Page 1

G ebIGs;elakGækRtUvkardMMN wgepSg²eTotsUmTak;Tg GækRsIsuFavI tan; tamTUrsB_elx 510 371-4499

Sotheavy.tan@chaaweb.org

TIkEnøg CHAA Oakland 255 International Blvd. Oakland, CA 94606 Phone: (510) 835-2777 Fax: (510) 835-0164 CHAA Richmond 3905 MacDonald Ave. Richmond, CA 94805 Phone: (510) 233-7555 Fax: (510) 233-4545

PaBTUlMuTUlay CasmaKmmYyEdlminEmnCYjdUrb¤TTYlR)ak; cMeNjecjcUleT. CHAA

RksYgeyIgRKan;EtCYybMeRmICUnRbCaCnRKb;TIk EnøgEdlrs;enAEpñkekaHGasIu )a:suIhVik[manCivitfIµrs;enAsmrmü nwgsuxPaBl¥ maMTaMteTAéf¶mux.   kariyal½ysMrab;beRmICUnmanTItaMgdUcteTAenH  Oakland,    

Richmond, Antioch, Fremont.  

CHAA STEP AHEAD Youth Center 3718 MacDonald Ave. Richmond, CA 94805 Phone: (510) 237-5777 Fax: (510) 233-4545 CHAA Antioch/Families Forward Program 3727 Sunset Lane, Suite 110 Antioch, CA 94509 Phone: (925) 778-1667 Fax: (925) 778-2679 CHAA Fremont 39155 Liberty St., Suite D450 Fremont, CA 94538 Phone: (510) 797-1182 Fax: (510) 797-1187

COMMUNITY HEALTH FOR ASIAN AMERICANS

“begIátGnaKtd_ PøWwføadl;smaKm GasIuGaemrikkaMgEpæækekaH )a:sIuhiVka” chaaweb.org


CHAA

TsSnviC¢a

karENnaM

mUldñanénkarRbmUlpþúMrYbrYménRKYsarkñúgsgÁmKWCashKmn_mYyEdl CHAA

manCMenOfasuxPaBesckþIsuxkñúgRKYsarnimYy²

KWCacMENkCiviténkarGPivDÆn_shKmn_kuñúgsgÁmCatiyutþiFm_   CHAA API  

mancMENkepSgKañBI

RkumRKYsarnwgbuKÁlmañk;² man»kasmkCYbCMuKñaeday niyayBIGarmµN_d¾twgEtgnwgbeBa©jnUvvibtiþcitþrbs;eKeEdlRtUvkar nwgedaykarKaMRTr elIkTwkcitþRBmTaMgrkSarPaBsma£t; eTaHCa enAtamsalaeronkIþbJ k_enAkñúgkariyaly½rbs;eyIgkIþ.

EdlkMBugekItmaneLIgehIyxMRbwgeFIVkar.

mankitþysnwgGb;rMuBüayamedIm,IbnßynUvTMhMGn;suxPaBrbs;sgÁm[ manPaBBitR)akd CivitfµµIsMeLg suxPaBl¥ cMerInnwg suxsanþ. CHAA

CaRkummYyEdlkan;rin½yRtwmRtUvCYyKaMRTxagEpñkpøÚvcitþsrés

RbsaT B,a)alvibtiþcitþRksYgrdækarnwgRkumRbmUlpþúMKMnitl¥² dl;sgÁmCYyBRgwgdl;;yuvv½y[)anlUtlas;xagEpñksuxPaB. GñkeFIVkarrbs; CHAA  

ebþcjacitþedayGs; BIlT§PaBedIm,IbMerIsgÁmrbs;eK[manPaBcMerInlUtlas;eLIg. CHAA   maneKalbMNgnwgmuxnaTId¾mantMémøCaTIbMputEpñkxagCYybegáItsuxPa B[rwgbwugdl;GñknwgRkumRKYsarenAkñúgsgÁmEdleKCYydwknaM ehIyBnül;BIkic©karrbs;eK.   CHAA

karRbmUlpáÖþúM kmµviFIRbmUlpþúMKñaKWCakEnøgmYysMrab;BRgwgRkumRKYsarnimYy² CaBiessbMputsMrab;yuvv½ynwgkumar²EdlCYbRbTH nwger,WgvibtiþEdlBak;Bnø½æPaBraMérBi)akedaHRsay. Rkumrbs;eyIgnwgCYyKaMRTelIkTwkcitþedayGb;ruMCa dMNagkargarkñúgRkumRKYsarnwgsgÁmtamPaBRtUvkar TnÞwmCamYyKañenaHGñkdwknaMdMNagkargarmankitiþyspþl;dl;RKYsarnimY y² [RsbtamesckþIRtUvkar sMeLgnwgkareRCIserIsrbs;eK.

karcMerIndl;yuvv½y

eFIVdMeNIrtamCYyENnaMnUvBnøWbMPøWTMnomTMlab;;GkSrsaRsþnwg

kic©karepSg²eTotkñúgkarbiunRbsb;nwgecHdwgrbs;eK. eK)an

CYypþl;BnøWKuNPaBRtwmRtUvtamTMenomTMlab;edayeBjlkçN³

mankmµviFIbMeRmICUndUcteTA

CYyyuvv½yedaypþl;kmµviFI BRgwgsuxPaBnwgsniþsux enAkñúgsgÁmrbs;eK. kmµviFIsMrab;BRgwgyuvv½y [mankMlaMgnwgsMeLgkñúgsgÁm Bn,l;bM)at;nUv sura )arI nwgeRKOgejónepSg²eTot kmµviFIenHnaMyuvCn yuvnarI Gb;rMuedayBnül;nwgENnaM[sÁal; nUvKuNvibtþirbs;PaBeXareXA hwgSa yg;Xñg. CHAA

kmµviFIsgÁmsuxPaB manCMenOfaGIV²EdlGñkTaMgGs;Kña)anCYbRbTHerOgvibtþ epSg² Edlb:HBal;nwgsuxPaB. GñkeFIVkar CHAA nwgxMRbwgERbg[Gs;BIsmtþþiPaBCYyTMnukbMrugedaymanKMeragkar edIm,Irk b¤sKl;BitkñúgsgÁmenaHEdlmankarBi)akkñúgkarrs;enA eyIg nwgCYykarBarGñk[ manesckþIrugerOgnwgsuxPaBl¥enAkñúgsgÁm CHAA

TMenomTMlab;nwgsmtÖPaB rkSaTMnak;TMngTMenomTMlab;EdlsgÁmeKrkSarTukeday kareKarBTuk cnwgsasnaEdleKRbtiþbtiþ. CHAA sgÇwmfaBnøWPWøføaRtcHRtcg;nwgpSBVpSaynUvsuxPaBl øsMrab;sgÁm ekaHGasIu)asIuhiVk. CHAA

CHAA General Brochure, Khmer  

CHAA General Brochure in Khmer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you