Page 1

Stadsontwerp.

change architects

1


Inhoud T

Over onze manier van werken

3

T

Stadsontwerp

5

De Triangel, Waddinxveen (2008)

6

Hoek en Vaart, Noord-Holland (2010)

10

Oude Tolweg, Zuidlaren (2009)

12

Asoniakwartier, Noord-Holland (2010)

14

T

Een flexibel raamwerk

16

Mixed City Mile, Zeeburgerpad (2008)

18

Rivierdijk, Sliedrecht (2008)

22

Overstad (Europan 8), Alkmaar (2005)

24

De Bongerd, Amsterdam-Noord (1996-2007)

26

Centrumplan, Houten (2006)

30

2


Over onze manier van werken Comfortabel leven

Duurzame flexibiliteit

Change Architects is een klein architectenbureau

Ons werkveld omvat zowel architectuur als stedenbouw.

dat snel, professioneel en resultaatgericht werkt aan

We hebben veel ervaring met complexe ontwerpopgaves

projecten op uiteenlopende schaalniveaus. Het bureau

waarbij niet zelden de twee vakgebieden overlappen. In

is sinds 2007 gevestigd in Amsterdam en is opgericht

onze aanpak is de veranderbaarheid van de gebouwde

door John Zondag en Jos Rijs. Wij willen inspirerende

omgeving een belangrijk uitgangspunt: we streven naar

leefomgevingen maken, die logisch in elkaar zitten,

duurzame flexibiliteit. Het is voor ons een uitdaging

waar mensen zich thuisvoelen en waar verschillende

om voor een beperkt oppervlak een optimale mix van

doelgroepen op een ontspannen manier gebruik van

ruimtelijke en programmatische oplossingen te verzinnen.

kunnen maken.

Stapeling van functies, zowel op blok- als op pandniveau is voor ons een stimulans. Hierdoor worden niet alleen de

Een eigen werkwijze

Wij zijn een onderzoekend bureau dat probeert vanuit

opbrengsten gemaximaliseerd maar ontstaat er meestal

een gedegen analytische werkwijze te komen tot

ook een betere en levendiger stad. Het creĂŤren van die

vernieuwende ruimtelijke concepten. Ieder project

meerwaarde beschouwen wij als onze specialiteit.

vormt zo een bijdrage aan een steeds verdergaand

Communicatie

onderzoek naar de logica van ruimtelijke patronen.

Bij de uitwerking van onze projecten speelt de

Het is ons streven hierdoor steeds vanzelfsprekender

communicatie met andere partijen een belangrijke rol.

ontwerpoplossingen te kunnen bieden voor een wereld die

Wij zijn een professionele ĂŠn toegankelijke partner in het

steeds complexer wordt. We zoeken daarbij nadrukkelijk

bouwproces en werken graag samen met andere bureaus.

de samenwerking met andere deskundigen.

Sinds maart 2009 delen wij de kantoorfaciliteiten met Kruunenberg Architecten.

3


4

De wisselwerking tussen verschillende schaalniveaus (stad-straat-gebouw) speelt in het stadsontwerp een grote rol.


Stadsontwerp Schaalniveaus

Logische overgangen en logische grenzen

Rekenen en tekenen

voor

Wij maken in onze stedenbouwkundige praktijk

ontwerpopgaven waarbij op verschillende schaalniveaus

veelvuldig gebruik van spreadsheets waardoor in een

moet worden nagedacht en ontworpen. In het vakgebied

zeer vroeg stadium ook de financiële haalbaarheid

’stadsontwerp’ komen deze ideeën samen en vormen een

kan worden getoetst. Deze werkwijze is geschikt voor

weerslag van jarenlange ervaring met allerlei soorten

grootschalige projecten waarbij snel inzicht is gewenst

ontwerpopgaven, waarbij telkens op een andere manier

in de capaciteit van een locatie in termen van aantallen

steeds dezelfde thema’s terug blijken te komen. De

woningen c.q. m2 kantoren. Door een uitgekiende

overgang en de wisselwerking tussen openbaar, collectief

combinatie van Excel en CAD-tekeningen zijn wij in

en privé-domein loopt als een rode draad door ons werk.

staat om zowel op de grote schaal overzicht te bieden

Deze manier van werken wordt hieronder getoond.

als op de kleine schaal van het kavel inzichtelijk te

Change

Architects

heeft

een

voorliefde

maken welke oplossingen er mogelijk zijn. In onze vakopvatting lopen de diverse schaalniveaus

Gebouwd werk

naadloos in elkaar over. Toch is het van belang om

In dit boekje wordt ook een gebouwd stedebouwkundig

ook de grenzen nauwkeurig te benoemen. Een goed

plan getoond dat is gemaakt in loondienst. We tonen

stedenbouwkundig plan moet gedetailleerde uitspraken

deze projecten omdat we er om te beginnen trots op

doen over de definitie van het openbaar domein maar is

zijn, maar vooral ook omdat we mede verantwoordelijk

flexibel als het gaat om de architectonische uitwerking.

zijn geweest voor het totstandkomen ervan. Het copyright van deze gebouwen berust uiteraard bij het desbetreffende architectenbureau. 5


Waddinxveen - Triangel

| 2008

INHOUDSOPGAVE DEÖMOOISTEÖWIJKÖVANÖ.EDERLAND

RANDVOORWAARDEN

DEÖLOCATIEDEÖSCHOONHEIDÖVANÖHET ONVERWACHTE

ONTWERPENDÖONDERZOEK

HETÖPLANPROFIELEN

ONTWERPSTRATEGIE

PLANPROCES

6

$EÖ4RIANGEL /NTWERPENDÖONDERZOEKÖNAARÖONTWIKKELINGSALTERNATIEVEN INÖOPDRACHTÖVANÖ'EMEENTEÖ7ADDINXVEEN ÖAPRILÖPROGRAMMAÖENÖWOONBIBLIOTHEEK

DEÖTYPOLOGI N

RUIMTEGEBRUIKDEÖWOONMILIEUS

BEELDKWALITEIT

COLOFONchange architects

2600 woningen worden gebouwd in een dorps en gevarieerd milieu.
Waddinxveen - Triangel

DEÖSCHOONHEIDÖVANÖHETÖONVERWACHTE DEÖSCHOONHEIDÖVANÖHETÖONVERWACHTE DEÖSCHOONHEIDÖVANÖHETÖONVERWACHTE DEÖSCHOONHEIDÖVANÖHETÖONVERWACHTE

| 2008

3. gedraaide polderstructuur

3. gedraaide 3. gedraaide polderstructuur polderstructuur 3. gedraaide polderstructuur

2. identiteit Waddinxveen 5. hoe willen mensen wonen?

. identiteit van de buurt

6. gegroeide rijkdom

DEÖ2IJP

9. identiteit 9. identiteit van de van buurt de buurt 6. gegroeide 6. gegroeide rijkdom rijkdom 9. identiteit van de buurt 6. gegroeide rijkdom

5. hoe5.willen hoe willen mensen mensen wonen? wonen? 2. identiteit 2. identiteit Waddinxveen Waddinxveen

DEÖ2IJP DEÖ2IJP

DEÖ2IJP

8. stad 8. stad 8. stad

2. identiteit Waddinxveen

 

. stad

5. hoe willen mensen wonen?

4. mooiste 4. mooiste wijk van wijkNL? van NL? 1. team 1. team 4. mooiste wijk van NL? 1. team 7. landschap 7. landschap 7. landschap

. landschap

4. mooiste wijk van NL?

