Page 1


IWB-Beviset Web: http://iwb-beviset.dk IWB-beviset er udviklet af Centre for Undervisningsmidler i Danmark

Temahæfte: Smart Response i undervisningen © 2009 1. oplag, august 2009 Forfattere: Jan Brauer Kenneth Reimer Udgivet af: CFU Aabenraa Birkelund 1 6200 Aabenraa Tlf.: 73222400 – Fax: 74626183 E-mail: cfu@cfu.dk Web: www.cfu.dk Benyttede softwareversioner: Smart Response version 2.1.307.0 Notebook version 10.0.522.2


Indhold Forord: ................................................................................................................................................................................................................ 4 Erfaringer med brug af IWB i undervisningen....................................................................................................................................... 5 Råd til underviseren ........................................................................................................................................................................................ 6 Evaluering og læring i skolen ........................................................................................................................................................................ 7 At sætte mål for undervisning og læring ..................................................................................................................................... 7 Evalueringsformer ................................................................................................................................................................................ 8 Evaluering og læring ............................................................................................................................................................................ 9 Smart Response i en dansk evalueringskultur ............................................................................................................................. 9 Hvad består Smart Response af?............................................................................................................................................................. 10 Afstemningsenhederne – log in og basisfunktion ................................................................................................................................ 11 Anonymt afstemningsforløb ....................................................................................................................................................................... 12 Øvelseskort nr. 1: Lav et enkelt spørgsmål i Notebook .......................................................................................................... 12 Øvelseskort nr. 2: Afvikl spørgsmålet i Notebook .................................................................................................................. 13 Øvelseskort nr. 3: Stil multiple choice spørgsmål i Notebook ............................................................................................. 15 Arbejdskort nr. 1: Afprøvning af anonyme spørgsmål ............................................................................................................ 16 Personlige afstemningsforløb .................................................................................................................................................................... 17 Øvelseskort nr. 4: Opret jeres egen lærerprofil .................................................................................................................... 17 Øvelseskort nr. 5: Opret klasse .................................................................................................................................................... 18 Øvelseskort nr. 6: Stil spørgsmål til en klasse og vis resultaterne .................................................................................... 19 Elev-evaluering .............................................................................................................................................................................................. 20 Øvelseskort nr. 7: Se klassens og enkeltelevers resultater ................................................................................................ 20 Øvelseskort nr. 8: Se klassens og enkeltelevers resultater i forskellige formater ..................................................... 21 Arbejdskort nr. 2: Smart Response i praksis ........................................................................................................................... 22 Smart Response i indskolingen ................................................................................................................................................................. 23 Case 1: Matematik i anden klasse ................................................................................................................................................. 23 Case 2: Dansk i anden klasse .......................................................................................................................................................... 24 Case 3: Elevsamtaler i 2. Klasse .................................................................................................................................................... 25 Opgave 1: .............................................................................................................................................................................................. 25 Opgave 2: ............................................................................................................................................................................................. 25 Smart Response på mellemtrinnet .......................................................................................................................................................... 26 Case 1: Smart Response i sprogfag. ............................................................................................................................................. 26 Case 2: Smart Response i natur og teknik ................................................................................................................................. 27 Case 3: Smart Response i dansk ................................................................................................................................................... 28 Opgave 1: .............................................................................................................................................................................................. 28 Opgave 2: ............................................................................................................................................................................................. 28 Smart Response i udskolingen .................................................................................................................................................................. 29 Case: Samfundsfag, 8. årgang ....................................................................................................................................................... 29 Case 2: Samfundsfag 8. årgang ..................................................................................................................................................... 30 Case 3: Engelsk 9. klassetrin ......................................................................................................................................................... 32 Opgave 1: .............................................................................................................................................................................................. 33 Opgave 2: ............................................................................................................................................................................................. 33 Smart Response og forældresamarbejde ............................................................................................................................................. 34 Case 1: Forældremøde ..................................................................................................................................................................... 34 Case 2: Forældremøde ..................................................................................................................................................................... 35 Opgave 1 ............................................................................................................................................................................................... 35 Tastehjælp ..................................................................................................................................................................................................... 36 Gennemgåede funktioner ................................................................................................................................................................ 36 Links .................................................................................................................................................................................................................. 39

