Page 1

Δλεκεξσηηθφ ΢εκείσκα γηα ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ΢ηξαηεγηθήο 2012-2015 9 Ινπλίνπ 2011 Α. Η πνξεία καο κέρξη ζήκεξα Β. Γηαηί 6,4 δηζ. Δπξψ πξφζζεηε πξνζπάζεηα ην 2011; Γ. Σν Μεζνπξφζεζκν Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην Γ. Σν Πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Δ. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε

Α. Η πνξεία καο κέρξη ζήκεξα: Μχζνη θαη πξαγκαηηθφηεηα Η πνξεία καο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, ησλ πνιηηψλ θαη ηεο Κπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη πάληα σο ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επηρεηξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009. Οη εχθνιεο αηηηάζεηο θαη θξηηηθέο, αιιά θαη ε δηαξθήο επίζεζε ελάληηα ζηελ αμηνπηζηία ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο σο πξνο ην εάλ γλψξηδε ή φρη ηα κεγέζε, εάλ έθαλε ηηο θαιχηεξεο πξνβιέςεηο ή φρη, εάλ ρεηξίζηεθε κε θαζπζηέξεζε ή φρη ηα πξνβιήκαηα, φζν θαη αλ κπνξνχλ λα αηηηνινγεζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ, αγλννχλ κεηαβιεηέο φπσο ηελ αβεβαηφηεηα ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζηεξέσκα, ηελ αζηάζεηα ζηηο αγνξέο, ηηο παιηλδξνκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο θαη ζίγνπξα ηελ αλαπφθεπθηε αιιά αδχλαην λα πξνβιεθζεί ζην αθέξαην αληίδξαζε φισλ ησλ δηεζλψλ ζεζκψλ ζην πξφβιεκα αμηνπηζηίαο ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ. Η πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ ρψξα ήηαλ ε απνθπγή ηεο ρξενθνπίαο θαη ε δηαζθάιηζε κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θξάηνπο. Απηφ πξνυπέζεηε κηα απνθαζηζηηθή πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ησλ ειιεηκκάησλ. Γηαηί ράζακε ηελ πξφζβαζή καο ζηηο αγνξέο; Γηαηί ην κέγεζνο ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο κε βησζηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, άξα πςειφ θίλδπλν ρξενθνπίαο, άξα απνηξνπή ησλ επελδπηψλ λα επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα. Γηαηί κπνξνχζακε λα δαλεηδφκαζηε πξηλ; Γηαηί νη αγνξέο δελ γλψξηδαλ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηφο καο. Καη ην κέγεζνο ηνπ δηθνχ καο πξνβιήκαηνο ήηαλ ηφζν κεγάιν πνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα ζπλερίδεη λα θξχβεηαη πξψηα απφ φια απφ ηνπο πνιίηεο θαη απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο.Οη επελδπηέο παξαθνινπζνχλ ηα κεγέζε πνπ παξνπζηάδεη θάζε νηθνλνκία θαη κε βάζε απηά ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο. Η Διιάδα κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 απέθξππηε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2009 πξνέβιεπε έιιεηκκα 2% ηνπ ΑΔΠ. Η Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζηηο 2 Οθησβξίνπ έζηεηιε ζηνηρεία πνπ έιεγαλ φηη ην έιιεηκκα ζα ήηαλ 6% ηνπ ΑΔΠ θαη ηειηθά ην έιιεηκκα πνπ παξαιάβακε ήηαλ 15,4% ηνπ ΑΔΠ. Αθφκε θαη απηφ ην έιιεηκκα απνθαιχθζεθε ζηαδηαθά (12,5% ζηελ αξρή, 13,7% έσο ηελ άλνημε θαη ηειηθά κε ηελ ηειεπηαία αλαζέσξεζε θαηέιεμε ζην δπζζεψξεην κέγεζνο ηνπ 15,4% ή πάλσ απφ 36 δηο επξψ). 1


Ση ζα ζήκαηλε ε δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδαο;ηα ειιείκκαηα δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν θαη ηίπνηα ιηγφηεξν απφ κηα θαηάζηαζε φπνπ μνδεχεηο πεξηζζφηεξα απφ φζα θεξδίδεηο. Όκσο νη δαπάλεο πνπ μεπεξλνχλ ηα έζνδα ζεκαίλνπλ ππαξθηέο ππνρξεψζεηο γηα ην δεκφζην. Πεξηιακβάλνπλ κηζζνχο, ζπληάμεηο, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, επελδπηηθέο δαπάλεο, πξνκήζεηεο. ΢ε φια απηά ππάξρεη θαη ζπαηάιε, θαη θαθνδηαρείξηζε, θαη παξνρέο πνπ μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ην ζχζηεκα. Όκσο κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν απηέο νη δαπάλεο ήηαλ ππνρξεψζεηο πνπ είρε αλαιάβεη ην δεκφζην. Άξα ε αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ειιείκκαηνο ζα ζήκαηλε θαη ζηάζε πιεξσκψλ. Η κφληκε δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα ζήκαηλε ηεξάζηην βάξνο θαη απψιεηα επεκεξίαο πνπ ζα έπιεηηε θπξίσο ηνπο αδχλακνπο θαη ηειηθά κεγάιε θηψρεηα. Απηή ε θαηάζηαζε ζα καο νδεγνχζε είηε ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ζε κηα χθεζε δεθαεηηψλ είηε ζε θάπνην αλαγθαζηηθφ κεραληζκφ ζηήξημεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν Διιεληθφο ιαφο ζα έπξεπε λα ππνζηεί πνιχ κεγαιχηεξεο ζπζίεο απφ απηέο πνπ δεηνχληαη ζήκεξα θαη πην κφληκνπ ραξαθηήξα απφ απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζήκεξα. Γελ ππήξρε άιινο ηξφπνο λα βξεζνχλ ρξήκαηα; Καη βέβαηα ππήξρε. Μέζα απφ έλα πξφγξακκα νκαιήο πξνζαξκνγήο θαηά ην νπνίν ζα γηλφληνπζαλ φιεο εθείλεο νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ ζα νδεγνχζαλ λα εληνπίζνπκε ηηο πεγέο ηεο ζπαηάιεο, λα παηάμνπκε ζηαδηαθά ηε θνξνδηαθπγή, λα κεηψζνπκε αλψδπλα θαη ζηαδηαθά ην κέγεζνο ηνπ δεκνζίνπ, λα δψζνπκε ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα απνδψζνπλ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία πνπ ζηεξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε. Μφλν πνπ φια απηά απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ φζν ήηαλ δηαηεζεηκέλεο λα δψζνπλ νη αγνξέο. Απαηηνχζαλ πεξηζζφηεξε αμηνπηζηία γηα ηελ ρψξα απφ απηή πνπ παξέδσζε ε Νέα Γεκνθξαηία. Απαηηνχζαλ πνιχ πην ψξηκνπο ζεζκνχο ζηήξημεο ζηελ Δπξσδψλε απφ απηνχο πνπ ππήξραλ κέρξη ην 2010. Απαηηνχζαλ πνιχ πην απνηειεζκαηηθή θαη επέιηθηε δεκφζηα δηνίθεζε. Άξα νη απνθάζεηο πνπ ρξεηάζηεθαλ λα παξζνχλ γηα ηελ ρψξα δελ ήηαλ απνηέιεζκα αληηιήςεσλ ή θαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ήηαλ ην απνηέιεζκα πνπ φξηδε θαη νξίδεη ε αλάγθε δηάζσζεο θαη ζηήξημεο ηεο ρψξαο. Η αλάγθε γηα ηε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο. Ο κεραληζκφο ζηήξημεο ηεο Διιάδαο έδσζε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, αιιά έδσζε θαη ηνλ ρξφλν παξάιιεια κε ηελ επψδπλε πξνζαξκνγή πνπ επέβαιιε λα γίλνπλ θαη κεγάιεο ηνκέο θαη αιιαγέο ζην θξάηνο. Η Κπβέξλεζε απηή δελ έρεη θάλεη ηίπνηε ιάζνο; Καλέλαο πνηέ δελ είπε φηη δελ έρνπλ ππάξμεη αζηνρίεο. Καη νη δξάζεηο πξέπεη λα θξίλνληαη απφ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη θάζε Κπβέξλεζε γηα ηελ ρψξα. ΢ηνπο 20 κήλεο πνπ έρνπλ πεξάζεη ε Κπβέξλεζε απηή κεηξάεη θαη απνηειέζκαηα θαη επίηεπμε κεγάισλ ζηφρσλ. 

Πξψηνλ, παξακέλνπκε φξζηνη, θαη κπνξνχκε λα ζπδεηάκε γηα ην κέιινλ, λα βιέπνπκε πνπ ζα καο νδεγήζεη. Αλ είρακε απνηχρεη, ζα είρακε ρξενθνπήζεη απφ πέξζη ην Μάην θαη φια ζα είραλ ηειεηψζεη. Όρη κφλν ζηήζακε απφ ην κεδέλ επξσπατθφ Μεραληζκφ ΢ηήξημεο γηα ηελ Διιάδα πνπ καο εμαζθάιηζε 110 δηζ. γηα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ην θξάηνο θαη λα πιεξψλνληαη κηζζνί θαη ζπληάμεηο, αιιά θαη ν ίδηνο ν Μεραληζκφο ΢ηήξημεο έζσζε απφ ηελ άβπζζν θαη ηελ Ιξιαλδία, θαη ηελ Πνξηνγαιία, θαη ην ίδην ηνπ ην επξψ.

Γεχηεξνλ, πεξάζακε φια ηα ηεζη κέρξη ηψξα. Αλ είρακε απνηχρεη δελ ζα καο είρε θαηαβιεζεί νχηε ε πξψηε, νχηε ε δεχηεξε, νχηε ε ηξίηε, νχηε ε ηέηαξηε δφζε απφ ηνλ Μεραληζκφ ΢ηήξημεο. Κάζε θνξά ε αμηνιφγεζε ήηαλ ζεηηθή. Καη απηφ ζα γίλεη θαη ζηε ζπλέρεηα. Μαδί κε ηα πξψηα απνηειέζκαηα ήξζε θαη κείσζε ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ ηνπ κεραληζκνχ θαηά κία πνζνζηίαηα κνλάδα, θαη καδί ε επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. 2


Σξίηνλ, παξά ηηο δπζθνιίεο, θακία άιιε θπβέξλεζε δελ έθαλε φζα θάλακε εκείο ζε ελάκηζε ρξφλν. Αλ είλαη απνηπρία, κέζα ζε έλα ρξφλν, λα έρεηο θάλεη ξηδνζπαζηηθέο παξεκβάζεηο ζε: αζθαιηζηηθφ, απηνδηνίθεζε, πξνζιήςεηο θαη πξναγσγέο ζην δεκφζην, έιεγρν θξαηηθψλ δαπαλψλ, θνξνινγηθφ ζχζηεκα, πξφνδν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο, παξαθνινχζεζε, ινγνδνζία θαη δηαθάλεηα ζηηο δαπάλεο θαη ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ, «θιεηζηά επαγγέικαηα», πξσηνβάζκην ζχζηεκα πγείαο, ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, λέν ζρνιείν, ίδξπζε επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο απνδεκηψζεηο ησλ αγξνηψλ γηα λα έξρνληαη ζηελ ψξα ηνπο, γηα λα απαξηζκήζνπκε κφλν κεξηθά, ηφηε νη ιέμεηο έρνπλ ράζεη ην λφεκα ηνπο. Καη κάιηζηα, φια απηά έγηλαλ κέζα ζηηο δπζθνιφηεξεο ζπλζήθεο πνπ αληηκεηψπηζε πνηέ θπβέξλεζε.

