Page 1


攝影/楊朝鈞


攝影/楊朝鈞


-Meili


1


Interview

interview

CM106 整理 / 蔡雨真

2

圖片來源 / 顧德茜

3


interview

4

interview

5


interview

interview

CM102

6

文 / 蔡雨真

7


interview

interview

文 / 沈冠霖 圖片來源 / 洪萁延

8

9


interview

10

interview

11


interview

12

interview

13


interview

interview

整理 / 高伊悧 攝影 / 林俊亨

14

15


interview

16

interview

17


interview

18

interview

19


interview

20

interview

21


interview

22

interview

23


interview

interview

CM95

整理 / 方心、張文瑄

24

攝影 / 林俊亨

25


interview

26

interview

27


interview

28

interview

29


interview

編輯 / 沈冠霖、林青樺 資料來源 / 長庚中醫醫改會

30

活動攝影 / 中國醫藥大學中醫系

31


special

Special 醫院容額: 醫院實際招收名額:

32

33


Special

special

西醫 PGY

34

中醫兩年負責醫師訓練計畫

35


Special

special

緣起

針對兩年負責醫師訓練計畫行動

目前

36

37


38


39


Gourmand

40

Gourmand

Danci n' PiG

41


Gourmand

42

Gourmand

43


44


45


Arts

Arts

文 / 吳 芷 芸

46

47


Arts

48

Arts

49


Arts

Arts

文/諶冠元

50

51


Arts

52

Arts

53


Arts

54

Arts

55


Arts

56

Arts

57


Arts

58

Arts

59


Arts

60

Arts

61


Arts

62

Arts

63


Arts

64

Arts

65


Arts

66

Arts

67


Arts

68

Arts

69


Arts

70


漸行漸遠 漸行漸遠 漸行漸遠 漸行漸遠 漸行漸遠 漸行漸遠

漸行漸遠


醫中今見第13期  
醫中今見第13期  

學姊訪談-顧德茜 (CM106) 學長訪談-覺宗宏 (CM102) 醫師訪談-林意璇 (CM095) 醫師訪談-韓豐隆 特別專欄-中醫負責醫師訓練制度專欄 美食專欄-豬跳舞小館 美食專欄-Meili 藝文專欄-隋唐三部曲 藝文專欄-借花獻佛 藝文專欄-從雲翔電影作品窺探極限微貌...

Advertisement