Page 1

in

d

i

g

dvies | onde g | a rst n i eu rd o ni w ng t s u | w ve e b rb

november 2008 jaargang 1, nr. 4

magazine over mensen en hun werk

clink

n

Conflict met de baas?

en verder in dit nummer: Najaarsoverleg magere uitvoering rapport Commissie Bakker

• Participatie in perspectief gezien • Geloven met je handen • Weinig zorgen over kredietcrisis


inhoud

7

Verhoogde participatie: hoe en waarom?

5

Inhoud

De dag van Marjan de Boon

19

13

Weinig zorgen over kredietcrisis

28 2

Najaarsoverleg magere uitvoering rapport commissieBakker

Sector centraal: zorg

clink | november 2008

30

Geloven met je handen


Voorwoord Henk Schaafsma

8 Juridisch advies, persoonlijke hulp Beeld: Norbert Bosman

10 Smeerolie van het bedrijf

Mag ik ook meedoen? Op het schoolplein voetballen zes jongens en meisjes. Potje drie tegen drie. Aan de kant roept een jongen: mag ik meedoen? De spelende kinderen horen het roepen wel,

12 Column Janneke van der Wenden

maar ze slaan geen acht op hem. Ze hebben geen medespelers nodig. En hij kan niet goed voetballen. Dan verandert er iets. Een van de voetballers stopt er mee: ik moet naar huis! De vijf overblijvers kijken om zich heen. De jongen aan de rand probeert het opnieuw: Mag ik ook meedoen? Vooruit dan maar, roepen de anderen, ga maar in het doel staan.

14 Aan tafel met Gezina Derks en Anneke Hindriks

Je mag meedoen als men je nodig heeft. Dat gevoel krijg ik soms als ik over het onderwerp ‘participatie’ lees. Politici spreken warme woorden over mantelzorgers. Ze benadrukken de economische waarde van vrijwilligerswerk. “Zij horen er ook (!) bij, die vrijwilligers die zoveel overhebben voor een ander. Mensen met een beperking verdienen immers ook een plek in onze samenleving.” Let vooral op het woordje ‘ook’.

22 Vraag en antwoord...

Dan gebeurt er iets! De vergrijzing slaat toe. Er dreigt tekort op de arbeidsmarkt. Er wordt gerekend, er worden doelen gesteld: er zijn nog wel tweehonderdduizend men-

25 Participatie in perspectief gezien 27 Column Jan Drost 33 Christen zijn op je werk, hoe doe je dat?

sen in voorraad. Toeggegeven: ze staan al jaren aan de kant te roepen dat ze mee willen doen. Maar tot nu toe waren ze nog niet echt nodig: te oud; een vlekje of een beperking. En ze waren nuttig bezig: in de mantelzorg en het vrijwilligerswerk. Maar nu mogen ze weer echt meedoen. Met het oog op de toekomst is het nodig dat iedereen meedoet in het sociale, economische en maatschappelijke verkeer. Daarbij kan op iedereen een beroep worden gedaan. Het gaat mij om het uitgangspunt. Is het vertrekpunt het economisch nut van de arbeidskracht? Of de overtuiging dat ieder mens in Gods schepping van waarde is? Kampen, november 2008

34 Als het (bijna) misgaat

3


3CHADENAEENONGEVALINHETVERKEEROFBEDRIJF

3CHADEDIENSTGEEFTUTOEGANGTOTPROFESSIONELERECHTSBIJSTANDBIJSCHADE AFWIKKELINGGEHEELKOSTENLOOS"ELVRIJBLIJVENDNAARHETSERVICEBUREAU  OFBEZOEKVOORMEERINFORMATIEWWWSCHADEDIENSTNL

4

clink | november 2008


Marjan de Boon vertelt hoe haar dag er uitziet

8:30 - 10:15 uur Half negen, pleinwacht. Door het raam van het lokaal naast het mijne zie ik de buurtlapjeskat, door veel kinderen ‘Siepie’ genoemd, op het bureau van mijn collega zitten. Dat lijkt me niet de bedoeling. Hup... ook naar buiten! Kwart voor negen gaan we weer naar binnen. Chäela geeft me Turkse appelthee en Dina vertelt over het suikerfeest. Er worden nieuwe kleren geshowd en dan is het rekentijd. De les gaat over centimeters en millimeters en wordt opgeleukt door suikerfeestdonuts van toch zeker acht centimeter vijf millimeter in doorsnee. Halverwege de les klopt iemand op mijn deur met de vraag waar de server van de computer zit. Geen idee, maar ik zoek iemand die het wel weet.

Beeld: Norbert Bosman

De dag van ...

Marjan de Boon is leerkracht van groep vijf van de Graaf Reinaldschool in Gorinchem: “Of ik in zo’n 450 woorden een ‘doorsneedag’ wil beschrijven, dat gaat natuurlijk niet lukken! En dan vooral wat zo’n dag zoal kleurt. Dát is minder moeilijk.”

Onderweg kom ik Julia tegen, een meisje wat eerder bij me in de klas zat en me even een knuffel moet geven. Even later legt Juliën een briefje op mijn bureau waarop het woord ‘oefenen’ staat. Na enig denkwerk begrijp ik dat hij me duidelijk wil maken dat er in de pauze nog geoefend moet worden voor een toneelstukje. Ik steek m’n duim naar hem op.

10:30 - 12.00 uur Halverwege het borddictee springt Siepie ons lokaal binnen. Grote teleurstelling in de klas als ik ‘m weer buiten zet. Bij aardrijkskunde oefenen we, aan de hand van een plattegrond van de dierentuin, positiebepaling in vakken. Twaalf uur is het weer pauze, lees: nakijken en registreren.

13:00 - 15:15 uur In het kader van de kinderboekenweek lees ik een rijmsprookje van Roald Dahl voor. De schrijfles over poëziealbumversjes past er mooi bij. Twee schrijfschriften blijken na bladzijde zeven weer bij bladzijde een te beginnen, dus: nieuwe zoeken! De weektaak en het kijken van een dvd lopen gesmeerd. Dan, vlak voor de bel: Paniek! Er zijn dubbele speelafspraken gemaakt. Na wat ideeën mijnerzijds, en een zakdoek, kan iedereen het weekend in, ik ook bijna.

‘V lak el, b e d r o o v paniek! ’

15:15 - 16:30 uur Opruimen, nakijken, overdracht, nog even met een collega kletsen en dan... weekend!

Beeld: Norbert Bosman

55


Activiteiten

Actief voor het netwerk Er zijn veel vrijwilligers actief voor christennetwerk|gmv. Zij doen hun werk op allerlei terreinen. In dit nummer:

Bestuurslid christen|netwerk|gmv Harro Jansen te gaan, was dat ik het netwerk TopGMV graag verder wilde uitbreiden na de professionaliseringsslag van GMV Management naar TopGMV. Inmiddels spreken we niet meer van TopGMV, maar vertegenwoordig ik namens het bestuur het zakelijk|netwerk

25 november 2008 Wat: Pensioen in Zicht-cursus Spreker: Corrie Blijdorp en Gert Jan Brouwer

11 december 2008 Wat: Netwerkmeeting Interim Managers Spreker: Thom Dijkman

14 januari 2009 Wat: Regiomeeting Friesland

van christennetwerk|gmv.”

zakelijk|netwerk

Wat maakt je enthousiast voor

14 januari 2009

dit werk?

Wat: Regiomeeting Midden Nederland

“Ik ben weliswaar inmiddels zelf geen ‘ondernemer’ meer, maar ik voel me nog steeds een ondernemer, al is het nu Wat doe je?

in loondienst. Enthousiast ben ik nog

“Ik ben bestuurslid van christennet­

steeds over de mogelijkheden die wij als

werk|gmv en namens het bestuur vertegen-

zakelijk|netwerk kunnen bieden aan onder-

woordig ik het zakelijk|netwerk.”

nemers en managers.

zakelijk|netwerk

14 januari 2009 Wat: Regiomeeting Zwolle zakelijk|netwerk

21 januari 2009 Wat: Regiomeeting Zuid/Zuidwest

Waarom heb je ervoor gekozen om

Ik wil dat ondernemers en managers

bestuurslid van christennetwerk|gmv

kennis en ervaring kunnen uitwisselen

te worden?

en relaties kunnen onderhouden en

“Tussen 1993 en 1999 vormde ik samen met

dat kan binnen het zakelijk|netwerk:

Arko Veefkind en Harry Scholte het GMV

door middel van regiobijeenkomsten en

Management regio West. Als ondernemers

de landelijke netwerkdag, maar ook in

wilden we graag op managementniveau

netwerken zoals het netwerk voor Trai-

vanuit ons christen-zijn netwerken met

ners, Adviseurs en Coaches (TAC) en het

andere ondernemers. Het was in eerste

netwerk voor Interim Managers (IM).”

zakelijk|netwerk

21 januari 2009 Wat: Netwerkmeeting Trainers, Adviseurs en Coaches

29 januari 2009 Wat: seminar ‘Christen zijn en loopbaankeuzes’

instantie pionieren, maar het concept sloeg

Door: christennetwerk|gmv,

aan en is uitgebreid naar andere regio’s. In

Aatop en Loopbaanadviesburo Van Dam

oktober 2007 vroeg Bert Moolhuizen mij om voorzitter te worden van TopGMV. De

Kijk voor een volledig overzicht op

belangrijkste reden voor mij om hierop in

www.cgmv.nl onder activiteiten.

Nieuw lid Naam: Hetty de Bie Waarom bent u lid geworden van christennetwerk|gmv? Ik coach en train 40+-leidinggevenden/managers en organisaties die willen doorontwikkelen in hun werk en hun christen-zijn (www.bie-en-become.nl). Zelf heb ik vanuit mijn werk meerdere netwerken opgezet. Ter afwisseling leek het me goed om zelf ook aan een netwerk deel te nemen waar ik geïnspireerd kan worden en gelijk­gestemden kan ontmoeten. Daarom ben ik lid geworden van het zakelijk|netwerk van christennetwerk|gmv. Wat verwacht u van christennetwerk|gmv? Ik verwacht binnen het zakelijk|netwerk nieuwe contacten op te doen en geïnspireerd te worden vanuit het christen-zijn. Ik woon ergens tussen Den Haag en Rotterdam in en hoop andere leden van het zakelijk|netwerk die daar ook wonen te ontmoeten.

6

clink | november 2008


Participeren Het huidige kabinet wil dat meer

mensen gaan werken en dat we lan-

ger werken. Deze gewenste verhoging van de participatiegraad vraagt van burgers optimale inzet om betaald

werk te verrichten of op andere wijze actief te zijn, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk of mantelzorg. Maar een

hogere leeftijd maakt het moeilijker

w

om werk te vinden en dus te participeren. Wat hebben we nodig om te participeren?

Verhoogde participatie: hoe en waarom? door Wim Meissner

Het kabinet

lijkt niet van plan om echt door

te pakken

Christennetwerk|gmv heeft een eigen antwoord op de vraag ‘Hoe bereiken we een hogere participatiegraad?’ Voordat mensen aan het werk kunnen, moeten er bepaalde condities of randvoorwaarden worden geschapen. Een heel belangrijke is een kwalitatief goede kinderopvangregeling. Moeders en vaders gaan (weer) aan het werk als de voor- en naschoolse opvang goed geregeld is. Toch lijkt het kabinet niet van plan om op dit gebied echt door te pakken. De eerder ingestelde kinderopvangregeling wordt alweer veranderd, met als resultaat dat ouders meer moeten gaan betalen. Andere voorwaarden voor een hogere participatie zijn een goed werkend onderwijs– en gezondheidsstelsel. Dit is nodig zodat mensen op kwalitatief hoog niveau (blijven) deelnemen aan de maatschappij. Een derde voorwaarde is dat de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt optimaal moet worden overbrugd.