Σέηαξηνλ, ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο πνπ επηηχρακε είλαη κνλαδηθή. Αλ είρακε απνηχρεη, δελ ζα κηινχζαλ νη εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ΟΟ΢Α, αλαθεξφκελνη ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαηά 5% θαη ηνπ πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο θαηά 7,5% ην 2010, γηα «ηεπάζηια μείωζη ελλείμμαηορ, καμία σώπα ηος ΟΟΣΑ δεν έσει μειώζει καηά ηα ηελεςηαία 25 σπόνια ηο έλλειμμά ηηρ ηόζο πολύ μέζα ζε ένα σπόνο». Αθφκε ζεκαληηθφηεξν: είλαη κηα βηψζηκε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο πνπ βαζίδεηαη θαηά 2/3 ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη θαηά 1/3 ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ.

Πέκπηνλ, ηα πξψηα ζήκαηα αλάθακςεο. Αλ είρακε απνηχρεη, δελ ζα είρακε έζησ κηθξφ ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011.

Έθηνλ, νη εμαγσγέο θαη ν ηνπξηζκφο. Aλ είρακε απνηχρεη, δελ ζα είρακε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ γηα 6 ζπλερφκελνπο κήλεο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010. Καη δελ ζα είρακε ζεηηθέο πξννπηηθέο ζηνλ ηνπξηζκφ καο γηα ην 2011.

Καη έβδνκνλ, ε θξηηηθή πνπ καο αζθείηαη απφ ην εμσηεξηθφ δελ είλαη φηη «απέηςσε η Ελλάδα», αιιά «κάναηε πολλά, ππέπει να κάνεηε και ηα ςπόλοιπα πος δεζμεςηήκαηε μην καθςζηεπείηε». ‘Αιιν ινηπφλ ην «θάλαηε πνιιά, πξέπεη λα επηηαρχλεηε», άιιν ην «απνηχραηε». Σν δεχηεξν δελ ην ιέεη θαλέλαο, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ επελδχζεη ζηελ απνηπρία καο.

Λχζακε ηα πξνβιήκαηά καο; Πξνθαλψο φρη θαη απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε έλα ρξφλν. Σν έιιεηκκα κεηψζεθε αιιά παξακέλεη πνιχ κεγάιν (24 δηζ. ην 2010, ζηνρεχνπκε ζε 17 δηζ. ην 2011). Όζν ππάξρεη έιιεηκκα θαη εηδηθά πξσηνγελέο έιιεηκκα ζα απμάλεηαη ην ρξένο, άξα ζα έρνπκε πςειέο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη άξα κεγάιε εμάξηεζε απφ ηνλ δαλεηζκφ. Γηα λα βγνχκε απφ ηελ αλάγθε ηνπ δαλεηζκνχ πξέπεη λα κεηψζνπκε ηα ειιείκκαηά καο. Καη γηα λα κεηψζνπκε ηα ειιείκκαηά καο πξέπεη λα ζπλερίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα. Υσξίο πξνθαηαιήςεηο, βιέπνληαο θαηάκαηα ην πξφβιεκα, ηηο κηθξέο εζηίεο πνπ ην ηξνθνδνηνχλ θαη δίλνληαο ιχζεηο. Κάπνηνη ιέλε φηη ε δεκνζηνλνκηθή επηηπρία ηνπ 2010 βαζίδεηαη ζηα επψδπλα κέηξα πνπ φκσο δελ απέδσζαλ ηα αλακελφκελα. Απηφ δελ είλαη αιήζεηα. ΢πγθεθξηκέλα, ε πξαγκαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιάβακε γηα ηελ δηάζσζε ηεο ρψξαο ην 2010 μεπέξαζε ηα 14 δηζ. επξψ. Απφ απηά 1 δηζεθαηνκκχξην απνξξνθήζεθε απφ ηνπο ηφθνπο θαη 1 δηζ. επξψ απφ ηελ κείσζε ζηνπο άκεζνπο θφξνπο σο απνηέιεζκα ηεο χθεζεο. Η ζπλνιηθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ήηαλ 12 δηζ. επξψ ή 5% ΑΔΠ, ε κεγαιχηεξε πνπ έρεη επηηεπρζεί πνηέ ζηελ ρψξα θαη ζε ρψξα ηεο Δπξσδψλεο.

3


% ΑΔΠ

δηζ. Δπξψ

5

12

Πξσηνγελείο δαπάλεο

3.7

9

Μηζζνινγηθή δαπάλε θαη ζπληάμεηο

1.2

2,8

Μείσζε εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ

0.9

2

Καηαλαισηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο

0.7

2

ΠΓΔ (πάγηεο επελδχζεηο θαη θεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο)

0.4

1

Κνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο

0.2

0,4

Άιιεο δαπάλεο (απνζβέζεηο θ.ιπ.)

0.3

0,8

΢χλνιν εζφδσλ

1.8

4

Έκκεζνη θφξνη

1.3

3

Κεθαιαηαθέο κεηαβηβάζεηο (θπξίσο ΔΔ)

0.6

1

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο

0.4

1

Άκεζνη θφξνη

-0.5

-1

Σφθνη

-0.5

-1

Μείσζε ειιείκκαηνο 2010-2009

Σν 2010 πεηχρακε κηα πξσηνθαλή κείσζε ζηελ ελδηάκεζε θαηαλάισζε ηνπ δεκνζίνπ (δει. θπξίσο ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο), πνπ κεηψζεθε θαηά 4 δηζ. επξψ, απφ απηά ηα 2 δηζ. είλαη θαζαξή κείσζε ηεο ζπαηάιεο θαη πεξίπνπ 2 δηζ. επξψ αθνξά ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα εμνπιηζηηθά. Πεξίπνπ 3 δηζ. επξψ ήηαλ ε κείσζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο, σο ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ηεο κείσζεο πεξηζζφηεξν απφ 80.000 ηνπ αξηζκνχ ησλ ακεηβφκελσλ απφ ην δεκφζην, αιιά θαη ησλ κέηξσλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο. Η κείσζε ησλ επελδχζεσλ ήηαλ ιηγφηεξν απφ 500 εθ., φπσο θαη ε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ. Παξά ηηο κεηψζεηο δαπαλψλ ηα έζνδα απμήζεθαλ πεξίπνπ 4 δηζ. επξψ. Απφ απηά πεξίπνπ 2,5 δηζ. επξψ ήξζαλ απφ ηελ αχμεζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ, παξά ηελ πηψζε ηνπ ηδίξνπ σο απνηέιεζκα θαη ηεο αχμεζεο ησλ ζπληειεζηψλ εηδηθά ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ ΔΦΚ απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο, αιιά θαη σο απνηέιεζκα ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. Παξάιιεια απμήζεθαλ ηα έζνδα απφ ΔΔ θαηά 1 δηζ. ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο απνξξφθεζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ πνπ αληαλαθιψληαη ζηελ αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ θαη ηέινο παξά ηελ χθεζε ππήξμε αχμεζε θαη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Η ιχζε εμαξηάηαη κφλν απφ εκάο; ΢ίγνπξα φρη κφλν απφ εκάο. Οη δηεζλείο εμειίμεηο αλαπφθεπθηα επεξεάδνπλ ην κέιινλ καο εηδηθά φζν έρνπκε ηφζν κεγάιε αλάγθε απφ ηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε. Γη απηφ θαη ε πξνζπάζεηα ηεο Κπβέξλεζεο δελ είλαη κφλν εζσηεξηθή. Γη απηφ θαη δίλνπκε ηεξάζηηεο κάρεο γηα λα εληζρχζνπκε ηελ παξνπζία καο ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Σν κφλν καο φπιν γηα λα ζηαζνχκε ζε απηέο είλαη ην ηη θάλνπκε γηα λα βάινπκε ζε ηάμε ην ζπίηη καο, αιιά θαη ν δηπισκαηηθφο αγψλαο πνπ δίλεη ν Πξσζππνπξγφο θαη ε Κπβέξλεζε. Γελ είλαη φκσο ε ιχζε κφλν ζηα δηθά καο ρέξηα. Γηαηί ππάξρεη δπζθνιία δαλεηζκνχ καο απφ ηηο αγνξέο ην 2012, φπσο πξνέβιεπε ην Πξφγξακκα; Η δηαθαηλφκελε αδπλακία γηα έμνδν ηεο Διιάδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο ην 4


2012 πξνο αλαδήηεζε ρξεκάησλ γηα αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο ηεο, φπσο πξνβιέπεη ην Πξφγξακκα, έρεη ειάρηζηε ζρέζε κε ην ηη θάλακε ή δελ θάλακε εκείο. Καλείο δελ ιέεη αλ είρακε κεηψζεη πεξηζζφηεξν απφ 5% θαη είρακε θάλεη κηα κεηαξξχζκηζε παξαπάλσ, φηη ηφηε ηα spreads ζήκεξα ζα ήηαλ πνιχ ρακειφηεξα. Δκείο γη’ απηφ δνπιεχνπκε, εκείο απηφ ζέινπκε, λα αλνίμνπλ νη αγνξέο ην 2012, αιιά θαλείο δελ κπνξεί λα ην πξνεμνθιήζεη. 

Σν δήηεκα έρεη λα θάλεη κε ηε δηεζλή θαη επξσπατθή αζηάζεηα.  Πέξζη ηνλ Οθηψβξην – Ννέκβξην, ηα ειιεληθά spreads δαλεηζκνχ είραλ απνθιηκαθσζεί

ζε κεγάιν βαζκφ. Σφηε φκσο μεθίλεζε ε ζπδήηεζε ζηελ Δπξψπε (Deauville) γηα ηε ζπκκεηνρή ηδησηψλ ζε πεξηπηψζεηο αλαδηάξζξσζεο ρξένπο ζηελ Δ.Δ. κεηά ην 2013. Έλαο ηδηψηεο επελδπηήο, απηή ηε ζηηγκή, αλ ζεσξεί φηη εμαηηίαο ηεο Διιάδαο, κεηά ην 2013, κπνξεί λα ράζεη ρξήκαηα, δελ έρεη θαλέλα θίλεηξν, απηή ηε ζηηγκή, λα αγνξάζεη ειιεληθά νκφινγα. Γη’ απηφ θαη ηα spreads εθηνμεχηεθαλ θαη πάιη πξνο ηα πάλσ, γηα απηφ θαη δελ θαίλεηαη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα λα αλνίγνπλ νη αγνξέο.  Η αλαηαξαρή κεγεζχλζεθε κε ηελ έληαμε ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ζηνλ

Μεραληζκφ ΢ηήξημεο. Όπσο είρακε πξνβιέςεη, ρσξίο ξηδηθέο απνθάζεηο, ην πξφβιεκα ηεο Διιάδαο ζα μεπεξλνχζε ηα ειιεληθά ζχλνξα, ηα ζχλνξα νπνηαζδήπνηε ρψξαο θαη ζα γηλφηαλ επξσπατθφ.  Η εηθφλα ηεο αζηάζεηαο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνχο

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν έρεη δειψζεη θαζαξά φηη, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ, δελ κπνξεί λα εθηακηεχζεη γηα ηελ Διιάδα ηελ επφκελε δφζε, αλ δελ ζπληξέρνπλ δπν ζπλζήθεο: πξψηνλ, λα έρεη κηα έθζεζε πνπ λα δείρλεη φηη ην ειιεληθφ ρξένο είλαη βηψζηκν θαη δεχηεξνλ, ε Διιάδα λα έρεη εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. Αλ, ινηπφλ, νη Δπξσπαίνη δελ δεζκεπηνχλ φηη, ην 2012, αλ ρξεηαζηεί, ζα βάινπλ ιεθηά γηα ηελ Διιάδα, λα δεζκεπηνχλ φκσο ζπγθεθξηκέλα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν δελ κπνξεί λα πιεξψζεη. Η πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε ζήκεξα δηεθδηθνχκε λα νδεγήζεη θαη ζε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέρξη λα ζηαζνχκε κε βηψζηκν ηξφπν ζηα πφδηα καο. Θα ρξεηαζηνχλ ζπζίεο, φκσο κελ μερλάκε φηη καο δαλεηνδνηνχλ απηή ηε ζηηγκή θνξνινγνχκελνη πνιίηεο απφ άιιεο ρψξεο.

