Page 1

Europa inviste no rural


PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA NO AGRO GALEGO 2010

Europa inviste no rural


OBXECTIVOS O obxectivo principal é o desenvolvemento de accións relativas á mellora da capacitación profesional das persoas que traballen nos sectores agrogandeiro, alimentario e forestal galego, incluída a divulgación de coñecementos científicos e prácticas innovadoras. Os cambios económicos, tecnolóxicos e ambientais dan lugar á necesidade de novas cualificacións para todas as persoas implicadas en actividades agroforestais e agroalimentarias. Para obter estas novas habilidades é necesario ofrecer actividades xerais, técnicas e económicas de formación non regulada. Canto máis alto sexa o nivel de coñecemento dos agricultores e empresarios do sector agrario, máis alta será a súa produtividade laboral, e axudará a manter ou aumentar a competitividade das explotacións agrícolas e silvícolas, servindo para adecuar, por outra banda, a oferta á demanda do mercado de traballo en actividades relacionadas co medio rural galego no seu conxunto. A capacitación profesional dos agricultores, en particular daqueles profesionais que se incorporan por primeira vez á actividade agraria, debe servir tamén para mellorar as súas condicións de vida, frear o éxodo rural e asegurar a substitución xeracional no medio rural. Así mesmo debe servir para que a actividade produtiva sexa compatible e respectuosa co medio natural e para que os agricultores, ademais de contar con coñecementos técnicos, se doten dunha formación económica que lles permita xestionar eficientemente as explotacións. Polo que respecta ao sector forestal, faise necesario mellorar e racionalizar o aproveitamento dos recursos forestais a través do aumento do coñecemento e da formación dos seus propietarios ou xestores. En definitiva, trátase de fomentar a capacitación dos traballadores dos sectores agroalimentario e forestal en todo o relacionado cos aspectos técnicos e económicos das súas actividades incidindo, cando sexa preciso, na reordenación das producións, no emprego de métodos produtivos respectuosos coa conservación e protección do medio natural. Mediante estas accións quérese incidir de forma especial na formación dos agricultores que se incorporan á empresa agraria para que se integren no sector cun nivel suficiente de cualificación.

Europa inviste no rural


MANEXO E MANTEMENTO DE MAQUINARIA DE XARDÍN (2010.C015)

Duración: 20 horas Inicio: 2º Semestre 2010 Coordenación: Eugenia Revuelta

1.- Cortacéspedes. Elección,uso e mantemento 2.- Desbrozadoras. Elección, uso e mantemento 3.- Cortasetos. Elección, uso e mantemento 4.- Outra maquinaria de xardín. Elección, uso e mantemento

Teléfono: 881881045 Correo electrónico: mariaeugeniarevuelta@edu.xunta.es

MANEXO, MANTEMENTO E SEGURIDADE NO USO DA MOTOSERRA (2010.C016) Duración: 20 horas Inicio: 2º Semestre 2010 Coordenación: Eugenia Revuelta Teléfono: 881881045 Correo electrónico: mariaeugeniarevuelta@edu.xunta.es

1.- Elección da motoserra segundo a operación de traballo 2.- Dispositivos e compoñentes de seguridade 3.- Vestimenta e equipo de seguridade 4.- Preparación para o traballo 5.- Posta en funcionamento 6.- Precaucións durante o traballo 7.- Situación de risco grave 8.- Técnica do corte e seguridade no entorno

AGRICULTURA ECOLOXICA (2010.C007) Manexo do solo, labouras do terreo, enmendas e abonados Compostaxe e aproveitamento de residuos Rotacións e asociacións Sementeiras e transplantes Técnicas nos cultivos: poda, entitorado, pinzados etc Pragas-enfermidades dos cultivos Control biolóxico Elaboración de maceracións Manexo das ferramentas Aproveitamento dos froitos e a súa conserva Comercialización e trazabilidade Requisitos e lexislación na produción ecolóxica

Duración: 40 horas Inicio: Outubro Coordenación: Xosé A. Fernández González Teléfono: 881881047 Correo electrónico: jose.antoniofernandez@edu.xunta.es

Europa inviste no rural


REGA DE ÁREAS VERDES (2010.C019) Fundamentos do sistema de rega. Materiais e equipos. Dimensionamento das instalacións de rega. Mantemento e conservación dos elementos de rega e drenaxe.

