความหมาย อย่างไร ก็ดี การฟื้นฟูความเชื่อในชีวิตคริสตชนของเราแต่ละคน จะไม่ปิดหรือจบลง แต่จะ ต้องด�ำเนินอยู่ตลอดชีวิต และท�ำให้เพิ่มพูน เข้มแข็งมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ เราจะเป็น เหมือนบรรดาอัครสาวกที่ทูลพระเยซูเจ้าว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ พระเจ้าข้า โปรดเพิ่ม ความเชื่อให้พวกเราเถิด” (ลก 17:5) แผนอภิบาลของสังฆมณฑล ปี 2011-2015 ได้ด�ำเนินมาครึ่งทางแล้ว คณะ กรรมการบริหารสังฆมณฑล ได้ท�ำการทบทวน ประเมินการด�ำเนินงานของแผนใน ด้านต่าง ๆ ในระยะเวลาที่ผ่านมา และได้เห็นความก้าวหน้าเป็นล�ำดับ ซึ่งเกิดจาก ความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ในช่วงเวลาที่เหลือ เราต้องช่วยกันด�ำเนินงาน ตามแผนให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ขอความสว่างจากองค์พระจิตเจ้าได้น�ำทางแก่เราต่อไป ในปี 2014-15 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะจัดฉลองปี ศักดิส์ ทิ ธิส์ �ำหรับพระศาสนจักรในประเทศไทย เพือ่ ระลึกถึง 350 ปีแห่งการแพร่ธรรม ซึ่งเริ่มโดยมิสชันนารีคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ตั้งแต่สมัยอยุธยา และ 50 ปีที่ได้รับการสถาปนาเป็นสังฆมณฑล นี่จะเป็นโอกาสแห่งการโมทนาพระคุณ พระเจ้า ส�ำหรับพระพรแห่งความเชือ่ ทีเ่ ราได้รบั มา และอุทศิ ตนเป็นพยานแห่งความ เชื่อและเครื่องมือแห่งความรักของพระเจ้าแก่สังคมไทย ขอถือโอกาสนีส้ ง่ ความสุขแห่งเทศกาลพระคริสตสมภพและปีใหม่แก่ทกุ ท่าน

(พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี) พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี 5


จาก...ปีแห่งความเชื่อ PORTA FIDEI (The Door of Faith) สู่...ปีศัก ดิ์สิท ธิ์ to PORTA SANCTA (The Holy Door) (ตอนที่ 1) โดย คุณพ่อเอนก นามวงษ์

พ่อได้รับเชิญให้อบรมเด็กนักเรียนระดับ มัธยมต้นแห่งหนึ่ง พ่อสังเกตเห็นรอบ ๆ ในห้องนั้น นักเรียนมีโปสเตอร์ติดอยู่รอบห้อง และมีข้อความที่ เด็กนักเรียนเขียนบนโปสเตอร์ เช่น “ครอบครัวเป็นบ่อเกิดแห่งความเชื่อ” “ความเชื่อมีจุดเริ่มต้นที่ครอบครัว” “พ่อแม่เป็นผู้สอนความเชื่อ” “ครูค�ำสอนสอนความเชื่อ” พ่อตั้งค�ำถาม ถามเด็กนักเรียนว่า ที่เขียน กันทั้งหมดนี้ บ่อเกิด, จุดเริ่มต้น, สอนความเชื่อ คาทอลิกเราเชื่ออะไร? เงียบ.................ไม่มีใครตอบได้ บ้างก็ตอบ ถูก บ้างก็ไม่มั่นใจเท่าใดนัก ถ้าหากเราบอกว่า เราเชื่อ แต่เราบอกไม่ได้ ว่า เราเชื่ออะไร เราเชื่อจริงหรือ? ถ้าหากเราบอกว่า เราเชื่อว่า พระคัมภีร์ คือพระวาจาพระเจ้า แต่ เราไม่อ่าน ไม่ฟัง ไม่เรียน รู้พระวาจา ไม่ปฏิบัติตามพระวาจา เราเชื่อตามที่ บอกจริง ๆ หรือ? 6

ถ้าหากเราบอกว่า เราเชื่อว่า พระเป็นเจ้า ทรงสรรพานุภาพ สร้างฟ้าดิน มีเมตตาและรักเรา มาก แต่ เราไม่ไปวัดสรรเสริญพระองค์ ไม่ไปแก้ บาป เมื่อตกอยู่ในบาป ไม่สวดสม�่ำเสมอ ไม่รับศีล ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ถ้าเป็นเช่นนี้ เราเชื่อตามที่บอก จริง ๆ หรือ? ถ้าหากเราบอกว่า เราเชื่อว่า คริสตชนเป็น วิหารของพระจิตเจ้า (ตามค�ำสอนของนักบุญเปาโล) พระเยซูเจ้าประทับอยูก่ บั เราผ่านทางศีลมหาสนิท แต่ เรายังนินทา ท�ำร้าย เอาเปรียบพีน่ อ้ งรอบข้าง เท่ากับ ว่า เราท�ำร้ายที่ประทับของพระเยซูเจ้าด้วย ถ้าเป็น เช่นนี้ เราเชื่อตามที่บอกจริง ๆ หรือ? ถ้าหากเราบอกว่า เราเชื่อว่า เราทุกคนเป็น พีน่ อ้ งกันในพระคริสตเจ้า แต่ เราปฏิเสธทีจ่ ะแบ่งปัน เวลา ความสามารถ อาหาร ทรัพย์สมบัติ เพื่อช่วย พี่น้องในพระคริสตเจ้า ถ้าเป็นเช่นนี้ เราเชื่อตามที่ บอกจริง ๆ หรือ? หากคริสตชนเป็นแบบนี้ “จะมีประโยชน์ใด