Smart Response Side 3


Forord: Det var absolut ikke begejstring, de første interaktive boards blev mødt med her i Danmark. Skepsis var stor – her kom et værktøj, der kunne resultere i mere tavleundervisning i stedet for at få eleverne selv til at arbejde individuelt eller i grupper! Nysgerrigheden blev dog vakt, og de første interaktive boards blev indkøbt, så man selv kunne få lov til at prøve det af. I 2004 satte UNI-C og Undervisningsministeriet projekt ”IWB i folkeskolen” i gang. Her blev 3 skoler hver udstyret med interaktive boards til 3 klasser. Dette projekt, der var en del af IT i Folkeskolen, løb frem til 2006. Målet med initiativet var - på baggrund af erfaringer fra Danmark og England – at afdække, hvilke potentialer og muligheder interaktive whiteboards indebærer for at styrke udviklingen af faglige kompetencer. Projektet undersøgte, hvilke måder undervisningen kunne tilføres nye aspekter. Det blev vurderet, hvordan disse nye muligheder indvirkede på undervisningen, eleverne, lærerne samt på undervisningens og skolens organisering. Programdatateket, Skive, stod for formidlingen af erfaringerne. Resultaterne af projektet kan ses på http://iwb.emu.dk. Nu, 3 år efter projektets afslutning, er det uden for enhver tvivl, at det interaktive whiteboard er kommet for at blive. Brugen af tavlen dækker forskellige undervisningsstile, og der opbygges undervisningsforløb på skolerne, som deles gennem skoleintra. Den bagvedliggende software bliver bedre og bedre, og nu ser vi, at der i tilknytning til tavlen fremkommer spændende hardware. Et eksempel herpå er afstemnings- og evalueringsværktøjerne. Disse er fremstillede til de forskellige tavlefabrikater. Dette kursusmateriale formidler den pædagogiske anvendelse af afstemnings- og evalueringsværktøjet Smart Response til Smartboard. Afsnittet om Evaluering og læring er skrevet af Benthe Fogh Jensen, CFU Aabenraa, 2009.

Smart Response Side 4


Anonymt afstemningsforløb Øvelseskort nr. 1: Lav et enkelt spørgsmål i Notebook Formål: At lære at bruge afstemningsenhederne til at foretage anonyme afstemninger. Her lærer du at fremstille et enkelt spørgsmål.

Opgave 1: Fremstilling af et enkelt spørgsmål i Notebook Lav et spørgsmål i Notebook med tre valgmuligheder, hvoraf den ene er rigtig.

Funktionshjælp Funktion

Ikon/on screen

Menu

Indsæt spørgsmål i Notebook

Response menu > ”Indsæt

Produktion af enkeltspørgsmål

Response menu >

spørgsmål…”

”Indsæt spørgsmål…” > markér spørgsmålstype og vælg ”næste” > udfyld med spørgsmålet > vælg ”næste” > angiv svaret/ene > vælg ”Udfør”

Smart Response Side 12


Arbejdskort nr. 1: Afprøvning af anonyme spørgsmål Formål:

At fremstille og afprøve i praksis de forskellige typer spørgsmål i Smart Response

Opgave 1: Indsæt en titelside med et emne, I selv vælger og lav de fem forskellige typer spørgsmål, Smart Response giver mulighed for.

Opgave 2: Afprøv spørgsmålene i praksis med afstemningsenhederne.

Smart Response Side 16


”Temahæfte: Smart Response i undervisningen”

Målet med kurset er, at deltagerne får kendskab til den pædagogiske anvendelse af afstemnings- og evalueringsværktøjet Smart Response til Smartboard. Der er derudover cases med brugen af Smart Response i forskellige faglige aktiviteter i skolen. Deltagerne vil efter kurset dels selv kunne anvende Smart Responses faciliteter, men vil også kunne indgå som sparringspartnere overfor kollegaer omkring brugen. Opgaver og vejledninger er formuleret ud fra de erfaringer, forfatterne har gjort på tidligere kurser og i det daglige arbejde med IT herunder også iwb.

Andre kurser med fokus på IWB: IWB og dansk - i begynder- og mellemtrinsundervisningen

IWB og matematik

På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i danskundervisningen for elever på begynder- og mellemtrinnet. Det kan fx være indlæring af bogstavernes navne og former, sætte stort og lille bogstav sammen, finde vokaler, sætte navn eller begyndelsesbogstav på billeder, arbejde med eventyr og historier, lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster.

På kurset bliver matematiklæreren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i matematikundervisningen. Det kan være til arbejde med geometriske modeller, statistik, kombinatorik, brøker eller øvelser inden for de 4 regningsarter.

IWB og dansk - i overbygningen

IWB og engelsk

På kurset bliver dansklæreren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i danskundervisningen i overbygningen. Det kan eksempelvis være til tekstanalyse, arbejde med reklamer eller arbejde med ganske alm. grammatiske øvelser.

På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i engelskundervisningen.

Kurserne vil i høj grad bestå af "hands-on" opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver eller udarbejder forslag til undervisningsforløb. Antal timer: 3 timer Deltagerforudsætninger: IWB-færdigheder svarende til kurset ”IWB grundkursus” Læs mere om kurser med fokus på iwb på websitet www.iwb-beviset.dk eller kontakt dit lokale Center for Undervisningsmidler.

Smart Response Side 40

SmartResponse  

SmartResponse

Advertisement