Waarom participeren? Betaald en/of onbetaald deelnemen aan de samenleving is de belangrijkste vorm van maatschappelijk verkeer, en onmisbaar voor sociale samenhang. Het is belangrijk vanuit het emancipatieoogpunt, maar ook voor het betaalbaar houden van goede publieke voorzieningen en sociale zekerheidsregelingen. In deze tijd van vergrijzing is dat zeker zo. Door vergrijzing krimpt op termijn de potentiële beroepsbevolking. Dit versmalt de basis voor economische ontwikkeling. Meer participeren, ook hier weer betaald en onbetaald, voorkomt dat de Nederlandse economie op een lagere groei, of op stagnatie uitkomt. Voor het scheppen en in stand houden van de voorwaarden, waardoor mensen worden gestimuleerd onbetaald en betaald deel te nemen aan de maatschappij, zijn economische groei en het scheppen van nieuwe banen noodzakelijk. Kortom, als we in Nederland vinden dat burgers langer en meer moeten participeren – zowel betaald als onbetaald werk heeft (economische) waarde - dan moeten de condities juist zijn.

7


Juridisch advies, persoonlijk Bij (onvrijwillig) ontslag is juridisch advies van een professional geen overbodige luxe. De juristen van christennetwerk|gmv bouwen een persoonlijk contact op met hun cliënten. door Gea Varwijk Als een zaak via de adviseurs bij de juristen van christennetwerk|gmv komt, wordt de cliënt over het algemeen op het kantoor van christennetwerk|gmv uitgenodigd. Voordeel van een persoonlijk contact bij aanvang van het dossier is dat direct aan het begin van de zaak alle belangrijke aspecten van een zaak boven tafel komen. En de jurist en de cliënt krijgen ook de kans om een basis te leggen voor een persoonlijke relatie.

Persoonlijk

Gea Varw

ijk

Een cliënt zit vaak in een moeilijke situatie en moet zijn of haar persoonlijke zaken met de jurist bespreken. Op zo’n moment is het prettig om in een persoonlijk gesprek kennis te maken en te weten wie je zaak behandelt. Tijdens dit eerste gesprek schetst de jurist de gang van zaken, zodat de cliënt bij aanvang van het dossier weet welk traject hij ingaat en hoe het verloop van de zaak er ongeveer uit zal zien. Dit kan uiteraard gedurende het traject weer veranderen.

Advies

Bellen met de adviseurs van christennetwerk|gmv kan voor leden een grote stap zijn. Stel ik wel een goede vraag? Kunnen ze me wel helpen? Maar ja, wie niet waagt wie niet wint. Jaarlijks krijgen onze adviseurs 3.000 telefoontjes te verwerken. Niels Rook is één van de adviseurs die leden van advies dient. “En nee”, zo zegt hij, “geen vraag is te raar. Bij alles wat je tegenkomt in je loopbaan kan je bij ons terecht, van het begin tot het einde.” Niels legt uit wat de telefonische adviesdienst van christennetwerk|gmv eigenlijk doet. “Er zijn grofweg vier soorten vragen die mensen stellen. Het meest voorkomend is dat ze een probleem hebben en daar graag met iemand over willen praten. Het worden geen juridische dossiers maar er is 8

clink | november 2008

De jurist zal altijd eerst met de cliënt zelf overleggen, voordat er namens de cliënt brieven gestuurd of telefoontjes gepleegd worden. De dienstverlening blijft op deze manier volledig transparant en de cliënt weet wat er namens hem of haar gezegd en geschreven wordt. Mocht het zo zijn dat het nodig is dat er een gesprek plaatsvindt tussen de werkgever en werknemer dan is het over het algemeen mogelijk dat een jurist van christennetwerk|gmv met de werknemer meegaat naar het gesprek. De jurist wordt niet belemmerd door de emoties waar de cliënt uiteraard ‘last’ van ondervindt en kan dan namens de cliënt proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Werkgever

Soms resulteert dit in een situatie waarin twistpunten besproken en opgelost worden en partijen weer samen verder kunnen. Maar, het komt ook geregeld voor

wel een oplossing nodig. Voor ons is het dan van belang om de vraag achter de vraag te vinden. Stel dat iemand vraagt: “Hoeveel uur per week mag ik werken?” Dan zou daar achter kunnen zitten dat deze persoon structureel moet overwerken. En dan kan de vraag zijn: Hoe kun je grenzen stellen? Een tweede categorie vragen gaat over de persoonlijke situatie waarin mensen zitten. Ze staan op een kruispunt in hun leven en willen graag handvatten om een keuze te maken. Dit zijn de persoonlijke en inhoudelijke gesprekken waarbij we proberen om de antwoorden uit de leden zelf te laten komen. De laatste twee categorieën zijn de eenvoudige op zichzelf staande vragen en de vragen waaruit een juridische dossier voortkomt. Al met al kunnen de leden met al hun vragen over werk en inkomen bij ons terecht.”


Participeren

ke hulp dat partijen samen beslissen dat er geen basis meer is om nog samen verder te werken. Juist dan is het van groot belang dat er een jurist bij de zaak betrokken is. De jurist weet immers op welke wijze er afscheid genomen kan worden en hoe de arbeidsovereenkomst in casu het beste beëindigd kan worden. In de meeste gevallen heeft de werknemer immers nog geen (zicht op) ander werk en is het van belang de arbeidsovereenkomst zo te beëindigen dat de werknemer aansluitend aan het dienstverband een WW-uitkering kan ontvangen. In principe wordt een dossier/kwestie niet eerder beëindigd, dan wanneer alles op de rails staat en ook de uitkering geregeld is. Mocht de uitkering niet worden toegekend of niet juist zijn vastgesteld, dan overlegt de jurist met de cliënt of er mogelijkheden zijn voor een succesvolle bezwaarzaak. We leggen de kwestie middels een bezwaarschrift voor aan een bezwaarcommissie.

Niels Rook

Van begin tot einde

Van het begin tot het einde van het dossier wordt ernaar gestreefd dat de zaak zoveel mogelijk door dezelfde jurist wordt behandeld. Dit is voor de cliënt erg prettig, omdat jurist en cliënt na verloop van tijd elkaar kennen en de cliënt niet iedere keer weer zijn verhaal aan iemand anders hoeft te vertellen. Kortom; christennetwerk|gmv probeert de cliënt naast de juridische ondersteuning ook persoonlijke ondersteuning te bieden. In de huidige tijdgeest, waarin er vaak weinig tijd meer is voor persoonlijk contact tussen cliënt en dienstverlener, wil christennetwerk|gmv het onderscheid maken en er zowel zakelijk als persoonlijk zijn voor de leden!

De dienstverlening blijft volledig transparant

9


Smeerolie van het bedrijf 45-plussers onmisbaar op arbeidsmarkt

Reïntegreren na je 45ste onmogelijk? “Welnee, als je maar bereid bent om je nieuwe zaken eigen te maken”, aldus Romeo Charmes, loopbaanadviseur van Ypsylon. “De kunst is dat je leert waar je je competenties in kunt zetten.” door Hillechien Boel

Romeo Charmes

10

De Babyboomgeneratie is nu 45 jaar of ouder. Volgens loopbaanadviseur Romeo Charmes vormen de Babyboom- en de X-generatie (geboren tussen 1964 en 1977) samen een behoorlijke categorie werkenden en zijn ze over het algemeen het meest vertegenwoordigd in een bedrijf: “De Babyboomers hebben de bedrijven groot gemaakt en zijn de smeerolie van het bedrijf. Dat zij de X-factor van een bedrijf zijn, wordt vaak vergeten als er gedwongen ontslagen vallen. Terwijl juist deze mensen zoveel te bieden hebben: ze zijn heel goed in de dingen die ze kunnen, hebben veel ervaring, werken efficiënter, weten vaak goed wat ze willen

en zijn uit de kinderen. Hun toegevoegde waarde is veel groter dan iemand van dertig, maar dat zien werkgevers niet altijd.” Het reïntegreren na je 45ste op de arbeidsmarkt lijkt een lastige zaak. Romeo Charmes ziet waar het veelal op vastloopt als een 45-plusser er niet in slaagt een nieuwe baan te vinden: “Deze mensen zijn opgevoed met de factor kennis, maar zijn wel heel eenzijdig opgeleid, hebben verouderde kennis en zijn daardoor niet meer in staat om zich op de arbeidsmarkt te bewegen. Ik pleit er daarom voor dat werkgevers budgetten vrijmaken voor opleidingen. Investeringen in deze groep mensen zullen zich namelijk dubbel en dwars terugbetalen. Daarnaast zouden 45-plussers zich breder moeten ontwikkelen op vaardigheden en kunde, wat tegenwoordig zo belangrijk is. Door bijvoorbeeld een cursus projectmanagement te volgen. Weet een werknemer bovendien wat zijn competenties zijn, dan zal deze breder in te zetten zijn en dus makkelijker aan een baan komen.” Niet alleen de werkgever zou zich aan kunnen passen aan de 45-plussers, maar zijzelf dienen zich ook flexibel op te stellen, aldus de heer Charmes: “Bijvoorbeeld op geografisch gebied. Ben je bereid langer te reizen naar je werk? Of te verhuizen en je sociale context op te geven? Enkele vragen die je jezelf kunt stellen. En werkgevers op hun beurt zouden verder moeten kijken dan de standaard manier van werken, door optimaal gebruik te maken van nieuwe infrastructuur- en informatietechnologie. Als advies wil ik daarnaast meegeven dat werknemers en werkgevers vroegtijdig aan moeten kloppen voor deskundig


Participeren

loopbaanadvies. Alleen red je het niet. Maak gebruik van je netwerk en bedenk dat je niet werkloos bent, maar werkzoekend. Jij bent een aanbieder van kwaliteit, competentie én potentieel.”Bedenk dat je niet dé ideale baan hoeft te vinden. We leven immers in een gebroken wereld en elke baan kent zijn frustraties.

Bovendien is het belangrijk te beseffen dat je een deel van de prikkeling ook kunt halen uit activiteiten die je naast je werk doet. Het belangrijkste is misschien wel dat je niet alles zelf in de hand moet willen houden, maar moet leren vertrouwen op God. Je mag weten dat je die stap mág zetten en dat Hij nabij is.”

Van beveiliger naar iemand bij wie je je veilig voelt

Peter de Graaf

Peter de Graaf (45) was negen jaar geleden coördinator in de beveiliging als zijn vrouw plotsklaps bij hem en hun kinderen weggaat. Hij komt in de ziektewet terecht. Peter vertelt: “Na zeven jaar werd ik goedgekeurd en mocht ik het reïntegratietraject in. Daar ben je dan: je bent ouder geworden, veel dingen zijn veranderd. Een zoektocht begint: ‘Waar sta ik?’ ‘Wie ben ik?’ ‘Wat wil ik überhaupt?’ Via een kerkgenoot kwam ik terecht bij Ypsylon, waar ik gecoacht werd door Romeo Charmes. Hij zag mijn wandel en remde me indien nodig af, of vroeg me een tandje bij te zetten. In een situatie als deze heb je absoluut iemand nodig die je blind kunt vertrouwen. Na de scheiding lag ik in de knoop, vertrouwde mensen minder. Maar doordat veel vrienden naar me toekwamen om hulp te vragen, leerde ik weer van mensen houden. Dat smaakte naar meer! Wat was ik in een jubelstemming toen de competentietest mijn gevoelens bevestigde dat de zorgsector bij mij zou passen! Romeo wist dat ik eens een zwerver geholpen had en stelde voor dat ik de opleiding sociaal agogisch werk zou gaan doen en aan de slag zou gaan in de dag- en nachtopvang bij het Leger des Heils. Ik werd er niet enthousiast van, maar ging aan de slag en na een periode van berusting en gewenning blijkt dat ik het er uitermate naar mijn zin heb. Weer gaan leren, was trouwens heel onwerkelijk, maar een absolute must. Ik heb het er naar mijn zin en wil straks zelfs HBO gaan doen. Als je wat ouder bent, ben je niet kansloos. Het is alleen wel kei en keihard werken. Ik heb geleerd mijn ogen open te doen voor dat wat er op mijn pad komt. Zo wilde ik graag een vaste betrekking, maar kreeg ik in eerste instantie een andere baan aangeboden bij het Leger des Heils. Hoewel het me niets leek, stond ik er toch voor open. En ik heb het daar nu geweldig naar mijn zin! Het mooie is dat ik daar juist vanwege mijn leeftijd aangenomen ben; ze wilden iemand met levenservaring. In mijn werk kan ik inderdaad putten uit mijn eigen leven en ik merk dat mensen zich veilig voelen bij mij. En ik weet nu... zolang ik leef en er nog zin in heb? Is alles mogelijk!”

