Page 1


วิธีการใช้ งานโปรแกรม4Shared : การติดตั้ง

ใครที่ใช้งาน www.4Shared.com ในการฝากไฟล์ ดาวโหลดไฟล์ อยูเ่ ป็ นประจา อาจจะยุง่ ยาก ในการเปิ ดเว็บบราวเซอร์ต่างๆ แล้วค่อยเปิ ดเว็บเข้าไปใช้งาน แต่เว็บไซต์มี โปรแกรมที่ใช้ติดตั้งใน เครื่ องของเรา ซึ่ งสามารถใช้งานได้ในหลายระบบ ไม่วา่ จะเป็ น Windows, Linux, OSX ก็ใช้ได้ ซึ่ งโปรแกรมตัวนี้ ทางานได้เหมือนกับที่เราใช้งานบนเว็บไซต์ 4shared ครับ แต่ รวดเร็ วกว่า เพราะ ว่าเราไม่ตอ้ งเปิ ดบราวเซอร์นนั่ เอง


วิธีการ สม้ครสมาชิก Account ของ 4shared วิธีการ ดาวโหลดจากเว็บ 4shared.com

การติดตั้งโปรแกรม 4Shared

1.เมื่อเข้าเว็ป จะพบกับหน้าตาแบบนี้ ให้เรา "คลิ๊ก" ดังรู ปเพื่อดาวโหลดโปรแกรม 4shared


2.ให้ทาการดาวโหลดมาเก็บไว้ที่เครื่ องของเราก่อนครับ

เมื่อเรี ยบร้อยแล้ว ก็เริ่ มทาการติดตั้งโปรแกรม

3.ทาการติดตั้งโปรแกรม


เมื่อเรี ยบแล้ว เราก็จะได้ Shoctcut ที่หน้า Desktop ดังรู ป

4.ทาการเปิ ดโปรแกรม

ทาการ Login ด้วย Account ของ 4Shared ที่เราเคยสมัครไว้ ใครที่ยงั ไม่ได้สมัคร ดูวิธีการที่นี่ สม้ครสมาชิก Account ของ 4shared


พร้อมใช้งานครับ ถ้าปรากฏหน้าตาโปรแกรมแบบนี้

ซึ่ งถ้าเราปิ ดโปรแกรม แต่บางครั้งก็จะทางานอยูใ่ นเบื้องหลัง (System Tray) ซึ่ ง สามารถเรี ยกใช้งานได้โดยการ ดับเบิ้ลคลิ๊กที่เลข 4


ก็จบแล้วนะครับสาหรับ โปรแกรม4Shared ที่ใช้งานในเครื่ อง Desktop ของเรา แต่เราต้องต่อ Internet ด้วย นะครับ ไม่ใช่วา่ มีโปรแกรมแล้วจะใช้งานได้เลย และเราก็ตอ้ งสมัครสมาชิกให้ เรี ยบร้อย ก่อนใช้งานด้วยนะ

คู่มือการใช้โปรแกรม  

นาย ชัยวัฒน์ พึ่งเฮง 550306410261