Page 1

Norge

David Roodman, Cindy Prieto og Paolo Abarcar

Commitment to Development Index (CDI) rangerer 22 av verdens rikeste land ut fra deres politiske engasjement til fordel for fattige nasjoner. CDI går lenger enn å bare foreta standardsammenligninger av strømmen av utenlandshjelp og måler nasjonale tiltak på sju politiske områder som er viktige for utviklingslandene: bistand, handel, investering, migrasjon, miljø, sikkerhet og teknologi. Denne rapporten er sammendrag av Norges CDI-resultat for 2010.

Norges CDI-resultat for 2010 n Samlet rangering 2010: 4 n Samlet poengtall 2010: 6,4 n Endring siden 2003: +0,5

www.cgdev.org/cdi

12

8

4

Samlet poengtall

Teknologi

Sikkerhet

Miljø

Migrasjon

0

Investering

Norge rangerer samlet som nummer 4 i 2010. Norge ligger først når det gjelder investeringskomponenten, takket være politikk som fremmer produktive investeringer i fattige land. Norge gir også en stor del av sin inntekt som utenlandshjelp og tar imot et stort antall lovlige immigranter fra utviklingsland og bidrar vesentlig med penger og personell til internasjonalt sanksjonerte sikkerhetsoperasjoner. Men Norge er en av de største produsentene av fossile brennstoffer per person av CDI-landene. Dette reduserer landets poengtall innen miljøkomponenten. Landet har også noen av de mest restriktive handelsbarrierene overfor fattige land og ligger nest sist når det gjelder handelskomponenten.

Norges CDI-resultat 2003–2010

16

Handel

(ved bruk av 2010-metodologi)

Bistand

Norge

Commitment to Development Index (CDI) 2010


Landsrapport: Norge

Bistand

Bistandskvaliteten er like viktig som bistandsmengden, og CDI måler brutto bistand som en del av BNP, justert for ulike kvalitetsfaktorer: Den trekker fra tilbakebetaling av gjeld, straffer ”bundet” bistand som tvinger mottakerne til å bare bruke bistanden på giverens varer og tjenester, belønner bistand til fattige, men relativt ukorrupte mottakere og straffer overbelastning av fattige stater med mange småprosjekter.

Investering

Rike lands investering i fattige land kan overføre teknologi, oppgradere administrasjon og skape jobber. CDI har en sjekkliste for politikk som støtter sunn investering i utviklingslandene.

n Poengtall: 6,5 n Rangering: 1 Sterke sider

n Poengtall: 11,4 n Rangering: 4 - Høyt netto bistandsvolum som en del av økonomien (0,88 %; rangering: 2) - Liten andel av bundet eller delvis bundet bistand (0,02 %, rangering: 3) - Stort beløp fra private veldedige donasjoner som kan tilskrives skattepolitikken (rangering som andel av BNP: 7)

- Gir forsikring mot politisk risiko for både innenlandske og utenlandske foretak - Gjør bruk av utenlandske skattekreditter for å hindre dobbeltbeskatning av bedriftenes fortjeneste i utlandet - Deltar i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) og Kimberley-initiativet for bloddiamanter - Viser lederskap når det gjelder å oppmuntre de minst utviklede landene til å slutte seg til EITI og er en av bidragsyterne til World Bank Special Trust Fund som skal hjelpe med gjennomføringen av dette

Svakheter

Svakheter

- Bidrar til prosjektmangfold, gjennomsnittlige små prosjektstørrelser (rangering: 13)

- Politisk risikoforsikring gis også til ineffektive prosjekter for å erstatte import

Handel

Migrasjon

Sterke sider

Internasjonal handel har i århundrer vært en styrke for den økonomiske utviklingen. CDI måler handelsbarrierer i rike land overfor eksport fra utviklingslandene.

