Page 1

Hållbar utveckling Dåtid, nutid, framtid Hållbar utveckling består av tre delar Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”. Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Industrisamhällets framväxt, har lett till allt större uttag av naturresurser och växande problem med att hantera samhällets avfall och restprodukter. Bristande kunskaper och bekvämlighet, avsaknad av hanteringssystem, har under de senaste århundradena medfört att mycket av detta avfall ackumulerats i mark och vatten. En process som fortsatt in i våra dagar. Begreppet hållbar utveckling introducerades 1981 av den amerikanske författaren och miljövetaren Lester Brown. Det lanserades 1987 på den globala arenan i Brundtlandrapporten, och definierades där som en ”utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. En hållbar utveckling ska säkras. Naturresurser ska användas på ett sådant sätt, att vi kan lämna över en värld i ekologisk balans till kommande generationer. Ekologi och ekonomi har mycket gemensamt. En långsiktigt hållbar ekonomi, måste bygga på ekologisk säkerhet. De ramar som naturen sätter kan vi inte göra något åt, bara anpassa oss till. Med en ny världsbild och nya värderingar, som också leder till en ny ekonomi, kan samhället bli bibehållbart.

Hållbar utveckling  

Utställningstext om hållbar utveckling. Chalmers bibliotek.

Advertisement