Duración: 20 horas Inicio: 2º Semestre 2010 Coordenación: Sandra Rodríguez Vila Teléfono: 881881046

Correo electrónico: rodriguez.vila@edu.xunta.es

Duración: 30 horas Inicio: Xuño 2010 Coordenación: Marlene Anaya García Teléfono: 881881055 Correo electrónico: marleneanaya@edu.xunta.es

DESEÑO DE XARDÍNS (2010.C009) Tipoloxía de xardíns. Estudio de condicionantes previos: físicos, sociais e económicos. Técnicas estéticas: cor, formas e texturas. Zonificación e circulación. Interpretación de bocetos, planos e proxectos de xardinería. Material vexetal: selección, recepción e implantación. Elementos duros, infraestruturas e outros equipamentos.

ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO E PROTECCIÓN DO MEDIO NATURAL (2010.C006) Normativa de protección do medio natural Rede Natura- Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos Inventario de Recursos naturais e culturais (etnográficos, arqueolóxicos, ect.) Sinalización e infraestruturas dos ENP Aproveitamentos do medio natural, forestais, piscícolas, enexéticos, turísticos, etc. Actividades de uso público Fundamentos da interpretación do patrimonio Xestión, conservación e protección do medio natural UTILIZACIÓN DE RECURSOS PATRIMONIAIS PARA O DESENVOLVEMENTO LOCAL (2010.C022) .- Definición, límites e estudio dun territorio .- Recurso patrimonial VS recurso turístico, xestión e rentabilidade .- Planificación: comparada-cultural-interpretativa e turística .- Equipamientos: oficinas de turística-centros de visitantes-museos locales .- Diseño de centros de vistantes .- Saída práctica Duración: 30 horas

Duración: 30 horas

Inicio: Setembro 2010

Inicio: 2º Semestre 2010

Coordenación: Marlene Anaya García

Coordenación: Sandra Rodríguez Vila

Teléfono: 881881055

Teléfono: 881881046

Correo electrónico: marleneanaya@edu.xunta.es

Correo electrónico: rodriguez.vila@edu.xunta.es

Europa inviste no rural


ARBORICULTURA (2010.C008)

Bloque 1. Morfoloxía e fisioloxía vexetal. Identificación de especies. Morfoloxía e fisioloxía de árbores e palmeiras ornamentais. Nomenclatura e identificación de árbores e palmeiras ornamentais. Recoñecemento de especies. Morfoloxía do tronco. Morfoloxía da raíz. Fisioloxía elemental. Compartimentación da madeira. Bases científicas para o desenvolvemento de árbores e palmeiras ornamentais. Factores ambientais que inflúen no arboredo ornamental. Bloque 2. Técnicas de trepa. Principios xerais do traballo en altura. Técnicas de traballo en árbores. Técnicas básicas de trepa. Equipos e materiais de trepa e corte. Lanzamento de hondilla. Movementos de ascensión: progresión con nos de fricción, progresión co presa de pe, outros. Técnicas de desprazamento: movementos pola copa. Formas de asegurarse en altura. Movementos de descenso. Nos. Suxeción e sistemas para deter a caída. Ferramentas e equipo: manexo e conservación. Seguridade nos traballos de trepa. Rescate. Primeiros auxilios. Bloque 3. Outros medios e equipos para traballos en altura. Grúas, cestas e plataformas elevadoras. Tipos: características, prestacións e aplicacións. Compoñentes: sistema hidráulico, sistema de control, sistemas de seguridade. Averías mais frecuentes. Mantemento periódico. Manexo: dispositivos de control e manexo, elementos de seguridade, situacións de risco. Bloque 4. Técnicas de poda. Bases de anatomía e fisioloxía vexetal. Propiedades mecánicas da madeira. Épocas de poda. Funcións e obxetivos da poda: fundamentos. Condicionantes técnicos, estéticos, urbanísticos e sanitarios da poda. Tipos de poda. Técnicas de poda. Técnicas de eliminación de polas completas. Apeo. Técnica de acortamento de polas. Cortes correctos e incorrectos. Tratamento de cortes, feridas, golpes, desgazamentos. Maquinaria e ferramentas de poda. Uso da motoserra. Descendemento guiado de polas. Axudas mecánicas. Sinalización das zonas de traballo. Residuos de poda:tratamento. Estimación de rendementos. Elaboración de pequenos orzamentos. Bloque 5. Diagnóstico visual de árbores e palmeiras ornamentais. Técnicas de avaliación visual de árbores e palmeiras ornamentais. Estática. Medios e equipos. Valoración de riscos . Axentes nocivos: problemas estructurais e de carencias nutricionais, plagas, enfermidades, malas herbas e fisiopatías mais habituais que afectan ó estado vexetativo de árbores e palmeiras ornamentais. Identificación: fisioloxía, morfoloxía e sintomatoloxía. Fauna auxiliar. Duración: 140 horas Inicio: Xuño 2010 Coordenación: Lois Arenas Barreiro Teléfono: 881881042 Correo electrónico: xose.lois.arenas.barreiro@xunta.es