หากผูห้ นึง่ อ้างว่ามีความเชือ่ แต่ไม่มกี ารกระท�ำ ความ เชื่อเช่นนี้ จะช่วยให้เขารอดพ้นได้หรือ” (ยก 2:14)


ในโอกาสเดือนตุลาคม 2012 เป็นเดือนทีค่ รบ รอบ 50 ปีแห่งการสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ซึ่งเริ่มขึ้น ในวันที่ 11 ตุลาคม 1962 และครบ 20 ปี การพิมพ์ หนังสือค�ำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) เพือ่ ร�ำลึก ถึงโอกาสส�ำคัญนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 จึงทรงประกาศ “ปีแห่งความเชื่อ” ให้พี่น้อง คาทอลิกได้ท�ำการเฉลิมฉลอง ระหว่างเดือนตุลาคม 2012 ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2013 เพือ่ เป็นการ ค้นพบและรื้อฟื้นความเชื่อคริสตชนอีกครั้งหนึ่ง พระสันตะปาปาทรงตรัสว่า “ปีแห่งความ เชื่อ” นี้เป็นการเรียกร้องบรรดาสัตบุรุษให้กลับใจ ใหม่ เข้าหาพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่แต่ พระองค์เดียวของโลก พระองค์ทรงให้เหตุผล “ถึงความจ�ำเป็นทีเ่ รา ต้องหันกลับมาค้นพบหนทางสูค่ วามเชือ่ กระตือรือร้นที่ จะมีประสบการณ์พบปะกับพระคริสตเจ้า สาเหตุเพราะ ปัจจุบนั คริสตชนมากมายได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติ ลึกของความเชื่อ” (ประตูแห่งความเชื่อ: หน้า 10) พระองค์ทรงลิขิตว่า “ในอดีตนั้นเป็นไป ได้ที่เรามีวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียว กัน เนื้อหาและคุณค่าแห่งความเชือ่ เป็นทีย่ อมรับ กันโดยทัว่ ไป แต่ส�ำหรับทุกวันนี้ มันไม่เป็นเช่นนัน้ อีกแล้วในสังคมส่วนใหญ่ เพราะวิกฤติของการ ขาดความเชื่อ ซึ่งมีผลต่อผู้คนเป็นจ�ำนวนมาก” พระสันตะปาปาทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่ จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนี้ ซึ่ง เป็นการเปลี่ยนทั้งในระดับปัญญาและระดับชีวิตจิต อันเป็นตัวบ่งชี้ความเข้าใจในชีวิตของเรา “เรารับไม่ได้ทเี่ กลือจะกลับกลายไร้รสชาติและ แสงสว่างจะถูกเก็บซ่อนไว้” (เทียบ มธ 5:13-16)

พระสันตะปาปาทรงประกาศ “มนุษย์ทกุ วัน นีย้ งั สามารถทีจ่ ะมีประสบการณ์ถงึ ความจ�ำเป็นที่ จะต้องไปยังบ่อนำ�้ เฉกเช่นหญิงชาวสะมาเรีย เพือ่ ที่จะสดับฟังพระเยซู ผู้ทรงเชื้อเชิญเราให้มีความ เชือ่ ในพระองค์และให้ได้รบั ต้นตอแห่งนำ�้ ทรงชีวติ ที่ท่วมท้นขึ้นภายในพระองค์” (เทียบ ยน 4:14) เราต้องค้นให้พบรสชาติใหม่ส�ำหรับการ หล่อเลีย้ งตัวเราเองในพระวาจาของพระเจ้า ซึง่ พระ ศาสนจักรมอบต่อมายังเราอย่างสัตย์ซื่อ และในปัง แห่งพลังชีวิต ที่ถูกมอบให้เป็นยาบ�ำรุงก�ำลังให้กับ บรรดาศิษย์ของพระองค์ (เทียบ ยน 6:51) พระสันตะปาปาก�ำลังกล่าวอะไรกับเรา? พระองค์ก�ำลังกล่าวจะใช้ความพยายามอย่างเต็ม ที่ ในการด�ำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมแห่งศาสนาเพื่อ รื้อฟื้นความเชื่อ เพื่อเข้าใจความเชื่อให้ลึกซึ้ง และ เพื่อแบ่งปันความเชื่อดังกล่าวให้กับผู้อื่น ไม่ใช่ด้วย การสอนเท่านั้น แต่ด้วยการกระท�ำที่เป็นแบบฉบับ แห่งความรักของคริสตชนด้วย (ประตูแห่งความ เชื่อ: หน้า 32-35) หากคริสตชนมีความเชื่อที่แท้จริง เขาต้อง เป็นคริสตชนที่นักบุญโทมัส อากวีนัส ได้เขียนใน Summa Theologica ว่า “เมื่อใครคนหนึ่งมีจิตใจพร้อมที่จะเชื่อ เขาจะรักความจริงที่เขาเชื่อ เขาจะอยู่กับความเชื่อนี้ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่เขาแสวงหาได้ 1 เพื่อยืนยันถึงความเชื่อนี้” ไม่ใช่บอกว่า ฉันเชือ่ ฉันเชือ่ ฉันเชือ่ แต่การ ด�ำเนินชีวิตคริสตชนไม่บ่งบอกเลย ฉันเชื่อ (อ่านต่อฉบับหน้า)

