Page 1

TOPONIMÍZATE: Falamos dos nomes da túa terra e de como facer para recuperalos

NOVO CONVENIO para oficializar o Camiño do mar para o Xacobeo ‘21

Altamira PÁX. 3

Nº 105 - DECEMBRO 2018 - ANO XXXIII

decembro 2018

REVISTA MUNICIPAL DO CONCELLO DE BRIÓN

Brión en negro

contra as violencias BriónSolidario

PÁX 10

Entrevista

En marcha a campaña de recollida de alimentos: urxe azucre, produtos de Nadal, conservas e produtos de hixiene

compositor, investigador, compilador de música tradicional e veciño de Bastavales

PÁX. 15

PÁXs. 12 - 13

Xabier Díaz, cantante,


os nosos enderezos BI BLI OTECA MUNICIP A L Ca rba llei ra d e Santa M in ia, n º 2 15865 - B ri ón Tel./ Fa x.: 98 1 50 99 69 C AS A DA CUL TURA Ca rba llei ra d e Santa M in ia, n º 5 15865 - B ri ón Tel.: 98 1 50 99 0 8

Edita: Concello de Brión Redacción, deseño e maquetación: Concello de Brión e Nós Comunicación Fotos: Arquivo Municipal e Nós Comunicación Imprime: Artes Gráficas Alonso

AVANCE A derradeira Altamira de 2018 chega de loito ás túas mans, sumándonos así á campaña “Brión en negro”, coa que buscamos unir a toda a sociedade brionesa nunha clara e contundente mensaxe: non estamos dispostos a permitir a violencia machista. Por iso, quero que as miñas primeiras palabras sexan de agradecemento a todas e cada unha das persoas, asociacións, entidades deportivas, centros educativos, comercios, empresas... que vos sumastes a esta inciativa. Sen o voso apoio, nada sería posible.

C EI P P EDROUZOS Rúa Pa seo d e Pe d rouz o s , n º 5 15865 - B ri ón Tel.: 88 1 8 66 0 78 Fa x .: 881 8 66 0 8 6 C ENT R O DE SAUDE Rúa da s Ped ri ñas, nº 3 15865 - B ri ón Tel. Liñ a 1 : 98 1 8 8 77 0 1 Tel. Liñ a 2: 98 1 8 8 7 7 0 2

Mais estamos nunhas datas nas que a luz e a ilusión deben ser as grandes protagonistas, especialmente pensando nas nosas crianzas. Por iso, neste número adiantámosche a programación que temos preparada para este Nadal. Maxia, música, teatro... únense as tradicionais visitas dos Paxes Reais e á Cabalgata do día 5 de xaneiro, nas que che convidamos a participar.

C ENT R O SOCIAL POLI V A LE N TE Avda . de Santa Mini a, n º 4 6 15865 - B ri ón Tel.: 98 1 50 99 1 0 Fa x .: 9 8 1 50 99 78 ESCOLA INFANTIL MU N I CI P A L Agro N ovo, nº 1 25 152 80 - Os Ánxel e s Tel.: 98 1 8 8 7 7 42

FARMACIA BASTAVALES BRIÓN L g. S a baxáns, Nº 57 1 52 80 - B astaval e s T el.: 98 1 8 8 8 8 36 F AR MACIA FRANCISCO ROD RÍ G UEZ-SEGADE V Á Z Q U E Z Avda . Santa Mi ni a, Nº 75 1 5865 - B ri ón T el.: 98 1 8 8 7 0 30 GARD A CIVIL Rúa da s Ped ri ñas, nº 5 1 5865 - B ri ón T el.: 98 1 8 8 7 0 1 1 IES BRIÓN Rúa Pa se o d e Ped rouzo s , n º 3 1 585 6 - B ri ón T E L.: 88 1 8 66 058 F AX .: 881 8 66 0 74 OFI C I N A DE URBANISMO Pra za d o Conc el lo, nº 1 1 5865 - B ri ón T el.: 98 1 8 8 7 0 0 6 F a x .: 9 8 1 8 8 74 31 PI S C I N A CUBERTA MU N I CI P A L L a miño , s/n 1 5865 - B ri ón T el.: 98 1 8 8 7 3 46 PO LI C Í A L OCAL C a rba llei ra d e Santa M in ia, n º 2 1 5865 - B ri ón T el.: 98 1 8 9 34 7 4 F a x .: 9 8 1 8 8 74 31 PO LI DEPORTIVO MUNI CI P A L L a miño , s/n 1 5865 - B ri ón T el.: 98 1 8 8 7 6 53 SER V I ZO DE AUGAS Urb. A g ro Novo, nº 1 26 Baixo 1 52 80 - Os Ánxel e s T el.: 98 1 8 8 7 8 51 SER V I ZO DE EM ERXE N CI A S L a miño , s/n 1 5865 - B ri ón T el.: 62 9 8 7 1 5 42 F a x .: 9 8 1 8 8 75 23 XULGADO DE PAZ Rúa da s Ped ri ñas, nº 5 1 5865 - B ri ón T el.: 98 1 8 8 7 2 71

2 | Concello de Brión

José Luís García García

Alcalde do Concello de Brión

contidos

FARMACIA ALVAREZ ALVAREZ, E. Avda . dos Ánxel e s, nº 3 6 1 52 80 - Os Ánxel e s T el.: 98 1 8 8 7 2 0 1

Revista Municipal do Concello de Brión DEPÓSITO LEGAL: C-827-85

C AS A DO CONCEL L O Pra za do Conc el lo, nº 1 15865 - B ri ón Tel.: 98 1 8 8 7 0 0 6 Fa x .: 9 8 1 8 8 74 31

ESCOLA M UNICIPAL DE MÚ SI CA Avda . de Santa Mini a, n º 70 15865 - B ri ón Tel.: 98 1 50 99 0 3

Altamira

Na entrevista deste mes, falamos con Xabier Díaz, músico residente en Sabaxáns que ofreceu un dos mellores concertos que se lembran na Carballeira de Santa Minia. Espero que desfrutes da túa lectura e aproveito para desexarche un Bo Nadal e un ventureiro 2019.

PÁX . 3

ACTUALID AD E

PÁX s. 4 - 5

REPORTAX E

PÁX s. 6 - 11

ACTUALID AD E

PÁX s. 12 - 13

ENTREVISTA

PÁX s. 14 - 15

SERVI Z OS SOCI A IS

PÁX s. 16 - 20

CULTURA E D EPOR T E S

PÁX . 21

HISTORI AS D E BR IÓ N

PÁX . 22

TAMÉN FOI NOTIC IA

PÁX . 23

PASATEMPOS / H UM O R


ACTUALIDADE CAMIÑO DE SANTIAGO

Obxectivo: oficializar o Camiño para o Xacobeo ‘21 Os nove Concellos promotores do Camiño a Santiago pola Ría de Muros-Noia asinaron un convenio para a delimitación do itinerario cultural Os alcaldes dos Concellos de Ames, Brión, Lousame, Muros, Noia, Outes, Porto do Son, Rois e Santiago asinaron a finais de novembro o convenio de colaboración para a delimitación do itinerario cultural a Santiago polo ría de MurosNoia. Un acto no que se marcaron o obxectivo de traballar para conseguir a súa oficialización como ruta xacobea co horizonte do Xacobeo do 2021. O convenio regula a colaboración entre estes nove municipios na elaboración da proposta de delimitación do itinerario cultural a Santiago da ría de Muros-Noia e, en particular, a contratación da asistencia técnica para realizar estes traballos. Para a súa licitación establécese un orzamento máximo de 18.148,79 euros, que será achegado pro-

porcionalmente por todos os cumentación histórica, trabaconcellos. llo financiado pola Asociación Rural de Desenvolvemento Ría O obxectivo dos nove con- de Muros-Noia. Un estudo que cellos é que este itinerario sexa demostra que hai unha base recoñecido primeiro como sólida para demostrar a historuta histórica e, posteriormen- ricidade deste itinerario de pete, obteña a declaración oficial regrinación. Un traballo que se de Camiño de Santiago. Para lle fará chegar á Consellería de iso, xa se ten avanzado na re- Cultura antes de que finalice compilación de diferente do- o ano, para que sexa avaliado

pola comisión da dirección xeral de Patrimonio. Se os prazos se cumpren, Brión contará con varios quilómetros dun Camiño de Santiago xusto antes da celebración do Xacobeo 2021, co que isto pode supoñer en canto ao número de visitantes que reciba o municipio.

RUTA ROSALIANA

Os Concellos de Ames, Brión, Padrón e Santiago traballan nun plan para impulsar a Ruta Rosaliana Crearase unha web propia, elaborarase un plan turístico de sinalización e unha previsión de actividades e eventos para 2019. Tamén se solicitará a declaración como ben de interese cultural Representantes dos concellos de Ames, Brión, Padrón e Santiago traballan na posta en marcha de medidas que impulsen a Ruta Rosaliana. Na última xuntanza abordaron a creación dunha páxina web propia, así como a elaboración dun plan turístico de sinalización no que se incorporen as novas tecnoloxías da información asociadas aos sistemas de sinalización intelixente, coa incorporación do novo sistema Beacon para dar información personalizada a

través dos dispositivos móbiles smartphones. Por outra banda, traballouse na previsión de actividades e eventos de cara o ano 2019 e continuouse avanzando no expediente para facer a solicitude de declaración da ruta Rosaliana como ben de interese cultural ante a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. “As Pegadas de Rosalía” foi presentada o pasado mes de xaneiro na Feira Internacio-

nal de Turismo. Trátase dun itinerario circular que parte da praza de Vigo (Santiago de Compostela) e volve ao Panteón de Galegos Ilustres despois de percorrer lugares vinculados á vida de Rosalía de Castro como Ortoño, a igrexa de Bastavales

ou a colexiata de Iria Flavia en Padrón. No pasado mes de maio realizouse xa unha primeira visita guiada pola Ruta Rosaliana na que se visitaron os lugares emblemáticos da vida de Rosalía de Castro. Revista Altamira | 3


REPORTAXE CONTRA AS VIOLENCIAS

Brión di NON á violencia de xénero A campaña “Brión en Negro” complementouse con actividades dirixidas aos centros educativos Os nosos maiores tamén se vestiron de negro contra a violencia

Pancarta colocada na fachada da Casa Consistorial

Contacontos da campaña “Quen dixo medo?”

