Page 1

ระบบของโซล่าเซลล์ภายในบ้าน ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แบ่งออก ได้ดังนี้ 1. On-grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริ ด 2. OFF Grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริ ด 3. Hybrid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบไฮบริ ด

1. On Grid System หรือระบบโซล่ารูฟท๊อป Solar Roof Top system เป็ นระบบการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ที่เชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้านครหลวง หรื อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะใช้ อุปกรณ์เพียง แผงโซล่าเซลล์ และอินเวอร์เตอร์ออนกริ ด (inverter on grid)โดยหลักการ แปลงไฟกระแสตรง จาก แผงโซล่าเซลล์ เป็ นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบ การไฟฟ้าเพื่อทาการ ขายไฟฟ้าคืน (กรณี น้ ีตอ้ งทาสัญญา กับผูร้ ับซื้อก็คือ การไฟฟ้านครหลวงหรื อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) หรื อ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าได้

ข้ อดี สามารถลดค่าไฟฟ้า หรื อใช้ไฟฟ้าฟรี (หากใช้แผงโซล่าเซลล์จานวนมาก) เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวัน ใช้ไฟฟ้าฟรี ลดค่าไฟฟ้าได้ สาหรับผูป้ ระกอบการติดตั้งระบบไฟขนาดใหญ่ สามารถขายไฟคืนให้กบั การไฟฟ้าได้ โดย ติดต่อการไฟฟ้า จะต้องสมัครทาสัญญาและยืน่ เอกสาร ตามข้อกาหนดของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้ อเสีย กรณี ที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ระบบโซลาร์เซลล์ยงั จ่ายไฟปกติ แต่กริ ดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดทางาน โดยไม่ จ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้ องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ซึ่งกาลังทาการซ่อมระบบสายไฟฟ้า การใช้งานระบบนี้ ส่วน ใหญ่จะใช้ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว ใช้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เป็ นอย่างดี ซึ่งทางผูท้ ี่ตอ้ งการติดตั้ง ต้องมีพ้นื ที่ติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์ และรู ้ปริ มาณการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน โดยดูจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า ที่เสี ยค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน เพื่อออกแบบ กาลังการผลิตระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หาขนาดกริ ดไทอินเวอร์เตอร์ และจานวนแผงโซลาร์เซลล์


2. Off Grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 2.1 ระบบโซล่ าเซลล์ แสงอาทิตย์ แบบเชื่ อมต่ อกับแบตเตอรรี่ (Off Solar grid connect system) คือระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่ไม่ปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ห้กาเนิดพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ (ในประเทศ ไทยคือการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค) ระบบออฟกริ ดนี้จะแยกเดี่ยวออกมาโดยผูต้ ิดตั้งโซล่าเซลล์จะ สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาการไฟฟ้าซึ่งสามารถแยกหมวดย่อยลงไปได้อีกตามลักษณะแรงดันไฟฟ้าที่จะ ใช้งานว่าเป็ น ไฟฟ้ากระแสตรง หรื อ ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยต้องเลือกโหลด (เครื่ องใช้ไฟฟ้า) ให้เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า ที่ใช้ระบบออฟกริ ตนี้อาจมีชื่อเรี ยกในภาษาอังกฤษอีกแบบหนี่งว่าระบบแสตนด์อโลน (Stand Alone System) หรื อระบบแยกเดี่ยว ซึ่งมีวธิ ีการต่อระบบที่หลากหลาย ทั้งต่อโหลดกระแสตรง กับแผงโซล่าเซล่าเซลล์ (ซึ่งผลิตไฟฟ้ากระแสตรง) โดยตรง หรื อนาไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากแผง ไปแปลงเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับ(โดย อินเวอร์เตอร์)สาหรับไปใช้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรื อนซึ่งใช้กบั ไฟฟ้ากระแสสลับอยูแ่ ล้วได้ ระบบออฟกริ ด (Off Grid)ในแบบต่างๆมีดงั นี้ใช้กบั โหลดกระแสตรง2.1) แผงโซล่าเซลล์ต่อตรงกับโหลด(เครื่ องใช้ไฟฟ้า) ส่วนใหญ่จะ ใช้กบั โหลดกระแสตรงอาทิปั๊มน้ ากระแสตรงแบบปรับความเร็ วรอบได้ พบเห็นได้ทวั่ ไปกับระบบสูบน้ าทัว่ ไป ที่ผมเห็นว่า คุม้ ค่าคือใช้ปั๊มน้ าโดยใช้โซล่าเซลล์ เมื่อแดดออกน้ าก็เติมในถังสูง

