Page 1

คู่มือการตลาด

ยุคแห่งเฟซบุค คลาร่า ชีห์ เขียน ณัฐพัดชา แปล/อัพเดท

@Chankaporr http://chankaporr.blogspot.com http://www.facebook.com/chankaporr or search “chankaporr” :English version

ผู้ใช้เฟซบุคประจํากว่า 550 ล้านเข้าสู่ระบบกว่า 23 พันล้านนาทีต่อวัน กลุ่มประชากรที่เติบโตเร็วที่สุดอายุตั้งแต่ 35 ขึ้นไป มีหน้าเฟซบุคในทางธุรกิจกว่า 3 ล้านหน้า และครึ่งหนึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจท้องถิ่น 90% ของผู้ใช้ที่อายุต่ํากว่า 30 ปี อยู่ในระบบตลาดเวลาที่ออนไลน์ อัตราการคลิกเพื่อเข้าชมสูงที่สุดสําหรับการโพสต์ในวันอังคารและพุธ ตามด้วยการโพสต์ในวันพฤหัส *สถิติโดยย่อ (ธันวาคม 2553)

http://www.thefacebookera.com/ksdfL39d/Facebook_Era_Marketing_Guide.pdf

สามวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างตัวตนในเฟซบุค โดยทั่วไปแล้ว เร่ิมต้นจากง่าย ที่สุดที่หน้าเฟซบุค การโฆษณาและ แอพพลิเคชั่น หน้าเฟซบุค เหมาะสําหรับ

โฆษณาในเฟซบุค

แอพพลิเคชั่นในเฟซบุค

การสร้างชุมชนของลูกค้าผู้

การเจาะกลุ่มเป้าหมายโดย

การมีส่วนร่วมในแบรนด์และ

สนับสนุนที่มีอยู่ การรักษาฐาน

ละเอียดสําหรับเรื่องแบรนด์

เชิญชวนให้เกิดการกระจายแบบ

2009

ลูกค้า สร้างความภักดี และการ หรือติดต่อลูกค้าเพื่อทําให้คน ขายตามสายและข้ามสาย

เข้ามา สร้างข้อมูลผู้มุ่งหวัง

ผลิตภัณฑ์

และหรือการทําให้มีแฟนมากๆ

บอกต่อผ่านแอพพลิเคชั่น


หน้าเฟซบุค ต้นทุนและ ความรับผิดชอบ

สร้างบัญชีฟรี แต่ต้องรับผิด

โฆษณาในเฟซบุค

แอพพลิเคชั่นในเฟซบุค

การประมูล CPC หรือ CPM

มีต้นทุนเริ่มต้นในการพัฒนา

ชอบในการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง คล้ายคลึงกับรูปแบบของกูเกิ้ล อย่างมีนัยสําคัญ การบอกต่อมี และมีการตอบกลับเพื่อจะได้

แอดเวิร์ดส์ สามารถระบุงบ

น้อยแต่ผู้ที่ทําได้จะสามารถเข้า

ประสบผลสําเร็จ

ประมาณและวันที่เริ่มต้น/สิ้น

ถึงคนจํานวนมากอย่างรวดเร็ว

สุดของแคมเปญโฆษณา

การปฏิบัติที่ดีเลิศ ให้โปรโมชั่นเฉพาะเพื่อดึงดูด

เริ่มต้นด้วย

ทําให้ลูกค้าที่มีอยู่เข้ามาใน

แบรนด์ต่างๆ ให้การสนับสนุน

แฟนๆ แต่ใช้ประโยชน์จาก

หน้าเฟซบุคของธุรกิจ ทําให้

แอพพลิเคชั่นที่มีผู้นิยมใช้อยู่

สินทรัพย์สร้างสรรค์ที่มีในเว็บ

กลุ่มลูกค้าที่คาดหวังเข้ามาที่

แล้วสําหรับแคมเปญที่เฉพาะ

อยู่แล้ว สร้างหน้าเฉพาะสําหรับ หน้าปลายทางที่ทําขึ้นเฉพาะ

เจาะจงเป็นการชั่วคราว เพื่อลด

กลุ่มผู้รับสารแต่ละกลุ่มในภาษา ในเว็บไซต์ที่สามารถติดตาม

ความเสี่ยงและระยะเวลาในการ

ต่างๆ

แหล่งที่มาได้ อย่างเฟซบุค

เริ่มใช้งาน แทนที่จะสร้างขึ้นเอง

เป็นต้น

ใหม่ทั้งหมด

ไปที่ http://facebook.com/

ไปที่ http://facebook.com/ ระบุไอเดียของแอพพลิเคชั่นที่

createpage เร่ิมต้นด้วยการ

ads เริ่มต้นด้วยการทดสอบ

สอดคล้องกับแบรด์ สร้างแอพ

สร้างฐานของแฟนด้วยเพื่อน

แคมเปญโดยใช้เกณฑ์ในการ

พลิเคชั่นขึ้นเอง ให้คนนอก

ครอบครัวและพนักงานเพื่อให้มี เจาะกลุ่มเป้าหมายไม่กี่เกณฑ์

พัฒนาให้ หรือให้การสนับสนุน

คนเข้ามาในหน้าเฟซบุคเร่ิมต้น

แล้วค่อยๆ เจาะให้ลึกลงไปยัง แอพพลิเคชั่นที่มีอยู่แล้ว

จํานวนหนึ่ง (critical mass)