4 | Concello de Brión

Unhas sesenta persoas, entre veciños/as, concelleiros/as e traballadores/as municipais de Brión, participaron nunha concentración veciñal de repulsa contra a violencia de xénero diante da casa consistorial. Unha iniciativa programada dentro dos actos que se desenvolveron ao longo do mes de novembro dentro da campaña “En negro contra as violencias”, na que o Concello de Brión participou por primeira vez.

mensaxes contra a violencia a todos os sitios onde estean: ao bar, á tenda, aos comercios, ao colexio... que teñan ben claro que están sos e que nós, a sociedade, non imos tolerar este tipo de comportamentos”, afirmou. Dentro do “Brión en negro”, enviouse información a todas as empresas, entidades, asociacións e centros educativos tanto sobre a campaña como sobre o material a el asociado. De feito, foron moitas as entidades que se sumaron e fixeron público o seu rexeitamento á violencia machista a través das redes sociais e nos actos que organizaron durante as últimas semanas.

A concentración rematou cunha alocución de Victoria Varela, responsable dos Servizos Sociais de Brión, quen asegurou que “Brión ten que ser unha única voz que diga que non imos permitir a violencia de xénero”. Varela lembrou A maiores colocáronse panque durante 2018 un total de cartas coa lenda “Brión contra 43 mulleres e 8 nenos/as foron as violencias” tanto diante da asasinadas/os. casa consistorial como nos distintos actos que se celebra“Está visto que as persoas ron durante o pasado mes de violentas non lle teñen medo novembro, onde os propios nin ás políticas contra a violen- monitores e persoal municipal cia nin ás condenas. Entón o participaron coas camisetas que hai que facerlles chegar e negras da campaña. Finalmencon moita claridade é que nin- te, o profesorado do CEIP de guén de nós o acepta. E a for- Pedrouzos, vestido tamén de ma de facelo visible é con este negro, organizou unha sentada tipo de actos, levando carteis e no centro.


REPORTAXE ACTIVIDADES PARALELAS Paralelamente ao desenvolvemento de “Brión en negro”, o Concello tamén acolleu a exposición “Á violencia de xénero dille non”, promovida pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. Unha mostra dirixida especialmente á mocidade brionesa, que adopta a linguaxe das bandas deseñadas para expoñer os estereotipos caducos sobre os que se asenta a violencia de xénero e que a poboación máis nova parece estar reproducindo de xeito preocupante. Unha mostra que puido ser visitada pola veciñanza no centro social polivalente entre o 26 de novembro e o 9 de decembro.

Os clubes de patinaxe de Brión tamén quixeron sumarse á campaña

Así mesmo, en colaboración coa Deputación Provincial da Coruña, o Concello de Brión sumouse tamén á campaña “Quen dixo medo?”, cunha sesión de contacontos e un obradoiro de manualidades nas escolas unitarias de Sabaxáns, Os Ánxeles e A Luaña.

q

Unha actividade que comezou coa lectura do conto “Quérote case sempre”, de Anna Llenas, que narra a historia de amor entre Lolo e Rita, dúas personaxes que se respectan nas súas diferenzas e se adaptan para convivir en harmonía.

Os e as docentes do Ceip de Pedrouzos levaron acabo tamén a campaña en negro contra a violencia, coa que quixeron dar a ver e sensibilizar a toda a comunidade educativa do centro cara a esta lacra social que é a violencia de xénero A plantilla municipal e os veciños e veciñas realizaron unha concentración o pasado día 23 de novembro entre as 12:00 e as 12:15

q

Revista Altamira | 5


ACTUALIDADE TRABALLO COLABORATIVO

A Deputación aproba a creación do espazo de coworking Transformando en Brión Este espazo colaborativo será pioneiro en Galicia e dedicarase á transformación de alimentos do sector primario O Pleno da Deputación da Coruña aprobou por unanimidade un convenio co Concello de Brión para a posta en marcha do espazo de traballo colaborativo Transformando en Brión, que se emprazará no centro comercial Monte Balado e estará especializado no sector agrogandeiro. Unha iniciativa incluída na estratexia de apoio a emprendedores do Plan de Emprego Local (PEL), á que tamén se sumarán os municipios de Boiro e Carballo, nos que Deputación investirá máis de 305.000 euros. “Os centros terán un marcado carácter supramunicipal, pois o seu ámbito de actuación é comarcal e a súa finalidade será axudar a desenvolver sectores produtivos e profesionais específicos en cada zona da provincia. O noso obxectivo é acompañar aos emprendedores na posta en marcha dos seus proxectos, prestarlles servizos e permitir que compartan experiencias, creando sinerxias e transferencias de coñecemento que impulsen o desenvolvemento dos seus proxectos”, afirma o presidente provincial.

Coa creación desta Rede, a área de Promoción Económica e Emprego da Deputación busca establecer uns mecanismos de coordinación e colaboración comúns para a prestación de servizos ás empresas e emprendedores, que estará dotada con recursos suficientes para que estes servizos sexan eficientes e de calidade. O alcalde, José Luís García, explica que “poremos en marcha un espazo supramunicipal que dará cobertura ás pequenas explotacións agrogandeiras da comarca e porá a súa disposición ferramentas para a produción, valorización, promoción e comercialización dos seus pro-

a zona de obradoiro con dúas liñas de traballo, unha zona de exposición e venda e unha de formación, para o desenvolvemento de actividades, cursos... Transformando en Brión Ademais, contará cun almacén será pioneiro en Galicia e a e cunha zona de servizos. súa actividade principal será a Este proxecto será un alentransformación de alimentos do sector primario (hortalizas, to importante para as pequeconservas vexetais, zumes, co- nas explotacións agrogandeigomelos, cereais, marmeladas, ras da comarca, pois suporá un embutidos, doces, produtos aforro de custos importante e de panadería, etc.) de produ- contribuirá á viabilidade das tores locais dos municipios da súas explotacións. Un sector comarca. Fisicamente, estará que foi informado da próxima emprazado na planta alta da posta en marcha deste proxecárea comercial Monte Balado, to a través dunha serie de encunhas instalacións de 200 contros promovidos durante o m2 divididas en tres seccións: pasado mes de setembro.

dutos. Unhas ferramentas que non son asumibles de xeito individual polas pequenas explotacións da nosa comarca”.

CALENDARIO LABORAL

Santa Minia e a Ascensión, festivos locais en Brión para o ano 2019 O Pleno municipal de Brión acordou que o 30 de maio, festa da Ascensión, e o 27 de setembro, Día de Santa Minia, serán os festivos de carácter local para o vindeiro ano 2019. Unhas festividades que se unen ao 19 de marzo (San Xosé) e 17 de maio (Día das Letras Galegas), que foron os días escollidos pola Xunta para substituír a dúas festividades que caen en domingo: o 8 de decembro (Inmaculada Concepción) e 6 de xaneiro (Reis). O calendario laboral mantén os catorce festivos anuais, que darán opción a catro “pontes” xa que o 1 de xaneiro e o 19 de marzo coinciden en martes e o 25 de xullo e 15 de agosto caen en xoves. A estes festivos hai que engadir o Xoves e Venres Santo, o 1 de maio, o 12 de outubro, o 1 de novembro, o 6 de decembro e o 25 de Nadal.

6 | Concello de Brión


ACTUALIDADE EMERXENCIAS

Acordo para financiar o GES de Brión Xunta e Fegamp acordan as achegas e as funcións dos GES para o período 2019-2021 VECIÑANZA

Ons dinamiza o seu local social Fumata branca. Tras varios meses de negociacións, Xunta e Federación Galega de Municipios (Fegamp) chegaron a finais de novembro a un acordo sobre o financiamento e as funcións dos grupos de emerxencias supramunicipais (GES). Deste xeito, garántese a operatividade destas agrupacións que, como a emprazada en Brión, están permitindo co seu traballo mellorar a eficacia das intervencións en situacións de emerxencias. Así se acordou na Comisión de Seguimento dos GES, na que por parte da Xunta participaron a directora xeral de Administración Local, Marta Fernández-Tapias, e o director xeral de Emerxencias e Interior, Luis Menor; mentres que pola Fegamp asistiu o seu presidente, Alfredo García. Á reunión tamén asistiron representantes das Deputacións

Provinciais, como o noso alcalde, José Luís García, representante pola entidade herculina. O acordo establece a participación das distintas administracións que financian os GES: o 52,5% para a Xunta e o 47,5% para as Deputacións e os Concellos. Os GES comezaron a funcionar no ano 2013, complementando un novo mapa de emerxencias que cubre todo o territorio galego e ofrecendo así unha resposta áxil e eficaz a todos os cidadáns galegos ante calquera incidencia. No caso brionés, aproveitáronse uns recursos técnicos e humanos de moito nivel e unhas instalacións moi completas e ben situadas, que permiten garantir a atención das emerxencias da comarca así como un servizo de emerxencias as 24 horas do día, os 365 días do ano para os veciños e veciñas do Concello de Brión.