1111


Column Janneke van der Wenden Janneke van der Wenden is makelaar. Sinds 1 januari 2008 is zij mede-eigenaar van een makelaarskantoor. Op 1 januari 2008 werd ik voor de helft eigenaar van een makelaarskantoor. Toen ik in het najaar van 2007 hiervoor benaderd werd was de crisis bij de kredietbanken in Amerika al in volle hevigheid losgebarsten. Maar in de zuidoosthoek van Drenthe was dat wel heel ver weg. Natuurlijk werd er van alle kanten geroepen dat ook Nederland aan kredieten ten onder kon gaan, maar dat waren enkel de pessimisten. Toch heeft het in de onderhandelingen over de inkoop wel meegespeeld. Dat het kantoor goede jaren achter de rug had, bood natuurlijk geen garanties voor de toekomst. Iedereen die toen tegen mij zei: “Oh, wat leuk joh, een gouden kans” kijkt mij nu aarzelend aan: “Gaat het een beetje, wel een slechte timing om nu in te stappen, of niet?” Zo snel kan alles veranderen. Maar wat is een slechte timing? Natuurlijk was ik in de eerste maanden nog wel een beetje bibberig. Stel je voor dat er geen huis meer verkocht wordt. Maar gelukkig, zo dramatisch is het bij ons niet.

Tegenwind geeft energie

ld: Bee Eljee

Zoals bij veel dingen is er ook een andere kant. Je moet nu echt hard werken en je best doen om je omzet te halen. Ik merk dat ik net iets pittiger ben om de kopers naar onze huizen te leiden. En net iets vasthoudender in de onderhandelingen. En dat loont. Dat geeft voldoening. Daarnaast hebben wij een loyaal en enthousiast team. Iedereen weet dat dit voor mij best even een spannend jaar is. Als er een huis verkocht is, weet ik na de verkoper en koper - meestal als eerste dat er weer een huis op de lijst kan. “Hé, Janneke, dat is er weer één.” Zo merk je dat je aan de immateriële kant veel verdient. Samen ertegen aan gaan, verbindt mensen met elkaar. Nee, makelaars worden niet meer slapend rijk, maar voor de echte liefhebbers is en blijft het gewoon een fantastisch vak, ook met de wind tegen.

Vrouwencongres in een nieuwe jas! Op 17 en 18 maart 2009 organiseert christennetwerk|gmv een actief congres voor vrouwen in congrescentrum Mooirivier in Dalfsen. De missie van christennetwerk|gmv is om mens en werk te verbinden; we willen het vrouwencongres hier graag op aan laten sluiten. Het wordt een actief congres voor de persoonlijke deelnemer. Professionele coaches trainen de deelnemers in kleine groepen op onderwerpen als pro-activiteit, zelfreflectie, as-

12

clink | november 2008

sertieve- en beslisvaardigheden, verantwoordelijkheid nemen en creatief denken. Dit alles onder de noemer ‘zelfsturing’. Dit thema staat ook centraal in de openingslezing van Arie de Rover op dinsdag. Veel van het geleerde zal direct in praktijk gebracht kunnen worden! Lees je nu voor het eerst over dit vernieuwde congres en wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een e-mail naar info@cgmv.nl o.v.v. ‘potentiële deelnemer’.


Reactie op het nieuws

Najaarsoverleg magere uitvoering rapport commissie-Bakker door Wim Meissner

De koopkracht

van ouderen en

gehandicapten moet gegarandeerd zijn

Tijdens het Najaarsoverleg afgelopen dinsdagavond hebben sociale partners en het kabinet besloten dat mensen die meer dan 75.000 per jaar verdienen een ontslagvergoeding van maximaal één jaar mee krijgen. Wat betreft christennetwerk|gmv is dit een erg magere uitvoering van de oplossingen voor een hogere participatiegraad die zijn aangedragen door de commissie-Bakker. In het rapport van de commissie-Bakker worden oplossingen aangedragen om tot meer participatie in de samenleving te komen. Dit heeft als doel om het sociale stelsel overeind te houden. De uitkomst van het Najaarsoverleg is dat er alleen gekeken wordt naar een aftopping van de ontslagvergoeding van hen die 75.000 euro of meer verdienen. Hierdoor zal een hogere participatiegraad op zijn gunstigst slechts ten dele worden gerealiseerd. Immers, er wordt niet gekeken naar maatregelen, die de werking van de arbeidsmarkt bevorderen of naar duurzame participatie.

Loonvraag cgmv

De vakbonden en het kabinet zijn overeengekomen dat de centrale looneis

ANP foto 7234877w

maximaal 3,5 procent zal zijn. Dit corrigeert de inflatie. Onder de streep leveren deze maatregelen werknemers ongeveer 1 procent groei op. Christennetwerk|gmv maakt haar loonvraag aan het begin van het nieuwe jaar bekend. Bij de bepaling daarvan zullen we rekening houden met het feit dat het kabinet definitief heeft besloten de WW-premie af te schaffen en de BTW niet te verhogen. Dit levert werknemers enkele tientallen euro’s per maand op. Christennetwerk|gmv wil, samen met de andere sociale partners, dat de koopkracht van ouderen en gehandicapten wordt gegarandeerd. Deze groepen dreigen, zoals de plannen in de Miljoenennota zijn doorgerekend, qua inkomen achter te blijven. Het kabinet heeft aangegeven aan deze wens tegemoet te komen. Tijdens het Najaarsoverleg zijn enkele afspraken gemaakt om langdurige werklozen aan werk te helpen. In alle regio’s van Nederland wordt gekeken hoeveel werklozen er zijn en voor welk soort werk zij geschikt zijn. Gelijktijdig moet dan worden bekeken aan welk soort arbeidskrachten in de arbeidsmarkt behoefte is. Deze afspraken voorzien wat ons betreft in een behoefte om de structurele frictiewerkloosheid te bestrijden.

13


Aan tafel met...

Identiteitsgebonden kinderopvang en gastouderopvang Henk Schaafsma aan tafel met Gezina Derks en Anneke Hindriks door Steven Mudde

Veel christelijke ouders hebben de vraag of ze hun kind naar de kinderopvang willen brengen positief beantwoord. Als het zover is, dan dient een volgende vraag zich aan: “Voor welke vorm kiezen we? En willen we dat de kinderen opgevangen worden door geloofsgenoten?” Voorzitter van christennetwerk|gmv Henk Schaafsma gaat in gesprek met (ervarings)dekundigen Gezina Derks en Anneke Hindriks. Gezina Derks werkte lange dagen en kon haar kinderen ’s ochtends bij de gastouder brengen en ’s avonds weer ophalen. Maar op een gegeven moment wilde ze het toch anders gaan doen. Samen met twee andere mensen heeft ze gastouderbureau Ozizo opgericht. “Vanaf het begin hebben we ervoor gekozen om als gastouderbureau klein en persoonlijk te blijven. De kinderopvang drukt een stempel op je kind. Het is belangrijk dat dit aansluit bij de wensen van de ouders.” Ondanks haar eigen christelijke geloof wordt Ozizo niet op de markt gezet als een christelijk gastouderbureau. Omdat je juist door breder te

werken de christelijke manier van leven en werken kunt uitstralen.” Anneke Hindriks werkt bij een seculier kinderdagverblijf maar heeft haar eigen kind wel bij een christelijke gastouder ondergebracht. “Ik vind het wel belangrijk dat mijn kind door een christelijke gastouder opgevangen wordt, hoe jong ze ook is. Ik wil niet dat de christelijke identiteit van mijn kind ‘gedoogd’ wordt, maar ik wil dat de gastouder ook gewoon de liedjes kan meezingen die mijn kind zingt en vanuit een eigen overtuiging mee bidt.” Advies Henk Schaafsma vraagt aan Derks en Hindriks of ze advies hebben voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Derks: “Het is belangrijk om je te realiseren dat de opvoeding en de opvang een grote impact hebben op je kind. Ik kom regelmatig mensen tegen die hun eerste kindje verwachten en die daar geen idee van hebben. Sta daar goed bij stil. Breng een bezoek aan meerdere kinderdagverblijven. En dan niet op een rustige vrijdagmiddag, maar bijvoorbeeld rond etenstijd, zodat je echt kunt zien hoe ze met de kinderen omgaan. Vraag ook door naar hun omgang met de kinderen en ideeën over

V.l.n.r.: Anneke Hindriks, Gezina Derks en Henk Schaafsma.

Beeld: Jaïro Pijnacker Hordijk


De cv van... ANNEKE HINDRIKS Leeftijd: 29 Gezinssituatie: Getrouwd en een dochtertje van 11 maanden. Werkzaamheden: Pedagogisch medewerker in een kinderdagverblijf, op een verticale

opvoeden.” Hindriks: “Ga vooral ook uit van je eigen uitgangspunten: past een kinderdagverblijf echt bij je?” Tussen het kinderdagverblijf en de gastouderopvang zit een groot verschil. Typerend aan de gastouderopvang is dat de gastouder de kinderen bij haar thuis opvangt. Waarom zou je als ouder voor welke vorm kiezen? Hindriks: “Bij een kinderopvang wordt meer ontwikkelingsgericht met de kinderen gewerkt. Een gastouder is in de eerste plaats een ouder met eigen kinderen waar die van mij nog bij komen. Dit maakt dat een gastouder ook bezig is met het huishouden en de opvoeding van de eigen kinderen. Als ik naar mezelf kijk dan ben ik er op mijn werk in de eerste plaats voor de kinderen. Het huishouden op het kinderdagverblijf kan ik samen met mijn collega’s doen.” Wat betreft Gezina Derks hoeft het een het ander niet uit te sluiten: “Veel van wat er thuis gebeurt kan de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Bijvoorbeeld door samen de was op te hangen. Als gastouder heb je maximaal 4 kinderen in huis. Je bent juist veel directer met de kinderen bezig dan op een kinderdagverblijf en kunt hun ontwikkeling dus beter monitoren. Het verschil is ook dat een gastouderbureau heel sterk op de wensen van de ouders kan inspelen. Een kinderdagverblijf heeft al een eigen visie en werkwijze. Een ander voordeel van een gastouder is de flexibiliteit. Mensen met onregelmatige werktijden kunnen niet bij de kinderopvang terecht.”

twaalf kinderen zit. Bij de gastouder zijn het er een stuk minder. Het ene kind kan beter tegen een grote groep dan het andere kind. Daar kan je als ouder ook rekening mee houden.” Uit Den Haag Het rommelt in kinderopvangland. De toeslag die ouders kunnen krijgen gaat omlaag omdat de kosten voor het kabinet de verwachtingen ruimschoots overschreden. Daarnaast verandert de regelgeving voor gastouderbureaus aanzienlijk. Wat is de ervaring met het beleid uit Den Haag? Hindriks: “Er wordt veel te veel gerommeld met de regelgeving. Elk jaar veranderen de regels weer. Dit brengt erg veel onduidelijkheid met zich mee voor de ouders. De leidsters zijn daar ook niet volledig in thuis, dus voor vragen moeten we ouders altijd doorverwijzen naar het bestuur.” Derks: “De overheid wordt onbetrouwbaar voor ouders. Eerst wordt de opvang betaalbaar gemaakt voor ouders en nu wordt dat weer teruggedraaid. Het zou kunnen dat de gastouderopvang straks alleen nog voor de mensen is die bovenmodaal verdienen. Juist de keuzevrijheid in opvangmogelijkheden is belangrijk en dat dreigt met de nieuwe regeling weer te verdwijnen.”

groep (0-4 jr). Maak af: Christelijke kinderopvang… vind ik belangrijk omdat ik bij de doop heb beloofd mijn kind op te voeden en te laten opvoeden in de leer van de bijbel. GEZINA DERKS Leeftijd: 38 jaar Gezinssituatie: Gehuwd, 3 kinderen (10, 10 en 7 jaar) Werkzaamheden: Directeur Gastouderbureau OZIZO Maak af: Christelijke gastouderopvang.. een tweede thuis voor je kind.

