Page 1

s r e m erne IJD

d ALT on n e e t lem ch

E IN prob ZIEN

UNIZO 2008 2009 activiteitenverslag


UNIZO 2008 - 2009 Structuur en cijfers

4

Belangenbehartiging

6

Doorheen het ondernemersleven

12

Regionale werking

22

Vorming

29

UNIZO, een huis voor 120 sectoren

32

Slotbedenking

36

colofon Een uitgave van UNIZO - Spastraat 8 - 1000 Brussel T 02 238 05 11 - F 02 230 93 54 - www.unizo.be Verantwoordelijke uitgever: Ronald Lannoo - Spastraat 8 - 1000 Brussel Concept en samenstelling: Thomas Compernolle Vormgeving: Absoluut Foto’s: Volgens afspraak met betrokken freelancefotografen van Z.O.magazine, het UNIZO-ledenblad Gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.

Bel of mail ons 24u op 24 op 078 35 39 39 of service@unizo.be. Surf naar www.unizo.be/allesoverlidworden voor meer info over de ledenvoordelen.

De quote op de cover van dit activiteitenverslag wordt toegeschreven aan de Italiaanse politicus en filosoof Niccolo Machiavelli. Deze pragmaticus handelde volgens het utilistisch denken: het doel heiligt de middelen. Dit is het tegenovergestelde van de deontologie, die kijkt naar de ethische aanvaardbaarheid van de middelen. UNIZO staat deze laatste filosofie voor. Desondanks gebruikten we Machiavelli’s quote. Die illustreert immers perfect waarom het belangrijk is ondernemers de ruimte te geven te ondernemen.


UNIZO 0809 activiteiten

de crisis voorbij naar een toekomstpact U heeft het UNIZO activiteitenverslag werkjaar 2008 - 2009 in handen. Het geeft een beperkt overzicht van de voorbije UNIZO-acties voor en bekommernissen van zelfstandige ondernemers. U kent onze ambitie: in alle onafhankelijkheid opkomen voor de belangen van al wie op eigen risico een zelfstandige zaak runt. Het afgelopen werkjaar was dat een nog grotere uitdaging dan andere jaren. Het ontstaan, de oorzaken en de gevolgen van de wereldwijde financiële en economische crisis zijn inmiddels genoegzaam bekend en geanalyseerd. Verwijten maken aan wie dan ook, lost niks op. Het komt er wel op aan nu uit de gebeurtenissen van het voorbije werkjaar de juiste lessen en conclusies te trekken, gekoppeld aan passende maatregelen voor nu en de toekomst. Dat vooral zelfstandige, kleine en middelgrote ondernemingen, buiten hun schuld, deze crisis mee betalen, staat vast. Denk maar aan het omzetverlies en de kredietproblemen bij veel KMO’s. Zoals gebruikelijk in moeilijke tijden, wisten veel zelfstandige ondernemers hun medewerkers zo lang mogelijk in dienst te houden. Jobverlies was er kleiner dan in veel grotere bedrijven. Tegelijk deed de gestegen werkloosheid en het afgebrokkeld consumentenvertrouwen veel van onze bedrijven pijn. Ook al blijkt de koopkracht voor de meest landgenoten feitelijk niet gedaald, het herstel van het vertrouwen blijft dé uitdaging voor de komende maanden. Om daar in te slagen, speelt de politieke overheid zeker een essentiële rol. Maar ook als sociale partners, werkgeversorganisaties én vakbonden, dragen we een grote verantwoordelijkheid. Daarom onze oproep om op basis van objectieve gegevens en ernstige analyses samen een moedig, realistisch toekomstpact met visie te ontwikkelen; gericht op een win – win resultaat voor heel de samenleving. Want onze sociaal-gecorrigeerde markteconomie kan niet werken zonder toekomstgerichte, vertrouwvolle ondernemers en gemotiveerde medewerkers. Daar blijven we voor gaan ook tijdens het werkjaar 2009 - 2010. Wie werkt met ons mee? Al uw reacties zijn welkom.

Karel Van Eetvelt Gedelegeerd bestuurder

Flor Joosen Nationaal voorzitter

Jan Sap Directeur-generaal

karel.vaneetvelt@unizo.be

flor.joosen@unizo.be

jan.sap@unizo.be


UNIZO STRUCTUUR raad van bestuur

4 I structuur

De raad van bestuur van UNIZO vergadert tien keer per jaar, onder leiding van nationaal voorzitter Flor Joosen. Op elk niveau, ook in de raad van bestuur, bepalen ondernemers mee de koers van UNIZO. In totaal sturen ruim 3.000 onderne-

mers-bestuursleden UNIZO. Ze doen dat via een onbezoldigd engagement op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Ook via hun bestuursmandaten in adviesraden versterken ze de slagkracht van UNIZO.

V.L.N.R. Gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt • Nationaal voorzitter Flor Joosen • Directeur-generaal Jan Sap • Regiovertegenwoordiger Z-W-Vlaanderen Mark Desmet • Regiovoorzitter Gent-Meetjesland Willy Van Driessche • Regiovoorzitter Aalst-Oudenaarde Luc Mally • Regiovoorzitter Waas en Dender Felix Van der Steichel • Regiovoorzitter A’pen-Mechelen Rudi Hoebeek • Regiovoorzitter Kempen Karel Byl • Bouwunie vzw Christel Wouters • UNIZO Winkelraad Chris De Clercq • SAV Lode Verkinderen • Nelectra Eric Claus • Vegrab Willy Moeyaert • markant vzw Mieke Vandromme • FVIB Roland Corselis • KMO Contact Johan Dekeyser • UNIZO Internationaal Karl Verlinden •

UNIZO Internationaal Dirk Dupont • KMO Contact Kaat Baertsoen • Woordvoerder Verslaggever Thomas Compernolle • Regiovoorzitter M-W-Vlaanderen Willy Naert • Regiovoorzitter Westhoek Erwin Van Der Kelen • Regiovoorzitter N-W-Vlaanderen Eric Verstraete Regiovoorzitter Vl-Bra. & Brussel Chris Vandebroeck • Regiovoorzitter Limburg Ludo Beulen • Bestuurder Daniël Van De Velde Bestuurder Jacqueline Mathieux • Bestuurder Geert Lambrechts • Bestuurder Michel Adriaens • Bestuurder Georges De Smul • Bestuurder Johan Rutgeerts • Bestuurder André Sonneville • markant vzw Hilde Derde • Neos vzw Eric Bradt • Diensten Jan Steverlynck


UNIZO 0809 activiteiten

unizo organisatiestructuur

De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen UNIZO en vergadert minstens 2 keer per jaar. De Raad van Bestuur vergadert maandelijks. UNIZO wordt dagdagelijks geleid door gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt. Hij zit

het dagelijks uitvoerend comité voor. Dit dagelijks bestuur vergadert elke week en bestaat uit de directeurs van het nationaal hoofdkantoor. Deze directeurs vergaderen met de 11 regionale directeurs binnen de directieraad.

DIRECTIERAAD - DUC

ALGEMENE VERGADERING UNIZO vzw

gedelegeerd bestuurder - directeur-generaal - stafdienst regionale werking

doelgroepenwerking

RAAD VAN BESTUUR UNIZO vzw

sectorale werking

belangenbehartiging en lobbying DIRECTIERAAD

vorming

DUC

communicatie

nationaal secretariaat

marketing en productontwikkeling personeel, financiën, logistiek en ict

Representativiteit van UNIZO blijft stijgen

UNIZO vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de Vlaamse ondernemers en KMO’s. Ondanks het dalend aantal ondernemers houdt UNIZO haar ledenaantal toch nagenoeg op peil. Met 85.000 leden is 1/5 van de Vlaamse ondernemers en KMO’s aangesloten bij UNIZO.

2,02% 1,96% 2,87% 3,25% 3,46% 4,38%

■ Industrie: afgewerkte producten

4,56%

27,15%

Het UNIZO ledenprofiel qua sector volgt de tendens van het totale populatie ondernemers in Vlaanderen. Vooral de vrije beroepen kennen een stijging van het aantal beoefenaars. Het aantal vrouwelijke ondernemers stabiliseert op minder dan 1/3.

6,75%

■ Landbouw ■ Vrije beroepen: enkel (para-) medici ■ Andere diensten ■ Industrie: voeding, textiel ■ Industrie: metaal, chemie ■ Onbekend ■ Diensten, bank & verzekeringen

21,45%

■ Bouw ■ Vrije beroepen en immobiëlen ■ Garages, groot- en kleinhandel, horeca

22,15%

structuur I 5


UNIZO belangenbehartiging september 2008 - juli 2009 Ondernemers creëren werk voor zichzelf en hun medewerkers. Bovendien zorgen ze voor welvaart voor de hele samenleving. Hun overlevingskansen hebben ze echter niet helemaal in eigen handen. Ze zijn ook afhankelijk van het klimaat waarin ze ondernemen. Het beleid; gemeentelijk, gewestelijk, federaal en Europees; kan een ondernemersvriendelijk klimaat creëren of ondernemen moeilijk maken.

Het lobbywerk van UNIZO is voluit gericht op de creatie van een ondernemersvriendelijk beleid. Het wordt steeds onderbouwd met grondige dossiers. Vertegenwoordigers van UNIZO verdedigen de ondernemersbelangen in meer dan 150 overlegen adviesorganen. UNIZO haalt regelmatig de media. Het voorbije jaar vermeldden de Vlaamse media meer dan 5.000 keer de UNIZO-standpunten. De organisatie haalde ook zo’n 400 keer de nieuwsuitzendingen op radio en televisie. Dat helpt de organisatie haar standpunten kracht bij te zetten. Ook het voorbije jaar slaagde UNIZO erin vooruitgang te bewerkstelligen in belangrijke ondernemersdossiers. Dat gebeurde regelmatig samen met bij UNIZO aangesloten sectororganisaties. Hieronder een niet-exhaustief overzicht.

1

Verhoging zelfstandigenpensioenen

Ondanks enkele verhogingen de voorbije jaren, liggen de minimumpensioenen van zelfstandigen nog steeds lager dan die van werknemers. UNIZO drong er zowel bij de regering als bij de sociale partners op aan om het verschil tussen werknemers- en zelfstandigenpensioenen verder te verkleinen. resultaat Tussen 1 oktober 2008 en 1 augustus 2009 3 verhogingen, in totaal voor 65,34 euro/maand.

6 I Belangenbehartiging

2

Versterking crisissteun

Eind september al werd de omvang van de financiële crisis in België duidelijk. Gevolgen voor KMO’s bleven niet uit. UNIZO drong aan op een uitbreiding van de Vlaamse en federale steunmaatregelen. resultaat De Vlaamse Waarborgregeling werd versterkt. Het federale Participatiefonds ontwikkelde enkele nieuwe steuninstrumenten: Initio en Casheo. Via Kefik was UNIZO mee betrokken bij de totstandkoming van een aanspreekpunt voor KMO-ondernemers met financieringsproblemen: de kredietbemiddelaar.

3

Tijdelijke uitbreiding van de faillissementsverzekering tot zelfstandigen in economische moeilijkheden

Door de economische crisis worden heel wat zelfstandigen bijzonder zwaar getroffen. UNIZO drong er bij de regering op aan om de doelgroep van de reeds bestaande faillissementsverzekering uit te breiden tot zelfstandigen in economische moeilijkheden.

resultaat Sinds 1 juli is de faillissementsverzekering tijdelijk uitgebreid tot zelfstandigen die in economische moeilijkheden verkeren.


Het voorbije werkjaar haalde UNIZO zo’n 400 keer nationale radio en televisie.

4

Hogere kinderbijslag voor het eerste kind

De kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige is nog steeds lager dan bij werknemers. UNIZO drong er bij de regering op aan deze kinderbijslag gelijk te schakelen. resultaat Sinds 1 januari 2009 is de kinderbijslag voor het eerste kind opgetrokken van 74,07 euro tot 78 euro waardoor het verschil met de werknemers (83,41 euro) opnieuw verkleinde.

5

Versoepeling moederschaprust

Zelfstandige vrouwen hadden na een bevalling enkel recht op moederschapsrust als ze minimaal aan één stuk 6 weken rustten, te lang voor veel zelfstandige vrouwen. UNIZO drong er daarom bij de regering op aan een flexibele moederschapsrust te voorzien waarbij vrouwelijke ondernemers zelf konden kiezen hoeveel weken ze wensen op te nemen. resultaat Sinds 1 januari 2009 is de verplichte moederschaprust voor zelfstandige vrouwen herleid tot 3 weken: 1 week voor de geboorte en 2 weken erna. De vrije rustperiode werd op 5 weken gebracht of 6 weken voor een meerling. Deze vrije rustperiode kan bovendien gespreid opgenomen worden.

