Issuu on Google+

België

David Roodman, Cindy Prieto en Paolo Abarcar

De index van inzet voor ontwikkeling (Commitment to Development Index, CDI) rangschikt 22 van ’s werelds rijkste landen op basis van hun inzet voor beleid dat ten goede komt aan arme landen. De CDI kijkt echter verder dan de standaardvergelijkingen tussen de geboden buitenlandse hulp en meet de nationale inspanningen op zeven beleidsgebieden die voor ontwikkelingslanden van belang zijn: hulp, handel, investeringen, migratie, milieu, veiligheid en technologie. In dit verslag worden de prestaties van België binnen de CDI voor 2010 onder de loep genomen.

De Prestaties van België op de CDI 2010 n Algemene rangschikking 2010: 14 n Algemene score 2010: 5,1 De Prestaties van België volgens de CDI, 2003–10

16

(aan de hand van de methode van 2010 )

www.cgdev.org/cdi

12

8

4

Algemene

Technologie

Veiligheid

Milieu

Migratie

0

Investeringen

België staat voor 2010 algemeen 14de gerangschikt. België is maar voor twee onderdelen in het bovenste derde van de CDI-landen gerangschikt: hulp aan het buitenland en prestaties op milieugebied. Voor de overige vijf onderdelen is België voor drie onderdelen bij het laagste derde van de CDI-landen gerangschikt: migratie, veiligheid en technologie. Negatieve factoren voor de algemene score van België zijn vooral het kleine aantal ongeschoolde immigranten uit ontwikkelingslanden dat in de jaren negentig België binnenkwam, de wapenexport naar arme landen en ondemocratische regimes, de kleine bijdragen die het land levert aan internationale vredesmachten en humanitaire interventies en de relatief geringe overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling.

Handel

n Verandering sinds 2003 +0,7

Hulp

België

Index van inzet voor ontwikkeling (CDI) 2010


Landenrapport: België

Hulp

De kwaliteit van hulp is net zo belangrijk als de kwantiteit ervan. Daarom meet de CDI de bruto hulp als een onderdeel van het BBP, gecorrigeerd op diverse kwaliteitsfactoren: aftrek van rente en schuldaflossing; strafpunten voor ‘gekoppelde’ hulp waarbij de ontvanger de hulp alleen aan goederen en diensten van de schenker mag besteden; hulp aan arme en relatief weinig corrupte ontvangers wordt beloond, maar strafpunten worden gegeven als arme overheden worden overstelpt met vele kleine projecten.

Investeringen door rijke landen in armere landen kunnen leiden tot overdracht van technologieën, versterking van management en het creëren van banen. De CDI omvat een checklist met beleidspunten die gezonde investeringen in ontwikkelingslanden ondersteunen.

n Score: 5,6 n Rangschikking: 10 Sterke Punten

n Score: 6,7 n Rangschikking: 6

- Maakt gebruik van belastingvrijstelling in het buitenland om dubbele belastingheffing van in het buitenland gemaakte bedrijfswinsten te voorkomen

Sterke Punten - Hoog netto volume van hulp als deel van de economie (0,46%; rangschikking: 6) - Grote hoeveelheid privéschenkingen aan liefdadigheid dankzij fiscaal beleid (rangschikking als percentage van het BBP: 6)

Handel

Reeds eeuwenlang is de internationale handel een drijvende kracht achter economische ontwikkeling. De CDI meet handelsbarrières in rijke landen voor export uit ontwikkelingslanden.

n Score: 6,0 n Rangschikking: 14 Zwakke Punten - Hoge invoerrechten op landbouwproducten (38,7% van de waarde van de import; rangschikking: 15) - Hoge subsidies voor de landbouw (gelijk aan 13,0% invoerrechten; rangschikking: 16)

Center for Global Development

Investering

Zwakke Punten - Biedt geen hulp bij het zoeken naar directe investeringsmogelijkheden - Investeerders kunnen geen gebruik maken van fiscale voordelen voor ontwikkelingslanden

