Page 1

Alternativ og komplementær behandling Brobygning i sundhedsarbejdet – integrativ behandling

Folkeuniversitetet i Århus 18/4 2012

v. Lasse Skovgaard, Cand.mag., Cand.pæd., PhD­stipendiat Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet & Institut  for Samfundsmedicin, Tromsø Universitet


FORELÆSNINGSRÆKKENS STRUKTUR 

Alternativ behandling – historie, brug og effekt

Healing

Musikterapi og musikmedicin

Tankens kraft – visualisering

Lægeplanter og naturmedicin

Brobygning i sundhedsarbejdet – integrativ behandling


Dagens program 

Integrativ behandling ­ historik

Niveauer af integration på sundhedsområdet

Intrapersonel brobygning

Interpersonel brobygning

Brobygning på klinikniveau

Brobygning på systemniveau

Behandlingsintegration og metodeintegration

Hvor er vi på vej hen – mod integration eller pluralisme? 


INTEGRATIV BEHANDLING – KORT  HISTORIK


DEN VESTLIGE MEDICINS UDVIKLING ­ I GROVE TRÆK


Integrativ behandling • Integrering af elementer fra det konventionelle sundhedssystem og elementer fra det ikke-konventionelle sundhedssystem, også kaldet: Komplementær, ukonventionel, holistisk, biologisk, økologisk, supplerende, blød, alternativ medicin / behandling KAM / KAB CAM / CAT • Integreret/integrativ medicin / behandling • Integrated medicine / health care / treatment • Integrative medicine / integrative health


NIVEAUER AF INTEGRATION  PÅ SUNDHEDSOMRÅDET


4 NIVEAUER 

Intrapersonelt  personlige brobyggere

Interpersonelt  sundhedsfagligt samarbejde mellem behandlere, 

netværksdannelse, behandlerteams

På klinikniveau  centre/klinikker for integreret medicin

På systemniveau  på institutionsniveau/sundhedspolitisk niveau


INTRAPERSONEL BROBYGNING


INTRAPERSONEL BROBYGNING ­  LÆGER 

Uvist hvor mange, der eksisterer i Danmark. Kvalitative studier har peget på følgende motiver: 

Et for snævert menneske­/sundhedssyn indenfor konventionel behandling Ønske om bredde i behandlingstilbud ift komplekse problemstillinger KAM supplerer konventionel behandling på gode måder For at imødekomme patienters ønsker Erfaringer for at KAM har en virkning Den alternative behandlingsform er dokumenteret Inspiration fra anden læge Gode erfaringer fra brugere

Alternative lægeforeninger i Danmark

68% af de Københavnske medicinstuderende anvender eller har anvendt KAM, hyppigst  naturlægemidler/ kosttilskud (50%), akupunktur (18%) og zoneterapi (18%). De studerende har  generelt en positiv indstilling overfor KAM og ønsker undervisning om emnet indført på  medicinstudiet

Internationale undersøgelser (svært sammenlignelige) viser, at antallet af læger, der bruger  KAM varierer fra 36% (Frankrig) til 50% (Holland) og 70% (Tyskland). Stor forskel på hvilke  KAM­modaliteter, der bruges blandt læger. 

53% af alle amerikanske læger beskriver sig selv som religiøse eller åndeligt interesserede.

      


INTRAPERSONEL BROBYGNING ­  SYGEPLEJERSKER 

77 % af sygeplejerskerne har selv brugt alternativ behandling. Blandt de  sygeplejersker, der har brugt alternativ behandling, er der oftest tale om:     

Et norsk studie viser, at et stigende antal sygeplejersker forlader det  etablerede sundhedsvæsen for at praktisere KAM (2009). Sygeplejerskerne  oplever   

Zoneterapi (54 %)  Massage (52 %)  Akupunktur (49 %)  Naturmedicin (40 %) 

at det medicinske hegemoni fortsat eksisterer restriktioner ift. at udvikle deres professionelle  roller og status At KAM giver mulighed for at udvikle sig fagligt på et autonom, ligeværdig og holistisk  grundlag

Også intrapersonel brobygning blandt fysioterapeuter, diætister m.fl.


INTERPERSONEL BROBYGNING


INTERPERSONEL BROBYGNING 

Henvisninger finder sted fra læger til KAM­behandlere

Mindre samarbejder/kommunikation finder også sted

Etablering af integrerede behandlingsteams har fundet sted både i  Danmark og internationalt. Eksempel: Projekt Behandlerteam 2004­2010


BAGGRUNDEN FOR AT IGANGSÆTTE  PROJEKT BEHANDLERTEAM

Der er stor interesse for alternativ behandling generelt i  befolkningen og blandt patientforeningers medlemmer

Scleroseforeningens medlemmer ønskede større viden om  forskellige behandlingsmuligheder 


Formål med Projekt Behandlerteam

• At sondere muligheder for at forbedre  behandlingsresultater for mennesker med MS • At udvikle en brobygningsmodel for samarbejde   mellem etablerede og alternative behandlere i  behandling af mennesker med MS.


