Page 1

Love Product Gift on the moon

Silpagum 2013


1

ประวัติ นางสาวชลีมาศ ร่มโพธิ� 5111302534 ศศ.บ.511(4)/13A วิชาเทคโนโลยีเพื�อการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม E-mail : chaleemas18@gmail.com Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/

Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/


2

คํานํา รายงานนีเ� ป�นส่วนหนึ�งของวิชาเทคโนโลยีเพื�อการออกแบบ

รหัส

วิชา ARTI3319 ซึ�งในรายงานมีเนือ� หาเกี�ยวกับโครงการ Gift on the moon ซึ�งเป�นกิจกรรมของนักศึ กษาสาขาวิชาศิลปกรรม จัดขึน� เพื�อเป�น แนวทางในการสร้างผลงานเพื�อการออกร้านขายของ และแนวทางเหล่านี� สามารถทําให้มีรายได้ตอ่ ไปได้อกี ในวันข้างหน้า Gift on the moon จัด ช่ วงเวลาวันวาเลนไทน์ เป�นเทศกาลแห่งความรัก ซึ�งในงานจะมีของขายที� นักศึ กษาออกแบบมาเพื�อซือ� ให้กับคนที�เรารัก ไม่ว่าจะเป�น พ่อ แม่ ญาติพ�ี น้อง หรือคนรัก Gift on the moon อาจารย์ได้เสนอโครงการ Love Product เป�น โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื�อจําหน่ายในงานครัง� นี�

Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/


3

ปั จจุ บันกระดาษทรานเฟอร์ท�ีใช้กับการสกรีนเสือ� ฮีตทรานเฟอร์มีอยู ่หลากหลายประเภททัง� แบ่งตามลักษณะเนือ� ผ้าคอตตอน เนือ� ผ้าใยสังเคราะห์ หรือแบ่งตามประเภทของเครื�องพิมพ์ inkjet เครื�องพิมพ์ เลเซอร์ หรือแบ่งแยกย่อยลงไปตามประเภทเนือ� ผ้าสีเข้มและเนือ� ผ้าสีอ่อน การเลือกใช้ กระดาษทรานเฟอร์จึงจําเป�นต้องเลือกให้เหมาะกับประเภทงาน

กระดาษทรานเฟอร์แบ่งได้เป�น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ 1.กระดาษทรานเฟอร์ซบั ลิเมชัน� ( Sublimation Transfer paper) เป�นกระดาษที�ผลิตขึน� มาใช้ กับ เนือ� ผ้าใยสังเคราะห์โดยเฉพาะ โดยนําไปพิมพ์ลวดลายผ่านเครื�องพิมพ์อิงค์เจ็ทที�ใช้ หมึกซับลิ เมชัน� เท่านัน� ลักษณะกระดาษด้านที�พิมพ์ภาพผิวสัมผัสจะอาบนํา� ยาเพื�อเคลือบผิวเพิ�ม คุณสมบัติในการดูดซับนํา� หมึกซับลิเมชัน� ได้ดีเวลาพิมพ์ลวดลายจากเครื�องพิมพ์ลงกระดาษและ ช่ วยให้หมึกระเหิดย้อมติดลงบนเส้นใยได้ดี ตัวกระดาษจะมีคุณสมบัติซบั หมึกพิมพ์ไว้ท�ีผิวและ เมื�อถูกความร้อน(นําไปเข้าเครื�องกดความร้อน) หมึกจะระเหิดออกจากกระดาษย้อมลงไปบนเส้น ใยสังเคราะห์ ในกรณีท�นี ํามาใช้ งานกับผ้าเนือ� ผสมเส้นใยธรรมชาติ ส่วนที�เป�นเส้นใยธรรมชาติ หมึกพิมพ์จะไม่สามารถยึดเกาะย้อมลงไปในเส้นใยได้โดยตรงทําให้ภาพหรือลายที�พิมพ์ไม่คมชัด หรือเมื�อนําไปซักลายจะหลุดออก (ขึน� กับเส้นใยธรรมชาติท�ีเป�นเนือ� ผสมว่ามีเปอร์เซน� ต์มากน้อย เพียงใด) ผลลัพธ์ท�ไี ด้บนเนือ� ผ้าใยสังเคราะห์ 100% ภาพหรือลายบนเนือ� ผ้าจะให้สีสว่างสดใส คมชัดตามคุณลักษณะทางเคมีของหมึกซับลิเมชัน� และผิวสัมผัสจะเป�นเนือ� เดียวกับผ้าไม่มีกรอบ ฟิ ลม์โพลิเมอร์