Disque o pesimista se queixa do vento; o optimista agarda a que cambie; e o realista axusta as velas. Por iso, mentres unhas persoas lamentaban o peche de establecementos históricos coma a taberna do Ruso ou a da Luaña, que se unen ás desaparecidas tabernas da Pachanca (Mourentáns), a do cruce de Esparís e a da Graña; outras en Ons poñíanse a “axustar as súas velas” e a dotar de actividades a un espazo como o Teleclube desta parroquia. Comezaron un grupo de veciños e veciñas abrindo as fins de semana e organizando distintos xogos de mesa para pasar a tarde. Reafirmáronse cun magosto que tivo unha gran participación. E agora veñen de dar un pasiño máis adiante, organizando sesións de Cancións de Taberna, que terán lugar todos os xoves, en horario de oito a nove da noite. Os cantos comezan o xoves 13 de decembro e están abertos á participación de todos os veciños e veciñas, homes e mulleres, novos/as ou vellos/as. Unha iniciativa que aplaudimos dende Altamira e á que lle seguiremos botando un ollo, para contarche no vindeiro número como se desenvolven.

Revista Altamira | 7


ACTUALIDADE

Case 40.000 € na mellora do acceso a Bastavales, A Graña e Busto de Frades O Concello de Brión inviste 39.748,44 euros nun proxecto para mellorar tres camiños municipais no rural da Graña (Cornanda), Bastavales e Busto de Frades (Cornanda). Un proxecto adxudicado a Excavaciones José Varela Iglesias SL e que estará rematado antes de finais de ano. Os traballos buscan mellorar tres camiños de terra de titularidade municipal co obxectivo de facilitar os accesos a estas localidades, incrementando así a calidade de vida dos veciños e veciñas destas zonas rurais do municipio. As actuacións terán lugar sobre un camiño de 815 metros en solo rústico próximo a Busto de Frades, moi desgastado polo seu intenso uso e que serve de acceso ás fincas da veciñanza. Tamén se mellorará un camiño de 1.870 metros por detrás da Igrexa de Bastavales e comunica con fincas en solo rústico ata o límite con Rois. Por último, mellorarase un camiño de 725 metros entre A Graña e fincas situadas en solo rústico, actuación dividida en dous ramais.

OBRAS

Brión investirá máis de 624.000 euros na mellora de seis estradas O alcalde salienta que “é o maior investimento que temos feito en Brión con fondos propios” O pleno municipal do pasado mes de novembro aprobou un expediente de modificación de créditos que permitirá realizar un investimento de 624.462,35 euros na mellora do firme de seis estradas de titularidade municipal con cargo ao remanente de Tesourería. “Estamos falando do maior investimento que temos feito en Brión con fondos propios”, explica o alcalde, José Luís García. García apunta que “Brión está nunha situación económica moi boa, polo que decidimos utilizar o remanente en mellorar o firme das estradas que máis tráfico soportan no municipio”. De feito, se o pleno se convocou de xeito urxente foi para poder iniciar o procedemento canto antes, de xeito que as obras poidan comezar neste mes de decembro e rematarse en febreiro ou marzo de 2019. En concreto, o Concello de Brión investirá 137.027 euros na mellora do firme do camiño de Mourentáns a Pousada de Abaixo, por Forxán, de algo máis de 4 quilómetros de longo por 5,5 metros de ancho. Outros 72.000 euros serán para o camiño de A Igrexa a Vioxo, por Tourís, de 2,3 quilómetros de longo por 5 de

Actuarase no entronque da AC-300 coa rúa Fonte ancho; mentres que no camiño de San Salvador ata o límite municipal con Ames, polo Outeiro, investiranse 86.000 euros na mellora dos seus 2,6 quilómetros de longo por 5 de ancho. Nesta estrada, a maiores, reconstruiranse dous redutores de velocidade tipo “lombo de asno”. Tamén se mellorarán os 1,5 km do camiño de Ons a Salaño Grande, cun investimento de 43.000 euros para a extensión dunha nova capa de rodadura. A mesma actuación terá lugar no camiño de Bemil a Soutullos, por Bastavaliños, onde se mellorará o firme dos 1.945 metros do vial, con anchos variables entre os 5,2 e os 6, 8 metros. O investimento será de 85.000 euros. En

ABASTECEMENTO

Última fase para conectar a rede xeral de auga coa da Luaña O Concello está a rematar nestes días a conexión da rede de abastecemento de auga á parroquia da Luaña, a través da condución xeral do 8 | Concello de Brión

abastecemento dende o río Tambre. Uns traballos financiados con cargo ao Plan Único POS+2018 da Deputación e que están a ser executados

pola brigada municipal, que instalará todo o entubado para poder levar a auga dende a rede xeral ata as parroquias da parte alta de Brión.

todos os casos, a nova capa de rodadura contará con 5 centímetros de mestura bituminosa, previa reparación de fochancas e posterior limpeza de gabias e reposición da sinalización horizontal e vertical. Finalmente, farase un pequeno arranxo no entronque da rúa Fonte coa Avenida dos Ánxeles (AC-300), sobre unha superficie de 340 m2 e cun investimento de 3.417 euros. “Será a solución definitiva aos problemas que da esta zona, que se se asfalta provoca que patinen os coches e se se pon rugosa non dura moito tempo”, indicou García, quen se amosou convencido de que “con esta actuación remataremos cos problemas que ocasiona esta zona”. O noso alcalde, José Luís García, sinala que “nos últimos dous anos tivemos algúns problemas de seca durante o verán nas parroquias da parte alta e tivemos que levar a auga en cisternas. Agora, coas obras para conectar esta zona coa parte baixa, teremos garantido o abastecemento de auga en todo o municipio”.


ACTUALIDADE OBRAS

O Pleno insta á Xunta a facer unha senda peonil dun quilómetro entre Pérros e Bastavales Trátase do punto negro máis perigoso que existe na rede viaria no municipio, segundo un informe elaborado pola Policía Local O pleno municipal de Brión aprobou por unanimidade unha moción presentada polo alcalde para instar á Xunta de Galicia a construír unha senda peonil dun quilómetro de lonxitude entre as localidades de Pérros e San Salvador de Bastavales. “A Policía Local acaba de entregarnos un informe no que aseguran que é o punto máis perigoso que existe no concello, pois é un tramo polo que circulan un gran número de vehículos pesados e onde non hai nin beiravías nin alumeado”, explica José Luís García.

dio Rodeiro, co gallo das obras da senda peonil entre Gándara e Gundín”, lembra José Luís García. O alcalde insiste en que “estamos falando dunha zona perigosa e preocupante, entre os puntos quilométricos 1,5 e 2,5 da AC-300 Os Ánxeles-A Picaraña. Por iso xa mantivemos contactos coa veciñanza e podemos dicir que están dispostos a ceder o terreo que faga falla para que se faga algo alí, unha senda, unha beirarrúa ou o que sexa”. A moción do Grupo de Goberno foi aprobada no pleno pola unanimidade dos grupos politicos municipais, que coincidiron en salientar que, co informe elaborado pola Policía Local, queda máis que xustificada a necesidade da actuación.

Unha situación que non é descoñecida de todo pola Xunta de Galicia pois “é unha realidade que xa lle trasladamos en varias ocasións tanto á conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, como ao delegado da Xunta na Coruña, Ovi-

OBRAS

O pavillón mellorará as súas condicións térmicas e acústicas coa nova cuberta O Concello adxudicou por 58.247,33 euros á empresa Mecano Obras y Reformas as obras de substitución da envolvente exterior do polideportivo municipal de deportes, emprazado en Lamiño. Uns traballos que permitirán mellorar as condicións térmicas e acústicas da instalación, así como resolver os problemas de estanqueidade que ten o edificio en varios puntos por mor do mal estado da actual cuberta, que presenta filtracións propias dos seus 27 anos de antigüidade.

As obras incluirán a retirada da cuberta actual, de chapa simple, e a colocación dunha nova cuberta de panel sandwich nervado, que inclúe xa illamento térmico. Así mesmo, reporanse os canalóns e baixantes por outros novos. Un investimento que está incluído no Plan de Obras e Servizos POS+2018 da Deputación da Coruña e que complementan os realizados polo Concello hai dous anos, cando se melloraron as condicións térmicas da fachada.

O investimento ascende a máis de 58.000 euros

Revista Altamira | 9


ACTUALIDADE TOPÓNIMOS

Brión, un dos 15 concellos elixidos para desenvolver o proxecto “Toponimízate” Vicente Feijoo, experto en toponimia da RAG, salienta “en Brión hai nomes moi antigos, moitos da época romana e prerromana” A aula CeMIT quedou pequena para a presentación do proxecto “Toponimízate. Falámosche dos nomes da túa terra”, unha iniciativa coordinada pola Real Academia Galega (RAG) para poñer en valor a microtoponimia e a importancia da súa conservación. Unha presentación realizada polo presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, e o experto en toponimia da RAG Vicente Feijoo, xa que Brión é un dos 15 concellos elixidos A Aula Cemit quedou pequena na presentación de Toponimízate para o desenvolvemento desta do tesouro que é a súa lingua e Km2, o que supón entre 1,5 e iniciativa. 2 millóns de topónimos. “En o seu territorio”. Brión hai nomes moi antigos, Freixanes explicou que “é Pola súa banda, Vicente moitos da época romana e premoi bonito ver un país tan humanizado coma o noso onde Feijoo explicou que a micro- rromana”, indicou. cada recuncho, cada camiño, toponimia é “unha riqueza Vicente Feijoo aproveitou cada regato e cada corredoi- que se está perdendo, sobre ra teñen nome. Porque aquí, todo pola desaparición da xen- para presentar unha ferratodo ten nome e iso supón te maior, que é quen coñece menta informática, que estará unha memoria histórica moi eses nomes, e polo abando- a disposición da veciñanza o importante”. Así mesmo, fixo no das aldeas do rural” cando vindeiro mes de xaneiro, e que un chamamento á veciñanza “non hai rexión en Europa con permitirá que “a xente poida para a conservación da micro- tantos microtopónimos como enviarnos unha imaxe do lutoponimia de Brión pois “ade- Galicia, que está toda escrita, gar e o microtopónimo que mais da utilidade obxectiva de onde cada leira ten o seu nome coñece e que, se o considerater perfectamente localizados e nos conta algo da historia mos correcto e o validamos, os lugares, sobre todo hai que dese lugar”. Neste sentido, in- poderá ver como se incorpora conseguir que a xente sexa dicou que en Galicia hai unha ao arquivo”. Máis información: consciente do seu patrimonio, media de 45/50 topónimos por http://toponimia.xunta.es/

