Page 1

Nederland

David Roodman, Cindy Prieto en Paolo Abarcar

De Commitment to Development Index (CDI) rangschikt 22 van ’s werelds rijkste landen op basis van hun inzet voor beleid dat ten goede komt aan arme landen. De CDI kijkt echter verder dan de standaardvergelijkingen tussen de geboden buitenlandse hulp en meet de nationale inspanningen op zeven beleidsgebieden die voor ontwikkelingslanden van belang zijn: hulp, handel, investeringen, migratie, milieu, veiligheid en technologie. In dit verslag wordt een analyse gegeven van de CDI-prestaties van Nederland over 2010.

CDI-prestaties Nederland – 2010 n Algemene positie 2010: 3 n Algehele score 2010: 6,7 n Wijziging sinds 2003: +0,3

12

8

4

Algehele score

Veiligheid

Milieu

Migratie

0

Technologie

www.cgdev.org/cdi

16

Investeringen

In 2010 is Nederland 3de in de algemene rangschikking Op alle onderdelen, behalve migratie en technologie, scoort Nederland in de bovenste helft van de CDI-landen. Nederland geeft een groot percentage van het inkomen aan hulp en de kwaliteit van de hulp is hoog. Ook voert Nederland een beleid dat productieve investeringen in arme landen aanmoedigt. Het land heeft, vanuit het perspectief van ontwikkelingslanden, een sterke staat op milieugebied. De score voor migratie is laag wegens het relatief kleine aantal immigranten uit ontwikkelingslanden dat Nederland binnenkomt. De score voor technologie is laag wegens het beleid inzake intellectuele eigendom dat de stroom van vernieuwingen naar ontwikkelingslanden beperkt.

CDI-prestaties Nederland 2003–2010

Handel

(aan de hand van rekenmethode 2010)

Hulp

Nederland

Commitment to Development Index (CDI) 2010


Landenrapport: Nederland

Hulp

De kwaliteit van de hulp is net zo belangrijk als de kwantiteit ervan. Daarom meet de CDI de bruto hulp als percentage van het BBP, gecorrigeerd voor diverse kwaliteitsfactoren. De schuldendienst (rente en aflossingen) wordt in mindering gebracht op de score, strafpunten worden gegeven voor ‘gekoppelde’ hulp waarbij de ontvanger het geld uitsluitend aan goederen en diensten van het donorland mag besteden, extra punten worden gegeven voor hulp aan arme, relatief niet-corrupte ontvangers en strafpunten gaan naar landen die de overheid van arme landen overstelpen met allerlei kleine projecten.

n Score: 12,5 n Positie: 3 Sterke punten - Zeer hoog netto hulpvolume als percentage van de economie (0,79%; positie: 4) - Selectief karakter: groot deel van hulp aan arme ontvangers met betrekkelijk democratische regeringen (positie: 4) - Grote hoeveelheid schenkingen van privé-personen dankzij fiscaal beleid (positie als deel van het BBP: 9) - Verhindert projectproliferatie; grote gemiddelde projectomvang (positie: 2)

Handel

Internationale handel is al eeuwenlang een drijvende kracht voor economische ontwikkeling. Het CDI meet de handelsbarrières in rijke landen tegen de export van ontwikkelingslanden.

Investeringen

Investeringen door rijke landen in armere landen kunnen resulteren in overdracht van technologieën, versterking van management en het creëren van banen. Het CDI heeft een checklist met beleidspunten die gezonde investeringen in ontwikkelingslanden ondersteunen.

n Score: 6,1 n Positie: 6 Sterke punten - Voorziet in verzekering tegen politiek risico voor binnen- en buitenlandse bedrijven - Maakt gebruik van heffingskortingen voor buitenlandse belasting ter voorkoming van dubbele belasting op in het buitenland gemaakte bedrijfswinsten - Deelnemer aan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) en Kimberley Initiative inzake bloeddiamanten - Biedt steun aan beleggingen in het buitenland

Zwakke punten - Verzekering voor politiek risico wordt ook verstrekt aan inefficiënte, importvervangende projecten

