Page 1

อ. ชนิสรา เรืองนุ่น ศษ.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง่ ให้ผเู้ รียนเกิด

สมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้  1. ความสามารถในการสื่อสาร  2. ความสามารถในการคิด  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


คลังความรู้ SciMath


คลังความรู้ SciMath


สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรี ยนการสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้า งขึ้น เพื่อจะใช้รูปธรรมอธิบายนามธรรม ประเภทของสื่อการเรียนการสอน มี 4 ประเภท 1. วัสดุ 2. อุปกรณ์ 3. กิจกรรม 4. สื่อการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม


สื่อการเรียนการสอน 1. วัสดุ

1) วัสดุประกอบการสอนประเภทสิ่งพิมพ์ 2) วัสดุประดิษฐ์ 3) วัสดุถาวร 4) วัสดุสิ้นเปลือง


สื่อการเรียนการสอน 2. อุปกรณ์ เป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทเครื่องมือ


สื่อการเรียนการสอน 3. กิจกรรม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ถือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น การทดลอง การสาธิต การจัดนิทรรศการ การเล่นละคร การใช้เกม ปริศนา การ์ตูน การร้องเพลง เป็นต้น


สื่อการเรียนการสอน 4. สื่อการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม 1) สื่อการเรียนรู้ภายในห้องเรียน 2) สื่อการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน


สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษา สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ


สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษา สาระที่ 2 การวัด


สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษา สาระที่ 3 เรขาคณิต


สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษา สาระที่ 4 พีชคณิต


สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษา สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น


สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

กิจกรรม การพิสูจน์สูตร a2 − b2 = a + b a − b สื่อที่ใช้ : กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 แผ่น ขั้นตอนวิธีการทากิจกรรม 1. ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

a

a


สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

กิจกรรม การพิสูจน์สูตร a2 − b2 = a + b a − b ขั้นตอนวิธีการทากิจกรรม 2. ตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ b b a

a


สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

กิจกรรม การพิสูจน์สูตร a2 − b2 = a + b a − b ขั้นตอนวิธีการทากิจกรรม 3. แบ่งกระดาษส่วนที่เหลือออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน a-b

a-b


สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

กิจกรรม การพิสูจน์สูตร a2 − b2 = a + b a − b ขั้นตอนวิธีการทากิจกรรม 4. นาชิ้นส่วนทั้งสองมาต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า a-b a+b

2 สื่อการเรียนการสอน  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you