Migratie

De uitwijking van mensen van arme naar rijke landen biedt ongeschoolde immigranten kans op werk, inkomen en kennis. Dit is bevorderlijk voor de hoeveelheid geld die in het buitenland werkende migranten naar huis kunnen sturen, en ook voor de overdracht van vaardigheden wanneer de migranten terugkeren.

n Score: 3,7 n Rangschikking: 16 Zwakke Punten - Er was slechts een kleine toename in de jaren negentig van het aantal ongeschoolde immigranten uit ontwikkelingslanden dat zich in België vestigde (rangschikking als percentage van de bevolking: 16) - Weinig buitenlandse studenten uit ontwikkelingslanden (38%; rangschikking: 22)

Landenrapport: België

www.cgdev.org/cdi


Milieu

Rijke landen verbruiken een onevenredige hoeveelheid schaarse hulpmiddelen en arme landen zijn veel gevoeliger voor de opwarming van de aarde en de verslechtering van de ecologische toestand. Daarom meet de CDI de weerslag van beleidslijnen op het wereldklimaat, de visserij en de biodiversiteit.

n Score: 7,0 n Rangschikking: 4

Technologie

Rijke landen dragen bij aan ontwikkeling via het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe technologieën. De CDI houdt hiermee rekening door de steun van de overheid aan onderzoek en ontwikkeling te meten en geeft strafpunten voor strenge wetten op intellectuele eigendomsrechten die de verspreiding van nieuwe technologieën naar arme landen beperken.

n Score: 4,8 n Rangschikking: 15

Sterke Punten - Hoge accijnzen op benzine ($ 1,16 per liter; rangschikking: 5) - Daling van uitstoot van broeikasgassen in de periode 1998–2008 (gemiddelde jaarlijkse groei/BBP, -3,1%; rangschikking: 6)

Sterke Punten

Zwakke Punten

Zwakke Punten

- Hoge uitstoot van broeikasgassen per capita (gelijk aan 12,7 ton kooldioxide; rangschikking: 17)

- Biedt octrooiachtige eigendomsrechten aan ontwikkelaars van datacompilaties, waaronder compilaties die zijn samengesteld uit gegevens uit het publieke domein - Stimuleert de opname van TRIPS-plus-bepalingen in bilaterale vrijhandelsverdragen die de stroom van vernieuwingen naar ontwikkelingslanden beperken.

Veiligheid

Omdat veiligheid een voorwaarde voor ontwikkeling is, beloont de CDI bijdragen aan internationaal goedgekeurde vredesmissies en dwingende humanitaire interventies, beloont de index militaire bescherming van internationale vaarroutes en geeft strafpunten voor de uitvoer van wapens naar arme landen en ondemocratische regeringen.

n Score: 1,5 n Rangschikking: 22 Zwakke Punten

- Klein deel van overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling gaat naar defensie (1,7%; rangschikking: 5)

Brondocumenten en bijdragende auteurs Zie “The Commitment to Development Index: 2010 Edition” door David Roodman op www.cgdev.org/cdi. Op de website vindt u brondocumenten voor elk beleidsonderdeel: David Roodman over buitenlandse hulp, William R. Cline over handel, Theodore H. Moran over investeringen, Elizabeth Grieco en Kimberly A. Hamilton over migratie, Amy Cassara en Daniel Prager over het milieu, Michael E. O’Hanlon en Adriana Lins de Albuquerque over veiligheid en Keith Maskus over technologie.