Migratie

De uitwijking van mensen van arme naar rijke landen biedt ongeschoolde immigranten kans op werk, inkomen en kennis. Dit is bevorderlijk voor de hoeveelheid geld die in het buitenland werkende migranten naar huis kunnen sturen, en ook voor de overdracht van vaardigheden wanneer de migranten terugkeren.

n Score: 6,4 n Positie: 5

n Score: 4,6 n Positie: 12

Sterke punten

Sterke punten

- Weinig subsidies voor de landbouw (gelijk aan 7,1% in rechten; rangschikking: 3)

Zwakke punten - Hoge invoerrechten op landbouwproducten (38,7% van de waarde van de import; positie: 8)

- Grote toename in de jaren negentig van het aantal ongeschoolde immigranten uit ontwikkelingslanden dat in Nederland woont (positie als percentage van de bevolking: 9) - Draagt groot percentage van de last van vluchtelingen tijdens een humanitaire crisis (positie: 8)

Zwakke punten - Weinig buitenlandse studenten uit ontwikkelingslanden (40%; positie: 20) - Schoolgeld voor buitenlandse studenten hoger dan voor studenten uit eigen land - Gering aantal immigranten uit ontwikkelingslanden dat Nederland binnenkwam (positie als percentage van de bevolking: 15)

Center for Global Development

Landenrapport: Nederland

www.cgdev.org/cdi


Milieu

Rijke landen gebruiken een onevenredig groot deel van de schaarse hulpbronnen en daarnaast zijn arme landen het kwetsbaarst voor de opwarming van de aarde en de achteruitgang van het milieu. Het CDI meet daarom de effecten van het beleid op het wereldklimaat, de visserij en biodiversiteit.

n Score: 6,7 n Positie: 6

Rijke landen dragen bij aan ontwikkeling via het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe technologieën. Het CDI neemt dit in het cijfer op door de overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling te meten en door strafpunten te geven voor strenge wetgeving op het gebied van intellectuele eigendomsrechten die de verspreiding van nieuwe technologieën naar arme landen tegengaan.

n Score: 4,9 n Positie: 14

Sterke punten - Daling in de uitstoot van broeikasgassen in 1998-2008 (gemiddelde jaarlijkse groei/BBP, -2.6%; positie: 11) - Hoge benzineaccijns ($ 1,28 per liter; positie: 1) - Kleine invoer van tropisch hout ($ 14,69 per persoon; positie: 4)

Sterke punten - Gering percentage van overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling gaat naar defensie (0,1%; positie: 10) - Hoge fiscale aftrek voor ondernemingen voor R&D (rangschikking: 7)

Zwakke punten

Zwakke punten - Grote uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking (gelijk aan 12,6 ton kooldioxide; positie: 16)

Veiligheid

Aangezien veiligheid een eerste vereiste is voor ontwikkeling, beloont het CDI bijdragen aan internationale vredesoperaties en krachtige humanitaire interventies, beloont de index militaire bescherming van internationale zeeroutes en bestraft de index de wapenexport naar arme landen en ondemocratische regeringen.

n Score: 6,0 n Positie: 7 Sterke punten - Significante financiële en personele bijdragen aan internationale vredesoperaties en humanitaire interventies in de afgelopen tien jaar (positie als percentage van het BBP: 6) - Militaire schepen gestationeerd in zeeroutes die belangrijk zijn voor de internationale handel (positie als percentage van het BBP: 4)

Center for Global Development

Technologie

- Biedt met octrooien vergelijkbare eigendomsrechten aan ontwikkelaars van gegevenscompilaties, waaronder compilaties die samengesteld zijn uit gegevens uit het publieke domein - Stimuleert de opname van TRIPS-plus-bepalingen in bilaterale vrijhandelsverdragen die de stroom van vernieuwingen naar ontwikkelingslanden beperken.

Achtergrondpapers en bijdragen Zie The Commitment to Development Index: 2010 Edition door David Roodman op www.cgdev.org/cdi. Op de website staan ook achtergrondpapers over elk beleidsgebied: David Roodman over buitenlandse hulp, William R. Cline over handel, Theodore H. Moran over investeringen, Elizabeth Grieco en Kimberly A. Hamilton over migratie, Amy Cassara en Daniel Prager over het milieu, Michael E. O’Hanlon en Adriana Lins de Albuquerque over veiligheid en Keith Maskus over technologie.

