Page 1

สำมัญ......ธรรมดำ

อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี จัดทำโดย นักเดินทำงสติไม่เต็มพร้อมเปย์เสมอ


มาร่วมสัมผัสธรรมชาติทส ี่ วยงาม วิถีชีวิตแบบไทยๆ การกินอยู่ที่เรียบบง่ายและเป็นกันเอง ไป กับ “ชุมชมตาลถ้ํารงค์” แห่งตําบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ที่มีของดีประจําจังหวัดเป็นลูกตาลแสน หวาน จนนักท่องเที่ยวต่างพากันมาลิม ้ ลอง ตามรอยการดําเนินชีวิตแบบสามัญ...ธรรมดาในวิถีของชาวเพชรบุรี ที่มค ี วามผูกพันกับต้น

ตาลและพืช ผัก ผลไม้จาก สวน นา ไร่ สไตล์บ้านทุง ่ มานานหลายช่วงอายุคน ไม่ว่าจะเป็นการ ประกอบอาชีพ การทําตาล เกษตรกรรม รวมไปถึงการนําลูกตาลมาทําเป็นงานหัตถกรรม เจาะประวัติของชาวเพชรบุรี สัมภาษณ์และเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปญ ั ญาประจําท้องถิ่น ที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของชาวเพชรบุรีแท้ๆผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม

เดินทางไปกับ ทีมนักเดินทางสติไม่เต็มพร้อมเปย์เสมอ GEN441 Culture and Excursion


1 Explore Occupations 5 History Tourism locations 9 Culture Lagniappe 13 People Concept 17 Society Work team 21 Drinks and foods Team works

3 7 11 15 19 23


ชุมชนถ้ํารงค์ ตั้งอยูใ่ น อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี อยูห ่ า่ งจากตัวเมืองเพชรไปบนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชร เกษม) ประมาณ 5 กม. ทางเข้าหลักของชุมชนบ้านจะอยูบ ่ ริเวณกม. 178 มีศน ู ย์พก ั นักท่องเทีย ่ วเป็นจุ ดสังเกตซึ่งหาก ใครไปเป็นหมูค ่ ณะสามารถติดต่อขอใช้บริการรถรางนําเทีย ่ วตามจุดต่างๆของชุมชนได้ (ชุมชนมีโปรแกรมนําชมตาม ฤดูกาล) จุดเริม ่ ต้นการเดินทางท่องเทีย ่ ววิถไี ทยชุมชนนถ้าํ รงค์ของเราเริม ่ ต้นทีศ ่ าลาเฉลิมพระเกียรติ หรือศูนย์ อปพร.ถ้ํารงค์ มีพน ื้ ที่ทอ ่ งเทีย ่ ววิถไี ทยแบ่งออกเป็นโซนๆตามแผนที่ มีบริการรถรับ-ส่งนําเทีย ่ วพร้อมผูบ ้ รรยาย ให้ความรูต ้ ลอดทางสําหรับคนทีม ่ าเทีย ่ วเป็นกลุม ่ ใหญ่ๆ รถนําเทีย ่ วจะวิ่งเป็นรอบใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงหรือ มากกว่านัน ้ ขึน ้ อยูก ่ บ ั เส้นทางทีจ ่ ะไป ในส่วนของการเดินทางมายังชุมชนถ้ํารงค์ จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมอยูร ่ ะหว่าง กม.ที่ 175 - 178 ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรี 7 กม. ตําบลถ้ํารงค์อยูห ่ า่ งจากทางแยกเข้าตัวอําเภอบ้านลาด 3 กม.

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิม ่ เติมได้ที่ อบต.ถ้ํารงค์ 0-3249-1467


ชุมชนถ้ํารงค์หรือตําบลถ้ํารงค์ เดิมขึ้นอยูก ่ ับตําบลตําหรุ อําเภอบ้านลาด แยกออกจากตําบลตํา หรุ เมื่อปี พ.ศ.2523 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้ : หมู่ 1 บ้านท่ามะเฟือง มีงานหัตถกรรม งานจักสานจากใบตาลเป็นจุดเด่น : หมู่ 2 บ้านม่วงงาม ขณะนี้กําลังหาจุดเด่น เพื่อ ดึงดูดนักท่องเทีย ่ วอยู่ : หมู่ 3 บ้านถ้ํารงค์ มีน้ําพริกรสเด็ดที่ถก ู ผลิตขึ้นจากผูค ้ นในชุมชนเพื่อจัดส่งไปทัว ่ ประเทศ : หมู่ 4 บ้านไร่สะท้อน มีงานหัตถกรรม งานประดิษฐ์ตน ้ ตาลจิ๋ว และมีการอนุรักษ์รั้วบ้านต้นไม้ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย : หมู่ 5 บ้านดอนตะโก มีน้ําพริกรสกลมกล่อม พร้อมทัง ้ บ้านพักแบบ Home stay ไว้ต้อนรับนัก ท่องเทีย ่ ว : หมู่ 6 บ้านหนองช้างตาย ขณะนี้ยง ั ไม่มีโครงการจัดทําสิ่งใด


ชุมชนถ้ํารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มีเรือ ่ งเล่าขานเป็นตํานานมาจากในอดีตว่าสมัยก่อนบ้านถ้ํารงค์มส ี ภาพเป็น

เหน็ดเหนือ ่ ย จึงเข้ามาถวายน้าํ ดืม ่ แก้กระหาย แต่ในขันน้าํ มีหญ้าคาลอยอยู่ เจ้าเมืองทรงกริ้วและเรียกให้หญิงชาวบ้านมา ทําให้จุดเสียดและประชวรได้ เจ้าเมืองได้ฟังก็ซาบซึ้ง จึงพระราชทานแหวนให้แก่หญิงสาวชาวบ้านเป็นการตอบแทนน้าํ ใจ ปัจจุบน ั ชุมชนบ้านถ้ํารงค์มค ี วามอุดมสมบูรณ์ด้วยมีภเู ขา ป่าไม้ ต้นตาลโตนด มีแม่น้ําเพชรบุรีและลําห้วยสายยาวทีม ่ น ี ้ํา ขนาดเล็กอืน ่ ๆ ในพืน ้ ที่ชม ุ ชน ชุมชนถ้ํารงค์ เดิมขึน ้ อยูก ่ บ ั ตําบลตําหรุ อําเภอบ้านลาด แยกออกจากตําบลตําหรุ เมือ ่ ปี พ.ศ.2523 แบ่งเขตการ 5 บ้านดอนตะโกและหมู่ 6 บ้านหนองช้างตาย ชุมชนนี้มพ ี น ื้ ที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก มีภูเขาขนาดเล็ก 3 แห่ง ติดแม่น้ําเพชรบุรี

ทิศเหนือติดต่อกับ ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ทางทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทางทิศตะวันออก ชุมชนถ้ํารงค์แห่งนี้ เนือ ่ งด้วยมีทรัพยากรที่ดี หรือตามทีบ ่ รรพตได้กล่าวว่ามีองค์ประกอบสําคัญ 7 อย่างทีห ่ าไม่ มีแหล่งอารยธรรมดั้งเดิม มีป่ายางแดง(ในหลวงทรงให้อนุรก ั ษ์ไว้) และสุดท้ายคือ มีถ้ํา ทําให้ชม ุ ชนแห่งนีไ้ ด้มค ี าํ ขวัญว่า


ป่า วันหนึ่งมีเจ้าเมืองที่ไม่ปรากฏพระนามเสด็จมาระหว่างทีก ่ าํ ลังเสด็จชมภูมป ิ ระเทศ มีหญิงสาวชาวบ้านเห็นพระองค์ เข้าเฝ้า หญิงชาวบ้านอธิบายว่าทีต ่ อ ้ งใส่หญ้าคาลงไปเพือ ่ ป้องกันไม่ให้เจ้าเมืองรีบเสวยน้ําในขณะทีก ่ ําลังเหนือ ่ ยเพราะอาจ ซึ่งเรียกว่า “ธรรมรงค์”ต่อมาชาวบ้านได้เรียกชุมชนแห่งนี้ว่า “บ้านธรรมรงค์” และเรียกเพีย ้ นมาเป็น “ถ้ํารงค์” ใน ตลอดปีทใี่ ช้กน ิ และใช้ในการเพาะปลูก มีโบราณสถาน วัดวาอาราม หลวงพ่อดํา หลวงพ่อขาวทีศ ่ ก ั ดิ์สท ิ ธิ์ มีถ้ํารงค์และถ้ํา ปกครองออกเป็น 6 หมูบ ่ า้ น ได้แก่ หมู่ 1บ้านท่ามะเฟือง หมู่ 2 บ้านม่วงงาม หมู่ 3 บ้านถ้ํารงค์ หมู่ 4 บ้านไร่สะท้อน หมู่ คลองชลประทานไหลผ่าน และลําห้วยเชือ ่ มต่อในทุกหมูบ ่ ้าน ทําให้มค ี วามอุดมสมบูรณ์ทําการเกษตรได้ดีในส่วนของเขตพืน ้ ที่ ติดต่อกับ ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีและทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ได้ง่ายๆ ในชุมชนอืน ่ ๆ คือ มีภเู ขา ซึ่งมีถึง 5 ลูกด้วย มีแม่น้ํา เนือ ่ งจากแม่น้ําเพชรไหลผ่าน มีลําห้วย มีป่าไม้ทอ ี่ ยูต ่ ิดกับชุมชน “ ถ้ําเขารงค์รป ู ช้าง ยางนาใหญ่ แม่นา้ํ เพชรใส หลวงพ่อเทพเลือ ่ งลือไกล พระดําใหญ่คู่ตาํ บล “