5


Β. Γηαηί 6,4 δηζ. Δπξψ πξφζζεηε πξνζπάζεηα ην 2011; 1. Η αλάγθε αμηνπηζηίαο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δθαξκφδνπκε ην κεγαιχηεξν θαη δπζθνιφηεξν πξφγξακκα πξνζαξκνγήο θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ έρεη γίλεη πνηέ ζηελ ρψξα θαη ζηελ αθεηεξία καο φρη απιψο δελ γλσξίδακε ην πιήξεο κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά δελ ππήξρε θαλέλαο κεραληζκφο εληνπηζκνχ ηνπ. Η «απνγξαθή» ηνπ 2004 φρη κφλν δελ έιπζε ην πξφβιεκα ησλ Διιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ, αιιά δεκηνχξγεζε αθφκε πεξηζζφηεξε αλαζθάιεηα θαη αδηαθάλεηα ζην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, δειαδή ηεο δηάζεζεο ησλ ρξεκάησλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Η θαηάζηαζε απηή αιιάδεη ξηδηθά. Γελ έρεη ηειεηνπνηεζεί ε ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ ππνινίπνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αιιά γηα πξψηε θνξά είκαζηε ζε ζέζε λα δίλνπκε ινγαξηαζκφ θάζε κήλα, λα παξαθνινπζνχκε θαη λα αμηνινγνχκε ηελ πνξεία ηεο ρψξαο ζε επίπεδν Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θαη ΟΣΑ έρνληαο θαιχςεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο. Γηα πξψηε θνξά ζην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο αμηνινγείηαη ε πνξεία ελφο Πξνυπνινγηζκνχ. Μέρξη πξηλ ιίγν θαηξφ ην έιιεηκκα ην καζαίλακε κήλεο ή ρξφληα κεηά ην θιείζηκν ηνπ έηνπο. Έηζη, ζπλέβε θαη κε ην έιιεηκκα ηνπ 2009. Όηαλ ςεθίζηεθε ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2009, ην έιιεηκκα πξνβιεπφηαλ ζην 2% ηνπ ΑΔΠ, παξακνλέο εθινγψλ ηνπ 2009 ζην 6%, φηαλ ζπληάρζεθε ην Μλεκφλην ζε 13,7%. Απηφ θαηέιεμε κεηά απφ αλαζεψξεζε ηεο Eurostat λα είλαη 15,4%. Απηφ επεξέαζε θαη ην έιιεηκκα ηνπ 2010. Η ζχληαμε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011 πξνέβιεπε έιιεηκκα γηα ην 2010 9,4% θαη έθιεηζε ζε 10,5% ιφγσ ηεο πςειφηεξεο αθεηεξίαο αιιά θαη εμαηηίαο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010 ήηαλ αξθεηά ρεηξφηεξεο απφ απηέο πνπ είραλ πξνβιεθζεί. Οη εμειίμεηο απηέο επεξεάδνπλ αλαπφθεπθηα θαη ηελ πνξεία ησλ κεγεζψλ ηνπ 2011, εηδηθά ηα έζνδα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ. Άξα ε αλαπξνζαξκνγή ηεο πξνζπάζεηαο γηα ην 2011 – θαη κάιηζηα ζε έλα πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο – είλαη φρη απιψο απαξαίηεηε αιιά θαη έλδεημε ζνβαξήο θαη ππεχζπλεο άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Η Κπβέξλεζε νθείιεη λα πξνζηαηεχζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο θαη απηφ θάλεη ζπλεθηηκψληαο ηα λέα δεδνκέλα θαη εμειίμεηο. ΢ην δηάζηεκα απηφ, μεθίλεζαλ παξάιιεια ζνβαξέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη δηαθάλεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ ρξεκάησλ:  Γηα πξψηε θνξά ν θξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, ε εθηέιεζε ησλ Πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ

ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη παξαθνινπζνχληαη ζε κεληαία βάζε.

απφ

φινπο

ηνπο

θνξείο

ηνπ

δεκνζίνπ,

 Γηα πξψηε θνξά ππάξρεη ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε θαη θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ησλ

δαπαλψλ φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο κε ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ ΢χζηεκα, ελψ αληίζηνηρα ζπζηήκαηα έρνπλ πινπνηεζεί ζε λνζνθνκεία, δήκνπο θαη άιινπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  Γηα πξψηε θνξά παξαθνινπζείηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ην έξγν ησλ

ΓΟΤ σο πξνο ηα έζνδα πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχλ.  Γηα πξψηε θνξά ππάξρεη ζπλερήο πξνζαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ζε ζρέζε κε ηηο

καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 6


΢ην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ φινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο ιακβάλνληαη ππφςε θαη επαλεθηηκήζεθαλ νη πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ησλ κεγεζψλ ηνπ 2011. 2. ΢πγθεθξηκέλα, νη ιφγνη γηα δηνξζσηηθέο απνθάζεηο Δπεηδή έρνπκε θαηαθέξεη ηέηνηα βειηίσζε ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο κπνξνχκε λα δίλνπκε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ην ηη νδήγεζε ζηελ αλάγθε γηα δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. 2.1. Γηαηί ην έιιεηκκα ηνπ 2010ήηαλ κεγαιχηεξν Σν έιιεηκκα ηνπ 2010 έθιεηζε ζε 10,5% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη πξφβιεςεο 9,4%.  Άξα, κε πςειφηεξν ζεκείν αθεηεξίαο ην 10,5%, γηα λα ηεξήζνπκε ηνλ αξρηθφ ζηφρν γηα

έιιεηκκα 7,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, ρξεηάδεηαη κηα πξφζζεηε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα ηεο ηάμεο ηνπ 1% ηνπ ΑΔΠ, δει. 2,5 δηζ. επξψ πεξίπνπ. Γιαηί όμωρ ξέθςγε ηο έλλειμμα ηος 2010;  Καηαξρήλ δηφηη ε χθεζε ην 2010 ήηαλ κεγαιχηεξε απφ φ,ηη είρε πξνβιεθζεί αιιά θπξίσο

δηφηη ε Eurostat αλαζεψξεζε ζε 15,4% ηνπ ΑΔΠ ην έιιεηκκα ηνπ 2009 κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ. Με ζεκείν αθεηεξίαο ζρεδφλ 2 κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ςειφηεξα, ην έιιεηκκα ηνπ 2010 έθιεηζε ηειηθά κηα κνλάδα ςειφηεξα, ζην 10,5% αληί γηα 9,4%. Γιαηί όμωρ να διαηηπήζοςμε ηον ζηόσο μείωζηρ ηος ελλείμμαηορ ηο 2011 παπά ηα ππόζθεηα πποβλήμαηα;  Γηαηί, ηε ζηηγκή πνπ:    

ε αβεβαηφηεηα ζπλερίδεηαη ακείσηε ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία, εληάρζεθαλ ήδε 3 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ζην κεραληζκφ ζηήξημεο, ακθηζβεηείηαη απφ πνιινχο –θαινπξναίξεηνπο ή κε- ε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο καο, γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, δελ δηαθαίλεηαη ζηελ παξνχζα θάζε φηη ε ρψξα καο ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηηο δαλεηαθέο ηεο αλάγθεο ην 2012 κε θαλνληθφ ηξφπν (δειαδή απφ ηηο αγνξέο), έρεη αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηε ρψξα καο λα δείμνπκε φηη κεηψλνπκε θη άιιν κε κεγάιε ηαρχηεηα ην έιιεηκκά καο, ψζηε λα δηαηεξήζνπκε θαη ην ζηφρν ηνπ λα πάκε ζε ηζνζθειηζκέλν (πιελ ηφθσλ) Πξνυπνινγηζκφ (δει. ζε πξσηνγελέο πιεφλαζκα) ην 2012, πνπ ζα είλαη ην πην ζαθέο ζήκα φηη ε Διιάδα έρεη πηα βηψζηκν ρξένο.

Άξα, επίπησζε γηα ην 2011 απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ ειιεηκκάησλ: πεξίπνπ 2,5 δηζ. επξψ 2.2. Γηαηί ε χθεζε είλαη κεγαιχηεξε Η χθεζε είλαη ιίγν κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ πξνέβιεπε ην πξφγξακκα ηνλ πεξαζκέλν Μάην (-4,5% αληί γηα -4%) θαη εηδηθά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010 έθηαζε ην -7,4%. Απηφ επεξεάδεη θαη ην 2011, κε απνηέιεζκα: -

ιηγφηεξα θνξνινγηθά έζνδα ιηγφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κεγαιχηεξεο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο πρ ΟΑΔΓ 7


Δπίπησζε γηα ην 2011 απφ ηε κεγαιχηεξε χθεζε: πεξίπνπ 1 δηζ. επξψ 2.3. Μείσζε εζφδσλ απφ κέηξα πνπ αλαθνχθηζαλ ηελ νηθνλνκία θαη ηνπο πνιίηεο Λήθζεθαλ πξσηνβνπιίεο πνπ αλαθνπθίδνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ηνπο πνιίηεο αιιά πξνθαινχλ κείσζε εζφδσλ πνπ πξέπεη λα αληηζηαζκηζηνχλ: ΢πγθεθξηκέλα:  1.000 εθ. επξψ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκςεθηζκνχ νθεηιψλ πνπ δίλεη παξάιιεια

αλάζα ζηελ αγνξά  300 εθ. επξψ απφ ηελ πιεξσκή ηνπ ΦΠΑ κε δφζεηο, πνπ δηεπθνιχλεη παξάιιεια ηελ

ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά  400 εθ. κε πξνβιεθζείζα απψιεηα απφ ηελ κείσζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο λέαο

θνξνινγηθήο θιίκαθαο γηα εηζνδήκαηα θάησ απφ 40.000 επξψ. Δπίπησζε γηα ην 2011 απφ πξσηνβνπιίεο κείσζεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ: 1,7 δηζ. επξψ 2.4. Δπαλεθηίκεζε απνδφζεσλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 Δπαλεθηηκήζεθε ε απφδνζε δηαθφξσλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011. ΢πγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη πεξίπνπ 2 δηζ. επξψ κεησκέλα έζνδα σο εμήο:  200 εθ. επξψ απφ ηα δηθαηψκαηα ηπρεξψλ παηρληδηψλ,  150 εθ. απφ ηελ κε αχμεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ (γηα λα κελ πιεγεί πεξηζζφηεξν ε

νηθνδνκή),  100 εθ. απφ ηελ κε δηεχξπλζε ηεο βάζεο ηνπ ΦΠΑ (άξα κε επηβνιή λέαο αχμεζεο) ζηηο

αξρέο ηνπ 2011,  770 εθ. απφ ην γεγνλφο φηη έζνδα απφ παξαρσξήζεηο (αδεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ ΓΑΑ

θαη ηνπ ΟΠΑΠ) δελ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ινγηζηηθά ζηα έζνδα ηνπ 2011  200 εθ. απφ ηε κε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ ζηα θαχζηκα,  500 εθ. απφ δηάθνξα άιια κέηξα (εμνηθνλνκήζεηο απφ ηνπο ΟΣΑ, θιπ, …)

Σαπηφρξνλα πξνβιέπνληαη 800 εθ. επξψ πεξηζζφηεξα έζνδα απφ κέηξα πνπ απέδσζαλ θαιχηεξα απφ φ,ηη αλακελφηαλ, φπσο:  300 εθ. απφ ηελ ηαθηνπνίεζε εκη-ππαίζξησλ,  300 εθ. απφ ηελ εζεινχζηα επίιπζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ,  200 εθ. απφ άιια κηθξφηεξα κέηξα

Δπίπησζε γηα ην 2011 απφ επαλεθηίκεζε απνδφζεσλ κέηξσλ: 1,2 δηζ. επξψ

8


΢ΤΝΟΨΗ Δπίπησζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ ειιεηκκάησλ

2,5 δηζ.