Cal é o significado dos topónimos de Brión? O topónimo do noso concello, “Brión”, non provén do substantivo homónimo (musgo que nace na corteza das árbores) senón que a súa orixe está na cultura Celta, e “significaría algo así como do castro. Posiblemente faría referencia ao Castro de Brión, en San Fins”. No que atinxe ás parroquias, indicou que Os Ánxeles é un caso de retoponimización de nomes que se consideraron cacofónicos por parte do arcebispado 10 | Concello de Brión

compostelán a finais do XVI, xa que a parroquia chamábase orixinariamente Perros. O nome actual naceu en castelán, “Los Ángeles”, o que explica a forma “Os Ánxeles” e non “Os Anxos”. O caso de San Xulián de Bastavales ten unha etimoloxía problemática, pois hai estudos que o relacionan con “amplo val”, mentres que dende a RAG apostan polo significado: “lugar onde pasta o gando vacún”. No caso de San Salvador de Bastavales, sinalouse que

incluso aparece como San Salvador de Bastavalillos, “un diminutivo de gabinete para evitar a coincidencia de nome das dúas parroquias. Boullón debe o seu nome a un hidrónimo prerromano: sitio onde nace auga burbullando. Tamén ten orixe prerromana o nome de Cornanda, que fai referencia ao feito de que a parroquia está situada nunha elevación. Finalmente, a parroquia da Luaña é un topónimo prerromano relacionado coas augas.

URBANISMO

O Concello de Brión ven de adherirse á APLU O Concello de Brión forma parte dende o pasado 1 de novembro da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), logo da publicación do convenio de adhesión no DOG (número 208 do mércores 31 de Outubro). Unha adhesión aprobada por unanimidade na sesión plenaria de decembro de 2017 e asinada en setembro de 2018 polo alcalde do concello, José Luís García, e a daquela conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato. Brión achegará 4.650 euros e delegará na APLU as competencias municipais de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística establecidas nos artigos 152 e seguintes da LSG, en relación coas obras e usos do solo que se executen sen licenza urbanística ou sen axustarse ás súas condicións. Unha delegación sempre que as supostas actuacións estean situadas en solo rústico ou non urbanizable, solo urbanizable ou apto para urbanizar e núcleos rurais delimitados no planeamento urbanístico de Brión. Pola súa banda, o Concello conservará as competencias de reposición da legalidade e a potestade sancionadora, tendo que entregar o 50% do importe das multas coercitivas e sancións impostas pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.


ACTUALIDADE IES BRIÓN

A Xunta premia un proxecto de robótica do IES de Brión tras quitarlle a materia A mobilización da comunidade educativa logrou minorar os recortes da Consellería

Tomadura de pelo, desilusión, desencanto, insulto... Son algunhas das sensacións entre o alumnado de Tecnoloxía Industrial e Debuxo Técnico do IES de Brión tras gañar por segundo ano consecutivo o “Desafío programación” do premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D”, que convoca a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. O mesmo departamento que un mes antes tomara a decisión de suprimir as materias de Tecnoloxía Industrial e Debuxo Técnico por falta de profesores.

recoñecementos, toca tratar de explicar o acontecido durante aquelas semanas de setembro. E o certo é que o paso do tempo non fai máis ca evidenciar o surrealista da situación vivida: cun equipo directivo que dimite por non poder aplicar o seu programa docente por falta de profesorado pero ao que a Xunta non lle admite a demisión; cunha inspectora de Educación para quen os centros do rural non merecen a mesma dotación cos da cidade; con toda a comunidade educativa brionesa unida, acudindo a asembleas e protagonizando un longo peche nas instalacións do centro para pedir máis profesorado para que os seus fillos e fillas teñan unha educación de calidade; cun alumnado que secundou en masa o parón e se negou a asistir a clase a pesar das presións que chegaban en forma de mensaxes dende San Caetano; coa ANPA Pedra Viada activa e traballando dende o primeiro momento; coa colaboración de todos os grupos políticos municipais, aos que se sumaron todos os partidos que conforman a oposición no Parlamento de Galicia; co apoio e simpatía do tecido asociativo e empresarial do municipio; e ata co cambio da persoa á fronte da Consellería...

mes de setembro para minorar os recortes programados pola Xunta. Comezaremos felicitando ao alumnado que deseñou, fabricou e programou o “BriónXbot”, premiado como o mellor proxecto de Galicia e do que xa vos temos falado en outras ocasións: Diego Baleirón Pais, Diego Basante Magariños, Noelia Canda Pazos, Antón Carcedo Martínez, Verónica Godoy Antelo, David Gualillo Lago, Alberte Xosé López Freire, Ainhoa Pérez Raña, Aarón Peula Velarde, Sara Picos Gómez, Alejandro Quintana Cid, Carlos Ruiz Abete, Carla Villar Cobas e Fátima Viqueira Barca. Parabéns A contradición é máis que tamén aos seus profesores, Xaevidente e non fai máis que bier Lorenzo Abalde e Luz RaUn cambio que serviu de esdarlle a razón á comunidade mos López. cusa á Xunta para presentarlle educativa brionesa, que se moun auténtico ultimátum á cobilizou coma nunca durante o Unha vez feitos os xustos munidade educativa brionesa,

feito un día antes da manifestación polas rúas de Compostela: ou os nenos e nenas se incorporaban esa mañá ás clases e non asistían á concentración, ou retirarían a súa proposta de acordo. Unha actitude que concedía un complemento de profesorado de 14 horas para manter o Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento en 3º da ESO e 3 horas para inglés. Ningunha solución para o resto de demandas, o que deixou ao IES Brión sen algunhas materias optativas (como a robótica que motivou o premio que encabeza este artigo) e con clases saturadas debido ao incremento do número de alumnos e alumnas: 180 nos últimos dez anos, 31 só neste curso. Aínda así, e vendo os feitos coa perspectiva que dá o paso do tempo, o certo é que eses mínimos conseguidos antóllanse como unha gran vitoria de toda a comunidade educativa brionesa, máxime cando outros centros que se sumaron á mobilización non viron satisfeitas as súas xustas demandas. Agora toca prepararse para a segunda parte do partido, pois todo fai pensar que a situación volverá reproducirse no próximo curso: máis alumnado, menos profesorado. Non podemos augurar que pasará, mais se algo deixou claro Brión é que a educación é un piar fundamental, que non vai tolerar máis recortes e que xuntos, somos máis fortes.

Revista Altamira | 11


ENTREVISTA

XABIER DÍAZ, Cantante, compositor, investigador, compilador de música tradicional e veciño de Bastavales

“O concerto de Santa Minia foi un dos máis emocionantes do ano” Xabier Díaz (A Coruña 1969) é un dos moitos músicos que escolleu Brión como lugar para vivir. Esa “tranquilidade” que atopou en Sabaxáns hai sete anos contrasta coa espectacular festa que montou o pasado 28 de setembro canda as Adufeiras de Salitre, poñendo o broche de ouro ás festas de Santa Minia. Un concerto “moi especial porque a resposta da xente foi incrible”, - Comecemos falando dese concerto na Carballeira de Santa Minia canda Adufeiras de Salitre. - Foi unha sensación estraña, pero tamén marabillosa. Despois de ter tocado ao longo da miña vida en sitios dispares e de ter tocado este ano: Rotterdam, Gothenburg, Barcelona... pero tocar tan cerquiña da casa, nun lugar tan familiar, por onde me gusta pasear, foi moi especial. Eu visitaba Santa Minia como un veciño máis, a tomar o polbo e unha cunca de viño. E o concerto foi moi especial porque a resposta da xente foi incrible. Foi sen lugar a dúbidas un dos concertos máis emocionantes deste ano. E foron moitos. Nos concertos daste conta pronto de se o clima é propicio ou non. Cando ves que no segundo ou terceiro tema a xente está moi metida, cantando, que hai emoción compartida e gañas de que sexa unha noite diferente... e foino. Había moita xente e ver 12 | Concello de Brión

explica un home que leva máis de trinta anos entregando á música tradicional galega e formando parte de grupos xa míticos coma Xacarandaina, Rumbadeira, Nova Galega de Danza e Berrogüetto. Tras seis anos nesta formación, iniciou un camiño en solitario no que leva xa dous discos e centos de concertos xa non por Galicia e España, senón por todo o mundo.