1. team

Ö'EGROEIDEÖRIJKDOMÖ)NÖOUDEÖDORPENÖZIENÖWEÖDITÖSOORTÖ Ö/NTWERPENDÖONDERZOEKÖGEDURENDEÖÖWEKENÖHEB Ö'EGROEIDEÖRIJKDOMÖ)NÖOUDEÖDORPENÖZIENÖWEÖDITÖSOORTÖ Ö'EGROEIDEÖRIJKDOMÖ)NÖOUDEÖDORPENÖZIENÖWEÖDITÖSOORTÖ Ö/NTWERPENDÖONDERZOEKÖGEDURENDEÖÖWEKENÖHEB Ö/NTWERPENDÖONDERZOEKÖGEDURENDEÖÖWEKENÖHEB ONVERWACHTEÖKENMERKENÖ7AAROMÖKUNNENÖWEÖNIETÖMEERÖZOÖ BENÖWEÖOPÖVERSCHILLENDEÖSCHAALNIVEAUSÖVANÖWONINGÖTOTÖ ONVERWACHTEÖKENMERKENÖ7AAROMÖKUNNENÖWEÖNIETÖMEERÖZOÖ ONVERWACHTEÖKENMERKENÖ7AAROMÖKUNNENÖWEÖNIETÖMEERÖZOÖ BENÖWEÖOPÖVERSCHILLENDEÖSCHAALNIVEAUSÖVANÖWONINGÖTOTÖ BENÖWEÖOPÖVERSCHILLENDEÖSCHAALNIVEAUSÖVANÖWONINGÖTOTÖ BOUWENÖ+UNNENÖWEÖDOORÖMIDDELÖVANÖHEDENDAAGSEÖBOUW LANDSCHAP ÖENÖMANIERENÖREKENENÖENÖTEKENEN ÖAANÖHETÖPLANÖ Ö'EGROEIDEÖRIJKDOMÖ)NÖOUDEÖDORPENÖZIENÖWEÖDITÖSOORTÖ Ö/NTWERPENDÖONDERZOEKÖGEDURENDEÖÖWEKENÖHEB BOUWENÖ+UNNENÖWEÖDOORÖMIDDELÖVANÖHEDENDAAGSEÖBOUW BOUWENÖ+UNNENÖWEÖDOORÖMIDDELÖVANÖHEDENDAAGSEÖBOUW LANDSCHAP ÖENÖMANIERENÖREKENENÖENÖTEKENEN ÖAANÖHETÖPLANÖ LANDSCHAP ÖENÖMANIERENÖREKENENÖENÖTEKENEN ÖAANÖHETÖPLANÖ TECHNIEKENÖDIVERSITEITÖAFWISSELENÖMETÖEFFICIENTIEÖENÖREPETITIEÖ Ö GEWERKTÖ ONVERWACHTEÖKENMERKENÖ7AAROMÖKUNNENÖWEÖNIETÖMEERÖZOÖ BENÖWEÖOPÖVERSCHILLENDEÖSCHAALNIVEAUSÖVANÖWONINGÖTOTÖ TECHNIEKENÖDIVERSITEITÖAFWISSELENÖMETÖEFFICIENTIEÖENÖREPETITIEÖ TECHNIEKENÖDIVERSITEITÖAFWISSELENÖMETÖEFFICIENTIEÖENÖREPETITIEÖ Ö Ö GEWERKTÖ GEWERKTÖ BOUWENÖ+UNNENÖWEÖDOORÖMIDDELÖVANÖHEDENDAAGSEÖBOUW LANDSCHAP ÖENÖMANIERENÖREKENENÖENÖTEKENEN ÖAANÖHETÖPLANÖ Ö$EÖSCHOONHEIDÖVANÖHETÖONVERWACHTEÖÖÖ)NÖHETÖLAND Ö7ADDINXVEENÖENÖDEÖ4RIANGELÖDEÖIDENTITEITÖVANÖ7AD TECHNIEKENÖDIVERSITEITÖAFWISSELENÖMETÖEFFICIENTIEÖENÖREPETITIEÖ Ö GEWERKTÖ Ö$EÖSCHOONHEIDÖVANÖHETÖONVERWACHTEÖÖÖ)NÖHETÖLAND Ö7ADDINXVEENÖENÖDEÖ4RIANGELÖDEÖIDENTITEITÖVANÖ7AD Ö7ADDINXVEENÖENÖDEÖ4RIANGELÖDEÖIDENTITEITÖVANÖ7AD Ö$EÖSCHOONHEIDÖVANÖHETÖONVERWACHTEÖÖÖ)NÖHETÖLAND SCHAPÖZIJNÖPRACHTIGEÖVOORBEELDENÖTEÖVINDENÖVANÖAFWIJKINGENÖ DINXVEENÖALSÖBRUGÖTUSSENÖSTADÖENÖLANDÖKOMTÖONDERÖDRUKÖ SCHAPÖZIJNÖPRACHTIGEÖVOORBEELDENÖTEÖVINDENÖVANÖAFWIJKINGENÖ SCHAPÖZIJNÖPRACHTIGEÖVOORBEELDENÖTEÖVINDENÖVANÖAFWIJKINGENÖ DINXVEENÖALSÖBRUGÖTUSSENÖSTADÖENÖLANDÖKOMTÖONDERÖDRUKÖ DINXVEENÖALSÖBRUGÖTUSSENÖSTADÖENÖLANDÖKOMTÖONDERÖDRUKÖ INÖHETÖLANDSCHAP ÖDIEÖKENMERKENDEÖPLEKKENÖOPLEVERENÖ TEÖSTAANÖDOORÖDEÖONTWIKKELINGENÖINÖ:UIDPLASPOLDERÖENÖDEÖ Ö$EÖSCHOONHEIDÖVANÖHETÖONVERWACHTEÖÖÖ)NÖHETÖLAND Ö7ADDINXVEENÖENÖDEÖ4RIANGELÖDEÖIDENTITEITÖVANÖ7AD INÖHETÖLANDSCHAP ÖDIEÖKENMERKENDEÖPLEKKENÖOPLEVERENÖ INÖHETÖLANDSCHAP ÖDIEÖKENMERKENDEÖPLEKKENÖOPLEVERENÖ TEÖSTAANÖDOORÖDEÖONTWIKKELINGENÖINÖ:UIDPLASPOLDERÖENÖDEÖ TEÖSTAANÖDOORÖDEÖONTWIKKELINGENÖINÖ:UIDPLASPOLDERÖENÖDEÖ KOMSTÖVANÖDEÖ4RIANGELÖ SCHAPÖZIJNÖPRACHTIGEÖVOORBEELDENÖTEÖVINDENÖVANÖAFWIJKINGENÖ DINXVEENÖALSÖBRUGÖTUSSENÖSTADÖENÖLANDÖKOMTÖONDERÖDRUKÖ KOMSTÖVANÖDEÖ4RIANGELÖ KOMSTÖVANÖDEÖ4RIANGELÖ Ö$EÖSCHOONHEIDÖVANÖHETÖONVERWACHTEÖÖ/OKÖINÖ INÖHETÖLANDSCHAP ÖDIEÖKENMERKENDEÖPLEKKENÖOPLEVERENÖ TEÖSTAANÖDOORÖDEÖONTWIKKELINGENÖINÖ:UIDPLASPOLDERÖENÖDEÖ Ö$EÖSCHOONHEIDÖVANÖHETÖONVERWACHTEÖÖ/OKÖINÖ Ö$EÖSCHOONHEIDÖVANÖHETÖONVERWACHTEÖÖ/OKÖINÖ STEDENÖALSÖ3ANÖ&RANSISCOÖZIJNÖWIJKENÖTEÖVINDENÖWAARÖVERAN Ö"ESTAANDEÖPOLDERSTRUCTUURÖDEÖBESTAANDEÖGEDRAAIDE Ö KOMSTÖVANÖDEÖ4RIANGELÖ San Francisco STEDENÖALSÖ3ANÖ&RANSISCOÖZIJNÖWIJKENÖTEÖVINDENÖWAARÖVERAN STEDENÖALSÖ3ANÖ&RANSISCOÖZIJNÖWIJKENÖTEÖVINDENÖWAARÖVERAN Ö"ESTAANDEÖPOLDERSTRUCTUURÖDEÖBESTAANDEÖGEDRAAIDE Ö Ö"ESTAANDEÖPOLDERSTRUCTUURÖDEÖBESTAANDEÖGEDRAAIDE Ö POLDERSTRUCTUURÖVANÖSLOTENÖMETÖBESTAANDEÖTOCHTENÖISÖ Ö$EÖSCHOONHEIDÖVANÖHETÖONVERWACHTEÖÖ/OKÖINÖ POLDERSTRUCTUURÖVANÖSLOTENÖMETÖBESTAANDEÖTOCHTENÖISÖ POLDERSTRUCTUURÖVANÖSLOTENÖMETÖBESTAANDEÖTOCHTENÖISÖ DERINGENÖOPTREDENÖDOORÖ@ONGELUKKENÖINÖDEÖSTRUCTUUR ÖDIEÖ DERINGENÖOPTREDENÖDOORÖ@ONGELUKKENÖINÖDEÖSTRUCTUUR ÖDIEÖ DERINGENÖOPTREDENÖDOORÖ@ONGELUKKENÖINÖDEÖSTRUCTUUR ÖDIEÖ VOORTKOMENÖUITÖDEÖTOPOGRAFIE ÖÖRAMPENÖUITÖHETÖVERLEDENÖOFÖ KENMERKENDÖVOORÖDITÖGEBIED ÖMAARÖKUNÖJEÖINÖEENÖPOLDERGRIDÖ STEDENÖALSÖ3ANÖ&RANSISCOÖZIJNÖWIJKENÖTEÖVINDENÖWAARÖVERAN Ö"ESTAANDEÖPOLDERSTRUCTUURÖDEÖBESTAANDEÖGEDRAAIDE Ö VOORTKOMENÖUITÖDEÖTOPOGRAFIE ÖÖRAMPENÖUITÖHETÖVERLEDENÖOFÖ KENMERKENDÖVOORÖDITÖGEBIED ÖMAARÖKUNÖJEÖINÖEENÖPOLDERGRIDÖ KENMERKENDÖVOORÖDITÖGEBIED ÖMAARÖKUNÖJEÖINÖEENÖPOLDERGRIDÖ VOORTKOMENÖUITÖDEÖTOPOGRAFIE ÖÖRAMPENÖUITÖHETÖVERLEDENÖOFÖ ONZICHTBAREÖELEMENTENÖ WONENÖ WONENÖ POLDERSTRUCTUURÖVANÖSLOTENÖMETÖBESTAANDEÖTOCHTENÖISÖ DERINGENÖOPTREDENÖDOORÖ@ONGELUKKENÖINÖDEÖSTRUCTUUR ÖDIEÖ ONZICHTBAREÖELEMENTENÖ ONZICHTBAREÖELEMENTENÖ WONENÖ VOORTKOMENÖUITÖDEÖTOPOGRAFIE ÖÖRAMPENÖUITÖHETÖVERLEDENÖOFÖ KENMERKENDÖVOORÖDITÖGEBIED ÖMAARÖKUNÖJEÖINÖEENÖPOLDERGRIDÖ Ö)DENTITEITÖVANÖDEÖBUURTÖKUNNENÖWEÖDEZEÖ@AFWIJKINGENÖ Ö$EÖMOOISTEÖWIJKÖVANÖ.EDERLANDÖWIJÖDENKENÖDATÖERÖON ONZICHTBAREÖELEMENTENÖ WONENÖ Ö)DENTITEITÖVANÖDEÖBUURTÖKUNNENÖWEÖDEZEÖ@AFWIJKINGENÖ Ö)DENTITEITÖVANÖDEÖBUURTÖKUNNENÖWEÖDEZEÖ@AFWIJKINGENÖ Ö$EÖMOOISTEÖWIJKÖVANÖ.EDERLANDÖWIJÖDENKENÖDATÖERÖON Ö$EÖMOOISTEÖWIJKÖVANÖ.EDERLANDÖWIJÖDENKENÖDATÖERÖON NIETÖGEBRUIKENÖOMÖPLEKKENÖTEÖCRE RENÖINÖDEÖWIJKÖDIEÖIDENTITEITÖ VOLDOENDEÖKWALITEITENÖINÖENÖOMÖHETÖGEBIEDÖAANWEZIGÖZIJNÖOMÖ NIETÖGEBRUIKENÖOMÖPLEKKENÖTEÖCRE RENÖINÖDEÖWIJKÖDIEÖIDENTITEITÖ NIETÖGEBRUIKENÖOMÖPLEKKENÖTEÖCRE RENÖINÖDEÖWIJKÖDIEÖIDENTITEITÖ VOLDOENDEÖKWALITEITENÖINÖENÖOMÖHETÖGEBIEDÖAANWEZIGÖZIJNÖOMÖ VOLDOENDEÖKWALITEITENÖINÖENÖOMÖHETÖGEBIEDÖAANWEZIGÖZIJNÖOMÖ Ö)DENTITEITÖVANÖDEÖBUURTÖKUNNENÖWEÖDEZEÖ@AFWIJKINGENÖ Ö$EÖMOOISTEÖWIJKÖVANÖ.EDERLANDÖWIJÖDENKENÖDATÖERÖON KUNNENÖVERLENENÖAANÖEENÖBUURTÖENÖDAARMEEÖEENÖDIVERSITEITÖ HIERÖ@DEÖMOOISTEÖWIJKÖVANÖ.EDERLANDÖTEÖMAKENÖ7EÖMOETENÖ KUNNENÖVERLENENÖAANÖEENÖBUURTÖENÖDAARMEEÖEENÖDIVERSITEITÖ KUNNENÖVERLENENÖAANÖEENÖBUURTÖENÖDAARMEEÖEENÖDIVERSITEITÖ HIERÖ@DEÖMOOISTEÖWIJKÖVANÖ.EDERLANDÖTEÖMAKENÖ7EÖMOETENÖ HIERÖ@DEÖMOOISTEÖWIJKÖVANÖ.EDERLANDÖTEÖMAKENÖ7EÖMOETENÖ NIETÖGEBRUIKENÖOMÖPLEKKENÖTEÖCRE RENÖINÖDEÖWIJKÖDIEÖIDENTITEITÖ VOLDOENDEÖKWALITEITENÖINÖENÖOMÖHETÖGEBIEDÖAANWEZIGÖZIJNÖOMÖ INÖWOONMILIEUS INÖWOONMILIEUS LETTERLIJKÖNIEUWEÖKWALITATIEVEÖELEMENTENÖTOEVOEGENÖAANÖHETÖ LETTERLIJKÖNIEUWEÖKWALITATIEVEÖELEMENTENÖTOEVOEGENÖAANÖHETÖ INÖWOONMILIEUS LETTERLIJKÖNIEUWEÖKWALITATIEVEÖELEMENTENÖTOEVOEGENÖAANÖHETÖ KUNNENÖVERLENENÖAANÖEENÖBUURTÖENÖDAARMEEÖEENÖDIVERSITEITÖ HIERÖ@DEÖMOOISTEÖWIJKÖVANÖ.EDERLANDÖTEÖMAKENÖ7EÖMOETENÖ GEBIEDÖ GEBIEDÖ GEBIEDÖ INÖWOONMILIEUS LETTERLIJKÖNIEUWEÖKWALITATIEVEÖELEMENTENÖTOEVOEGENÖAANÖHETÖ GEBIEDÖ Ö(OEÖWILLENÖMENSENÖWONENÖ-ENSENÖZIENÖGRAAGÖEENÖ Ö(OEÖWILLENÖMENSENÖWONENÖ-ENSENÖZIENÖGRAAGÖEENÖ Ö(OEÖWILLENÖMENSENÖWONENÖ-ENSENÖZIENÖGRAAGÖEENÖ BEPAALDEÖDIVERSITEITÖINÖWONINGEN ÖARCHITECTUUR ÖMENSENÖENÖ BEPAALDEÖDIVERSITEITÖINÖWONINGEN ÖARCHITECTUUR ÖMENSENÖENÖ BEPAALDEÖDIVERSITEITÖINÖWONINGEN ÖARCHITECTUUR ÖMENSENÖENÖ Ö(OEÖWILLENÖMENSENÖWONENÖ-ENSENÖZIENÖGRAAGÖEENÖ OPENBAREÖRUIMTEÖENÖWAARDERENÖDAARINÖBEPAALDEÖONVERWA OPENBAREÖRUIMTEÖENÖWAARDERENÖDAARINÖBEPAALDEÖONVERWA OPENBAREÖRUIMTEÖENÖWAARDERENÖDAARINÖBEPAALDEÖONVERWA BEPAALDEÖDIVERSITEITÖINÖWONINGEN ÖARCHITECTUUR ÖMENSENÖENÖ onverwachtse elementen. CHTSEÖELEMENTENÖ CHTSEÖELEMENTENÖ CHTSEÖELEMENTENÖ OPENBAREÖRUIMTEÖENÖWAARDERENÖDAARINÖBEPAALDEÖONVERWA CHTSEÖELEMENTENÖ