งานพระนครคีรี ของดีเมืองเพชร เพือ ่ เป็นการรําลึกถึงความสําคัญ ตลอดจนเผยแพร่สิ่งดีงามต่าง ๆ ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จก ั มากยิ่งขึน ้ ทาง งานพระนครคีรเี ขาวังงานประจําปีสุดยิ่งใหญ่ของเมืองเพชรบุรท ี ี่ ท้องถิน ่ ของชาวบ้านและพ่อค้าแม่คา้ ต่างๆมากมาย และไฮไลต์ของงานนีค ้ ือ พระราชวังสําหรับเสด็จแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ตกแบบ นิโอคลาสสิคผสม สถาปัตยกรรมจีนตั้งอยูบ ่ นยอดเขาใหญ่ๆ3 ยอด

นอกจากนีย ้ ังมีบริเวณลานกิจกรรมที่จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม งานของทุกปีจะมีขบวนพาเหรดแห่เฉลิมฉลองพิธเี ปิดงานรอบๆบริเวณเขา กิจกรรมในงานได้แก่ ขบวนแห่พยุหยาตราบุรพกษัตริยท ์ เี่ คยครอง วัฒนธรรมพืน ้ บ้าน สาธิตการปรุง อาหารคาวหวาน อันเป็นเอกลักษณ์ และประกวดผลไม้ การแข่งขันฟันอ้อย การเล่นวัวลาน การเห่เรือนกและ สําหรับกิจกรรมบนเขาวังประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตเคียวน้าํ ตาลโตนด-ขนมจาก การสาธิตศิลปประดิษฐ์ และเครือ ่ ง พระธาตุจอมเพชร


ของประวัตศ ิ าสตร์เมืองเพชรบุรี โดย เฉพาะพระนครคีรีและมรดกศิลปวัฒนธรรมอืน ่ ๆ ทีม ่ ีสบ ื มาจนถึง ปัจจุบน ั จังหวัดจึงจัดงานพระนครคีร-ี เมืองเพชร ขึน ้ เป็นประจํา ในราว เดือนกุมภาพันธ์ ช่วงทีต ่ รงกับเทศกาลตรุษจีน จัดขึน ้ เป็นประจําทุกๆปี ในงานจะมีสน ิ ค้าและของกินต่างๆมากมายให้นก ั ท่องเทีย ่ วที่สนใจมาเลือกซือ ้ และเลือกชิมอาหาร การเดินเท้าขึน ้ สูย ่ อดเขาวัง ซึงเป็นสิ่งสักศิทธิค ์ บ ู่ ้านคูเ่ มืองของจังหวัดพชรบุรี บนยอดของเขาวังนัน ้ จะประดิษฐาน เจ้าอยูห ่ ัว รัชกาลที่ 4 นอกจากนีย ้ ังมีพระตําหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวัน ด้วยกัน ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวและแลนด์มาร์คสําหรับถ่ายรูปที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆของเมืองเพชรบุรเี ลยทีเดียว

