Page 1

uw ICT onze zorg Issys-folder_drukker.indd 1

16-10-10 15:31


Issys-folder_drukker.indd 2

16-10-10 15:31


Inhoud

Issys-folder_drukker.indd 3

voorwoord

4

plezier

21

fundering

6

respect

23

missie

8

resultaatgericht

24

visie

9

vertrouwen

24

plan

10

ambitie

26

build

12

tevreden klanten

26

run

14

tevreden medewerkers

27

cultuurwaarden

16

samen groeien

27

verantwoordelijkheid

19

strategie

29

passie

20

nawoord

30

16-10-10 15:31


en bovenal veel gespecialiseerde ICT-ers. Deze medewerkers, onze medewerkers, vormen de basis van ISSYS ICT. Zij hebben als belangrijke taak uw organisatie te ontzorgen als het gaat om ICT. Onze missie luidt dan ook niet voor niets: “uw ICT onze zorg�

Christel Smit

verantwoordelijkheid

historie, een rijk klantenbestand

strategie

ISSYS ICT heeft een prachtige

respect

Algemeen directeur ISSYS ICT

Issys-folder_drukker.indd 4

p

ISSYS ICT vertrouwen

voorwoord

plezier

4

16-10-10 15:31


Issys-folder_drukker.indd 5

respect

UW vertrouwen run ICT passie ONZE ZORG resultaatgericht

plezier

pect

resultaatgericht

build

verantwoordelijkheid

strategie

plan

S ICT

5

verantwoordelijkheid

16-10-10 15:31


6 fundering

Onze missie geeft

welke waard

Onze missie, visie en cultuurwaarden vormen de fundering van ISSYS ICT. Onze missie geeft aan welke waarde wij creĂŤren als organisatie, onze visie beschrijft hoe wij dat doen en onze cultuurwaarden vormen het gedragskader. Onze ambitie en strategie zijn hier van afgeleid.

Onze ambitie geeft aan welke positie wij willen hebben binnen de markt en onze strategie geeft aan hoe wij deze positie willen bereiken.

Issys-folder_drukker.indd 6

16-10-10 15:31


eeft aan

waarde wij creĂŤren als organisatie

Issys-folder_drukker.indd 7

16-10-10 15:31


8

Duidelijke visie en missie

geeft ons waarde en

Ons missiestatement luidt: “uw ICT onze zorg� Door de zorg voor uw ICT uit handen te nemen, kunt u zich richten op uw primaire bedrijfsprocessen. Deze missie biedt houvast bij de beslissingen die wij dagelijks nemen. Een essentieel onderdeel hierin is het voortdurend sturen op het optimaal benutten van talenten van mensen en de mogelijkheden van de beschikbare middelen.

Issys-folder_drukker.indd 8

16-10-10 15:31


9

sie en ambitie

rde en vormen ons gedrag

visie Om te ontzorgen, is onze visie dat wij u bij de gehele levenscyclus van uw ICT omgeving willen ondersteunen. Wij doen dit met ons visiestatement: Plan - Build - Run Het statement beslaat naar onze mening het gehele spectrum van bouw en implementatie tot beheer en onderhoud van ICT omgevingen. Wij kunnen u bij de totale implementatie cyclus, alsmede bij de losse deelcomponenten ondersteunen.

Issys-folder_drukker.indd 9

16-10-10 15:31


10 plan

Een oplossing

aan een voo

Elke verandering heeft een gedegen plan nodig om succesvol te zijn. ISSYS ICT beschikt over de expertise en jarenlange ervaring om u te ondersteunen bij het vertalen van uw bedrijfsbehoefte naar een ontwerp van een resultaatgerichte ICT oplossing. Een oplossing die bijdraagt aan een voor u optimale bedrijfsvoering. Bij het plannen en managen van veranderingen staat naar onze mening het nemen van verantwoordelijkheid en het krijgen van vertrouwen centraal. Onze adviseurs bieden ondersteuning bij het bepalen van de verandervisie en het formuleren van de opdracht.

Issys-folder_drukker.indd 10

16-10-10 15:31


ssing die bijdraagt

een voor u optimale bedrijfsvoering

Issys-folder_drukker.indd 11

16-10-10 15:31


12 build Bij het implementeren van een ICT oplossing is het uitwerken van een detailontwerp met alle concrete stappen van implementatie tot het beheer naar onze mening onontbeerlijk. Onze projectleiders en ICT specialisten zijn als geen ander in staat om hieraan gevolg te geven. Dit doen zij met passie voor hun vak om voor uw organisatie het beste resultaat te behalen.