1ความรักล้นหลาม 2013 โดยราฟาแอล หน้า 31 7


รายงานโดย : แผนกสื่อมวลชนจันทบุรี

โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

สรุปภาพรวม

ปีแห่งความเชื่อ

ในสังฆมณฑลจันทบุรี กระบวนการฟืน้ ฟูชวี ติ ความเชือ่ ของบรรดาคริสตชนในสังฆมณฑล ได้เริม่ อย่างจริงจังเมือ่ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศให้ปี 2012-2013 เป็น “ปีแห่งความเชือ่ ” (The Year of Faith) โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2012 ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 สังฆมณฑลจันทบุรี ได้มีพิธีเปิดปีแห่งความเชื่อขึ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2012 ที่ศาลารวมใจ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โดยพระคุณเจ้า ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี สังฆมณฑลจันทบุรี ได้จดั ท�ำสือ่ สิง่ พิมพ์ ในแบบหนังสือเล่มใช้ชอื่ ว่า “ปีแห่งความเชือ่ ” โดยเน้นหลักการ และเนือ้ หาของเอกสารสภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2 ค�ำสอนของพระศาสนจักร คาทอลิก ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมเอกสาร “แนวทางปฏิบัติตน ในปีแห่งความเชื่อ” แจกจ่ายให้กับบรรดาคริสตชนทุกคนในสังฆมณฑล 8


นอกจากนี้ ทางสังฆมณฑล ได้เปิดโอกาสให้บรรดาคริสตชน สามารถเดินทางไปจาริกแสวงบุญ ตาม ศาสนสถานที่ก�ำหนดไว้ เพื่อรับพระคุณการุณย์ ในโอกาสปีแห่งความเชื่อ ตามค�ำแนะน�ำของสมณกระทรวง โดยได้ก�ำหนดศาสนสถานตามแขวงต่าง ๆ ทั้ง 5 แขวง ดังนี้

1. แขวงจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

2. แขวงศรีราชา วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา 3. แขวงหัวไผ่ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่

4. แขวงปราจีนบุรี วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี

5. แขวงสระแก้ว วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ 9


ข้าพเจ้าเชื่อ พระเจ้าข้า โปรดทวี

ถือได้ว่า การฟื้นฟูจิตใจต่าง ๆ เหล่านี้ เป็น แหล่งก�ำเนิดความเชื่อ ที่พร้อมจะถ่ายทอดต่อไปยัง คริสตชนทุกคน ดุจดังเทียนที่ได้รับการจุดต่อ จาก เทียนเล่มหนึง่ ไปสูอ่ กี เล่มหนึง่ เพราะความเชือ่ เปรียบ เสมือนการต่อเทียน เราได้เทียนทีจ่ ดุ สว่างมาแล้ว เรา ก็ต่อเทียนนี้ไปให้กับผู้อื่นต่อไป

ความเชื่อของเรา

10

พระสังฆราช ได้ออกสาส์นอภิบาลสังฆมณฑล จันทบุรี เพื่อให้บรรดาคริสตชนได้ใช้เป็นแนวทางใน การด�ำเนินชีวติ ความเชือ่ ตลอดปีแห่งความเชือ่ นี้ ใน หัวข้อ “ข้าพเจ้าเชือ่ พระเจ้าข้า โปรดทวีความเชือ่ ของเรา” สาส์นอภิบาลฉบับนี้ ได้ตพี มิ พ์ลงในหนังสือ่ “ปีแห่งความเชื่อ” อีกด้วย

คริสตชนในสังฆมณฑล ตามวัด ตามชุมชน ต่าง ๆ ได้รับการถ่ายทอดจากบรรดาพระสงฆ์ ผ่าน ทางพิธีมสิ ซาในวันอาทิตย์ และวันธรรมดา การอ่าน และร�ำพึงพระวาจาของพระเจ้า การร่วมเจริญชีวติ ตาม กระบวนการวิถชี มุ ชนวัด การเทิดเกียรติศลี มหาสนิท ทั้งหมดนี้เป็นการฟื้นฟูและเพิ่มพูนความเชื่อ

คณะสงฆ์ สังฆมณฑลจันทบุรี หลังจากที่ เปิดปีแห่งความเชือ่ ได้จดั ให้มกี ารฟืน้ ฟูจติ ใจเกีย่ วกับ “ปีแห่งความเชื่อ” ด้วยกันถึง 3 ครั้ง คือ 1. เดือนพฤศจิกายน 2012 ในหัวข้อ “ปีแห่งความ เชื่อกับการประกาศข่าวดี ในมิติเชิงสังคม ของสังฆมณฑลจันทบุรี” 2. เดือนมิถนุ ายน 2013 ในหัวข้อ “ไตร่ตรองการ ด�ำเนินชีวติ ความเชือ่ ตามพระวาจาในบริบท ความเป็นไทย” 3. เดือนพฤศจิกายน 2013 ในหัวข้อ “การฟื้นฟู ความเชื่อในพระศาสนจักร โอกาสปิดปี ความเชื่อ”