Gegroeide rijkdom Schetsontwerp voor een wijk met 2600 woningen. Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen Ontwerp: Change Architects i.s.m. Karres en Brands Landschapsarchitecten

7  


Waddinxveen - Triangel

| 2008

ONTWERPSTRATEGIE

.ETWERKÖAUTO

!UTO ÖENÖFIETSVERKEER 'DSÕFQHCÕHRÕDDMÕDEEHBHDMSDÕGNNECRSQTBSTTQÕCHDÕUNNQSJNLSÕTHSÕCDÕADRS@@MCDÕQHBGSHMFDMÕU@MÕCDÕONKCDQ ÕÕ ADRS@@MCDÕ@@MS@JJHMFDMÕNOÕGDSÕUDQJDDQR MDSVDQJÕDMÕSDÕG@MCG@UDMÕV@SDQKNODMÕDMÕADANTVHM

FDM Õ.LÕGDKCDQGDHCÕSDÕUDQJQHIFDMÕHMÕGDSÕFQHCÕVNQCSÕDDMÕADO@@KCDÕGHDQ@QBGHDÕFDG@MSDDQC Õ#DÕ SVDDÕGNNECKHMSDMÕDMÕCDÕ!QHMJVDFÕYNQFDMÕUNNQÕCDÕ@@MS@JJHMFÕLDSÕGDSÕGNNECVDFDMMDS Õ#DÕSVDDÕ GNNECKHMSDMÕYHIMÕAQDDCÕU@MÕNOYDSÕLDSÕV@SDQÕDMÕANLDMÕDMÕL@JDMÕUDQAHMCHMFDMÕLDSÕCDÕYTHCDKHIJDÕ QNMCVDF ÕCHDÕNOÕCDMÕCTTQÕDDMÕJL RSQ@@SÕVNQCS ÕÕ#DÕ!QHMJVDFÕUDQAHMCSÕ9THCOK@RÕÕLDSÕ CDÕSNDJNLRSHFDÕ!QHMJÕDMÕGDSÕRS@SHNMÕVNQCSÕDDMÕLNNHDÕAQDCDÕK@@MÕLDSÕANLDMÕCHDÕRSQTBSTTQÕDMÕ HCDMSHSDHSÕFDUDMÕ@@MÕGDSÕFDAHDC Õ#V@QRÕNOÕCDÕKHMSDMÕRS@@MÕCDÕ?ONKCDQVDFDM ÕCHDÕCDÕQHBGSHMFÕUNKFDMÕ U@MÕCDÕADRS@@MCDÕRKNSDMRSQTBSTTQ ÕCDYDÕPT@ÕOQNEHDKÕBNLO@BSÕB@ ÕLDSDQ Õ#DÕNUDQHFDÕVDFDMÕYHDMÕ VHIÕ@KRÕHMENQLDKDÕO@CDMÕNEÕVDFDMÕCHDÕVDDQÕCV@QRÕNOÕCDÕONKCDQVDFDMÕRS@@M Õ#DYDÕVDFDMÕYHIMÕMNFÕ BNLO@BSDQÕU@MÕ@@QCÕÕLDSDQ .ETWERKÖFIETS #DÕFQNSDMCDDKRÕUQHIKHFFDMCDÕEHDSR ÕDMÕKNNOQNTSDRÕL@JDMÕUDQAHMCHMFDMÕSTRRDMÕCDÕADK@MFQHIJRSDÕ UNNQYHDMHMFDMÕHMÕDMÕNLÕGDSÕFDAHDCÕDMÕCDÕ?RONSRÕAHMMDMÕGDSÕFDAHDC Õ#DÕMNNQC YTHCÕQNTSDÕUDQAHMCSÕ GDSÕMHDTVDÕBDMSQTLÕU@MÕ6@CCHMWUDDMÕLDSÕ#DÕ3QH@MFDKÕDMÕ5QDDCDMATQFG Õ#@@QM@@RSÕVNQCSÕGDSÕ MHDTVDÕRS@SHNMÕDMÕADCQHIUDMSDQQDHMÕ"NDMDBNNOÕUDQANMCDMÕLDSÕCDÕ3QH@MFDKÕDMÕGDSÕUNNQYHDMHMFDM

BKTRSDQÕU@MÕ9THCOK@RÕÕÕ ÕÕ'DSÕMDSVDQJÕU@MÕO@CDMÕL@@JSÕGDSÕLNFDKHIJÕUNNQÕCDÕADVNMDQRÕNLÕ GTMÕDHFDMÕINF ÕRJ@SD ÕEHDSR ÕDMÕV@MCDKÕQNTSDRÕR@LDMÕSDÕRSDKKDMÕK@MFRÕGTMÕE@UNQHDSDÕOKDJJDM

7ATERÖENÖGROEN (MÕCDÕ3QH@MFDKÕL@JDMÕVDÕB@ Õ G@Õ@@MÕNOODQUK@JSDÕV@SDQ ÕCDDKRÕHMÕCDÕ+HMSDM CDÕ?RONSR ÕDMÕGDSÕ RXRSDDLÕDQSTRRDM ÕCDÕDHRÕHR G@ÕÕ'DSÕV@SDQÕHRÕLDSÕDKJ@@QÕUDQANMCDM ÕV@@QCNNQÕDDMÕFNDCDÕ CNNQRSQNLHMFÕNMSRS@@S Õ#DÕ@EUNDQDMCDÕV@SDQKNODMÕCDÕYTHCDKHIJDÕCV@QRSNBGSÕDMÕCDÕDÕCV@QRSNBGSÕ VNQCDMÕUNNQÕDDMÕCDDKÕ@EFDRBGDQLCÕLDSÕDDMÕNMCDQV@SDQ RBGDQL ÕYNC@SÕV@SDQÕLDSÕLHMCDQDÕ JV@KHSDHSÕMHDSÕHMÕGDSÕRXRSDDLÕJNLS ÕÕ(MÕCDÕ5QDDCDMATQFG YNMDÕODHKYNMDÕ(ÕVNQCSÕ ÕG@ÕV@SDQADQF

HMFÕU@MÕ#DÕ3QH@MFDKÕNUDQFDMNLDMÕDMÕVNQCSÕHMÕSNS@@KÕB@ ÕÕG@ÕFDL@@JSÕCHSÕHRÕDDMÕ@@MM@LD ÕCHSÕ YNTÕNNJÕLHMCDQÕJTMMDM Õ

8 7ATERÖENÖGROEN

5QDDCDMATQFG YNMD  ÕG@ÕTHSÕ3QH@MFDK  ÕG@ÕBNLODMR@SHDÕUDQG@QCÕNOODQUK@JÕMHDTVANTV  ÕG@ÕV@SDQNOF@UDÕHOUÕ ÕG@ $QÕVNQCSÕYNMÕG@Õ@@MÕFQNDMÕFDL@@JS Õ'DSÕFQNDMÕHRÕYNUDDKÕLNFDKHIJÕFDBNMBDMSQDDQCÕHMÕCDÕ?RONSRÕ B@ Õ G@ÕDMÕCDÕGNNECRSQTBSTTQÕG@ ÕYNC@SÕYDÕDDMÕRTARS@MSHDKDÕADSDJDMHRÕJQHIFDMÕUNNQÕCDÕATTQS Õ #@@QM@@RSÕADUHMCSÕYHBGÕMNFÕATTQSFQNDMÕNOÕJKDHMÕRBG@@KMHUD@TÕSDMÕADGNDUDÕU@MÕRODDKOKDJJDMÕDMÕ FQNDMÕHMÕCDÕRSQ@@S Õ

7ERKEN ÖVOORZIENINGENÖENÖWOONWAGENS #DÕRBGNKDM ÕGDSÕJHMCDQC@FUDQAKHIE ÕCDÕRONQSY@@KÕDMÕGDSÕATTQSGTHRÕYHIMÕFDBNMBDMSQDDQCÕHMÕDDMÕ?RONSÕ @@MÕCDÕ!QHMJK@@M Õ#@@QM@@RSÕVHKKDMÕVDÕUDQROQDHCÕCNNQÕGDSÕFDAHDCÕOQNFQ@LL@SHRBGÕUQHIDÕJ@UDKRÕ THSFDUDM ÕV@@QÕVNNM VDQJJ@UDKRÕDDMÕOKDJÕJTMMDMÕJQHIFDM Õ#DYDÕGDAADMÕAHIUNNQADDKCÕDDMÕGNFDQDÕ UDQCHDOHMFRGNNFSD Õ#DÕSVDDÕKHMSDMÕYHIMÕC@@QÕLDSÕM@LDÕFDRBGHJSÕUNNQ #DÕ2ONNQYNMDÕDMÕGDSÕFDAHDCÕM@AHIÕCDÕ ÕJNLDMÕHMÕ@@MLDQJHMFÕUNNQÕDDMÕFDKDHCDKHIJDÕNUDQF@MFÕ STRRDMÕVNMDMÕDMÕVDQJDM Õ(MÕUDDKÕCNQODMÕHRÕCDÕ?2ONNQK@@MÕDDMÕU@MYDKEROQDJDMCDÕUDRSHFHMFRKNB@SHDÕ UNNQÕADCQHIUDM Õ6DÕRSDKKDMÕC@@QNLÕUNNQÕC@SÕCDÕRONNQYNNLÕU@MÕCDÕ3QH@MFDKÕVNQCSÕTHSFDFDUDMÕ@KRÕ VNNMVDQJFDAHDC ÕLDSÕDDMÕM@CQTJÕNOÕVDQJDMÕL@@QÕ@EÕDMÕSNDÕNNJÕV@SÕVNMHMFDMÕDQSTRRDM Õ4HS

F@@MCDÕU@MÕCDÕ@ERS@MCRDHRÕU@MÕLÕS N U ÕCDÕNUDQATQDMÕYHIMÕDQÕYNÕÕSXODMÕFQNSDQDÕADCQHIERJ@UDKRÕ HMÕGDSÕLHCCDMÕDMÕJKDHMDQDÕADCQHIERJ@UDKRÕ@@MÕCDÕYTHCNNRSYHICD Õ(DCDQDÕADCQHIERJ@UDKÕKNNOSÕCNNQÕM@@QÕ DDMÕVNNMJ@UDK Õ(MÕCDÕYTHC NNRSÕOTMSÕU@MÕCDÕ3QH@MFDK ÕAHMMDMÕCDÕFDKTHCRBNMSNTQÕU@MÕCDÕ ÕLNDSÕ FDJDJDMÕVNQCDMÕNEÕCDÕADCQHIUDMÕNNJÕDDMÕFDKTHCRBGDQLDMCDÕVDQJHMFÕJTMMDMÕGDAADM ÕYNC@SÕDDMÕ MHDSÕ@KÕSDÕFQNSDÕRBGDHCHMFÕNMSRS@@SÕSTRRDMÕVNMDMÕDMÕVDQJDM

Radicale menging van woningtypes binnen een logisch ruimtelijk patroon. 