ICT specialisten

Issys-folder_drukker.indd 12

met passie voor hun vak

16-10-10 15:31


Issys-folder_drukker.indd 13

16-10-10 15:31


14 run Net als de beschreven inspanningen bij de andere deelgebieden Plan en Run, is het beheer en onderhoud van ICT omgevingen onontbeerlijk voor een goede werking. Zeker in onze visie Plan - Build - Run, streven wij naar de naadloze overgang tussen deze deelgebieden.

ISSYS ICT is gespecialiseerd in het beheer van ICT omgevingen. Wij hebben hiervoor twee modellen ontwikkeld.

ISSYS ICT is gespecialiseerd

Issys-folder_drukker.indd 14

in het beheer van ICT om

16-10-10 15:31


15 1

Een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij ISSYS ICT investeert in het automatiseren en standaardiseren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden.

2

Een volledige verantwoordelijkheid waarbij wij de volledige zorg van uw ICT omgeving uit handen nemen, waardoor u zich richten kunt op uw kernactiviteiten.

iseerd

ICT omgevingen

Issys-folder_drukker.indd 15

16-10-10 15:31


16 cultuurwaarden De cultuurwaarden van ISSYS ICT bestaan uit zes sterke en karakteristieke onderdelen. Wij scheppen duidelijke kaders en geven aan hoe wij met elkaar, onze klanten en onze partners omgaan. Het geeft stabiliteit en kracht aan onze fundering.

Onze cultuurwaarden luiden: Verantwoordelijkheid, Passie, Plezier, Respect, Resultaatgericht en Vertrouwen.

Onze medewerkers geven deze begrippen inhoud en betekenis door ze dagelijks in praktijk te brengen. Het doet klanten besluiten om zaken met ons te doen en inspireert nieuwe collega’s om bij ons te komen werken. We leveren veel inspanning om onze cultuurwaarden levend te houden binnen onze organisatie.

Issys-folder_drukker.indd 16

16-10-10 15:31


17 Verantwoordelijkheid Passie Plezier Respect Resultaatgericht Vertrouwen

Issys-folder_drukker.indd 17

16-10-10 15:31


Verantwoordelijkheid n voor elka

Issys-folder_drukker.indd 18

16-10-10 15:31


19

heid nemen

oor elkaar en onze klant

verantwoordelijkheid Elke medewerker van ISSYS ICT voelt zich verantwoordelijk voor zijn of haar taak. Daarnaast voelen onze medewerkers zich verantwoordelijk voor onze klanten. Wij zijn bereid om nieuwe zaken aan te pakken die een meerwaarde hebben voor onze klanten, maar wij durven ook nee te zeggen. Wij vertellen elkaar en onze klanten wat wel en niet kan en zijn transparant in onze aanpak.

Issys-folder_drukker.indd 19

16-10-10 15:31


20 passie

plezier

PassieinhetwerkcreĂŤert

Wijwillenopeenprettige,

betrokkenheid,kwaliteitenmaakt

persoonlijkeeninformelemanier

hetwerkenplezierig.Medewerkers

metonzeklantenenelkaaromgaan,

vanISSYSICThebbenpassievoor

zonderprofessionaliteituithetoog

ICT.Onzemedewerkersvoelen

teverliezen.Gemotiveerdzijnen

zichbetrokkenbijcollega’senbij

voldoeninginhetwerkhebbenzijn

onzeklanten.DepassievoorICT

deingrediĂŤntenvoordekwaliteitvan

motiveertensteltheninstaatzichte

onzedienstverlening.Persoonlijke

ontwikkelenendebesteresultatente

ontwikkelingvanonzemedewerkers

behalen.

vindenwijbelangrijkenzorgt vooreengoedeenplezierige werkomgeving.

Motivatie en voldoening zijn de ingredienten voor onze dienstverlening Issys-folder_drukker.indd 20

16-10-10 15:31


ng Issys-folder_drukker.indd 21

16-10-10 15:31


Onz

Issys-folder_drukker.indd 22

16-10-10 15:31


respect Medewerkers van ISSYS ICT hebben respect voor elkaar en voor onze klanten. Door elkaar menselijk en met respect te behandelen verbetert de sfeer en de bereidheid elkaar te helpen als dat nodig is. Wij geven onze medewerkers de ruimte om zijn of haar grenzen en overtuigingen duidelijk te maken, zodat daar rekening mee gehouden kan worden.

Onze medewerkers zijn betrokken

Issys-folder_drukker.indd 23

bij collega’s en bij onze klanten 16-10-10 15:31


24

Ons resultaa

resultaatgericht

vertrouwen

Binnen ISSYS ICT geldt “afspraak

Vertrouwen is de basis voor alle

is afspraak� waardoor het behalen

interne en externe relaties. Door

van de overeengekomen afspraken

verantwoordelijkheid te nemen,

de hoogste prioriteit heeft. Onze

betrouwbaar, integer en consistent

medewerkers werken planmatig aan

te zijn in zijn of haar handelen, willen

het realiseren van doelstellingen.

onze medewerkers vertrouwen

Wij zijn open over de status van

verdienen. Wij hebben vertrouwen

de werkzaamheden en grijpen in

in onze medewerkers en zijn

wanneer de resultaten dreigen tegen

open in alles wat er binnen de

te vallen. Wij steken veel energie

organisatie speelt. ISSYS ICT geeft

in het streven naar duidelijke en

haar medewerkers de ruimte om

haalbare opdrachten voor onze

het initiatief te nemen en zich te

medewerkers.

ontwikkelen.

Issys-folder_drukker.indd 24

van het vert

16-10-10 15:31


sultaat is geheel afhankelijk

het vertrouwen wat onze medewerkers en klanten in ons hebben

Issys-folder_drukker.indd 25

16-10-10 15:31


ambitie

tevreden klanten

ISSYSICTheeftalsambitie:Wijwillen

Klanttevredenheid:wijwillenklanten

debesteICTdienstverleneruitde

behoudendoorhetleverenvanICT

regioNoordHollandzijn.Wijmeten

dienstverleningdiedaadwerkelijk

onzepositieafaandevolgendedrie

eenbijdragelevertaanhet

aspecten.

bedrijfsresultaat.

Issys-folder_drukker.indd 26

16-10-10 15:31


tevreden medewerkers

samen groeien

Medewerkertevredenheid:wij

Groei:wijstrevennaareen

willenonzemedewerkersvoorzien

bovengemiddeldegroeizowel

vanuitdagendeenkwalitatieve

inomzet,winstalsaantal

opdrachten,demogelijkheidtot

medewerkers.Ditvindenwij

persoonlijkeontwikkelingeneen

belangrijkomdatheteengoede

goedewerksfeer.

garantiebiedtvoorcontinu誰teiten ontplooiingsmogelijkheden.

Issys-folder_drukker.indd 27

16-10-10 15:31


Een belangrijk onderdeel van o Issys-folder_drukker.indd 28

is het 16-10-10 15:32


29 strategie Om onze missie, visie en ambitie

Hierbij ligt voornamelijk de focus

mogelijk te maken is een strategie

op de ontwikkelingen binnen de

nodig. Onze strategie bestaat uit

organisatie en de doelstellingen die

een continu gestructureerd proces

behaald moeten worden. Tevens

waarbij wij de focus hebben op de

werken wij aan een strategisch

verbetering en ontwikkeling van onze

samenwerking met onze leveranciers

organisatie. Een belangrijk onderdeel

en investeren in de juiste middelen en

van onze strategie is het continu

de ontwikkeling en kennis van onze

verbeteren van de dialoog tussen

medewerkers.

onze klanten en prospects.

van onze strategie is het continu verbeteren van de dialoog Issys-folder_drukker.indd 29

16-10-10 15:32


30 nawoord Deze uitgave schetst een beeld van de fundering van ISSYS ICT. Het doel is inzicht te verschaffen, houvast te bieden en te inspireren. Onze Missie, Visie, Cultuurwaarden, Ambitie en Strategie zijn abstracte begrippen die kaders scheppen en richting geven. De dagelijkse praktijk vullen wij met elkaar in.

Wij zijn u graag van dienst!

Het doe

www.issys-ict.nl

Issys-folder_drukker.indd 30

16-10-10 15:32


t doel is inzicht te verschaffen,

houvast te bieden en te inspireren Issys-folder_drukker.indd 31

16-10-10 15:32


Daltonstraat 11-A - 1704 SX Heerhugowaard 072-850 1000 (Algemeen) 072-850 1002 (Servicedesk) 072-850 1005 (Verkoop)

Issys-folder_drukker.indd 32

16-10-10 15:32

hr_issys-ICT-folder  
hr_issys-ICT-folder  

hr_issys-ICT-folder