ฝ่ายอภิบาลคริสตชน แผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดสัมมนาครูคาทอลิกขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2013 ในหัวข้อ “เฉลิมฉลองความเชื่อด้วยชีวิต” เพื่อฟื้นฟูชีวิตฝ่ายจิต และบทบาทของการเป็นครู คาทอลิก ส�ำหรับใช้เป็นการถ่ายทอดความเชือ่ ให้กบั บรรดาเด็ก ๆ นอกจากนี้ ยังได้รบั การฟืน้ ฟูจติ ใจตาม จิตตารมณ์ของ “ปีแห่งความเชื่อ” ไตร่ตรองสมณ ลิขิต “Lumen Fidei” ของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส และการสอนค�ำสอนใน “ปีแห่งความเชื่อ” ทางแผนกฯ ยังได้จดั อบรม “ค�ำสอนครอบครัว” ให้ กับวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูความเชื่อ ส่งเสริม แนวทางในการด�ำเนินชีวิตแบบวิถีชุมชนวัดอีกด้วย


ในโอกาส “ปีแห่งความเชื่อ” นับเป็น พระพรอันพิเศษอย่างยิ่งของพระเจ้า ที่โปรยปราย มายังสังฆมณฑลจันทบุรี ให้ได้มพี ระสงฆ์ใหม่เพิม่ ขึ้น 2 องค์ และมีพิธีบวชเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2013 ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี คือ คุณพ่อ ยอห์น วัชรพล กู้ชาติ และคุณพ่อ เปโตร นรเทพ ภานุพันธ์ เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อ อย่างอุดมจะปรากฏอยู่ในการเจริญชีวิตที่เป็นประ จักษ์พระวรสาร เป็นแบบอย่างของความเชื่อให้แก่ บรรดาคริสตชนได้เป็นอย่างดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 ถูกก�ำหนดให้ เป็นวันสุดท้ายของ “ปีแห่งความเชื่อ” สังฆมณฑล จันทบุรี ไม่ได้จัดให้มีพิธีปิด “ปีแห่งความเชื่อ” ใน ระดับสังฆมณฑล แต่กำ� หนดให้แต่ละแขวงทัง้ 5 แขวง ในสังฆมณฑลนัน้ ท�ำการปิด “ปีแห่งความเชือ่ ” ขึน้ เอง โดยสามารถก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ ได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละแขวง • แขวงจันทบุรี ปิดในวันที่ 7 ธันวาคม 2013 ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล • แขวงศรีราชา ปิดในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2013 ที่วัดอัสสัมชัญ พัทยา • แขวงหัวไผ่ ปิดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 ที่วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม • แขวงปราจีนบุรี ปิดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2013 ที่วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา • แขวงสระแก้ว ปิดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 ที่วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ ในทุก ๆ แขวง ได้จัดให้มีการรื้อฟื้น ศีล ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ อาทิเช่น ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท มีการตั้งศีลมหาสนิท การเฝ้าศีลฯ การ แห่เทิดเกียรติ และอวยพรศีลมหาสนิท เพือ่ สรรเสริญ

พระนามพระเจ้า เพิม่ พูนความเชือ่ ให้มนั่ คง ด้วยความ เป็นหนึง่ เดียวกัน ส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์ ไตร่ตรอง แบ่งปันพระวาจา เป็นประจ�ำทุก ๆ สัปดาห์ รณรงค์ ให้คริสตชนย่อย ๆ ของชุมชนในละแวกบ้าน ด�ำเนิน ชีวิตตามแนว “วิถีชุมชนวัด” (BEC) ด้วยการเจริญ ชีวิตตามพระวาจา อย่างแท้จริง ช่วงเวลาของ “ปีแห่งความเชื่อ” ที่ผ่านไป นั้น หลายกิจกรรมภายในสังฆมณฑล เรียกร้องให้ คริสตชนเราทุกคน ได้ฟื้นฟูความเชื่อที่มีในองค์พระ เยซูเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา เพื่อให้ความเชื่อที่เรามีนั้น เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทบทวน ความเชือ่ ของเราอีกครัง้ ทบทวนความเชือ่ ในความรัก ขององค์พระเยซูเจ้า ทีเ่ ป็นดัง่ “ประตูแห่งความเชือ่ เปิดอยูเ่ สมอส�ำหรับเรา” เป็นเส้นทางทีจ่ ะน�ำเราไป สู่ชีวิตแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ให้บรรลุ ถึงจุดมุ่งหมายของการมีความเชื่ออย่างอุดม เพื่อให้ ปีแห่งความเชือ่ ทีผ่ า่ นไปนัน้ ไม่เป็นแค่การเฉลิมฉลอง และสิ้นสุดลงไปพร้อมกับพิธีปิด “ปีแห่งความเชื่อ”

ประตู แห่งความเชื่อ เปิดอยู่เสมอ ส�ำหรับเรา 11


ประมวลภาพ YEAR 2012 ปีแห่งความเชื่อ FAITH 2013 สังฆมณฑลจั น ทบุ ร ี OF

12


แขวงจันทบุรี

13


แขวงศรีราชา

14


แขวงปราจีนบุรี

15


แขวงหัวไผ่

16


แขวงสระแก้ว

17


กฎหมาย พระศาสนจักรน่ารู้ โ ด ย ส� ำ นั ก ง า น วิ นิ จ ฉั ย ค ดี

ถาม คุณพ่อครับ คราวที่แล้ว คุณพ่อบอกว่า หากหนุ่มสาวประสงค์จะแต่งงาน ต้องไปพบ พระสงฆ์เจ้าอาวาส อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการ สมรส หรือเร็วกว่านัน้ ก็ยงิ่ ดี เพือ่ เตรียมเข้าสูช่ วี ติ ครอบครัว ในเรือ่ งนีพ้ ระศาสนจักรว่าอย่างไรครับ