ของไทยให้นก ั ท่องเทีย ่ วได้รับชมบริเวณด้านล่างของเขาวัง เช่นการแสดงละครชาตรี การแสดงโขนเป็นต้นและในวันเปิด วัง นักท่องเทีย ่ วที่สนใขสาารถมารับชมได้ ณ วันแรกของการเปิดงานเขาวัง เมือง เพชรบุรีในสมัยทวารวดีและศรีวช ิ ย ั นิทรรศการประวัตศ ิ าสตร์และโบราณคดีเมืองเพชรบุรี การแสดงศิลปะและ ของเมืองเพชรบุรี การแสดงแสงเสียง ทีบ ่ ริเวณพระนครคีรี การประกวดพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ดอกไม้ไฟ ประกวดวัวงาม มหรสพนานาชนิด ขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองเพชร ได้แก่ การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การสาธิตทําอาหารและขนมพืน ้ บ้าน หอม การแสดงนิทรรศการ การละเล่นพืน ้ บ้านวิถช ี ีวต ิ ไทย การแสดงดนตรีไทย งานเทศน์มหาชาติและเวียนเทียนรอบ


ชาวบ้านส่วนหนึ่งทําอาชีพสวนตาล ระยะหลังแม้วา่ จะเลิกทําไปบ้างแล้วแต่กย ็ ังคงทํางานอืน ่ ทีเ่ กีย ่ วกับตาล ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเทีย ่ วรับปีทอ ่ งเทีย ่ ววิถไี ทย มีรถบริการนําเทีย ่ วพร้อมเจ้าหน้าทีบ ่ รรยาย สืบสานตาลเมืองเพชรฯ (กลุม ่ สานใบตาล) กลุม ่ เลีย ้ งวัวลาน และแหล่งท่องเทีย ่ วที่สาํ คัญได้แก่ วัดถ้ํารงค์


ได้แก่ ขนมตาล เคีย ่ วน้ําตาล สานใบตาล เป็นต้น ทางองค์การบริหารส่วนตําบล และการท่องเทีย ่ วแห่งประเทศไทย ได้ ให้ความรูจ ้ ากแหล่งท่องเทีย ่ วในหมูบ ่ ้านได้แก่ สวนตาลลุงถนอม บ้านยีโตนด (สาธิตการทําขนมตาล) เตาเคีย ่ วตาล


กลุ่มคณะดําเนินงานชุมชนถ้ํารงค์


ทีมสวนตาลลุงถนอม

ทีมบ้านจักสานและงานหัตถกรรม

ทีมสวนผลไม้ลง ุ น้อย


แกงหัวตาล เป็นอาหารคูบ ่ ้านคูเ่ มืองของจังหวัดเพชรบุรม ี าแต่ โบราณกาล แกงหัวตาลได้มาจากลูกตาลอ่อนหรือลอนตาลที่ยัง อ่อนอยู่ โดยปลอกเปลือกและฝานเป็นชิน ้ บางๆ ต้มกับน้ําเกลือหรือ แช่นา้ํ มะขามเปียก เสร็จแล้วล้างน้ําให้สะอาด นําไปแกงกับกะทิแบบ แกงเผ็ดใส่กระชายให้มากหน่อย ใส่พริกแกงทีผ ่ สมเนือ ้ ปลาย่างลงไป ปรุงรสด้วยน้าํ ตาลเมืองเพชรพร้อมกับใส่เนือ ้ ย่างลงไปรับประทาน ได้เลย

ส่วนผสม

วิธท ี าํ

1. หัวตาลอ่อน (หัวตาลอ่อน ซอยเอาเฉพาะ ด้านบนสีขาวและเต้าตาลอ่อน น้ําหนักรวม ครึ่งกิโลกรัม)

1. เอาหัวตาลอ่อนมาซอยเป็นชิน ้ บางๆ

2. เกลือ 3. น้ําพริกแกงเผ็ด (ส่วนประกอบมี ตะไคร้ พริกแห้ง กระเทียม กระชาย อย่างละครึ่งขีด ผิวมะกรูดและข่าหัน ่ บางๆ 3-4 ชิ้น ปลาทูนึ่ง แกะเอาแต่เนือ ้ 1 ขีด เกลือ กะปิ เล็กน้อยโขลก รวมกันให้เป็นเนือ ้ เดียว เครื่องแกงที่ได้ น้ําหนักประมาณไม่เกิน 4 ขีด) 4. กะทิสด 1 กิโลกรัม 5. เนือ ้ ปลาทูยา่ ง /เนือ ้ ย่าง/หมูย่าง 6. น้ําปลา