6DÕRSDKKDMÕUNNQÕNLÕNNJÕCDÕ ÕLÕVNNMV@FDMOK@@SRDMÕSDÕUDQROQDHCDMÕNUDQÕSVDDÕKNB@SHDR Õ $DMÕCDDKÕAKHIESÕNOÕCDÕGTHCHFDÕKNB@SHD Õ$DMÕ@MCDQÕCDDKÕHRÕ@@MÕCDÕYTHCNNRSYHICDÕFDRHSTDDQC7ERKEN ÖVOORZIENINGENÖENÖWOONWAGENS

A@RHRLHW VNNMVDQJDM ADCQHIUDM KHMSSXONKNFHD KNJ@SHDÕVNNMV@FDMJ@LO


Waddinxveen - Triangel

DEÖWOONMILIEUS

Ö"ASISMIXÖ

Ö$EÖ,INT

Ö3POTÖÖHEUVELBOS

Ö3POTÖÖWATER

Ö#ENTRUMÖDEÖBRINK

Ö6REEDENBURGH ZONE

Ö"ASISMIX 'DSÕVNNMOQNFQ@LL@ÕHRÕDUDMQDCHFÕUDQCDDKCÕ NUDQÕCDÕVHIJ ÕHMÕV@SÕVHIÕDDMÕ?A@RHRLHWÕGDAADMÕ FDMNDLC Õ(MÕCDYDÕA@RHRLHWÕYHIMÕ@KKDÕ?RS@MC@@QC

VNMHMFSXODRÕUDQSDFDMVNNQCHFC ÕDQÕYHIMÕFDDMÕ @O@QSDÕAKNJJDMÕUNNQÕCDÕRNBH@KDÕGTTQÕNEÕCDÕ CTTQCDQDÕVNMHMFDM Õ#HSÕHRÕFNDCÕLNFDKHIJÕCNNQÕ CDÕLHCCDMJK@RRDQRÕ@KRÕAHMCLHCCDKÕSDÕK@SDMÕ ETMFDQDM

Ö,INTÖ #DÕA@RHRLHWÕVNQCSÕHMÕGDSÕOK@MÕADVDQJSÕCNNQC@SÕ CDÕJDMLDQJDMÕU@MÕHDCDQDÕRODBHEHDJDÕKNB@SHDÕ RSDDCRÕ@MCDQRÕYHIMÕDMÕAHIYNMCDQDÕNMSVDQONO

KNRRHMFDMÕK@SDMÕNMSRS@@M Õ$DMÕFNDCÕUNNQADDKCÕ HRÕCDÕKHMSADANTVHMFÕ@@MÕCDÕSVDDÕK@MFDÕKHMSDMÕHMÕ GDSÕOK@M Õ'HDQÕYHIMÕCDÕJ@UDKRÕV@SÕCHDODQÕDMÕRL@K

KDQ ÕMDSÕ@KRÕHMÕ?M@STTQKHIJÕFDFQNDHCDÕKHMSCNQODMÕ GDSÕFDU@KÕHR

Ö3POTÖÖHEUVELBOS #DYDÕOKDJÕHRÕDDMÕBNLAHM@SHDÕU@MÕDDMÕNODMÕO@QJÕ NOÕDDMÕGDTUDKÕDMÕDDMÕANR@BGSHFÕO@QJ Õ#DÕVNM

HMFDMÕQNMCÕCDYDÕ?RONSÕYHIMÕFDQHBGSÕNOÕGDSÕTHSYHBGSÕ NOÕGDSÕO@QJ ÕNEÕQD@FDQDMÕNOÕCDÕAHIYNMCDQDÕ UDFDS@SHDÕU@MÕCDÕANLDM

Ö3POTÖÖWATER #DYDÕOKDJÕADRS@@SÕTHSÕDDMÕFQNSDÕOK@RÕV@SDQ ÕCHDÕ NODMGDHCÕHMÕGDSÕFDAHDCÕL@@JS Õ$DMÕCDDKÕU@MÕCDÕ Q@MCÕHRÕNODMA@@QÕRSQ@MCÕUHROKDJÕQDBQD@SHDÕDMÕ DDMÕCDDKÕU@MÕCDÕQ@MCÕHRÕADRSDLCÕUNNQÕAHIYNM

CDQDÕVNNMSXODR

Ö#ENTRUMÖDEÖBRINK #DÕRBGNKDM ÕGDSÕJHMCDQC@FUDQAKHIE ÕCDÕRONQS

Y@@KÕDMÕGDSÕATTQSGTHRÕYHIMÕFDBNMBDMSQDDQCÕHMÕ DDMÕ?RONSÕ@@MÕCDÕ!QHMJK@@M Õ3DY@LDMÕUNQLDMÕ YDÕDDMÕBNLO@BSDÕRSQTBSTTQ ÕV@@QÕDDMÕOKDHMÕ ?!QHMJÕGDSÕBDMSQTLÕU@MÕ@KKDÕ@BSHUHSDHSDMÕUNQLS Õ /@QJDQDMÕHRÕVDKKHBGSÕG@KEÕUDQCHDOCÕVDFFDVDQJSÕ NMCDQÕGDSÕHDSRÕUDQGNNFCDÕOKDHM

Ö6REEDENBURGH ZONE #DÕ5QDDCDMATQFG YNMDÕADRS@@SÕTHSÕCQHDÕYNMDRÕCHDÕU@MÕ MNNQCÕM@@QÕYTHCÕKNODMÕDDMÕVNNMYNMD ÕDDMÕQDBQD@SHDUDÕ YNMDÕLDSÕDDMÕCNNQKNODMCDÕEHDSRQNTSDÕDMÕDDMÕDBNKNFHR

BGDÕYNMD Õ#DÕV@SDQKHMSDMÕU@MÕCDÕ3QH@MFDKÕKNODMÕCNNQÕ HMÕCDYDÕYNMDÕDMÕJQHIFDMÕDDMÕLDDQÕM@STTQKHIJÕUDQKNNO Õ #DÕADRS@@MCDÕONKCDQRSQTBSTTQÕUNQLSÕCDÕA@RHRÕUNNQÕ DDMÕ@@MDDMRBG@JDKHMFÕU@MÕDHK@MCDMÕLDSÕVHRRDKDMCDÕ M@STTQ ÕDMÕQDBQD@SHDADKDUHMF ÕV@@QAHIÕCDÕADRS@@MCDÕ UDQCDKHMFÕU@MÕDDMÕEHIML@YHFDÕNNRSÕDMÕFQNUDÕVDRSÕ RKNSDMRSQTBSTTQÕÕYHIMÕVDDQRK@FÕUHMCSÕHMÕGDSÕO@QJNMSVDQO Õ $MJDKDÕDHK@MCDMÕYHIMÕ@@MFDVDYDMÕUNNQÕDDMÕCHUDQRHSDHSÕ @@MÕBNLO@BSDÕVNNMUNQLDM Õ6HIÕYHIMÕU@MÕLDMHMFÕC@SÕ GDSÕHMO@RRDMÕU@MÕÕVNMHMFDMÕAHMMDMÕCDÕ5QDDCDM

ATQFGYNMDÕMHDSÕQD@KHRSHRBGÕHR ÕL@@QÕVDKÕBHQB@ÕÕ UDQRBGHKKDMCDÕVNMHMFSXODRÕHMÕDDMÕCTTQCDQÕRDFLDMS

| 2008

9


Locatie 4 Model A+

Hoek en Vaart | 2010

Variant met wonen aan breed open water (20m)

Eigenschappen: + doorzichten vanaf Ged.Laanweg + heldere planstructuur + water domineert de sfeer van de wijk

6865m2 verharding

Hoek en Vaart

Toevoegingen: + groenzone aan zuidkant (van der Laanweg) 6m breed + groenzone loopt door in woonstraten + water tussen woongebied en voetbalvelden, 6m breed + doorlopend water binnen woonvelden 10m breed + 'dijkje' met rietkragen aan oostzijde tussen bestaande en nieuwe woningen (optioneel, kan ook worden uitgevoerd als breed water)

Voor de fusie van twee voetbalclubs is een nieuw sportpark

7674m2 groen

(‘de Hoek’) ontworpen dat zorgvuldig wordt ingepast in de landschappelijke hoofdstructuur. De kosten van het park worden deels gedragen door de ontwikkeling van Locatie 4 Model A+ twee nieuwe woonwijken. Aan de zuidzijde is een nieuwe

villawijk ontworpen met zeer grote kavels. Alle woningen

Variant met wonen aan breed open water (20m)

zijn gelegen aan nieuwe sloten van minimaal 20 meter

Eigenschappen: + doorzichten vanaf Ged.Laanweg + heldere planstructuur + water domineert de sfeer van de wijk

16065m2 water

breed. Door een mix te maken van grotere en kleinere

volumes ontstaat een dorpse variatie. Een rietpark vormt

6865m2 verharding

10

een nieuwe langzaamverkeersroute voor het dorp als

Toevoegingen: + groenzone aan zuidkant (van der Laanweg) 6m breed + groenzone loopt door in woonstraten + water tussen woongebied en voetbalvelden, 6m breed + doorlopend water binnen woonvelden 10m breed + 'dijkje' met rietkragen aan oostzijde tussen bestaande en nieuwe woningen Locatie 4 Model A+ (optioneel, kan ook worden uitgevoerd als breed water)

geheel.