กลุ่มที่มีการเปลี่ยนพฤติกรรม มากที่สุด

มูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้าทางสังคม

ดูที่ http:// developer.facebook.com

(sCLV)

นักการตลาดใช้มูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า (CLV) เป็นจุดระดับบนในการกําหนดจํานวนเงินที่ใช้ในการหา ลูกค้ารายใหม่ แต่เดิม CLV คือค่าปัจจุบันสุทธิของรายได้ที่คาดหวังตลอดชีวิตของลูกค้า ในฐานะนักการ ตลาดคุณย่อมต้องการใช้จ่ายไม่มากไปกว่าค่า CLV ลบต้นทุนสินค้าขายเพื่อคงค่า ROI ให้เป็นบวก ในยุคเฟซบุค เราต้องวิวัฒนาแนวความคิด CLV สู่การวัดแบบใหม่ มูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้าทางสังคม (sCLV) ซึ่งได้รวมวิธีการใหม่ๆ ที่ลูกค้าสามาถเพิ่มมูลค่าให้กับการอ้างอิงแบบบอกต่อ นวัตกรรมจากมวลชน และการบริการลูกค้า

sCLV

= CLV + การอ้างอิง

ระดับอิทธิพลของลูกค้า X ขนาดของเครือข่าย X ราคาสินค้า/บริการ

+ รายได้จากสินค้าและไอเดียคุณลักษณะใหม่

#การขายที่เพิ่มขึ้น X ราคาสินค้า

+ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการบริการลูกค้า

จํานวนชั่วโมงของพนักงานบริการลูกค้าที่ประหยัดได้ X อัตราค่าแรงต่อชั่วโมง


การระบุปัญหาของแคมเปญการตลาดแบบเจาะเป้า โดยละเอียด (Hypertargeted Ad Campaigns) ตาราง 9.1 (จากหนังสือยุคแห่งเฟซบุค)

กรณีที่พบได้โดยทั่วไปของแคมเปญการตลาดแบบเจาะเป้า หมายโดยละเอียดและคําแนะนําในการแก้ไข

ถ้าคุณพบปัญหานี้

ลองพิจารณาทําดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมต่ํา

ลองปรับเป้าหมายให้กว้างขึ้นโดยลดจํานวนมิติหรือเพิ่มจํานวนค่าที่ยอมรับได้

อัตราการคลิกเพื่อเข้าชมต่ํา

สร้างส่วนที่เจาะกลุ่มให้เล็กลงเพื่อระบุว่าใครเป็นผู้คลิกและกลุ่มคนที่ไม่ ทําให้ โฆษณาดูเป็นกันเองมากขึ้นและระบุเฉพาะตามสิ่งที่ทราบเกี่ยวกับกลุ่มผู้รับสาร ลองทําให้เกิดปฏิกิริยาในแบบที่แตกต่างไป

การเปลี่ยนเป็นยอดขายต่ํา

ตรวจสอบว่าหน้าปลายทางสอดคล้องกับโฆษณาและได้ทําขึ้นเฉพาะสําหรับ กลุ่มเป้าหมาย ใช้ข้อเสนอแบบกําหนดระยะเวลาเพื่อสร้างความรู้สึกเร่งด่วน

ผลการทําแคมเปญแย่ลง

โฆษณาอาจจะเก่าเกินไป ลองทําแคมเปญด้วยข้อความและภาพประกอบใหม่ๆ

ผลการทําแคมเปญต่ําอย่างต่อ

อาจต้องพิจารณาตัดกลุ่มที่เจาะเป้าออก พร้อมๆ กับให้ความสําคัญไปยังกลุ่ม

เนื่องในบางกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบ กับกลุ่มอื่นๆ

ที่มีการตอบสนองมากกว่า

ใช้เฟซบุคกับกรวยทางการตลาด

การสร้างแบรนด์ - สร้างหน้าเฟซบุคที่มีการเคลื่อนไหวและสนับสนุน

(การรับรู้)

ารท

ําธุร กิจซ ้ํา

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

(การประเมิน)

การ อ้ า ง อิงแ

ล ะก

(ความสนใจ)

(Marketing Funnel)