18


ตอบ

พระศาสนจักรให้ความส�ำคัญแก่การเตรียมเข้าสู่ชีวิตสมรสอย่างมาก

*พระศาสนจักรสอนว่า ผู้อภิบาลวิญญาณ (โดยเฉพาะพระสงฆ์เจ้าอาวาส) ต้องเอาใจใส่ และช่วย เหลือให้คู่สมรส มีจิตตารมณ์คริสตชน และพัฒนาไปสู่ความครบครัน ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

1 2 3 4

เตรียมเยาวชนคนหนุม่ สาว และผูใ้ หญ่ ให้เข้าใจความหมายการแต่งงานของคริสตชน ตลอดจนหน้าทีข่ องสามี-ภรรยา และบิดา-มารดาที่ เป็นคริสตชน ด้วยการเทศน์สอน การสอนค�ำสอน และเครื่องมือสื่อสารสังคมทุกชนิด เตรียมคูบ่ า่ วสาวทีจ่ ะเข้าสูก่ ารแต่งงาน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรับความศักดิ์สิทธิ์ และ หน้าที่สามี-ภรรยา และบิดา-มารดา ด้วยการ พบปะพูดคุยทีละคู่ ประกอบพิธีแต่งงาน เพื่อสื่อความ หมายให้มองเห็นอย่างชัดเจนว่า สามีภรรยามี ความหมาย และมีส่วนในธรรมล�้ำลึกความเป็น หนึง่ เดียว และความรักอันมีผลอุดมระหว่างพระ คริสตเจ้า และพระศาสนจักร ช่วยเหลือคูส่ มรส เพือ่ ว่า ขณะทีเ่ ขาทัง้ สองรักษาและป้องกันพันธะการแต่งงานอย่าง ซื่อสัตย์ เขาทั้งสองจะบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ ยิง่ วันยิง่ มากขึน้ อีกทัง้ มีชวี ติ ครอบครัวทีส่ มบูรณ์ มากขึ้น

*เทียบกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1063

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต ส�ำนักงานวินิจฉัยคดี 21/3 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 038-323632 19


ความหมายแท้จริงของ

คริสต์มาส โดย คุณพ่ออาทร พัฒนภิรมย์

ส�ำหรับชาวเราคาทอลิก มิได้เน้นการตกแต่งสถานที่ วัดวา บ้านเรือน และการรื่นเริง ภายนอกในโอกาสฉลองคริสต์มาส ที่เป็นเพียงส่วนประกอบเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น แต่เราต้อง คิดถึงสาระ และความหมายส�ำคัญแท้จริงของการสมโภชนี้ นั่นคือ เราเฉลิมฉลอง “ความรัก” อันยิ่งใหญ่ไม่มีขอบเขตของพระเจ้า ซึ่งประทาน “ของขวัญ” อันล�้ำค่าแก่เราคือ พระบุตรแต่องค์ เดียวของพระองค์ ให้บังเกิดเป็นมนุษย์ เจริญชีวิตท่ามกลางชาวเรา รับทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์ บนกางเขน ทรงกลับคืนพระชนมชีพ เพื่อทรงกอบกู้เราและมนุษย์ทั้งมวลให้รอดพ้นจากบาป กลับ มาเป็นบุตรของพระองค์ เพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดรในสวรรค์ ดังที่นักบุญยอห์น อัครสาวก เขียนไว้ ในพระวรสารว่า “พระเป็นเจ้าทรงรักโลกจนถึงกับประทานพระบุตรแต่องค์เดียว เพื่อใคร ๆ ที่เชื่อในพระองค์ท่านจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” (ยน. 3:16) เราทุกคนควรตอบสนองความรักของพระเจ้า ด้วยสุดดวงใจ ต้อนรับพระองค์มาประทับในใจเรา ช�ำระล้างดวงใจให้สะอาดหมดจด ตกแต่งให้งดงาม สมเป็นที่ประทับพระองค์ อย่าขับไล่พระองค์ไป อยูใ่ นถ�ำ้ หรือคอกสัตว์ แต่อญ ั เชิญพระองค์อยูใ่ นดวงใจอบอุน่ ด้วย ไฟรักตลอดไป

20

MERRY


คริสต์มาสยังหมายถึง “ความรักต่อเพือ่ นมนุษย์” อีกด้วย โอกาสคริสต์มาส เราส่ง ส.ค.ส. และมอบของ ขวัญแก่กันและกัน แต่นั่นเป็นแต่พิธีการภายนอก มัน ไม่มีความหมาย ถ้าเรายังเกลียด อิจฉา นินทาว่าร้าย ประทุษร้ายกัน แต่ให้เรารักเมตตากันดุจพี่น้อง ท�ำดี ปรารถนาดีต่อกันเสมอ ช่วยเหลือคนยากจน คนด้อย โอกาส ท�ำบุญท�ำทานด้วยใจกว้าง ฯลฯ นี่แหละ คือ การฉลองคริสต์มาสอย่างมีความหมาย “สุขสันต์พระคริสตสมภพ”