- Hoog volume wapenuitvoer naar arme landen en ondemocratische regeringen (rangschikking als deel van BBP: 20) - Weinig financiële steun en weinig manschappen voor internationaal goedgekeurde vredesmissies en humanitaire interventies in de afgelopen tien jaar (rangschikking als deel van BBP: 18)

Center for Global Development

Landenrapport: België

www.cgdev.org/cdi


Index van Inzet voor Ontwikkeling 2010 Land

Rangschikking

Denemarken Nederland Noorwegen Nieuw-Zeeland Ierland Finland Portugal Canada Spanje Verenigde Staten Oostenrijk Australië Duitsland België Verenigd Koninkrijk Frankrijk Italië Griekenland Zwitserland Japan Zuid-Korea Zweden

1 2 3 4 5 6 6 8 9 9 11 11 11 14 14 16 17 18 19 20 21 22

Hulp

Handel Investeringen

13,6 13,1 12,5 11,4 3,8 10,4 6,3 3,5 5,1 5,7 2,8 3,3 4,0 3,8 6,7 6,1 4,6 2,7 2,9 5,3 1,1 1,1

6,2 5,9 6,4 1,2 8,1 5,9 6,3 6,2 7,1 6,2 7,3 6,0 7,5 6,1 6,0 6,0 6,1 6,2 6,0 0,6 2,4 3,0

5,7 4,7 6,1 6,5 4,7 3,1 5,0 5,4 6,2 6,0 4,9 2,8 6,2 6,4 5,6 6,2 5,2 5,5 4,1 4,6 4,6 5,8

Migratie

8,8 5,7 4,6 7,8 6,0 5,8 3,4 4,5 5,9 5,5 4,6 10,8 3,9 5,4 3,7 3,4 3,1 3,3 6,5 6,6 1,8 1,0

Milieu

6,2 6,3 6,7 5,7 6,7 6,2 7,9 6,3 3,2 5,8 3,6 6,0 4,0 6,7 7,0 7,1 7,1 6,3 5,8 6,2 5,2 2,7

Verandering sinds 2003

Veiligheid Technologie Algemene score

4,0 6,2 6,0 6,6 8,4 5,4 6,0 5,7 5,4 2,9 9,9 4,1 7,2 3,2 1,5 1,7 2,0 4,8 5,3 2,9 2,2 1,8

4,4 5,7 4,9 5,3 4,9 3,7 5,4 7,3 5,8 6,5 4,9 5,0 5,0 4,4 4,8 4,4 6,0 4,4 2,7 2,8 6,0 6,5

7,0 6,8 6,7 6,4 6,1 5,8 5,8 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,1 3,3 3,1

+0,9 -0,2 +0,3 +0,5 +0,5 +0,8 +0,9 +1,2 +0,6 +1,3 +1,3 +0,3 0,0 +0,3 +0,7 -0,2 +0,4 +0,6 +1,0 -0,4 +0,9 n.v.t.

Deze tabel rangschikt de 22 landen van de CDI volgens hun score voor de zeven beleidsgebieden. De algemene score van een land is het gemiddelde van de zeven beleidsscores. De laatste kolom geeft de verandering in de algemene score van elk land sinds het begin van de CDI in 2003, met toepassing van de 2010 methodologie. Op de CGD website (www.cgdev.org/cdi) vindt u rapporten voor elk van de 22 landen in de CDI, naast diagrammen, kaarten, spreadsheets en brondocumenten. De Index van Inzet voor Ontwikkeling is ontworpen door het Center for Global Development, een onafhankelijke denktank die zich toelegt op het bestrijden van wereldarmoede en ongelijkheid door wijzigingen in het beleid van de Verenigde Staten en andere rijke landen aan te sporen aan de hand van grondig onderzoek en actieve betrokkenheid bij de organen die dit beleid bepalen. David Roodman, de architect van de Index van Inzet voor Ontwikkeling is research fellow bij het Center for Global Development.

Center for Global Development

Onafhankelijk onderzoek en praktische ideeën voor welvaart over de hele wereld www.cgdev.org 1800 Massachusetts Ave., NW • Washington DC 20036 • USA Tel: +1 202.416.4000 • Fax: +1 202.416.4050


Country_10_Belgium_FLE