Christennetwerk|gmv vindt dat de overheid zich op dit terrein een betrouwbare partner moet tonen. Als ze wil dat ouders meer gaan werken, moeten ouders nu niet meer gaan betalen voor de opvang van hun kinderen.

Anneke Hindriks stipt ook nog de groepsgrootte aan: “Ik vind het voor mijn kind ook erg prettig dat ze niet op een groep met

15


boekentip

Door Elise Walinga,

dochter in familiebedrijf Riemer & Walinga Boekverkoopers in Ermelo (www.riemer-walinga.nl). “Dit boekje moet je lezen!” zei mijn zusje (22) – die alles leest wat los en vast ligt - in onze winkel. (Gelukkig ligt het meeste los, dat is wel zo handig voor de klanten.) “Bijna iedereen moet huilen aan het eind.” Dus op een vrije middag las ik het boekje. Over meneer Linh en zijn kleinkind, vluchtelingen in een vreemd land. Over de ontmoetingen met meneer Bark, op het bankje vlakbij de vluchtelingenopvang. Het was verfijnd geschreven. Mooi. En het was indrukwekkend. Maar huilen…? Het kwam niet veel verder dan wat bijna-tranen die nog net niet over het randje van mijn oogleden rolden. Toen kwam m’n zusje thuis. “Hoe vond je het?” “Ja, het was wel indrukwekkend,” begon ik. “Ja, erg hè, toen…” Hierop volgde de clou van het verhaal. “Hè??” Ik had ‘m gemist. Compleet gemist. En toen - het was al een paar uur nadat ik het boek uit had - liepen de tranen alsnog over m’n wangen. Kortom: Dit boekje, nee, dit juweeltje, moet u lezen! En dat is niet maar gewoon een afsluitende zin. Ik meen het. Ga morgen gelijk even langs de boekhandel of bibliotheek, dan bent u binnenkort waarschijnlijk wat tranen lichter, maar een prachtig verhaal rijker.

Het kleine meisje van meneer Linh Philippe Claudel Uitgever: De Bezige Bij Wilt u een gratis exemplaar ontvangen? Mail dan voor 19 december 2008 Het kleine meisje van meneer Linh en uw adres­gegevens naar info@cgmv.nl of stuur ons een brief. Onder de reacties worden drie exemplaren van dit boek verloot, welke beschikbaar worden gesteld door de uitgever en Riemer & Walinga Boekverkoopers. 16

clink | november 2008

Onbetaald actief Veel leden van christennetwerk|gmv zijn onbetaald actief in de maatschappij. Zij doen hun werk op allerlei terreinen. In dit nummer:

Vrijwilliger bij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Jennie Booij Wie bent u: “Mijn naam is Jennie Booij, ik ben 64 jaar. Ik ben geboren in Drenthe en heb daar ongeveer de helft van mijn leven gewoond. Ik heb bijna dertig jaar gewerkt in de marge van de gezondheidszorg (educatie, uitvoering financiële regelingen gezondheidszorg, management). Ik ben sinds 2001 niet meer actief in de betaalde arbeid.   Wat voor vrijwilligerswerk doet u? “Ik ben sinds 2002 werkzaam bij Natuurmonumenten (vanuit het bezoekerscentrum ‘Dwingelderveld’) waar ik samen met een groep vrijwilligers de vlinder- en kruidentuin verzorg. Daarnaast ben ik ook als vrijwilliger actief bij Staatsbosbeheer (boswachterij Borger-Gieten, locatie Boomkroonpad). Bij beide organisaties begeleid ik excursies in en over, de natuur voor kindergroepen, schoolgroepen en volwassenen.” Waarom doet u dit? “Mijn ouders hebben mij de liefde voor de (Drentse) natuur bijgebracht. In een ver verleden heb ik ooit zelfs een diploma Natuurgids behaald, en een aantal jaren organiseerde en begeleidde ik natuurexcursies in Oost-Groningen. Toen ik stopte met mijn betaalde werk kwam ik de vacature voor vrijwilliger bij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer tegen en sinds die tijd ben ik één of meerdere dagen in de Drentse natuur te vinden.” Is er een link tussen uw vrijwilligerswerk en uw arbeidsverleden? “Nee, helemaal niet. Ik heb er juist voor gekozen om iets heel anders te doen dan in mijn arbeidsverleden.”

Winnaars van Wij, de verdronkenen: Mevrouw B. de Haan uit Barneveld, Mevrouw B. Krol-Douma uit Hurdegaryp en De heer B. Dee uit Amersfoort


het ochtendritueel van...

Dossier gesloten Johan werkt al 19 jaar als servicemonteur kantoorinrichtingen bij een bedrijf in Brabant als hij van de ene op de andere dag te horen krijgt dat hij wordt gedetacheerd naar een bedrijf in Groningen. Hij heeft geen keus – christennetwerk|gmv bevestigt dit - en gaat onder bepaalde voorwaarden akkoord met de detachering. Na enkele maanden wordt Johan ziek; uiteindelijk zit hij bijna een jaar in de ziektewet. Opnieuw roept hij de hulp in van christennetwerk|gmv.

“Ik kon niet terug naar het detacheringsbureau. Christennetwerk|gmv heeft mij geholpen om in mijn oude functie bij mijn oude werkgever te integreren. Ik ben weer helemaal terug in mijn oude functie en ik doe mijn werk weer met evenveel plezier als voorheen! Ik ben erg dankbaar voor de inzet van de jurist van christennetwerk|gmv, zonder haar hulp was het zeker niet gelukt om mijn oude baan terug te krijgen.”

Naam: Wolter van Dijk Beroep: Marktkoopman in groente en fruit Woonplaats: Hattemerbroek Door de week loopt de wekker af op ongeveer half zeven, op zaterdag al om vijf uur. Meestal druk ik nog een keer of twee op ‘snooze’, waarna ik m’n bed uit wip. Ik zet eerst koffie en ga me daarna wassen en scheren. Ondertussen smeert mijn vrouw de boterhammen voor zowel het ontbijt als de lunch. Dit doet ze elke ochtend, behalve op zaterdag, want dan is het wel érg vroeg. We ontbijten samen, en bladeren het Nederlands Dagblad alvast een beetje door. Voordat ik vertrek kijk ik nog even naar de weersverwachtingen. In de loods aangekomen, begroet ik mijn collega´s, zet m’n tas weg en begin met het laden van de verkoopwagen en de vrachtwagen. Een lange werkdag, van gemiddeld elf uur, is weer begonnen. Wilt u ook uw ochtendritueel met ons delen? Laat het ons weten: redactie@cgmv.nl.

carrièremove

Taaladvies - een oude liefde Een jaar of vijf geleden besloot ik te stoppen met mijn werk op de basisschool. Hoewel onderwijs mijn hart heeft, werd het hele schoolgebeuren me toch te hectisch. Wat kon ik nog meer met mijn pabo-diploma? Ik meldde me bij een uitgever voor correctiewerk. Algauw werd dat meer dan alleen de spelling corrigeren. Ook zinsbouw, opbouw en inhoud van de tekst kregen aandacht. Mijn oude liefde – het Nederlands – kwam weer tot leven. Naast correctie- en redactiewerk begon ik met het ontwikkelen van diverse cursussen op het gebied van de Nederlandse taal. Het lezen van vaktijdschriften en het volgen van cursussen gaf me veel plezier. Ik was in de gelegenheid van mijn hobby mijn werk te maken. Een heel andere kant van de zaak was: hoe zet ik mijn cursussen in de markt? Dat bleek een vak apart te zijn. Inmiddels werk ik als zelfstandig ondernemer met mijn eigen Centrum voor Taaladvies (www.centrumvoortaaladvies.nl) voor verschillende uitgevers en begeleid ik auteurs. Daarnaast verzorg ik diverse cursussen, waaronder één voor administratief personeel van bedrijven. Deze cursus voorziet duidelijk in een behoefte. Aangezien publicaties en correspondentie het visitekaartje van een bedrijf zijn, is een Opfriscursus Nederlands voor bedrijfsmedewerkers een waardevolle investering. Het blijkt dat veel mensen blijven worstelen met de d’s en de t’s, moeite hebben met het juiste gebruik van de tussen-n of het koppelteken. Ik bezoek zelf de bedrijven om de cursus te geven. De inhoud wordt aangepast aan de branche. Het is een ware uitdaging om taalregels doorzichtig te maken. Zo ben ik toch weer bezig met onderwijs. Janneke Wiegers Heeft u ook een interessante carrièremove gemaakt?

Laat het ons weten: redactie@cgmv.nl.

17


VRIJWILLIGERS vertrouwd verzekerd

kost niks, maar Een vrijwilliger i s o n b e t a a l b a a r. t dat. Donatus begrijp

aansprakelijkheids- en collectieve ongevallenverzekering voor kerkelijke vrijwilligers

donatus Po stbus 5 00

524 0 AM R o smalen

www.donatus.nl

tel. 073 - 5221700

V-184X132.indd 1

20-12-2007 08:41:22

christennetwerk|gmv landelijk actief Een vernieuwd christennetwerk|gmv verbindt mens en werk. Dat hebt u met het verschijnen van het eerste nummer van clink kunnen proeven. De bedoeling van ons christennetwerk blijft dezelfde: er zijn ten dienste van christenen in hun werk en levensloop. De relevantie van christennetwerk|gmv willen wij nu ook graag breder bekend maken door middel van een landelijke reclame campagne in het voor- en in het najaar van 2008. In verschillende tijdschriften en dagbladen zult u de komende weken advertenties van ons tegenkomen. Ook op buitenlocaties kunt u reclame van ons aantreffen. Wij hopen dat zo steeds meer mensen ons gaan kennen en zich aansluiten bij ons netwerk.

18

clink | november 2008


Weinig zorgen over kredietcrisis door Bert Moolhuizen

Tot vervelens toe worden we in de media geconfronteerd met berichtgeving over de financiële crisis. Omdat wij benieuwd zijn hoe onze leden beïnvloed worden door deze crisis hebben wij in oktober digitaal, en telefonisch, onderzoek gedaan. In dit artikel geven wij u achtergrondinformatie over de crisis en gaan wij in op de resultaten van het onderzoek.

Er is bijna

geen bedrijf te

noemen zonder

tegenvallende

resultaten

Sinds half september staat de financiële crisis centraal in vrijwel alle nieuwsrubrieken. Toch begon de crisis ‘officieel’ al veel eerder, namelijk begin 2007. Toen werd duidelijk dat er problemen waren bij Amerikaanse hypotheken. Hierdoor werden steeds meer banken geraakt. Aanvankelijk leek het een ‘ver-van-mijnbedshow’. Het speelde zich immers af aan de andere kant van de oceaan. Toch was de crisis halverwege 2007 ook al actueel in Europa. Al in augustus 2007 was het nodig dat de Europese Centrale Bank miljarden euro’s in het bankwezen pompte omdat banken elkaar geen krediet meer durfden te verstrekken. In het najaar van 2007 kwamen er steeds meer berichten over miljardenstroppen bij, met name Amerikaanse, banken. De crisis zette zich voort en kwam voor ons heel dichtbij toen halverwege september 2008 een grote Amerikaanse bank (Lehman Brothers) failliet ging. De aandelenmarkten stortten wereldwijd in en ook wij konden niet meer ontkomen aan de realiteit van een financiële crisis.

Amerikaanse hypotheken

De achtergrond van de crisis ligt in Amerika, waar banken al jarenlang ‘slechte’ hypotheken verstrekken. Deze hypotheken worden gebaseerd op de verwachting dat de huizenprijzen altijd zullen blijven stijgen. Verder staan er weinig zekerheden tegenover. De Amerikaanse

overheid heeft deze vorm van kredietverstrekking gestimuleerd. Het bezit van een eigen huis moest voor iedere Amerikaan bereikbaar zijn. Jarenlang is de dreiging van economische teruggang ontkent en is de economie gestimuleerd door voortdurende renteverlagingen. Inmiddels zijn de huizenmarkten in Amerika en ook in een aantal Europese landen ingestort. De ‘slechte’ hypotheken, die veelal niet terugbetaald kunnen worden, zijn door ingenieuze constructies over de hele wereld doorverkocht waardoor overal op financiële markten de gevolgen voelbaar zijn. Feitelijk ligt de werkelijke oorzaak van de crisis dus in onze eigen hebzucht. Kennelijk kan de mens niet accepteren dat er grenzen zijn aan het steeds meer willen hebben. We zijn voortdurend op zoek naar meer en beter en sluiten onze ogen voor risico’s als we kans zien extra geld te verdienen of te lenen.

