Page 1

Vergi ve iĢ Vergi Kanunu Ġtalya'da vergi kodu Ġdaresi ve Kamu veya özel kuruluĢlar ile olan iliĢkilerinde tüm vatandaĢların tanımlayan bir belgedir.Vergi Dairesinden geçerli bir kimlik sunulmasıyla verilir.Yabancıların için geçerli oturma izni ve pasaport (ve vize gerekli ise) Ya da seyahat belgesi Ġtalyan yetkililerin tanıdı. Yabancılar giriĢ baĢvurusunda göçmenlik tek durak ofislerinde bagımlı çalıĢma ya da aile birleĢimi, Göçmenlik Bürosu çağrısında, ayrıca vergi kod sertifikası verilir. Polis merkezleri, Vergi Kayıt ile elektronik bağlantı yoluyla, yabancı uyruklular için vergi kodu nitelik,onlarda olmadında dolayı, oturma izninin verilmesi veya yenilenmesi; yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlar, kimin ihtiyaçı var ise vergi koduna,Ikameti olduhu ülkeden Ġtalyan diplomatik temsilciliği -veya konsolosluk temsilciliğinden verilmesini talep eder. Vergi kodu yanlıĢlığı durumda ad ve soyad eĢleĢmiyor ise değiĢtirmek için vergi dairesine baĢvurmalı.Plastik kart eve geliyor, gelmezse eğer yerel Gelir Ofisleriyle irtibata geciniz vergi ikametinde adresinin doğru olduğundan emin olun ve değiĢikliği bildirin. Bebeklerde Belediye ilk kayıtı sırasında vergi kodunu verilir.

IĢletme sahipleri ya da Bireysel KDV bir ticari faaliyette kiĢi, sanat veya meslek, iĢe baĢlamak için bir bildirim vasıtasıyla Gelir yerel ofislereve KDV için baĢvurmalıdır, baĢlangıç tarihinden itibaren 30 gün veya Ģirketin oluĢumu, Ġlk operasyon ile çakıĢabilir örn: (sermaye malı satın alma) ya da baĢka bir olay amaçlayan etkinlik hedefliyor Örn: (kira sözleĢmenin akdi) formlara bağlı talimatlar aĢağıdaki web sitesinde (www.agenziaentrate.gov.it) bulunur. (Formlar altında - diğer modeller).

Sağlık karnesi Lombardiya Sağlık Karnesi, Ulusal Hizmetler Kartı denir, 6 yıl süreyle geçerli(veya oturum izni sona ermesinde), aynı zamanda bir vergi kodu olarak geçerliliği vardır.Yenidoğanlar için, belediye veya Gelir Daire ofislerinden verilen vergi kodundan sonra, otomatik olarak gönderilir Sağlık Karnesi ve bir yıl geçerlidir; onun bitiminde, eğer uygunsa, kart bir zamanaĢımı standart ile gönderilir. Kaybı, kaybı halinde, hırsızlık veya hasar istek üzerine değiĢtirilir. üye olan SSN tarafından ödenen AB dıĢı vatandaĢların (Sağlık Bakım Kartı-Bölgesel Hizmetler Kartı) Isviçre, Ġzlanda, Norveç ve LihtenĢtayn yürürlükteki konularda AB mevzuatı (EC 859/2003) mevcut kapsamında değildir.

Gelir ve vergileri Bütün vatandaĢlar Ġtalyada kimin bağımlı veya serbest mesleyi var ise , yıllık vergi ödemek zorunda, ve PIT çağrılır. Vergi tamamen kiĢisel olup, artar çünkü ilerici gelirdeki artıĢ orantılı Ayrıca Belediyeler ve Yerel Bölgeler gibi yönetimler için zam da vardır.Vergiler, sağlık ,eğitim ödemek için kullanılır(Okul ve üniversite), kamu hizmetleri diğer Ģeyler arasında


Anayasanın 53 Maddesi, Ġtalyan Devlet temel kanunundan, o diyor ki: tüm vatandaĢların ödeme gücü nedeniyle kamu harcamalarına katkıda bulunmak gerekmektedir. Vergi vatandaĢların hizmet için ödediği ilgili fiyat rolü.