Europa inviste no rural


INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUTOS FITOSANITARIOS. PERSOAL RESPONSÁBEL DA UNIDADE DE INSPECCIÓN (2010.C014) TEMA 1. ASPECTOS XERAIS 1.1.- Introdución ó curso. 1.2.- Obxetivos e parámetros dun tratamento fitosanitario dende o punto de vista do equipo de distribución. 1.2.1.- Obxetivos xerais.1.2.2.- Tamaño das gota 1.2.3.- Densidade de impactos 1.2.4.- Recubrimento 1.2.5.- Uniformidade e penetración no cultivo. 1.2.6.- Deriva 1.3.- Formación da gota. 1.3.1.- Pulverización hidráulica 1.3.2.- Pulverización neumática 1.3.3.- Outros casos. 1.4.- Aspectos prácticos das pulverizacións. 1.4.1.- Propiedades físicas dos caldos a distribuír. 1.4.2.- Volumes de tratamento habituais. 1.5.- O sector de fabricantes de pulverizadores. 1.5.1.- Datos xerais sobre o sector. 1.5.2.- Principais fabricantes nacionais de pulverizadores.1.5.3.- Fabricantes europeos presentes no mercado español.1.5.4.- Fabricantes de boquillas. TEMA 2. PULVERIZADORES HIDRÁULICOS. ELEMENTOS. 2.1.- Esquema xeral. 2.2.- Elementos dun pulverizador hidráulico. 2.2.1.- Depósitos. 2.2.2.- Bombas. 2.2.3.- Manómetros. 2.2.4.Amortiguador.2.2.5.- Válvulas.2.2.6.- Sistema de axitación de caldos.2.2.7.- Filtros.2.2.8.- Boquillas.2.2.8.1.- Tipos de boquillas.2.2.8.2.- Caudal de boquillas.2.2.8.3.- Boquillas existentes no mercado.2.2.9.- Conduccións.2.2.10.- Hidroinxectores. 2.3.- Pulverizadores hidráulicos de barra. 2.3.1.- Estructura da barra.2.3.2.- Regulación en altura.2.3.3.Plegado da barra.2.3.4.- Estabilización da barra.2.3.5.- Outras disposicións da barra. 2.4.- Equipos potateis. 2.5.- Emisores de alto caudal.