a carballeira dende o palco era nos gustou é que unha romaalgo precioso. ría senlleira como Santa Minia, á que a música tradicional era - Concerto que era moi inherente e propia, pois que agardado pola veciñanza e unha noite á música tradicioque mesmo serviu de consolo nal ocupe o espazo central, tras a fin do peche dos pais e para min é moi importante. É nais do IES Brión. mesmo simbólico. Eu reivindi- Sabía do peche e da loita co que nestas festas e romarías dos pais e nais por ter un máis populares a música tradicional profesores. A educación é un teñan un papel importante ou piar básico da nosa sociedade preponderante. Se por parte e descoidala é un erro monu- das organización e dos Concemental. Ver que hai un feixe de llos hai esa vontade e nós os pais e nais loitando polo de- artistas estamos á altura e soreito a unha mellor educación mos quen de congregar xente dos seus fillos e ter a oportuni- e que se divirta, creo que dadade de darlle un certo sopor- mos un paso moi importante to e un ánimo. E tamén elevar para normalizar moitas cousas. a voz para facer unha petición Que haxa música popular nas dende o palco. Foi algo moi bo- festas populares debería ser nito e polo que recibín moito algo obvio, non o estraño. afecto. - Como ves o presente e o - Un concerto que, ade- próximo futuro da música pomais, foi a atracción estrela pular galega? desta edición da Santa Minia, - Con moito optimismo. O algo sorprendente para este meu benquerido Amancio Pratipo de música. da sempre di que o vive dende - Iso é bonito. O que máis as marxes, á marxe do mogo-

llón. Eu digo que non, que tento irme dende as marxes ata o centro da calzada para ocupar espazos que ata hai pouco non son propios. Un exemplo é a Sala Capitol, que parecía estar vedada para certa música e a estamos ocupando a razón de esgotar as entradas. Temos que ser optimistas, temos unha parte importante da mocidade e tamén aos seus avós e avoas, que se reencontran con músicas que lles son tremendamente familiares. - Por iso afirmas que tes un público interxeracional. - Moi interxeracional. De feito ven moita xente nova e moita xente maior e iso alégrame. Hai unha reflexión que está por facer e é que parece que toda a música mainstream, todos os programas de televisión e a música das radios estea feita para xente de 15 a 30 anos. En Galicia, cunha poboación cunha media de idade alta, non entendo por que se


ENTREVISTA desatende á xente maior. Eu congratúlome de que veñan escoitar pasodobres, muiñeiras, xotas... que por unha parte recorden e por outra renoven e que se divirtan. E se o fan os peques, é síntoma de que temos futuro. Por iso eu son moi optimista.

- Levades case dez meses de xira con este segundo disco. - Desde febreiro e pasamos dos 50 concertos, preto dos 60 nun ano no que estivemos por todas partes. Países moi dispares. E empezaremos o ano en Inglaterra e Escocia.

- Viviches con Berrogüetto unha especie de boom deste tipo de música. É posible repetilo? - Realmente nunca pasou iso dunha maneira determinante. Tamén hai unha certa tendencia á alza coa música tradicional. Hai xente que está a actualizala e tamén hai xente nova e maior que se están enganchando outra vez. Pero creo que está menos condicionada polas modas que outro tipo de músicas. Nós temos carreiras fundamentadas en bases máis sólidas ca outros artistas que dependen de se están ou non de moda. Xente que está de moda un ano ou ano e medio e non volves saber del. Nós non perseguimos ese tipo de carreiras.

- Sorprende esa repercusión internacional? - Este tipo de músicas, encadradas no concepto de old music, son sempre moi ben recibidas en centroeuropa e nos países nórdicos. Tivemos a oportunidade de tocar en Suecia, Noruega, Alemaña, Bélxica, Holanda... en moi pouco tempo e notamos moita receptividade e moita curiosidade. Están ávidos de descubrir cousas.

- Nós temos unha estratexia moi pensada. Sabemos e queremos ter unha carreira solvente e un número de concertos que o fagan economicamente posible, temos que saír de aquí. O que necesitamos por parte das Administracións, máis que cartos, é fe. Que teñan fe no que facemos e que os apoios vaian máis aló dunha achega económica. Que se fagan cargo de que somos embaixadores de Galicia no mundo, que cando acaban os concertos falamos de gastronomía, paisaxes... É un pouco o problema histórico de falta de autoestima. Que as Administracións crean no que estamos facendo e crean que a música que se está exportando ten unha plusvalía e lle pode aportar outro tipo de virtudes.

- E que ao mesmo tempo como que lles soa a propia a música. - Tamén, ao mesmo tempo iso. Creo que hai unha certa relación con outras cousas que acontecen aquí co turismo. Hai xente do norte e do centro de Europa que veñen a Galicia e descobren moitas cousas que están fora dos tópicos e que lles sorprenden gratamente. Zonas da costa e do interior que non son as coñecidas. Somos un país con moitas potencialidades que parece que non as saibamos explotar e que pouco a pouco estamos atopando. - Botas en falta unha maior implicación por parte das Administracións Públicas?

- Iso quizais si se ve con temas como maridar turismo e gastronomía. - Eu o que reivindico é que as Administracións vexan que se hai un viño que representa un feito diferencial e que nos fai únicos no resto do mundo, a nosa música tamén nos fai únicos. Cando no resto do mundo nos solicita para ir a tocar aló, tería sentido que se fixera fincapé en defender ese valor engadido dende as Administracións. A xente vén a Galicia e quere visitar a Costa da Morte ou o Courel, tomar un peixe á grella ou un chuletón de vaca cachela, tomar uns mencías ou uns Rías Baixas... pero o lóxico é que escoiten música de aquí mentres fan todo iso e non a

- Nalgún caso agradécese que só estean de moda un ano. - Claro, claro (rí).

Maluma. É tan sinxelo coma iso. Estamos maridando paisaxe, gastronomía, enoloxía e paréceme fundamental que a banda sonora que acompañe todo iso sexa música de aquí. - Ás veces o lóxico non é o que pasa. - Iso non pasaría, por exemplo, tomando un peixe grellado en Alfama, que estaríamos escoitando a Marisa ou a Amaia Rodrígues. Alí si é unha plusvalía, a ninguén se lle ocorrería estar escoitando a Maluma tomando un bacallau. Hai moitas potencialidades que están sen poñer en común. Algunha hai pero non moitas. - Chegados a este punto, que tipo de música escoita Xabier Díaz? - Un pouco de todo. Música galega, obviamente, de moitas e moitos compañeiros. Non vou dar un nome porque sería esquecer a moitos e moitas deles. E tamén escoito moito jazz, músicas doutras latitudes, moito folclore arxentino, encántame toda a música tradicional do mediterráneo, dame igual Irán, Exipto... - Por último, que proxectos tes de cara ao próximo ano 2019? - Seguir xirando con este álbum. Temos xa bastante datas pechadas para o 2019. A miña idea é ir paseniño construíndo un novo disco, pero a nós levaranos tempo. Farémolo paseniño e centrarémonos na xira, que vai ser intensa.

- Estás agora xirando con “Noró”, o teu segundo traballo en solitario, tamén con Adufeiras de Salitre, como definirías ese disco? - É unha especie de encontro que en orixe foi casual: eu era docente delas e estaba preparando o meu disco en solitario despois de case seis anos con Berrogüetto. E, dunha forma moi natural, ao principio ían participar nun par de temas do disco e se foron facendo partícipes de case todo o repertorio. Quizais o máis curioso é que funcionou moi ben nos directos, con moita enerxía, moita percusión, moita xente en escena transmitindo toda esa forza do máis enxebre á vista de xente do século XXI. A fórmula funcionou no primeiro dísco e nos sentimos cómodos facendo unha xira moi longa e decidimos repetir. Un dos momentos mais emotivos do concerto foi o apoio ás familias do IES DE BRIÓN

Revista Altamira | 13


SERVIZOS SOCIAIS VIAXE DOS MAIORES

Todos os camiños conducen a Roma, incluso os de Brión Máis de medio cento de veciños e veciñas de Brión, maiores de 55 e as súas parellas, participaron na Excursión dos Maiores 2018, que este ano tivo como destino a cidade eterna: Roma. Unha actividade que, tras 30 anos de vida, levou por primeira vez á expedición brionesa fóra das nosas fronteiras. As 56 persoas que participaron nesta primeira expedición internacional, celebrada do 5 ao 9 de novembro, aloxáronse nun hotel de 3 estrelas no centro de Roma, en réxime de pensión completa, e desfrutaron de visitas á Roma Antiga (Coliseo, Foro romano, Panteón...), a Roma Barroca (Fontana di Trevi, Piazza Navona...), catacumbas de San Calixto, praza e basílica de San

Pedro (xardíns do Vaticano e Capela Sixtina), así como unha visita nocturna ao barrio de Trastévere e unha panorámica da vila. Con esta viaxe, a veciñanza respaldou o cambio de rumbo marcado polo Concello de Brión para a Excursión dos maiores: organizar viaxes culturais fóra do país. E é que, despois de tres décadas de vida, xa se acadaran os principais obxectivos desta actividade: promover a convivencia entre veciños e veciñas de todo o municipio; ofrecerlle ás persoas maiores a posibilidade de viaxar; e facilitar que desfrutaran de numerosas e memorables experiencias. Roma foi só o primeiro chanzo desta nova etapa. Cal será o próximo destino a visitar?

ESCOLA INFANTIL

Melloras na climatización da gardería municipal O Concello está a rematar a instalación de equipos de climatización da escola infantil, algo que as nenas e nenos agradecerán durante o próximo inverno. Ao mesmo tempo, trabállase tamén pensando no calor do verán, colocándo equipamentos que produzan sombra no patio, onde tamén se completarán os equipamentos externos para o lecer dos nenos e nenas. Paralelamente estanse tamén a mellorar os sistemas de seguridade e protección, a través da actualización e instalación de nova sinalización de percorridos de evacuación do inmoble e a adaptación dos medios estruturais. Unhas actuacións nas que o Concello de Brión conta cunha achega da convocatoria de axudas para a mellora da rede pública de escolas infantís 0-3, na que participa a Xunta de Galicia e a Unión Europea co Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. 14 | Concello de Brión


SERVIZOS SOCIAIS ENSINO

O futuro da Escola da Luaña, en perigo noventa anos despois O pasado mes de outubro cumpríronse 86 anos da posta en marcha da Escola da Luaña. Unha infraestrutura educativa que foi posible grazas á construción dun local tras unha suscrición entre os veciños e veciñas da parroquia, que o 18 de abril de 1933 asinaron un contrato de arrendamento co Concello de Brión.

RECOLLIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS

“Brión Solidario” pon en marcha a campaña de recollida do Nadal Este ano urxe especialmente a recollida de azucre, produtos de Nadal, conservas e produtos de hixiene O Concello de Brión pon en marcha por sétimo ano consecutivo a campaña especial de Nadal de “Brión Solidario”, unha iniciativa que busca recoller alimentos para as familias máis vulnerables do municipio. Unha campaña que, agardamos, volverá contar co inestimable apoio dos veciños e veciñas de Brión, que non só colaboran con esta iniciativa ao longo de todo o ano, senón que mesmo intensifican a súa solidariedade coa chegada das datas do Nadal. As persoas e entidades que esteades interesadas en colaborar nesta campaña municipal de doazón de alimentos podedes facelo achegando

produtos non perecedoiros e correctamente empaquetados ou facendo un donativo en metálico ben na tesourería municipal na casa do concello ou na conta do Concello de Brión na oficina de Abanca no Centro Comercial Montebalado (séndolles entregado en ambos casos o correspondente xustificante do ingreso). En caso de optar pola achega de alimentos, dende o departamento de Servizos Sociais do Concello confirman que este ano precísanse especialmente azucre, produtos de Nadal, conservas e produtos de hixiene; sendo tamén precisos outros como o aceite, o leite, a pasta, o arroz e as ga-

lletas. As achegas podedes entregalas ata o remate do Nadal nos distintos departamentos municipais (Casa do Concello, Casa da Cultura, Centro Social Polivalente e Biblioteca Municipal) ou no supermercado Froiz do Centro comercial Montebalado. Dende a Revista Altamira queremos felicitar e agradecer a toda a cidadanía, así como ao tecido social e empresarial do Concello de Brión, por estes sete anos de solidariedade nos que non só se fixeron doazóns, senón que mesmo se organizaron diferentes accións solidarias a prol do Brión Solidario. Unhas iniciativas que agradecemos profundamente.

Como curiosidade dese documento incluido no Arquivo Municipal, dicir que foi asinado polos veciños Manuel López, Manuel Cabo e Antonio Gómez, así como polo daquela alcalde Florentino Vilas Casal. O acordo fixaba tamén que o prezo do arrendo era de 200 pesetas anuais e que se especificaba que o local tiña que ser destinado a escola. Agora, 86 anos despois, ese destino está en entredito. A Escola da Luaña está no límite das ratios que marca a Xunta de Galicia para manter aberta unha unitaria, pois a día de hoxe conta con 7 alumnos e alumnas. Unha ou dúas baixas que non se cubran con novas crianzas poderían supoñer a desaparición dunha escola case centenaria, que se uniría ás ducias que se teñen perdido nos últimos anos no rural galego. E en Brión temos un exemplo ben recentiño (e que mesmo podes ler neste mesmo número de Altamira) do que pasa cando a un membro da Inspección de Educación “non lle dan os números”. Revista Altamira | 15


CULTURA E DEPORTES EMPREGO

Nova edición do InserAmes-Brión, dirixido á mocidade menor de 30 anos e sen traballo Seis de cada dez participantes rematan atopando un emprego

TEATRO

Brión porá en valor o legado de Roberto Vidal Bolaño

Ademais, recibirán formación en idiomas, prevención de riscos laborais, técnicas de busca de emprego, coaching, marca persoal, comunicación, habilidades sociais e intelixencia emocional, autoemprego… e contarán coa axuda de titorías para a busca de emprego por conta allea ou propia.

Os concellos de Ames e Brión traballan estes días na posta en marcha da XI edición do programa InserAmes Brión, animados polo éxito da pasada edición, que se pechou cunha porcentaxe de inserción laboral do 64,7% das persoas participantes. O programa, que se porá en marcha nos próximos días e estará financiado con 250.000€ pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, contará coa participación dun cento de mozas e mozos,

menores de 30 anos e sen emprego. A duración será de un ano, no que as persoas seleccionadas recibirán formación teórica especializada con prácticas en empresas de diferentes áreas: actividades para a mocidade, comercio e atención ao público, actividades de almacén, ocio e tempo libre, limpeza, enerxías renovables e mantemento de fontanería e calefacción, manexo de maquinaria…

O obxectivo será igualar ou superar os datos da edición pasada, que rematou o 30 de novembro e no que tomaron parte 85 alumnos e alumnas. Un programa que acadou un 64,7% de insercións, cumprindo con creces os obxectivos do 50% marcados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que subvencionou a iniciativa con 204.000 euros. De feito, máis do 46% do alumnado conseguiu un contrato laboral de máis de 3 meses ou estivo dado de alta como autónomo durante máis de seis.

O Club Camaléon ofrece actividades de animación todos os sábados do mes A biblioteca retomou as actividades do Club Camaleón, unha actividade de animación á lectura dirixida a nenos e nenas de 3 a 8 anos de idade acompañados dun adulto. Unha iniciativa que volveu chea de novidades. A primeira foi a periodicidade das sesións, que pasaron a ser semanais. Así, dende o pasado 20 de outubro e ata finais de ano, todos os sábados celébrase unha sesión do Camaleón. Unha actividade que comeza ás 12 h e remata a iso das 13:15 horas. A outra novidade é que a rapazada está a cargo dun novo equipo de monitores/ as, que se encargan de ache16 | Concello de Brión

garlles de forma lúdica o mundo dos libros, potenciando a lectura colectiva e individual, así como a súa creatividade, organizando para iso obradoiros artísticos-creativos. As inscricións son de balde, e as persoas interesadas en participar só teñen que chamar ao teléfono 981 50 99 69 ou anotarse directamente na recepción da biblioteca.

Por outra banda, conmemorouse o Día da Biblioteca cun espectáculo de animación a cargo de dous vellos coñecidos: Luís Vallecillo e Celtia Figueiras, que puxeron en escena “O aniversario da biblioteca”, unha actividade con música, teatro e danza. Un espectáculo que reuniu a medio cento de persoas, entre crianzas e pais e nais.

Durante a presentación da primeira edición do Premio Laudamuco de teatro, do que tes toda a información na páxina contigua, o noso alcalde aproveitou tamén para anunciar que o Concello traballa na posta en valor do legado de Roberto Vidal Bolaño. José Luís García agradeceu a colaboración da familia de Vidal Bolaño, “unha familia á quen temos que agradecer que sigan mantendo esta relación de afecto con Brión e que sempre estean dispostos a colaborar na difusión da cultura no noso municipio”. García explicou que a familia cedeulle ao Concello unha gran parte do legado de Roberto: os seus manuscritos, os seus libros, partes dos atrezzos que utilizou... “incluso o premio Abrentes á obra “Laudamuco, señor de ningures”, que dá nome ao premio que presentamos”. Agora, o Concello traballa para buscarlle un espazo expositivo axeitado, para que todo este material poida estar canto antes a disposición de toda a veciñanza brionesa.


CULTURA E DEPORTES PREMIO TEATRO

Nace o Premio Laudamuco, o mellor dotado economicamente da dramaturxia galega Promovido polo Concello de Brión, a Academia Galega de Teatro e Edicións Positivas O Concello de Brión, en colaboración coa Academia Galega de Teatro e con Edicións Positivas, convocan a primeira edición do Premio Laudamuco para textos teatrais. Un galardón de carácter anual, dotado con 7.000 euros e coa edición da obra, e que estará aberto a autoras e autores de calquera nacionalidade que presenten unha obra dramática inédita, nunca antes premiada e escrita en lingua galega antes do 15 de febreiro de 2019. O noso alcalde, José Luís García, agradeceu a colaboración destas entidades “na creación deste Premio Laudamuco de teatro, que busca un dobre obxectivo: apoiar a creación dramática en galego e contribuír ao recoñecemento da figura de Roberto Vidal Bolaño, un mestre das palabras, a figura máis importante do teatro galego e un benquerido veciño de Brión”. A secretaria do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, salientou “a importancia de custodiar o patrimonio do noso país, poñelo a disposición de quen o ten que consultar e lamentar que o paso adiante o teña que facer o Concello

de Brión porque seguimos a carecer de algo que calquera cultura ten que ter: un arquivo teatral sostido pola Xunta e a disposición de toda a cidadanía”. Por iso, pediulle ao alcalde brionés “que o premio teña continuidade, que non sexa un premio Guadiana que aparecen e desaparecen dependendo da cor política”.

demia Galega de Teatro, Inma Antonio Souto, e que tivo palabras de agradecemento “a colaboración e xenerosidade do Concello de Brión. Este premio anual vai ter continuidade. É o mellor dotado do país. E iso é importante porque a dotación dun premio e a súa publicación indican o compromiso das persoas e entidades que o promoven. Fáltanos a posta en Unha continuidade que escena, pero seguiremos tragarantiu a presidenta da Aca- ballando para conseguila”.

Finalmente, Francisco Macías, fundador de Edicións Positivas, explicou que este premio “nace ao abeiro dunha reunión do 16 de maio en Brión, diante do cabezón de Roberto. Porque o 16 de maio de 1978 é a data da primeira función do teatro profesional de Galicia. É un fito histórico, recordar a día no que se comezou coa industria coa representación de Laudamuco no Teatro La Salle de Santiago”.

