Page 1

ទំនញ ួ មាតាបតា ិ

កូនអ ើ យកាលម្ដាយអៅពីអកេង

និ ងឪពុ កឯងសែនអវទនា

ខំប្បឹងចិ ញ្ចឹមកូនពុំងា ចិតតចង់អរៀនែូប្តនូ វធម៌ អាថ៌

ឥឡូវកាាយជាមនុ ែសឥតន័ យ។ រកាែីលប្ាំែីលប្ាំបី

ជាប់ចិតតនឹងកូនែងនពិ ែី ួ

អរៀនធម៌ វ ិន័ យមិនអចះចាំ។

កមេប្កាែ់ណាែ់នឹងតណា ា

ម្ដតាបិ តាប្ាថ្នាអចះខ្លាំង

ចង់ានអោគប្ទពយអោយកម្ដាំង

៍ ា នប្បុែស្ែី។ ទុ កប្ាន់សចកអករកូ

អអាយកូ នអរៀនែូប្តានអចះដឹ ង

មិ នអអាយលងិចលងង់កុងអោកី ា យ៍ តាមចាប់ វ ិន័ យពី បុរាណ។

អរៀបគូភរ ិយានិងស្វាមី នឹកែងឃឹមថ្នខាួនចាែ់អៅ

រ ំពឹ ងអៅអលើកូនកលាណ

លុះដល់ខួនចាែ់ ា កម្ដាំងស្ែុត

អទើ បានតក់ែតនឹ ុា ងែងាារ

រ ំពឹងអៅអលើកូនប្បុែស្ែី

ានប្បពនធបី អា ធាើប្ពអងើ យ

អគខំ រកែុីអធាើកអនាើយ

ប្ពះអ ើ យអនះអ

កូនអ ើ យអនះអ

ស្វេនថ្នរូបកាយម្ដនខាឹមស្វរ

ថ្នមុននឹងជួយខាួនវ ិញាន

ក៏ ែប្ម្ដណប្ាណអភាចអាតាេ។

ក៏ចាប់តាំងអរៀនែូប្តធម៌អាថ៌

ឯរូបកាយាអដកដួលអ

ើយកមេឪពុកម្ដាយ

ាេនធម៌ និចំន ច ិងទុកាា

ើ យ។

ើយគួ រ និ ចាច។

ឥឡូវអនះណាជរាអ ើយ។ អធាើអអាយរូបម្ដាយចុ កប្ាំប្ា

ពាធិចុកចាប់ែពារាងកាយ ពុំម្ដនធម៌ណាមកោវនា

កាលខាួនអៅជាអធាែប្បស ែ។ ប្តអចៀកក៏ ឹងស្វាប់មិនចាែ់

រ ំពឹងអាចារយអអាយពុ អធធ ខាួនឯងមិនសដលយល់ធម៌ប្ពះ មិនានហាត់ កាយវាចាចិតត

អធះជាលឺចាែ់ថ្នមិ នប្តូវ។

មុននឹងមរណៈខញំុែូមផ្ដាំ

ប្បុែស្ែីចងចាំស្វាប់អអាយចាែ់

អអាយានែុចរ ិតអៅតាមផាូវ

ជរាពាធិនិងមរណៈ

អគមិ នបញ្ច ច ក់ែូរចិតតអឡើយ។

រុករាណទន្ទ្នាានយករាល់ថ្ថង

គួ រខំ សកថ្ខពុំ ពអប្ងើយ

អធេញាក់ ែក់ែវូក ែ់អៅអ គួរសតអធាើធនរកាែីល កុំអធាើដូចខញំុៗខុែខាួន

ខញំុែូមសផាផ្ដាំចាំអអាយចាែ់ និចំម ច ិនអទៀងអរៀងរាល់ថ្ថង

ើយ

អមាចអឡើយអៅសតមិនដឹងខាួន។ ោវនាកុំ ខិ ល ជ អអាយម្ដំមួន

អប្ោះសតកូនែងនធំ ងស្ែីប្បុែ។ ួ នូ វធម៌ ថ្ប្តលកាណ៍ជាវ ិន័ យ ទុ កា ីៗ ា ទុ កាឥតអែបើយ។


នតាតសប្បថ្នមិនសមនខាួន

អបើ របែ់ខួនឃាត់ ា ានអ

ើយ

ពិ តជាមិ នសមនខាួនអយើងអឡើយ

អមាចអឡើយមិ នស្វាប់បងាាប់អយើង។

ថ្នសតប៉ុអណាោះាត់ស្វេរតី

ធាតុ អដាអចញផុតដល់ចុងអជើ ង

ឯកូនប្បុែស្ែីអោអោអឡើង

ឪពុ កម្ដាយអយើងាត់ ស្វាប់ អ

ស្វាយអ ើ យសែនស្វាយាត់ ស្វាប់អៅ

កូ នអៅមិនធន់ ានដឹ ងគុ ណ

ម្ដតាបិ តាម្ដនគុណធងន់

រក ី អា ប្បៀបផាឹម អែេើពុំាន។

អនះៗកូនអៅជួបជុំ ាា

កូ នែូមវនាាោអធែអ

កាលអោកអៅរែ់ខំុក ញ អនាើយ

អោលោកយែំដីមិនែមរមយ។

អឡើងប្ពះស្វានានែមែួន

កូ នែូមអធាើធនជួនអៅ ាក។

អញ្ជើញងួតទឹកណា ាកម្ដាយ

យ ើ ។

ើយ

កូ នែំអាតកាយអោយថ្ដខាួន

ម្ដនអភាងពិណោទយដូរយតន្ទ្នីា

ស្វដកែងាដីនិងអភែជជៈ

បសងែមចងាែបអលើកអឡើងោក់

ចំ អោះប្ពះភន្ទ្កាប្ពះែងឃអប្តៀបប្តា។

អនះអ

តបគុ ណម្ដតានិងបិតា

ើយថ្ន ាកអចះអធាើបុណយ

ម្ដននំចំណីមាូបអាហារ

ជួ នាត់ ពិស្វធន់អៅរែ់។

ឥឡូវាត់ស្វាប់ាត់អ ើយ មិនដឹងកសនាងសដលាត់អៅ

កូ នអៅខ្លងអប្កាយអធាើអផញើអៅ

ឥឡូវអនះខញំុខុែអ ើយ ម្ដាយឪពុកអៅរែ់ប្តូវផាល់

បងបែូនខ្លងអប្កាយកុំអងឿងឆងល់ អនះជាកុ ែលអយើងអឃើញពិ ត។

ខញំុអនះជាកូ ន កតញ្ញូ កាលាត់អៅរែ់ខំុឥ ញ តគិ ត

តែ៊ូប្តាម្ដាយ ែ់ជីវ ិត

មិ នដឹ ងថ្នដល់ឬមិ នដល់។

ញាតិ មិតតកុំយកតប្ម្ដប់ខំុ។ ញ

ច្បាប់រាជនេតិ ឬច្បាប់ព្រះរាជសម្ពារ  
ច្បាប់រាជនេតិ ឬច្បាប់ព្រះរាជសម្ពារ  

ច្បាប់រាជនេតិ ឬច្បាប់ព្រះរាជសម្ពារ