Economische gevolgen

De huidige crisis ontstond in de financiële sector, maar heeft inmiddels invloed op vrijwel alle sectoren van de economie. Er is bijna geen bedrijf te noemen zonder tegenvallende resultaten en neerwaarts bijgestelde winstverwachtingen. De angst voor een wereldwijde recessie houdt ons in de greep. Wat betekent dat in de praktijk van alle dag? Zal ons inkomen gaan dalen, loopt onze koopkracht gevaar?

19


Geen zorgen over de toekomst

Enquête Uit een onderzoek dat christennetwerk| gmv onlangs hield onder ruim 1.300 leden blijkt dat de huidige crisis mensen bezig houdt. Bijna 85 procent van de ondervraagden geeft aan het nieuws over de crisis te volgen. Ongeveer een kwart van de ondervraagden ondervindt nu al gevolgen van de crisis. Ook een kwart van de respondenten geeft aan het bestedingspatroon aan te passen aan de crisis. Opvallend is dat bijna driekwart van de ondervraagden aangeeft zich geen zorgen te maken over de toekomst. Natuurlijk kan dit te maken hebben met vertrouwen in het herstel van de economie op termijn. Het kan ook betekenen dat de leden van christennetwerk|gmv zich realiseren dat onze toekomst niet afhangt van onze materiële welvaart. We hebben een toekomstverwachting die niet afhankelijk is van de stand van de economie.

Ondanks het feit dat er dus geen sprake is van breed gedeelde zorg over de toekomst, verwacht een belangrijk deel van de leden van christennetwerk|gmv wel dat er in de toekomst sprake zal zijn van een achteruitgang van inkomen (33 procent). Eenzelfde aantal leden verwacht een verlies aan vermogen. Bijna zestig procent van de ondervraagden verwacht dat de oudedagsvoorziening zal worden aangetast. Slechts een enkeling (drie procent) verwacht dat de huidige crisis op korte termijn of in de toekomst zal leiden tot het verlies van hun baan. Hoe verder Hoe moet het nu verder met onze economie? Betekent deze crisis dat het huidige kapitalistische systeem failliet is? Duidelijk is dat de huidige crisis niet zo maar over gaat. De gevolgen zullen nog geruime tijd gevoeld worden. Toch zijn de meeste deskundigen het erover eens dat de economie zich op ten duur weer zal

Jan Hellenthal uit Leusden:

“Persoonlijk raakt het me niet. Ik heb geen aandelen en mijn spaargeld staat veilig . Misschien moeten we een hogere pensioenpremie gaan betalen of krijgen we iets minder pensioen. Maar dat houdt me niet echt bezig. Het heeft wel invloed op mijn werk en mijn werktijden. Ik ben kantoordirecteur van de Rabobank in Leusden. De laatste maand hebben we het erg druk met een grote toeloop van nieuwe klanten. We zijn een degelijke spaar- en kredietbank. Ons betrouwbare imago spreekt mensen aan.”

Herma Zondervan uit Rotterdam:

“Ik maak me niet echt zorgen over de crisis. Misschien wordt het wat zwaarder in de toekomst maar ik denk niet dat we er last van krijgen. Het enige wat nog invloed op mij kan hebben is de Dollarkoers. Ik werk als medisch analist aan de Erasmus Medisch Centrum. Onze afdeling wordt betaald door een Amerikaans fonds. Hoe lager de Dollar ten opzichte van de Euro, des te minder we als afdeling te besteden hebben.”

20

clink | november 2008


herstellen. Moeten we dus maar rustig afwachten tot het zover is en dan ons oude patroon weer hervatten? De huidige crisis en de gevolgen die deze wereldwijd heeft, geeft duidelijk aan dat er grenzen bereikt zijn. We zullen ons moeten bezinnen op de betaalbaarheid van onze materiële dromen. Zeker als christenen zullen we ons moeten beraden op onze motieven. In hoeverre worden wij geleid door hebzucht? Zijn wij nog bereid om ons in onze omgang met geld en goed beperkingen op te leggen? De huidige crisis maakt in ieder geval duidelijk dat er een moreel reveil nodig is. Nodig is dat risico’s weer gedragen worden door hen die ze aangaan en niet afgewenteld worden op de overheid. Dat we afzien van alleen maar de kortetermijndrang naar maximaal rendement om aandeelhouders tevreden te stellen. We moeten werken aan reële duurzame ontwikkeling en hierbij bereid zijn genoegen te nemen met iets minder voor onszelf.

Jacob Battjes uit Paterswolde:

“Ik zit zelf het meest in bedrijfsonroerend goed en daar heeft het wel invloed op. Maar de meeste panden zijn verhuurd en dat gaat gewoon door. Wel stellen we bepaalde investeringen uit. We hebben een stuk grond liggen waar appartementen op gebouwd gaan worden. Maar we maken nu wel pas op de plaats, eerst verkopen en dan bouwen. De recessie grijpt nu diep in maar met een jaar kijken we er weer heel anders tegen aan. Zelf verwacht ik dat de prijzen gemiddeld met tien tot in sommige delen van het land met vijfentwintig procent gaan dalen.”

Alie Sjaarda uit Leeuwarden:

“Ik volg het nieuws maar ik denk niet dat ik erdoor beïnvloed word. Hooguit ga ik er wat in koopkracht op achteruit als mijn pensioen niet geïndexeerd wordt. Dat zou voor mij de enige consequentie zijn, maar dat is nog niet bekend. Ik woon in een gekocht appartement en ben niet van plan om binnenkort te verhuizen. Zo lang mijn gezondheid goed blijft hoop ik hier nog te wonen. Ik denk dus niet dat het echt consequenties voor me heeft.”

21


Vraag en antwoord...

Jacobien Spanhaak en Bédina Gelling-Tjabringa zijn werkzaam voor christennetwerk|gmv. Zij ontvangen dagelijks veel vragen van leden. In deze rubriek plaatsen we een aantal van deze vragen en antwoorden. Wilt u iets weten? Bel naar: 038 42 54 379 of mail naar:

Beeld: Eljee

22

advies@cgmv.nl.

Karige kerst?

Kandidaat voor de or

ATV-dagen meenemen?

Bij mij in het bedrijf krijgen alleen werknemers met een vast dienstverband een kerstgratificatie. Dus collega’s met een tijdelijk dienstverband die in december werken, krijgen niets! Klopt dit wel?

Binnen ons bedrijf gaan er weer ondernemingsraadverkiezingen plaatsvinden. Het or-werk lijkt me wel wat. Hoe kan ik mij verkiesbaar stellen?

Mag ik mijn niet opgenomen ATV-dagen meenemen naar het nieuwe jaar?

Nee, dit klopt niet. Een werkgever mag geen onderscheid maken tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Er zijn uitzonderingen wanneer dit ‘objectief gerechtvaardigd’ is, maar dat geldt niet voor de kerstgratificatie.

De verkiezingsdatum wordt vastgesteld en bekend gemaakt binnen uw bedrijf en aan de vakbonden die leden hebben onder het personeel van uw bedrijf. Dit moet ten minste dertien weken voor de geplande verkiezingsdatum gebeuren zodat de vakbonden de tijd hebben kandidaten te gaan werven onder hun leden. Wanneer christennetwerk|gmv het verzoek van een bedrijf binnen krijgt om kandidaten te stellen, zoeken wij in onze ledenadministratie uit wie er bij dit bedrijf werkt. Vervolgens krijgen deze mensen (u dus ook) de vraag voorgelegd of ze or-kandidaat willen zijn. Christennetwerk|gmv stelt deze mensen dan kandidaat. Als u niets van ons hoort, dan hebben wij geen bericht gekregen van uw bedrijf. In dit geval zijn we afhankelijk van uw informatie. Belt u ons?

Voor ATV-dagen gelden geen wettelijke regels zoals voor vakantiedagen. Waarschijnlijk staat in uw CAO of bedrijfsreglement iets over de ATV-dagen geschreven. Meestal mag je ze alleen meenemen als je vanwege werkdruk niet in staat was de ATV-dagen op te nemen. En vaak geldt dan een maximum aantal dagen dat je mee mag nemen. Lees uw CAO of reglement er maar eens op na. Komt u er niet uit, neem dan nog even contact met ons op.

juni 2008 2008 clink | november


Karige kerst?

Vakantiedagen uitbetaald

Zondagswerk

Minder contributie

Wanneer ik geen vakantiedagen opneem, mag ik deze dan laten uitbetalen?

Ik werk een aantal jaren in een winkel. Nu wordt er steeds meer druk op mij gelegd om ook op koopzondagen te gaan werken. Ik vind het erg lastig om hier mee om te gaan. Wat kan ik doen?

Mag ik de aan jullie betaalde contributie ook aftrekken als gift? Of zijn er andere manieren om toch wat geld terug te kunnen krijgen.

In principe mag dit niet. Volgens de wet heeft een werknemer bij een volledig dienstverband recht op 20 vakantiedagen. Omdat een vakantie is bedoeld om een rustpauze in te lassen, moet hij die ook opnemen. Het is wel mogelijk om de ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ te laten uit betalen. Als u bijvoorbeeld 25 vakantiedagen per jaar zou krijgen, dan zou u 25-20=5 ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ kunnen laten uitbetalen.

Je bent niet de enige met deze vraag. Zondagswerk is in opkomst en voor christenen kan dit heel lastig zijn. Het uitgangspunt is dat een werknemer niet hoeft te werken op zondag. Dit is vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. Er zijn natuurlijk uitzonderingen voor werknemers binnen bijvoorbeeld de gezondheidszorg of de horeca. Soms kan een bedrijfseconomische noodzaak de reden zijn om werknemers op zondag te laten werken. Uw werkgever moet dit dan wel kunnen aantonen.

Volgens de Belastingdienst zijn giften vrijwillige (dus niet verplichte) uitgaven waarvoor geen recht op een tegenprestatie bestaat. Aangezien u van christennetwerk|gmv een tegenprestatie krijgt, bijvoorbeeld juridische hulp of advies, zijn de contributies niet aftrekbaar. Bovendien moeten instellingen waar u giften aan geeft bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Christennetwerk|gmv staat niet bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI. Wel kunt u meedoen aan de regeling vakbondscontributie, via uw werkgever. De regeling houdt in dat het bedrag dat in enig jaar is betaald aan een werknemersvereniging in verband met contributie administratief ver­ rekend wordt met een looncomponent.

Beeld: Eljee

23


Doe wat je graag doet en doe dat goed. 'n Eenvoudig principe, dat Thatcher & Aalderink als de basis beschouwt van iedere succesvolle arbeidsrelatie. Want hierin ontmoeten werkgever en werknemer elkaar. Wie iets graag doet, heeft plezier in z'n werk. Wie iets graag doet, wil het steeds beter doen en ontwikkelt zich daarom voortdurend. Maar wie iets graag doet, doet het ook goed. Hij levert toegevoegde waarde voor z’n werkgever. Hij is een speler die z'n mannetje staat en binnen z’n functie meebouwt aan de organisatie. Het draait om 'de match.' De puzzel moet passen, het balletje op z'n plaats rollen. Dat is de essentie van personeelsbemiddeling, loopbaanbegeleiding en outplacement.

Personeelsbemiddeling De afdeling personeelsbemiddeling bemiddelt onder meer in administratieve, financiële, commerciële, juridische en secretariële functies. Hierbij richten we ons op kandidaten met een MBO, HBO en WO werk- en denkniveau. Sinds onze oprichting in 1993 hebben we een breed netwerk aan klanten in diverse sectoren opgebouwd. De kracht van Thatcher & Aalderink ligt vooral in de persoonlijke benadering van onze kandidaten en opdrachtgevers. In een uitgebreid gesprek laten wij de kandidaten vertellen over hun achtergrond en arbeidsverleden, maar vooral ook over hun persoonlijkheid en ambities.