O prazo de admisión de orixinais está aberto ata o 15 de febreiro Poderán optar ao Premio Laudamuco todas as autoras e autores de calquera nacionalidade que presenten obra dramática inédita e nunca antes premiada, sempre que estea escrita en lingua galega. O tema e a extensión da obra será libre. O prazo de admisión de orixinais rematará o día 15 de febreiro de 2019. A dotación económica do premio será de 7.000 euros e a edición da obra gañadora, que correrá a cargo de Edicións Positivas. De cada obra presentaranse cinco copias asinadas cun lema, en paquete sen remite, dirixido á Casa da Cultura de Brión. Deberase indicar no exterior do sobre “Iº Premio Laudamuco para Textos Teatrais, 2019”. Nun sobre anexo pechado deberá figurar: o lema (no exterior) e os datos persoais da autora ou autor (no interior). O xurado do premio estará composto por cinco persoas de recoñecido prestixio no ámbito da arte teatral. A entrega do premio terá lugar o 16 de maio de 2019 no transcurso dun acto organizado polo Concello de Brión co gallo do 41 aniversario da posta en escena de Laudamuco, señor de ningures. Trala entrega e aceptación do premio, a Academia Galega de Teatro resérvase o dereito de facer unha lectura dramatizada do texto sen que iso supoña compensación económica para o/a autor/a premiado/a. Revista Altamira | 17


CULTURA E DEPORTES

FESTIVAL INCLUSIVO

Brión aposta por un programa cultural para fomentar a inclusión As persoas con discapacidade serán as protagonistas de Brión Inclúe como creadoras dunha programación de calidade e variada “Estades todos e todas convidados a vir cun ollo crítico, non por lástima”. Son palabras de Fran Rei, coordinador de Brión Inclúe, durante a presentación deste festival, que do 5 ao 16 de decembro presentará á cidadanía brionesa unha programación pensada dende e para a inclusión real de persoas con discapacidade. Unha oferta organizada polo Concello de Brión, xestionada por Culturactiva e cofinanciada por Gadis, que inclúe unha exposición de fotografía, obradoiros, teatro, música e danza. O alcalde de Brión, José Luís García, explica que “moitas veces, dende os poderes públicos nos centramos en facer cousas polas persoas con discapacidade; e nos esquecemos de facer cousas coas persas con distinta capacidade. E desta idea xurde Brión Inclúe: un festival que non produce contidos para persoas con discapacidade, senón que elas mesmas serán os creadores dunha ampla oferta cultural que incluirá: representacións teatrais, espectáculos de música e danza, contacontos, coloquios sobre arte, unha exposición fotográfica e ata un 18 | Concello de Brión

contacontos e un obradoiro de iniciación á linguaxe de signos. Unha programación cultural completa e de calidade da que estou seguro que desfrutarán moito os veciños e veciñas de Brión”. Un punto no que incidiu Fran Rei, quen convidou á veciñanza de Brión a asistiren aos espectáculos, “unha programación de calidade, que normaliza e visibiliza a discapacidade como parte propia da cidadanía”. Un festival que tamén aporta integración ás familias das persoas con discapacidade, que vivirán a integración real, o acceso integral á cultura e os beneficios que isto achega tanto a nivel de recoñecemento social como de propia autoestima. Á presentación do evento acudiu boa parte do elenco de actores e actrices da asociación Con Eles que, acompañados pola monitora Loli Maneiro, van estrear a obra “Circo da diversidade” o 14 de decembro ás 18:00 horas no polivalente, seguidos da agrupación de teatro da asociación Andaina Pro Saúde Mental, in-

Cartel promociónal do I FESTIVAL BRIÓN INCLUÉ tegrada por familias e persoas con discapacidade intelectual de Santiago e bisbarra, que presentarán “Full Monty” ás 20:30 horas.

Vermú”, que culminará cun mercado popular de produtos das asociacións participantes con artesanía, complementos, alimentación...

O programa continuará o día seguinte co espectáculo de danza e teatro Torre de Babel, da compañía 5 S ás 20:30 horas no centro social polivalente. O domingo 16 decembro, ás 12:00 horas, o cómico Pedro Brandariz e o grupo de música XeRock, que estrea disco, continuarán coa xeira de actividades no polivalentecon “Sesión

Previamente, entre os días 5 e o 12 de decembro, están programadas unha sesión contacontos con linguaxe de signos no CEIP de Pedrouzos a cargo da Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG), unha exposición de fotografía de Óscar Dacosta (AGARESO) e un coloquio aberto sobre arte e inclusión.


CULTURA E DEPORTES

Conciliar buscando a Baltasar Podes estar tranquila/o que non se nos perdeu Rei Mago ningún. “Buscando a Baltasar” é o nome da actividade de conciliación que temos preparada para ocupar as mañás dos nenos e nenas de entre 7 e 15 anos. Un programa no que vinte crianzas farán distintas viaxes a Santiago, Vilagarcía, Vigo... e participarán en distintas actividades durante seis días: do 26 ao 28 de decembro e do 2 ao 4 de xaneiro. Haberá que anotarse na Casa da Cultura antes do 19 de novembro. O prezo é de 30€, 15€ para o segundo irmá/irmán e de balde a partir do terceiro. Haberá servizo de buses a partir das 9:00 horas, para volver ao mesmo lugar ás 14h.

Un Nadal cheo de maxia As festas de Nadal xa están ás portas e Brión ten preparada unha programación especial para todas as familias, con moitas actividades para os máis pequenos/as da casa. Todas elas son de participación libre e gratuíta. Unha programación que arrancará o xoves 20 de decembro, intre no que o mago David Méndez ofrecerá o seu espectáculo “Maxia de aquí e acolá”. Dirixido a un público familiar, a actuación terá lugar ás 19:00 horas no polivalente. O venres 21 de decembro concentrará un maior número de actividades. A mañá arrincará coa tradicional visita dos Paxes Reais ás unitarias, ao CEIP de Pedrouzos e á escola infantil. Ademais, ese día pecharase a recepción do concurso de tarxetas de Nadal, que este ano celebra a súa 28 edición. Xa pola tarde, o alumnado da ESMU Magariños ofrecerá o seu VII Concerto de Nadal, ás 18:30h. no polivalente. Pe-

charemos o día cunha proposta para un público adulto coa terceira edición do Festival de Curtas, que terá lugar ás 20:30 horas na sala de exposicións. O sábado 22 de decembro, o polivalente acollerá ás 20h outro clásico destas datas: o Concerto de Nadal da Banda Municipal de Música. E pecharemos o ano con dúas actuacións de teatro dirixidas a un público adulto, que terán lugar no polivalente ás 20:30h. Dúas citas que tiveron que ser aprazadas no seu día: o venres 28 de decembro a Escola Teatro de Narón porá en escena “Será por camiños”; e o sábado 29, Contraproducíons presentará “Nacidas Libres”, con Rocío González, Susana Dans, Casilda Alfaro e Mónica Camaño dirixidas por Cristina Domínguez. A tradicional Cabalgata de Reis encherá de maxia, música, agasallos e larpeiradas o pavillón na tarde do sábado 5 de xaneiro, a partir das 17h.

O Festival de Títeres, que este ano chega á súa edición numero 23, volverá a ser o encargado de abrir o programa de actividades do novo ano. Tres actuacións que terán lugar no centro social polivalente os días 2, 3 e 4 de xaneiro de 2019, ás 17:30 horas. Coma sempre, entrada libre e de balde. O programa abrirase o mércores 2 de xaneiro con “Cincenta”, de Danthea Teatro, unha comedia para toda a familia que xurde a partir do conto clásico dos irmáns Grimm. Un espectáculo que mestura o teatro de actor e os monicreques para contar a historia que hai detrás do zapato de Cincenta, en mans do zapateiro real.

xaneiro: “Brancaneves e os 7”, de Monicreques Larei Lará. Trátase dunha recreación con música en directo e títeres de mesa tallados en madeira. A historia desenvólvese ao redor dunha gran lareira na que un ancián rei lembra as aventuras da súa filla e dos encontros que tivo con sete misteriosos personaxes do bosque.

Pechará o festival a compañía Teatro Marionetas Trécola, que porá en escena “Tolitates” o venres 4 de xaneiro. Un espectáculo que presentará en Brión unha técnica moi novidosa de manipulación e unha mestura de teatro de obxectos, monicreques de fíos, bunraku e guiñol no que non haberá palabra ningunha, desapareOutro conto clásico dos cidas fronte a un escenario Grimm será o protagonis- no que dominan a pantomita da sesión do xoves 3 de ma e a música. Revista Altamira | 19


CULTURA E DEPORTES SETEMBRO

Santa Minia volveu congregar a milleiros de romeiros e devotos O concerto de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre puxo o broche de ouro a unha das edicións máis concorridas dos últimos anos 20 e 25 minutos, se ben tamén se deu a curiosa circunstancia de que houbo momentos nos que non había espera ningunha. Milleiros de devotos cumpriron coa tradición de bicar o sepulcro onde repousa a santa e pasar sobre el as típicas estampiñas para que lles dean sorte durante todo o ano. Por outra banda, a carballeira e a avenida de Santa Minia centralizaron a parte máis festiva con máis de 150 postos de venda e con cinco polbeiras que non deixaron de vender racións de polbo, churrasco e carne ao O coordinador da festa, caldeiro. Alberto Álvarez, confirma que O broche de ouro desta “durante a verbena do Día de Vésperas e a tirada de fogos edición correu da man do conde artificio a carballeira estivo certo de Xabier Díaz e Adufeitotalmente chea. Pero no Día ras de Salitre, que encheron Grande empezou a chegar xen- de bo ritmo a Carballeira de te a primeira hora da mañá e Santa Minia para presentar o a afluencia foi tal que ao me- seu último traballo: “Noró”. E, diodía xa tiñamos completos un ano máis, destacar o trabaos dous aparcamentos máis llo realizado dende Protección Civil, Policía Local, Garda Civil próximos á carballeira”. e persoal médico para que as As visitas ao santuario rea- festas se desenvolveran sen lizáronse con esperas de entre ningunha incidencia. A Romaría de Santa Minia de 2018 foi unha das máis concorridas dos últimos anos, superando con creces as previsións iniciais da organización para unhas festas nas que o día grande cadraba pola semana, pois só é festividade local en Brión. Aínda así, milleiros e milleiros de devotos procedentes de toda Galicia (especialmente das comarcas de Santiago, Barbanza, Xallas e Ordes) ateigaron a contorna da capela de Santa Minia dende primeiras horas da mañá.