CUD CUD bir kısaltmadır bağımlı çalisma geliri eĢsiz sertifikası. Bu iĢveren tarafından verilir ve uzmanlık mali yıl içerisinde iĢçiye ödenen brüt ve net miktarını gösterir. Bu belge aynı zamanda gelir belgesi gibi çalıĢanlara benzer kullanılır, örneğin, emeklilik geliri ya da bir ortaklık projesi geliri. CUD iĢveren tarafından teslim olmaktır veya emeklilik faydalar sağlar tarafından,vergi mükellefine. bir çalıĢan sadece o yıl CUD gelir tablosu olana sahipse, bir vergi Yerine, gelir tanıtımı gelir vergisinden muaf, uygulanmıĢ olması doğru Ģekilde düzeltme iĢlemleri. Ancak, olabilir, bir vergi beyannamesi gönderin nerede, örneğin, CUD içinde tanıklık tüm masraflar dıĢında yıl içinde tahakkuk var ise, niyetinde gelirlerinden kesinti veya kesinti.

Ev iĢleri ile ilgili olarak, iĢverenin gelir vergisi kesintisi olamaz stopaj iĢletim değildir personel kodrosu(hizmetçi, dadı ve genel tüm çalıĢanlar”Ev iĢi” sözleĢmesi kapsamında). Bunun için ev iĢleride yükümlüdür bir vergi beyannamesi sunmalı, tasfiye ve vergilerin (gelir vergisi ve ek) alınan ödemeleri nedeniyle ödemek, Sosyal Güvenlik prim net, gelir eğer bütün yıl çalıĢmıĢ olduğu zaman takvim yılı içinde 8.000 € aĢıyorsa Bunun yerine sadece altı ay çalıĢtıysa eğer.o gelir sınırı 4.000 € düĢüyor. Hatta böyle bir durum, ancak, çalıĢanlar için vergi indirimlerive bakmakla yükümlü oldukları bağımlı aile üyeleri. Normal vergi yılı, özel durumlar dıĢında, 1 Ocak ve 31 Aralık arası, vergi tabi gelir üzerinden hesaplanır. CUD, kağıt Ģeklinde, stopaj ajan (iĢveren) tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Iki çift, çalıĢana ya da asimile, 28 ġubat sonraki yılında gelir sertifika belgesinde içerilen yıl. ÇaliĢma iliĢkisi, vergi döneminin bitiminden önce sona ererse, iĢçiye kendi isteği üzerine teslimat 12 gün içerisinde yapılmalıdır. Model aynı zamanda elektronik olarak iletilebilir, yeterki iĢçinin alabilmesi ve baskı fırsat olması Ģartıyla sonraki iĢlemleri. Bu modda ekarte edilmelidir, örneğin, ne zaman yerine gelen yedek ölen iĢçinin mirasçılarına sertifika vermekle zorunludur, veya sona ermiĢtir çalıĢma iliĢkisinde. Bu nedenle stopaj vergi yükünün elinde kalır, her bir çalıĢan bir elektronik sertifika alması mümkün olmasını sağlamak, aksine, teslimat kağıt üzerine, sağlanır. YIL SONU DENGELEME Her vergi dönemi sonunda, çalıĢma iliĢkisinin feshi tarihinde, iĢveren dengelemeyi küresel kesintiler arasında gercekleĢtirir ve her ödeme döneminde ve vergi toplamı yapılır yıl içinde ödenen ücretten, ya da çalıĢma iliĢkisinin feshi tarihine kadar.


Bu iĢlem çalıĢan için ortaya ne çıkabilir: _ bir kredi, iĢveren tarafından karĢılanır ücret ödenimi dengeleme yapayılan ay içinde (IĢçi Mod. 730 imzalamıĢ ise) _ bir borç vergiden dolayı, iĢveren ödenecek ilk maaĢtan kesinti gerekir (Her Mod. 730 imza atan) Alakalı maaĢ yeterince değilse denge bazı vergileri kapsayacak, devam edebilirsiniz,aĢağıdaki Ģekilde, alternatif olabilir: _ içĢi yazılı olarak beyan edebilir iĢverene sayılır miktarda olan borçlarını ödemek istediğini,bu durumda, yedek hazine ödemek zorundadır, denkleĢtirme operasyonun iĢleminden sonraki gelecek ay, çalıĢan tarafından verileçek borç tutarları, ne olursa olsun çalıĢanın iade etzin ya da etmezin; _ ĠĢçi izin verebilir iĢverene, daima yazılı, bir sonraki ödeme döneminde kazanç ayrıca ücret artırımı için.