6

Algemeen preventieplan verpakkingen voor kleiner aantal ondernemingen

Iedereen die jaarlijks minstens tien ton verpakkingen gebruikte om goederen te verpakken, moest om de drie jaar een algemeen preventieplan voorleggen aan de overheid. De opmaak daarvan kostte de KMO’s veel tijd en geld. UNIZO heeft jarenlang gepleit voor het significant optrekken van die drempel van 10 ton.

resultaat Sinds 1 januari 2009 is de drempel voor verplichte opmaak van het preventieplan verschoven naar 100 of 300 ton/jaar, afhankelijk van het feit of men producent, invoerder of beide (producent en importeur) is. Dit levert jaarlijks circa 1.000 euro besparing op voor ruim 10.000 Belgische KMO’s.

7

Vereenvoudiging VLAREM-reglementering

Bijna elke KMO diende over een milieuvergunning te beschikken. Vooral voor kleinere bedrijven kon een milieuvergunningsaanvraag, in te dienen minstens in zevenvoud, uitgroeien tot een ware lijdensweg. Het aanvraagdossier moet immers de vereiste “Vlarem-rubrieken” bevatten en daarvoor is al snel de hulp van milieustudiebureaus vereist. UNIZO heeft jarenlang gepleit voor het significant optrekken van de drempels voor de milieuvergunningsplicht. resultaat Door een aanpassing van de VLAREM-klassen zijn sedert 1 maart 2009 minder KMO’s milieuvergunningsplichtig. Dit levert jaarlijks zo’n 500 euro besparing op voor 8.000 Vlaamse KMO’s.

8

Uitbreiding bestaande energieleveranciersvergelijking naar zelfstandigen en KMO’s

De energieregulator VREG bood op haar website (www.vreg.be) een leveranciersvergelijking elektriciteit en aardgas aan voor particulieren, maar niet voor zelfstandigen en KMO’s. UNIZO pleitte er via verschillende kanalen en instanties herhaaldelijk voor om de bestaande leveranciersvergelijking uit te breiden met categorieën van KMO-energieverbruikers. resultaat Begin 2009 werd ingegaan op de UNIZO-vraag. Voortaan is er ook een structurele monitoring van de elektriciteitsprijzen voor zelfstandigen en KMO’s.

Belangenbehartiging I 7


Karel Van Eetvelt feliciteert Jose Peersmans die 70 jaar lang een buurtwinkel runde.

9

Fiscale ondersteuning voor beveiliging ondernemers

Ondernemers zijn vaak het doelwit van allerhande misdrijven, van winkeldiefstal over overval tot ramkraak. Investeringen in diefstalpreventie zijn erg duur. UNIZO ijvert voor fiscale stimuli voor investeringen in beveiliging. resultaat UNIZO bekwam reeds een verhoogde fiscale aftrek voor dergelijke investeringen. Nu zijn ook contracten met beveiligingsfirma’s voor 120% fiscaal aftrekbaar.

10

Ondersteuning bij hinder door openbare werken

Wanneer de wegen worden opengegooid of de markt her­ aangelegd, zijn ondernemers de eerste en belangrijkste slachtoffers. In de eerste plaats moet er gewerkt worden aan een minder hinderaanpak van wegenwerken, daarnaast is een terdege vergoeding van de schade een noodzaak. resultaat UNIZO bekwam een waarborgregeling in Vlaanderen, een rentetoelage in Vlaanderen en Brussel, en een inkomenscompensatievergoeding in België. Het bedrag van de inkomensvergoeding is opgetrokken tot 70 euro per sluitingsdag. De periode waarin de onderneming moet sluiten is teruggebracht tot 7 dagen.

11

Veroordeling INNO voor overtreding sperperiode

INNO overtrad systematisch de sperperiode voorafgaand aan de solden. De klachten werden steeds geseponeerd. Gezien de schaal waarop INNO actief is, leidde dit tot oneerlijke concurrentie in de modesector. UNIZO bracht de zaak voor de rechtbank en diende een vordering tot staking in voor de rechtbank van koophandel.

8 I Belangenbehartiging

resultaat De rechtbank gaf UNIZO gelijk en veroordeelde INNO tot een dwangsom van 5.000 euro telkens het de sperperiode nog overtreedt in één van haar 15 megastores. INNO ging hiertegen in beroep, maar het Hof van beroep gaf UNIZO op 12 mei 2009 opnieuw gelijk en hield de veroordeling overeind. INNO heeft sedertdien de sperperiode gerespecteerd.

12

Aandacht voor buurtwinkels

Door verschillende redenen daalde het aantal buurtwinkels de voorbije jaren systematisch. UNIZO kaartte de problematiek aan bij de Vlaamse regering. resultaat Op 5 mei stelde de Vlaamse regering een praktijkgids voor buurtwinkels voor. Die bevat interessante tips en checklists voor gemeenten en handelaars die de buurtwinkel een bijzondere aantrekkingskracht moeten geven. De praktijkgids staat online op www.vlm.be.

13

Vrij beroep buiten Richtlijn oneerlijke handelspraktijken

België wilde voor de vrije beroepen de omzetting van de EUrichtlijn oneerlijke handelspraktijken laten verlopen via de huidige wet Handelspraktijken. Dat zou het onderscheid vrij beroep >< handelaar doen vervagen. resultaat De UNIZO-Federatie Vrije Beroepen (FVIB) zorgde ervoor dat de vrije beroepen buiten het toepassingsgebied van de Wet Handelspraktijken vallen.

14

KMO-Portefeuille

UNIZO vond BEA, de voorloper van de KMO-portefeuille, te complex en niet afgestemd op de noden van KMO-ondernemers.


UNIZO ijverde, met succes, voor een betere ondersteuning van zelfstandige ondernemers getroffen door openbare werken.

resultaat Sinds 2009 is het subsidiepercentage voor opleidingen van 30% opgetrokken naar 50% en kunnen ondernemers jaarlijks een portefeuille openen. Bovendien kan de subsidie aangevraagd worden tot 14 dagen na de start van een opleiding.

15

Versterking lastenverlaging overuren en ploegenarbeid

Overuren zijn erg duur voor een werkgever: er moet aan 150% uitbetaald worden met bovendien alle sociale en fiscale lasten vandien. Nochtans heeft de ondernemer vaak geen keuze: overuren zijn een noodzakelijk kwaad om pieken of een gebrek aan personeel op te vangen. Ook voor ploegenarbeid geldt deze redenering. UNIZO ijverde steeds voor een lastenverlaging voor overuren. resultaat Het interprofessioneel akkoord van december 2008 bepaalt dat de lastenverlaging op overuren niet slechts geldt voor de eerste 65 maar voor de eerste 130 gepresteerde overuren per werknemer. Concreet betekent dit dat elke werknemer ongeveer tien overuren per maand kan presteren zonder dat dit de werkgever veel meerkost oplevert. De lastenverlaging op ploegenarbeid werd in hetzelfde akkoord verhoogd van 10,7 naar 15,6%.

16

Ouderschapsverlof

De Europese sociale partners wilden het minimale ouderschapsverlof optrekken tot 4 maanden per werknemer per kind. In België wordt 3 maanden toegekend. UNIZO voerde tijdens de onderhandelingen aan dat België een resem andere verlofregelingen kent, zoals het tijdskrediet.

17

Versterking Brussels Waarborgfonds

Het Brussels Waarborgfonds was onvoldoende uitgerust om KMO’s te helpen bij de financiële crisis. UNIZO drong er bij de Brusselse Regering op aan om de financieringsinstrumenten waarover ze beschikt, aan te passen aan de behoeften van de KMO’s. resultaat De Brusselse KMO’s genieten nu bijkomende voordelen zoals de uitbreiding van de waarborgen tot het bedrijfskapitaal, een hoger maximumbedrag, een uitgebreidere waarborg en een goedkeuring van de garantie binnen de 5 dagen.

18

Schrapping volmacht voor teruggave van BTW

Tot voor kort moest een BTW-plichtige ondernemer een volmacht geven aan zijn financiële instelling of aan De Post om de teruggave van BTW te kunnen ontvangen. Dit bracht niet alleen administratieve rompslomp met zich mee maar nam ook veel tijd in beslag. UNIZO drong aan op de afschaffing van deze volmachtverplichting. resultaat Sinds 1 april 2009 is deze procedure gewijzigd. De BTW-plichtige moet niet langer een volmacht geven aan zijn bankinstelling om de teruggave te ontvangen. De teruggave gebeurt rechtstreeks op het rekeningnummer waarvan de BTW-plichtige houder is en dat aan de administratie is gemeld.

resultaat In het Europese akkoord is opgenomen dat er minimaal vier maanden ouderschapsverlof moet worden toegestaan, maar dat lidstaten andere soorten verloven, zoals tijdskrediet, daarvoor mee in aanmerking mogen nemen.

Belangenbehartiging I 9


Een UNIZO-proefproject in Waregem toonde aan dat België makkelijk zonder kleinste eurocentjes kan.

19

Schrapping tewerkstellingsvoorwaarde voor de vrijstelling van successierechten voor de vererving van familiale ondernemingen

In Vlaanderen geldt een vrijstelling van successierechten voor de vererving van familiale ondernemingen. De toekenning van het nultarief is afhankelijk van een aantal voorwaarden waarbij de tewerkstellingsvoorwaarde (in feite een voorwaarde inzake loonmassa) voor UNIZO een groot probleem vormt.

resultaat In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering Peeters II is uitdrukkelijk ingeschreven dat de voorwaarde inzake loonmassa wordt geschrapt.

20

Laattijdige betalingen

Uit de UNIZO KMO-barometer bleek dat het aantal problematische betalingen sterk steeg. Vooral grote bedrijven maar ook overheden laten facturen lang na de (overeengekomen) betaaltermijn onbetaald liggen. resultaat De federale overheid engageerde zich in het kader van het relanceplan om facturen sneller te betalen en maakte daarvoor 400 miljoen euro vrij. De federale minister van Economie maakte bekend één Europese maximale betalingstermijn op Europees vlak te zullen verdedigen.

21

Tariefdaling ATOS door Europese schrapping interchange fee grensoverschrijdende kredietkaartbetalingen

Elke handelaar die een kredietkaartbetaling aanvaardt, betaalt hiervoor een vergoeding ( de zogenaamde interchange fee) aan de transactieverwerker. Voor kredietkaartbetalingen kan die vergoeding oplopen tot 2% van het transactiebedrag. UNIZO heeft dit dossier mee op de Europese agenda

10 I Belangenbehartiging

geplaatst en richtte een verzoek tot de Belgische mededingingsautoriteit om de rechtmatigheid van de interchange fee voor de binnenlandse kredietkaartbetalingen te onderzoeken. resultaat Atos Worldline ging als eerste in op de vraag van UNIZO om de kostprijsvermindering door de schrapping van de interchange fee voor grensoverschrijdende kredietkaartbetalingen ook aan de handelaars door te rekenen. De Belgische handelaars besparen zo 4 miljoen euro.

22

Afschaffing Euromunten van 1 en 2 eurocent

Uit een bevraging blijkt dat klanten en handelaars tijd verliezen aan de kassa door het gebruik van de muntjes van 1 en 2 eurocent. Behalve tijdverlies betekent het gebruik ook extra werk en kosten om voldoende eurocentjes in voorraad te hebben. UNIZO organiseerde een proefproject in Waregem en Visé. resultaat Uit het proefproject bleek dat 78% van de consumenten in Waregem en Visé, na het proefproject, geen graten meer ziet in een afronding van cash betalingen tot op 0,05 euro (zo’n 0,8 Belgische frank). Daarop spraken ook de bevoegde Ministers van Economie en Financiën zich uit voor een nationale afronding. Momenteel werken ze daartoe een concreet wetsvoorstel uit.

23

Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen

De oude wet inzake het gerechtelijk akkoord van 17 juli 1997 werd door ondernemers en schuldeisers al te vaak aanzien als de voorbode van het faillissement. Schuldenaars vreesden terecht dat ze hiermee ten aanzien van de schuldeisers toegaven dat het bedrijf in ernstige problemen verkeerde. UNIZO deed een reeks voorstellen voor een betere werking van het gerechtelijk akkoord, om zo faillissementen bij KMO’s te voorkomen.


Evolutie pensioenen zelfstandigen 1999-2009 Euro per maand 12 19 ,16 97 5, 6

12 55 ,7

12 19 ,16 97 5, 6

3

1400

1000

10 0

4,

89

1200

800

600

Gezinspensioen werknemer Gezinspensioenen zelfstandige

400

Pensioen alleenstaande werknemer

200

Pensioen alleenstaand en overlevingspensioen

0 ni 20 01 fe b. 20 02 ju ni 20 03 se pt .2 00 4 ok t. 20 04 au g. 20 05 de c. 20 05 ok t. 20 06 de c. 20 06 ap r. 20 07 de c. 20 07 ja n. 20 08 m ei 20 08 ju li 20 08 se pt .2 00 8 ok t. 20 08 m ei 20 09 au g. 20 09

20 0

ju

se

pt .

20 0 li

ju

ju

ni 19 9

9

0

0

resultaat De nieuwe wet betreffende de continuïteit van ondernemingen houdt grotendeels rekening met de UNIZO-voorstellen en moet de ondernemingen in tijden van economische crisis een grotere kans op redding geven.

24

Belgacap

Sinds november 2008 ontving UNIZO talloze ondernemersklachten over het strengere beleid van de kredietverzekeraars. Daardoor moesten de ondernemers op eigen risico exporteren of de export zelfs stopzetten. resultaat Eind mei 2009 keurde de federale regering de overheidswaarborg goed. Daardoor kunnen ondernemers blijven zakendoen met het buitenland zonder te moeten instaan voor het volledige risico ingeval bij voorbeeld het uitblijven van betaling door de buitenlandse handelspartner. Sinds 7 april 2009 geldt ook een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen voor de kredietverzekeringscontracten tegen commerciële risico’s.

25

Verhoging arbeidsongeschiktheidsen faillissementsuitkeringen

De arbeidsongeschiktheids- en faillissementsuitkeringen van de zelfstandigen zijn nog steeds laag. UNIZO ijverde voor een koppeling van deze uitkeringen aan de minimumpensioenen van de zelfstandigen. resultaat Dit werd effectief gerealiseerd: ook deze uitkeringen ondergingen dezelfde verhogingen als de minimumpensioenen van zelfstandigen.

26

Verlaging van de jaarlijkse heffing die voedingsbedrijven aan het federaal voedselagentschap (FAVV) betalen

Belgische voedingsbedrijven betaalden veel meer voor de financiering van het federaal voedselagentschap dan in onze buurlanden. Ook het FAVV-controlesysteem was weinig ondernemersvriendelijk. UNIZO ijverde voor betere tarieven en een ondernemersvriendelijker controlesysteem.

resultaat Voedingsbedrijven betaalden in 2009 gemiddeld 40% minder dan in 2007. Kleinere horecazaken en winkels die enkel voorverpakte voeding verkopen, moeten geen autocontrole meer organiseren. Voor de grotere kmo's is de bonus-malusregeling voordeliger geworden.

27

Amnestieperiode voor het gebruik van illegale software in de onderneming

Eind 2008 en in de loop van 2009 werd een aantal ondernemers geconfronteerd met een controle op illegale software binnen hun bedrijf. Deze controles door de Business Software Alliance BSA werden doorgaans ervaren als zeer zwaar en intimiderend. De boetes waren buitenproportioneel en bedreigden de levensvatbaarheid van de beboete KMO’s.. resultaat UNIZO bekwam voor alle leden een legalisatieperiode. Vanaf 1 november 2009 tot 28 februari 2010 krijgen de UNIZO-leden de kans om hun software te inventariseren en waar nodig te regulariseren. Tijdens deze periode van 4 maanden engageert BSA zich ertoe geen gerechtelijke acties ten opzichte van UNIZO-leden ondernemen. UNIZO en BSA werken nu samen aan een ‘ethische code bij controles op illegale software’ .

Belangenbehartiging I 11


UNIZO voor iedere fase in het ondernemersleven aal

7. integr

kt

amemar

6. Overn

es 5. Coach nationa

4. Inter

e

rsservic

1. Starte

oach emersc

n 2. onder

al

ntact

3. KMO Co

UNIZO wil actief inspelen op de situatie van elke zelfstandige ondernemer. In elke fase van zijn zaak. Zowel startende zelfstandigen, groeibedrijven als zaakvoerders op het einde van hun loopbaan kunnen bij UNIZO terecht voor vorming, ontwikkeling en eerstelijnsadvies. Daartoe kunnen ze rekenen op een uitgebreide reeks diensten en instrumenten. Elke UNIZO-activiteit wordt voorbereid en begeleid door een ervaren expert. Telkens staan begeleiding, ervaringsuitwisseling en informatieverwerving centraal.

12 I doorheen het ondernemersleven


UNIZO 0809 activiteiten

www.Startersservice.be

weten e.be wij

waar je

1

t

aan begin

sservic

rter www.sta

UNIZO Startersservice

En ondernemers nemen meteen een goede start

voor en dat volledig waar te maken praktische creatieve ideeën nuttig advies en worden? Om er tal van tips, je met ondernemer te Zij begeleiden ice.be. Je vindt om zelfstandig artersadviseurs. Je overweegt www.startersserv Surf dan naar 24 regionale UNIZO-st eigen rekening? met één van de maak een afspraak start kan gaan. informatie. Of dat je vlot van en zorgen ervoor advies op maat

izo.be, tel. 02 238

.be, startersservice@un

www.startersservice

05 92

UNIZO Startersservice ondersteunt ondernemers in spe met advies op maat, praktische informatie en handige tips. Daarnaast omvat UNIZO Startersservice een waaier aan nuttige startersactiviteiten en -opleidingen, waarvoor het ESF kwaliteitslabel behaald werd.

www.startersservice.be Info en begeleiding online

Starters hebben honderden vragen. www.startersservice.be biedt de antwoorden. Deze site informeert niet alleen, ze zet starters ook op de goede weg met advies en online begeleiding. Met de UNIZO Startwijzer toetsen starters hun ideeën op hun financiële haalbaarheid. De UNIZO Startersservice Nieuwsbrief tot slot houdt starters op de hoogte van ondernemersnieuws dat hen aanbelangt.

De Starterscursus Om de knepen van het vak te leren

In drie of vijf lesavonden worden starters vertrouwd gemaakt met alles wat ze moeten weten vooraleer ze een eigen zaak starten. Specialisten en ervaringsdeskundigen geven nuttige tips en waardevol advies. Elke deelnemer ontvangt het Startershandboek, een handig naslagwerk dat in de praktijk goed van pas komt.

Infosessies ‘Starten met je eigen zaak’ Een onbetaalbare ervaring

Op de infosessies ‘Starten met je eigen zaak’ krijgen toekomstige ondernemers advies over wat er allemaal komt kijken bij het opstarten van een eigen onderneming.

Individueel startersadvies Voor starters met concrete plannen

Samen met de UNIZO Startersadviseur worden problemen doorgelicht, opportuniteiten blootgelegd en de belangrijkste praktische zaken meteen geregeld.

Participatiefonds Goedkoop lenen

UNIZO Startersservice zorgt voor de aanvraag van voordelige leningen bij het Participatiefonds. Samen met de kandidaat-starter wordt het aanvraagdossier opgemaakt en doorgestuurd naar het Participatiefonds.

Vlaamse Startersdag De voordelen van Startersservice in één dag

Elk jaar organiseert UNIZO Startersservice de Vlaamse Startersdag. Op één dag komen geïnteresseerden alles te weten over het starten van een eigen zaak. Aspirant-ondernemers kunnen hier een kijkje nemen op de startersmarkt, deelnemen aan infosessies, individueel advies vragen aan een expert, enz. Kortom, dé gelegenheid bij uitstek om alle adviseurs samen aan te treffen. De toegang is volledig gratis.

doorheen het ondernemersleven I 13


www.unizo.be/ondernemerscoach

2

door Laat je leiden emers. rn ervaren onde

UNIZO ondernemerscoach

ONDERNEMERS DELEN ERVARINGEN MET ELKAAR

emers bij... de ondern emers vindt u ervaring tie voor ondern een jarenlange schat aan informa staan en die waardevolle De grootste in de praktijk geven tot deze die elke dag via u toegang te zelf. Bij mensen ma waarbij u hebben. om opgebouwd . een uniek program eit om te onderen knowhow nemerscoach” uw capacit t UniZo “onder handige tools bron, lanceer verdracht en kenniso eling, ervaringsuitwiss lijk verbetert. nemen aanzien E

MERS WWW.ONDERNE

-COACH.B

Matie?

Meer infor

ch@unizo.be ondernemerscoa 63 rs - 02 238 07 Katleen Walckie

Om ondernemers meteen de beste bron van informatie aan te bieden, heeft UNIZO Ondernemerscoach in het leven geroepen. Want de grootste schat aan informatie, die ligt bij de ondernemers zelf. Met dit uniek, allesomvattend programma verbeteren ondernemers hun capaciteit om te ondernemen via ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en handige tools.

Training in beter ondernemen

In kleine werkgroepen komen ondernemers één keer per maand samen rond een bepaald thema. En zo zijn er liefst 9: van innovatie over energiebeheer tot professioneel personeelsbeleid. Onder begeleiding van een expert en een doorwinterde KMO-ondernemer als peter, komt telkens een thema naar keuze aan bod. De uitwisseling van tips en ervaringen van collega-ondernemers zijn hierbij zeer verrijkend.

Gratis Scan

Elke deelnemer aan UNIZO Ondernemerscoach heeft recht op een gratis scan rond een bepaald thema. Concreet licht een onafhankelijke expert de onderneming door gedurende een halve dag. Het thema waarover de audit gebeurt, is vrij te bepalen: ICT, HRM, Energie, Transport of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor een aantal coaches is ook een gratis online scan beschikbaar.

Specialisatie binnen een Lerend Netwerk

Deelnemers aan UNIZO Ondernemerscoach krijgen de kans om zich te specialiseren in een thema dat hen interesseert. Met enkele collega-ondernemers komen ze regelmatig samen

14 I doorheen het ondernemersleven

in een Lerend Netwerk en wisselen ze in beperkte kring persoonlijke ervaringen uit. Tegelijk is er volop ruimte voor externe expertise. Zo kan bijvoorbeeld voor HRM-Coach een deskundige aangetrokken worden om meer uitleg te geven over het fiscaalvriendelijk belonen van medewerkers. Zowel op logistiek, inhoudelijk als groepsdynamisch vlak, zorgt UNIZO voor de nodige begeleiding.

Mogelijkheden tot netwerking

Netwerking bepaalt voor een groot stuk het succes van een bedrijf. Vandaar dat UNIZO ook veel belang hecht aan meer informele, maar daarom niet minder belangrijke bijeenkomsten. Zo zijn deelnemers aan UNIZO Ondernemerscoach welkom op de KMO Contact netwerkevents, de infosessies en de Rondetafels waar ze in een uniek kader aan ervaringsuitwisseling doen.

Slotevenement

Als apotheose van UNIZO Ondernemerscoach organiseren we een groots slotevenement. Een feestelijke gebeurtenis met tal van optredens waar de deelnemers elkaar terug ontmoeten en kennismaken met ondernemers uit de andere projecten.


UNIZO 0809 activiteiten

www.kmocontact.be

3

UNIZO kmo contact

ONDERNEMERS GENIETEN VAN EXCLUSIEVE VOORDELEN MaaK dEEl uit van EEn rijK nEtwErK.

ding adviEs En bEgElEi instruMEntEn wErKEvEnts • sEling • KMO-nEt • OndErnEMErscOachEs • digitalE ts Ervaringsuitwis iEuws • viP-EvEn OndErnEMErsn

t.bE www.KMOcOntac

Exclusieve toegang tot talrijke VIP-evenementen, aangepast advies en persoonlijke begeleiding, interessante kortingen op netwerkevenementen, KMO-sessies en rondetafels,... dat en nog veel meer krijgen ondernemers als ze zich de KMO Contact Pas aanschaffen. Bovendien krijgen de houders van de KMO Contact Pas een persoonlijke KMO-accountmanager bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. dietcrisis, het oprichten van een adviesraad in de KMO, de mogelijkheden van de binnenvaart… Deze rondetafels vinden plaats in een stijlvol kader tijdens een verzorgd diner.

Boeiende bezoeken

KMO Contact organiseert exclusieve bedrijfsbezoeken bij creatieve en innovatieve KMO’s. Daarnaast krijgen de houders van de KMO Contact Pas ook de kans boeiende instellingen te bezoeken. Met als kers op de taart een exclusieve stage in het Vlaams Parlement.

Exclusieve toegang tot een rijk netwerk

Netwerking is essentieel voor succes in zaken. Daarom organiseert UNIZO KMO Contact al jaren overal in Vlaanderen talrijke netwerkevents. Jaarlijks wonen meer dan 12.000 KMO-ondernemers één van de 60 evenementen bij. Vaak zijn ze opgebouwd rond een bepaald thema zoals innovatie, energie, transport, enz. Ook op onze informele netwerkactiviteiten met een sportief karakter of in culturele sferen ontmoeten ondernemers elkaar. Sommige van deze evenementen zijn exclusief voor houders van de KMO Contact Pas, op andere krijgen ze voorintekenrecht.

Leerrijke ervaringsuitwisseling

Op de talrijke rondetafels van UNIZO KMO Contact staat ervaringsuitwisseling centraal. Onder leiding van een ervaren KMO-ondernemer gaan een expert en ondernemers dieper in op onderwerpen als creativiteit en innovatie, importeren en exporteren, de gevolgen en opportuniteiten van de kre-

Kortingen tot 500 euro

Houders van een KMO Contact Pas genieten van belangrijke kortingen op hun deelname aan infosessies, netwerkevents, rondetafels, bedrijfsbezoeken en opleidingen.

Exclusieve KMO-accountmanager

Houders van de KMO Contact Pas krijgen een persoonlijke KMO-accountmanager aangewezen als permanente UNIZOcontactpersoon. De KMO-accountmanager zoekt de correcte UNIZO-adviseur en volgt al de vragen van de ondernemer persoonlijk op.

Twee gratis KMO-tools

Houders van de KMO Contact Pas mogen uit de bibliotheek van UNIZO KMO Contact een gratis handboek en een gratis map met checklists uitkiezen. Een concreet voordeel van minstens 60 euro! Elk jaar komen er nieuwe edities uit.

doorheen het ondernemersleven I 15


www.kmocontact.be

4

UNIZO coaches

ONDERNEMERS ONTWIKKELEN OOK ANDERE COMPETENTIES Ondernemen is veel meer dan louter goederen of diensten aan de man brengen. Ook andere competenties dragen bij tot het succes van het bedrijf. Om ondernemers in een aantal daarvan te begeleiden, heeft KMO Contact de Ondernemerscoaches in het leven geroepen. Het zijn stuk voor stuk projecten die steevast uit dezelfde componenten bestaan: papieren en online instrumenten infosessies rondetafels netwerkactiviteiten individueel advies en begeleiding coaching in groepsverband (peterschapsformule)

INNOVATIECOACH

www.innovatiecoach.be Via Innovatiecoach wil UNIZO KMO’s stimuleren om innovatief te handelen en hen met het Vlaams innovatienetwerk in contact brengen. Tijdens interactieve innovatiesessies aan boord van een multimedia VIP-bus scherpen we de kennis van ondernemers aan. Workshops en rondetafels verdiepen verder. Een roadshow brengt het thema onder de aandacht tijdens de talrijke KMO-activiteiten en toont ondernemers de weg naar geschikte partners. En tijdens enkele innovatie-events en de innovatiemarkt krijgen KMO’s de kans om te exploreren en te experimenteren.

TRANSPORTCOACH

www.transportcoach.be Ook bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de actuele milieuproblematiek. Zo verslinden de goederenstromen van en naar onze KMO’s veel energie en kan het wellicht op een andere manier: milieuvriendelijker en in veel gevallen zelfs goedkoper. Om dit te optimaliseren, heeft UNIZO Transportcoach in het leven geroepen. Transportcoach onderzoekt voor KMO’s de economische en ecologische alternatieven van goederenvervoer over de weg.

16 I doorheen het ondernemersleven


UNIZO 0809 activiteiten

QUALITYCOACH

www.qualitycoach.be Ondernemers die het beste voorhebben met hun bedrijf, streven voortdurend naar meer kwaliteit. De toetsingslijsten van Quality Coach richten zich elk op een specifiek aspect van de bedrijfsvoering (bijv. Beleid & Strategie, Meten is (z)weten, Verbeteren & Vernieuwen, Logistiek,…) en geven samen een duidelijk beeld van de situatie in de KMO. Tijdens de infosessies wordt niet alleen ingegaan op de toetsingslijsten, maar bieden we ook pistes aan om kwaliteitszorg in het dagelijks management te integreren.

HRMCOACH

www.HRMcoach.be Aantrekken, inwerken, motiveren, opleiden, aansturen, resultaten in de gaten houden, mensen laten ontwikkelen… het personeelsbeleid in de moderne en succesvolle KMO vraagt om een professionele aanpak. Met de HRM Coach heeft elke bewuste bedrijfsleider een stel krachtige instrumenten in handen. De website, het e-zine, de praktische on-line tools zijn stuk voor stuk onmisbare hulpmiddelen voor elke ondernemer. Maar de HRM Coach zorgt ook voor uitgelezen KMO-sessies rond actuele uitdagingen, voor workshops waarin ondernemers inzichten leren vertalen naar de eigen onderneming, voor lerende netwerken waar ervaringen uitgewisseld worden met collega’s en waar ruimte is voor persoonlijk advies en begeleiding. Als kroon op het werk is er de grondig vernieuwde online competentietool, een krachtig instrument waarmee ondernemers het competentiemanagement van hun medewerkers perfect beheren.

OVERNAMECOACH

www.overnamecoach.be De experts van Overnamecoach zetten ondernemers online op weg naar een geslaagde overname. Naast de jaarlijkse infoses­ sies van KMO Contact rond Overnemen en Overlaten is er nu ook een reeks van 4 gespecialiseerde sessies onder de noemer Overnamecoach. Omdat het onmogelijk is om alle geïnteresseerde kandidaten op één plaats bij elkaar te krijgen, stellen we de meest relevante aspecten van deze 4 sessies ter beschikking via videostreaming. Zo hebben ondernemers steeds een coach bij de hand die op meer dan 25 overnamevragen een antwoord geeft.

doorheen het ondernemersleven I 17


ENERGIECOACH

www.energiecoach.be Om de Vlaamse KMO’s te mobiliseren, lanceert UNIZO ‘KMO voor Kyoto’. Een wervend klimaatproject waarin KMO’s zich engageren om de Kyoto-doelstellingen mee te realiseren. Om deze uitdaging te doen slagen, ontwikkelt UNIZO producten en diensten. Al deze initiatieven bundelen we onder de noemer “Energiecoach”.

Energiebeleid op maat van de KMO

Met Energiecoach halen ondernemers een eenvoudig systeem in huis dat hen helpt om het energiebeleid in hun bedrijf op een professionele wijze aan te pakken. Met Energiecoach optimaliseren ondernemers niet alleen het energiebeleid in hun KMO door het energieverbruik te verminderen, maar werken ze tegelijkertijd mee aan het behalen van de Kyoto-doelstellingen. Bovendien is energie besparen ook kosten besparen.

De “KMO voor Kyoto” Ambassadeurs

UNIZO selecteert ook een aantal ‘KMO voor Kyoto’-ambassadeurs. Het zijn voorbeeldbedrijven die bewijzen dat energiebesparende maatregelen ook mogelijk zijn binnen de KMO.

INTERNATIONAL COACH

www.unizo-internationaal.be Ondernemers met internationale ambitie hebben af en toe nood aan een ‘second opinion’. Het coachingprogramma International Coach is hierop het gepaste antwoord. In 2009 staat de coaching in het teken van ‘zakendoen met de noorderburen’. Experts met een brede praktijkervaring op de Nederlandse markt, brengen per avond 1 specifiek thema aan bod, rekening houdend met de eigenheden van de Nederlandse markt.

COACH BEHOORLIJK BESTUUR www.behoorlijkbestuur.be

Met de Coach behoorlijk bestuur zet UNIZO ondernemingen aan om de code Buysse in hun onderneming te implementeren. Ondernemers varen er wel bij om een duidelijke mission statement op te stellen of externe adviseurs bij de strategische denkoefening te betrekken. Om dergelijke onderwerpen dichter bij de KMO te brengen, organiseert UNIZO op regelmatige basis rondetafelgesprekken om ervaringsuitwisseling te stimuleren. Bovendien krijgen deelnemers met de 10 thematische toetsingslijsten en de handleiding ‘de adviesraad’ concrete tips om aan de slag te gaan.

18 I doorheen het ondernemersleven


UNIZO 0809 activiteiten

www.unizo.be/internationaal n to A new dimensio road ab s es sin doing bu ions

national ambit

eurs with inter

For entrepren

5

UNIZO internationaal

DE SNELSTE WEG NAAR ZAKENDOEN MET HET BUITENLAND KMO’s ondersteunen bij hun buitenlandse activiteiten, dat is de missie van UNIZO Internationaal. En “buitenlandse activiteiten”, dat is veel meer dan louter export. Ook voor import, investeren in het buitenland of uitvoeren van werken doen ondernemers beroep op UNIZO Internationaal. Daarnaast voorziet UNIZO Internationaal tal van netwerkactiviteiten waar internationale bedrijven elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Wie kan bij ons terecht? Internationaal actieve KMO's, ondernemers en hun exportmanagers waarvan het grootste deel geïnteresseerd is in zaken doen binnen Europa en zelfs verder. Ook ondernemers die hun eerste stappen willen zetten in de internationale handel, zijn welkom bij UNIZO Internationaal. Al deze bedrijven vinden in UNIZO Internationaal een sterke partner die hen helpt de weg te vinden in zakendoen met het buitenland.

Op alle buitenlandse markten thuis

UNIZO Internationaal is op alle markten thuis en onderhoudt nauwe contacten met de Europese Commissie. We zijn actief binnen alle belangrijke exportbevorderende organisaties en maken deel uit van UEAPME, de Europese KMO-federatie. Maar ook buiten Europa laat UNIZO Internationaal zich gelden via ondermeer een actieve deelname aan studie- en samenwerkingsprojecten, een nauwe samenwerking met internationale organisaties en bilaterale initiatieven met binnen- en buitenlandse zusterverenigingen.

Internationale opleidingen

De opleiding in exportformaliteiten, Laureaat in Exportmanagement en International Coach zijn praktijkgerichte opleidingen waarmee ondernemers met internationale ambities goed voorbereid hun grenzen verleggen. Lectoren zijn academici, ervaringsdeskundigen en ondernemers die zelf met vallen en opstaan zich een weg baanden in het internationaal ondernemerslandschap.

Netwerking op internationaal niveau UNIZO Internationaal organiseert zeer regelmatig informele bijeenkomsten waar netwerking alle kansen krijgt. Daarnaast doet UNIZO Internationaal ook aan dynamische netwerking, zoals de organisatie van zendingen naar het buitenland, samen met Flanders Investment and Trade.

doorheen het ondernemersleven I 19


www.Overnamemarkt.be

6

UNIZO overnamemarkt

Alles over een zaak overnemen of overlaten Overnamemarkt.be is een internetplatform opgestart in april 2005 als initiatief van UNIZO met de steun van Vlaamse overheid.

Eerste doel is overlaters en (kandidaat)overnemers bij elkaar brengen via dit internetplatform, hetzij rechtstreeks hetzij via overnamebegeleiders. Hierbij is een belangrijke professionele rol weggelegd voor zowel adviseurs, zoals boekhouders en accountants, als voor tussenpersonen, zoals advocaten, vastgoedmakelaars, bankiers en overnamebemiddelaars. De tweede doelstelling is deze site uit te bouwen tot een uitgebreide gegevensbank waar iedereen terecht kan voor meer informatie over het overnameproces. GeĂŻnteresseerden vinden hier ook een gids van geregistreerde overnamebegeleiders die ondernemers met kennis van zaken helpen in dit complexe overnameproces. De derde doelstelling onderstreept dat dit initiatief de continuĂŻteit van de bedrijfsactiviteit voor ogen heeft en op deze manier wil voorkomen dat ondernemers de activiteit gewoon stopzetten. In dit perspectief organiseren we heel wat infosessies en coachingprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s. Via www.overnamecoach.be kunnen ondernemers zelfs online beroep doen op een overnamecoach naar keuze.

20 I doorheen het ondernemersleven


UNIZO 0809 activiteiten

www.integraalvzw.be

7

UNIZO integraal

Pensioen- en eindeloopbaancoach voor zelfstandige ondernemers Integraal, de doelgroepenwerking voor zelfstandige ondernemers 45+ van UNIZO en SVMB, helpt ondernemers met hun pensioen, vermogensopbouw en eventuele successierechten. Integraal biedt ook informatie, advies en hulp bij pensioenvoorbereiding en toekomstplanning van zelfstandige ondernemers. Ondernemers kunnen er terecht voor praktische infosessies, seminaries, ondernemersconferenties, netwerkmomenten, gespecialiseerde publicaties en handboeken over thema’s zoals eindeloopbaan, pensioen, familiale bedrijfsoverdracht, voorbereiding op pensionering, successie- en vermogensplanning.

www.integraalvzw.be

MABIZZ

In september 2007 sloten markant, netwerk van ondernemende vrouwen, en UNIZO een samenwerkingsprotocol om zich samen te engageren voor het vrouwelijk zelfstandig ondernemerschap. Daartoe creëerden ze een gezamenlijk netwerk voor vrouwelijke ondernemers, mabizz. In september 2009 ging mabizz officieel van start.