44909m2 uitgeefbaar

Variant met wonen aan breed open water (20m) 7674m2 groen

Hoek en Vaart

Eigenschappen: + doorzichten vanaf Ged.Laanweg + heldere planstructuur + water domineert de sfeer van de wijk

Stedenbouwkundige visie voor een nieuw sportpark

6865m2 verharding

(de Hoek) met aangrenzende woonwijk (De Gouden

Toevoegingen: + groenzone aan zuidkant (van der Laanweg) 6m breed + groenzone loopt door in woonstraten + water tussen woongebied en voetbalvelden, 6m breed + doorlopend water binnen woonvelden 10m breed + 'dijkje' met rietkragen aan oostzijde tussen bestaande en nieuwe woningen (optioneel, kan ook worden uitgevoerd als breed water)

Vaart) in de kop van Noord-Holland.

98183

16065m2 water

Opdrachtgever: USP Vastgoed 7674m2 groen

5920m2 (15m

groen)

44909m2 uitgeefbaar

16065m2 water


Hoek en Vaart

| 2010

11 Sportpark en woonwijk worden landschappelijk ingepast door aan te sluiten op het historische patroon van sloten en bomenrijen.


Zuidlaren - Oude Tolweg

| 2009

RUIMTELIJK CONCEPT Eén gebied, 75 unieke kavels

2- Veld

Oude Tolweg is de laatste uitbreiding van

Ter ondersteuning van het landelijke

de woonwijk Zuid Es. Het plangebied is

karakter van de nieuwe buurt wordt het

lang een landelijke begrenzing van de

contrast tussen de woongebieden en de

Zuid Es geweest. Dit typische landelijk

landelijke singelstructuur opgevoerd.

karakter vormt de drager van de nieuw te

Ruimtelijk houdt dit in dat de woningen

ontwikkelen woonbuurt. De ruimtelijke

niet naast elkaar komen te staan zoals

hoofdstructuur wordt bepaald door drie

in een traditionele straat, maar sterk

hoofdprincipes:

verspreid over de volle diepte van het

Van binnen én van buiten gebied. Middels dit concept sluiten er op

1- Mix

een aantal plaatsen grote tuinen aan de

Het gebied wordt gekenmerkt door een

singelstructuur. Dit komt erg overeen met

grote spreiding aan gebouwtypen en

overgangssituaties op andere plaatsen in

kavelvormen. Hiermee wordt een

Zuidlaren (dit deel van Drenthe).

aantrekkelijke diversiteit opgebouwd Nok Aan de Oude 3-DeTolweg in Zuidlaren wordt de komende jaren een nokken van de daken worden allemaal

met een grote veranderbaarheid. Dat

wil zeggen dat op de kavels eenvoudig bijgebouwd, dan wel verbouwd kan worden.

op de N34 gericht. Hiermee ontstaat,

nieuwe woonwijk gebouwd naar een stedenbouwkundig plan van vanuit de provinciale weg gezien, een ‘luchtig’ dakenlandschap. Vanuit deze

Urhahn UrbanzijdeDesign, waarbij kavels worden uitgegeven is de nieuwe woonbuurt straksca.70 het meest volledig te aanschouwen.

aan particulieren. De gemeente Tynaarlo heeft voor deze locatie een woningcatalogus samengesteld met ontwerpen die door de Welstandscommissie zijn goedgekeurd en waarmee U dus snel kunt bouwen. Aan Change Architects is gevraagd om twee woningtypen 6

CATALOGUS OUDE TOLWEG ZUID

maquettebeeld van voorbeeldverkaveling

OUDE TOLWEG ZUID - ZUIDLAREN

7

te ontwerpen die de bewoner de vrijheid laten om het eigen huis tot in detail zelf te bepalen, van de materiaalkeuze tot en met de indeling. Een variant op dit plan is ook bruikbaar voor seriematige ontwikkeling. Door een slimme stedenbouwkundige layout te combineren met individuele keuzemogelijkheden is het mogelijk om veel variatie te creëren binnen een seriematig casco. In het planconcept wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de vraag naar woningen voor senioren en voor werken aan huis.

Oude Tolweg Zuidlaren Stedenbouw: Urhahn Urban Design Gebouwontwerp: Change Architects Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Aannemer: SHP Bouwbedrijven Website: www.oude-tolweg.nl

12


Zuidlaren-Oude Tolweg

| 2009

13 Kleinschalig woonmilieu met vrijstaande en half vrijstaande woningen. Er is een grote variatie mogelijk in gebouwgrootte en materiaalkeuze. Eenheid ontstaat doordat alle kappen dezelfde richting hebben.


Noord-Hollands kwartier | 2010

P

P

Bouwen in de kern In de kop van Noord-Holland is een ontwerp gemaakt voor een inbreidingslocatie in het centrumgebied van het dorp. In het plan wordt nadrukkelijk de aansluiting gezocht met het historische patroon van sloten in deze streek. Een

12520m2 groen + blauw

eenvoudige ontsluitingsstructuur van smalle woonstraatjes

12520m2 groen + blauw

biedt ruimte aan een flexibel in te vullen plan. Door een slimme combinatie van verschillende woningtypes ontstaat een dorps milieu. Een centraal pleintje vormt een logische

12520m2 groen + blauw

verbinding tussen oud en nieuw. 14

106 woningen, Noord-Holland

2400m2 verharding + 5000m2 halfverharding 2400m2 verharding + 5000m2 halfverharding

Stedenbouwkundige visie voor een locatie van 4,5 hectare in het centrum van het dorp. Opdrachtgever: USP Vastgoed en

2400m2 verharding + 5000m2 halfverharding

Woningstichting Het Grootslag Ontwerp: 2010

29610m2 uitgeefbaar 29610m2 uitgeefbaar Panamalaan 7c | 1019 AS change architects

change architects

Panamalaan 7c

|

Amsterdam

1019 AS Amsterdam

|

T 020 66 505 26

|

|

T 020 66 505 26

29610m2 uitgeefbaar

change architects

Panamalaan 7c

|

1019 AS Amsterdam

|

T 020 66 505 26

|

F 020 78


Noord-Hollands kwartier

| 2010

15 De nieuwe wijk wordt aan de al bestaande wijk geschakeld door een speelplein, dat op zijn beurt aanluit op al bestaande sportvelden en centrumvoorzieningen.


COMPLEXITEIT & DRAAGVLAK.

PLANANALYSE.

Een belangrijk aspect van stedenbouwkundige plannen is het invulling geven aan vaak complexe beslissingsprocessen en het creëren van draagvlak bij betrokkenen. Wij hebben op allerlei schaalniveaus ervaring opgedaan met complexe programma’s. Daarbij is in de loop der jaren een algemene werkwijze ontstaan die door alle schaalniveaus heen wordt gehanteerd. Daarbij is met name van belang dat alle betrokkenen op het juiste moment op gepaste wijze invloed uit kunnen oefenen op het ontwerp en het proces. Meestal doen we dat door het proces zo transparant mogelijk te maken. Deze werkwijze kan worden samengevat in de volgende trefwoorden: • Plananalyse • Visievorming • Rekenen en tekenen • Raamwerk • Typologie

Het proces wordt transparant door de belangrijkste ontwerpbeslissingen inzichtelijk te maken, met name ook de consequenties voor andere keuzes en afwegingen. Bovendien worden zo in een vroeg stadium eventuele tegenstrijdigheden in het PvE of tussen partijen ontdekt. Uiteindelijk worden de belangrijkste uitgangspunten van een project vastgelegd. De volgende onderdelen komen daarbij vaak voor: • Verzamelen uitgangspunten in startdocument • Het maken van een rekenmodel • Analyse van het (mogelijke) grondgebruik • Het maken van een ‘gevisualiseerd PvE’ • Benoemen van prioriteiten en doelstellingen • Analyse mogelijke ontwerpbeslissingen

Een transparante werkwijze

16


VISIEVORMING & RAAMWERK.

TYPOLOGIE & FLEXIBILITEIT.