Landenrapport: Nederland

www.cgdev.org/cdi


Commitment to Development Index (CDI) 2010 Land Denemarken Nederland Noorwegen Nieuw-Zeeland Ierland Finland Portugal Canada Spanje Verenigde Staten Oostenrijk Australië Duitsland België Verenigd Koninkrijk Frankrijk Italië Griekenland Zwitserland Japan Zuid-Korea Zweden

Positie

1 2 3 4 5 6 6 8 9 9 11 11 11 14 14 16 17 18 19 20 21 22

Hulp

13,6 13,1 12,5 11,4 3,8 10,4 6,3 3,5 5,1 5,7 2,8 3,3 4,0 3,8 6,7 6,1 4,6 2,7 2,9 5,3 1,1 1,1

Handel Investeringen

6,2 5,9 6,4 1,2 8,1 5,9 6,3 6,2 7,1 6,2 7,3 6,0 7,5 6,1 6,0 6,0 6,1 6,2 6,0 0,6 2,4 3,0

5,7 4,7 6,1 6,5 4,7 3,1 5,0 5,4 6,2 6,0 4,9 2,8 6,2 6,4 5,6 6,2 5,2 5,5 4,1 4,6 4,6 5,8

Migratie

8,8 5,7 4,6 7,8 6,0 5,8 3,4 4,5 5,9 5,5 4,6 10,8 3,9 5,4 3,7 3,4 3,1 3,3 6,5 6,6 1,8 1,0

Milieu Veiligheid

6,2 6,3 6,7 5,7 6,7 6,2 7,9 6,3 3,2 5,8 3,6 6,0 4,0 6,7 7,0 7,1 7,1 6,3 5,8 6,2 5,2 2,7

4,0 6,2 6,0 6,6 8,4 5,4 6,0 5,7 5,4 2,9 9,9 4,1 7,2 3,2 1,5 1,7 2,0 4,8 5,3 2,9 2,2 1,8

Technologie

4,4 5,7 4,9 5,3 4,9 3,7 5,4 7,3 5,8 6,5 4,9 5,0 5,0 4,4 4,8 4,4 6,0 4,4 2,7 2,8 6,0 6,5

Algehele score

7,0 6,8 6,7 6,4 6,1 5,8 5,8 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,1 3,3 3,1

Wijziging sinds 2003

+0,9 -0,2 +0,3 +0,5 +0,5 +0,8 +0,9 +1,2 +0,6 +1,3 +1,3 +0,3 0,0 +0,3 +0,7 -0,2 +0,4 +0,6 +1,0 -0,4 +0,9 n.v.t.

In deze tabel zijn de posities van de 22 landen binnen de CDI en hun scores op zeven beleidsgebieden weergegeven. De totaalscore van een land is het gemiddelde van zijn scores op de zeven beleidsgebieden. In de laatste kolom staat de verandering in de totaalscore van elk land sinds de invoering van de CDI in 2003. Deze verandering is met behulp van de methodiek uit 2010 berekend. Op de website van het Center for Global Development (www.cgdev.org/cdi) staan rapporten over alle 22 landen uit de CDI, maar ook grafieken, kaarten, spreadsheets en achtergrondartikelen. De Commitment to Development Index is opgezet door het Center for Global Development. Dit is een onafhankelijke denktank die zich inzet voor het reduceren van de armoede en ongelijkheid in de wereld door het aanmoedigen tot beleidsveranderingen in de Verenigde Staten en andere rijke landen via zorgvuldig onderzoek en actieve contacten met beleidsmakers. David Roodman, de architect van de Commitment to Development Index, is als onderzoeksmedewerker verbonden aan het Center for Global Development.

Center for Global Development

Onafhankelijk onderzoek en praktijkgerichte ideeën voor wereldwijde welvaart www.cgdev.org 1800 Massachusetts Ave., NW • Washington DC 20036 • USA Tel: +1 202.416.4000 • Fax: +1 202.416.4050

Country_10_Netherlands_DUT  
Country_10_Netherlands_DUT  

Algehele score 16 12 Commitment to Development Index (CDI) 2010 www.cgdev.org/cdi 0 4 8 David Roodman, Cindy Prieto en Paolo Abarcar

Advertisement