Δπίπησζε απφ ηε κεγαιχηεξε χθεζε

1 δηζ.

Πξσηνβνπιίεο κείσζεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ

1,7 δηζ.

Δπαλεθηίκεζε απνδφζεσλ κέηξσλ: επξψ

1,2 δηζ.

΢ΤΝΟΛΟ

6,4 δηζ.

3. Η δηαρξνληθή αμηνπηζηία ησλ πξνυπνινγηζκψλ Μέγεζνο

2005

2006

2007

2008

2009

Αξρηθή πξφβιεςε ειιείκκαηνο (πξνυπνινγηζκφο, % ΑΔΠ)

2,8

2,6

2,4

1,6

2

Σειηθφ έιιεηκκα (Eurostat, % ΑΔΠ)

5,2

5,7

6,4

9,8

15,4

Απφθιηζε (% ΑΔΠ)

2,4

3,1

4

8,2

13,4

194,8

211,3

227,1

236,9

235,0

4,7

6,6

9,1

19,4

31

ΑΔΠ (δηζ. Δπξψ) Απφθιηζε (δηζ. Δπξψ)

Με άιια ιφγηα, νη Πξνυπνινγηζκνί ηνπ 2007, 2008 θαη 2009 έπεζαλ έμσ θαηά 9,1 δηζ, 19,4 δηζ. θαη 31,5 δηζ. αληίζηνηρα. ΢εκεησλφηαλ κέζε εηήζηα απφθιηζε θαηά 8,5 κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ. Σελ πξαγκαηηθφηεηα απηή ηε καζαίλακε κεηά απφ κήλεο ή ρξφληα, γεγνλφο πνπ απφ κφλν ηνπ εμεγεί θαη ην γηαηί ε ρψξα καο έθηαζε ζε ηέηνην δεκνζηνλνκηθφ αδηέμνδν θαη βίσζε ηέηνηα θξίζε αμηνπηζηίαο. Η απφθιηζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2010 είλαη ζπγθξηηηθά πνιχ κηθξφηεξε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο θαη ην κέγεζνο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηηο εμειίμεηο ζην έηνο απηφ. ΢ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ ρψξα – ηελ αμηνπηζηία ηεο θαη ηε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο – λα ιακβάλνληαη δηνξζσηηθά κέηξα θαηά ηελ πνξεία πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ν αξρηθφο ζηφρνο.

4. Ση θάλακε θαη ηη πεηχρακε γηα ηε θνξνδηαθπγή

9


΢ε κηα ηφζν κεγάιε θαη δχζθνιε πξνζπάζεηα είλαη πνιχ ινγηθφ λα ςάρλνπλ δηάθνξνη γηα αθνξηζκνχο, γεληθεχζεηο θαη εχθνιεο απαληήζεηο. Χο απνηέιεζκα ην επηρείξεκα ηεο «κε πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο» πξνζθέξεη κηα εχθνιε απάληεζε γηα πνιινχο. Η αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη ην κεγάιν ζηνίρεκα ηεο Κπβέξλεζεο, ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο καο πνιηηηθήο είλαη φκσο θαη έλα έξγν πνπ θακία ρψξα δελ θαηάθεξε πνηέ λα αληηκεησπίζεη απφ ηελ κία κέξα ζηελ άιιε, αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο αλάπηπμεο. Απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο γηαηί ην εγρείξεκα ζηεξίδεηαη απφ ηε κία ζηελ αιιαγή θνξνινγηθήο λννηξνπίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ θαη απφ ηελ άιιε ζηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή θξαηηθψλ δνκψλ, πνπ ππνιεηηνπξγνχζαλ γηα δεθαεηίεο. Δκείο παξά ηηο αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ βξήθακε ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη είζπξαμεο έρνπκε θαηαθέξεη ηα πξψηα ζεηηθά βήκαηα. Πξψηνλ, ην 2010 θαηαθέξακε παξά ηελ χθεζε ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε εζφδσλ ζηελ ΔΔ. Σν 2010 ζπλνιηθά ηα δεκφζηα έζνδα απμήζεθαλ 1,8% ηνπ ΑΔΠ ή πεξίπνπ 5 δηζ. επξψ. Γεχηεξνλ, ζηα θνξνινγηθά έζνδα φπσο ήηαλ ινγηθφ ε χθεζε επεξέαζε ζεκαληηθά ηα έζνδα θαη ηηο εηζπξάμεηο απφ άκεζνπο θφξνπο ηφζν ησλ θπζηθψλ φζν θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ φκσο ηα ζπλνιηθά θνξνινγηθά έζνδα απμήζεθαλ θαη απηφ είλαη θαη απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο (εηδηθά ζην ΦΠΑ θαη ζηνπο άιινπο έκκεζνπο θφξνπο). Η επίπησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζηα έζνδα απφ ΦΠΑ ππνινγίδεηαη σο αχμεζε 4,2% (ε νπνία δελ εμεγείηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ θαη ηελ πνξεία ηνπ ηδίξνπ). Σξίηνλ, γηα πξψηε θνξά γίλεηαη κηα νξγαλσκέλε, ζπζηεκαηηθή θαη πνιχπιεπξε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηηο πεγέο ηνπ κέζα απφ ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο, δηαζηαπξψζεηο ζηνηρείσλ, ζρέδηα δξάζεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φπσο ε είζπξαμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. ΢ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο πεξηιακβάλνληαη:  1,6 δηζ. επξψ εηζπξάμεηο απφ ιεμηπξφζεζκα  500 εθ. επξψ βεβαηψζεηο θαη εηζπξάμεηο παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ θαη ΦΠΑ απφ ηελ

δξάζε ηνπ ΢ΓΟΔ (έλαληη 200 εθ. επξψ ην 2009)  120 εθ. επξψ βεβαηψζεηο δηαθπγφλησλ δαζκψλ θαη θφξσλ απφ δξάζεηο ελάληηα ζην

ιαζξεκπφξην  3,4 δηζ. επξψ βεβαησκέλα πξφζηηκα απφ ειέγρνπο ηνπ ΢ΓΟΔ (έλαληη κφιηο 1,2 δηζ. ην

2009).  ΢ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΢ΓΟΔ πεξηιακβάλνληαη επίζεο:  άλνηγκα 1875 ινγαξηαζκψλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ  777 έιεγρνη ζε γηαηξνχο θαη εληνπίζηεθαλ πάλσ απφ 9,000 παξαβάζεηο (ηα αληίζηνηρα

λνχκεξα ηνπ 2009 είλαη 130 θαη 142)  πάλσ απφ 18.000 έιεγρνη ζε εζηηαηφξηα θαη θέληξα δηαζθέδαζεο  ζθξαγίζηεθαλ πεξίπνπ 29 ρψξνη (ζε εθαξκνγή λφκνπ πνπ ηζρχεη απφ ηνλ Οθηψβξην)  δεζκεχηεθαλ 555 ζθάθε δεισζέληα σο επαγγεικαηηθά κε ζηφρν ηε δηαθξίβσζε ηεο

πξαγκαηηθήο ρξήζεο ηνπο  ειέρζεθαλ δεθάδεοαθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζε offshore θαη έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα

8,5 εθ. επξψ  εληνπίζηεθαλ 1.208 πηζίλεο πνπ δελ έρνπλ δεισζεί απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο ζηε

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, γηα απηέο ζα επηβιεζεί ν αλαινγνχλ θφξνο θαη 10


πξνζαπμήζεηο. Απφ ζηνηρεία θαηαζθεπαζηψλ ειέγρνληαη επηπιένλ 1.200 πηζίλεο γηα λα εληνπηζζεί εάλ έρνπλ δεισζεί. Καη κφλν απφ απηή ηε δξάζε εζεινληηθά δειψζεθαλ πεξίπνπ 5.000 επηπιένλ ηδησηηθέο πηζίλεο θνιχκβεζεο ζηα αξρεία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ηεο ΓΓΠ΢ (θαη ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηεθκεξίσλ δαπάλεο)  Απφ ην 2011 γηα πξψηε θνξά παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά ην έξγν ειέγρνπ ζηηο ΓΟΤ.

Μέρξη ζήκεξα πεξίπνπ 300 εθ. επξψ έρνπλ βεβαησζεί θαη εηζπξαρζεί σο απνηέιεζκα ησλ δηαζηαπξψζεσλ πνπ απνζηέιινληαη γηα έιεγρν ζηηο ΓΟΤ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζηεχνληαη θαζεκεξηλά ζην δηαδίθηπν.  Γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 100 ππαιιήινπο ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ έρνπλ εθαξκνζηεί

πεηζαξρηθέο πνηλέο έσο θαη απφιπζε. Όια ηα παξαπάλσ είλαη κεξηθά απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο καο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο ρσξίο λα έρεη πξνιάβεη λα πινπνηεζεί ζρεδφλ θακία απφ ηηο κεγάιεο ηνκέο πνπ πξνσζνχκε γηα ηελ επηηάρπλζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εηζπξάμεσλ.

Απηά ηα απνηειέζκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηά 5 δηζ. επξψ ην 2010 ζε ζπλζήθεο χθεζεο δελ απνηεινχλ ζε θακία πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα κηαο Κπβέξλεζεο πνπ αδηαθνξεί γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο. Γλσξίδνπκε φηη κέλνπλ αθφκα λα γίλνπλ πνιιά. Δίκαζηε αθφκα ζηελ αξρή.

11


Γ. Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ΢ηξαηεγηθήο: Ο πξψηνο πνιπεηήο Πξνυπνινγηζκφο ηεο ρψξαο Σν Μεζνπξφζεζκν Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην ζπληάρζεθε απφ ηελ Κπβέξλεζε κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ Τπνπξγείσλ. Δίλαη ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Νφκν 3871/2010, πνπ εκείο ςεθίζακε θαη απνηειεί ηε δηθή καο δέζκεπζε γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, ηελ νξηζηηθή βηψζηκε επίιπζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ καο πξνβιήκαηνο θαη ηε ζηαδηαθή αλάηαμε θαη αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο καο, ε νπνία φκσο ζα ζηεξίδεηαη ζε γεξέο βάζεηο θαη αμηφπηζηεο πνιηηηθέο. Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ΢ηξαηεγηθήο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη νξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμή ηνπο. Γηα πξψηε θνξά ζηελ ρψξα ν κεζνπξφζεζκνο δεκνζηνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο αλαιχεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα θαη εμεηδηθεχεηαη ζε παξεκβάζεηο χςνπο 28 δηζ. επξψ γηα ηελ θάιπςε ηεο πξφζζεηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ην 2011 θαζψο θαη γηα φια ηα ρξφληα έσο ην 2015. 2011-2015 Πεξηγξαθή παξέκβαζεο

εθ επξψ

% ΑΔΠ

Δμνξζνινγηζκφο κηζζνινγηθήο δαπάλεο

2,2

0.9%

Μεηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ

1,2

0.5%

Καηαξγήζεηο/ζπγρσλεχζεηο θνξέσλ θαη κείσζε επηρνξεγήζεσλ

1,5

0.6%

Αλαδηνξγάλσζε Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ

1,5

0.6%

Μείσζε ηνπ χςνπο ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ

1,2

0.5%

Δμνηθνλφκεζε δαπαλψλ θαη βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηνκέα πγείαο

0,8

0.3%

Δμνξζνινγηζκφο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο δαπάλεο

1,1

0.4%

Μείσζε δαπαλψλ ΟΚΑ θαη εμνξζνινγηζκφο θνηλσληθψλ δαπαλψλ

4,2

1.7%

Βειηίσζε εζφδσλ ΟΚΑ θαη θαηαπνιέκεζε εηζθνξνδηαθπγήο

3,1

1.2%

Δλίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο

3,5

1.4%

Μείσζε θνξναπαιιαγψλ θαη άιια θνξνινγηθά έζνδα

6,0

2.4%

Βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ΟΣΑ

1,4

0.5%

Δμνξζνινγηζκφο δαπάλεο ΠΓΔ

0,5

0.2%

΢ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΩΝ

28

11%

12


1. Μηζζνινγηθή δαπάλε Η κηζζνινγηθή δαπάλε ηνπ δεκνζίνπ ην 2009 πιεζίαδε ηα 30 δηζ. Δπξψ ή 13% ηνπ ΑΔΠ (έλαληη 10%-11% πνπ ίζρπε κέρξη ην 2004). ΢ηφρνο ηεο πνιηηηθήο καο είλαη ε επαλαθνξά ηεο ζην κέζν φξν ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο αθνινπζνχκε δχν εηδψλ παξεκβάζεηο: 

Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκβαζηνχρσλ, ε νπνία ζπλερίδεηαη έσο ην 2015 θαη ηεο εθαξκνγήο ζεκαληηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηηο πξνζιήςεηο (πάγσκα πξνζιήςεσλ ην 2010, εμαηξψληαο ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο, ηεο αζθάιεηαο, θαλφλαο 1:10 ζηηο πξνιήςεηο ην 2011 θαη 1:5 ηα επφκελα ρξφληα ρσξίο θακία εμαίξεζε). Μφλν κε απηή ηελ πνιηηηθή εθηηκάηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ακεηβφκελσλ απφ ην δεκφζην θαη ρσξίο θακία απφιπζε ζα κεησζεί θαηά ηνπιάρηζηνλ 150.000 άηνκα ζε ζρέζε κε ην 2010 (θαη πεξηζζφηεξν απφ 230.000 άηνκα αλ ζπγθξίλνπκε κε ην 2009). Δπηπξφζζεηα, εθαξκφδεηαη, γηα πξψηε θνξά ν ζεζκφο ηεο εζεινχζηαο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη πξνζσξηλήο απνρψξεζεο, θαη γηα πξψηε θνξά νη κεηαηάμεηο ζα γίλνληαη κέζα απφ αμηνιφγεζε απφ ηνλ Α΢ΔΠ, εηζάγνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα γηα πεξηνξηζκέλεο ρξνληθά κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο κεη’ απνδνρψλ (εξγαζηαθή εθεδξεία) πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάηαμεο.

Δμνξζνινγηζκφο ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Ήδε απφ ην 2010 έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή ζπγθξάηεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο κέζσ ηεο κείσζεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επηδνκάησλ, ξηδηθήο κείσζεο ζηηο ακεηβφκελεο επηηξνπέο, κείσζε ηνπ ππεξσξηαθνχ θφζηνπο. Σν 2011 ζπλερίδεηαη ζηνρεπκέλα ν εμνξζνινγηζκφο ζηηο πξφζζεηεο ακνηβέο θπξίσο κε ηε κείσζε ηνπ ππεξσξηαθνχ θφζηνπο κε ηελ αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο απφ ηηο 37,5 ψξεο ζηηο 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα κεηαθηλήζεηο.

Απφ ην 2011 μεθηλάεη θαη ε ζηαδηαθή κεηάβαζε ζην λέν εληαίν κηζζνιφγην πνπ ζα ζεζπηζηεί ηνλ Ινχιην. Με ην λέν εληαίν κηζζνιφγην: 

κεγάιν κέξνο ησλ ζεκεξηλψλ επηδνκάησλ ελζσκαηψλνληαη ζην βαζηθφ κηζζφ, απμάλνληαο κεηαμχ άιισλ ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο,

ην κηζζνιφγην ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ελαξκνλίδεηαη κε ηα δεδνκέλα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,

νη κηζζνί ζπλδένληαη κε ηνπο ξφινπο θαη ηηο ζέζεηο ησλ ππαιιήισλ κε απνηέιεζκα ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ πνπ αζθνχλ ηα ίδηα θαζήθνληα ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο, ηελ εμνκάιπλζε πξνο ηα πάλσ ζε κηζζνχο πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη ζε ππεξβνιηθά ρακειά επίπεδα θαη πξνο ηα θάησ ζε ακνηβέο πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ ζέζε θαη ηα θαζήθνληα.

2. Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ (ελδηάκεζε θαηαλάισζε Γεληθήο Κπβέξλεζεο) ην 2009 μεπέξαζαλ ηα 17 δηο. Δπξψ ή 7,3% ηνπ ΑΔΠ θαη ήηαλ 1,7% ηνπ ΑΔΠ κεγαιχηεξεο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ. Σν 2010 θαηαθέξακε ηε δξαζηηθή κείσζή ηνπο θαηά πεξίπνπ 4 δηζ. Δπξψ ή 1,5% ηνπ ΑΔΠ. ΢ηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε ηεο ελδηάκεζεο θαηαλάισζεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε πεξίπνπ 5% ηνπ ΑΔΠ (επίπεδν πνπ δηαηεξνχλ πνιιέο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο φπσο ε Πνξηνγαιία, ε Απζηξία, ε Κχπξνο, ην Βέιγην).

13


Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ΢ηξαηεγηθήο πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο χςνπο πεξίπνπ 2 δηζ. επξψ γηα ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ηνπο ΟΚΑ, ηνπο ΟΣΑ θαη άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ γηα πξψηε θνξά αμηνινγήζεθαλ νη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γξακκή-γξακκή, εληνπίζηεθαλ ηνκείο πνπ είλαη εθηθηή ε άκεζε πεξηθνπή δαπαλψλ (ειαζηηθέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο) ή πεξηθνπή δαπαλψλ κεζνπξφζεζκα κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ (πνπ αλακέλεηαη θπξίσο λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ ηηκψλ ζηηο πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ), ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ελνίθηα, ηελ ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε ζηα δεκφζηα θηήξηα, ηελ έληαμε φινπ ηνπ δεκνζίνπ ζην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ΢χδεπμηο. Πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζε ζηνρεχνπκε κέζα απφ ηε ζπλέρηζε ηεο αμηνιφγεζεο φισλ ησλ δαπαλψλ θαη ηελ εθαξκνγή πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ ΢πζηήκαηνο Γεκνζίσλ Γαπαλψλ (πνπ μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη ζα επεθηαζεί ζε φιν ην δεκφζην ηνκέα). 3. Καηαξγήζεηο - ζπγρσλεχζεηο θνξέσλ Η πξαγκαηηθή ηνκή ζηε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη ε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηελ ππεξεζία ηνπ πνιίηε, αιιά θαη ε ζπξξίθλσζε ζε εθείλνπο ηνπο ηνκείο πνπ ε θνηλσληθή ζπλεηζθνξά ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε, ελψ απνξξνθνχλ δπζαλάινγα πςεινχο πφξνπο απφ ηνπο πνιίηεο. Η πνιηηηθή καο γηα ηηο θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο θνξέσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ παξάιιεια κε ηε ζπγθξάηεζε ηεο δαπάλεο γηα κεηαβηβάζεηο πνπ ζε κεγάιν βαζκφ δελ ειέγρνληαη γηα ηελ απφδνζή ηνπο ζε φξνπο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ έρεη ήδε μεθηλήζεη απφ ην 2010 θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

Φνξείο πνπ δελ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε αιιά ιακβάλνπλ δεκφζηα επηρνξήγεζε ζε ηαθηηθή βάζε (π.ρ. αζιεηηθνί θαη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, κνπζεία, ζπιινγέο θ.ιπ.)

Φνξείο πνπ δελ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, αιιά επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, θαζψο παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ΟΚΔ).

Φνξείο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο ζπλδέεηαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο (π.ρ. ΟΣΑ, ΟΚΑ, ζρνιεία, λνζνθνκεία, ζηξαηφπεδα, αζηπλνκηθά ηκήκαηα, πξεζβείεο, πξνμελεία, γξαθεία ηχπνπ εμσηεξηθνχ θ.ιπ.).

Φνξείο εληφο δεκνζίνπ πνπ επεξεάδνπλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (π.ρ. ΙΓΜΔ, ΟΓΓΤ θ.ιπ.).

Χο πξνο ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε θαηεγνξία, ε άκεζε πνιηηηθή παξέκβαζε είλαη ε κείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαηά 300 εθ. Δπξψ κέζα ζην 2011, ελψ ην ίδην πξνηείλεηαη θαη σο δξάζε ζε κηα ζεηξά απφ άιινπο θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα π.ρ. ΟΣΑ, ΟΚΑ θ.ιπ. ΢ηελ ηξίηε θαηεγνξία έρνπλ πξνρσξήζεη ζε κεγάιν βαζκφ πνιηηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην αζθαιηζηηθφ (πνπ κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηακείσλ), ηνλ Καιιηθξάηε πνπ εθηφο απφ ηνπο ΟΣΑ α’ βαζκνχ πνπ κεηψζεθαλ απφ 1.034 ζε 325 θαη ηηο 76 λνκαξρίεο θαη επαξρεία ζε 13 Πεξηθέξεηεο νδήγεζε θαη ζηε ζπγρψλεπζε 6.000 λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηα 1.500. Οη εμνηθνλνκήζεηο απφ ηνλ Καιιηθξάηε απνηππψλνληαη ζηε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ 14