Ne zaman sunulmalı vergi beyannamesi Her zaman değil, ancak, bağımlı iĢçi vergi iade sunmakla yükümlüdür. Örneğin, o muaftır, neyden kayna klanır yıllık gelir: _ Bağımlı çalıĢma ve benzer (tamamen yardımcısı tarafından düzeltilmiĢ ve CUD içinde onaylanmıĢ); _ Ana evi (ilgili iĢler ile); _ Miktarda bir vergi ya da vergi yerine stopaja tabidir (Hazine bonosu üzerine Örneğin faiz). Vergi mükellefi, rahatlamıĢ olabilir, ancak, kolaylık sunmaları gerekir vergisi beyannameleri kapsamında. Bu olur, örneğin, yaptı masraflardan dolayı talebi gelirlerinden kesinti ya da vergi indirimi , bağımlı aile için bir kesinti almak hakkına sahiptir ve iĢveren bunu hesaba almamıĢtır, ya da bir önceki yıl yapılan beyanlardan doğan fazla vergi iadesini isteme veya aynı yıl yapılan iĢlemlerden. NE ZAMAN SUNMASI GEREKLĠ DEĞĠL En fazla varsayımlar ve en yaygın hipotez genellikle bağımlı iĢçi vergi beyannamesini sunmaktan muaf olur aĢağıdaki gibidir: _Sadece tek bir bağımlı çalıĢanın geliri tek bir stopaj acentesinden herhangi bir stopaj vergileri yapmak zorundadır; _ Sadece bağımlı çalıĢanların geliri birkaç kiĢi tarafından ödenmiĢ, eğer son iĢverenden istendiyse önceki raporlar içinde ödenen gelir dikkate almak ve dolayısıyla o dengelemeyi yaptı, binaların geliri, sadece ana binanın sahibi ve olası alaka (garaj, bodrum, vb). _ Toplam gelir, net gelir asıl ikametle ve ilgili aletleri, kesinti çalıĢması beklenen süre ile korele olmadığı için de bir gelir çalıĢanların benzer katkıda 4.800 € geçmeyen (ör. ücretleri mesleki


faaliyeti için alınan “Intramural” hastane içinde meslek sahibi Ulusal Sağlık Hizmeti kapsamında personel), serbest meslek geliri, basitleĢtirilmiĢ Ģirket gelir hesapları, ticari faaliyetlerden gelir genellikle düzenli olarak yapılmayan, serbest meslek geliri düzenli olarak yapılmayan; _Toplam gelir hala teĢkil, bağımlı çalıĢma gelir katkısı veya asimile 365 günden az bir çalıĢma süresi ile, 8.000 € geçmeyen (birincil konut ile ilgili iĢler hariç) ve üzerinde stopaj yapılmamıĢ; _ Bağımlı çalıĢanın gelirine sahip ve ek olarak, muaf gelir(örn. Inail sadece kalıcı sakatlık veya ölüm maaĢ ücretli, belli burslar, ayrıcalıklı emeklilik sıradan askerler için ödenen, emekli maaĢları, yardımları dahil katılım parası ve faydaları ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından sağlanan kör sivillere için; sağır ve engelli sivillere, sübvansiyonlar hanseniani lehine, sosyal emeklilik, toplam tutar 7.500 € geçmeyen ücretler amatör spor kaynaklanan;) _ Bağımlı çalıĢma gelirine sahip ve ek olarak, sadece gelir stopaj vergisi olarak (örneğin faiz banka hesapları ya da postane üzerinde) vergi değiĢtirme veya gelir tabi (örn. BOT faiz ödemeleri veya diğer borçlanma kamu senetleri). DĠKKAT Her durumda istisna edilirse vergi iade teslim ne zaman brüt vergi (gelir vergisi), bağımlı çalıĢan için eksi kesintiler, bakmakla yükümlü aile ve stopaj, ve 12 € geçemez, aynı zamanda, muhasebe kayıtları tutmak zorunluluğu yok. Bağımlı iĢçinin stopaj ödenmesi iĢveren tarafından doğrudan ödenir aylık ödemeyle Hazineye gelen ayın 16 günü içinde çalıĢanın maaĢından alıkoyulan miktarla. Bağımlı çalıĢmadan Kesintisi buna benzer gelirler içinde sorumludur, dahil olmak üzere: • kooperatif üyesi olan iĢçiler tarafından alınan gelir •Bağımlı çalıĢanın ödenekleri ve ücretleri geçici iĢ sözleĢmesiyle (ayrıca geçici olarak bilinen ya da kiralık); •Burs tutarı altında alınan; • koordineli ve sürekli iĢbirliği ile ilgili olarak ödenen ücret; • Rahipler için ücret; • Ek emeklilik fonu tarafından ödenen emeklilik; • Toplumsal olarak yararlı çalıĢanlar tarafından alınan ücret. DĠKKAT bağımlı aile indirimi almak için maaĢ zarfında, bağımlı iĢçi “yıllık” beyan etmelidir iĢverene haklarının olması ve onların kendilerini kesintiler kullanmak niyetinde olan insanların vergi kimlik numarasını göstermelidir. Düzenlenen gelir türüne bağlı olarak (bağımlı çalıĢma, emeklilik, serbest meslek, basitleĢtirilmiĢ muhasebe firması ve diğer bazı gelirler) vergi indirimleri verilir( yani brüt indirimi) bir ölçekte kayan gelir arttıkça,. yasa ile belirlenen bir eĢik de sıfıra gelir. Gelir beyanı