2.กระดาษทรานเฟอร์องิ เจ็ท

(Inkjet

Transfer

paper) กระดาษทรานเฟอร์สําหรับ

เครื�องพิมพ์อิงค์เจ็ททดสอบและพัฒนาเพื�อใช้ งานร่วมกับหมึกพิมพ์ประเภทพิกเมนต์(Pigment base ink) ซึ�งเป�นเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ท�มี ีอยู ่ในเครื�องพิมพ์อิงค์เจ็ทซึ� งจําหน่ายอยู ่ในท้องตลาด ปั จจุ บัน (สามารถอ่านเพิม� เติมเรื�องหมึกพิมพ์ Pigment และ Dye Sulimation) เนื�องจาก เนือ� ผ้าเส้นใยธรรมชาติจําเป�นต้องใช้ หมึกพิมพ์สําหรับพิมพ์ผ้า (Pigment textile ink) หมึก พิมพ์จึงสามารถย้อมและติดทนอยู ่บนเส้นใยได้ดี แต่การจะนําหมึกพิกเมนต์สําหรับพิมพ์ผ้าที�มี ความเข้มข้นสูงในระดับเดียวกับงานพิมพ์ผ้ามาใช้ กับเครื�องพิมพ์อิงเจ็ทมีผลเสียต่อหัวพิมพ์ซ�ึง ออกแบบมาสําหรับหมึกพิมพ์บนกระดาษมีผลทําให้หัวพิมพ์ตันได้ง่าย (แม้แต่ในเครื�องสกรีนเสือ� ดิจิตอล DTG ความเข้มข้นของหมึกก็ยังเจือจางกว่าหมึกพิมพ์ผ้าอยู ่มาก)

ทางออกของ

ผู ้ผลิตกระดาษทรานเฟอร์อิงค์เจ็ทก็คือการออกแบบชัน� ฟิ ลม์(Polymer) ที�มีคุณสมบัติในการยึด เกาะเส้นใยผ้าขึน� มาแทน โดยชัน� ฟิ ลม์จะเคลือบอยู ่ท�ีผิวของกระดาษทรานเฟอร์ เมื�อพิมพ์หมึก พิมพ์(ลวดลาย)ลงไปบนชัน� ฟิ ลม์

และเมื�อนําไปกดด้วยความร้อนหมึกพิมพ์เปลี�ยนสถานะเป�น Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/


4

ของเหลวซึมลงไปอยู ่ภายใต้ชนั � ฟิ ลม์หลอมละลายเป�นเนือ� เดียวกัน ทําไมจึงต้องเป�นหมึกพิมพ์ประเภท Pigment base ink เนื�องจากองค์ประกอบทางเคมีมีความ เข้ากันได้ดีระหว่างหมึกพิมพ์กับฟิ ลม์(โพลิเมอร์) หมึกที�มีเนือ� สี

Pigment

โดยหมึกพิมพ์จะมีเม็ดเรซิ�นเคลือบอยู ่บนนํา�

และชัน� ฟิ ลม์โพลิเมอร์จะมีองค์ประกอบของพลาสติกเคลือบอยู ่บน

กระดาษทรานเฟอร์อิงเจ็ท เมื�อถูกความร้อนหมึกพิมพ์พิกเมนต์จะหลอมละลายและซึมลงไปอยู ่ ใต้ชนั � ฟิ ลม์(ไม่เยิม� เปรอะซึ มเลอะ)รวมเป�นเนือ� เดียวกันมีลักษณะเป�นเนือ� เจล