απνηειεζκάησλ ησλ ΟΣΑ, αιιά θαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηνπο ΟΣΑ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ έσο ην 2015. Σν επφκελν κεγάιν βήκα αθνξά ζε ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ (ζρέδην δξάζεο ππνπξγείνπ παηδείαο), λνζνθνκείσλ (κε ηνλ λέν πγεηνλνκηθφ ράξηε), αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ, ζηξαηνπέδσλ θ.ιπ. Απφ ηηο παξεκβάζεηο απηέο αλακέλεηαη ε εμνηθνλφκεζε πεξίπνπ 225 εθ. Δπξψ γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015. Χο πξνο ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ηελ ΔΛ΢ΣΑΣ 897 θνξείο ζπγθαηαιέγνληαη ζην κεηξψν θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ην κεηξψν απηφ ζπκπιεξψλεηαη θαη εθθαζαξίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο Eurostat), θαηά ζπλέπεηα φιε ε νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε επεξεάδεη ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ΓΛΚ πάλσ απφ 5.000 θνξείο πνπ ιακβάλνπλ θάπνηαο κνξθήο θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Οη δαπάλεο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ κφλν γηα κεηαβηβάζεηο αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 2,7 δηο. επξψ. Δλψ γηα δεθάδεο θνξείο έρνπλ ζεζπηζηεί εηδηθνί πφξνη ή ρξεκαηνδνηνχληαη άκεζα ή έκκεζα απφ άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Οη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνπλ θαηαξγήζεηο θνξέσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ή ζπγρσλεχζεηο θνξέσλ κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε πεξίπνπ 800 εθ. Δπξψ ζηελ πεξίνδν 2011-2015. Ήδε έρνπλ θαηαξγεζεί ή ζπγρσλεπζεί 77 θνξείο ελψ ζηνλ άκεζν πξνγξακκαηηζκφ είλαη ε θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε άιισλ 75 θνξέσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 10 κεγάισλ). 4. Αλαδηνξγάλσζε ΓΔΚΟ Οη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ην 2009 επηβάξπλαλ ην έιιεηκκα ηνπ δεκνζίνπ θαηά 1,5 δηο. Δπξψ ελψ πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην επξψ ην ρξφλν είλαη νη θαηαπηψζεηο εγγπήζεηο γηα επηρεηξήζεηο θπξίσο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Με ηηο παξακβάζεηο θπξίσο ζην κηζζνινγηθφ θφζηνο, αιιά θαη ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ αλαδηάξζξσζεο ζηνλ Ο΢Δ θαη ηνπ άιινπο ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο ηα απνηειέζκαηα ησλ ΓΔΚΟ βειηηψζεθαλ δξακαηηθά, ελψ πξφζζεηε βειηίσζε πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη ην 2011. Η πνιηηηθή καο γηα ηηο ΓΔΚΟ πεξηιακβάλεη ζρέδηα αλαδηνξγάλσζεο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαηά 1,5 δηο. Δπξψ έσο ην 2015. 5. Ακπληηθέο δαπάλεο ΢ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπο ρξένπο ηεο ρψξαο είλαη θαζνξηζηηθή θαη ε ζπκβνιή ηεο Δζληθήο Άκπλαο. Η δαπάλε ηνπ δεκνζίνπ γηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα κεηψλεηαη ηελ πεξίνδν 2010-2015 πεξηζζφηεξα απφ 800 εθ. Δπξψ, ελψ πξφζζεηα 400 εθ. Δπξψ ζα εμνηθνλνκεζνχλ απφ δξάζεο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Άκπλαο. Σνλίδεηαη φηη ε ζπλνιηθή κείσζε ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ θαηά πεξίπνπ 1,1 δηο επξψ αληηζηνηρεί ζε κείσζε πεξίπνπ 20% ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ. 6. Γαπάλεο πγείαο θαη θαξκαθεπηηθή δαπάλε Η πνιηηηθή καο γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ηεο ζπαηάιεο ζην ρψξν ηεο πγείαο έρεη μεθηλήζεη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη έρεη ήδε απνδφζεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Μέζα ζην 2010 ε πνιηηηθή καο γηα ηε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο πνπ πεξηιάκβαλε θπξίσο έιεγρν ησλ πξνκεζεηψλ ζηα λνζνθνκεία, έιεγρν ζηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο ησλ 15


ΟΚΑ θαη κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ νδήγεζε ζε εμνηθνλνκήζεηο πεξίπνπ 2 δηο. Δπξψ ή πεξίπνπ 30%. Η πξνζπάζεηα απηή ζπλερίδεηαη θαη κέζα ζην 2011 κε εμνηθνλνκήζεηο πεξίπνπ 1 δηο. Δπξψ, ελψ νη πξφζζεηεο παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο δαπάλεο θαξκάθνπ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ εμνηθνλνκήζεηο πάλσ απφ 1,6 δηο Δπξψ κεηαμχ άιισλ κέζα απφ: 

Σελ εθαξκνγή θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ζηα λνζνθνκεία

Σνλ λέν πγεηνλνκηθφ ράξηε

Σελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ηηκνινγήζεσλ ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζηα λνζνθνκεία

Σελ επέθηαζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπληαγψλ

Σελ θαζηέξσζε αζθαιηζηηθήο ηηκήο γηα ηα θάξκαθα

Σνλ πεξαηηέξσ εμνξζνινγηζκφ ζηηο ιίζηεο θαξκάθσλ

7. Δμνξζνινγηζκφο θαη ζηφρεπζε θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη ελίζρπζε ησλ εζφδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Η Διιάδα δαπαλά γηα θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο πεξίπνπ 45 δηο. Δπξψ ή πεξίπνπ 20% ηνπ ΑΔΠ. Η δαπάλε απηή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνηπγράλεη λα βξεη ην ζηφρν ηεο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ ειάρηζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θηψρεηαο ζηε ρψξα κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο κέζσ ησλ επηδνκάησλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ. ΢ηφρνο ηεο πνιηηηθήο καο είλαη ν εμνξζνινγηζκφο θαη ε ζηφρεπζε απηψλ ησλ δαπαλψλ αληηκεηψπηδνληαο ππαξθηά πξνβιήκαηα πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

Αλνξζνινγηζκφο ζην χςνο ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ επηδνκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο εηζθνξέο.

Σεξάζηηνο αξηζκφο δηθαηνχρσλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηδνκάησλ θαη πξνλνηαθψλ παξνρψλ.

Καηαθεξκαηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έιιεηςε ειέγρνπ ζηηο ιίζηεο ησλ δηθαηνχρσλ

Σαπηφρξνλα ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηξέρνπζεο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ απμεκέλε αλεξγία δεκηνπξγεί κηα ηζρπξή δπλακηθή αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο παξάιιεια κε ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ην ζχζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πξνρσξά ζηηο κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο, ηνκέο θαη αιιαγέο πνπ μεθίλεζαλ ηφζν κέζσ ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ φζν θαη κέζα απφ ηελ πινπνίεζε θαη εγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη δηαζηαπξψζεσλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ ηακείσλ. Η θπβέξλεζε έρεη απνθαζίζεη ήδε ηε δεκηνπξγία εληαίνπ θνξέα θνηλσληθψλ παξνρψλ, αιιά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ιεηηνπξγηθήο αμηνιφγεζεο φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Σν Μεζνπξφζεζκν Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην πεξηιακβάλεη ηφζν άκεζεο παξεκβάζεηο γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εζφδσλ ηνπο κέζα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή εηζθνξάο αιιειεγγχεο ππέξ αλεξγίαο ψζηε λα κπνξέζεη λα ζηεξηρζεί ν πιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη εθηφο αγνξάο εξγαζίαο φζν θαη κεζνπξφζεζκεο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 16


Παξάιιεια ζπλερίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθήο ζηήξημεο ηνπ ΟΑΔΓ, δελ επηβαξχλεηαη επηπιένλ θαλέλαο ρακεινζπληαμηνχρνο. ΢πλερίδνπκε λα ζηνρεχνπκε ζηε ζηήξημε ησλ πην αδχλακσλ, αιιά θαη κέζα απφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ζηηο ιίζηεο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ επηδνκάησλ πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη παξάιιεια κε ηηο εμνηθνλνκήζεηο αθφκε θαη ζε απμήζεηο ζε παξνρέο πξνο ηηο πην επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο. Με ηελ εμπγίαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ ζα κπνξέζεη λα γίλεη εθηθηή θαη ε κείσζε ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ επηβαξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. 8. Αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ελίζρπζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ Σα θνξνινγηθά έζνδα ζηελ Διιάδα είλαη πεξίπνπ 5 κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ρακειφηεξα απφ ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν. Σα έζνδα είλαη κέξνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ καο πξνβιήκαηνο φκσο ην πξφβιεκα νθείιεηαη ηφζν ζηελ εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή, φζν θαη ζηε κηθξή θνξνινγηθή βάζε (ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θαη εθπηψζεσλ), γηα παξάδεηγκα ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ ηα πεξίπνπ 100 δηο επξψ πνπ δειψλνληαη κφλν ηα 30 απνηεινχλ αληηθείκελν θνξνιφγεζεο. Σαπηφρξνλα, ην πξφβιεκα ηεο είζπξαμεο θαη ζπιινγήο θφξσλ δηνγθψλεηαη απφ ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Σν Πξφγξακκα καο πεξηιακβάλεη: 

Παξεκβάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο (χςνπο 3 δηο επξψ) πνπ βαζίδνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ παξνπζηάζηεθε ηνλ Απξίιην.

Παξεκβάζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θπξίσο ζηνπο άκεζνπο, αιιά θαη ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο (χςνπο 6 δηο επξψ).

Η απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ εζφδσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ ειάθξπλζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο κε πξνηεξαηφηεηα ζε εθείλεο ηηο θαηεγνξίεο θφξσλ πνπ επηβαξχλνπλ ηνπο πην επάισηνπο θαη ηηο επελδχζεηο. Με άιια ιφγηα, φζν πξνρσξάεη ε βειηίσζε ησλ εηζπξάμεσλ ζην θνξνινγηθφ κεραληζκφ ηφζν ζα κπνξνχκε λα πξνρσξάκε θαη ζε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. Ήδε κε ηνλ θνξνινγηθφ λφκν ηνπ 2010 κεγάιν κέξνο ηεο επηβάξπλζεο απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο αληηζηαζκίζηεθε απφ ηελ θνξνινγηθή ειάθξπλζε ζηα εηζνδήκαηα θάησ απφ 40.000 επξψ ιφγσ ηεο λέαο θνξνινγηθήο θιίκαθαο (ζπλνιηθή ειάθξπλζε πάλσ απφ 400 εθ. επξψ), αιιά θαη απφ ην θίλεηξν ηεο ζπιινγήο ησλ απνδείμεσλ πνπ πξνθαιεί θαη εθπηψζεηο ζηνπο θφξνπο. Ο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ πνπ δελ δηαλέκνληαη κεηψζεθε απφ ην 24% ζην 20%. Ο λένο αλαπηπμηαθφο λφκνο παξέρεη θνξνινγηθά θίλεηξα γηα πνιιέο επελδχζεηο, παξάιιεια κε ηηο απαιιαγέο πνπ δφζεθαλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, γηα ζηνρεπκέλεο επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηελ επέλδπζε ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο (π.ρ. Γεξάλη). Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ήδε έρεη αλαζηαιεί ε εθαξκνγή ηνπ πφζελ έζρεο γηα ηελ αγνξά πξψηεο θαηνηθίαο γηα δχν ρξφληα. Η Κπβέξλεζε πξνρσξά ζηελ αλαζηνιή ηνπ πφζελ έζρεο γηα θάζε θαηνηθία γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα. 17


