Page 1

โครงสร้างข้อมูล (หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล)

อาจารย์เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล 1.1 รูปแบบโครงสร้างข้อมูล 1.2 โครงสร้างการควบคุม โครงสร้างข้อมูลคือ ลักษณะของข้อมูล ที่จะถูกจัดเก็บหรือ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้ว โดยเราสามารถแบ่งโครงสร้าง ข้อมูลออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1. การแบ่งโครงสร้างข้อมูล ตามลักษณะการมองเห็น 1.1 เป็นเชิงเส้น (Linear) โครงสร้างข้อมูลที่ประกอบ ไปด้วยสมาชิก ซึ่งมีรูปแบบข้อมูลเป็นแบบเดียวกัน เรียงติดต่อกัน และมีจานวนสมาชิกที่แน่นอน (Array, Queue, Stack, Linklist) 1.2 ไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear) โครงสร้างข้อมูลที่มีการ จัดเก็บข้อมูลเชื่อมโยงกันเป็นระดับ และกระจาย ออกไป คล้ายกับต้นไม้ในธรรมชาติ (Tree) 2. การแบ่งโครงสร้างข้อมูล ตามลักษณะการจัดเก็บข้อมูล 2.1 โครงสร้างคงที่ (Static) โครงสร้างข้อมูลที่มีเนื้อที่ หรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลคงที่ เมื่อแรกกาหนด


แล้ว จะทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ (Array, Queue, Stack) 2.2 โครงสร้างไม่คงที่ (Dynamic) โครงสร้างข้อมูลที่มี เนื้อที่ หรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลไม่คงที่ เมื่อแรก กาหนดแล้ว จะทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (Linklist, Tree) ลักษณะโปรแกรมแบบมีโครงสร้างที่ดี มีลักษณะแบบลดหลั่น มีขั้นตอนที่แน่นอน จะต้องง่ายต่อการ ทาความเข้าใจ และการอ่าน รวมทั้งง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไขใน ภายหลัง จุดหลักของการเขียนโปรแกรมแกรมแบบนี้ คือการใช้ โครงสร้างควบคุมที่ชัดเจนและรัดกุม ตลอดจนพยายามใช้คาสั่ง ประเภท การข้ามการทางาน (GOTO) ให้น้อยที่สุด หรือไม่ใช้เลย โปรแกรมมีโครงสร้างที่ดีนั้น สามารถแบ่งเป็นกลุ่มการใช้คาสั่งได้ ดังนี้


1. คาสั่งแบบตามลาดับ (Sequence) เป็นคาสั่งพื้นฐานง่าย ๆ ที่ สั่งให้กระทาอย่างหนึ่ง หรือการกาหนดค่า การคานวณ เข้า

งาน A

งาน B

ออก

เข้า

2. คาสั่งแบบมีการตัดสินใจหรือมีการเลือก (Selection) เป็น คาสั่งที่มีการทดสอบเงื่อนไข และตามด้วยทางเลือกที่ ต้องการ ให้โปรแกรมทางาน 2 ทาง โดยโปรแกรมจะเลือก ทางานทางเดียว ขึ้นอยู่กับผลของการทดสอบเงื่อนไข หลังจากโปรแกรมทางานแล้ว จะกลับไปที่จุด ๆ เดียวกัน และในการทดสอบเงื่อนไข ที่มีหลายทางเลือก แต่ละ ทางเลือกจะมีการเรียกใช้โปรแกรมย่อย ๆ

ออก

จริง งาน A

x

เท็จ งาน B


3. คาสั่งแบบทาช้า (Repletion) เป็นคาสั่งที่มีการวนการ ทางาน (LOOP) การกระทาที่อยู่ในลูป จะมีการกระทาซ้า ๆ กัน ซึ่งต้องใช้การเปรียบเทียบช่วยด้วย ในขณะที่เงื่อนไข ยังคงเป็นอยู่ตามที่กาหนด เพื่อให้สามารถวนกลับไปทก งานได้อีก

งาน x

จริง Do..Until

เท็จ เท็จ

x

จริง

x

จริง

เท็จ

งาน

งาน

Do..While

For..Do

โครงสร้างข้อมูล (1)  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you