ต่างกับหมึกประเภท

dye sublimation เมื�อถูกความร้อนจะระเหิดอย่างรวดเร็วไม่สามารถคงสถานะอยู ่ในชัน� ฟิ ลม์ท�ี เคลือบบนกระดาษ ดังนัน� หากนําเครื�องพิมพ์อิงค์เจ็ทที�เติมหมึกซับลิเมชัน� มาใช้ กับกระดาษทราน เฟอร์อิงค์เจ็ทจะเป�นการใช้ งานกระดาษทรานเฟอร์ท�ีผิดประเภททําให้ได้ผลลัพธ์ในการพิมพ์ ออกมาไม่ดี จากที�กล่าวมาข้างต้นกระดาษอิงเจ็ททรานเฟอร์ทุกยี�ห้อจึงจําเป�นต้องมีชนั � ฟิ ลม์เคลือบอยู ่ และ ผลลัพธ์ของการพิมพ์ท�ไี ด้คือ เมื�อพิมพ์ลายลงบนเสือ� ชัน� ฟิ ลม์ก็จะหลงเหลือเป�นกรอบสี�เหลี�ยม มัว ๆ เคลือบอยู ่บนเนือ� ผ้า หากผู ้ใช้ งานไม่ต้องการให้เกิดกรอบสี�เหลี�ยมบนเสือ� ที�พิมพ์จะต้องทํา การตัดพืน� ที�ส่วนเกินที�ไม่ได้ถูกพิมพ์ลวดลายออก หรือในรุ ่นที�สามารถนําเข้าเครื�องตัดแบบ

โดยใช้ กรรไกร

หรือปากกาตัดสติก� เกอร์

cutter / Plotter ได้ก็จะช่ วยทุ่นแรงในการตัด

กระดาษทรานเฟอร์อิงค์เจ็ทหลายยี�ห้อนอกจากใช้ กับผ้าคอตตตอนเป�นหลักแล้วยังระบุ ไว้ว่า สามารถใช้ ได้กับผ้าเนือ� ผสมหรือเส้นใยสังเคราะห์ 100% ได้ด้วย ทําไมจึงเป�นเช่ นนัน� เนื�องจาก หมึกพิมพ์ไม่ได้ถูกพิมพ์ยึดเกาะบนเส้นใยผ้าโดยตรงแต่ซึมลงไปอยู ่ในชัน� ฟิ ลม์ ตัวยึดเกาะบนเส้น ใยผ้าจริง

คือชัน� ฟิ ลม์ซ�ึงมีคุณสมบัติในการยึดเกาะได้ดีในทุกเส้นใยผ้าไม่จํากัดเฉพาะเส้นใย

ธรรมชาติ กระดาษทรานเฟอร์อิงค์เจ็ท(ส่วนใหญ่) จึงระบุ ให้ใช้ ได้กับเนือ� ผ้าทัง� เนือ� ผสม เนือ� คอตตอน และเนือ� ผ้าใยสังเคราะห์ 100% กระดาษทรานเฟอร์อิงค์เจ็ทยังแบ่งแยกย่อยตาม ประเภทของเนือ� ผ้าได้อีก 2 ประเภทคือ ใช้ กับผ้าสีอ่อนและกระดาษทรานเฟอร์สําหรับผ้าสีเข้ม สามารถอ่านเพิม� เติมได้ในหัวข้อ กระดาษทรานเฟอร์สําหรับผ้าสีเข้ม

3.กระดาษทรานเฟอร์สาํ หรับเครื�องพิมพ์ Laser (Laser Transfer Paper) กระดาษทรานเฟอร์ ใช้ ร่วมกับเครื�องพิมพ์เลเซอร์

เริม� มีการผลิตและจําน่ายออกมาทีหลังเมื�อ

3-4

ปี ท�ีผ่านมา

เนื�องจากในอดีตย้อนไปเมื�อ 4-5 ปี ท�แี ล้ว จํานวนผู ้ใช้ งานเครื�องพิมพ์ Laser มีปริมาณที�น้อย กว่า จะพบเห็นได้เฉพาะในออฟฟิ ตใช้ ในสํานักงานเท่านัน� และราคาของเครื�องพิมพ์เลเซอร์ท�ีมี ราคาที�สูงมาก