2.2 แผงโซล่ าเซลล์ ต่อพ่ วงกับแบตเตอรี่และโหลดกระแสตรง ข้อดีของการต่อระบบแบบนี้คือเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ เราก็ ยังสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ จ่ายให้กบั โหลดได้ แต่สิ่งที่ตอ้ งระวังคือการชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ มากเกินไป เพราะอาจทาให้แบตเตอรี่ เสื่ อมสภาพเร็ ว นอกจากนี้เวลาที่นาพลังงานไฟฟ้าที่เก็บสะสมในแบตเตอรี่ ออกมาใช้ตอ้ งระวังอย่า ให้แบตเตอรี่ คลายประจุมากเกินกว่าที่สเป็ คของแบตเตอรี่ ที่ระบุไว้เพราะอาจจะทาให้แบตเตอรี่ เสื่ อมสภาพเร็ วเช่นกัน ส่วน ใหญ่การต่อระบบแบบนี้จะใช้งานกับเรื อขนาดเล็กกระท่อมขนาดเล็ก และใช้กบั ระบบแสงสว่างเท่านั้น


2.3 แผงโซล่ าเซลล์ ทมี่ เี ครื่ องควบคุมการชาร์ จประจุให้ กบั แบตเตอรี่ (Charge Controller) ซึ่งจ่ายไฟ ให้กบั โหลดกระแสตรง ข้อดีของการมีเครื่ องควบคุมการชาร์จประจุ Charge Controller คือสามารถควบคุม การไหลของประจุไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ ได้และจะหยุดการชาร์จเมื่อไฟที่เก็บในแบตเตอรี่ มีแรงดันเกินกว่าที่ต้ งั ค่า กาหนดไว้ จึงทาให้แบตเตอรี่ มีอายุที่ยาวนานมากขึ้น การต่อแบบระบบนี้เป็ นที่นิยมกันทัว่ ไป ใช้กบั บ้านพักอาศัยที่ห่างไกล ผูผ้ ลิตไฟฟ้า ทาให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง รวมทั้งอาจจะไปประยุกต์ใช้กบั ในพื้นที่ที่ไม่ตอ้ งการลากสายไฟฟ้าไปเพราะ มีตน้ ทุนเรื่ องสายไฟฟ้าที่มีราคาสูงได้อีกด้วย 2.4 แผงโซล่ าเซลล์ ต่อกับเครื่ องควบคุมการชาร์ จแบตเตอรี่ โดยที่มีตวั อินเวอร์เตอร์แปลงจาก ไฟกระแสตรงเป็ นไฟ กระแสสลับเพื่อจ่ายให้กบั โหลดที่ใช้กบั กระแสสลับได้ โดยไฟกระแส ตรงที่ออกจากแบตเตอรี่ ก็ยงั สามารถจ่ายให้กบั โหลด กระแสตรงได้อีกด้วย ระบบแบบนี้มีขอ้ ดี คือมีความยืดหยุน่ ในการหาเครื่ องใช้ไฟฟ้ามาใช้งานเพราะโดยทัว่ ไปแล้ว เครื่ องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้กบั ไฟฟ้ากระแสสลับ ยกตัวอย่างอาจจะใช้พดั ลมกับไฟกระแสสลับที่แปลงจากอินเวอร์เตอร์ และใข้ระบบไฟส่องสว่างกับไฟกระแสตรงก็ได้

3. Hybrid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบไฮบริด ระบบโซล่าเซลล์ไฮบริ ด (SOLAR HYBRID SYSTEM) คือเอาระบบ ออนกริ ด (On Grid) และ ออฟกริ ด (Off Grid) มารวมกัน ช่วยลดการสูญเสี ยเนื่องจากกระแสไฟจากแผงโซล่าจะป้ อนเข้ามาที่โหลดใช้งานได้ เลย ก่อนที่จะเข้าไปชาร์ทในแบตเตอรี่ เมื่อโหลดใช้งานน้อยลง จนกระแสไฟจากแผงโซล่าเหลือก็จะค่อยชาร์ทเข้าเก็บใน แบตเตอรี่ วิธีน้ ี ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ได้ อีกด้วย ซึ่งถ้าเป็ น OFF GRID INVERTER จะต้อง เข้ามาที่แบตเตอรี่ ก่อน แล้วค่อย แปลงไฟด้วยอินเวอร์เตอร์ ให้เป้นกระแสสลับ

Profile for chanelza1-hotmail

ใบงานที่3  

ใบงานที่3  

Advertisement