CHRISTMAS

21


ข้อมูล : คุณพ่อเปโตร ธีรพงษ์ ก้านพิกุล เรียบเรียง : แผนกสื่อมวลชนจันทบุรี

พลมารีย์

สังฆมณฑลจันทบุรี “คณะพลมารีย์ แสดงโฉมหน้าแท้จริงของพระศาสนจักรคาทอลิก” (พระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23) พลมารีย์ คือ องค์กรฆราวาสคาทอลิกแพร่ธรรม ที่รับใช้พระเป็นเจ้าในเพื่อนมนุษย์ โดยมีพระนาง พรหมจารียน์ ริ มลเป็นผูน้ ำ� เป็นคนกลางแจกจ่ายพระหรรรษทานทุกประการ ภายใต้การน�ำของพระศาสนจักร อันได้แก่ พระสังฆราชประจ�ำสังฆมณฑล และคุณพ่อเจ้าวัดของตน คณะนีเ้ คร่งครัดในเรือ่ งคุณภาพของสมาชิก ซึ่งมีความส�ำคัญสู่การรวมพลัง มีเครื่องคุ้มกันโดยอาศัยการสวดภาวนา การพลีกรรม มีระบบที่แน่นอน และ ร่วมมือกับพระสงฆ์ในทุกเรื่อง ได้รับการรับรองจากพระศาสนจักร ในสมัยของ สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 (ค.ศ. 1921) 22


คณะพลมารีย์ เข้ามาสู่ประเทศไทย เมื่อ ปี ค.ศ. 1952 โดยมี คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ผูก้ อ่ ตัง้ “คณะธิดาพระราชิน”ี ได้ศกึ ษาคูม่ อื พลมารีย์ และแปลส่วนที่ส�ำคัญพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือฉบับ ย่อ ชื่อ “ระเบียบการคณะพลมารีย์” ระเบียบการ เล่มนีไ้ ด้ใช้กนั ตลอดเรือ่ ยมา จนกระทัง่ มีหนังสือคูม่ อื ทางการของคณะฯเป็นภาษาไทย ที่จัดพิมพ์ขึ้นครั้ง แรกเมื่อปี ค.ศ. 1960 ในปี ค.ศ. 1954 ได้แผ่ขยายมาสู่สงั ฆมณฑล จันทบุรี โดยมีคุณพ่อยอแซฟ ประพล ธรรมพิชัย เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคมในขณะนัน้ ได้ รวบรวมจัดตั้งกลุ่มพลมารีย์เปรสิเดียมอาวุโส ให้ชื่อ ว่า “เปรสิเดียมพระแม่ผู้ปฏิสนธินิรมล” นอกจาก นี้ ยังได้ตั้งกลุ่มพลมารีย์เปรสิเดียมเยาวชน ภายใต้ ชื่อ “เปรสิเดียมประตูสวรรค์” อีกด้วย ท�ำให้วัด ต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง อาทิ วัดหัวไผ่ วัดแปดริ้ว วัดปราจีนบุรี วัดโคกวัด และวัดเสาวภา ได้เริ่มตั้ง เปรสิเดียมด้วยเช่นกัน ในปี ค.ศ. 1956 ซิสเตอร์ โจนซ์ ลินซ์ ผู้ แทนศูนย์กลางใหญ่ จากกรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ได้เดินทางมาเยีย่ มดูกจิ การของเปรสิเดียมต่าง ๆ ใน ประเทศไทย รวมทั้งภายในสังฆมณฑลจันทบุรี และ ได้จดั ตัง้ คูเรียขึน้ ที่ อาสนวิหารพระนางมารีฯ จันทบุรี วัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา และวัดนักบุญฟิลิป ยากอบ หัวไผ่ เพื่อให้ปกครองเปสิเดียมของแต่ละเขต ตาม โครงสร้างทีว่ า่ เปรสิเดียมหรือกลุม่ สมาชิกนัน้ จะอยู่ ในสังกัดของคูเรีย(สภาปกครอง)ในเขตของตน ส่วน คูเรียทัง้ หมดนัน้ จะขึน้ ตรงต่อเซนาตุส(สภาปกครอง ระดับประเทศ) หรือคอมิเซียม ที่ท�ำหน้าที่แบ่งเบา ภาระของเซนาตุส ในการดูแลคูเรีย ซึ่งได้ถือปฏิบัติ สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

คณะพลมารีย์ สังฆมณฑลจันทบุรี ได้ดำ� เนิน การมาเป็นระยะเวลาเกือบ 60 ปี และในปัจจุบัน มี คุณพ่อเปโตร ธีรพงษ์ ก้านพิกุล เป็นจิตตาธิการ ระดับสังฆมณฑล มีคูเรียในสังกัด 3 คูเรีย แยกเป็น 3 เขต ได้แก่

1. คูเรียแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

ดูแลรับผิดชอบในแขวงจันทบุรีและแขวงสระแก้ว มี 12 เปรสิเดียม จ�ำนวนสมาชิกประจ�ำการ 142 คน จ�ำนวนสมาชิกสนับสนุน 269 คน คุณพ่อเปโตร สมัคร เจ็งสืบสันต์ เป็นจิตตาธิการ

2. คูเรียดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีอา ศรีราชา ดูแลรับผิดชอบในแขวงศรีราชา มี 11 เปรสิเดียม จ�ำนวนสมาชิกประจ�ำการ 147 คน จ�ำนวนสมาชิกสนับสนุน 85 คน คุณพ่อยอห์น บัปติสตา นุพนั ธุ์ ทัศมาลี เป็นจิตตาธิการ