ณ.ปั จจุ บันเมื�อราคาเครื�องพิมพ์เลเซอร์ถูกลง และองค์ประกอบทางเคมีของ

หมึกพิมพ์ประเภทผงหมึก(โทนเนอร์)มีความเข้ากันได้เป�นอย่างดีกับกระบวนสกรีนเสือ� แบบ ฮีตทรานเฟอร์ ทําให้ผู้ผลิตกระดาษทรานเฟอร์หันมาวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติกระดาษของตน Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/


5

ให้สามารถใช้ งานได้ดีกับเครื�องพิมพ์เลเซอร์ เนื�องจากผงหมึกทํามาจากเรซิ�นซึ� งมีพลาสติกเป�น องค์ประกอบทางเคมี

และมีคุณสมบัติในการยึดเกาะและกันนํา� ได้ดีกว่าหมึกพิกเมนต์

อีกทัง�

หลักการทํางานของเครื�องพิมพ์เลเซอร์คือการให้ความร้อนจาก Fuser ในการหลอมละลายผง หมึกเพื�อฉาบลงไปบนกระดาษ อย่างไรก็ดีแม้ว่าคุณสมบัติของหมึกพิมพ์หรือผงหมึกเลเซอร์จะ คุณสมบัตเิ หมาะกับงานฮีตทรานเฟอร์เพียงใดแต่ก็ยังไม่เพียงพอที�จะยึดเกาะบนเนือ� ผ้าได้ด้วยตัว มันเอง อิงค์เจ็ท

การยึดเกาะยังต้องอาศัยฟิ ลม์(โพลิเมอร์)เป�นตัวช่ วยเช่ นเดียวกับกระดาษทรานเฟอร์ ดังนัน� กระดาษทรานเฟอร์แบบเลเซอร์จึงคงต้องมีชนั � ฟิ ลมม์โพลิเมอร์เคลือบอยู ่

เช่ นเดียวกัน ข้อด้อยของกระดาษทรานเฟอร์แบบเลเซอร์คือจํากัดการใช้ งานกับเครื�องพิมพ์เป�น บางยี�ห้อและบางรุ ่นเนื�องจากกลไกของเครื�องพิมพ์เลเซอร์อาศัยหลักการให้ความร้อนเพื�อหลอม ผงหมึกที�อุณหภูมิสูงและตัวกระดาษจะต้องถูกม้วนกลิง� ผ่านลูกยางความร้อน

ทําให้การ

ออกแบบกระดาษให้เข้ากันได้ดีกับเครื�องพิมพ์เลเซอร์ทุกรุ ่นทุกยี�ห้อเป�นไปได้ยาก

แม้แต่ในยี�ห้อ

เดียวกันการใช้ งานก็จําเป�นต้องเรียนรู้การตัง� ค่ากระดาษ(ความหนา ความมัน)ให้เหมาะสม หาก ใช้ งานไม่ถูกรุ ่นหรือปรับตัง� ค่ากระดาษไม่ถูกต้อง เครื�องพิมพ์(Fuser)

จะทําให้กระดาษติดที�ตัวให้ความร้อนใน

เมื�อกระดาษติดชัน� ฟิ ลม์บนกระดาษทรานเฟอร์จะหลอมละลายติดไปบน

Fuserอาจเกิดความเสียหายกับเครื�องพิมพ์ได้ ที�มา : http://xn--12c2bji4aucc3c4b0azd1r1g.com/article/

Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/


6

ขัน� ตอนการทํางาน ขัน� ตอนแรก เตรียมอุ ปกรณ์ดงั นี� 1. กระดาษทรานเฟอร์หาซือ� ได้ท�ี B2S หรือ ร้านเครื�องเขียนชัน� นําทัว� ไป 2. คัตเตอร์ ไม่บรรทัด แผ่นรองตัด ซอง พลาสติกใสขนาด 3x5 นิว� 3. เสือ� ยืด กระเป๋ าผ้า หรือ ผ้าเชด� ขัน� ตอนในการเตรียมไฟล์ภาพและการพิมพ์ กําหนด เครื�องพิมพ์เป�น “กระดาษพิมพ์ลายบนเสือ� ”หรือ”tShirt