Sprankelende ideeën gevonden en inspirerende contacten gelegd.

markant-UNIZO ondernemersnetwerk voor vrouwen

Meer info op www.mabizz.be

met de steun van

mabizz

mabizz

Netwerken, bijleren en ontspannen. Multitasken dus, op een leuke manier. Dat doen ondernemende vrouwen bij mabizz. Word nu lid en groei als ondernemer én als vrouw.

een initiatief van

Ontspannen, netwerken en bijleren. Multitasken dus, op een leuke manier. Dat doen vrouwelijke ondernemers bij mabizz, het ondernemersnetwerk voor vrouwen van markant en UNIZO. mabizz biedt een mix van opleidingen, evenementen, netwerkevents en infosessies. mabizz heeft negen regionale kernen, elk met zijn eigen aanbod.

markant-UNIZO ondernemersnetwerk voor vrouwen

doorheen het ondernemersleven I 21


UNIZO Noord-West-Vlaanderen

UNIZO, actief van De Panne tot Voeren

DIRECTEUR

Eric Verstraete

Frederik Serruys

• Aartrijke • Assebroek • Beernem • Blankenberge • Bredene • Brugge Stad • De Haan • Dudzele • Eernegem • Gistel • Heist • Ichtegem • Jabbeke • Knokke • Loppem • Middelkerke • Moerkerke • Oedelem • Oostende • Oostende Rand • Oostkamp • Oudenburg • Ruddervoorde • Sijsele • Sint-Andries • Sint-Kruis • Sint-Michiels • Torhout • Westkapelle • Wijnendale • Zedelgem-Veldegem • Zeebrugge

www.unizo.be/noordwestvlaanderen

UNIZO Westhoek

UNIZO bestrijkt Vlaanderen en Brussel via 11 regio’s met 23 regionale UNIZOkantoren. De 250 medewerkers in deze regionale kantoren staan in voor de regionale belangenbehartiging en de coördinatie van de regionale en lokale UNIZO-activiteiten. De UNIZO-regio’s organiseren ook het eerstelijnsadvies aan (startende) ondernemers. Ze worden daarbij ondersteund door de nationale UNIZO-diensten. De 268 lokale UNIZO-ondernemersverenigingen behartigen onder meer de belangen van de zelfstandige ondernemers bij de gemeenten en steden. De lokale UNIZO-bestuurders werken onder meer rond ruimtelijke ordening, mobiliteit, veiligheid en diefstalpreventie, toeristische ontwikkeling, distributie en hinder bij openbare werken.

Voorzitter

Voorzitter

DIRECTEUR

Erwin Van Der Kelen

Petra Breyne

• Alveringem • Boezinge • De Panne • Diksmuide • Esen • Heuvelland • Houthulst • Ieper • Ijzerbode • Koksijde • Kortemark • Langemark • Langemark-Poelkapelle • Lo–Pollinkhove • Lo-Reninge • Nieuwpoort • Passendale • Pervijze • Poperinge • Veurne • Vlamertinge • Vleteren • Wervik • Zillebeke • Zonnebeke

www.unizo.be/westhoek

Brugge Oostende Eeklo

Gent Veurne Diksmuide

D

Tielt

Roeselare

Poperinge

Aa

Ieper Oudenaarde

Kortrijk

UNIZO Midden-West-Vlaanderen

Voorzitter

DIRECTEUR

Willy Naert

Patrick Derck

• Ardooie • Dadizele • Gits • Hooglede • Ingelmunster • Izegem • Ledegem • Lichtervelde • Meulebeke • Moorslede • Oostnieuwkerke • Pittem • Roeselare • Ruiselede • Sint-Eloois-Winkel • Staden • Tielt • Westrozebeke • Wingene

www.unizo.be/middenwestvlaanderen

22 I regionale werking


UNIZO 0809 activiteiten

UNIZO Gent/Meetjesland

UNIZO Waas/Dender

UNIZO Antwerpen/Mechelen

Voorzitter

DIRECTEUR

Voorzitter

Voorzitter

DIRECTEUR

Willy Van Driessche

Wim Geirnaerdt

Felix Van der Steichel Dirk Belon

Rudi Hoebeek

Peter Aerts

• Baasrode • Belsele • Beveren-Waas • Buggenhout • Dendermonde • Groot Berlare • Hamme • Kalken • KruibekeBazel-Rupelmonde • Laarne • Lebbeke • Lokeren–Daknam • Melsele • Nieuwkerken-Waas • Sinaai-Waas • Sint-Gillis-Waas • Sint-Niklaas • Sint-Pauwels • Stekene–Kemzeke • Temse–Elversele–Steendorp–Tielrode • Wetteren • Zele

• Antwerpen Stad • Bonheiden • Boom • Bornem • Brasschaat • Brecht • Burcht • Deurne–Borsbeek • Essen • Heist-Op-Den-Berg • Hoboken • Kalmthout • Kapellen–Stabroek • Lier • Malle • Mortsel • Mechelen • Nijlen • Puurs • Ranst • Schilde–‘s Gravenwezel • Schoten • Sectie Zuid • Sint-Lenaarts • Wilrijk • Willebroek • Wuustwezel • Zandhoven • ZOB • Zoersel

• Aalter • Assenede • Bassevelde-Boekhoute • Deinze • Eeklo • Ertvelde-Kluizen • Evergem-Belzele • Gavere • Gent • Gentbrugge • Groot Maldegem • Groot-Nevele • Kaprijke • Knesselare • Land van Rhode • Leie-schelde • Lochristi • Lovendegem • Nazareth-Eke • Oosteeklo • Sleidinge • Waarschoot • Wachtebeke • Wondelgem • Zelzate • Zomergem • Zulte

DIRECTEUR

www.unizo.be/waasendender

www.unizo.be/gent-meetjesland

www.unizo.be/antwerpen-mechelen

UNIZO Kempen

23 UNIZO-regiokantoren 268 UNIZO-ondernemersverenigingen

Voorzitter

DIRECTEUR

Karel Byl

Kristof Thijssens

• Arendonk • Balen • Beerse • Dessel • Geel • Grobbendonk-Bouwel • Herentals-Westerlo • Hoogstraten • Kasterlee • Lichtaart • Merksplas • Mol • Oud-Turnhout • Poppel • Ravels • Retie • Turnhout • Vorselaar • Vosselaar • Weelde

www.unizo.be/kempen

Turnhout

Antwerpen

UNIZO Limburg Sint-Niklaas

Geel

Westerlo Mechelen

Dendermonde

Hasselt

alst

Voorzitter

DIRECTEUR

Ludo Beulen

Joël Stockmans

• Alken • As • Bilzen • Borgloon • Elen • Genk • Gruitrode • Ham • Hamont-Achel • Hasselt • Heers • Herk-De-Stad • Heusden-Zolder • Hoeselt • Houthalen • Kaulille • Kermt • Kinroo • Kuringen • Leopoldsburg • Lommel • Maaseik • Maasmechelen • Meeuwen • Opglabbeek • Overpelt • Peer • Riemst • Sint-Lambrechts-Herk • Sint-Truiden • Stevoort • Tessenderlo • Tongeren • Voeren • Wijchmaal • Zonhoven

Leuven Brussel

www.unizo.be/limburg

UNIZO Zuid-West-Vlaanderen

UNIZO Aalst/Oudenaarde

UNIZO Vlaams-Brabant/Brussel

Voorzitter

DIRECTEUR

Voorzitter

DIRECTEUR

Voorzitter

DIRECTEUR

Francky Verschuere

Stefaan Matton

Luc Mally

Marc Vandemeulebroeke

Chris Vandebroeck

Nancy Van Espen

• Aalbeke • Aktivo • Avelgem • Bavikhove-Hulste • Bellegem • Beveren-Leie • Bissegem • Deerlijk • Desselgem • Gullegem • Harelbeke • Heule • Hulste • Kortrijk • Kuurne • Lendelede • Menen • Ooigem • Oostrozebeke • Otegem • Rekkem • Sint-Eloois-Vijve • Waregem • Wevelgem • Wielsbeke

www.unizo.be/zuid-west-vlaanderen

• Aalst • Brakel–Lierde • Denderleeuw • Eine • Ename • Erpe-Mere • Faluintjes • Geraardsbergen • Haaltert • Kerksken • Kruishoutem • Lede • Oudenaarde • Ronse • Sint-Lievens-Houtem • Zottegem

www.unizo.be/aalst-oudenaarde

• Asse • ATO (Averbode-Testelt-Messelbroek) • BKT (Baal-Keerbergen-Tremelo) • Boortmeerbeek • Brussel Hoofdstedelijk Gewest • Groot Aarschot • Haacht • Hageland • Halle • Holsbeek • Kapelle-Op-Den-Bos • Kortenberg • Landen-Zoutleeuw • Leuven • Malderen • Merchtem • Overijse • Ramsdonk • Rotselaar • Tienen • Vilvoorde • Wolvertem

www.unizo.be/vlaamsbrabant


Antwerpen-Mechelen

Limburg

Onder impuls van UNIZO werden in Antwerpen de gele afvalzakken voor bedrijfsafval ingevoerd. Deze kosten de bedrijven minder dan de gezinnen in de omliggende gemeenten moeten betalen voor hun huishoudelijk afval. UNIZO Antwerpen-Mechelen blijft ook het verzet tegen het megashoppingcomplex De Klamp in Boom coördineren.

Met de ondertekening van een samenwerkingsakkoord met de Limburgse hogescholen en universiteit werkt UNIZO Limburg aan een betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfswereld. Het nieuwe netwerk lokale economie zal lokale ambtenaren en bestuurders beter informeren over ondernemers en hun noden.

Het team van directeur Peter Aerts en voorzitter Rudi Hoebeek, zaakvoerder van een houtbedrijf, slaagde er onder meer in de verhoging van de Mechelse oppervlaktebelasting voor kleine bedrijven terug te schroeven en voerde actief campagne tegen het verdwijnen van de parkeerplaatsen op de Lierse Grote Markt.

In de UNIZO-regio Limburg bekwamen directeur Joël Stockmans, voorzitter Ludo Beulen en het UNIZO-team onder meer het uitstel van de invoering van een oppervlaktebelasting in Hasselt. In het kader van de Vlaamse en Europese verkiezingen organiseerde UNIZO Limburg een gesmaakte rondetafel voor ondernemers en politici.

Contacteer UNIZO Antwerpen-Mechelen:

Contacteer UNIZO Limburg:

Louizastraat 10-12, 2000 Antwerpen • t: 03/213.92.50 f: 03/233.70.89 • antwerpen-mechelen@unizo.be

Maastrichtersteenweg 254/3, 3500 Hasselt t: 11/26.30.17 • f: 011/23.35.08 • limburg@unizo.be

Oude Brusselsestraat 14, 2800 Mechelen • t: 015/41.43.71 f: 015/42.02.84 • antwerpen-mechelen@unizo.be

ANTWERPEN-MECHELEN De Horta Zaal in Antwerpen vormde het decor voor een KMO Contact Lounge met als thema “Ondernemershorizon 2020-kunnen kleine ondernemingen de wereld redden?”

LIMBURG Het jaarlijkse Feest van de Ondernemer was met 1500 bezoekers opnieuw een succes.

ANTWERPEN-MECHELEN De bestuurdersdrink van juni stond in het teken van Streekproducten en hoe de lokale ondernemersverenigingen en KMO Contact dit kunnen gebruiken in hun werking. Natuurlijk mocht er ook geproefd worden.

LIMBURG In de aanloop naar de verkiezingen bracht UNIZO Limburg Limburgse ondernemers en politici samen.

NOORD-WEST-VLAANDEREN Met de verkiezing van de Jobstudent van het Jaar wil UNIZO onder meer het belang van jobstudenten voor de KMO-economie in de verf zetten.


UNIZO 0809 activiteiten

AALST-OUDENAARDE De UNIZO-Onderwijsvakmansroute maakt leerlingen al spelenderwijs enthousiast voor het beroep van slagerij.

NOORD-WEST-VLAANDEREN De ondernemers uit Noord-West-Vlaanderen kregen op 20 januari de kans om op informele manier hun ondernemersbekommernissen te bespreken met Karel Van Eetvelt.

AALST-OUDENAARDE Voor de Vlaamse en Europese verkiezingen organiseerde UNIZO een ontmoeting tussen UNIZO-bestuurders en lokale politici.

MIDDEN-WEST-VLAANDEREN In het stadhuis van Roeselare volgen ruim 100 ondernemers het debat tussen Karel Van Eetvelt en 3 lokale ondernemers.

MIDDEN-WEST-VLAANDEREN Tal van West-Vlaamse KMO-zaakvoerders verzamelen bij kledingzaak Deleye te Roeselare voor het provinciaal event van UNIZO KMO Contact.

