Page 1

SUN PAPER

Õýâëýëèéí Öààñíû ¯íèéí æàãñààëò

Æèí

Ôîðìàò

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Íîìûí øàð îôñåò Íîìûí øàð îôñåò Íîìûí øàð îôñåò Íîìûí øàð õºíãºí Íîìûí øàð õºíãºí Íîìûí öàãààí îôñåò Íîìûí öàãààí îôñåò Íîìûí öàãààí îôñåò Íîìûí öàãààí îôñåò Øîõîéòîé öààñ Øîõîéòîé öààñ Øîõîéòîé öààñ Øîõîéòîé öààñ Øîõîéòîé öààñ Øîõîéòîé öààñ Øîõîéòîé öààñ Øîõîéòîé öààñ Øîõîéòîé öààñ Øîõîéòîé öààñ Øîõîéòîé öààñ Ìàòò öààñ Ìàòò öààñ Ìàòò öààñ Ìàòò öààñ Ìàòò öààñ Ìàòò öààñ Ìàòò öààñ 128ãð S-5 157ãð S-6 256ãð S-5 Õîðòîé öààñ I ºí㺠Õîðòîé öààñ II ºí㺠Õîðòîé öààñ III ºí㺠Ñòèêåð

60ãð/ì2 70ãð/ì2 80ãð/ì2 70ãð/ì2 80ãð/ì2 70ãð/ì2 80ãð/ì2 100ãð/ì2 120ãð/ì2 80ãð/ì2 80ãð/ì2 105ãð/ì2 128ãð/ì2 157ãð/ì2 200ãð/ì2 230ãð/ì2 250ãð/ì2 250ãð/ì 300ãð/ì2 350ãð/ì2 105ãð/ì2 128ãð/ì2 157ãð/ì2 180ãð/ì2 200ãð/ì2 250ãð/ì2 300ãð/ì2 128ãð/ì2 157ãð/ì2 256ãð/ì2 52 50 55

889x 1194 889x 1194 889x 1194 889õ1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889õ1194 889õ 1194 787õ1092 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889õ 1194 889õ 1194 787õ 1092 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 889x 1194 600x445

Chenming paper Chenming paper Chenming paper Chenming paper Chenming paper Sun paper Sun paper Sun paper Sun paper Chenming paper Chenming paper Sun paper Sun paper Sun paper Sun paper Sun paper Daewoo paper Daewoo paper Daewoo paper Daewoo paper Sun paper Sun paper Sun paper Sun paper Sun paper Daewoo paper Daewoo paper

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 250 125 125 125 100 100 500 500 250 250 250 125 100

Çýýëýýð òîîöîî õèéõ

/Daewoo paper/ /SUN PAPER/ /CHENMING/

Îãòëîîã¿é, õ¿ðãýëòã¿é ¿íý

Ä/ä

¯éëäâýðëýã÷èéí íýð

Çýýëýõ ¿íäñýí ¿íý Îãòëîõ, õ¿ðãýõ

Öààñíû òºðºë

Áîîäîë äàõü òîî

2012.01.05

Áýëíýýð õóäàëäàõ ¿íý

187 209 177 201 188 199 250 300 200 177 256 312 392 490

185 207 175 199 186 197 248 298 198 175 254 310 390 486

656

652

785 822 256 312 392

781 820 254 310 390

490 656 785

486 652 781

188 208 190

186 206 188 250

Daewoo paper Daewoo paper Daewoo paper APP-GHS APP-GHS APP-GHS

500 500 500

ªí㺠ñàëãàëò ¯íý: À3-12500òºã, A2-25000 òºã /ͪÀÒ-ã¿é/ Àæèëëàõ öàã: 0900-0200 öàã ªí㺠ñàëãàõ ¿éë÷èëãýý e-mail: selenge.cmyk@yahoo.com Óòàñ: 331284, 99907318, 99218383

Õýâëýëèéí öààñíû õóäàëäàà óòàñ/ôàêñ: 331284, 99040745, 99016165 Õàðèëöàõ äàíñ:

¯éëäâýðèéí:

Óòàñ/ôàêñ: 459790, 469790, 462616 Ãàð óòàñ: 99016165, 99040745

Õàñ áàíê 44-ð ñàëáàð 5000 23 48 18 Ãîëîìò-2 áàíê 120 111 78 45

Selenge Press Price list  

Selenge press

Selenge Press Price list  

Selenge press