Zodra er een breed gedragen startdocument is samengesteld begint de fase van visievorming. Getallen kunnen daarbij helpen. Door kwantitatieve analyses van het programma van eisen worden de grenzen van wat in een project mogelijk is op een open en onderzoekende wijze (zonder vooropgezette ontwerpoplossingen) opgezocht en gecommuniceerd. In overleg met de betrokkenen worden deze mogelijke scenario’s gekoppeld aan de kwalitatieve uitgangspunten.

Nadat er een raamwerk is gedefinieerd wordt globaal onderzocht welke typologieën bruikbaar zijn. De ruime ervaring van het bureau staat garant voor een snelle en doeltreffende analyse van geschikte typologieën. Onze ervaring als architect maakt dat we dit heel precies kunnen doen en er goed bruikbare uitgangspunten worden gedefinieerd.

Zodra de mogelijke scenario’s zijn getoond en afgewogen wordt er meestal een keuze gemaakt voor een stedelijk plantype. Wat voor soort stad, stedelijke ruimte en welke massa-opbouw hoort daarbij? Uiteindelijk leidt dit tot een stedenbouwkundig raamwerk dat vervolgens kan worden ingevuld met verschillende soorten programma.

We kunnen zeer snel inzichtelijk maken op welke manieren het stedenbouwkundig plan kan worden ingevuld. Ook hier wordt veelvuldig gebruik gemaakt van kwantitatieve modellen waardoor er contrôle is op zowel de kleine schaal van het individuele kavel als op de grote schaal van het plangebied als geheel. Ook kan hierdoor de koppeling naar een financiële toetsing eenvoudig worden gemaakt en ontstaat tenslotte een grote mate van planflexibiliteit.

Eenheid en verscheidenheid

17


Amsterdam - Zeeburgerpad

| 2008

Westerpark

Oostelijke Handelskade

Zeeburgerpad

Artis

aat ftstr

PC

Vondelpark

Oosterpark

Hoo

Museumplein

Mixed City Mile Change Architects heeft een onderzoek gedaan naar de herontwikkeling van een binnenstedelijk bedrijventerrein aan het Zeeburgerpad. In onze visie kan het Zeeburgerpad ontwikkeld worden als een voorziening voor de hele stad. Bovendien wordt de verbinding tussen de Indische buurt en het Oostelijk Havengebied sterk verbeterd. Circulatiesystemen

Het Zeeburgerpad vormt nu een barriére maar is in potentie een fantastische connecting line tussen Indische buurt en het OHG. Het ZBP wordt nu al om de 300m doorsneden door hoofdverkeerswegen. Hierdoor wordt het ZBP geleed, maar van een echt gevoel van nabijheid ivan de andere buurten s geen sprake. Toch is het eenvoudig om door het toevoegen van fietsbruggen een heel nieuwe routing te introduceren, waardoor er directere verbindingen ontstaan tussen de diverse centra in de omgeving. Tegelijk ontstaan er knooppunten op het Zeeburgerpad: nieuwe centrumfuncties. ROUTE 1 Dapperstraat - Fietsbrug 1 - ZBP - Funenpark - INIT

ROUTE 2 Timorplein - Fietsbrug 2 - ZBP - Veemarkt - Jaap Hannis - Rietlandenpark

ROUTE 3 Makassarplein - Fietsbrug 3 - ZBP - Hildo Kropplein - Zeeburgerkade

ROUTE 4 Flevopark - Cruquiusweg

change architects

change architects

| panamalaan 7c ©2008

|

1019as amsterdam

|

T 020 66 505 26

|

M 06 405 117 90

|

E info@changearchitects.nl

|

www.changearchitects.nl

04.12.2008

0807 Zeeburgerpad

Massastudie

28.11.2008

-

1:5000 (A3)

18


Amsterdam - Zeeburgerpad

| 2008

19 De dichtheid wordt verhoogd: hoge werkgebouwen bieden plaats aan zowel bestaande als aan nieuwe bedrijven. Tegelijkertijd worden er open ruimten gemaakt waardoor de ligging aan het water beter wordt benut.


Amsterdam - Zeeburgerpad

| 2008

20

Wij bepleiten een geleidelijke transformatie van het Zeeburgerpad, waarbij op de korte termijn het werkkarakter wordt versterkt, terwijl de gebouwen op lange termijn ook voor bewoning geschikt moeten zijn.


Amsterdam - Zeeburgerpad

>

Bestaande toestand (2008)

>>

>

Variant MEDIUM: 5-6 kavels per bouwblok.

| 2008

Variant SMALL: ontwikkelen van 10-20 kavels per bouwblok leidt tot een met een kleine korrelgrootte.

>>

Variant LARGE: 2-4 kavels per bouwblok, eventueel met kleine hoogteaccenten.

21 Het begrip ‘korrelgrootte’ speelt een belangrijke rol en kan op verschillende manieren worden gebruikt. Op de kop van het Zeeburgerpad stellen we voor om een grootstedelijke voorziening te huisvesten.


Sliedrecht - Rivierdijk

Capaciteitsmeting 1 Capaciteitsmeting 1

| 2007

588 m2 588 m2

12x 7x7m 12x 7x7m

7x 10x10m

700 m2 700 m2

4x 14x14m & 3x 7x7m

7x 10x10m

917 m2 917 m2

4x 14x14m & 3x 7x7m

Langsdoornsnede

Model A

3x 250-350m2 3x 250-350m2

Behoud van bestaande kantoor (deels) met een nieuwbouwgedeelte eraan vast. Maximaal 30 woningen.

appartementen aan het park

appartementen aan de dijk

• Locatie

Model A

930m2 930m2

1x 24x45m met atrium

• Verkavelingsstudies en capaciteitsmetingen

dakopbouw?

1x 15x23m + 1x 20x39m

22

Langsdoornsnede

6 woningen 100m2

binnenhof aan houten deck

appartementen aan de dijk 2 woningen

bergingen

12x

6 woningen 75m2

appartementen aan het park 6 woningen 86-89m2

18x

P-garage van achteruit ontsloten

dakopbouw?

6.90m

1x 24x45m met atrium

1055 m2 1055 m2

2 woningen

2 woningen 2 woningen Behoud van bestaande kantoor (deels) met een nieuwbouwgedeelte eraan vast. Maximaal 30 woningen. 2 woningen 2 woningen

bestaand

1x 15x23m + 1x 20x39m

18x

12x

bestaand

950 m2 950 m2

weg

park

2 woningen

22.50m

2 woningen 2 woningen

bergingen

1

6 woningen 100m2

2 woningen

2 woningen 2 woningen

17.50m

16.50m

6 woningen 75m2

binnenhof aan houten deck

6 woningen 86-89m2 weg

P-garage van achteruit ontsloten

park

1 - park doorzetten 1 - park doorzetten

2 2 - voorhuizen (dijkbebouwing) 2 - voorhuizen (dijkbebouwing)

Model B 6.90m Nieuwbouw aan de dijk, op 14m afstand. Maximaal 27 woningen.

22.50m

17.50m

appartementen aan de dijk

16.50m appartementen aan het park

18x

9x

Model B

3 woningen 6 woningen 100m2

3 woningen

Nieuwbouw aan de dijk, op 14m afstand. Maximaal 27 woningen.

binnenhof aan appartementen aan de dijk houten deck

6 woningen 75m2

2 woningen + entree

bergingen

appartementen aan het park 6 woningen 86-89m2

1 woning

9x

P-garage van achteruit ontsloten

18x

3 woningen

14.00m

16.20m

3 woningen

19.00m

• Doorsnede met 2 mogelijke modellen: gedeeltelijke herbestemming of geheel nieuwbouw. binnenhof aan 2 woningen + entree

10 december 2007 hange architects massastudie rivierdijk 747 te sliedrechtbergingen

houten deck

16.00m

6 woningen 100m2

6 woningen 75m2 6 woningen 86-89m2

weg

park

3

4

3 - achterhuizen (rijen) 4 - tussenhuizen 3 - achterhuizen (rijen) 4 - tussenhuizen • Aansluiting context: 1 - doorzetten park 2 - dijkbebouwing (‘voorhuis’) 3 - lager gelegen achterhuis 4 - mogelijke tussenbebouwing


Sliedrecht - Rivierdijk 747

| 2008

Rivierdijk 747, Sliedrecht, 2007 Massastudie naar bebouwingsmogelijkheden van een kavel in Sliedrecht, waarbij niet alleen het kavel wordt geoptimaliseerd (29 woningen!) maar ook aansluiting is gezocht en gevonden bij de stedenbouwkundige context. Opdrachtgever: Zondag Ontwikkeling

23 Door een ‘voorhuis’ aan de dijk te combineren met een lagergelegen achterhuis worden twee werelden beter met elkaar verbonden.


