__MAIN_TEXT__

Page 4

SOMORROSTRO

í

î

ð

ñ

ï

î

ü

î

ö

ò

ý

ô

î

ó

ù

ô

ñô

õõ

ô

î

ð

ô

ó

ü

î

û

î

ñ

û

ó

õ

ô

ñ

òõ

ó

ù

ó

ù

ñ

ù

ô

ñ

õ

ú

õ

÷

ñ

î

î

î

û

û

ò

û

õ

ô

ü

ñ

î

ð

ø

ü

ñ

ñ

î

õ

ü

ñ

õ

ï

ò

î

ô

õ

ñ

ò

ü

û

þ

ü

ú

ø

ï

ø

ÿ

ò

ó

ü

ñ

þ

î

îô

ü

÷

ò

ò

õ

ò

ð

î

ý

ó

ñ

õ

ü

ñ

÷

õ

î

ü

î

ð

ï

þ

ð

ô

û

ñ

ûò

ò

ñ

ø

õ

û

î

ó

ú

ý

ú

ï

û

ü

ñ

÷

î

ñ

î

õ

î

ð

÷

ô

ñ

õ

î

ó

ó

û

ú

ö

õ

õ

ó

ú

ö

ñ

ô

ù

î

ú

õ

ú

ó

ü

û

ô

ð

ü

î

ñ

ó

î

ð

ø

ò

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

ú

õ

ðõ

ò

î

ü

ù

ð

ï

ú

óñ

ò

õ

û

÷

îþ

ñî

û

ý

ò

÷

î

ù

õ

ý

ñ

ï

ù

ó

ñ

ó

ý

ø

ü

ñ

ô

÷

ó

ú

î

ô

ñ

ü

ò

û



ñ

ù

ü

î

ô

ô

ò

ý

ü

ñ

õ

î

÷

ó

ô

ñ

ñ

ø

ú

ô

ô

ò

î

™

±

–

•

–

¢

š

¢

•

—

”

–

™

¥

˜

–

™

–

¸

“

”

•

¥

²

–

–

š

”

—

–

™

”

¤

–

¸

“

”

û

æ ™

™

’

“

”

”

•

–

—

“

˜

™

–

š

”

›

œ



ž

Ÿ

š

”

™

“

”

•

¡

¢

£

”

™

¡

¢

¤

¥

”

™

•

¥

¥

“

”

”

¡

™

š

š

–

”

¥

”

™

¢

¥

•

±

—

™

²

¢

¥

è

™

”

˜

³

™

—

³

¢

¢

¡

•

ç

¢

”

©

µ

™

—

¡

”

”

—

˜

”

—

–

–

™

–

¤

³

˜

˜

–

¥

“

¡

”

©

–

™

±

¢

¡

¢

”

•

˜

•

³

³

©

±

¢

–

¢

™

²

•

¥

˜

–

™

µ

–

³

”

—

¡

”

•

¥

±

¤

“

¥

•

¢

™

”

•

®

”



¦

³

¢

”

‘

¢

—

³

¡

´

’

¥

˜

¢

±

“

¡

•

¢

”

˜

³

”

­

–

¡

â

µ

–

±

°

¥

—

—

”

¡

–

¢

±

¢

™

§ –

¨

¢

•

©

ª

¥

ª

”

”

™

«

“

•

¬

¥

­

®

¯

“

•

¢

°

–

±

”

±

“

–

¡

¢

–

¨

¢

•

¤

—

±

¢

¥



™

ž

¬

¥

µ

¡

±

¥

Ÿ

š

¥

”

±

¬

”

™

™

µ

š

™

¢

’

¢

“

¥

±

”

™

•

²

®

¢

¡

™

”

¢



±

—

—

¢

–

±

—

¨

”

¢

¢

²

˜

¥

³

¥

¢

–

¤

•

”

™

”

–

­

˜

š

¢

³

¢

š

”

©

”

­

–

•

´

²

“

–

–

•

³

™

”

¡

´

•

–

š

±

¢

“

¥

•

š

±

¥

–

˜

¢

•

¡

”

š

”

š

–

¥

š

”

–

š

”

°

–

±

”

¡

–

—

²

è

™

”

•

“

š

¥

¢

š

”

±

¡

”

˜

¥

˜

¥

™

¢

—

¢

²

·

–

®

ž

“

°

”

¡

˜

–

™

–

³

”

¸

“

”

–

—

—

–

•

š

±

”

”

™

”

—

±

–

˜

³

”

¢

™

–

¢

š

”



“

•

¬

–

š

¥

š

”

—

¥

²

°

±

¢

™

–

±

•

”

