Page 1

โครงการออกแบบและบรรจภณฑ Gift on the moon 2013 Rose Lover (Rose Magnet)

โดย นายชยมงคล พลบ2ารง รหสนกศ6กษา 5311310766 รายว<ชา ARTI3413 การออกแบบบรรจภณฑ กลAม 101 Contact E-Mail : chaimongkolpolbumrung@gmail.com Publish Blog : http://arti3413-chaimongkol.blogspot.com

สาขาว<ชาศ<ลปกรรม แขนงออกแบบประยกตศ<ลปT มหาว<ทยาลยราชภฏจนทรเกษม ปXการศ6กษา 2555


Rose Magnet (กหลาบแมAเหลYก) ชอสนคา : แมเหลกกหลาบหอม ประเภท : นาหอมปรบอากาศ สถานะ : กระดาษธรรมชาตเปล$ยนร&ปและยบได วสดหลก : กหลาบกระดาษสา

ขนาด : 5x5x3 ซม.

ส$(แบบท$1) ดอกกหลาบส$เด$ยวกนจานวน 3ดอก ส$(แบบท$2) การใชส$ของดอกกหลาบไมเหมอนกน ส$ฟา/ ออน1ดอก ส$แดง1ดอก และส$นาเงน1ดอก คละใหส$ผสานกนอยางสวยงาม วสดประกอบรวมในตวสนคา : ใบกหลาบปลอม,กระดาษเทาขาวชนดหนา ,ผาสกหลาดส$เข$ยว,แมเหลก(Magnet) ร&ปแบบการวางขาย : วางขายหนาราน/รานของท$ละล1ก/รานของแฮนด3เมค ราคา 29 บาท


ป4ญหาโครงสรางการใชงานของตวสนคา ดอกกหลาบทาจากกระดาษ เมอถ&กเบ$ยด กดทบ อาจทาใหตวดอกกหลาบ ผดร&ปและไมสวยงามตวสนคาเป7นสรคาท$ม$กลนหอมตองการแบบบรรจภณฑ3 ท$เกบความหอมไดมดชดและเร$ ยบรอย สนคาท$เป7นของจานวนดอกไม ควรม$วธ$ใชงานอยางถ&กตองเหมาะสมเพอเป7นการคงสภาพของดอกกหลาบไว ไดใชงานอยางม$ประสทธภาพตอไป แนวท าง การแกป4ญ ห าการป/อ ง กน การยบแล ะการเปล$ ยน ท รง ข อ ง ดอ กกห ล าบ

ออกแบบกลองบรรจภณฑ3ทม$ $ ความแขงแรงทนทาน และป/องกนการกระแทก และป;ดมดชดเพอรกษากลนใหคงทนกอนเป;ดการใชงาน วธ$การเป;ดและนากหลาบออกจากกลอง ตองเป;ดจากดานบนแลวคอยๆด1งออก มา เพราะกลองบรรจไดม$ตวลอคไวกบตวสนคาคอแมเหลก จะตดกนทาให ตวสนคาไมเรอยและกระแทกกบกลองดานใน และการด1งตองเอานวจบท$ ฐานกระดาษตวผลตภณฑ3 เพอป/องกนไมใหดอกกหลาบโดนนว


ก หนดโครงสร งหลกของบรรจภณฑทใช เทคนคการบรรจ : กลองม$ลกษณะเป7นฝาเป;ดป;ดทางดานบนของตวกลอง ใชเทคนค/วธ$การบรรจสนคา : ใชมอทกลาดบขนตอน บรรจภณฑ3ใชวสด : กระดาษอาร3 ตมน 250 แกรม ขนาด 7x7x4 ซม. ส$ของวสดบรรจภณฑ3 : ส$ขาว ระบบการพมพ3ทใช $ : ระบบการพมพ3ส$ 6 ส$

Preview / Virtual Modal


การออกแบบกราฟฟ; ก แสดงบคลคเฉพาะ(Corparate Graphic Design) ภาพประกอบ : กราฟฟ;กภาพตดทอนกหลาบในอ$ลาสและลายเสนหลากส$ ขอความ/ชอสรคา : Font Monotype Corsiva ชอโลโกสนคา : Font Baroque Script ขอความรายละเอ$ยดขาง/หลงกลอง : CRU-Rajabhat


Moodborad


Model Preview


Rose Lover : Rose Magnet  
Rose Lover : Rose Magnet  

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

Advertisement