Alkmaar-Overstad | 2005

Amsterdam 1700

Barcelona 1900

Berlijn 1900

New York 1900

Amsterdam 1900

Dubbelstad Alkmaar Ontwerp voor een secundaire binnenstad voor Alkmaar-Overstad. In een nieuw soort bouwblok worden grote en kleine functies gecombineerd terwijl er een karakteristiek leefmilieu ontstaat. Speciale aandacht voor een flexibele planontwikkeling. Opdrachtgever: Europan 8 (prijsvraag, eervolle vermelding)

24


Alkmaar-Overstad

| 2005

25 Overstad wordt ontwikkeld als een complementair binnenstadsmilieu naast het centrum van Alkmaar. Een uniforme bouwbloktypologie maakt een zeer grote variatie mogelijk.


Amsterdam - De Bongerd | 1996-2007

Low rise high density Woonwijk in zeer hoge dichtheid waarin een villatypologie is ingezet om in een wijk met 1600 woningen toch maximaal grondgebonden woningen te kunnen maken. Er zijn kleinschalige gebouwen gemaakt, met 2 tot 8 woningen, allemaal met een voordeur aan de straat én een zogenoemde ‘tuinkamer’. Dit levert een uitgesproken woonmilieu op, waardoor er ‘dorps’ gewoond kan worden in Amsterdam. Het plan is opgezet vanuit een duidelijke woonvisie waarin door optimalisering van het ruimtegebruik en het beheren van het plan in uitgewerkte spreadsheets een grote mate van planflexibiliteit was ingebouwd. Het geheim van het plan zit hem in een afgewogen balans tussen een minimale openbare ruimte (woonstraatjes 3.50m breed) en de voortuin als overgangs-gebied tussen privé- en openbaar domein. Het plan is door ons uitgewerkt van stedenbouwkundige visie tot en met het bouwen van een paar van de woningen. Prijsvraag: 1996 Realisatie: 1999-2007 • Prijsvraaginzending | 1996

• 2-onder-1-kap

• 3-onder-1-kap

• 4-onder-1-kap

• 6-onder-1-kap

• 8-onder-1-kap (sociale huur)

26


Amsterdam - De Bongerd

| 1996-2007

27 • Voorstudie ruimtegebruik per type , 1996

• Studie 7-onder-1-kap / parkeergarage , 2001

• Voorbeeldverkaveling in ‘stempel’

• Detailopname ‘stempel’


Amsterdam - De Bongerd | 1996-2007

• Stedenbouwkundig plan | 2001

• Deelgebied 1 (gerealiseerd) | 2007

Druivenstraat

Innovatief ruimtegebruik

Winterjanpad

Het plan voor de Bongerd is innovatief door de manier waarop er invulling is gegeven aan de noodzaak voor een uitgekiend

Juttepeerpad

ruimtegebruik. Hiertoe is een methode ontwikkeld waarbij het ruimtegebruik op kavelniveau is geoptimaliseerd. Door te werken met een ‘stempel’ als stedenbouwkundige eenheid kon een grote mate

Kampervenuspad

van variatie worden bereikt met een beperkt aantal bouwstenen. Om de hoge dichtheid te kunnen halen was contrôle nodig op zowel

Vijgepeerpad

de kleine schaal van het kavel als de grote schaal van de wijk als geheel. Door middel van uitgekiende spreadsheets kon contrôle

Goudbalpad

worden gecombineerd met een grote mate van planflexibiliteit, als bij een geavanceerd mengpaneel. Moestuinlaan

Stedenbouwkundig plan voor 1600 woningen Opdrachtgever: Ontwikkelingscombinatie de Bongerd, Kw ek eri jl

aa n

Boomgaardlaan

0 10 20 50

Situatie Nela 1:2000 Rudy Uytenhaak Architectenbureau bv

Suikerpeerpad

28

Stadsdeel Amsterdam-Noord Ontwerp: Rudy Uytenhaak Architectenbureau bv (Rudy Uytenhaak en John Zondag) Landschapsarchitect: Karres en Brands


Amsterdam - De Bongerd

Smalle woonstraatjes met voortuinen als intermediair tussen straat en woning.

Zorgvuldig vormgegeven overgangen tussen openbaar, collectief en privé-domein.

De ‘villa’s’ zijn alzijdig georiënteerd, met tuinen rondom. Privacy wordt geregeld d.m.v. hagen.

Door de open structuur is er veel contact mogelijk tussen de buren onderling.

| 1996-2007

29


Houten - Centrumplan

| 2006

Houtens bouwblok Bestaande en nieuw te bouwen blokken worden op de volgende manier verdicht en wat betreft gebruik en verschijningsbeeld voor de stad verbeterd:”houtens bouwblok” Een formele benadering van het daklandschap combineert het tot stand komen van toegevoegde vierkante meters met een verandering van het stedelijk silhouet. dak

Houtens bouwblok

Bestaande en nieuw te bouwen blokken wo de volgende manier verdicht en wat betreft verschijningsbeeld voor de stad verbeterd:

Houtens bouwblok

Een formele benadering van het daklandsc het tot stand komen van toegevoegde vierk In het centrumgebied van Houten ismet een verdichtingsstudie een verandering van het stedelijk silho

gedaan waarbij bestaande en nieuw te bouwen blokken qua

gebruik en verschijningsbeeld voor de stad sterk kunnen worden verbeterd. Een formele benadering van het daklandschap combineert het tot stand komen van toegevoegde vierkante meters met een verandering van het stedelijk silhouet. De binnenhoven, die op dit

De binnenhoven, die op dit moment als par

hofje De binnenhoven, die op dit moment als parkeerplaats worden gebruikt, hebben een potentie om de blokken hoogwaardig te verdichten, door de kwaliteit als ‘hof’ te combineren met collectieve functies en winkels , en gebouwd parkeren.

moment als parkeerplaats worden gebruikt, hebben een potentie worden gebruikt, hebben een potentie om d

hoogwaardig te verdichten, door de kwalite

om de blokken hoogwaardig te verdichten, door de kwaliteit te combineren met collectieve functies en w 30 als ‘hof’ te combineren met collectievegebouwd functiesparkeren. en winkels, en gebouwd parkeren. Door bouwblokken duidelijker te definiëren kan het contrast tussen stadscentrum en omliggende woongebieden worden Door te bouwblokken duidelijker opgevoerd. Door de begane grond beter benutten en deze te definiëren

het contrast tussen stadscentrum en omligg

op termijn te bestemmen voor winkels/bedrijfsruimten woongebieden wordenwordt opgevoerd.

1e- 5e _blok woningbouw/kantoor

er verstedelijkt. Het dak van deze bedrijfsruimten kan worden

Door begane grond beter te benutten en gebruikt als binnenhoven die via trappen metdeelkaar in verbinding

termijn te bestemmen voor winkels/bedrijfs er verstedelijkt. Het dak van deze bedrijfsru gebruikt als binnenhoven die via tra Aanbevolen wordt om ook functiesworden toe te voegen die ‘s elkaar in verbinding kunnen staan. Aanbevo ook functies toe te voegen die ‘s avonds wo avonds worden gebruikt (horeca, cultuur, sportvoorzieningen). (horeca, cultuur, sportvoorzieningen).

kunnen staan.

grond_winkel/ bedrijf Door bouwblokken duidelijker tebegane definiëren kan het contrast tussen stadscentrum en omliggende woongebieden worden opgevoerd. Door de begane grond beter te benutten en deze op -1 _parkeergarage termijn te bestemmen voor winkels/bedrijfsruimten wordt

Ondergrondse of overdekte parkeerplaatsen dragen bij aan het omvormen van het karakter van de binnenhoven.

Ondergrondse of overdekte parkeerplaatse aan het omvormen van het karakter van de

scenario 6_”urban infill”


Houten - Centrumplan

| 2006

Onderdoorgangen spoor

thema_verbinding

33

‘Dode’ ruimten (bestaand)

DODE RUIMTE Lees “Vorm en betekenis van de openbare ruimte” (Acebillo): openbare ruimte kan alleen dan een betekenisvolle ruimte zijn wanneer deze ruimte leesbaar is en meerdere functies tegelijk vervult.

Wat opvalt aan het centrum zoals het nu is is dat het aan alle kanten omspoeld wordt met ‘dode ruimte’: open ruimte die wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen:

Netwerk (nieuw) - monofunctioneel (parkeerplaatsen domineren) - geen heldere afscheiding van de openbare ruimte - zwart-wit overgang wel/geen centrum

Centrumplan Houten, 2006 Verdichtingsstudie, door middel van een nieuw type: het ‘Houtens bouwblok’. Opdrachtgever: Gemeente Houten. Met Rudy Uytenhaak en Rein Geurtsen 31


Eenheid. Verscheidenheid. Logische Ruimte.

change architects

Panamalaan 7c

|

1019 AS Amsterdam

|

T 020-66 505 26

|

E info@changearchitects.nl

|

www.changearchitects.nl

32

Stedenbouwkundige referenties  

• De Triangel, Waddinxveen (2008) • Hoek en Vaart, Noord-Holland (2010) • Oude Tolweg, Zuidlaren (2009) • Woonkwartier, Noord-Holland (2010)...