Page 1

dMNwgeRCIserIsbuKÁlik muxtMENg ³ mRnþKI aMRTshKmn¾Can;x<s; (Senior Community Supporting Officer)

TItaMg ³PñeM Bj cMkarmn smaKm\RnÞeTvIKW CaGgÁkareRkArdæaPi)al EdlminEsVgrkR)ak;cMenj. smaKmeyIg)anbegáIt eLIgtaMgBI qñaM 1993 edayRkum Rs‫‏‬I CaRKYbeRgon RKUeBTü evC¢bNÐit nig GñkeFVIkarsgÁm. sBVéf¶ eyIg)aneFVICaédKUrCamYyGgÁkarxaNa EdleFVIkarCamYynig GñkCMgWeGds¾ nig kumarrgeRKaH eday CMgWeGds¾ ehIysmaKm\RnÞeTvIkMBgu EsVgrk ebkçCn nig ebkçnarI EdlmansmtßPaB nig bTBiesaFn¾ sMrab;tEM NgCamRnþKI aMRTshKmn¾Can;x<s; enATIRkugPñMeBj cMkarmn. tUnaTI nig PaBTTUlxusRtUv³ - dwknaMRkum nigeFVIkarCaRkum - erobcMEpnkaredIm,IcuHGnuvtþkargarenAkñúgshKmn¾ - EbgEckkargarcuHGnuvtþenAkñúgshKmn¾ - RtYtBinitü nigvaytMélkargarEdl)andak;EpnkareGayGnuvtþn¾ - TMnak;TnM gkargarCamYysßab½nBak;Bn½ §enAkñgú nigeRkAshKmn¾ - erobcMkarRbCMu - esñsI MufvikaedIm,IGnuvtþn¾KMerag - rYmcMEnkedaHRsayral;karvivaTépÞkñúg nig tak;EtgeKalkarN_nigeKalneya)aynana - edaHRsayral;bBaðaEdlekItmaneT,IgTak;TgnwgKMeragkmµvFi I - sresrr)aykarN¾skmµPaB nigr)aykarN¾cMNayepSg² - cUlrYmRbCMuCamYyGgÁkarBak;B½n§ - bBa¢nÚ GñkCMgWeTAesvaepSg² - rkSaÉksarnanaEdlBak;B½n§rbs;smaKm\RnÞeTvI - EsVgrkdMeNaHRsayepSg²kñgú Rkumkargar nig KMeragkmµvFi I


- cuHsYrsuxTukçGñkCMgWeGds¾ pþlR; bwkSa/ Gb;rM nigEfTaMsuxPaBdl;GñkCMgW nigkumarkMRBatampÞH nigshKmn¾. - bNúuHþ bNþalbuKÁlik nig GñksµR½ Kcitþ . lkçN³sm,tirbs;ebkçCn³ - RtUvmanbTBiesaFn¾kñúgkarRKb;RKgRkum nig dwknaMRkum. - mansBØaabR½t EdlBak;Bnæ½cab;BsI BØaabR½tkMrit 2eLIgeTA. - ecHeRbI RbBnæ½ Computer Word Excel and Access, power point and internet email kan;EtRbesIr. - manqnÞ³x<s;kñúgkarGPivDÆn¾xønÜ Ég nig eFVkI arkñgú shKmRkIRk. - ecHkargarrdæ)alxøH². - manKMnitecHCYydl;GñkRkIRk nig sgÁmCati. - mancritsøÚtRtg; Büayam m:tct; nig TMnak;TMng l¥ enAkñúgRkumkargar. RbsinebIebkçCn nig ebkçnarImancMNab;GarmµN¾sUmepJrI Rbvt‫‏‬irUbsegçb mkGaRsydæan³ pÞHelx 13ed pøÚvelx 450 sgáat; bwgekgkg1 xNнcMkarmn RkugPñeM Bj rW pøÚvelx21 pÞHelx 039 PUmitakþúl RsuktaexµA extþkNþal nig enAtammNÐl;suxPaBEdl)an biTRbkasenH eGay)anmun éf¶TI 15 Ex kumÖH qñaM 2012.elIkTwki citþsMrab;RsþI nig GñkEdl rs;enACamYyemeraKeGd;s¾ sMrab;kardak;BaküenH. sMrab;B’tmanbEnßmsUmTUrsBÞe½ TAelx ³ 012 58 73 95 nig E_mail: khin_dara@yahoo.com

JA at IDA  

Senoir Supporting Officer