Noord-West-Vlaanderen

De plannen voor een nieuw shoppingcomplex in Loppem (Zedelgem) gekoppeld aan het nieuwe stadion van Club Brugge zorgen voor heel wat onrust en vragen bij middenstanders in de hele regio. De lokale politici en de publieke opinie werden wakker geschud door het actieve optreden van UNIZO. Wellicht komt er een aanpassing van de plannen met minder ruimte voor shopping. Het parkeerbeleid in Oostende wordt, na tussenkomst van UNIZO, meer afgestemd op de noden van ondernemers. De enige verbinding tussen Oostkamp en Moerbrugge zal slechts 14 dagen afgesloten zijn tengevolge van de spoorwegtunnel tussen Oostkamp en Moerbrugge. Oorspronkelijk was dat 9 maanden. Regiodirecteur Frederik Serruys en voorzitter Eric Verstraete staan aan het hoofd van UNIZO Noord-west-Vlaanderen.

Contacteer UNIZO Noord-West-Vlaanderen: ’t Zand 20, 8000 Brugge • 050/33.13.13 050/33.26.87 • noordwestvlaanderen@unizo.be

Aalst-Oudenaarde

UNIZO Aalst-Oudenaarde lag mee aan de basis van het project "Handel met kennis van zaken”. In Geraardsbergen werd begin 2009 een lokale UNIZO-ondernemersvereniging opgericht. UNIZO volgt, onder meer via haar nieuwe mandaat in de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen, het toeristisch beleid van de overheid nauwgezet op. Om het contact tussen de UNIZO-bestuurders en het beleid in de regio te bevorderen, organiseerde de UNIZO-regio voor het eerst een stijlvol sociaaleconomisch forum ‘Ondernemen en besturen’. Daar maakten regiodirecteur Marc Vandemeulebroeke en voorzitter Luc Mally de prioriteiten voor UNIZO Aalst-Oudenaarde bekend.

Contacteer UNIZO Aalst-Oudenaarde: Dirk Martensstraat 67, 9300 Aalst t: 053/21.57.78 • f: 053/78.80.71 • aalst@unizo.be Einestraat 26, 9700 Oudenaarde • t: 055/23.29.29 f: 055/23.29.28 • oudenaarde@unizo.be

Wapenplein 10, 8400 Oostende • t: 059/55.19.19 f: 059/55.19.10 • noordwestvlaanderen@unizo.be

regionale werking I 25


VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL Micheline van restaurant d’Hoogeschool (winnaar “Mijn Restaurant”) ontvangt de UNIZO-starterspas uit handen van regiovoorzitter Chris Vandebroeck en regiodirecteur Nancy Van Espen.

ZUID-WEST-VLAANDEREN Vlak Voor Waregem Koerse bood UNIZO Waregem 300 Unizo-leden een unieke kennismaking met de geheimen van Waregem Koerse aan.

Midden-West-Vlaanderen

Het voorbije werkjaar bekwam de regio onder meer een verbod op horeca-activiteiten in het nieuwe FRUN-Shopping in Izegem. Zo wordt de horeca in het centrum van Izegem gevrijwaard. Samen met gemeente en provincie werkt UNIZO plannen uit om de bereikbaarheid van de Roeselaarse havenbedrijven te verbeteren en zo kandidaat-werknemers te overtuigen. Regiodirecteur Patrick Derck en voorzitter Willy Naert leiden UNIZO Midden-West-Vlaanderen.

Contacteer UNIZO Midden-West-Vlaanderen: Arme Klarenstraat 55, 8800 Roeselare • t: 051/24.84.00 f: 051/20.20.42 • middenwestvlaanderen@unizo.be Tramstraat 10, 8700 Tielt • t: 051/40.24.31 f: 051/40.42.47 • middenwestvlaanderen@unizo.be

Zuid-West-Vlaanderen

Stefaan Matton staat aan het hoofd van de UNIZO-regio Zuid-West-Vlaanderen. Regiovoorzitter is advocaat Francky Verschuere. De regio streed succesvol mee tegen het megalomaan winkelproject Cora Moeskroen en probeert het ondernemersleed door de grote werken in Kortrijk zoveel mogelijk te beperken. Getroffen ondernemers worden vrijgesteld van gemeentelijke opcentiemen. Er wordt ook gewerkt aan een Vlaamse primeur: een Nadeel-Advies-Compensatie-comité. UNIZO is ook alert voor oneerlijke concurrentie door sociale economie-initiatieven.

Contacteer UNIZO Zuid-West-Vlaanderen: Lange Steenstraat 10, 8500 Kortrijk • t: 056/26.44.44 f: 056/26.44.40 • zuidwestvlaanderen@unizo.be

26 I regionale werking

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL De presentatie van de genomineerden voor de tiende Womed Award vond plaats in de grootste Anthuriumkwekerij van Europa in Herent.

ZUID-WEST-VLAANDEREN UNIZO organiseerde voor de start van de UNIZO EUROMETROPOOL een receptie op het douanecomplex in Rekkem.

Vlaams-Brabant & Brussel

Directeur Nancy Van Espen staat, samen met regiovoorzitter en advocaat Chris Vandebroeck, aan het hoofd van de UNIZO-regio Vlaams-Brabant en Brussel. Het voorbije werkjaar onderhandelde de regio onder meer rond de gemeentebelastingen in Sint-Pieters-Leeuw en verdedigde het de ondernemersbelangen tijdens de openbare werken in Sterrebeek en Affligem. UNIZO slaagde er ook in oneerlijke concurrentie door het OCMW-restaurant in Opwijk te vermijden door een strikte afbakening van de doelgroep.

Contacteer UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: Diestsevest 52-54, 3000 Leuven • t: 016/28.44.41 f: 016/28.44.49 • vlaamsbrabant@unizo.be Tweekerkenstraat 29/8, 1000 Brussel • t: 02/238.07.02 f: 02/230.52.54 • vlaamsbrabant@unizo.be


UNIZO 0809 activiteiten

Waas en Dender

Westhoek

In Temse en Sint-Gillis-Waas slaagde UNIZO erin de overlast voor handelaars tijdens de openbare werken daar te beperken, in Sint-Niklaas bewerkstelligde UNIZO mee de creatie van een nieuw mobiliteitsplan dat de bereikbaarheid van het handelscentrum moet verbeteren.

De ploeg van directeur Petra Breyne en voorzitter Erwin Van Der Kelen zette zich ook en met succes in voor de verdere subsidiëring en professionalisering van het VVV-kantoor in Lo-Reninge Toerisme speelt er immers een belangrijke rol voor de aanwezige ondernemers. UNIZO drong er bij de gemeente Nieuwpoort op aan deel te nemen aan een project uitgevoerd omtrent de commerciële aantrekkelijkheid van de gemeenten. De resultaten ervan zal Nieuwpoort gebruiken bij de verdere uitbouw van de gemeente.

UNIZO Waas en Dender schonk veel aandacht aan leefbare handelskernen en een stop op grote winkelcomplexen buiten de kern. In Lokeren tekende UNIZO onder meer bezwaar aan tegen de inplanting van een gepland winkelcentrum zonder doordacht mobiliteitsplan. In Beveren ijverde UNIZO met succes voor een opwaardering van de handelskern. In Wetteren werd bij de inplanting van een nieuw grootwinkelgebied rekening gehouden met de vragen van de handelaars in het centrum.

Dirk Belon volgde Paul Verdonck op als regiodirecteur, voorzitter Felix Van der Steichel nam de fakkel over van Egide Van Eyck.

Contacteer UNIZO Waas en Dender: Knaptandstraat 204, 9100 Sint-Niklaas • t: 03/760.14.30 f: 03/760.14.31 • waasendender@unizo.be Hoogveld 22, 9200 Dendermonde • t: 052/21.21.16 f: 052/20.03.40 • waasendender@unizo.be

UNIZO bekwam in De Panne een goed groepstarief voor het ophalen van bedrijfsafval. Tijdens werken in Proven-Poperinge werd, dankzij UNIZO, een erg duidelijke bewegwijzering geplaatst. Ook de werken in Heuvelland verliepen, na tussenkomst van UNIZO, met minimale hinder voor ondernemers.

Contacteer UNIZO Westhoek: Duinkerkestraat 17, 8630 Veurne t: 058/31.19.02 • f: 058/31.48.81 • westhoek@unizo.be Gasthuisstraat 1, 8600 Diksmuide t: 051/50.04.01 • f: 051/50.55.87 • westhoek@unizo.be Maarschalk Fochlaan 34, 8900 Ieper t: 057/22.86.86 • f: 057/21.76.01 • westhoek@unizo.be Deken De Bolaan 1, 8970 Poperinge t: 057/33.35.79 • f: 057/33.89.15 • westhoek@unizo.be

WESTHOEK De Mercuriusprijs 2009 zette ondernemers in de kijker die door hun inzet en creativiteit als voorbeeld kunnen gesteld worden en een meerwaarde betekenen in hun sector.

WESTHOEK Meer dan 120 ondernemers fietsten tijdens Beaufort 03 @ Bike mee langs de 5 bekende Beaufort kunstwerken aan de Westkust.

regio’s I 27 WAAS EN DENDER De Award Sant in Eigen Land bekroont al jaren het beste bedrijf of project. Op de foto de deelnemers en de jury van de Award.

WAAS EN DENDER Op het tuinfeest van UNIZO-Beveren maakten UNIZO-voorzitter Flor Joosen en zijn vrouw kennis met enkele vlugge vogels.


KEMPEN In april organiseerde UNIZO Kempen een gesmaakt evenement voor nieuwe UNIZO-leden.

GENT MEETJESLAND In Deinze ontwikkelde UNIZO een voorstel tot parkeerroute om het verkeer in de stad vlotter te laten lopen. Dit voorstel werd integraal overgenomen door de stad Deinze.

Kempen

UNIZO stelde, ter bestrijding van het hoge aantal ramkraken, een veiligheidsplan voor de Kempen op. De aanpak van ramkraken is een topprioriteit van de federale regering. Het veiligheidsplan van UNIZO werd aanvaard door de politiediensten van Nederland en België. Om de leegloop van sommige stads- en dorpskernen tegen te gaan, zal UNIZO met de gemeentebesturen een detailhandelsvisie ontwikkelen. In onder meer Balen, Hoogstraten en Turnhout onderbouwde UNIZO met enquêtes de ondernemersbelangen bij de herschikking van parkeerruimte in de gemeente. Regiodirecteur Kristof Thijssens en voorzitter Karel Byl staan aan het hoofd van UNIZO Kempen.

GENT MEETJESLAND UNIZO Gent-Meetjesland breidde haar netwerk uit, onder meer via een nauwere samenwerking met de Hogeschool Gent.

Gent-Meetjesland

UNIZO-Gent-Meetjesland werkte sterk aan het uitbreiden van het UNIZO-netwerk. Er werd een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Hogeschool Gent, de grootste hogeschool van Vlaanderen. Een van de acties is de organisatie van een innovatiemarkt waarbij ondernemers kunnen kennismaken met de mogelijkheden die een hogeschool biedt. Dit is een van de acties om onderwijs en ondernemen dichter bij elkaar te brengen. Samen met de regio’s Aalst-Oudenaarde, Waas en Dender en Vlaams-Brabant en met Bouwunie werd een korting bedongen voor de UNIZO-leden die een opleiding volgen bij Syntra-Midden-Vlaanderen. Wim Geirnaert is regiodirecteur, Willy Van Driessche regiovoorzitter.

Contacteer UNIZO gent-meetjesland:

Contacteer UNIZO Kempen:

Lange Kruisstraat 7, 9000 Gent • t: 09/235.49.54 f: 09/234.21.73 • gent-meetjesland@unizo.be

Meirgorenstraat 6, 2300 Turnhout t: 014/42.42.44 • f: 014/41.54.08 • unizo@unizo-kempen.be

Stationsstraat 17, 9900 Eeklo • t: 09/377.18.08 f: 09/377.82.93 • gent-meetjesland@unizo.be

Diestseweg 63, 2440 Geel t: 014/58.00.88 • f: 014/58.38.29 • geel@unizo.be De Merodedreef 100, 2260 Westerlo t: 014/54.41.52 • f: 014/54.69.61 • info@unizo-westerlo.be

28 I regio’s

KEMPEN De unieke streekproductenmarkt en de 1000 aanwezige Kempense ondernemers maakte van het Kerstevenement 2008 bij Intratuin een groot succes.


UNIZO 0809 activiteiten

UNIZO vorming UNIZO Vorming begeleidt de gemeentelijke UNIZO-werking, ondersteunt de bestuurders-ondernemers op alle niveaus en ontwikkelt projecten als antwoorden op maatschappelijke uitdagingen voor de organisatie en de KMO’s.