Loopbaanbegeleiding Organisaties veranderen, medewerkers ontwikkelen zich, functies verschuiven. Loopbaanbegeleiding is erop gericht in deze veranderende omstandigheden medewerkers uitstekend te laten functioneren. Waar staat u nu? En waar wilt u heen? Het verschil tussen die twee vragen is een deel van uw loopbaan dat aandacht verdient. Thatcher & Aalderink biedt die aandacht en de benodigde expertise met haar loopbaanbegeleidingsactiviteiten.

Dat is ons werk en daar zijn we goed in.

Outplacement Een specifiek onderdeel van loopbaanbegeleiding is outplacement. Dit komt ter sprake op het moment dat een werkgever en werknemer uit elkaar gaan. Het kan zijn dat de werknemer niet goed functioneert of dat de werknemer té goed functioneert en daardoor niet meer binnen de organisatie op zijn of haar plek zit.

Christelijke identiteit De medewerkers van Thatcher & Aalderink werken vanuit een christelijke identiteit. Voor ons betekent dit, dat wij aan bepaalde waarden en normen hechten zoals openheid, loyaliteit en integriteit. Dit uit zich niet alleen in de manier waarop wij onderling als collega’s met elkaar omgaan, maar ook in de manier waarop wij onze kandidaten en opdrachtgevers tegemoet treden. Instroom, doorstroom en uitstroom, dat is de kern. Bent u werkgever en staat u voor uitdagingen op dit gebied? Bent u medewerker en wilt u een stap verder? Thatcher & Aalderink,

Aangenaam. We doen het graag. En goed.

Thatcher & Aalderink BV | Postbus 1371 | 3800 BJ Amersfoort T 033-4655115 | E info@thatcher.nl | W www.thatcher.nl 24

clink | november 2008


Participatie: betaald en onbetaald Door Martin van Eerde ‘Arbeidsparticipatie’ – de meeste mensen leggen dit begrip al snel uit als: het doen van betaald werk. Dat is niet zo raar! De samenleving, overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties leggen zwaar de nadruk op betaalde arbeidsparticipatie. Kranten, radio en televisie besteden hier bijna dagelijks aandacht aan. Christennetwerk|gmv vindt betaalde participatie ook belangrijk! Het zorgt er namelijk voor dat een heel aantal verzekeringen en sociale voorzieningen betaalbaar blijven. Het is daarnaast ook nodig omdat onze beroepsbevolking vanwege onder meer de vergrijzing zal afnemen. Aan de andere kant wordt participatie op deze manier ook wel heel ‘eng’ ingevuld. Wij pleiten daarom al enige jaren voor een gezonde balans tussen betaalde én onbetaalde participatie.

Participatie in enge zin

Als we niet oppassen, wordt ‘(arbeids) participatie’ te eng ingevuld. Als we het bijvoorbeeld hebben over ‘arbeid’ dan wordt daarmee over het algemeen betaalde arbeid bedoeld. En in een 24 uurseconomie bepaalt de betaalde arbeidstijd in toenemende mate het karakter en de invulling van de resterende tijd. Daarnaast gaat het, als we het over arbeidsparticipatie hebben, toch vooral ook over ‘werken tot je 65e levensjaar of langer’. Weer wordt hier dus op betaalde arbeid gedoeld. Christennetwerk|gmv is van mening dat participatie een breder perspectief verdient. In Nederland moeten vrouwen en mannen volop kunnen participeren op culturele, sociale, economische en politieke terreinen. Dan kunnen zowel betaalde als onbetaalde participatie naast elkaar bestaan en op waarde worden geschat.

Perspectief

Wij proberen daarom de visie op partici­ patie te nuanceren en een tegengeluid te laten horen. Het kabinet heeft al een heel aantal mooie motto’s de revue laten passeren. Bijvoorbeeld ‘Samen werken, samen leven’ (beleidsplan kabinet); ‘Naar een toekomst die werkt’ (advies commissieBakker) en recentelijk droeg het Najaarsakkoord tussen kabinet en sociale partners de titel ‘Samen doen wat mogelijk is’. Uit deze titels spreekt een ambitie die in onze optiek verder gaat dan alleen betaalde participatie. Toch zijn de adviezen, voorstellen en maatregelen in deze rapporten en plannen vooral gericht op het bevorderen van betaalde participatie. Hier zitten vaak waardevolle ideeën bij, maar inhoudelijk zijn er ook kritische kanttekeningen bij te plaatsen.

Onbetaalde participatie

ondergewaardeerd

Wij vinden het een tekortkoming dat andere vormen van participatie zo onderbelicht en ondergewaardeerd blijven. Wij vinden het belangrijk dat er vooral maatregelen genomen worden die duurzame participatie bevorderen waarbij er oog is voor zowel onbetaalde als betaalde participatie. Iedereen heeft gaven en talenten gekregen. Wat ons betreft is het vanzelfsprekend dat we deze gaven en talenten naar eigen vermogen inzetten voor de omgeving waarin we leven, door middel van zowel betaalde als onbetaalde participatie.

25


Kandidaat voor de OR:

Nieuwe collega’s

Senior|netwerk Christennetwerk|gmv wil leden

Jaap de Graaf

inspireren en ondersteunen om tot hun recht te komen bij het voorzien in levensonderhoud, de persoonlijke ontplooiing en dienstbaarheid aan anderen. Vanuit deze missie werken wij voor onze leden. Dat geldt niet alleen voor de jongeren, die aan het Sinds 1 oktober mogen we

Steven Mudde (boven) en Jan Knepper (onder) tot onze

begin van hun carrière staan, of voor hen die volop bezig zijn zich te ontwikkelen. Dit is ook belangrijk

collega’s rekenen. Steven is journalist

voor hen die de vijftig al ruimschoots

en houdt zich met de redactie van de

gepasseerd zijn en nadenken over

digitale media bezig. Daarnaast zal hij

de laatste fase van hun loopbaan.

de perscontacten voor zijn rekening

Wanneer kun je stoppen met werken

gaan nemen.

en wil je dat dan ook? Gelukkig is het

Werkzaam bij:

leven meestal niet voorbij als er een

Voestalpine Polynorm, een automobiel­

einde komt aan het betaalde werk.

toeleveranciersbedrijf. We maken hier

Ook dan blijft het belangrijk om, zo-

verschillende carrosseriedelen voor auto’s.

lang dat mogelijk is, actief te blijven, gaven en talenten te benutten en

Sinds: 1985

steeds weer balans te vinden in de

dingen die je doet.

Functie: Ik ben Teamleider van een persenlijn. Dat houdt in dat ik eindverantwoorde-

Christennetwerk|gmv wil voor alle

lijke ben voor de productie en kwaliteit van

Jan Knepper is als beleidscoördinator

leden relevant zijn en blijven, ook als

de in mijn team geproduceerde produc-

senioren 1,5 dag per week bezig met de

er een einde komt aan het betaalde

ten. Een voorbeeld van zo’n product: uit

ontwikkeling van beleid en dienstverle-

werk of wanneer het (tijdelijk) niet

een vlakke plaat staal wordt bijvoorbeeld

ning voor het senior|netwerk.

mogelijk is actief te zijn. In overleg

door een machine op de persenlijn een spat-

met de werkgroep ‘senioren’ is beslo-

bord, deur of dak voor een auto gedrukt. 

We wensen Steven en Jan veel plezier en

ten extra aandacht te besteden aan

Tevens geef ik leiding aan de mensen die in

Gods zegen toe in hun nieuwe functies.

de ontwikkeling van de activiteiten

mijn team zitten. Waarom stel je je kandidaat voor de or?:

en de dienstverlening binnen het

Annelies van Rhee heeft na

senior|netwerk. Om aan dit onderwerp voldoende aandacht te kunnen

zeven jaar afscheid genomen van

besteden, is besloten een ‘beleidsco-

wilde stellen voor de ondernemingsraad.

christennetwerk|gmv.

ördinator senioren’ aan te trekken.

Omdat mijn instelling is dat je je stem niet

Jarenlang was ze als eindredacteur

Wij zijn blij dat we inmiddels Jan

verloren mag laten gaan, heb ik mijzelf

verantwoordelijk voor Pleidooi, nu

Knepper in deze

kandidaat gesteld.

clink, betrokken bij het senior|netwerk

vacature konden benoemen. Hij zal

en organiseerde ze het Vrouwencon-

zich het komende half jaar gedurende

Er was bijna niemand die zich kandidaat

Wat hoop je te gaan bereiken?: Ik wil de

gres. Nu vertrekt ze samen met haar

ongeveer 1,5 dag per week bezig-

mening en/of wensen van de mede-

man en zoontje voor zes maanden

houden met de ontwikkeling van

werkers zo goed mogelijk verwoorden

naar Kenia om hun dochtertje Zoey op

beleid en dienstverlening voor het

binnen de or en vanuit de or ook weer

te gaan halen. Annelies, we wensen

senior|netwerk.

zorgen voor een goede terugkoppeling

jou en je gezin de zegen van God toe!

naar de medewerkers. Verder hoop ik dat de ideeën en de eventuele inspraak van christennetwerk|gmv niet verdwijnen bij Voestalpine Polynorm.

Ook communicatiemedewerker

Karin Buitenhuis neemt

na zeven jaar afscheid van

christennetwerk|gmv. Ze heeft een Actueel in de or: Het voor- of achterwaarts

nieuwe functie aanvaard, dichterbij

draaien van de drie ploegendiensten. Dit is

huis. Ook haar wensen we van harte

in de perserij een hot item.

Gods zegen toe!

26

clink | november juni 2008 2008


&INANCI VOORSENpLIOETAXATIE REN

5BENTINMIDD ELSDEVIJFTIGA EENANDER LRUIMSCHOO EINVULLIN TSGEPASSEERD GOM RUIMTEEN 5WLEVEN DEHOEVEELHEI DATUWPRIORITEITEN KRIJGT VERSCHUIV DELAATSTE DBESCHIKB EN$E½NA FASEVANUWW ARETIJDNEMEN SITUATIEER ERKZAMELE TOE5DENKTN NCIpLE UIT¨ VEN(OEZIETS AOVER TRAKSUW½ NANCIpLE

FinanciĂŤle taxatie voor senioren Bent u inmiddels de vijftig al ruimschoots gepasseerd? Wilt u wel eens weten waar u financieel aan toe bent? Christennetwerk|gmv kan u duidelijkheid bieden. Speciaal voor leden van het senior|netwerk ontwikkelden wij in samenwerking met ĂŠĂŠn van onze leden een nieuw financieel adviesproduct. Op basis van een vragenformulier en door u aangeleverde stukken wordt een ‘financieel taxatierapport’ gemaakt. Bijzonder is dat dit rapport inzicht geeft in de ontwikkeling van uw netto besteedbaar inkomen en beschikbaar vermogen,

Contributietarieven 2009 Per 1 januari 2009 zullen de contributietarieven van christennetwerk|gmv worden aangepast aan de stijging van de CPI index. Dit is conform het besluit van de algemene ledenvergadering gehouden op 14 mei 2008. De nieuwe tarieven per 1 januari 2009 zijn als volgt:

GMV8047_taxati eflyer_300908.in

dd 1

01-10-2008 09:05:08

nu en in de toekomst. Niet alleen wanneer u gezond oud wordt, maar ook wanneer u of uw partner onverhoopt arbeidsongeschikt raakt of overlijdt. Bijzonder prettig is dat u weet welk besteedbaar inkomen er straks is, in euro’s van nu. Kijk voor meer informatie op www. cgmv.nl of vraag de folder op via telefoonnummer 038-4254379

Tarieven 2009 < 18.000

e 10,65

< 23.000

e 11,45

< 34.000

e 13,90

< 45.000

e 15,30

> 45.000

e 18,00

geen inkomen / soc. min.

e

gepensioneerd

e 9,65

zakelijk actief

e 25,00

zakelijk niet actief

e 17,50

3,35

Column Jan Drost Jan Drost is als marketeer werkzaam bij een grote financiĂŤle instelling. Wie van de drie? Wie het weet mag het zeggen. Het is maandag 6 oktober 2008 en ik ben het spoor bijster! De kredietcrisis heeft zojuist een flink gat geslagen in mâ&#x20AC;&#x2122;n zelfbeeld als werknemer in de financiĂŤle sector.