Vergi pozisyonuyla ilgili bilgilendirmek için Mali Yönetimi beyan sıradan aracıdır vergi mükellefine. Beyan idari denetim gücüne bağlıdır. MODEL 730 Bağımlı iĢçiler ve emeklilker (belli bir gelir sahibi),Model 730 ile bildirimde sunabilirler, iĢverenizin yardımından yararlanarak veya emeklilik sağlayan kurum. Alternatif olarak, bağımlı iĢçiler Vergi Yardım merkezlerinden biri olan (CAF) ile kontak kurabilirsiniz, sendikalar tarafından kurulan veya iĢveren tarafından,veya lisanslı profesyoneller (yeminli mali müĢavirler,iĢ danıĢmanları, muhasebeci veya iĢ değerleyici, muhasebeci). Model 730 ile aĢağıdaki gelirler iddia mümkündür: • bağımlı çalıĢma geliri; • bağımlı çalıĢma gelirlerine benzer (Örneğin,sürekli ve koordineli iĢbirliği sözleĢmeleri ve proje çalıĢması); • arsa ve binalardan gelir; • sermaye kazançlar; • serbest meslek geliri bunun için KDV gerekli değildir; • bazı gelirler “farklı”; • bazı gelirler ayrı vergiye tabi; Diğer gelir türleri Sahiplerine (dahil, Ģirket geliri, serbest meslek geliri bunun için KDV talep edilir, ev iĢi geliri, belli bir gelir “farklı” ve sermaye kazançları) kullanamazsınız model 730 ve Benzersiz Bireyler UNICO modeli kullanmanız gerekir. Model 730 sunan vergi mükellefleri için vergisi stopajı son tarih 30 Nisan, kim aracı kullanırsa (Caf ya da profesyonel nitelikli) 31 Mayıs içinde yapabilirsiniz. Eğer, vergisi stopajı sunuldu ise, model730 tamamlanmıĢ olmalıdır ve sergilemek gerekmediği vergi belgelerini, vergi mükellefi, ancak beyanname verilmesini takip eden dördüncü yılın 31 Aralık tarihine kadar muhafaza gerektirir. Servis için herhangi bir üçret ödenmez. Model usulüne uygun olarak tamamlanmıĢ sunulur ise CAF veya profesyonel nitelikli, hizmeti ücretsizdir. Mükelleflerin model tamamlanma yardım çağrısında ise CAF ve profesyonel nitelikli bir ücret ödemek gerekmektedir, beyanname ile ilgili tüm belgeleri sunmaları gerekmektedir. Bunlar, gerçekten, modelinde yer alan bilgilerin mükellef tarafından üretilen belgelere uygun olduğundan emin olmak için bir zorunluluğu vardır. Belirli süreli iĢ sözleĢmeleri ile iĢçi bir yıldan azbir süre ise model 730 sunabilirler: • Gelir vergisi stopajı, sadeçe iĢ iliĢkisi en azından Nisan Temmuz ayı arası sürüyor ise; • Bir Caf çalıĢanı veya nitelikli bir profesyonel, en azından Haziran Temmuz ayı arası sürüyor ise; Model 730 ayrica eklem Ģeklinde sunulabilir, iki eĢlerden birinin vergi stopajı ya da bir CAF veya profesyonel nitelikli, burada her iki eĢinde bireysel vergi yardımı alabilir.