1

268 lokale UNIZOondernemersverenigingen

In Vlaanderen en Brussel is de lokale UNIZO-werking een alerte partner voor de gemeentelijke overheid en andere bevolkingsgroepen om het lokaal economisch klimaat en de kwaliteit van het samenleven te verbeteren. Er zijn in Vlaanderen en Brussel 268 UNIZO-Ondernemersverenigingen actief. Die hebben verschillende opdrachten:

Belangenbehartiging

Daartoe werden enkele opmerkelijke acties georganiseerd. Zo beoordeelden de lokale UNIZO-besturen de gemeentelijke ondernemersfiscaliteit: www.unizo.be/dossiers. Het fiscale beleid is per gemeente in kaart gebracht. Rapporten met voorstellen tot een transparanter en rechtvaardiger fiscaal beleid zijn aan de gemeentebesturen overhandigd. Met het project ‘Digitale dienstverlening voor ondernemers in de gemeente’ wil UNIZO de gemeenten helpen hun website voor ondernemers aantrekkelijker te maken met interactieve digitale loketten. Ook minderhinderdossiers hebben een vaste en belangrijke plaats verworven in de gemeentelijke UNIZO-werking. Een bittere noodzaak voor de economische leefbaarheid van de ondernemingen in zones waar openbare werken de leefbaarheid bedreigen.

Netwerking en promotie UNIZO biedt in elke gemeente een prima platform voor netwerking tussen ondernemers uit de eigen gemeenten en tussen ondernemers en de diverse lokale stakeholders. De belangrijkste promotiecampagnes zijn de Dag van de Klant en Met Belgerinkel naar de winkel. Aan die laatste actie verleende mode-ontwerper Walter Van Beirendonck zijn medewerking. 16000 klanten bestelden zijn blitse fietstas.

Informatie en vorming

Elke lokale UNIZO-werking organiseert jaarlijks minstens twee initiatieven die informatie en vorming tot bij de leden-ondernemers brengen. De nadruk ligt op actuele ondernemersinformatie, kwalitatieve sprekers en boeiende netwerkmomenten. Het aanbod wijzigt jaarlijks en loopt van september tot augustus. Naast het opstellen van dit aanbod informatieve avonden, ondersteunt UNIZO VORMING de lokale ondernemersvereniging ook logistiek en organisatorisch in het opzetten van een informatiesessie en bedrijfsbezoek, vooral financieel en op vlak van werving en uitstraling. Er worden jaarlijks zo’n honderdtal infosessies georganiseerd.

UNIZO wil ook meer ondernemers betrekken bij toerisme. Via de werking ‘Toerisme en Ondernemen’ wil UNIZO het toerisme als economische sector verder dynamiseren.

SCOREN

kris baetens

ankie duis

béate vervaecke

philip beckers

studiedienst unizo

kmo-marketingadvies

e-Zen

eXago

hinder bij openbare werken

minimaal communicatie budget

Ken uw rechten bij hinder door openbare werken

wanbetalers

maximaal klantenbereik

Straat open, zaak dicht?

met e-mail marketing

Over efficiënt debiteurenbeheer

in•for•ma•tief aanbod 2009-2010 Bedrijfsbezoeken

© FOTO van lOOveren & princen

4

Tijdens een bedrijfsbezoek kunt u ontdekken hoe een andere collega-ondernemer zijn zaak runt. U ontdekt ter plekke de gedrevenheid, het verhaal en de aanpak van die andere ondernemende geest.

10 keerteper de ruim 3.000 UNIZO-bestuurders Ga stress lijf! jaar ontvangen 3 programma’s en voorstellen voor de lokale werking. Sofie-Ann Bracke, van Chinese Healing, geeft praktische richtlijnen en oefeningen die de fysieke klachten ten gevolge van werkstress verhelpen.

Goed voor het milieu én uw portemonnee

2

Energie en grondstoffen kosten geld. U heeft er dus alle belang bij daar zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Energie besparen gaat stap voor stap. Unizo-Informatief legt in 2009-2010 het accent op verlichting, isoleren, verwarmen en koelen.

vorming I 29


2

vrijwilligersbeleid

De lokale UNIZO-werking is er maar dank zij het vrijwillige engagement van ruim 3000 ondernemers die in hun gemeente de UNIZO-werking leiden. UNIZO-VORMING ondersteunt en begeleidt hen. Sinds 2008 is elke lokale UNIZO-ondernemersvereniging terug te vinden op het internet met een eigen site.

Opmerkelijk in 2008

UNIZO-Bestuurdersconventie: UNIZO Bestuurders bepalen strategische lijnen voor UNIZO tot 2020 Op 23 november 2008 debatteerden maar liefst 800 UNIZO-bestuurders over de uitdagingen waarmee KMO's in de nabije toekomst te maken krijgen, hoe de bedrijven hierop moeten inspelen en vooral welke rol UNIZO daarbij als belangenorganisatie moet spelen. Aanleiding voor dit strategische bezinningsmoment was de 60ste verjaardag van UNIZO, maar ook de huidige financiële en economische crisis.

www.unizo.be/bestuurdersconventie

3 L HOE COO ONTDEK . IS K A V EEN

Maatschappelijke projecten

ONDERWIJS & ONDERNEMEN: Ondernemingszin stimuleren in het onderwijs

Via de UNIZO-stichting Onderwijs en Ondernemen beschikt de organisatie over een zeer brede knowhow, een uitgebreid gamma van werkmethodes en pedagogische instrumenten. De UNIZO-Stichting Onderwijs en Ondernemen bereikt met deze programma’s ruim 900 scholen per schooljaar. De belangrijkste acties die de UNIZO-Stichting Onderwijs en Ondernemen aanbiedt, zijn de UNIZO-prijs ondernemende school, de Leeronderneming, een koffer vol ondernemingszin, de Onderwijsvakmansroute, Stage-fellows in de KMO, de salarisenquête technische beroepen en het online lespakket ‘Starten met een eigen zaak’. Alle info hierover op

www.ondernemendeschool.be 30 I vorming


UNIZO 0809 activiteiten

B2B in Wallonië/ B2B en Flandre Bedrijfsbezoeken bij de buren

voor en inspelen op maatschappelijke tendensen en drijfveren in het verlengde van zijn of haar kernactiviteiten. Overleg met de stakeholders of belanghebbenden is een belangrijk onderdeel in dit proces. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een onderneming is een integrerend deel van het bedrijfsbeleid. Niet in het minst door de schaal van KMO’s zijn persoonlijke waarden en verantwoordelijkheden van de bedrijfsleider nauw verbonden met de waarden en verantwoordelijkheid van de onderneming.

Het project B2B in Wallonië/ B2B en Flandre is een initiatief van UNIZO-VORMING i.s.m. Voka, UCM en UWE, met steun van het Prins Filipfonds om Vlaamse en Waalse ondernemers met elkaars bedrijven, producten en diensten kennis te laten maken door middel van bedrijfsbezoeken. De bedoeling is dat Waalse ondernemers een kijkje komen nemen bij bedrijven in Vlaanderen en visa versa. Thema van het eerste werkjaar is ‘innovatieve logistieke activiteiten’. Een 45-tal boeiende Vlaamse en Waalse bedrijven ontvangen bezoekers uit het andere landsdeel.

Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ondernemen met oog voor de maatschappij waarin de onderneming actief is. Dit is een continu proces waarbij de onderneming moet openstaan

KMO Laureate Mieke Vertriest voor Trias in Guinée.

Met het project MVO-Loont biedt UNIZO ondernemers de mogelijkheid om op een systematische wijze en door deskundigen begeleide aanpak een scherp zicht te krijgen op eigen MVO-inspanningen en op de domeinen waar de ondernemer zijn MVO-beleid kan versterken. Voor acties die zij ontwikkelen kunnen zij op een subsidie rekenen tot 7500 euro van de Vlaamse overheid en het Europees Sociaal Fonds.

www.unizo.be/mvoloont TRIAS: Ondernemers NOORD-Ondernemers ZUID

Samen met de UNIZO-regio’s Noord-West-Vlaanderen, UNIZO-Westhoek en UNIZO Gent-Meetjesland stimuleert UNIZO-VORMING de groei van het zelfstandig ondernemen in El Salvador, De Filippijnen en Guinée. Middelen zijn voornamelijk: stimuleren van kredietverschaffing, startersadvies en ervaringsuitwisseling in het opbouwen van verenigingen voor zelfstandige ondernemers in het Zuiden. Uitwisseling van professionele info tussen ondernemers hier en in het Zuiden wordt de volgende fase van deze ontwikkelingsprojecten.

Op de UNIZO-Bestuurdersconventie konden de 800 UNIZO-bestuurders stemmen over 4 grote uitdagingen voor 2020, hen voorgelegd door 4 eminente experts..

vorming I 31


UNIZO, EEN HUIS VOOR 120 SECTOREN Op 12 mei 2009 organiseerden UNIZO, FVIB en UCM, in aanwezigheid van Minister Laruelle, de ‘Dag van de beroepsorganisaties’ in het Federaal Parlement.

UNIZO overkoepelt zo’n 120 aangesloten sectororganisaties. Allen genieten ze van de belangenverdediging, het juridisch advies en informatieverstrekking van de UNIZO-diensten. Binnen de schoot van de UNIZO-sectorwerking werden diverse commissies en werkgroepen georganiseerd waarbij UNIZO en de sectororganisaties met gezamenlijke standpunten de Europese, federale en regionale overheden trachten te sensibiliseren tot een ondernemersvriendelijk beleid.

De UNIZO commissie transport en mobiliteit verenigt sectororganisaties van de binnenscheepvaart, transport- en vervoer- en verhuissector en had het afgelopen jaar onder meer over de kilometerheffing en de wettelijke rust- en rijtijden. Ook de complete bloemen- en tuinsector organiseerde gemeenschappelijk overleg.

Heel wat sectoren kampen met nefaste gevolgen van de politieke bezorgdheid voor de gezondheid, het dierenwelzijn en milieu. Soms dreigt strengere regelgeving terzake KMO’s op te zadelen met grote tot onhaalbare investeringen. De dieren-, bont-, brandstof-, hout- en tabakshandelaars en de horeca rekenen hier op de steun van UNIZO.

De sectoren uit de agrovoeding probeerden gezamenlijk het belang van een KMO-specifieke aanpak bij het Federaal Voedselagentschap te bewerkstelligen, de vleessector vergaderde over de voor hen zeer kostelijke cao’s. Heel wat KMO-sectoren ondervinden een stijgend aantal problemen bij de onderhandeling over aankoop-, betalings- en andere leveringsvoorwaarden door de toenemende dominantie van grote en soms internationale distributiegroepen.

Heel wat sectororganisaties zoals de opticiens, vastgoedexperts, webdesigners, schoonheidsspecialisten, voetverzorgers, fitnesscentra, kappers, slotenmakers, ondernemingen actief in de waterbehandeling en kunstsector vroegen UNIZO of FVIB steun bij het verkrijgen van een vestigingsreglementering, beroepentitel of kwaliteitslabel of het verzekeren van een goede voorbereidende opleiding tot hun beroep.

UNIZO ondernam ook actie rond de groeiende problematiek van de sociale economie. Het voorbije werkjaar ondervonden onder meer de tuinaanleg, textielreiniging, afvalverwerking, computerdealers, fotografen en drukkerijen welke schade ongecontroleerde expansiedrang van de sociale economie kan berokkenen aan ‘echte ondernemers.

Eén van de meest bijgewoonde UNIZO Commissies is de Sociale commissie. Deze commissie bereidt het IPA voor en wisselt ervaringen uit in het kader van de sectorale vakbondsonderhandelingen. De commissie kwam afgelopen jaar tot een zeer duidelijk standpunt rond de strikte omzetting van de Europese richtlijn rond de informatie van werknemers in kmo’s. UNIZO verdedigde dit standpunt met succes zodat er geen uitbreiding van de syndicale delegaties kwam noch een verlaging van de drempel van de ondernemingsraad.

1

2

3

Samen met de boeken-, toeristische, muziek- en kunstensector ijverde UNIZO voor directe of indirecte overheidssteun. Efficiënte maatregelen tegen de stijgende criminaliteit (overvallen, winkeldiefstal, ramkraken, piracy, illegaal downloaden,…) werden besproken met de aangesloten sectororganisaties van de juweliers, winkeliers, muziek- en filmproducenten en computerdealers.

4

UNIZO heeft heel wat kunnen verwezenlijken op vlak van de ruimtelijke ordening en de vaak problematische vestiging van bedrijven in het agrarisch gebied evenals ten bate van bedrijven die heel wat problemen ondervinden inzake uitbreidingsmogelijkheden. Vooral voor onze sectoren tuincentra, meubelbedrijven, doe-het-zelf-zaken, campings,… is er echter op dit vlak nog heel wat werk te verrichten.

5

32 I een huis voor 120 sectoren

6

7

8

Uiteraard hielden vele bij UNIZO aangesloten sectororganisaties de Europese Commissie in het oog met betrekking tot de verlaging van de BTW op de arbeidsintensieve diensten. Daar waar mogelijk pleitte UNIZO met het oog op een verlaagde BTW-tarief voor een uitbreiding van de bestaande verlaging naar andere (arbeidsintensieve) diensten

9

Ook bij de hervorming van de Wet op de Handelspraktijken verdedigden UNIZO en FVIB met de sectororganisaties uit de detailhandel, de vrije beroepen en de financiële- en verzekeringswereld dit dossier op de voet.