7. น้ําตาลโตนด 8. มะขามเปียก 9. ใบมะกรูดหัน ่ ฝอย

2. นําไปแช่นา้ํ เกลือทีผ ่ สมน้ํามะขามเปียก (เพือ ่ ไม่ให้หัวตาลดํา) แช่ไว้ประมาณ 20 นาที แล้วขยําๆ หัวตาลกับน้ําเกลือทีผ ่ สมกับ น้ํามะขามเปียกจนนิม ่ แล้วนําไปล้างน้ําสะอาด 3. นํากะทิตั้งไฟจนเดือด ใส่น้ําพริกแกงเผ็ดลงไปพร้อมกับคนๆ ให้เข้ากัน จนเดือด 4. ใส่หัวตาลลงไปแล้วรอจนเดือด แล้วปรุงรสด้วยน้ําปลาและ น้ําตาลโตนด 5. ใส่เนือ ้ ปลาย่าง (หมูหรือไก่) ลงไป แล้วเติมหางกะทิอก ี เล็กน้อย รอจนเดือด 6. ตักใส่ถว ้ ย แล้วโรยหน้าด้วยใบมะกรูดหัน ่ ฝอย เคล็ดลับ : หากต้องการให้น้ําแกงอร่อย ต้องใส่เนือ ้ ปลาเค็มทอด ลงไปผสมในเครือ ่ งแกงด้วย น้ําแกงจะมีรสกลมกล่อมมาก แต่ ก่อนเติมเครือ ่ งปรุงรส ควรชิมก่อนเพือ ่ กันความเค็มมากเกินไป

ทอดมันละกอ (ทอดมันมะละกอ) ส่วนผสม : มะละกอดิบ พริกแกงเผ็ด แป้งทอดกรอบ กระชาย + ผิวมะกรูด นิดหน่อย โขลกผสมในพริกแกง น้าํ เปล่า น้ําตาลทราย เกลือ ิ วิธท ี าํ : สับมะละกอให้เป็นเส้นสัน ้ ๆบางๆ เพือ ่ เวลาทอดจะได้สก ุ ง่าย นําพริก แกงใส่ชาม ใส่แป้งทอดกรอบ ตามด้วยน้าํ เล็กน้อย ผสมให้ขน ้ กําลังดี ปรุงรสด้วยน้าํ ตาลทราย เกลือ ชิมให้ออกรสเค็มนิดๆ หวานปะแล่มๆ ใส่เส้นมะละกอลงคลุกเคล้า จากนัน ้ ตั้งกระทะใส่น้ํามัน พอน้ํามันร้อน ตักมะละกอลงไปทอด ใช้ไฟปานกลาง ถ้าไฟแรงจะไหม้ได้ เมือ ่ สุกแล้วตัก ขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ํามัน พร้อมรับประทาน


ขนมตาล ส่วนผสม : น้ําตาลทราย 400 กรัม

กะทิ 3 ถ้วย

เนือ ้ ลูกตาลสุก 350 กรัม ผงฟู 1 ช้อนโต๊ะ แป้งข้าวเจ้า 500 กรัม มะพร้าวทึนทึกขูดเส้นเล็ก(คลุกเกลือเล็กน้อยสําหรับโรยหน้า)2 ถ้วย

วิธท ี าํ 1.

ละลายน้าํ ตาลทรายในกะทิเติมเนือ ้ ลุกตาลลงไป คนให้เข้ากัน จากนั้นใส่แป้งและผงฟูลงไป คนให้เข้ากันเป็เดียว

กันจน 2. กรองส่วนผสมด้วยผ้าขาวบาง พักไว้ประมาณ 10 นาทีให้ส่วนผสมขึน ้ 3. ระหว่างรอขนมขึน ้ ใส่น้ําในลังถึง ตั้งไฟกลางเตรียมไว้ เรียงถ้วยตะไลลงในลังถึง พอส่วนผสมครบเวลา ตัก ส่วนผสมหยอดลงในถ้วยตะไลจนเต็มถ้วย โรยด้วยมะพร้าวทึนทึก นึ่งบนน้าํ เดือดประมาณ 15-20 นาที จนกระทั่งสุก ยก ลงจากเตา พักให้เย็นพร้อมเสิรฟ ลูกตาลลอยแก้ว นําลูกตาลสดทั้งถุงไปแช่ชอ ่ งฟรีซทิ้งไว้ 1 คืน นําลูกตาลที่แช่ แข็งแล้วออกจากถุง ใส่กะละมังหรือภาชนะแล้วเติมน้ําสะอาดลงไป รอ สักพักแล้วค่อย ๆเอามือรูดเปลือกลูกตาลออก จะเห็นได้ว่ามันง่ายดาย มากเมือ ่ ปอกเสร็จแล้ว จะได้ลูกตาลทีผ ่ ว ิ เนียนสุด ๆ จากนัน ้ นําลูกตาล มาหัน ่ จากนัน ้ นําน้ําสะอาด น้ําตาลทราย และใบเตย ใส่ลงในหม้อ เปิด ไฟต้มจนเดือดและใส่ลก ู ตาลทีห ่ น ั่ ไว้ลงไป รอให้เดือดอีกครั้งสักพัก ปิด