Η Κςβέπνηζη δεζμεύεηαι για ηην επαναξιολόγηζη ηος ζςζηήμαηορ θοπολόγηζηρ και ηην επιδίωξη ηηρ μείωζηρ ηων ζςνηελεζηών με νομοθεηική παπέμβαζη πος θα ππαγμαηοποιηθεί ηον Σεπηέμβπιο ηος 2011. Η παπέμβαζη θα είναι δημοζιονομικά οςδέηεπη και θα ζηοσεύει ζηην ηόνωζη ηηρ ανάπηςξηρ και ζηην ανακούθιζη ηων αζθενέζηεπων. 9. Σνπηθή απηνδηνίθεζε Η κεηαξξχζκηζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κέζσ ηνπ Καιιηθξάηε νδεγεί ήδε ζε κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε – γηα πξψηε θνξά ιεηηνπξγεί ελνπνηεκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ δήκσλ – κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. Με ηνλ Καιιηθξάηε, νη ακεηβφκελεο ζέζεηο αηξεηψλ κεηψζεθαλ απφ 30.795 ζε 16.657. Αληίζηνηρα ηα 60.000 πεξίπνπ κέιε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ ησλ ΟΣΑ κεηψζεθαλ θάησ απφ 20.000. Σαπηφρξνλα, ν αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζην β’ βαζκφ απηνδηνίθεζεο κεηψζεθε θαηά 30.000. Σν 2011 κπαίλεη γηα πξψηε θνξά ηάμε ζηα νηθνλνκηθά ησλ δήκσλ. Παιηέο ππνρξεψζεηο εληνπίδνληαη, θαηαγξάθνληαη θαη ηαθηνπνηνχληαη. Η θαηαγξαθή ησλ παιαηψλ ππνρξεψζεσλ είλαη απηή πνπ θπξίσο νδήγεζε θαη ζε ζρεηηθά δπζκελέζηεξε απνηχπσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε απηή πνπ ήηαλ γλσζηή έσο ην ηέινο ηνπ 2010 θαη απηφ δεκηνπξγεί θαζπζηέξεζε σο πξνο ηελ επαλαθνξά ησλ ΟΣΑ ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Η ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκίαο καο κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δαπαλψλ, θπξίσο ησλ ειαζηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, αιιά θαη ηε ζηαδηαθή ελίζρπζε ησλ εζφδσλ. Η ζπλνιηθή βειηίσζε πνπ αλακέλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ ΟΣΑ είλαη πεξίπνπ 1,3 δηο επξψ θαη ζα πξνέιζεη θπξίσο απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Καιιηθξάηε, ηελ αχμεζε εζφδσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκφξθσζεο κέζα απφ ηελ απαίηεζε ηεο δεκνηηθήο ελεκεξψηεηαο, αιιά θαη ηε ζηαδηαθή απηνλφκεζε κέξνπο ησλ εζφδσλ ηνπο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ κέζα απφ ηελ αχμεζε ησλ ηνπηθψλ ηειψλ θαη άιισλ εζφδσλ ησλ δήκσλ.

18


Γ. Σν πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ Έλα πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη κάιηζηα ηέηνηαο έθηαζεο φπσο απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεη ε Διιάδα αλαπφθεπθηα αθαηξεί πφξνπο απφ ηελ νηθνλνκία (είηε κέζσ ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ είηε κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ). Σαπηφρξνλα ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο είρε θηάζεη ζε ηέηνην ζεκείν πνπ ε ηεξάζηηα αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ φρη απιψο δελ κπνξνχζε λα απνηξέςεη ηελ χθεζε, αιιά θαη πξνθαινχζε ηδηαίηεξα πςειέο εηζαγσγέο κε κεγάιε αξλεηηθή επίπησζε ζην εμσηεξηθφ ηζνδχγην. Η ρψξα εθηφο απφ πξνζαξκνγή, ρξεηάδεηαη θαη αλάπηπμε. Αλάπηπμε πνπ ζα βαζηζηεί ζε λέεο επελδχζεηο θαη ζα νδεγήζεη ζε λέεο πεγέο παξαγσγήο εηζνδήκαηνο, ζε έλα λέν πξφηππν αλάπηπμεο. Σν δεκφζην κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηήζεη άκεζα ηελ αλάπηπμε, φκσο ν δεκφζηνο πινχηνο, νη ζπκκεηνρέο ηνπ δεκνζίνπ, αιιά θαη ε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ δεκνζίνπ κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ θεθάιαηα θαη καδί εκπηζηνζχλε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, αιιά θαη ηερλνγλσζία θαη λέεο δξάζηεξηφηεηεο πνπ απηή ηε ζηηγκή ε νηθνλνκία καο δελ κπνξεί λα αλαπηχμεη ρσξίο πξφζζεηεο επελδχζεηο. Άξα κε ην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζηνρεχνπκε φρη κφλν ζηα λα άξνπκε ην κεγάιν βάξνο ηνπ ρξένπο απφ ηνλ Διιεληθφ ιαφ αιιά παξάιιεια λα δηαζθαιίζνπκε 

Δηζξνή θεθαιαίσλ θαη επελδχζεσλ.

Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζε θξίζηκνπο ηνκείο φπσο ζηελ κεηάβαζε ζε κηα πξάζηλε νηθνλνκία.

Δθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.

΢ηήξημε ηνκέσλ ηνπο νπνίνπο έρνπκε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα.

Γεκηνπξγία ζπκκαρηψλ γηα άλνηγκα ζε δηεζλείο αγνξέο.

Καιχηεξεο πξαθηηθέο θαη ζχγρξνλν κάλαηδκελη.

Γηαηήξεζε εζληθνχ ειέγρνπ ζε θξίζηκνπο ή ζηξαηεγηθνχο ηνκείο.

Δπίηεπμε θαιχηεξνπ δπλαηνχ ηηκήκαηνο ρσξίο φκσο θαζπζηεξήζεηο.

Σν πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ζα ζπλεηζθέξεη δξαζηηθά ζηελ κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Με ζηφρν ηα 50 δηο επξψ εηζπξάμεηο έσο ην 2015 – κε 15 δηο επξψ λα ζηνρεχνπκε λα εηζπξαρζνχλ έσο ην ηέινο ηνπ 2012 – απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, ζα κπνξέζεη λα κεησζεί ην ρξένο καο θαηά πεξίπνπ 20 κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ. Πσο πξνρσξάκε Έρνπλ ήδε επηιεγεί ζχκβνπινη απνθξαηηθνπνηήζεσλ γηα: ΓΔΠΑ, ΔΑ΢, ΓΑΑ, ΣΠΓ, Διιεληθφ, Φάζκα ΢πρλνηήησλ, ΟΠΑΠ, ΟΓΙΔ, Κξαηηθά Λαρεία, ΔΛΒΟ, Κνίηαζκα Αεξίνπ «Νφηηα Καβάια», Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη, Υαξηνθπιάθην Αθηλήησλ Γεκνζίνπ. Έρνπλ δξνκνινγεζεί δηαδηθαζίεο γηα: ΓΔΗ, ΔΤΓΑΠ, ΔΛΣΑ, ΛΑΡΚΟ, Καδίλν, ΣΡΑΙΝΟ΢Δ, Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξφκηα θαη Ληκάληα. Γεκηνπξγείηαη εηδηθφο θνξέαο, ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ζηνλ νπνίν ζα εληαρζνχλ εηδηθά ραξηνθπιάθηα αμηνπνίεζεο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ.

19


Σν δεκφζην δηαηεξεί κεηνςεθηθά πνζνζηά πνπ δηαζθαιίδνπλ έιεγρν ζε θξίζηκεο δηθηπαθέο ππνδνκέο. ΢ηα πξνο αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ δεκνζίνπ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 2011

2012-2015

Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (OTE) Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ (ΓΑΑ) Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο Διιεληθά Πεηξέιαηα (ΔΛΠΔ) Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ (ΓΑΑ)

Σξάπεδα Πεηξαηψο

ΟΠΑΠ

Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο (ATE)

Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο

Απηνθηλεηφδξνκνο «Δγλαηία Οδφο»

Κξαηηθά Λαρεία

Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ)

Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο

Ληκάληα

Διιεληθά Ακπληηθά ΢πζηήκαηα (ΔΑ΢)

Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ)

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ

Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ ΢πζηήκαηνο Αεξίνπ (ΓΔ΢ΦΑ)

Αθίλεηα 2

ΣΡΑΙΝΟ΢Δ

Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη

ΛΑΡΚΟ

Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξφκηα

AlphaBank

Διιεληθφ 2

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

Φεθηαθφ Μέξηζκα

Οξγαλ. Γηεμαγσγήο Ιππνδξνκηψλ Διιάδνο (ΟΓΙΔ)

Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο

Άδεηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Μεηαιιεπηηθά Γηθαηψκαηα

Διιεληθφ Καδίλν Πάξλεζαο

Τπνζαιάζζην θνίηαζκα/απνζήθε θπζηθνχ αεξίνπ «Ν. Καβάια»

Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ (ΔΛΒΟ)

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ (ΓΔΗ)

Διιεληθφ Σέζζεξα Αεξνζθάθε Airbus Αθίλεηα

20


Δ. Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο γηα ηελ αλάπηπμε Ο κχζνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ δηάθνξνπο είλαη φηη ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο είλαη έλα πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη κφλν. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο φκσο επηρεηξεί λα ζηεξίμεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη λα δψζεη κηα βηψζηκε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε. Μεγάιν κέξνο ηνπ Οδηθνχ Υάξηε πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ έρεη κεηαθξαζηεί ζε δξάζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη δερηεί ηφζε θξηηηθή. Παξεκβάζεηο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη ρξνλνδηάγξακκαηα γηα λα κπνξέζεη λα ζηαζεί μαλά ζηα πφδηα ηεο ε νηθνλνκία θαη λα πξνρσξήζεη ζε πην ζηέξεεο βάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 1. Άκεζεο παξεκβάζεηο γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Αλαζηνιή πφζελ έζρεο γηα ηελ αγνξά θάζε θαηνηθίαο.

Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο.

Πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο.

Κακία πεξαηηέξσ αχμεζε ζηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ην 2011.

2. Έλα θηιηθφ θαη απνδνηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ Δπηρεηξεκαηηθά θηιηθή Διιάδα. Έρεη νινθιεξσζεί ν δηάινγνο θαη κεγάιν κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζρεδίνπ γηα κηα «Δπηρεηξεκαηηθά θηιηθή Διιάδα» κε ζηφρν ηελ άξζε ησλ 30 πιένλ ζεκαληηθψλ δηαηεξνχκελσλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ θαηλνηνκία. Σν ζρέδην εληνπίδεη ηα εκπφδηα ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα-πνπ αθνξά φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο κηαο επηρείξεζεο απφ ηελ ίδξπζε έσο ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο. Σν ζρέδην πεξηέρεη, κεηαμχ άιισλ, κέηξα γηα: 

ηελ απινπνίεζε θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζηνηρείσλ γηα ηηο εηαηξίεο,

ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (ΓΔΜΗ) κε ηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ φπσο ε εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ δηθηχνπ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο (OneStopShop) θαη ηνπ ΓΔΜΗ, ηελ νινθιήξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ΓΔΜΗ, ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ηε δηαζχλδεζε ηνπ ΓΔΜΗ κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ησλ Δληαίσλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο (PointsofSingleContact), ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα γηα ηελ ειεθηξνληθή νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγίαο κηα επηρείξεζεο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ δξάζεψλ ηνπο,

ηελ απινπνίεζε ηεο άδεηαο ρσξνηαμίαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ, θηηξηαθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αδεηψλ,

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ζηε δηαλνκή θαπζίκσλ,

ηελ αλάπηπμε ελφο «κνλαδηθνχ ειεθηξνληθνχ παξάζπξνπ» (singleelectronicwindow) ην νπνίν ζα ζπγθεληξψλεη ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην εκπφξην θαη ζα απινπνηεί ηνλ αξηζκφ ησλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