10


UNIZO 0809 activiteiten

UNIZO sectororganisaties AEQUITAS

Aequitas FV

ANI-ZOO

Animaux Zoo Vzw

APOOB

Algemene professionele opticiëns- en optometristenbond van België

AQUA BELGICA

Beroepsvereniging van waterbehandelingsbedrijven

DFO

De Fitness Organisatie vzw

BCD

Beroepsfederatie van ComputerDealers

BELGAPOM

Belgische Aardappelhandel en -Verwerking

Belgische BONTFEDERATIE

Belgische BONTFEDERATIE vzw

Belgische KEURSLAGERS

Belgische KEURSLAGERS vzw

BEMEFA

Beroepsvereniging van de Mengvoederfabricanten

BESKO

Beroepsvereniging voor Bio-Esthetiek en Kosmetologie

BEVEKA - ASFROBEL

Belgisch Verbond van de Kaashandel

BFG

Belgische Federatie Groenvoorzieners

BKV

Belgische Kamer der Verhuizers

BOUWUNIE

Unie voor KMO-Bouwbedrijven

BOUWUNIE Algemene- en ruwbouwaannemers

Unie voor KMO-Bouwbedrijven

BOUWUNIE Infrastructuurwerken

Unie voor KMO-Bouwbedrijven - Infrastructuurwerken

BOUWUNIE Installateurs

Unie voor KMO-Bouwbedrijven - Installateurs

BOUWUNIE Nationale Beroepsvereniging van het Meubel- en Zitmeubelambacht

Unie voor KMO-Bouwbedrijven - Nationale Beroepsvereniging van het Meubel- en Zitmeubelambacht

BOUWUNIE Schilders - Decorateurs

Unie voor KMO-Bouwbedrijven - Schilders - Decorateurs

BOUWUNIE Schrijnwerkers - Interieurbouwers

Unie voor KMO-Bouwbedrijven - Schrijnwerkers - Interieurbouwers

BOUWUNIE Stukadoors - Afbouwbedrijven

Unie voor KMO-Bouwbedrijven - Stukadoors - Afbouwbedrijven

BOUWUNIE Unie van Vlaamse Vloerbedrijven

Unie voor KMO-Bouwbedrijven - Unie van Vlaamse Vloerbedrijven

BRAFCO

Belgische Federatie der Brandstofhandelaars

BTV

Belgische Tuincentra Vereniging

BEA

Belgian Entertainment Association: De Beroepsfederatie van de Belgische games-, muziek- en video-industrie

BVBO - APEG

Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen

BVV

Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers

CIB

Confederatie van Immobiliëngroepen (Vlaanderen)

CLB

Nationale Centrale voor Kleine en Middelgrote Levensmiddelenbedrijven

COBEREC

Confederatie van de Belgische Recuperatie

FBAA – VRA

Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van Reisorganisatoren

FBB - AEQUITAS

Federatie van de Belgische Binnenscheepvaart

FBT

Federatie van de Belgische Textielverzorging

FEBEV

Federatie van het Belgisch Vlees – Fédération de la Viande Belge

FEDERAUTO

Belgische Confederatie van de Autohandel en –Reparatie en van de Aanverwante Sectoren

FEDERDRIVE

Opleiding Erkende Rijscholen

FEDOZ

Federatie der Zelfstandige Doe-Het-Zelf-Handelaars

FEMA

Koninklijke Belgische Federatie van Handelaars in Bouwmaterialen

FENAVIAN

Nationale federatie der fabrikanten van vleeswaren en vleesconserven Vzw

FEWEB

Federatie van webontwikkelaars

FRESH TRADE

de Belgische Beroepsfederatie voor invoerders uitvoerders en groothandelaars in fruit en groenten

FTI

Federatie van de Toeristische Industrie

FVF

Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen

een huis voor 120 sectoren I 33


FZBA

Federatie van Zelfstandige BankAgenten Vzw

GTL-Taxi

Nationale Groepering van Taxiondernemingen en de diensten voor de Locatie van voertuigen met chauffeur

HORECA VLAANDEREN

Federatie van de Hotel-, Restaurant-, Caféhouders en Aanverwanten van Vlaanderen

HRJU

Hoge Raad voor Juwelen en Uurwerken

UBEMA

Unie van de Belgische Luxemburgse Kunstmarkt vzw

KAVEX

Kamer van Vastgoed-Experten

KCLE

Koninklijke Confederatie der Landmeters-Experten

KFBN

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

KUFB

Koninklijke Unie der Floristen van België

LEATHER

Nationaal Verbond van Detaillisten in Schoeisel, Leder- en Marokijnwaren

Meststoffenhandelaars

Nationale Beroepsvereniging van Handelaars in Meststoffen

MODE UNIE

Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel

NAMEV

Nationale Beroepsvereniging Meubelvertegenwoordigers

Nationale Beroepsvereniging van Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken

Nationale Beroepsvereniging van Aannemers van Land- en Tuinbouwwerken

Nationale Beroepsvereniging voor LOONSPROEIERS en Sproeistofhandelaars

Nationale Beroepsvereniging voor LOONSPROEIERS en Sproeistofhandelaars

Nationale federatie der VISKLEINHANDELAARS

Nationale federatie der VISKLEINHANDELAARS

Nationale Vereniging van BEROEPSFOTOGRAFEN

Nationale Vereniging van BEROEPSFOTOGRAFEN

NAVEFRI

34 I een huis voor 120 sectoren

NAUTIBEL

Federatie van Belgische Watersportbedrijven

NAUTIV

Vereniging van Vlaamse Nautische Bedrijven

NAV

Vlaamse ArchitectenOrganisatie

NAVEM

Nationale Beroepsvereniging Meubelhandelaars

NAVEMA

Nationale Beroepsvereniging voor Manègehouders

NAVEX

Nationale Vereniging van Exporteurs en Handelaren in Sierteeltproducten

NBOS

Nationale Beroepsvereniging van het Orthopedisch Schoeisel

NBV

Nationale Beroepsvereniging voor Voedingsdetaillisten

Landbouwservice

Landbouwservice

NELECTRA

Nationaal Verbond voor Zelfstandige Electriciëns en Handelaars in Electrische Toestellen

NFBBB

Nationale Federatie van Beroepsverenigingen & Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen van België

NFH

Nationale Federatie der Houthandelaars

NVE

Nationaal Verbond van Eierhandelaars

NVHGF

Nationaal Verbond voor Handelaars in Groenten en Fruit Primeurs

NVMS

Nationaal Verbond van Maatschoenmakers en Schoenherstellers

NVP

Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen

NVV

Nationaal Verbond van Visventers

OKO

Overleg Kunstenorganisaties

RECREAD (voorheen CKVB)

RECREAD, federatie van recreatieondernemers

REGISTER

Nationaal Verbond van Zelfstandige Meesterkleermakers, Modeontwerpes en Textieldesigners

SAV

Koninklijke Beroepsorganisatie van de Vlaamse Goederentransport Ondernemers en Logistieke Dienstverleners

SVB

Sauna Vereniging België

TABAGRO

Tabagro West Cvba

UBK

Unie van Belgische Kappers

UBP

Unie der Belgische Eiproductenindustrie

UNEGA BELGIE

Beroepsvereniging der smelters van dierlijke vetten

UNIZO Franchise & Commerciële Samenwerking

Franchising & Commerciële samenwerking

VBB

Vlaamse Boekverkopersbond vzw


UNIZO 0809 activiteiten

Buurtsuper.be

De Organisatie voor Zelfstandige Voedingswinkeliers

VEBIC

Vlaamse Federatie van Verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers

Veevoederhandelaars

Nationale Beroepsvereniging voor Handelaars in Veevoeders

VEGEBE

Verbond van Groenteverwerkende Bedrijven Industriegroenten

VEGRAB

Vereniging van Grafische Zelfstandige Bedrijven

VFP

Vlaamse Federatie van Persverkopers v.z.w.

VHB

Vereniging voor Home-Entertainment België

VLAMEF

Vlaamse MetaalFederatie voor de KMO

VLARA

Vlaamse Associatie van Reisagenten

VSU

Vlaamse Slotenmakers Unie

FVIB, dé koepel voor vrije en intellectuele beroepen Voor de vrije en intellectuele beroepen is er binnen UNIZO een aparte werking via FVIB, de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen. FVIB is de meest representatieve interprofessionele organisatie voor de medische, juridische, bouwkundige, boekhoudkundige en intellectuele dienstverlenende beroepen, de sterkst groeiende sector, zowel wat het aantal beroepsbeoefenaars als wat tewerkstelling betreft.

Meer dan één op vijf zelfstandigen is op dit ogenblik vrij beroeper. Met 18 aangesloten beroepsorganisaties uit de medische, juridische, economische, bouwkundige en intellectuele sector en daarnaast duizenden individuele UNIZO-leden, vormt FVIB een belangrijke doelgroepenwerking binnen UNIZO.

APB

Algemeen Pharmaceutische Bond

AInB

Associatie van Interieurarchitecten van België

BKVTF

Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen

BVTL

Belgische Vereniging van Tuin-en Landschapsarchitecten

BIBF

Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten

BRK-APROA

Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs

IBR

Instituut der Bedrijfsrevisoren

IAB

Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten

IV/DB

Intérêts Vétérinaires/Dierenartsenbelangen

KCLE

Koninklijke Confederatie van Landmeters-Expterten

KFBN

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Kkartel

Kinesitherapeutenkartel

NVKVV

Nationaal Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

NKG

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

VVT

Verbond der Vlaamse Tandartsen

VAS

Vlaams Artsensyndicaat

NAV

Vlaamse Architectenorganisatie

ESF investeert in jouw toekomst.

Tal van de UNIZO projecten zijn mee mogelijk gemaakt dankzij Europese en Vlaamse steun.

een huis voor 120 sectoren I 35


2009 is het jaar van de financiële en economische crisis, al merk je dat niet direct in het aantal activiteiten en prestaties van UNIZO. Het jaarverslag staat vol groeicijfers. UNIZO vaart wel en is een bloeiende organisatie. De gedachte dat crisis en groei elkaars tegengestelde zijn klopt blijkbaar niet. Bij nader toezien blijken ze zelfs eigenzinnige bondgenoten te zijn. Krisis komt van het Griekse woord krinein en betekent ‘onderscheid maken’ of ‘zien waar het op aan komt’. Een crisisperiode is een signaal dat het gevolgde groeipad op termijn doodloopt. Wie het signaal over het hoofd ziet omdat alles toch zo vlot loopt, riskeert verder op de doodlopende weg door te gaan tot de crisis hem of haar inhaalt. Beter is aandacht te besteden aan het signaal. Wat is er precies misgelopen? Waarom hebben slechts enkelen de crisis zien aankomen? Waar ligt het nieuwe groeipad? Dr Yann Rougier, Franse specialist in neurobiologie en voeding, schreef een erg succesvol boek met als Nederlandse titel ‘Slank zijn zit tussen je oren!’ (2009). Hij constateert met velen onder ons dat we te veel, te vlug en vooral zeer slecht (te veel suiker, teveel zout en teveel geraffineerde voeding) eten. Met als resultaat: een sterk ontregeld metabolisme dat onze hersenen aanzet om steeds meer voedsel te eisen, meer dan echt nodig is. Het natuurlijke evenwichtsmechanisme in ons brein dat het hongergevoel regelt wordt ontmanteld waardoor we systematisch teveel gaan eten. De remedie bestaat er niet in drastische diëten te volgen (die we maar een tijdje volhouden) maar de innerlijke biologische klok in ons brein te herstellen. Dan pas kunnen we duurzame voedingspatronen opbouwen. Wat Dr Rougier als voedingstheorie ontwikkelt bevat een les voor allen die duurzame groei als ondernemingsdoel nastreven. We produceren teveel, te vlug en vaak vrij slecht (teveel niet hernieuwbare energie, te veel CO2, teveel geraffineerde financiële producten). We lijden aan economische obesitas . De remedie: herstel de innerlijke ecologische en spirituele klok in jezelf en in je bedrijf. Het is deze klok die ons behoedt voor valse honger en overgewicht. Laten we dus steeds onze groeicijfers toetsen aan een kwalitatief oordeel en onderscheiden waar het op aan komt. Zo wordt de crisis van 2009 een bron van creatieve wijsheid.

Prof. Em. Luk Bouckaert Ethisch adviseur UNIZO

UNIZO Activiteitenverslag  

UNIZO Annual Magazine

UNIZO Activiteitenverslag  

UNIZO Annual Magazine

Advertisement