3. คูเรียราชินีแห่งสายประค�ำศักดิ์สิทธิ์ หัวไผ่

ดูแลรับผิดชอบในแขวงหัวไผ่และแขวงปราจีนบุรี มี 8 เปรสิเดียม จ�ำนวนสมาชิกประจ�ำการ 89 คน จ�ำนวนสมาชิกสนับสนุน 347 คน คุณพ่อเปโตร ธีรพงษ์ ก้านพิกลุ เป็นจิตตาธิการ แม้จำ� นวนสมาชิกจะมีไม่มากมาย เมือ่ เทียบ กับระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพราะ พลมารีย์ยึดจิตตารมณ์เข้มแข็งมั่นคงกล้าหาญ และ ไม่ชอบโด่งดังตามท�ำนองชีวประวัตขิ องพระนางพรหม จารีย์นิรมล ผู้น�ำของพลมารีย์ แต่มุ่งหมายเพื่อช่วย สมาชิกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัยการภาวนา 23


จิตตารมณ์ จิตตารมณ์ของพลมารีย์ คือ จิตตารมณ์ เดียวกันกับของพระนางมารีย์ โดยเฉพาะเมื่อ พลมารีย์มุ่งเจริญรอยตามแบบพระนางในเรื่องการ ถ่อมองค์อย่างลึกซึง้ เชือ่ ฟังอย่างสมบูรณ์ อ่อนหวาน แบบเทวดา สวดภาวนาเป็นนิจศีล บริสุทธิ์ไร้มลทิน อดทนอย่างวีรชน ชาญฉลาดอย่างชาวสวรรค์ รัก พระเป็นเจ้าอย่างอาจหาญ ไม่เห็นแก่ตัว และเหนือ อื่นใด ในความเชื่อของพระนางอันเป็นคุณธรรมล้น เหลือเฉพาะพระนางผู้เดียว ไม่มีใครเสมอเหมือน เมือ่ มีความรักและความเชือ่ ของพระนางเป็นแม่แรง กระตุน้ ดังนี้ พลมารียข์ องพระนางจึงพยายามท�ำงาน ทุกอย่างไม่ว่างานใด ๆ ไม่บ่นว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะ รู้สึกว่าอาจท�ำได้และท�ำได้ทั้งสิ้น ความมุง่ หมายของพลมารีย์ คือ ช่วยสมาชิก ให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัยการภาวนาและร่วมมือ ท�ำงาน ภายใต้การแนะน�ำของฝ่ายพระศาสนจักร ในงานของพระนางมารีย์และของพระศาสนจักร คือ ขยี้หัวงูปีศาจมารร้าย ขยายพระอาณาจักรของ พระเยซูคริสตเจ้า ให้เติบใหญ่ไพศาลออกไป โดยทีข่ นึ้ อยูก่ บั ความเห็นชอบของคองชีเลียม และข้อบังคับที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือคู่มือทางการเล่ม ปัจจุบันของคณะพลมารีย์ จึงอยู่ในบังคับบัญชาของ พระสังฆราชประจ�ำสังฆมณฑล กับพระสงฆ์เจ้าอาวาส ส�ำหรับบริการสังคม และกิจการคาทอลิก ไม่ว่าใน รูปแบบใด ตามแต่ท่านผู้ใหญ่นั้น ๆ จะเห็นสมควร แก่สมาชิก และอาณาประโยชน์แก่สวัสดิภาพของ พระศาสนาจักร สมาชิกจะไม่ปฏิบัติกิจใด ๆ เหล่า นี้ ถ้ามิได้รับการอนุมัติจากพระสังฆราช หรือพระ สงฆ์เจ้าอาวาส 24

กิจกรรม การประกาศข่าวดี : เผยแผ่ความรูศ้ าสนา คริสต์และข้อความเชื่อคาทอลิก ให้บุคคลต่างความ เชื่อ และเชิญมาร่วมกิจกรรมและพิธีที่โบสถ์ เยี่ยม บรรเทาใจผูต้ กทุกข์ และให้คำ� ปรึกษา เยีย่ มผูต้ อ้ งขัง ทีเ่ รือนจ�ำ เชิญพระสงฆ์ไปส่งศีลมหาสนิท ร่วมกับพระ สงฆ์ไปส่งศีลศักดิส์ ทิ ธิต์ า่ ง ๆ แก่ผปู้ ว่ ยทีบ่ า้ นและโรง พยาบาล ร่วมงานกับองค์กรคริสตชนต่าง ๆ ในเขตวัด ขยายงานพลมารีย์ ตั้งเปรสิเดียมใหม่ สอนค�ำสอน ช่วยงานอภิบาล : เยีย่ มคริสตชนขาดปฏิบตั ิ ศาสนกิจ และใจเมินเฉย ติดตามคู่แต่งงานเพื่อรับ คีลสมรส เตรียมตัวให้เด็ก ๆ รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ งานเยี่ยม : เยี่ยมให้ก�ำลังใจเด็กก�ำพร้า สอนให้รกั และแบ่งปันกัน เยีย่ มผูป้ ว่ ยและผูส้ งู อายุ ที่ บ้านและโรงพยาบาล ทัง้ คาทอลิกและต่างความเชือ่ เยี่ยมนักบวชหญิงอาวุโสและภาวนาร่วมกัน งานส่งเสริมความศรัทธา : ร่วมเฝ้าศีลมหา สนิท แห่รูปพระกุมารเยซูและแห่รูปแม่พระ เยี่ยม ติดตามสมาชิกประจ�ำการ และสมาชิกสนับสนุน ร่วม อธิษฐานภาวนา ร่วมพิธมี สิ ซา เพือ่ ส่งเสริมความเชือ่ และกิจศรัทธาต่อแม่พระ ร่วมสวดสายประค�ำส่วน ตัว ในครอบครัวและในกลุม่ ส่งเสริมการเฝ้าศีลมหา สนิทและพลีกรรม โครงการในอนาคต : หาสมาชิกเพิม่ รณรงค์ ให้สมาชิกอ่านและไตร่ตรองพระคัมภีร์ ขอให้สมาชิก ทุกคนอ่าน ไบเบิ้ล ไดอารี่ ประจ�ำวัน ศึกษาหนังสือ คู่มือพลมารีย์อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง


กิจกรรม งานของคณะพลมารีย์ สังฆมณฑลจันทบุรี

25


ความดี บ ริ บู ร ณ์ คนดีย่อมน�ำสิ่งที่ดี ออกมาจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตน ส่วนคนเลวย่อมน�ำสิ่งที่เลว ออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตน เพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา (ลก 6:45)

26


ชีวต ิ คือ . . .