”

•

˜

³

¥

”

±

±

¥

¢

–

—

™

¥

š

–

–

±

š

”

•

©

”

©

µ

•

¡

”

–

¢

™

¨

±

¢

°

”

”

–

•

™

”

¥

š

—

¢

”

¢

•

¡

–

¢

–

”

—

™

š

š

”

—

¥

¥

±

²

°

–

°

˜

¤

³

é

¢

–

š

¡

–

”

­

—

¥

¤

–

©

–

³

¥

”

­

–

–

š

”

•

³

“

™

–

¡

–

˜

µ

¥

Ð

™

”

™

”

—

˜

“

™

š

¢

š

”

—

–

•

¡

”

•

˜

–

¡

±

¥

–

—

”

•

©

±

¢

™

–

™

•

¢

—

ê

¢

–

¨

¢

•

©

–

°

–

•

¥

š

¢

•

©

–

–

”

¦

™

±

¨

—

–

¢

—

”

“

µ

±

–

˜

³

”

¢

™

–

š

”



“

•

¬

–

š

¥

®

•

±

¢

™

–

±

®

ë

”

š

¡

”

¢

³

³

¢

–

¡

¡

”

–

‘

¤

’

–

”

“

—

—

”

–

”

—

—

”

¬

•

¥

¥

¡

±

¬

ª

µ

”

¢

³

’

–

¥

¡

™

–

²

”

š

”

•

•

˜

±

¢

â

™

•

”

¸

±

“

–

”

¡

“

¤

¡

™

”

—

–

ß

–

¡

•

”

¤

¶ ™

”

•

š

”

”

˜

³

”

­

–

¡

”

™

”

—

˜

“

™

š

¥

—

—

¢

š

”

—

–

•

–

¡

”

•

”

˜

–

¡

±

¥

–

—

”

•

¤

‘

’

“

”

³

¡

–

±

¥

±

–

µ

–

”

—

µ

–

—

¢

™

˜

–

™

¢

¤

³

”

¡

•

•

˜

•

¥

”

˜

³

¡

”

°

–

µ

·

–

¸

“

”

¡

¥

š

¢

°

–

±

”

¡

¹

º

»

¹

¼

½

¾

º

¿

À

–

“

™

¸

“

”

™

±

”

–

µ

˜

•

–

³

”

µ

”

š

–

­

”

š

–

±

”

¡

¥

—

š

¥

ª

–

”



´

¡

—

ž

©

–

Ÿ

”

¢

¤

˜

³

±

³

¢

¢

”

¡

™

­

“

”

´

™

—

–

¥

±

”

š

–

™

–

š

˜

³

µ

¡

”

¥

™

–

¡

¢

–

–

š

¡

”

”

”

˜

±

™

³

¢

”

—

—

”

”

±

­

²

—

–

¥

“

¡

¢

®

¤

µ

Á

±

Â

“

“

”

–

Ã

–

™

Ä

É

”

Ê

•

£

Ê

Ë

”

”

½

š

™

¿

”

¡

Æ

³

¢

¢

Ò

Ä

¡

Ó

»

Æ

”

Ì

”

Ô

Õ

É

™

Ö

Í

«

×

¹

º

“

Ø

•

Ù

Ú

Î

Ï

¬

¥

Û

Ú

–

­

—

–

©

•

´

–

¡

˜

š

”

µ

¥

™

Ð

”

•

™

š

³

¡

”

¢

“

Ñ

”

™

•

˜

¢

·

¡

Æ

š

¥

”

±

–

™

¢

Þ

“

¥

•

˜

–

±

¢

˜

¡

™

˜

–

¢

š

•

”

š

”

”

™

˜

±

â

¢

•

™

”

¡

™

–

•

¡

¥

š

´

”

™

•

–

±

°

¢

¢

˜

²

¢

¢

”

³

“

™

”

—

š

¢

”

•

™

•

”

¡

—

–

•

±

–

°

–

Ð

•

š

˜

–

”

™

”

”

¡

’

–

â

¤

˜

—

”

–

™

¡

”

–

•

•

®



˜

¥

™

•

¥

•

´

“

±

™

š

—

“

”

µ

ª

•

–

—

”

¢

¡

”

¡

–

•

µ

®

–



ß

–

—

¤

¡

©

”

•

š

³

”

”

¢

±

¥

–

”

—

¡

¥

ª

–

—

¤

•

–

µ

”

¡

³

”

¡

š

”

¡

¤

•

–

µ

”

¡

²

–

™

–

¡

¤

ä

¢

š

¢

Ç

¢

”