21


Δπηηάρπλζε θαη ελδπλάκσζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ (Δ΢ΠΑ) θαη ηνπ Σακείνπ ΢πλνρήο. Η κφλε βέβαηε πεγή εηζξνήο θεθαιαίσλ ζηε ρψξα είλαη ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνξξφθεζεο ηνπ Δ΢ΠΑ έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ε αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. ΢ην πξψην εμάκελν έρνπκε θαηαθέξεη λα επηηχρνπκε ηνλ ζηφρν ηεο πξνψζεζεο 5 κεγάισλ έξγσλ. Παξάιιεια ζα πξνρσξήζνπκε άκεζα ζηελ λνκνζέηεζε γηα ηε ζπληφκεπζε πξνζεζκηψλ θαη ηελ απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζχλαςε ζπκβνιαίσλ θαη ηηο απαιινηξηψζεηο γεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζεζκηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ζρεηηθέο λνκηθέο πξνζεζκίεο. Μείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο. Δπηιένλ, πξνρσξάκε ζε ζεκαληηθέο ηνκέο γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη ηε κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο φπσο: 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ΢ηνηρείσλ, ηελ ελζσκάησζε βαζηθψλ δηαηάμεσλ ζηελ λνκνζεζία κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε θαη ηελ νξηζηηθή απνζαθήληζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ δαπαλψλ πνπ δελ εθπίπηνπλ,

ηελ απνηχπσζε φισλ ησλ ηειψλ ππέξ ηξίησλ, ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηελ απαμηνιφγεζε θαη θαηάξγεζε φζσλ δελ έρνπλ πηα αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα,

ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ έξγσλ πνπ ππφθεηληαη ζε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αιιά θαη ηνπ ρξφλνπ γηα ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ζηα επίπεδα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ.,

ηελ επαλεμέηαζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο εμαγσγέο θαη ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεισλεηαθήο εθθαζάξηζεο ησλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ,

ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο εγγξαθήο ζην κεηξψν εμαγσγέσλ ηνπ εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ,

ηελ άκεζε εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ηδησηηθψλ έξγσλ θαη ηελ πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ κεγάισλ έξγσλ,

ηελ νινθιήξσζε ησλ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (δηαηαγκάησλ θιπ) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ ηαρεία αδεηνδφηεζε (fast-tracklicensing) ζρεηηθά κε κεηαπνηεηηθέο δξάζεηο θαη επηρεηξεκαηηθά πάξθα,

ηελ άκβιπλζε ησλ θνξνινγηθψλ εκπνδίσλ ζηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο,

ηελ αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο επνπηείαο ηεο αγνξάο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Άξζξν 53 (2) ηνπ δίθαηνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ.

Κηεκαηνιφγην. Έρνπκε επίζεο δεζκεπηεί ζηελ επηηάρπλζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ θηεκαηνινγίνπ πξνρσξψληαο ζηα εμήο βήκαηα: 

θαηαγξαθή 4 εθαηνκκπξίσλ δηθαησκάησλ έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2011,

ιεηηνπξγία θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ απνθιεηζηηθά γηα κεγάια αζηηθά θέληξα σο ην 2015.

22


Κιαδηθνί νδεγνί αλάπηπμεο: ηνπξηζκφο θαη εκπφξην. Καη γηα ηνπο δχν απηνχο πνιχ ζεκαληηθνχο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία θιάδνπο βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη ζα παξαδνζνχλ άκεζα θιαδηθέο κειέηεο κε ζηφρν ησλ εληνπηζκφ εηδηθψλ ηνκέσλ λνκνζεηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ψζηε λα αξζνχλ εκπφδηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θιάδσλ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ εκπνξίνπ θαη ζέηνπλ γξαθεηνθξαηηθά ή άιια φξηα ζηελ πεξαηηέξσ δπλακηθή ηνπο. Σν επφκελν βήκα είλαη αληίζηνηρεο θιαδηθέο κειέηεο θαη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ έσο ην θζηλφπσξν ηνπ 2011. 3. Δλίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή Άλνηγκα θιεηζηψλ επαγγεικάησλ. Ννκνζεηήζακε ην άλνηγκα ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ ηνλ Απξίιην. Σν επφκελν βήκα είλαη ε απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο θαη ε δεκνζηνπνίεζε θάζε πιεξνθνξίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο απηήο ηεο πνιηηηθήο. Δπηπιένλ, εκπφδηα θαη επηβαξχλζεηο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο ζα επαλεμεηαζηνχλ κε ζηφρν λα ππάξμνπλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, αιιά θαη ζα νξηζηεί ε ππνρξέσζε ζε θάζε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε θαη επηκειεηήξην λα δεκνζηνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα εληζρχνληαο ηε δηαθάλεηα, ηε ινγνδνζία, αιιά θαη ηνλ έιεγρν σο πξνο ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη θαηαλαισηψλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3919/2011 ζα δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα εθδψζεη γλσκνδφηεζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Ήδε έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο ρψξαο κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Πξνρσξάκε ζηελ νξηζηηθή επίιπζε ησλ εθθξεκνπζψλ ππνζέζεσλ θαη αηηήζεσλ θαη ζηελ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε πξνζφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ππεξεζηψλ. Μεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 123 έρνπκε πξνρσξήζεη δπλακηθά ζηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ άζθεζε επαγγεικάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, δηεπθνιχλνληαο ηφζν ηηο δηαδηθαζίεο πιεξνθφξεζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ επαγγεικαηηψλ φζν θαη ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 ην Μνλαδηθφ ΢εκείν Δπαθήο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε ηεο αδεηδφηεζεο ζηηο ππεξεζίεο ζα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ κεηψλνληαο δξαζηηθά ηελ γξαθεηνθξαηία θαη ηελ ηαιαηπσξία γηα ρηιηάδεο επαγγεικαηίεο. 4. Δλίζρπζε απαζρφιεζεο, θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζεζκψλ αγνξάο εξγαζίαο Η δηαηήξεζε θαη αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη ε ζηήξημε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη άιισλ επάισησλ νκάδσλ απνηεινχλ φρη κφλν πνιηηηθέο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, αιιά θαη πνιηηηθέο πνπ εληζρχνπλ ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο θαη ηε ζέζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 23


Γηα ην ιφγν απηφ, πινπνηνχκε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο επηδνηψληαο ηε δηαηήξεζε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη φρη ηελ αλεξγία, ζεζπίδνληαο εηζθνξά αιιειεγγχεο ππέξ ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο, εμνξζνινγίδνληαο ηα θξηηήξηα σθεινχκελσλ θαη ηε δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ γηα ηε ρνξήγεζε επηδνκάησλ θαη θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηνρεπκέλν ηξφπν ψζηε λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο πξνσζψληαο ζεζκνχο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη αλακνξθψλνληαο ζεζκνχο θαη θίλεηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα, κεηά ηελ ζεζκνζέηεζε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο νινθιεξψλεηαη ε κεηαξξχζκηζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο κε αλαβάζκηζε ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ κέζσ ηεο δηαζηαχξσζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ΢ΔΠΔ-ΙΚΑ-ΟΑΔΓ, ηελ αλακφξθσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, ηελ βειηίσζε ηεο ζηειέρσζεο θαη ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Παξάιιεια, πξνσζνχκε πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ, γηα ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο εξγαζίαο θαη γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα πξφζιεςε λέσλ παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ζε επηρεηξήζεηο κεγαιχηεξε επειημία γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ζχλαςεο εηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα βειηηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη ηελ εξγαζηαθή εηξήλε. 5. ΄Δξεπλα, αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία Έρνπκε πξνρσξήζεη κηα ζε βάζνο αμηνιφγεζε φισλ ησλ δξάζεσλ ‘έξεπλαο θαη αλάπηπμεο’ (Δ&Α) θαη θαηλνηνκίαο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηάθνξσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Η αμηνιφγεζε απηή ζα νδεγήζεη ζε έλα ζρέδην δξάζεο γηα πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία, φπσο θαη ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απηφ ην ζρέδην δξάζεο πξνζδηνξίδεη έλα ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα γηα ηα ζρεηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη ελαξκνλίδνληαο ηηο δξάζεηο απηέο κε φιεο ηηο άιιεο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηνπο ηνκείο απηνχο, εηδηθφηεξα ηνλ επελδπηηθφ λφκν. 6. Καιχηεξε Ννκνζέηεζε Η δηαδηθαζία λνκνζέηεζεο είλαη ζπρλά πεγή πνιππινθφηεηαο, γξαθεηνθξαηίαο θαη αδηαθάλεηαο. Η Κπβέξλεζε είρε δεζκεπηεί ζηε βειηίσζε ηνπ θαζεζηψηνο λνκνζέηεζεο, θαη παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ηα πηεζηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα έρνπκε θαηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ λα δηαηεξήζνπκε ηνπο λφκνπο φζν γίλεηαη πην μεθάζαξνπο, ρσξίο αλαθνξέο ζε πνιπηνκεαθέο δηαηάμεηο. ΢ην ίδην πιαίζην θαζηεξψζεθε θαη ν αλνηθηφο δηάινγνο γηα φιεο ηηο κεγάιεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο. Παξάιιεια, ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην κε ηνλ λέν θαλνληζκφ βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηε δηαδηθαζία δηαιφγνπ θαη εμέηαζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζρεδίσλ λφκνπ. Σν επφκελν βήκα είλαη ε ελαξκφληζε κε ην Δπξσπατθφ δίθαην γηα ηελ θαιχηεξε λνκνζέηεζε πνπ θαιχπηεη θπξίσο: 

ηηο αξρέο ηεο θαιχηεξεο λνκνζεζίαο,

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ λνκνζεηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ αξρψλ, 24


ηα εξγαιεία ηεο θαιχηεξεο λνκνζέηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θσδηθνπνίεζεο αλαδηαηχπσζεο, ελνπνίεζεο, θαηάξγεζεο ηεο παξσρεκέλεο λνκνζεζίαο, απινπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο, ειέγρνπ ηνπ ζπλνιηθνχ ζψκαηνο ηεο ππάξρνπζαο λνκνζέηεζεο, εθ ησλ πξνηέξσλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ θαη δηαδηθαζίαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο,

ηελ κεηαθνξά ζην εζληθφ δίθαην θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ θαλνληζηηθνχ ππεξζεκαηηζκνχ,

ηε δεκηνπξγία δνκψλ θαιχηεξεο λνκνζέηεζεο ζε θάζε Τπνπξγείν θαη κηαο Κεληξηθήο Μνλάδαο Καιχηεξεο Ννκνζέηεζεο,

ηελ ππνρξέσζε γηα ηνπο λφκνπο θαη ηηο πην ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο πξάμεηο (Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο) λα ζπλνδεχνληαη απφ ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο,

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε έλα θαηάινγν γηα ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία θαη κηα εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ γηα ηελ Καιχηεξε Ννκνζέηεζε.

Παξάιιεια κε ηελ ελίζρπζε ηεο απιφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηε λνκνζεζία είλαη άκεζε πξνηεξαηφηεηα ε απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο θαη ε επηηάρπλζε ηεο δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, ψζηε λα ληψζεη ν πνιίηεο θαη πξνζηαηεπκέλνο θαη αζθαιήο ζην πιαίζην κηαο επλνκνχκελεο πνιηηείαο.

25

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  

Ενημερωτικό σημίωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  

Ενημερωτικό σημίωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015