Page 1

ประวัตสิ ่วนตัว นางสาวชฎาภา รัตนภรณ์ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปี ๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี


ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ ชฎาภา นามสกุล รัตนภรณ์ ชื่อเล่น น้ํา เกิดวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ปีวอก อายุ ๑๙ ปี บ้านเลขที่ ๒๐ ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑ ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๑๐

บิดาชื่อ นายประยูร รัตนภรณ์ อายุ ๔๗ ปี อาชีพ ชาวสวน มารดาชื่อ นางสาวชลีรัตน์ โสภาพ อายุ - (ถึงแก่กรรม) มีพี่น้องจํานวน ๔ คน เป็นบุตรคนที่ ๓


การศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ๑ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๒ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ระดับชั้นปริญญาตรีปี ๑ - ปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี


สิ่งที่ชอบ อาหาร ข้าวมันไก่ , ผัดไทยกุ้งสด , ผัดซีอิ้ว , ก๋วยเตี๋ยวเป็ด , ไก่ต้มน้ําปลา , ข้าวพริกเกลือ ขนมหวาน บัวลอยไข่หวาน , ข้าวเหนียวถั่วดํา , ข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้ง สัตว์เลี้ยง สุนัข , แมว , ปลา ตุ๊กตา ตุ๊กตาหมี , ตุ๊กตาหมา , ลิง สี ฟ้า ม่วง เขียวอ่อน การ์ตูน โคนัน , ชินจัง นักร้อง บี้ The Star , Beast


ผลงานและกิจกรรม


ได้เข้ารับทุนนริศฯ และแสดงในงานวันนริศรา ณ ตําหนักวังปลายเนิน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓


ระบํากฤษฎาภินิหาร


ระบําลพบุรี


ระบํานางกลอง


ระบํานพรัตน์


ระบําทอเสื่อ


เซิ้งตังหวาย


เชิดฉิ่ง - เชิดจีน


การแสดงร่วมสมัย ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว


การแสดงร่วมสมัย พ่อของแผ่นดิน


เข้าแข่งขันกองเชียร์ - ลีดเดอร์ กีฬาสถาบันฯ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี


ขอขอบคุณที่เขามาเยี่ยมชมประวัติสวนตัวของน้ํานะคะ ^__^

ประวัติส่วนตัว  

ประวัติส่วนตัว