การก้าวไปข้างหน้าพร้อมเก็บเกีย ่ วประสบการณ์ ทีผ ่ า่ นเข้ามาให้ได้มากทีส ่ ด ุ ทัง้ ดีและร้าย การพบปะผูค้ น ก็เป็นประสบการณ์ทม ี่ คี า่ การเรียนรูช้ ว ี ต ิ ผูค้ นทีห่ ลากหลาย ท�ำให้เรามีจต ิ ใจทีเ่ ข้มแข็งขึน้ รูจ้ กั วางตัวให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละประเภทมากขึน้ บุคคลทีผ ่ า่ นเข้ามา เป็นแบบอย่างทีด ่ ใี ห้ชว ี ต ิ จงอย่าลืมเขา...เพราะเขาท�ำให้เราเป็นคนดี บุคคลทีผ ่ า่ นเข้ามา ท�ำให้เกิดรอยหม่นหมองในใจ จงอย่าลืม...เพราะเขาท�ำให้เรารูว ้ า่ ไม่ควรท�ำเช่นนัน้ กับใคร ฉันเรียนรูก้ ารให้ ทีม ่ คี า่ จากบุคคลหนึง่ ประสบการณ์กล่อมเกลาให้ฉนั สัมผัสว่า ยิง่ ให้ดว ้ ยใจไม่หวังผล เรายิง่ ได้รบั กลับคืนร้อยเท่าพันทวี ฉันเรียนรูก้ ารนิง่ เฉย ต่อสิง่ เร้าร้อนแรงจากอีกบุคคลหนึง่ ประสบการณ์กล่อมเกลาให้ฉนั รูจ้ กั ทีจ่ ะนิง่ สงบ มีสติ ไม่ดนิ้ รนไปกับสภาพแวดล้อมทีว ่ นุ่ วาย บุคคลแต่ละคนต่างน�ำสิง่ ทีม ่ อ ี ยูใ่ นใจของตนออกมา แสดงเป็นค�ำพูดและการกระท�ำ เลือกทีจ่ ะคบเลือกทีจ่ ะรับมาเป็นแบบอย่าง และเลือกทีจ่ ะพยายามให้อภัย เพือ ่ เราจะได้เป็นคนดีทม ี่ ี

“ ความดีบริบรู ณ์ ” โดย น�้ำผึ้งหวาน 27


28


GAME ปริศนาอักษรไขว้ กติกา

ส�ำหรับผู้ตอบถูก จะได้รับของที่ระลึกจากหน่วยงานฯ เติมอักษรไขว้ทางด้านล่างให้สมบูรณ์ โดยอ่านค�ำใบ้ที่ก�ำหนดให้ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน น�ำมาเติม ในช่องตารางที่ก�ำหนดให้ ให้ถูกต้อง ในกรณีสระ ิ ี ึ ื ุ ู ่ ้ ๊ ๋ ็ ์ ให้เติมไปในช่องเดียวกับตัวอักษรได้เลย ส่วน ะ า ำ เ แ ไ ใ โ ให้แยกไปใส่อีกช่องหนึ่ง 1 2 10

5

6 9 3 7

4

8

คำ�ใบ้ แนวตัง้ 1. ใช้เรียกพระเยซูในวัยเด็ก 3. เครื่องมือในการสวด 4. คู่หมั้นของพระแม่ 6. หนึ่งในผู้นิพนธ์พระวรสาร 10. แปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา

แนวนอน 2. มารดาของพระเยซู 5. พระเยซูถูกล้อว่าเป็นกษัตริย์โดยให้สวม... 7. มีผ้าพันกายนอนอยู่ใน... 8. สถานภาพหลังความตาย 9. หญิงเป็นหมันตั้งครรภ์ ญาติของพระแม่ 29


GAME ปริศนาอักษรไขว้

ชื่อที่อยู่ผู้น�ำส่ง ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������

แสตมป์ 3 บาท

กรุณาส่ง หน่วยงานสื่อมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี 21/3 หมู่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

พ 9ค ว า ม เ ชื่ อ 7 ส า ก 6ล ร 3 ะ ช า 4 เ จิ า ซ 2 ทู ต ส ว ร ร ค์ ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า ป ลิ ลั ร 5 ซ 8ฟ ร า น ซิ ส ะ ค า น า 10 โ ม เ น ง บ อ ธ า ห์

สิ่งตีพิมพ์

1

30

เฉลย GAME ปริ ศ นาอั ก ษรไขว้ เล่มที่ 10 ปีที่ 24 เดือนสิงหาคม 2013


จ ก ิ ก ร พ ร า ม ภ ล ว ม ระ พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ (17 สิงหาคม 2013) ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

31


32


33


34


35


36


37


38


39


2014

สายใยจันท์ V.11  

ปีที่ 24 ธันวาคม 2013

Advertisement