ไฟ ตักใส่ถ้วย พร้อมเสิร์ฟ หรือนําไปแช่ตเู้ ย็นก่อนรับประทานจะอร่อย มากขึน ้

กะแช่หรือน้าํ ตาลเมา น้าํ ตาลเมาหรือกะแช่เป็นเครือ ่ งดื่มทีผ ่ ลิตในท้องถิน ่ ที่ มีน้ําตาลสด เริม ่ ต้นจากการเก็บน้ําตาลจากต้นมะพร้าว หรือตาล โดยใช้ กระบอกไม้ไผ่รองรับน้ําตาลทีห ่ ยดจากงวงทีถ ่ ก ู ปาด น้ําตาลสดทีเ่ ก็บจาก

ต้นจะเสียเร็วมาก ภูมป ิ ญ ั ญาไทยจึงมีวิธถ ี นอมรักษาโดย ใช้ไม้พะยอม ไม้ ตะเคียน หรือไม้เคีย ่ ม ใส่ลงในกระบอกรองน้าํ ตาล นําไม้มะเกลือมาย่างไฟ ตากแดดให้แห้ง อาจโรยเกลือลงไป เล็กน้อย แล้วนํามาใส่ในน้ําตาล


เกษตรกรและชาวสวน

เกษตรกรและชาวสวน เป็นหนึ่งในอาชีพที่ชุมชมถ้ํารงค์

โดยรอบของชุมชนถ้ํารงค์นั้นจะอุดมสมบูรณ์และถูกขึ้นชื่อว่า ผืน การปลูกต้นตาลจนทําให้เป็นผลผลิตที่ถูกส่งออกและทํารายให้แก่ ดังเช่น คุณสุริยะ ชูวงศ์ หรือ ลุงน้อย ผู้ซึ่งเป็นปราชญ์ชุม แม้กระทั่งการทําบัญชี ลุงน้อยยังเป็นผู้บุกเบิกการทําเกษตรรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ ิ ลอดุลยเดช ที่ได้ปลูกฝังและ ในชุมชนบ้านถ้ํารงค์ เพื่อให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองและมีราย


ประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งจากบริเวณ ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม้ แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็จะเป็น ชุมชนถ้ํารงค์ ชนที่มีประสบการณ์ทางด้านการทําเกษตร คิดค้นนวัตกรรม แบบใหม่ตามแนวพระราชดําริทางด้านเศรษกิจพอเพียงใน พยายามถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรในทุก ๆ ด้านให้แก่ชาวบ้าน ได้


สวนตาลลุงถนอม ชมวิถีชว ี ิตและทีม ่ าของผลิตภัณฑ์จากตาลทีห ่ ลากหลาย ทั้งอาหาร

คาว หวาน และของใช้ต่างๆ

บ้านจักสาน ที่รวมงานหัตถกรรมจากใบตาลทีผ ่ ่านฝีมอ ื และความตั้งใจของชาวชุมชน

วัดเขาชะแง้ก ไหว้พระองค์ใหญ่ ชมวิวมุมสูงกับฝูงลิงจอมซน


วัดถ้าํ รงค์ ไหว้หลวงพ่อดํา หลวงพ่อขาวสถานทีศ ่ ก ั ดิ์สท ิ ธิท ์ ี่คนชุมชนและชาวเพชรบุรี นับถือ และถ้าํ รงค์นี่เป็นทีม ่ าของชือ ่ ตําบลแห่งนี้ด้วย

สวนผลไม้ลง ุ น้อย เรียนรูก ้ ารเกษตรที่งา่ ยๆ สามารถทําตามได้ทก ุ ครัวเรือน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


สามัญ..... สะท้อนชีวต ิ การเป็นอยู่ จาก ชุมชนสู่...สังคมเมือง ตามวิถีชาวเพชรบุรี ชุมชนถ้ํารงค์ E-ZINE