Transfer

paper”

หรือกําหนดคําว่า

“Reverse”หรือ “Fip Horizontal”

รูปที�

1

แสดงถึงการปริน� รูปที�ลงบน

กระดาษ ทรานเฟอร์

ขัน� ตอนการตัดภาพ สามารถตัดภาพให้เหลือขอบได้เล็กน้อยเพื�อความสมํา� เสมอของกระดาษ

รูปที�

2

แสดงการไดคัตของกระดาษ

ทรานเฟอร์

Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/


7

หลังจากที�ทําการไดคัตภาพเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําการรีดลงบนเสือ� ยืด ก่อนอื�นต้องรีดเสือ� ให้เรียบก่อน จากนัน� เราค่อยๆวางภาพโดยควํา� หน้าภาพลงบนเสือ� พอจัดวางเรียบร้อยแล้ว เราจะให้เตารีด หรือแท่นอัดผ้าเรียบก็ได้แล้วแต่ความถนัด

ภาพที� 3,4 แสดงการจัดวางและการให้แท่นรีดผ้าทับลงบนเสือ�

ภาพที� 5,6 แสดงการลอกลายภาพออกจากเสือ�

Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/


8

ภาพที� 7 แสดงการรีดที�เสร็จเรียบร้อยสมบู รณ์

เคล็ดลับ 1. รอให้งานพิมพ์เย็นลงจากนัน� ค่อยๆลอกแผ่นหลังออกจากผ้า สมํา� เสมอกัน

หลังจากพิมพ์เย็นลงแล้วงานพิมพ์จะมีเนือ� ด้าน

โดยดึงให้มีแรงที� หากต้องการให้งาน

พิมพ์มีเนือ� มันวาว ให้นํากระดาษตารางสีแดงหรือด้านหลังของกระดาษทรานเฟอร์วาง ทับที�งานพิมพ์ โดยหงายขึน� จากนัน� รีดทับอีกครัง� 2. ควํา� กระดาษลอกลาย รีดโดยใช้ เวลาประมาณ 15-20วินาที 3. ผ้าที�ให้ลอกลาย cotton 100% ที�จะให้รีด เช่ น ผ้าฝ้ าย โดยรีดด้วยระดับความร้อน สูงสุด (กรณีท�ใี ช้ เตารีดอนํา� ต้องปิ ดไอนํา� เสียก่อน) 4. ควรซักผ้าที�จะให้รีดเสียก่อน เพื�อกําจัดผุ ่นละอองรวมทัง� กัดสีผ้าตกใส่งานพิมพ์ 5. ก่อนซักครัง� แรกเมื�อติดตัวรีดเสร็จแล้ว ควรทิง� ระยะเวลาการลอกลายอย่างน้อย 24 ชัว� โมง

Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/


9

ขัน� ตอนการออกแบบ แพ็คเกจ ขัน� ตอนในการออกแบบจะใช้ สีชมพู เพื�อแดงถึงความรัก ที�มีความสดใสมาใช้ ในการออกแบบครัง� นี� เราใช้ โปรแกรม Adobe Illustrator

ภาพที� 8,9 แสดงการออกแบบโลโก้ของtextที�ใช้ ในการห่อด้านบนของซองพลาสติกใส

ขนาดเสือ� มาตรฐาน

ภาพที� 10 แสดงขนาดมาตรฐานของเสือ� cotton 100%

Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/


10

ภาพที� 11 แสดงถึง text ที�ใช้ ในการปิ ดห่อบรรจุ ภัณฑ์ โดยมีขนาด 3X5 นิว�

ภาพบรรยกาศงาน Gift on the moon

Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/


11

Reviews ลูกค้า

Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/


12

แบบบันทึกการขาย

ตัง� แต่วนั ที� 11-13 กุมภาพันธ์ 2556

Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/


13

Blog : http://arti3319-chaleemas.blogspot.com/

Love Product  

Love Product

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you