Page 1

~1~

Chaiyanan Pussadee 5405600051


~2~

ความรักจบมาก็มีแต่

“อดีต”

การศึกษาจบมามีแต่ ”อนาคต”


~3~

ABOUT WORK [ ] 50 vocabulary [ ] animation [ ] web 1.0-2.0 [ ] Info graphic [ ] CD Cover [ ] Story Board [ ] said that‌ 50 vocabulary


~4~

ข้อ 1 Log IN :เป็ นการเข้าสู่ ระบบการใช้งานเชื่อมต่อโปรแกรมหรื อเว็ปเพจต่างๆ ข้อ 2 Log Out :หยุดการเชื่อมต่อหรื อการติดต่อ ข้อ3Social Network: หมายถึง สังคมออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณหาเพื่อนบนโลกอินเทอร์เน็ต ได้ง่ายๆ ข้อ4 QR Code ก็คือรหัสชนิดหนึ่ง หรื อที่กนั ว่า (การตอบสนองที่รวดเร็ ว) หรื อที่นิยมิ เรี ยก คือ QR Code ข้อ5E-book คือ หนังสื อในรู ปแบบของสื่ อดิจิตอล โดยเราสามารถโหลดจากเว็ปต่างๆเข้า มาใน ข้อ6E-learning คือ การเรี ยนการสอนโดยผ่านสื่ อ อิเล็คทรอนิกส์ เช่นการเรี ยนการสอน แบบ ข้อ 7. E-book คือ หนังสื อในรู ปแบบของสื่ อดิจิตอล โดยเราสามารถโหลดจากเว็บต่างๆเข้า มาในคอมพิวเตอร์เพื่อ อ่าน โดยที่เราไม่ตอ้ งอ่านหนังสื อแบบเป็ นเล่ม ข้อ 8. E-Service คือ การบริ การทางอิเล็กทรอนิคส์หรื อการใช้ internet เป็ นส่ วนเกี่ยวข้อง เช่น การใช้ทางสายการบิน ใช้ในการจองตัว๋ ข้อ 9. E-Mail คือ เป็ นไปรษณี ยอ์ ิเล็คทรอนิคส์หรื อการเขียนจดหมายส่ งหรื อรับข้อความ ผ่านทางเครื อข่ายเชื่อมโยงระบบอิเล็คทรอนิคส์ ข้อ 10. E-commerce การดําเนิ นธุรกิจโดยใช้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์หรื อ ธุรกรรมเกี่ยวกับ เชิงพาณิ ชย์ เช่น การกระจาย การผลิต การตลาด การขายเป็ นต้น ข้อ 11. .e-banking คือการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินซึ่ งต้องทําที่ธนาคารเช่น โอนเงิน ฝาก เงิน เช็คยอดเงิน เป็ นต้น ผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิคส์ เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ข้อ 12. E-map เครื่ องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ผา่ นอินเตอร์ เน็ต คือ แผนที่ ทําให้สะดวก และง่ายต่อการเดินทาง เวลาต้องการที่จะเดินทางไปไหนก็สามารถเปิ ดดูใน E-map ได้ ข้อ 13. Animation คือ "การสร้างภาพเคลื่อนไหว" ด้วยการนําภาพนิ่งมาเรี ยงลําดับกัน และ แสดงผลอย่างต่อเนื่อง ทําให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา


~5~

ข้อ 14. Text เป็ นการจัดการหน่วยสารสนเทศในการติดต่อ ที่ผใู ้ ช้เลือกสําหรับสร้าง โดยมี ลักษณะเช่นเดียวกับการเชื่อม (Link) หรื อ hypertext link ข้อ 15. Check in คือการบอกพิกดั สถานที่ต่างๆ เพื่อในรู ้วา่ เราอยูท่ ี่ไหน ตําแหน่งไหน ข้อ 16. . Copyright คือลิขสิ ทธิ์ ของผลงานที่หา้ มดัดแปลงเช่น ซี ดี ดีวีดี ภาพยนตร์ ข้อ 17. Copy left คือสัญญาอนุญาตที่ยอมสละสิ ทธิ บางอย่างที่ได้รับการคุม้ ครองออก เผยแพร่ ได้บางส่ วน ข้อ 18. Digital native คือเป็ นคนรุ่ นใหม่ที่เกิดในเทคโนโลยีดิจิตอลถูกใช้อย่างกว้างขวาง อย่างเช่น วัยเริ่ มทํางาน นักศึกษา นักเรี ยน ที่มีความคุน้ เคยในการใช้ในโลกออนไลน์ สังเกตได้จากการพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยทุกที่และสร้างบุคลิกของ’ตนเอง ข้อ 19. Google maps. คือ บริ การของ Google ที่ให้บริ การเทคโนโลยีดา้ นแผนที่ ประสิ ทธิ ภาพสู งใช้งานง่ายและข้อมูลของ ธุรกิจในท้องถิ่น อย่างเช่น กานรับจากสัญญาณดาวเทียม เช่น การจราจร-ภาพถ่าย-สภาพ อากาศ-ภูมิประเทศ ข้อ 20. Google Transited คือ เป็ นที่บริ การแปลภาษาออนไลน์ฟรี ได้ทุกภาษา ข้อ 21. Google Earth คือ เป็ นโปรแกรมภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ ผังเมือง ข้อ 22. . Friend Request คําร้องขอเป็ นเพื่อน = พอเราเข้าหน้า Facebook เสร็ จ เรากดไปที่ มุมซ้ายมือแล้วคลิกตรงไอคอลรู ปคนดูวา่ ใครแอดมาบ้าง แล้วกดรับเพื่อนได้เลย ข้อ 23. Notification การแจ้งเตือน Notification = การแจ้งเตือนไอคอลจะอยูใ่ กล้ๆกับคํา ขอร้องเป็ นเพื่อนจะมีไอคอลเป็ นรู ปโลก คลิกดูเพื่อดูความเคลื่อนไหว Facebook ของเราว่า มีอะไรบ้างค่ะ ข้อ 24. .E-learning คือ การเรี ยนการสอนโดยผ่านสื่ อ อิเล็คทรอนิกส์ เช่นการเรี ยนการสอน แบบ ข้อ 25. .update status=การแชร์ขอ้ ความใหม่บนเฟรสบุ๊คให้ทนั สมัยยิง่ ขึ้น เช่น เราทําอะไร ที่ไหนอย่างไร


~6~

ข้อ 26. Sort = ข้อความการโพสหน้าวอ มีข่าวเด่น คือ การโพสขิคนที่เราเข้าไปดูบ่อยๆ ส่ วนข่าวล่าสุ ด คือ ข้อความที่โพสตามวันและเวลา ข้อ 27. .privacy setting ตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัว คือ ผูใ้ ช้สามารถกําหนดความเป็ นส่ วนตัว ได้มากขึ้น เพิม่ ความปลอดภัย ลดปั ญหาการโพส แท็กรู ป ข้อความจากผูใ้ ช้งานคนอื่นแบบ มัว่ ๆ ข้อ 28. Mutual friend มีเพื่อนร่ วมกัน คือ การมีเพื่อนร่ วมกันบน Facebook จะบอกจํานวน ของเพื่อนที่เรามี ว่ามีจาํ นวนเท่าไร ข้อ 29. Change cover = เปลี่ยนภาพหน้าปก คือ เราสามารถเปลี่ยนภาพหน้าปกข้างบนเพื่อ ความสวยงามของ fb ของเรา ข้อ 30. Activity rodent กิจกรรมล่าสุ ด = เราสามารถเห็นเพื่อนของเราว่าเพื่อนเราทํา อะไรบ้างในแต่ละวัน ข้อ 31. Close friend เพื่อนสนิทค คือเพื่อนที่เราต้องการติดตามข่าวสารมากที่สุด สามารถ ตั้งให้แจ้งเตือนหรื อไม่แจ้งเตือนก็ได้ครับ ข้อ 32. Home = หน้าแรก คือ เมื่อเรากดเข้าไปที่หน้าแรกภายในfb มันก็จะขึ้นหน้าหลักของ เราและเราสามารถเห็นเพื่อนๆทุกคน ว่าทําไรอะไรบ้าง ข้อ 33. Add a description คือ เพิ่มคําบรรยายให้กบั ภาพที่เราโพสว่าเราต้องการสื่ อสารอะไร ข้อ 34. (ADD LOCATION) เพิ่มสถานที่ เป็ นการบงบอกเพื่อนของเราที่อยูใ่ นเฟสให้รู้วา่ อยูส่ ถาที่ใด ข้อ 35. (COMMENT) แสดงความคิดเห็นเป็ นการแสดงความคิดเห็นของเราตามสถานะ ของเพื่อนหรื อรู ปของเพื่อน ข้อ 36. Create eventการสร้างกิจกรรมใน Facebook ซึ่ งตําแหน่งจะอยูด่ า้ นบนขวเรา สามารถ ใส่ ชื่อกิจกรรม รายละเอียด สถานที่ เวลาเริ่ ม เวลาสิ้ นสุ ดงานและที่สาํ คัญเรา สามารถเชิญชวนแขกเข้าร่ วมงานหรื อกิจกรรม