- วัดขนาดของผู้รับสารหรือการแบ่งส่วนตลาดด้วย เครื่องมือเจาะกลุ่มที่ http://facebook.com/ ads เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ทําแคมเปญที่เจาะกลุ่มแบบละเอียด - ลิงก์ไปวิดีโอและการสัมมนาผ่านเว็บ (webinars) ที่หน้าเฟซบุค เคล็ดลับ: อย่าสร้างอะไรขึ้นใหม่ ใช้ สิ่งที่มีอยู่ในเว็บหรือที่อื่นๆ อยู่แล้ว การจัดการข้อมูลผู้มุ่งหวัง - ลิงก์ไปข้อเสนอพิเศษที่หน้าเฟซบุค - ทําให้ลูกค้าเดิมและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโพสต์ ความคิดเห็นและการรับรอง

(การซื้อ)

การมีส่วนร่วมของลูกค้า - สนับสนุนให้เกิดกลุ่มและชุมชนของผู้ใช้ เคล็ดลับ: แม้แต่ความเห็นทางลบก็ ทําให้เกิดยอดขายได้เพราะมีการกระจายข้อเท็จจริงออกไป - ขอและสนับสนุนให้มีการอ้างอิง


ตัวอย่างทางการตลาดยอดเยี่ยมจาก ยุคแห่งเฟซบุค

การตลาดส่วนบุคคลที่หน้าเฟซบุค Travelocity Roaming Gnome สร้ า งความภั ก ดี แ ละแบรนด์ ด ้ ว ย การตลาดส่วนบุคคล การซื้อขาย นาที ส ุ ด ท้ า ยและโปรโมชั ่ น เฉพาะ อื่นๆ ทําให้เกิดยอดขาย แฟนๆ อัพโหลดรูปและคําแนะนําจากการ ไปเที่ยวของตน

การแพร่แบบไวรอลที่หน้าเฟซบุค Ferrero Rocher ดึงแฟนๆ เข้ามาถึง 2.4 ล้านจาก การนั บ ครั ้ ง ล่ า สุ ด ผู ้ บ ริ ห ารของ บริ ษ ั ท ฟั ง และดู อ ย่ า งใกล้ ช ิ ด แต่ ยอมให้แฟนๆ แบ่งปันโดยอิสระ

การแบ่งส่วนทางการตลาดและใช้ สินทรัพย์ที่มีอยู่ในหน้าเฟซบุค Victoria’s Secret มี หน้ า เฟซบุ ค ทั ้ งเป็ น ทางการและ แฟนๆ ทําขึ้นเกี่ยวกับแบรนด์กว่า 30 หน้าและอีกกว่า 500 กลุ่ม สามารถดึงดูดกลุ่มที่แตกต่างด้วย ข้อเสนอและข้อความเฉพาะ มีการ ใช้ ว ิ ด ี โ อ รู ป และสิ น ทรั พ ย์ ส ร้ า ง สรรค์ อ ื ่ น ๆ จากการทํ า เว็ บ อื ่ น ๆ อย่างชาญฉลาด

การอ้างอิงและที่มา

แทรกแบรนด์ไปกับการปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมผ่านของขวัญในเฟซบุค Wendy’s Flavor Dipped เวนดี ้ ส ์ ให้ ข องขวั ญ เสมื อ นรวม 200,000 ชิ้นสําหรับแฟนเฟซบุค เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆบอกต่อเกี่ยว กั บ เมนู ใหม่ ข องร้ า น แคมเปญนี ้ เข้าถึง 400,000 คน (ผู้ส่งและ ผู ้ ร ั บ อย่ า งละครึ ่ ง ) เช่ น เดี ย วกั บ เพื่อนๆ ที่เห็นของขวัญบนกระดาน ข้ อ ความ (walls)และข่ า วใหม่ (news feeds)

โฆษณาเฟซบุคแบบเจาะลึก Bonobos ได้รับการทดสอบและทําซ้ําเพื่อให้ เกิ ด อั ต ราการคลิ ก เพื ่ อ เข้ า ชมใน ระดับดีที่สุด การเจาะกลุ่มไปยัง ผู้รับสารอย่างตรงเป้าหมายทําให้ น่าจะเกิดการซื้อสินค้าได้มาก

ใช้ ก ารโฆษณาในเฟซบุ ค ให้ เ กิ ด การอ้างอิงแบบบอกต่อ The Facebook Era ผู้ที่ดูโฆษณาจะเห็นว่าเพื่อนคนใด เป็นแฟน (ถูกใจ) โฆษณานั้นบ้าง (ถ้ า การคลิ ก เพื ่ อ เข้ า ชมนํ า ไปสู ่ หน้าเฟซบุค) หรือ “ถูกใจ” โฆษณาชิ้นนี้ (ถ้าคลิกโฆษณาแล้ว นําไปสู่เว็บภายนอก)

Facebook Page Management hearsaylabs.com

Training & Consulting Social Media-focused Agencies Facebook Era Marketing Boot Camp & Consulting theKbuzz (New York), Fetch (Chicago), AKQA (San Francisco) Events: Social Networking Conference

Facebook News: InsideFacebook.com AllFacebook.com

Facebook Mkt PDF  

Info in three pages

Facebook Mkt PDF  

Info in three pages

Advertisement