Europa inviste no rural


TEMA 3. PULVERIZADORES HIDRONEUMÁTICOS E NEUMÁTICOS. 3.1.- Pulverizadores hidroneumáticos. 3.1.1.- Aspectos xerais.3.1.2.- Ventiladores.3.1.3.- Modelos de pulverizadores hidroneumáticos.3.1.3.1.- Pulverizadores hidroneumáticos para froiteiras.3.1.3.2.- Pulverizadores hidroneumáticos para árbores de gran altura.3.1.3.3.- Pulverizadores hidroneumáticos para viticultura.3.1.3.4.- Pulverizadores hidroneumáticos para cultivos baixos.3.1.3.5.- Cañóns oscilantes.3.1.4.- Problemas presentados no emprego de equipos hidroneumáticos. 3.2.- Pulverizadores neumáticos. 3.2.1.- Circuíto hidráulico.3.2.2.- Circuíto neumático.3.2.2.1.- Ventiladores.3.2.2.2.- Conduccións (toberas) e dispositivos para a pulverización neumática.3.2.3.- Distintos modelos de pulverizadores neumáticos. TEMA 4. REGULACIÓNS DOS PULVERIZADORES. 4.1.- Parámetros a regular: presión, caudal, velocidade de avance, toma de forza, dose de tratamento. 4.2.- Práctica de pulverización. 4.2.1.- Determinación de caudais e elección da boquilla.4.2.2.- Exemplos prácticos. TEMA 5. PROBLEMAS NO MANTEMENTO DOS EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN. Impacto do mal mantemento na calidade da distribución en no medio ambiente. Desgaste de boquillas. Desaxustes do manómetro. Mantemento inaxeitado da bomba. Fugas. Corrosión. Outros. TEMA 6. INICIACIÓN TEÓRICA Ó PROTOCOLO DE INSPECCIÓN. 6.1.- Lexislación relacionada coa inspección de pulverizadores. 6.1.1.- Lei de sanidade vexetal.6.1.2.- Reais Decretos so MARM relacionados coa inspección de pulverizadores.6.1.3.- Normativa ISO e UNE sobre a inspección de pulverizadores.6.1.4.- O Manual de inspección.6.1.5.- Lexislación administrativa sobre emisión de certificados oficiais. 6.2.- O software para a obtención de informes. 6.3.- A inspección dun pulverizador. Establecemento de citas. Presentación do equipo á inspección. Contrato. Toma de medidas e documentación a cubrir. Xestión de datos. Presentación do informe. Xestión de conflictos. 6.4.- A calidade na inspección. Deontoloxía, responsabilidade, reclamacións e recursos. Respeto ós procedementos, trazabilidade no marco dun sistema de calidade. 7.- INSTRUMENTACIÓN NA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUTOS FITOSANITARIOS. Bancos para a comprobación de medidas de presión. Instrumentos para a medida do caudal de boquillas. Medidas na bomba. Instrumentación complementaria: tacómetros, sonómetros,... Calibración da instrumentación. Control da calidade das medidas: teoría de erros.

BLOQUE PRÁCTICO.

Práctica 1. Despiece de pulverizadores. Práctica 2. Inspección dun pulverizador hidráulico. Práctica 3. Inspección dun pulverizador hidroneumático. Práctica 4. Emisión de informes. Práctica 5. Calibración da instrumentación.

Duración: 40 horas Inicio: Setembro 2010 Coordenación: Lois Arenas Barreiro. Teléfono: 881881042 Correo electrónico: xose.lois.arenas.barreiro@edu.xunta.es

Europa inviste no rural


ECONOMÍA BÁSICA APLICADA Á PEQUENA EMPRESA AGRARIA 2010.C011) 1. Introducción e conceptos básicos da empresa agraria. 2. O mercado de productos agrarios. 3. Os custes de produción. 4. As contas económicas da empresa. 5. O plan de empresa. Desenvolvemento dun caso práctico. Duración: 20 horas Inicio: 2º Semestre 2010 Coordenación: Sandra Rodríguez Vila Teléfono: 881881046 Correo electrónico: rodriguez.vila@edu.xunta.es

VITICULTURA (2010.C023) 1ª PARTE: A VIDE: •A vide, as estacións e os Traballos. Ciclo vexetativo.Ciclo reproductor. •Variedades.Portainxertos. Mellora varietal e ampelografía práctica. Multiplicación da vide. 2ª PARTE: ESTABLECEMENTO DO VIÑEDO: •Observar, evaluar e acondicionar o terreno.Razonar as alternativas técnicas. •Realizar a plantación e entitorado. 3ª PARTE: CONDUCIÓN E PROTECIÓN DO VIÑEDO: •Fundamentos e prácticas de mantemento do solo. Planificar e levar a cabo a fertilización e protección do viñedo. Razonar e practicar a poda. Razonar e realizar asoperacións en verde. •Fundamentos e organización da recoleción

DESEÑO E EXECUCIÓN DE CERRAMENTOS AGRÍCOLAS (2010.C010) Tipos de cerramentos e as súas indicacións no ámbito rural. Normativa. Elementos vexetais como cerramento. Uso da madeira nos cerramentos. Cercas eléctricas. Uso da pedra nos cerramentos.