¢

“

š

•

—

—

¢

°

–

°

”

±

°

¢

¸

“

”

™

‘

’

“

”

™

¢

”

™

²

–

˜

â

•

¸

“

”

³

–

—

–

µ

¡

–

•

”

š

”

°

–

–

²

¡

–

š

”

±

¥

˜

¥

”

¢

°

–

±

¥

–

•

“

”

™

¡

”

™

–

š

¢

¡

¤

³

¢

¡

¸

“

”

”

±

¢

™

•

”

²

“

¥

š

¢

™

–

¸

“

”

²

¡

–

±

¥

–

•

–

”

•

”

š

”

³

¢

¡

”

”

—

—

–

•

”

–

Ü

˜

Ý

¢

”

¢

Ä

³

¸

”

È

Ñ

˜

—

š

Å

¢

¢

Ð

–

“

¢

¢

•

“

•

°

¥

ß

–

•

©

–

—

–

ª

”

­

”

™

¡

”

™

–

š

¢

¡

–

”

ß

¢

¡

³

”

¡

•

¢

®

•

¶ °

Ÿ

¥

°

–

™

”

©

à

”

¡

”

–

¤

°

–

™

•

–

µ

¥

š

¢

±

¡

”

–

¡

“

™

°

–

—

¢

”

•

³

”

±

¥

–

—

”

±

”

•

—

±

—

”

•

‘

˜

–

³

µ

¥

’

–

“

¡

”

“

”

µ

¥

”

©

™

–

³

”

±

¢

•

”

±

°

”

”

“

™

¡

¢

—

¸

Ñ

”

±

”

–

–

¨

á

”

š

™

–

·

š

¥

“

³

²

¢

²

™

˜

–

±

•

¢

˜

“

™

¢

•

•

˜

¢

˜

“

”

”

™

±

¡

š

–

™

¢

™

™

°

—

–

•

¡

“

¤

‘

¥

•

¸

¢

”

˜

¢

¤

“

”

”

–

—

¥

–

•

“

—

©

“

™

—

¸

”

£

¢

”

™

“

®

³

•

“

’

”

”

—

–

š

”

ª

–

™

™

¢

•

š

•

¢

¥

™

•

™

˜

¡

š

²

š

”

¥

ª

¨

™

¡

µ

¡

–

“

–

©

–

³

”

“

“

”

¢

³

˜

¢

±

¸

”

–

”

”

¸

å

–

”

•

—

¡

š

”

¥

´

“

”

˜

“

–

®

–

±

–

¬

–

–

”

—

¢

•

¨

°

¸

š

¥

–

™

”

’

³

Ð

Ð



•

¥

š

³

³



“

š

”

–

¨

¡

¨

¢

¥

³

™

¥

š

™

¡

”

¢

¡

š

¡

³

™

³

¥

–

™

”

¤

”

˜

´

¤

©

¡

¢

”

“

Ð

â

—

–

¸

“

˜

™

³

—

¸

¢

¡

–

¤

•

–

”

¢

š

ª

™

”

™

•

–

š

•

¤

”

±

¢

³

—

”

²

ã

¡

–

–

™

–

±

–

•

¡

–

“

¥

¢

¤

”

¢

ª

”

°

™

±

”

¡

¥

’

”

š

–

™

‘

³

—

±

”

•

˜

–

—

š

–

˜

“

¥

—

³

”

¢

”

±

¡

š

©

¥

¢

¢

™

–

¤

±

¥

•

•

·

ä

”

”

¥

–

™

•

¢

™

“

¢

š

—

¢

š

â

”

—

•

”

—

“

¶ š

•

”

¸

š

¢

–

”

©

–

¡

•

“

™

”

”

¢

¡

–

¥

”

™

”

“

™

•

“

”

¨

¢

ì

•

”

²

“

¥

¡

—

“

±

°

–

™

š

¢

³

–

¡

–

™

”

¡

¢

˜

³

”

¥

¡

–

—

²

è

™

š

·

–

”

™

“

™

±

–

˜

³

”

¢

™

–

¢

š

”



“

¡

¢

³

–

®

Profile for C F Somorrostro CFS

BERTAN Gure irakasgunean nº1. Octubre 2017  

Número uno del boletín informativo "BERTAN. gure irakasgunean" dirigido a las familias y al alumnado del C. F. Somorrostro (octubre 2017)

BERTAN Gure irakasgunean nº1. Octubre 2017  

Número uno del boletín informativo "BERTAN. gure irakasgunean" dirigido a las familias y al alumnado del C. F. Somorrostro (octubre 2017)

Advertisement