รูปแบบการนําเสนอชีวิตของสามัญชน คนธรรมดา


ธรรมดา การเกษตรเป็นเลิศ บรรเจิดด้านหัตถกรรม งานจักสานจากใบตาลที่สด ุ แสนปราณีต ให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าและลองเปิดใจมาสัมผัสด้วยตัวเอง


นายธีรณัฏฐ์ เกตุอรุณรัตน์ 57070502818 วิศวกรรมไฟฟ้า

นายกานต์ เสวยทรง 57070500404 วิศวกรรมไฟฟ้า

นายปริวรรต ธิต๊ะ 57070500479 วิศวกรรมไฟฟ้า

นายพีรณัฐ หล้าสมศรี 57130500059

เทคโนโลยีสารสนเทศ


นายอภิณัฐ ก่ําบํารุง 57070502810

วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวพันธิกา ลาคําสาย 57070502632 วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวกชกร อยู่เรือง 57070502601 วิศวกรรมเครื่องกล

“อยู่อย่างสามัคคี รูห ้ น้าที่ ทํางานดี มีประสิทธิภาพ” ทีมงานคุณภาพ : ทีมนักเดินทางสติไม่เต็มพร้อมเปย์เสมอ จากรายวิชา GEN441 Culture and Excursion


สําหรับกิจกรรมท่องเทีย ่ วชุมชนทีบ ่ ้านลาดนัน ้ ผมรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มาก เพราะเป็นการออกไปเรียนรูน ้ อกห้องเรียน อีกทั้งระยะเวลาทีน ่ านและต่อเนือ ่ ง ทําให้สามารถเรียน รู้และซึมซับเรือ ่ งราวทีเ่ กิดได้ดย ี ิ่งขึน ้ จากกิจกรรมนีผ ้ มได้เรียนรูค ้ วามเป็นอยู่ ได้เห็นการทํางานที่ สร้างรายได้ให้แก่ชม ุ ชน อีกทั้งยังได้ศก ึ ษาการทําเกษตรจากคุณลุงน้อย ได้เห็นเทคนิค การประยุกต์ หลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเกษตรได้ ซึง ่ เป็นอะไรทีน ่ ่าสนใจมากๆ

พิมาย

การท่องเทีย ่ วเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งสไตล์การท่องเทีย ่ วที่ดม ี ากๆสําหรับ คนที่รก ั ในธรรมชาติและอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติทั้งสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ ของชาวบ้านในชุมชน ถ้าใครอยากลองสัมผัสกลิน ่ ไอบ้านทุ่งของลุงๆป้าๆในสวนตาลและสวนผลไม้ แนะนําชุมชนถ้าํ รงค์เลย ทั้งการต้อนรับและทีพ ่ ักแสนอบอุน ่ รอให้ทก ุ คนมาอยู่ โดยส่วนตัว เราชอบนะ การได้เรียนรู้และอยูก ่ บ ั ต้นไม้ มันเป็นอีกศาสตร์นึงทีน ่ ก ั ศึกษา

กะตังค์

วิศวกรรมศาสตร์อย่างเราหาที่ไหนไม่ได้นอกจากจะไปเสาะหามันเอง ต้องขอบคุณGEN441 ชุมชนถ้ํารงค์และเพือ ่ นร่วมการเดินทางทีท ่ าํ ให้ได้รบ ั ประสบการณ์ดๆี มิตรภาพใหม่ๆ และความรู้ ด้านการเกษตรจากสวนลุงน้อยที่พก ั ที่แสนอบอุน ่ ของป้าเพ็ญ บ้านคุณลุงเลขาที่เป็นสถานทีน ่ ั่งจัด ปาร์ตข ี้ องเหล่าเด็กน้อยอย่างพวกเราขอบคุณมากๆคะ

รู้สึกชอบสไตล์การเทีย ่ วแบบนีม ้ ากๆ เป็นประสบการณ์ที่ดี คล้ายกับการไปเข้าค่ายโดยมี ชาวบ้านคอยดูแลและให้ความรู้ ถึงแม้เป็นเวลาสัน ้ ๆแต่กท ็ ําให้เราได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนนัน ้

จริงๆ บ้านลาดถือว่ามีสไตล์ทเี่ ป็นเอกลักษณ์และน่าอยู่ บรรยากาศดี บ้านเรือนถึงจะสไตล์ทรงไทย ดูยอ ้ นยุค แต่กลับงดงามและน่าหลงไหล รั้วบ้านทีก ่ น ั้ ระหว่างกันด้วยไม้พม ุ่ ต่างๆ ทําให้บรรยากาศ ตลอดการเดินทางนัน ้ สดชื่นและเต็มไปด้วยธรรมชาติอยูต ่ ลอด ส่วนกิจกรรมทีท ่ ํา ได้ทั้งประโยชน์ ได้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ทีน ่ ่าสนใจมากมาย อยากแนะนําให้มาเทีย ่ วแบบนีค ้ รับ