Duración: 30 horas Inicio: Outubro Coordenación: Pilar Castro García Teléfono: 881881045 Correo electrónico: maria.pilar.castro.garcia@xunta.es

Duración: 60 horas Inicio: Febreiro 2010

PRAZAS ESGOTADAS

Coordenación: Xosé A. Meixide Fernández Teléfono: 881881048 Correo electrónico: xose.antonio.meixide.fernandez@xunta.es

Europa inviste no rural


FRUTICULTURA PRIMEIRO MÓDULO: PODA:Morfoloxía e fisioloxía da árbore froiteira.Ferramentas e utensilios de poda.Xeneralidades sobre a poda.Poda de froiteiras de carambulla e pebita.Poda do kiwi e pequenos froitos. SEGUNDO MÓDULO:Sistemas de propagación máis usuais en fruticultura. •Técnicas de plantación,mantemento e protección. PRAZAS TERCEIRO MÓDULO: ESGOTADAS •Principais alternativas frutícolas para Galicia.Recollida e conservación dos froitos.Comercialización dos froitos

Duración: 60 horas Inicio: Febreiro 2010 Coordenación: Xosé A. Meixide Fernández Teléfono: 881881048 Correo electrónico: xose.antonio.meixide.fernandez@xunta.es

ENOLOXÍA (2010.C012) 1ª PARTE: MADURACIÓN DA UVA E VENDIMA: Descripción da uva. Microbioloxía.Fenómenos da maduración da uva.Evolución da maduración da uva.Cálculo da data de vendima.Proceso da vendima.Preparación das adegas. 2ª PARTE: ENOLOXÍA PRÁCTICA:Elaboración de viños brancos.Elaboración de viños tintos.Conservación dos viños. Enfermidades dos viños. Procedementos de clarificación e estabilización dos viños.Envasado dos viños en botellas.Prácticas de laboratorio.Outras elaboracións ( augardentes, sidra ) 3ª PARTE: A EMPRESA VINÍCOLA:Lexislación sobre adegas.Denominacións de Orixe.Asociación e Cooperación.Comercialización e márketing. 4ª PARTE: A CATA:Mecanismos e usos da cata.Composición do viño.Cata comentada.

Duración: 60 horas Inicio: Setembro 2010 Coordenación: Xosé A. Meixide Fernández Teléfono: 881881048 Correo electrónico: xose.antonio.meixide.fernandez@xunta.es

Europa inviste no rural


SILVICULTURA DE FRONDOSAS CADUCIFOLIAS (2010.C020) Introducción: ¿Donde repoboar con frondosas caducifolias? Calidade da planta a empregar Repoboación con frondosas Preparación do terreno Plantación Coidados posteriores do repoboado Silvicultura de frondosas Metodo de beneficio Obxetivos da silvicultura das frondosas e principais tratamentos culturais da masa Silvicultura das principais especies de frondosas de aproveitamento mixto (froito – madeira) para o norte de españa

Duración: 40 horas Inicio: setembro 2010 Coordenación: Xosé A. Meixide Férnández Teléfono: 881881048 Correo electrónico: xose.antonio.meixide.fernandez@xunta.es

CURSO DE APTITUDE EMPRESARIAL AGRARIA – CULTIVOS INTENSIVOS (2010.C004)

Empresa Agraria

Agrotecnoloxía

Xestión Técnicoeconómica

Cultivos de Horta-Flor

Asociacionismo Comerz.-Trazab.

Sanidade Vexetal Instal.-Mecaniz.

Relac. Laborais Prev. Riscos lab.