Ortak beyanname sunmak mümkün eĢin mali açıdan bağımlı değilse ve, herhangi bir kategoriden geliri ile model 730 beyan edilebilir, hariç, örneğin, serbest meslek ve iĢletme. Ortak beyanname her iki eĢin birinden ölümü halinde sunulamaz, vergi beyannamesi sunumundan önce meydana geldi ise. KIM KULLANMALI UNICO MODELINI Neleri olan kiĢiler: • fon gelirleri (Arazi ve binalar); • sermaye kazançları; • bağımlı çalıĢma geliri; • serbest meslek geliri; •Ģirket geliri; •farklı gelirler. Muhasebe kayıtlarını tutmak zorunda olan mükellefler her zaman UNICO modeli kullanmak zorundalar (örneğin, müteahhit tüccarlar esnaf ve meslekler). UNICO modelini tamamla talimatları içinde hangi durumlarda sunumun muaf olduğu gösterilir. SUNUM KOġULLARI Beyanname bu Ģartlar içinde yapılmalıdır: KAĞIT ile postane ofisleri teslim edilmesi 2 Mayıs ve 30 Haziran tarihleri arasında TELEMATIK doğrudan (internet üzerinden) aracılar vasıtasıyla 30 Eylül içinde BEYANNAME ZAMANINDA SUNULACAK BELGELER • CUD iĢveren tarafından verilen veya emeklilik tarafından ve diğer stopaj sertifikaları çalıĢanların gelir vergisi tevkif belirten, bağımlı çalıĢma gelirlerine benzer, serbest meslek geliri arasıra,vesaire; • Herhangi bir sağlık maliyetleri (doktor/ genel,uzman,cerrahi,eczane,vesaire) vergi indirim hakkı verilir 129,11 € marjını çıkardıktan sonra. • Eğitim ücretleri • Öğrenim ücretleri anaokulları için • kiĢisel bakım çalıĢanları için harçamalar • Veteriner ücretleri ((Fazla olan) • Yıllık kayıt spor tesislerine • Kira masraflarını olanlar için bir kesinti beklenmektedir evi asıl ikamet olarak kullandında. Tüm faturalar ile belgelendirilmiĢtir, makbuz , makbuzlar,yapılan harcamaların olduğunu gösteren makbuzlarla, yıl içinde, bunun için gelirden indirim beklenir, brüt kesinti veya onayı; Diğer belgeler,bu harçamaların vergiden veya muafiyet tanınması için gerekli, mesela: ev satın almak için kredi sözleĢmesinin bir kopyasını, hayat sigortası için, poliçesi kopyası veya sigorta Ģirketi tarafından verilen diğer sertifikalarda indirim için Ģartların varlığını kanıtlamaktadır. • Vergi avans ödeme belgeleri vergi mükellefi tarafından bağımsız olarak yürütülen;


• Son sunulan beyannamede, eğer bunda fazlalık vergi kredisi vurgulanmıĢ oldu ise iddia edebilirsiniz model 730 içinde. Eğer çalıĢanın bir kredisi varsa, yani model 730 ile zorunlu oldundan daha fazla ödeme yaptı ise herhangi bir geri vergi iadesi doğrudan maaĢ zarfı veya emeklilik oranında, temmuz ayından baĢlar(emekliler için ağustos ayı veya eylül ayında baĢlar); iade edilecek tutar durumunda, o zaman, bu ücret doğrudan maaĢtan kesilir(temmuz ayindan baĢlar) ya da emeklilikten (ağustos ayı veya eylül ayında baĢlar).

MaaĢ veya emeklilik borçu ödemek için yetersiz ise, kalan kısım, artı aylık faiz önümüzdeki aylardaki kazancindan tevkif edilecektir. Kesintiler Talep hakkina sahip beyanamede Eġ için hukuken ve fiilen ayrılmıĢ değilse ÇOCUKLAR, Doğal dahil, tanıdıhı, evlatlıklar, emanet ona ve bağlı DĠĞER AĠLE ÜYERLERI (ama sadece vergi mükellefi ile yaĢıyor ise ya da o bir bakım parası alıryorsa mahkeme eylemleri sonucu olmayan) Ebeveyn (evlaklik alanda) kardeĢ ve kardeĢim çocukların torunları ayrılmıĢ eĢ güvey, gelin, kayınvalide kayınpeder sonraki yakınları (doğal olsada) Bağımlı sayılmak için, aile üyesinin geliri 2.840,51 € geçmemeli Bakmakla yükümlü oldukları eĢ ve çocuklar için kesinti hakkına sahiptirler onlar vergi mükellefi ile yaĢamasa bile, Ġtalya'da ikamet etmeseler bile. Çocuklar için indirim bağımsız olarak gerçekleĢir onların belli yaĢ sınırlarını aĢmıĢ veya aĢmamıĢ olması ya da eğitime kendilerini adamıĢ ya da adamamıĢ olmaları veya ücretsiz staj. Kesinti miktarı sabit değil ama değiĢir vergiye tabi yıl düzenlenen toplam gelirin bir fonksiyonuna göre . GELIRDEN DÜġÜLEBILEÇEK HARÇAMALAR Indirilen giderler olanlardır beyanname verilmesi sırasında gelirden çıkarılandır, bir vergi geliri elde eder ve vergi mükellefi tarafından ulaĢılan maksimum değerle eĢittir. Ana harcamalar arasında düĢülebilir sosyal güvenlik katkı paylarının kapsadığı zorunlu bakım ve gönüllü , ek emeklilik katkıları ve primler ve katkılar bireysel emeklilik , liberal ödemeler “kazançı olmayan “ ve dini kurumlara bağıĢlar, genel sağlık maliyetleri ve belirli hizmet özellikleri bedensel engellilere. Beyannameye kabul edilmek için, maliyetler yıl içinde tahakkuk olmalıdır o bunun için sunulmuĢtur, aslında daha önceki yıllarda yapılmıĢ olsa bile (kriter”nakit olarak”) NASIL BELGELENIR HARÇAMALAR


DüĢülebilir maliyetlerin dokümantasyonu (ve indirilecek) genellikle faturalardan oluĢur, makbuz veya makbuzlar mükellefe verilir, kim miktarı aldı ise, kendi vergi kodu veya KDV numarası. ÖZÜRLÜ ĠNSANLAR ĠÇĠN KOLAYLAġTIRMA Özürlü insanlar için, ve aileleri, vergi hukuku özel vergi avantajları tanır. Bunlar arasında araç satın alma ilgili olanlar, bakıcılara yapılan harcamalar için kesinti veya mimari engellerin kaldırılmasına, ve sağır kör için indirimler, teknik yardım ve bilgisayar satın almayı kolaylaĢtırılma.

EK GELIR VERGISI Gelir vergisi stopajına ek olarak, iĢveren verdi tutarlardan keser ayrıca ek bölgesel ve belediye. Toplam gelir ile çarpılarak hesaplanır belirlenir IRPEF amaçlar için , net yükten düĢülebilir, bölgeler tarafından kurulan oranlar ve yerel yönetimlerden. Mükellef gelir vergisi ödemek zorunda değilse, kesinti veya vergi kredileri yabancı gelir etkisinde olmuĢ olmasına rağmen (son bir stopaj uğramıĢ oldular) herhangi bir ek ödeme olmamalıdır. Diğer katılımcılar Bağımlı çalıĢma ve benzerinden farklı gelir sahipleri olanlar, tespiti ve ek ödeme gelir beyanname ofislerinde gercekleĢir. Bu durumda, mükellef ödemeyi yapmak için bölge ve ġehir belirlemelidir. (kontrol ettikten sonra, Belediyelerin durumunda, eğer verilmesi gerekirse), ikametinize göre. SORUġTURMA Bir vergi mükellefinin bir değerlendirme haber alır ise, bildirime 60 gün içinde yanıt vermek zorundadır bu soruya cevap vermez eğer soruĢma sabitleĢir ve bu nedenle verilmesi gereken büyük miktarlar toplanır (vergi ve cezalar tam olarak). alınacak davranıĢ birçok faktöre bağlıdır: a)Tam ititaz. Itiraz Ġl Vergi Komisyonuna savunma mümkün olan tüm yollarla. b) Kısmi itiraz, Eylem vergi ve cezaların tanımlanması bir kısmının ödenmesi ile c)üyelik ile soruĢturma. SoruĢturma için baĢvuruna daha fazla bir süre veriliyor hareket itiraz için. d) Feragat. Eylem ve SoruĢturmadan vazgeçmek ve kabul edilen ödemeyi sağlamak e) kolaylaĢtırılma tanımı sadece cezalara. daha az bir ölçüde ceza süresi içinde ödenirse. SıkıĢtırılmıĢ tüm belgeler ve beyanname hukuken belirlenen (10 yıl) süre içinde özenle muhafaza edilmeli.

Fisco in Italia lingua Turco  
Fisco in Italia lingua Turco  

Fisco in Italia lingua Turco

Advertisement