Werknemer? Ondernemer? Ambtenaar?

Ik begon ooit simpel als werknemer, eerst bij een verzekeraar, toen bij een bank. Lekker duidelijk. Maar dat duurde niet lang! Al snel werd ik â&#x20AC;&#x2DC;dood­gegooidâ&#x20AC;&#x2122; met termen als Zelfontwikkeling en POP (het Persoonlijk Ontwikkelingsplan). Ik zou zelf aan het stuur zitten en mijn eigen loopbaanlot bestieren. Nou ja, dat moest ook wel, eerlijk gezegd. Want Human Resources vroeger Personeelszaken, dat klonk toch heel anders! - trok zich steeds meer terug tot de huidige â&#x20AC;&#x2DC;adviseurs van het managementâ&#x20AC;&#x2122;, die op voldoende emotionele afstand van de werkvloer vooral aan hun eigen loopbanen leken te werken. Maar dit terzijde.

Bottom line: het ging om het stimuleren van het â&#x20AC;&#x2DC;ondernemerschapâ&#x20AC;&#x2122; van werknemers. Moeilijk woord als je er goed over nadenkt, want als ondernemer ben je toch vooral bezig met je eigen geld, terwijl je als werknemer vooral met het geld van anderen speelt. Maar goed. Ik kon er wel wat mee: mijn schoonvader teelt appels en peren, ik doe de marketing voor een bank. Juridisch een werknemer. Qua houding een ondernemer. Tot aan de kredietcrisis geen probleem. Die ondernemende werknemer zag ik helemaal zitten! Beeld : Eljee

Maar nu? Werknemer bij een bank die leek om te vallen, niet leek om te vallen, of ja, toch, daar gaat-ieâ&#x20AC;Ś BOEMâ&#x20AC;Ś werk je plotseling bij een bedrijf dat geen onderneming meer is, maar honderd procent eigendom van Bos en Balkenende. Veilig en zeker voor het geld van de klanten, dat dan weer wel. Maar van werknemers en ondernemers is natuurlijk niet veel meer over, ha! Wie van de drie? Ambtenaar, dat is het nieuwe credo! Blijk ik tĂłch het pad van mijn vader te hebben gekozenâ&#x20AC;Ś

27


Sector centraal: zorg

Sector zorg door Niels Rook

Binnen de zorg zijn verschillende CAO’s te onderscheiden. De sector kent een CAO voor: • ziekenhuizen • universitaire medische centra • jeugdzorg • apotheken • verpleging

• verzorging en thuiszorg • ambulancezorg • huisartsenzorg • gehandicaptenzorg • geestelijke gezondheidszorg

De sector zorg is vrijwel dagelijks in het nieuws. Gaat het niet over het sluiten van operatiekamers in verband met de niet-steriele lucht, dan gaat het wel over medische fouten die er gemaakt worden. Ook is er regelmatig ophef rondom de financiering van de zorg. Maar de sector zorg is meer dan dat!

De sector

Binnen de sector zorg zijn ongeveer 1,1 miljoen mensen werkzaam. Als je denkt aan een werknemer in de zorg, dan denk je misschien in eerste instantie aan een verpleegster in een ziekenhuis, een verpleeghuis of een verzorgingstehuis. Maar in de zorg zijn ook schoonmakers, postkamermedewerkers en apothekersassistenten werkzaam. En niet alleen een huisarts is werkzaam in de sector zorg, maar ook een psycholoog, orthopedagoog, arts-assistent en personeelsfunctionaris.

Werken in de zorg

Werknemers in de zorg zijn met name betrokken op de zorgvrager. Meer en meer zorgwerkers komen echter in de knel doordat ze een sterk loyaliteitsgevoel ten opzichte van de zorgvrager hebben, maar tegelijkertijd te maken krijgen met een steeds zakelijker wordende arbeidsverhouding. Dit zorgt voor spanning; zorgwerkers kunnen voor hun gevoel niet altijd meer voldoende kwaliteit van zorg bieden. Terwijl dat voor hen een essentieel onderdeel van hun werk is.

28

clink | november 2008


Ben je geïnteresseerd geraakt in deze sector en wil je meer weten? Kijk voor meer informatie op:

Actueel

Op dit moment krijgen de financiële problemen bij organisaties in de thuiszorg en de verpleeghuiszorg veel aandacht in de media. Er zijn grote tekorten ontstaan in de financiering van de zorg. De financiële problemen leiden er in veel gevallen vervolgens weer toe dat er regelmatig gereorganiseerd wordt binnen de zorg. Bij een aantal van die reorganisaties is christennetwerk|gmv betrokken. Bij de betreffende instellingen vraagt christennetwerk|gmv aandacht voor een goede waardering van het personeel en voldoende aandacht voor de kwaliteit van zorg. Want zorg is en blijft mensenwerk!

www.relief.nl

christelijke vereniging van zorgaanbieders

www.ikzoekchristelijkehulp.nl vindplaats voor christelijke hulp

www.gobnet.nl

de landelijke voorlichtingssite over werken in de zorg en de welzijn

www.svoz.nl

opleidingen in de zorg

www.zorgwelzijn.nl

vakinformatie voor sociale professionals

www.zorgvisie.nl

de site voor beleid en management

Er is echter wel voldoende personeel nodig om dit mensenwerk op een kwalitatief goede manier te blijven doen. De komende jaren dreigt er een groot tekort te ontstaan aan gekwalificeerd personeel. Een oorzaak hiervan is dat er te weinig mensen voor een opleiding in de zorg kiezen. Een andere oorzaak is dat door de vergrijzende maatschappij de zorgvraag alleen maar toeneemt. Doordat loyale zorgwerkers de ‘gaten’ dichtlopen, valt een deel van het personeelstekort niet zo op. Toch is het erg belangrijk dat een ‘carrière in de zorg’ op een goede manier gepromoot wordt.

Christennetwerk|gmv vertegenwoordigt binnen de sector zorg 1653 leden.

29


Interview

Mensen vertellen over hun loopbaan. Welke invloed heeft deze gehad op wie ze nu zijn?

Geloven met je handen Simon Boersma was zestien toen hij na de mulo enthousiast aan de slag ging als automonteur. Inmiddels is hij 66 en kijkt hij terug op een lange loopbaan bij Shell. Nu zet hij zich in als projectcoördinator bij Dorcas om langdurig werklozen aan werk te helpen.

door Marry Kooy

Vaak zie je

wat God doet

pas veel later

30

clink | november 2008

Nadat Simon Boersma de Autotechnische School had gedaan, wilde hij een eigen garagebedrijf beginnen, maar eerst moest daarvoor het benodigde startkapitaal worden verdiend. Zo werd hij manager van een benzinestation, en daarna rayoninspecteur voor Shell. In de avonden studeerde hij marketing en bedrijfseconomie. Hij bleef bij Shell. Het meest genoot hij van zijn werk als districtmanager over de benzinestations in West-Nederland. Met een lastig team ging hij een week op survivaltocht in de Ardennen om ze goed te laten samenwerken: “Daar lagen we dan op een groot zeil in onze slaapzakken. Opeens waren we heel anders voor elkaar.” De afwisseling stond hem aan - van routine wordt hij onrustig -, maar tijdens een cursus over de ontwikkeling van een visie kwam hij tot de ontdekking dat hij toch zo niet verder wilde. Zijn baas bood hem een functie aan in OostEuropa. Maar toen kreeg hij kanker. Toch besloten hij en zijn vrouw te gaan. Hij genas van de ziekte, maar was wel stilgezet bij dingen die belangrijker zijn dan werken, zoals het geloof en het er zijn voor een ander. Belangrijke lessen voor een workaholic: “Vaak zie je wat God doet pas veel later.” Drie jaar woonden ze in Bulgarije waar Shell net begon, en werden ze lid van een kleine kerk die samenkwam in een zaaltje, en later in een huiskamer en in een park. Nog ondersteunt de kerk in Capelle aan de IJssel, waarvan Boersma en zijn vrouw lid waren, deze Bulgaarse kerk, onder meer

in het drukken van de bijbel die door twee dames in hedendaags Bulgaars vertaald is. Via een functie in Tsjechië en Slowakije werd Boersma netwerkmanager voor Shell in veertien Oost-Europese landen, waaronder ook Turkije, Griekenland en Rusland vielen. Gemiddeld bezocht Boersma elke week twee landen: “Ik weet nog dat ik in Griekenland in een hotelkamer lag en een rood lampje zag. Ik ben zeiler en bij zeilboten kun je aan het toplicht zien van welke kant ze zullen passeren. En ik zat maar te piekeren: ‘gaat-ie nou links of rechts langs me?’ Zittend op de rand van mijn bed werd ik langzaam wakker en zag dat het een televisielampje was. Ik dacht: ‘nu wordt het toch wel tijd dat dit zeer intensieve leven stopt’.” Hij was toen ook al bijna zestig, de leeftijd waarop Shell-medewerkers pensioneren. Maar wat dan te doen? “Toen mijn vrouw en ik 22 waren, hadden we wel eens gesolliciteerd naar ontwikkelingswerk, maar het was niets geworden. Nu kwam die oude gedachte weer boven. Geloof moet je met je hart en verstand doen, maar vooral met je handen. Eerst dacht ik aan diaconaal werk in bijvoorbeeld een verpleegtehuis, maar ik kwam er al snel achter dat dit niets voor me is. Ik ben ongeduldig en wat competitief. Ik zag meer in een onbetaalde, volledige baan waarin ik mijn managementkwaliteiten kon gebruiken en de gave die ik heb gekregen om het beste uit mensen te halen.” Dat kon bij de christelijke organisatie Dorcas, waar hij regiodirecteur voor Albanië, Bosnië en Kosovo werd. Dorcas zette een nieuw programma voor Arbeid en Inkomen op, waarvan Boersma


Simon Boersma

coördinator werd. De projecten worden uitgevoerd in Afrika en Oost-Europa. “Dorcas wordt geïnspireerd door Mattheüs 25 waarin Jezus zegt: ‘Ik was ziek, en u hebt Mij bezocht, Ik was hongerig, en u hebt Mij te eten gegeven’. In Albanië, Bosnië en Kosovo zeiden mensen: “Als je ons wilt helpen, moet je dat doen met werk.” Met bijna vijftig procent werkloosheid, heerst er moedeloosheid.” Dorcas probeert langdurig werklozen weer aan het werk te helpen door trainingen en werkstages, of hulp bij het opstarten van een eigen bedrijf. Voor de financiering en uitwisseling van kennis en kunde werkt de organisatie samen met Woord en Daad, Tear, Red een Kind, Oikonomos en Leprazending. Boersma werkt als coördinator aan de budgetten en projectvoorstellen. Het vele administratieve werk was niet zijn droom, maar in veldbezoeken ziet hij waarvoor hij het doet. Zo ontmoette hij oorlogsweduwen in Kosovo: “Deze vrouwen zijn erg beschadigd. Hun kinderen zijn mishandeld, hun mannen vermoord. Lijdzaam zeiden velen dat ze dood wilden. Dus begon ik met te zeggen dat wie dood wilde, beter weg kon gaan, maar dat we degenen die voor zichzelf en hun kinderen wilden zorgen misschien konden helpen. Het is verdraaid lastig langdurig werklozen aan het werk te krijgen, zeker als het gaat om mensen die lang in onderdrukking hebben geleefd en niet weten hoe ze initiatief moeten nemen. Velen lukt het niet. Maar als je een paar mensen in het dorp kunt helpen, gaan anderen er misschien ook weer in geloven.” Boersma had nooit een carrière voor ogen. Veel meer wilde hij wat hij deed

goed doen, liefst wat beter dan een ander. Enthousiast en betrokken zetten zijn vrouw en hij zich hun hele leven al in, voor school, in de gemeente, in contacten met anderen, in de raad van commissarissen van het Nederlands Dagblad, voor het plaatselijke cgmv. Eens was hij ouderling: “Dat was een absolute ramp, ik ben veel te ongeduldig en direct. Ik dacht: ‘Dit moet ik niet weer doen’.” Het werk van een diaken, en sommige bestuursfuncties, lag hem beter. Het resultaat moet goed zijn, dat is voor Boersma het belangrijkste. En daarom vindt hij dat mensen het beste kunnen doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn: “Dan kunnen mensen zich ontplooien en gelukkig zijn.” Stel, hij was zo’n vrouw in Kosovo: “Ik denk dat ik hetzelfde zou zijn. Het is niet aan mij te danken dat ik niet in zo’n situatie zit. Mijn situatie kan ze helpen. Ik kan er in ieder geval voor hen zijn.”