Flytting av mennesker fra fattige land til rike land gir jobber, inntekter og kunnskap til ufaglærte immigranter. Dette øker strømmen av penger som sendes hjem fra utvandrere i utlandet og overføringen av ferdighet når utvandrerne vender hjem igjen.

n Poengtall: 1,2 n Rangering: 21

n Poengtall: 7,8 n Rangering: 3

Sterke sider - Lave hindre for tekstiler (3,6 % av verdien av import; rangering: 1) - Lave hindre for klær (3,3 % av verdien av import; rangering: 1)

Svakheter - Høy toll på landbruksprodukter (98,4 % av verdien av import; rangering: 19) - Høye landbrukssubsidier (tilsvarende toll på 13,6 %; rangering: 19)

Center for Global Development

Sterke sider - Bærer en stor del av flyktningsbyrden under humanitære kriser (rangering: 2) - Gratis utdannelse for utenlandske studenter og egne borgere - Stor økning i 1990-årene i antallet ufaglærte immigranter fra utviklingsland som bor i Norge (rangering etter andelen av befolkningen: 7) - Stort antall immigranter fra utviklingsland som flytter til Norge (rangering etter andelen av befolkningen: 4)

Landsrapport: Norge

www.cgdev.org/cdi


Miljø

Teknologi

n Poengtall: 5,7 n Rangering: 17

n Poengtall: 5,3 n Rangering: 9

Sterke sider

Sterke sider

- Lavt utslipp av drivhusgasser per innbygger (5,4 tonn karbondioksidekvivalenter; rangering: 1) - Liten økning i utslipp av drivhusgasser i 1998-2008 til tross for stor BNP-vekst (gjennomsnittlig årlig vekst/BNP, -6,7 %; rangering: 1) - Høy bensinavgift ($1,22 per liter; rangering: 3)

- Høye skattesubsidier til bedrifter for FoU (rangering: 5) - Begrenset patentdekning for programvare

Rike land bruker en uforholdsmessig mengde av knappe ressurser, og fattige land er mest utsatt for skade på grunn av global oppvarming og økologiske skader. Derfor måler CDI virkningen som landenes politikk har på det globale klimaet, fiske og biologisk mangfold.

Rike land bidrar til utviklingen ved å opprette og spre ny teknologi. CDI fanger opp dette ved å måle statlig støtte til FoU og straffer ordninger med sterk beskyttelse av åndsrettigheter som begrenser spredningen av nye teknologi til fattige land.

Svakheter

Svakheter

- Tilbyr patentlignende eiendomsrett til utviklere av datakompilasjoner, inkludert de som er satt sammen fra offentlig tilgjengelig data

- Høye fiskesubsidier ($1,95 per person; rangering: 17) - Stor produksjon av fossile brennstoffer per innbygger (118,0 tonn karbondioksidekvivalenter; rangering: 22)

Bakgrunnsdokumenter og bidragsytere

Sikkerhet

Siden sikkerhet er en forutsetning for utvikling, belønner CDI bidrag til internasjonalt sanksjonerte fredsbevarende operasjoner og militært understøttede humanitære intervensjoner, belønner militær beskyttelse av globale skipsruter og straffer våpeneksport til fattige og udemokratiske styresmakter.

Les ”The Commitment to Development Index: 2010 Edition” av David Roodman, tilgjengelig på www.cgdev.org/cdi. Nettsiden har også bakgrunnsdokumenter for hvert politiske område: David Roodman om bistand, William R. Cline om handel, Theodore H. Moran om investering, Elizabeth Grieco og Kimberly A. Hamilton om migrasjon, Amy Cassara og Daniel Prager om miljø, Michael E. O’Hanlon og Adriana Lins de Albuquerque om sikkerhet og Keith Maskus om teknologi.

n Poengtall: 6,6 n Rangering: 4 Sterke sider - Betydelige bidrag av økonomiske midler og personale til internasjonalt godkjente fredsbevarende og humanitære tiltak i siste tiår (rangering etter andel av BNP: 5)