~7~

ข้อ 37. See All เราจะพบ"ดูท้ งั หมด See All" ได้ในหลายจุดที่มีพ้นื ที่จาํ กัดในการแสดงเช่น แท็บแสดง "การขอร้องเป็ นเพื่อน Friend requests" ข้อ 38. (Preview) ความหมาย เป็ นการจําลองภาพ ให้เห็นก่อนที่จะออกสู่ สาธารณะ ข้อ 39. สร้างกลุ่ม(add Group) ความหมาย คือการสร้างกลุ่ม ประมาณว่า เราสร้างกลุ่มให้ เพื่อน ได้คุยกันอย่างส่ วนตัว โดยมี 3 ประเภท 1.กลุ่มเปิ ด 2.กลุ่มปิ ด 3.กลุ่มลับ เฉพาะ สมาชิกเท่านั้น ข้อ 40. (High t -Light) คือการทําให้เกิดจุดเด่นหรื อจุดสนใจในโปรไฟล์ของเราเอง (จําเป็ นต้องใช้ Facebook Timeline) จึงจะสามารถตัง่ ค่าHigh t-Light ได้ ข้อ 41. (Subscription) คือการ ดูของมูลข่าวสาร ของบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อนเราก็จะสามารถเห็น ขอมูลข่าวสารของบุคคลนัน่ ๆได้ ข้อ 42. (Junk) ขยะ ขยะที่อยูใ่ น mail ที่เราสามารถเรี ยกกลับมาได้ ถ้าลบต้องลบ 2ครั้ง ทั้ง mail และ ถังขยะใน mail ข้อ 43. (Chat) สนทนา เป็ นบล็อกที่สามารถเขียนโต้ตอบกัน ทั้ง ลับ-หรื อเปิ ดเผย ข้อ 44. . (Chat) สนทนา เป็ นบล็อกที่สามารถเขียนโต้ตอบกัน ทั้ง ลับ-หรื อเปิ ดเผย ข้อ 45. Message คือ การรับส่ งข้อความระหว่างเรากับเพื่อน สามารถสร้างเป็ นกลุ่มได้ ข้อ 46. Re-tweet คือ เป็ นการอ้างอิงข้อความ tweet ของบุคคลอื่นเพื่อไม่ให้สาระสําคัญขาด หายไป จึงต้องเก็บข้อความเก่าไว้ดว้ ย ข้อ 47. Tweeted คือ บุคคลที่ใช้บริ การทวิตเตอร์ ข้อ 48 Direct message คือ การรับส่ งข้อความส่ วนตัวถึงผูใ้ ช้ ข้อ 49 . Following บุคคลที่เราติดตามข้อความในบล็อกทวิตเตอร์ของเขา/เธอ หรื อเป็ นใคร ก็ได้ในโลกใบนี้ ที่คุณสนใจอยากติดตาม ข้อ 50. . Follower แสดงจํานวนบุคคลที่ติดตามข้อความในบล็อกทวิตเตอร์ของเรา


~8~

Animation

http://www.shopup.com/index.php


~9~

Web 1.0-2.0

Web 2.0 คือ จาก WEB 1.0 ต่ อมาเว็บไต์ กเ็ ริ่มมีการพัฒนา พวก WEB Board, Blog, มี การนาภาพมาแชร์ นา วีดโี อ มา Post มีการแชร์ แบ่ งปัน แลกเปลีย่ น พูดคุย ถกเถียงกัน นินทา ประจาน ใส่ ร้ายก็มี ทั้งจากเจ้ าของเว็บไซต์ เอง หรือจากคนทีเ่ ข้ ามาใช้ งานเว็บไซต์ กนั เองเรียกว่ า ผู้ใช้ กลายเป็ นส่ วนสาคัญทีท่ าให้ ข้ อมูล หรือ Content ในเว็บไซต์ น้นั มีการ updates และพัฒนา ปรับปรุง อย่ างรวดเร็ว ซึ่งทาให้ เว็บไซต์ มรี ู ปแบบของการสื่อสารเป็ นแบบสองทาง หรือ Two Way Communication


~ 10 ~

Info graphic

จากการสารวจนักศึกษา100 คนพบว่ า การดืม่ แอลกอฮอล์ ก่อนขับขี่รถทาให้ เสี่ ยงต่ อ การเกิดอุบัตเิ หตุ 66%อีก 34 %ไม่ คดิ ว่ าเสี่ ยง


~ 11 ~

CD cover


~ 12 ~

Story Board


~ 13 ~


~ 14 ~


~ 15 ~


~ 16 ~


~ 17 ~


~ 18 ~

Said that‌ I like this class very much. Your teaching is good graphic. Thank you for teaching me. I will be returning to this course.

5405600051  
5405600051  

chaiyanan pussadee

Advertisement