31


TRAINING VOOR OR BURO KLAVERDIJK SLIEDRECHT TEL.0184 420438 â&#x20AC;&#x201C; FAX0184-420311 E-MAIL: BUROKLAVERDIJK@OR-TRAINING.NL WWW.OR-TRAINING.NL

Open Trainingen (2 dagen): â&#x20AC;˘ Startende OR-leden

om startende OR-leden op de hoogte te brengen van wat het OR-werk inhoudt.

â&#x20AC;˘ Sociaal beleid

Een training waarbij geleerd wordt wat het Sociaal beleid inhoudt. Ook wordt er een werkplan gemaakt voor de commissie Sociaal beleid.

â&#x20AC;˘ Voorzitter en secretaris

Uitsluitend voor voorzitters en secretarissen. Alle taakaspecten komen aan de orde.

â&#x20AC;˘ ARBO

Een training waarbij wordt ingegaan op de ARBO-wetgeving en de taak van de VGM-commissie. Ook wordt er een werkplan gemaakt voor de ARBO-commissie.

â&#x20AC;˘ Achterban

Een training waarbij inzicht wordt gegeven hoe met de achterban om de gaan. Alle praktische aspecten tussen de OR en de achterban komen aan de orde.

â&#x20AC;˘ FinanciĂŤle verslagen lezen

Een training waarbij geleerd wordt hoe een ď&#x192;&#x17E;nancieel jaarverslag en een begroting moeten worden gelezen en wat daarin de aandachtspunten zijn voor OR-leden.

Maatwerk trainingen

Een OR-cursus bij Buro Klaverdijk is zijn geld Meer dan waardâ&#x20AC;Ś

bid voor vrede

KRC

accountants & adviseurs

De adviseurs met kennis van zaken!

ron dw eg 13, 8091 x a w e zep

t

[038] 444 62 44

s tat ions w eg 44, 7941 he meppel

t

[0522] 24 28 88

email: info@krcaccoun tan t s.nl w w w.k rc accou n ta n t s.n l

Tear helpt in de strijd tegen armoede. In DR Congo werken we dankzij uw giften aan traumaverwerking en verzoening. Maar voor vrede is ook gebed nodig. Wij geloven namelijk dat bidden helpt. Dus als u dat ook gelooftâ&#x20AC;Ś

giro 41400

www.tear.nl

Â&#x2026;8POJOHCPVX Â&#x2026;7FSCPVXJOHFOSFOPWBUJF Â&#x2026;6UJMJUFJUTCPVX Â&#x2026;1SPKFDUPOUXJLLFMJOH Â&#x2026;"HSBSJTDIFCPVX

)FTTFOXFHÂ&#x2026;1,%BMGTFOÂ&#x2026;5FM  Â&#x2026;'BY   &NBJMJOGP!CPVXWBOQJKLFSFOOMÂ&#x2026;XXXCPVXWBOQJKLFSFOOM

32

clink | november 2008


Christen-zijn op je werk, hoe doe je dat?

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard Praktische handleiding, door Eddy de Pender - zelfstandig coach & mediator en auteur van “Help, het is weer maandag!” Ten tijde van de kredietcrisis is er één woord waar alles om lijkt te draaien: vertrouwen. Het woord wordt door iedereen in de mond genomen, maar niemand lijkt er grip op te hebben. In het woordenboek wordt vertrouwen omschreven als: het geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid. Margriet werkt bij een ministerie als projectleider. Ze is aan een nieuw project begonnen, maar heeft na een tijdje het gevoel dat ze in een slangenkuil terecht gekomen is. Afspraken die ze maakt worden niet nagekomen, er worden achter de rug van mensen negatieve verhalen rondgestrooid en haar opdrachtgever lijkt hierin niet anders dan anderen. Ze ondervindt aan den lijve het destructieve effect van een gebrek aan vertrouwen. Het project loopt moeizaam en er heerst een negatieve sfeer. Hoe moet ze hierop reageren?

Ik wil Margriet vijf adviezen geven.

‘De snelheid van vertrouwen’ Zorg voor een extern ijkpunt. Het is erg lastig om in zo’n negatieve sfeer te blijven onderscheiden wat goed is. Zoek iemand waaraan je je verhaal kwijt kunt. Niet iemand die je alleen maar bevestigt in hoe slecht het allemaal is, maar vooral iemand die je ook durft aan te spreken op jouw rol. Accepteer dat niet iedereen altijd positief over je is. Mensen zullen proberen je onderuit te halen, daar kun je niet aan ontkomen. Het kan helpen om te beseffen dat sommige mensen geneigd zijn hun eigen onvermogen op anderen af te wentelen. Blijf zoeken naar het goede in mensen en bevestig hen daarin. Als je niet negatief reageert, is dat in zo’n omgeving verrassend. Op korte termijn krijg je waarschijnlijk kritiek, maar op de lange duur gaan ze je vertrouwen.

Stephen M.R. Covey

Margriet gaat door, maar het kost haar veel. Haar geloof helpt haar in deze situatie. Voor haar is dit vers belangrijk: ‘Als mijn doel was om populair te zijn, dan zou ik me niet druk maken een dienstknecht van Christus te zijn’ (Galaten 1:10, vertaald uit The Message). Beeld : E ljee

Kies voor de lange adem. Politiek handelen is vaak gericht op de korte termijn. Integriteit en het bouwen aan vertrouwen vereist uithoudingsvermogen. Probeer je zoveel mogelijk te onttrekken aan roddel. Als mensen negatief praten over anderen, kun je aangeven dat je dat onplezierig vindt of, als dat niet werkt, gewoon weglopen.

Boekentip:

“Uit alles wat ik gezien heb, heb ik geleerd de Schepper te vertrouwen voor alles wat ik niet gezien heb.” Ralph Waldo Emerson, Amerikaans dichter en filosoof (1803-1882)

33 Eddy de Pender


Als het (bijna) misgaat ...

mr. Jacquelien Siebenga-Moggré is jurist bij christennetwerk|gmv. In elke clink vertelt zij over haar werk.

Komt dat ooit weer goed? Soms werken mensen tientallen jaren in hetzelfde bedrijf en dan gebeurt het ineens. Een knallende ruzie met een leidinggevende, een fout of even iets over het hoofd gezien, ontevredenheid over de prestaties. Een aangetekende brief volgt en bevestigt het: “We willen naar beëindiging van de arbeidsrelatie toewerken.” Ik vraag me af hoe het kan dat mensen tientallen jaren dagelijks met elkaar optrekken en dan toch, schijnbaar achteloos, die samenwerking verbreken en de ander aan de kant zetten. Hoe kijken collega’s daar tegen aan? Waarom reageren die vaak zo mat? Valt er geen gat en hoe wordt dat ingevuld?

En als we minder scrupules hebben, zoeken we een aanleiding, nee een verwijt. We letten extra goed op en focussen ons op de FOUTEN. Levert dat niets op, dan kunnen we de e-mails checken, internetgedrag volgen en, oh ja, een heel goede: camera’s plaatsen. Een doktersbezoek zou ook niet misplaatst zijn, hij doet de laatste tijd zo ‘vreemd’. Enne… een psychologisch onderzoek lijkt echt noodzakelijk. Werk je niet mee… dan moeten we helaas vaststellen dat er sprake is van werkweigering. Zo regelen we dat.

34

clink | november juni 2008 2008

Be

lj eld : E

ee

Ik heb ontdekt dat op de achtergrond ingrijpende veranderingen in de werksituatie meespelen die verlammend kunnen werken op de bedrijfsactiviteiten. Zoals het aantreden van nieuwe en jongere leidinggevenden, verandering van de bedrijfsstrategie en veelvuldige wisselingen in het management. Dergelijke veranderingen vergen veel energie van medewerkers. Het ontbreekt op de werkplek aan ‘schwung’ en de bedrijfsresultaten leiden daaronder. Iedereen voelt aan dat er iets moet veranderen, de vraag is alleen: hoe?

En daar hebben wij een antwoord op gevonden. Wij zoeken een zondebok. Die zondebok is betrokken, loyaal, gezagsgetrouw en niet al te opvallend. Als we het rustig willen doen, gaan we het gesprek aan en vertellen we hem eerst dat we het goed met hem voorhebben. Wij zullen het netjes regelen. En omwille van de rust in de organisatie vragen we of hij er niet met collega’s over wil spreken. En om de onzekerheid niet te lang te laten duren, dringen we erop aan om direct maar een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Advies inwinnen? De vakbond inschakelen? Hoezo? Dat is toch niet nodig? Vertrouw je ons niet? Zo gaan we hier toch niet met elkaar om? Teken nou maar, dat geeft jezelf ook rust.

U denkt misschien dat ik overdrijf, maar ik kan u verzekeren dat het allemaal recent bij leden van christennetwerk|gmv is voorgekomen. Een arbeidsrelatie is kwetsbaar, er hoeft maar iets te gebeuren en het gaat mis en de breuk is onherstelbaar. Of daarmee de gewenste schwung is teruggekeerd en het bedrijfsresultaat is verbeterd, betwijfel ik. Maar dat schijnt achteraf niet meer belangrijk te zijn, zowel leidinggevenden als collega’s lijken er heilig in te geloven: er is een daad gesteld en nu gaat alles anders worden.


Colofon Clink is het magazine van christennetwerk|gmv. Redactie

Alied Boerma (eindredacteur) Martin van Eerde Wim Meissner Bert Moolhuizen (hoofdredacteur) Steven Mudde

Redactieadres

Postbus 547 8000 AM Zwolle T 038 – 42 54 379 F 038 – 42 18 629 E redactie@cgmv.nl

Vormgeving

Commotion, Barneveld

Druk

BDU, Barneveld

Advertentiewerving Eerde de Vries T 0518-403706 E edevries@cgmv.nl

Braille

U kunt clink in braille aanvragen bij CBB. T 0341 565499

Verantwoording

De redactie gaat zorgvuldig om met de kopij voor clink. De standpunten verwoord in artikelen en interviews door derden, hoeven niet overeen te stemmen met de standpunten van christennetwerk|gmv. jaargang 10 nummer 4 november 2008 ISSN-nummer: 1566-8274

Volgend nummer:

Balans tussen werk en privé, maar wel werken op niveau? 35


Voor Huseyin Öztürk regelden we

135 dagen eerder een operatie. Wilt u ook liever prachtdagen dan wachtdagen? Bel 0900-55 66 760. Huseyin Öztürk is een actief man. Hij is niet alleen rolstoelbreakdancer, maar speelt ook in het Nederlandse rolstoelbasketbalteam. Een tijdje geleden kwam aan het licht dat Huseyin een tumor in zijn heup had. Dat bezorgde hem veel pijn. Hij moest direct worden geopereerd, maar de wachtlijst was enorm. Ze konden hem pas over 5 maanden helpen. Daar nam hij geen genoegen mee en belde met zorgbemiddeling. Na wat telefoontjes hadden ze een plek voor hem geregeld in een ziekenhuis in Brugge. Daar werd Huseyin binnen 2 weken met succes geopereerd. Zo werd hij dus maar liefst 135 dagen eerder geholpen. 135 prachtdagen in plaats van wachtdagen. Bent u klant van Groene Land Achmea en wilt u ook zorgbemiddeling? Bel dan 0900-55 66 760 (¤ 0,05 p/m). Of kijk op www.groeneland.nl. Haal het beste uit jezelf, haal het beste uit de zorg.

OzturkZorgb.GL_adv_184x268.indd 1

11-08-2008 14:58:30

clink november 2008  

Clink is het ledenmagazine van christennetwerk|gmv . Een magazine over mensen en hun werk.

Advertisement