Page 1

PORTFOLIO 2014


Name Vasinee Pitakpravej Age 25 Tel. 084-000-8333 Email. vasinee_aiim@hotmail.com Srinakhrinwirot University Communication Design [Faculty of Fine Arts]

Desing Skills / Magazine Design / Packaging Design / Web Design - Logo Design Computer Skills / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe Indesign


ศนูยบรกิารรวม รวมเรอืงพลงังาน บรกิารครบวงจร


เปลย ี นขนาดตวัอก ั ษร

โทร.02 140 7000

ศนูยบรกิารรวม รวมเรอืงพลงังาน บรกิารครบวงจร

ขอมลูองคกร

คนหา

ขอมลูดานพลงังาน

เกาะตดิสถานการณ

สอืประชาสมัพนัธดานพลงังาน

ศนูยขอมลูขาวสารทางราชการ

บทบาทและภารกจิ การใหบรกิารของ ศบร. ตดิตอ ศบร.

ขาวพลงังานเดน ศูนยบริการรวม กระทรวงพลังงานเชิญ ชวนรวมสงคาำขวญ ั ประกวดชงิเงนิรางวลั

1

2

3

4

ศูนยบริการรวม กระทรวงพลังงาน เชิญชวน ป ร ะ ช า ช น ทั ว ไ ป นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ร ว ม ส ง คำาขวัญ ทีสะทอนบทบาทภารกิจสำาคัญของ ศนูยบรกิารรวม กระทรวงพลงังาน เขาประกวด ศูนยบริการรวม กระทรวงพลังงาน เชิญชวน ป ร ะ ช า ช น ทั ว ไ ป นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ร ว ม ส ง คำาขวัญ ทีสะทอนบทบาทภารกิจสำาคัญของ ศนูยบรกิารรวม กระทรวงพลงังาน เขาประกวด

·§ŒÑËÁ´

1

บทความทนีาสนใจ

2

3

4

·§ŒÑËÁ´

โครงการดานพลงังาน 16 ม.ค. 2556

ศนูยบรกิารรวม กระทรวง พลงังานเชญ ิ ชวน ...ÍÒ‹¹µÍ‹ 16 ม.ค. 2556

ศนูยบรกิารรวม กระทรวง พลงังานเชญ ิ ชวน ...ÍÒ‹¹µÍ‹ 16 ม.ค. 2556

ศนูยบรกิารรวม กระทรวง พลงังานเชญ ิ ชวน ...ÍÒ‹¹µÍ‹

ศนูยบรกิารรวม กระทรวงพลงังานเชญ ิ ชวน รวมสงคาำขวญ ั ประกวดชงิเงนิรางวลั ศนูยบรกิารรวม กระทรวงพลงังาน เชญ ิ ชวนประชาชน ทัวไป นักเรียนนักศึกษา รวมสงคำาขวัญ ทีสะทอน บทบาทภารกจิสำาคญ ั ของศนูยบรกิารรวม กระทรวง พลงังาน เขาประกวด ...ÍÒ‹¹µÍ‹

16 ม.ค. 2556

ราคาพลงังาน

ตดิตอเรา

เคลด็ลบั ประหยดัพลงังาน

แผนผงัเวบ็ไซต

คำาถามทพ ี บบอย

โพลสำารวจ ปณธิานขอใดทคีณ ุ ตองการทาำใหสาำเรจ็ ในปนีี ลดละเลกิอบายมขุ ดแูลสขุภาพ ออกกาำลงักายอยางสมาเสมอ ำ

ศนูยบรกิารรวม กระทรวง พลงังานเชญ ิ ชวน

...ÍÒ‹¹µÍ‹

อา‹นทงŒัหมด

ใชชวีติอยางพอเพยีง บำาเพญ ็ ประโยชนมจีติสาธารณะ

ลงคะแนน

ศนูยบรกิารรวม กระทรวงพลงังาน เลขที 555/2 ศนูยเอนเนอรยคีอมเพลก็ซ อาคารบี ชนั 3 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กทม. 10900 โทรศพ ั ท 02 140 7000 โทรสาร 02 140 6286 อเีมล : servicelink@energy.mail.go.th

ดโูพลทงŒัหมด


illustration The sis 2010


Packaging


Thank YOU

Portfolio aiim2014  
Portfolio aiim2014  
Advertisement