อิง ๊


เป็นการเทีย ่ วทีห ่ าโอกาศยากกว่าจะได้มาเทีย ่ ว บรรยากาศแบบบ้านๆ มลพิษน้อยกว่าอย่าง เห็นได้ชัด ความรู้จากเกษตรกรปลอดสารพิษ และอืน ่ ๆต่างมากมาย ได้ประโยชน์มากมายครับ

กานต์

การท่องเทีย ่ วครั้งนีน ้ น ั้ ผมรู้สก ึ ประทับใจเป็นอย่างมาก ทั้งในเรือ ่ งของชุมชมบ้านลาด ผูค ้ นใน ชุมชน เป็นการต้อนรับทีอ ่ บอุน ่ ทุก ๆ คนเป็นกันเองและพร้อมต้อนรับนักท่องเทีย ่ วได้อย่างดีเยีย ่ ม อีก ทั้งยังเป็นการทําให้เราสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของผูค ้ นได้ง่ายขึน ้ ทีพ ่ ก ั แบบ

เฟิสท์

Homestay ก็ดม ี ากเช่นกัน สุดท้ายคือการได้เข้าใจถึงวิถีชว ี ต ิ ของชาวบ้านควบคูไ่ ปกับการท่องเทีย ่ ว ชุมชนได้อย่างมีความสุข

จากการไปครั้งนี้ ทําให้ผมรู้สก ึ ได้เปิดโลกในการท่องเทีย ่ วมากขึ้นครับ ไม่เคยคิดเลยว่าประเทศ ไทยจะมีการท่องเทีย ่ วเชิงวิถช ี ม ุ ชนด้วย ผมได้เรียนรู้วัฒณธรรมต่างๆของชุมชน การเป็นอยู่ การกิน และอืน ่ ๆอีก เป็นครั้งแรกทีท ่ ําให้ผมได้นอนโฮมสเตย์ ซึ่งเจ้าของบ้านและทางชุมชนต้อนรับพวกเราเป็น อย่างดี การไประยะเวลาเพียงแค่เวลา3วัน2คืนกลับทําให้ผมมีประสบการณ์ใหม่ๆเพิม ่ ขึน ้ มากมาย สิ่งที่ ผมประทับใจที่สุดคือได้ไปรู้จักลุงน้อย ลุงน้อยแกได้สอนการทําเกษตรอย่างพอเพียงให้ผม การสร้าง รายได้จากการเกษตร ทําให้ผมอาจคิดริเริม ่ ไปทําเกษตรในอนาคตก็ได้ การท่องเทีย ่ วเชิงนี้สาํ หรับผม คิดว่ามันยังใหม่นก ั สําหรับคนไทย คิดว่านอกจากมันเป็นการสร้างรายได้เข้าชุมชนมันยังเป็นหนทาง หนึ่งที่จะทําให้วฒ ั ณธรรมของไทยหลายๆอย่างไม่สญ ู หายไป หากพวกเราคนไทยช่วยกันผลักดัน ผมว่า

โน๊ต

ในอนาคตการท่องเทีย ่ วแบบนี้จะแผร่หลาย และคิดว่ามันคงเป็นเรือ ่ งดีนะครับ การไปใช้ชว ี ต ิ อยู่ในชุมชนถ้ํารงค์ถอ ื ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดๆี ทีต ่ ัวหนูได้รับ ขอบคุณคุณลุง คุณป้าทุกท่านทีใ่ ห้ความรูแ้ ละที่พก ั ที่แสนอบอุน ่ อีกทัง ้ อาหารก็อร่อย การต้อนรับเป็นกันเองมากๆคะ ถ้ามี โอกาสได้ไปอีก หนูจะพาเพื่อนๆและแนะนําให้ทก ุ คนไปเทีย ่ วชุมชนถ้าํ รงค์อก ี คะ

เดียร์


ชุมชนถ้า ํ รงค์

ต.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชุมชนถ้ำรงค์  

E-magazine for Community trip assignment.

ชุมชนถ้ำรงค์  

E-magazine for Community trip assignment.

Advertisement