Center for Global Development

Landsrapport: Norge

www.cgdev.org/cdi


Commitment to Development Index (CDI) 2010 Land Sverige Danmark Nederland Norge New Zealand Irland Finnland Portugal Canada Spania USA Østerrike Australia Tyskland Belgia Storbritannia Frankrike Italia Hellas Sveits Japan Sør-Korea

Rangering Bistand 1 13,6 2 13,1 3 12,5 4 11,4 5 3,8 6 10,4 6 6,3 8 3,5 9 5,1 9 5,7 11 2,8 11 3,3 11 4,0 14 3,8 14 6,7 16 6,1 17 4,6 18 2,7 19 2,9 20 5,3 21 1,1 22 1,1

Handel Investering 6,2 5,7 5,9 4,7 6,4 6,1 1,2 6,5 8,1 4,7 5,9 3,1 6,3 5,0 6,2 5,4 7,1 6,2 6,2 6,0 7,3 4,9 6,0 2,8 7,5 6,2 6,1 6,4 6,0 5,6 6,0 6,2 6,1 5,2 6,2 5,5 6,0 4,1 0,6 4,6 2,4 4,6 3,0 5,8

Migrasjon 8,8 5,7 4,6 7,8 6,0 5,8 3,4 4,5 5,9 5,5 4,6 10,8 3,9 5,4 3,7 3,4 3,1 3,3 6,5 6,6 1,8 1,0

Miljø 6,2 6,3 6,7 5,7 6,7 6,2 7,9 6,3 3,2 5,8 3,6 6,0 4,0 6,7 7,0 7,1 7,1 6,3 5,8 6,2 5,2 2,7

Sikkerhet 4,0 6,2 6,0 6,6 8,4 5,4 6,0 5,7 5,4 2,9 9,9 4,1 7,2 3,2 1,5 1,7 2,0 4,8 5,3 2,9 2,2 1,8

Teknologi 4,4 5,7 4,9 5,3 4,9 3,7 5,4 7,3 5,8 6,5 4,9 5,0 5,0 4,4 4,8 4,4 6,0 4,4 2,7 2,8 6,0 6,5

Samlet poengtall 7,0 6,8 6,7 6,4 6,1 5,8 5,8 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,1 3,3 3,1

Endring siden 2003 +0,9 -0,2 +0,3 +0,5 +0,5 +0,8 +0,9 +1,2 +0,6 +1,3 +1,3 +0,3 0,0 +0,3 +0,7 -0,2 +0,4 +0,6 +1,0 -0,4 +0,9 I/R

Denne tabellen rangerer de 22 landene i CDI og viser deres score innen sju politiske områder. Et lands samlede poengtall er gjennomsnittet av landets sju politiske poengtall. Den siste kolonnen viser endringen i hvert lands samlede poengtall siden CDI startet opp i 2003 ved bruk av 2010-metodologi. CGD-nettsiden (www.cgdev.org/cdi) har rapporter om hvert av de 22 landene i CDI samt grafer, kart, regneark og bakgrunnsdokumenter. Commitment to Development Index er utformet av Center for Global Development [Senteret for global utvikling], en uavhengig idébank som arbeider for å redusere global fattigdom og ulikhet ved å oppmuntre til politisk endring i USA og andre rike land gjennom målrettet forskning og aktivt engasjement i policyfellesskapet. David Roodman, arkitekten bak Commitment to Development Index, er en forskningsstipendiat ved Center for Global Development.

Center for Global Development

Uavhengig forskning og praktiske ideer for global fremgang www.cgdev.org 1800 Massachusetts Ave., NW • Washington DC 20036 • USA Tlf: +1 202.416.4000 • Faks: +1 202.416.4050

Country_10_Norway_NOR  

Commitment to Development Index (CDI) rangerer 22 av verdens rikeste land ut fra deres politiske engasjement til fordel for fattige nasjoner...