Nuno Costa e Yolanda Gutiérrez gañan a XXXVI Carreira da Amaía O portugués Nuno Costa (Tambre Bike & Runnig) e a ourensá María Yolanda Gutiérrez Robles (Maeloc Way) proclamáronse gañadores da XXXVI Carreira Pedestre da Amaia, que congregou a un total de 431 atletas, entre nenos e adultos. Costa, que partía como gran favorito, fixo bos os prognósticos cun tempo de 31 minutos e 26 segundos en percorrer os 9,5 quilómetros do trazado que se estreaba este ano. María Yolanda Gutiérrez Robles entrou no posto 14 da proba xeral cun tempo de 35 minutos e 14 segundos. Nesta edición estrenouse un novo e mellorado circuíto: moito máis rápido, menos duro e máis vistoso. Un circuíto de 4,75 quilómetros ao que deron dúas voltas, completando un total de 9,5 quilómetros.

Saída da carreira dos adultos 20 | Concello de Brión

Especial mención para os e as mellores atletas de Brión: Juan Jesús Barral Varela, que gañou este premio por segundo ano consecutivo e María José Bragana Míguez (Club Atletismo Outes).


HISTORIAS DE BRIÓN

Historias do teatro, cos cen anos de “O Fidalgo” escena varias obras (“A tía Lambida” de Blanco Amor, “A lenda de Xan Bonome, de A.Magán…); pero a máis soada fora “A xustiza do muiñeiro”, de Manuel Varela Buxán. Por aqueles anos, a mocidade da parroquia de Ons levaba á escena varias obras: a primeira en 1982, “O Fidalgo”. Nos anos sucesivos, viñeron “Os vellos non deben de namorarse”, de Castelao; “Asamblea Xeral”, de Lauro Olmo; e “A lenda de Xan Bonome”, de Agustín Magán.

Mocidade de Ons representando de O Fidalgo,1982

Precisamente, neste ano 2018 cumpriuse o centenario da estrea de “O Fidalgo” no Teatro Principal de Santiago e queremos demorarnos algo en comentala, pois foi unha das pezas teatrais galegas máis representadas e admiradas ao longo do século XX. Sen ter excesivo valor literario, nela todo é excesivo: está escrita en verso, a súa representación dura arredor de dúas horas e media e conta unha historia verdadeiramente épica baseada nas reivindicacións labregas dos movementos agrarios de hai cen anos contra o caciquismo. Mesmo o seu autor, Xesús San Luís Romero (1872-1966), era un home pouco ilustrado, pois soamente asistira á escola entre os 8 e os 12 anos alá en Carballo onde nacera. Coñecíano como “o Zapateiro Poeta”, porque -sendo de familia de zapateiros de Noia- vivía dunha fábrica artesanal de zocos e zapatos creada por el na rúa do Camiño Novo de Santiago.

É sabido que as representacións teatrais gozaron sempre de grande aceptación no mundo rural. Eran promovidas polos cregos das parroquias ou polos mestres e corrían a cargo da mocidade, que empregaba as noites do inverno nos ensaios e preparación do “atrezo”. Para os que interviñan, era un exercicio dun grande valor pedagóxico porque, ademais de introducir aos rapaces no mundo da cultura e de ceibalos a actuar en público, facilitaba unha relación moi intensa entre Foi tal a sona que gozou por Galicia adiante esta peza teaeles. Ao remate da actividade, non era raro que de alí saíse tral, que non era raro atopar hai anos a vellos e vellas capaces unha ou varias parellas de namorados. de recitarche de memoria escenas enteiras, entre as que soNo noso Concello, as distintas xeracións contan de soadas bresaía o longuísimo monólogo de despedida do vello Xaquín iniciativas teatrais da súa acordanza. Incluso, pola década dos diante do cruceiro: “Vello cruceiro da Rega, / que ó pé desta sesenta do século pasado, o músico Emilio Magariños esti- encrucillada / foche a alma apousentada / de tantas xeneravera un inverno ensaiando unha zarzuela coa mocidade da cións...” . Sabemos pola propia confesión do autor que aquí parroquia de Brión, que non se chegou a representar. Fora na Amaía tamén houbo por aqueles tempos un grupo teatral creada polo propio Magariños, botando man do poema de que puxo en escena “O Fidalgo”. Crurros Enríquez “A Virxe do Cristal”. Felizmente, na actualidade ven funcionando dende hai máis de nove anos un grupo teatral integrado en boa parte por persoas maiores, chamado “Teatro Trangalleiro”, que cada ano nos agasallan con unha nova obra. Aquí estámonos referindo soamente ao teatro representado polos propios veciños, pois de espectáculos teatrais de grupos foráneos Brión ten unha longa tradición: festivais de teatro afeccionado dende hai trinta anos, teatro de títeres, actuacións de grupos de teatro profesionais, etc. O Concello de Brión ten na actualidade convocado o premio “Laudamuco”, de textos teatrais, e acaba de recibir todo o legado documental de Roberto Vidal Bolaño. Fora moi admirado un grupo teatral que funcionou na parroquia dos Anxeles entre os anos 1983 e 1989. Estaba dirixido polo párroco D. Antonio Vicente Ferreirós e puxeron en “A xustiza do muiñeiro”, mocidade dos Anxeles, 1988 Revista Altamira | 21


TAMÉN FOI NOTICIA

EXPOSICIÓN DE PAZ CAMPS A sala de eposicións quedou pequena o pasado día 31 de outubro para acoller a inauguración da exposición e mais a presentación do libro de Modesto Paz Camps, exposicion que se pudo visitar entre o 31 de Outubro e o 16 de Novembro. Pasados un días da clausura da mesma, foron recibidos polo Alcalde de Brión a familia do pintor acompañados por uns amigos, onde quixeron agradecerlle a realización destes actos e facer entrega ao Concello de Brión dun dos seus cuadros.

OUTONO CULTURAL En outubro arrancou unha nova edición do Outono Cultural, unha programación especial do Concello de Brión con música e teatro que, ademais, inclueu o tradicional Magosto. Na fotografía podemos observar un fotograma da obra que abreu o programa de actividades, trátase de “Falar sen cancelas” da compañía de teatro profesional Culturactiva que contou no seu elenco con Fran Rei, Isabel Risco e Pedro Brandariz. E que se foi representada no Centro Social Polivalente o día 19 de Outubro para público maior de 13 anos.

BRIGADA DE OBRAS INFANTIL EN ONS Se algunha vez dubidas do certo que é iso de “querer é poder”, compre que lle botes un ollo ao acontecido hai unhas semanas en Ons. Cinco rapaces e rapazas da parroquia deu en organizar unha colecta e constituír unha particular “brigada de obras” para axudar a recuperar a fonte e o lavadoiro de Ons de Abaixo. Percorreron a zona cun saquiño no que recolleron donativos para custear as viandas coas que repoñer forzas tras un duro traballo de recuperación e posta en valor do patrimonio de Ons de Abaixo. Axudados pola veciñanza, estes cinco galopíns encaixáronse os guantes e traballaron canda os adultos para limpar e adecentar esta paraxe da parroquia.

FEIRA LABREGA EN BRIÓN A Carballeira acolleu o domindo 23 de setembro a primeira Feira Labrega de Brión, una iniciativa deseñada para dar a coñecer á cidadanía o proxecto de traballo cooperativo Daquí Darredor que vai a integrarse no espazo comercial de Monte Balado. A xornada reuniu na máis de vinte postos e expositores que achegaron produtos chegados de diferentes lugares da nosa xeografía, como empanadas de Noia, fabas de Lourenzá, roscas de Ames ou froitas de Brión. Tampouco faltaron o pan artesá, queixos variados, especias, cafés, comidas caseiras, cervexa artesá ou zumes naturais. 22 | Concello de Brión


ULTIMA PÁXINA

PASATEMPOS SUDOKU FACIL

SUDOKU DIFICIL

UN POUCO DE HUMOR...

Revista Altamira | 23


t

33

anos

APP GRATUÍTA “BRION INFORMA” PARA TODA A VECIÑANZA “Brión informa” é unha útil ferramenta de comunicación baseada nunha aplicación para dispositivos móbiles que permite recibir no teléfono intelixente ou na tablet conectados á internet: anuncios, bandos, novas e información municipal de diversa índole, de xeito directo e inmediato. Asemade, calquera cidadán poderá transmitir ao concello incidencias, consultas ou propostas, de maneira rápida e sinxela, a través de texto complementado por imaxes e localización xeográfica. A app pode descargarse totalmente de balde na tenda de aplicacións de Google Play (buscar polo nome “Brión Informa”) para os usuarios da plataforma Android ou na App Store (procurar “Bandomovil”) para os dispositivos con IOS de Apple.

Concello de Brión Praza do Concello, Nº 1 15865 - Pedrouzos - Brión Telf.: 981 88 70 06 Fax: 981 88 74 31 mail:concello@concellodebrion.org web: www.concellodebrion.gal

Profile for Concello de Brión

105 - ALTAMIRA Nº 105  

ALTAMIRA Nº 105 ANO XXXIII

105 - ALTAMIRA Nº 105  

ALTAMIRA Nº 105 ANO XXXIII

Profile for cgalego
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded