Page 38

Ook het eigen energieverbruik verlagen Het beleid inzake duurzame ontwikkeling van de groep CFE houdt echter meer in dan het respecteren van de nieuwe wetteksten en selectiecriteria voor zijn projecten. Het engagement van de groep is heel concreet zichtbaar in de eigen werking, het beheer van de lokalen, het gedrag van de medewerkers, kortom in een voortdurende aandacht voor de diverse milieuaspecten van de dagelijkse activiteiten. De cel Duurzame ontwikkeling van de groep CFE speelt op dat vlak een heel belangrijke rol. Ze staat in voor het algemeen beheer van het niet-hernieuwbare energieverbruik in de groep, de implementatie van een strategie voor een geleidelijke reductie van dit verbruik en het opstellen van de volledige jaarlijkse milieubalans voor de groep CFE in zijn geheel. Deze balans omvat de aspecten energie en afvalstoffen, en geeft een overzicht van de geleverde inspanningen en vorderingen. De jaarlijkse milieubalans omvat voor elke entiteit van de groep de gedetailleerde CO2-uitstoot, de productie van alternatieve energie, het afvalvolume, het type afvalbeheer, het recyclagepercentage, het waterverbruik, alle milieu- en ISO-certificaten, de budgetten, de onderzoekdomeinen en octrooien op het vlak van duurzame ontwikkeling en de initiatieven van de entiteit om haar ecologische voetafdruk te verkleinen en de publicatie hiervan op de website. Het doel van deze reporting is de implementatie van een tool om de verwezenlijkte vorderingen te meten en te garanderen dat de groep voldoet aan al haar verplichtingen voor de normen ISO 14064 en 14065 en voor de ProRail-certificatie (niveau 5).

34 De groep CFE

De pool bouw wordt steeds duurzamer De focus op duurzame ontwikkeling ligt bij CFE EcoTech en Groep Terryn al besloten in de aard van hun activiteiten. Zo heeft CFE EcoTech vernieuwende procedés ontwikkeld voor de valorisatie van afvalwater en uitermate interessante technologieën voor de energetische valorisatie van biomassa. Groep Terryn, een specialist in houtconstructies, krijgt binnenkort het label EN 133307 toegekend voor zijn entiteit Ecotimber en is onder meer bezig met een duurzaam project rond de isolatie en de dragende houten structuur van Walexpo (Lamcol). Op een ander vlak heeft Aannemingen Van Wellen dan weer de eerste tests uitgevoerd met LEAB (low energy asphalt) voor het Agentschap Wegen en Verkeer. Hierbij wordt het asfalt gemengd bij 120°C in plaats van 180°C, wat een substantiële daling oplevert van de CO2-uitstoot tijdens het productieproces. Ook de andere ondernemingen van de pool blijven echter niet bij de pakken zitten. De constructie van lage-energieof passiefgebouwen, het behalen van het ISO 14001-label en de milieucertificatie van niveau 5 inzake CO2-uitstoot en de initiatieven om het energieverbruik te beperken en het afval te recycleren getuigen van hun betrokkenheid bij de duurzaamheidsinitiatieven van de groep. Twee van de vele voorbeelden hiervan zijn de energieneutrale vestiging die BAGECI plant in Naninne en de bekroning van de inspanningen van CFE Nederland met een VINCI-innovatieprijs in de categorie ‘Duurzaam’.

Tal van duurzame bouw- of renovatieprojecten Het team Duurzame ontwikkeling nam deel aan de ingrijpende renovatie van de nieuwe positieve-energievestiging van BAGECI, reikte duurzame oplossingen aan voor de ontwikkeling van het winkelcentrum van Sterpenich, voor een ziekenhuisproject in Antwerpen, een politiecommissariaat in Brussel, de vestiging

van ELIA in Brussel, een complex met sociale wooneenheden in Tubeke en het project voor het gebouw van Sibelga. Bij de pool PPSConcessies werd het team versterkt dat instaat voor het beheer op lange termijn van grote PPSprojecten, zodat maximale aandacht kan worden besteed aan de aspecten duurzaamheid en energieprestaties (Life Cycle Cost). In Nederland hielp de afdeling Duurzame ontwikkeling bij het verkrijgen van de ProRail-certificatie niveau 5 en bij het uitwerken van een ambitieuze strategie voor energiereductie waarbij de leveranciers en de subcontractanten betrokken zijn.

Technieken in dienst van duurzame ontwikkeling De pool multitechnieken draagt op heel wat vlakken bij aan de bouw van een duurzame toekomst. Zo verbeteren de spoorwegelektrificatie- en signalisatiewerken de Belgische mobiliteit en dragen ze bij aan de beperking van het broeikaseffect. Fotovoltaïsche panelen zorgen dan weer voor een lager verbruik van niet-hernieuwbare energieën. Net zo duurzaam zijn de VACverlichtingsprojecten van Vanderhoydoncks (Hasselt, Ecolab Tessenderlo, Nike,…), de aansluiting van het windturbinepark in Mesnil St. Blaise door Nizet, het project Biomasse 3 van VMA voor Electrabel, waarbij een kolengestookte centrale wordt omgevormd voor het gebruik van houtpellets, de waterpompen en WKK-systemen geïnstalleerd door Van De Maele Multi-Techniek en de inspanningen die de technici van be.Maintenance leveren om de klanten bewust te maken van en te informeren over de beschikbare duurzame technologieën.

CFE staat ook voor blauwe energie In 2011 benadrukten de voortdurende inspanningen van DEME op het vlak van blauwe energie de ambitie van de onderneming om een

cfe_jaarverslag_NL.pdf  

Jaarverslag CFE

cfe_jaarverslag_NL.pdf  

Jaarverslag CFE

Advertisement