Page 1

~1~


คานา ในปั จจุบนั Technology ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการใช้ ชีวิตประจาวันเพิ่มมากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ น การเดินทาง การ สือ่ สาร สือ่ ต่างๆ และเครื่ องมืออานวยความสะดวกอีกมากมาย ในรายวิชา Arti 3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ อาจารย์ได้ ชี ้แนะถึงความสาคัญของเทคโนโลยี เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันเพื่อให้ เกิดความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ ้นในกาดาเนินชีวิต ดังนั ้ น้ ตามกระบวนการเรี ยนการสอน จึงได้ มกี ารให้ นกั ศึกษาแต่ละคนได้ ผลิตสินค้ าขึ ้นเพือ่ นามาขายในงาน Gift on the moon 2013 ที่สาขาวิชาศิลปกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ซึง่ สินค้ าที่ทาขึ ้นนันต้ ้ องมีเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ในการผลิตด้ วย

นายชนสรณ์ เวชสิทธิ์ ผู้จัดทา

~2~


สารบัญ หน้ า บทที่ 1 โครงการออกแบบผลิตสินค้ าเพื่อขายเป็ นของที่ระลึกในเทศกาลแห่ งความรัก -ที่มาและความสาคัญของโครงการ

4

-วัตถุประสงค์

4

-แนวความคิด

4

บทที่2 การดาเนินการออกแบบ -แนวความคิดในการออกแบบพวงกุญแจหน้ าเด็ก ความต้ องการและจุดมุง่ หมาย ( concept )

5

รูปลักษณ์ที่ต้องการ ( Design Briefs )

5

บทที่ 3 กระบวนการออกแบบ -อุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิต

6

-ขันตอนการออกแบบ ้

7

บทที่ 4 สรุปผลการทางานการนาไปขายจริงในงาน Gift on the moon 2013 -สรุปยอดการขาย

10

-สรุปปั ญหาที่พบ

11

-อุปสรรคของการทางาน

11

~3~


บทที่ 1 โครงการออกแบบผลิตสินค้ าเพื่อขายเป็ นของที่ระลึกในเทศกาลแห่ งความรัก

ที่มาและความสาคัญของโครงการ

เนื่องจากในปั จจุบนั วัยรุ่นมีคา่ นิยมเรื่ องวันแห่งความรักตามสมัยนิยม อย่างเช่น วันวาเลนไทน์ ซึง่ ในวันวาเลนไทน์จะมีการแสดงความรักของคูร่ ักไม่วา่ จะเป็ นการให้ ของขวัญ การบอกรัก จึงเกิดความคิด ว่าการออกแบบสินค้ าที่มีความหมายของการแสดงความรักหรื อเป็ นสื่อรักแทนใจ จะได้ รับความนิยมจาก วัยรุ่นและวัยอื่นๆในเทศกาลแห่งความรักนี ้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิต/จัดทา จาหน่ายในงาน Gift on the moon 2013 วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2556 2. เพื่อประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้ องมาเป็ นแนวทางสาหรับการออกแบบ 3. เพื่อศึกษาคุณสมบัตขิ องวัสดุตา่ งๆเพื่อนามาประดิษสินค้ าตามรูปแบบที่คดิ ไว้ แนวความคิด พวงกุญแจนี ้ เป็ นการออกแบบรูปหน้ าคนในรูปแบบการ์ ตนู ที่สื่ออารมณ์ของคนที่มีความรัก พวง กุญแจนี ้มีน ้าหนักเบาเหมาะแกการห้ อยไว้ กบั กุญแจให้ ดมู ีความสวยงาม และยังนาไปเป็ นของฝาก เล็กๆน้ อยๆให้ กบั คนที่เรารักได้ อีกด้ วย

~4~


บทที่2 การดาเนินการออกแบบ แนวความคิดในการออกแบบพวงกุญแจหน้ าเด็ก 1. ความต้ องการและจุดมุ่งหมาย ( concept ) - ต้ องการออกแบบพวงกุญแจในลักษณะของการสื่ออารมณ์ตา่ งๆ และด้ านหลังจะมีรูป หัวใจติดไว้ ด้วยเพื่อเอาไว้ เป็ นของขวัญวันวาเลนไทน์ให้ คนที่เรารัก เพื่อสื่อหัวข้ องานที่ ได้ รับ ก็คือ Love Product 2. รู ปลักษณ์ ท่ ตี ้ องการ ( Design Briefs ) 2.1 พวงกุญแจที่สามารถหาวัสดุได้ ง่าย และราคาไม่แพง 2.2 สามารถมอบเป็ นของขวัญให้ คนที่เรารักได้ โดยมีขัน้ ตอนการออกแบบ การแก้ ไขปั ญหาและพัฒนารู ปแบบจนกระทั่งสาเร็จเป็ น ผลงานออกแบบที่ใช้ ได้ จริง 1. ภาพต้ นแบบเพื่อนาไปสู่การพัฒนาสินค้ า

~5~


บทที่ 3 กระบวนการออกแบบ อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการผลิต 1. กระดาษสติก๊ เกอร์ 2. อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี - การออกแบบ โปรแกรม Adobe Illustrator - การพิมพ์ เครื่องปริน้ Epson R 230 3. อุปกรณ์ ในการทา - ไม้ อัด - เลื่อยฉลุ - ไม้ บรรทัด - วงเวียน - สว่ านไฟฟ้า - ดินสอบ - พวงกุญแจ - แม็กเย็บกระดาษ 4. Packaging - ถุงแก้ วขนาด 2x4 นิว้

~6~


ขัน้ ตอนการออกแบบ

รู ปแบบการทางานในโปรแกรม Adobe Illustrator

รู ปแบบการออกแบบสติก๊ เกอร์ DEKDEE LOVELY

~7~


ด้ านหน้ าพวงกุญแจ

ด้ านหลังพวงกุญแจ

~8~


บทที่ 4 สรุปผลการทางานการนาไปขายจริงในงาน Gift on the moon 2013

รู ปสมาชิกกลุ่ม DEKDEE ที่มา https://plus.google.com/u/0/ โดย : อ.ประชิต ทิณบุตร

ร้ าน DEKDEE

~9~


สรุปยอดการขาย

~ 10 ~


สรุปปั ญหาที่พบ รูปแบบพวงกุญแจยังไม่เป็ นที่นา่ สนใจ ทาให้ จาหน่ายสินค้ าไม่ได้ ตามที่ตงเป ั ้ ้ าหมายไว้ และสินค้ าที่ เป็ นพวงกุญแจมีวางจาหน่ายเป็ นจานวนมาก ผู้คนจึงมีตวั เลือกมาก ทาให้ ยอดการขายสินค้ าลดลง และ ในปั จจุบนั คนส่วนมากไม่นิยมให้ พวงกุญแจเป็ นสื่อรักแทนใจในวันวาเลนไทน์ สินค้ าจึงไม่เป็ นที่นา่ สนใจ

อุปสรรคของการทางาน การเลื่อยไม้ อดั ด้ วยเลื่อยฉลุทาให้ มีความล่าช้ าต่อการสร้ างชิ ้นงานแต่ละชิ ้น เพราะไม่มีเครื่ องมือที่ ดีกว่านี ้ เนื่องจากเครื่ องมือที่ทนั สมัยมีราคาแพง จึงทาให้ การเลื่อยไม้ เป็ นอุปสรรคของการทางาน

~ 11 ~


~ 12 ~

Arti3319-Chanason-101-Gift on the moon  

Arti3319-Chanason-101-Gift on the moon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you