FASER I PROJEKTET 

Fase 1:  august 2004 – maj 2005  Etablering og udvikling af behandlerteam

Fase 2 : Maj 2005 – December 2008: Fortsat udvikling af teamet Evaluering af teamprocessen og teamets behandlinger af  MmMS Dataindsamling

Fase 3: Januar 2009 – Maj 2010:  Endelige analyse og formidling af data


HVILKE BEHANDLERE DELTOG I  TEAMET? Læge  Psykolog  Fysioterapeut  Ergoterapeut  Plejer/sosu­assistent 

Akupunktør  Homøopat  Zoneterapeut  Kranio­sakral terapeut  Ernæringsterapeut 


Den fælles, integrerede behandlingsmodel Virknings-mekanismer (hvordan virker behandlingerne)

Stimulering og aktivering af patientens ressourcer og kompetencer

De tk o om gni r åd t ive e

sse lel e t fø ssig De e mæ råd om

Kombinerede behandlinger

Det fysiske område

Sundhedsfremmende processer igangsat og vedligeholdt (af både behandlere og patient)

Kontekster (de ydre rammer for behandlingen)

Resultater - klinisk effekt og/eller - patientens erfarede virkning


BROBYGNING PÅ  KLINIKNIVEAU


BROBYGNING PÅ KLINIKNIVEAU 

I Danmark har en række initiativer været  igangsat:   Birkeholm (Blommenlyst)  Gefion (Lyngby)  Hartungcentret (Karlslunde)  Hjortsgård (Ålborg)  Klinik for integreret medicin (Frederiksberg)  Center for integreret medicin (Ranum)

Gennemførte i 80’erne og 90’erne behandlingsforløb,  hvor læger samarbejdede med et bredt udvalg af  alternative behandlere


BROBYGNING PÅ  SYSTEMNIVEAU


BROBYGNING PÅ SYSTEMNIVEAU

Inddragelse af KAM­elementer på sygehusniveau og  institutionsniveau  

Enkelte KAM­modaliteter bruges på 31,5% af de danske sygehuse og 61,5% af  rusmiddelcentrene. I Norge bruges en række KAM­modaliteter på ca. 40% af sygehusene  I USA er brugen af KAM på sygehuse øget fra 7,7% i 1999 til 37,7% i 2008

Formel system­brobygning finder ikke sted i Danmark eller andre  vestlige lande. Eksisterer til en vis grad i visse asiatiske lande

I vestlige lande bygger brugerne bro mellem systemerne  (uformaliseret og ukoordineret systembrobygning)


BEHANDLINGSINTEGRATION OG  METODEINTEGRATION


KAM­FORSKNING 

RCT som gylden standard

Hvad fanger vi ikke med RCT?

Evidenshierarki vs evidenstypologi

Whole System Approach

Comparative Effectiveness Research

­ har stor betydning for brobygning


HVOR ER VI PÅ VEJ HEN – MOD  INTEGRATION ELLER  PLURALISME? 


ER VI PÅ VEJ MOD INTEGRERET  MEDICIN? 

Stigning i brug af KAM, både blandt brugere og blandt  sundhedsprofessionelle

Samtidig tendens til opsplitning af KAM­modaliteter  (kiropraktik, akupunktur, homøopati)

Tegn på, at det medicinske paradigme og KAM­paradigmet (grov  opdeling) fortsat har svært ved at mødes

Er det et mål, at de skal mødes?

Kaptchuk: Pluralisme i stedet for integration?


BØGER MEDBRAGT TIL  FORELÆSNINGEN 

Carlson P & Falkenberg T: Integrativ vård 

Frederiksen D & Jepsen LP (red): Bedst af alle verdener ­ myter i det 21.  århundrede

Hofmeister E, Launsø L & Brendstrup E: Centre for integreret medicin ­ alternativ  behandling i udvikling

Jensen E: Behandling på tværs

Laszlo, Erwin: Revolusjon i vitenskapen

Launsø L: Døre der åbner sig ­ om grænseoverskridende læger og farmaceuter i det  danske sundhedsvæsen

Launsø, L: På vej mod integreret medicin ­ brugere og behandlere på Birkeholm

Lauvås K & Lauvås P: Tværfagligt samarbejde

Myskja, A: Komplementær og alternativ behandling

Skovgaard, L (red.): Lægekunst i det 21. århundrede

Skovgaard, L (red.): Sund skepsis og sund fornuft

Folkeuniversitetet i Århus 18/4 2012  

Lydfil og Powerpoint-fil fra forelæsning på Folkeuniversitetet i Århus 18/4 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you