Duración: 250 horas Inicio: Marzo 2010

Sensibilización Medioambiental

Coordenación: Xosé A. Meixide Fernández Teléfono: 881881048 Correo electrónico: xose.antonio.meixide.fernandez@xunta.es

Europa inviste no rural


APLICADOR/MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS: NIVEL BÁSICO (2 edicións) (2010.C001 e 2010.C002) Módulo 1. Produtos fitosanitarios (3 horas). 1. Descrición e xeneralidades. 2. Riscos agrícolas derivados da utilización dos produtos fitosanitarios. 3. Boa práctica fitosanitaria: interpretación da etiquetaxe e fichas de datos de seguridade. Módulo 2. Saúde e prevención (5 horas). 4. Perigosidade dos produtos fitosanitarios e dos seus residuos. 5. Intoxicacións e outros efectos sobre a saúde. Primeiros auxilios. 6. Relación traballo-saúde: normativa sobre prevención de riscos laborais. Nivel de exposición do operario: medidas preventivas e de protección no uso de produtos fitosanitarios. Módulo 3. Aspectos normativos (2 horas). 7. Normativa que afecta a utilización de produtos fitosanitarios. Transporte e almacenaxe. Infraccións e sancións. 8. Protección do ambiente e eliminación de envases baleiros: normativa específica. 9. Principios da rastrexabilidade. Requisitos en materia de hixiene dos alimentos e pensos. Concepto de rastrexabilidade. Marco legal da rastrexabilidade. O rexistro de pragas e o rexistro de tratamentos nas explotacións agrícolas. Parte específica. Módulo 4. Pragas e enfermidades dos cultivos. Manexo integrado de pragas. Produción integrada e ecolóxica (6 horas). 10. Principais pragas e enfermidades que afectan os cultivos e danos que producen. 11. Métodos de control. Medios de defensa fitosanitarios. 12. Manexo integrado de pragas e enfermidades. Orixe e evolución histórica. Definición, conceptos e obxectivos. Vantaxes e inconvenientes. 13. Produción integrada e produción ecolóxica.

Duración: 27 horas Inicio: Maio - Xuño Coordenación: José Luis Tubío Sayáns. Teléfono: 881881047

Correo electrónico: tubio@edu.xunta.es

Módulo 5. Maquinaria e prácticas de aplicación (9 horas). 14. Tratamentos fitosanitarios. Métodos de aplicación. 15. Equipamentos de aplicación e compoñentes, mantemento, revisión, inspección, preparación, mestura e aplicación. 16. Redución da contaminación. Limpeza, mantemento, regulación e revisión de equipamentos. 17. Boas prácticas ambientais. Sensibilización ambiental. Riscos de seguridade e ambientais das técnicas de aplicación. 18. Protección do ambiente. Deriva e bandas de seguridade. 19. Prácticas de aplicación (mínimo 3 horas). Exame.

Europa inviste no rural


APLICADOR/MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS: NIVEL CULIFICADO (2010.C003) Módulo 1. Produtos fitosanitarios (12 horas). 1. Produtos fitosanitarios: substancias activas e preparados. Definición, composición, tipos de formulacións, clasificación. Herbicidas. 2. Riscos agrícolas derivados da utilización de produtos fitosanitarios. 3. Residuos de produtos fitosanitarios: riscos para o consumidor. 4. Boa práctica fitosanitaria: interpretación da etiquetaxe e das fichas de datos de seguridade. Módulo 2. Aspectos normativos (8 horas). 5. Normativa que afecta a utilización de produtos fitosanitarios. Infraccións e sancións. 6. Eliminación de envases baleiros. Sistemas de xestión. 7. Principios da rastrexabilidade. Requisitos en materia de hixiene dos alimentos e pensos. Concepto de rastrexabilidade. Marco legal da rastrexabilidade. O rexistro de pragas e o rexistro de tratamentos nas explotacións agrícolas. 8. Transporte, almacenaxe e manipulación de produtos fitosanitarios. 9. Seguridade Social agraria: peculiaridades do réxime agrario. Módulo 3. Saúde e prevención de riscos laborais (10 horas). 10. Perigosidade dos produtos fitosanitarios para a saúde. 11. Intoxicacións e outros efectos sobre a saúde. Primeiros auxilios. 12. Nivel de exposición do operario. 13. Medidas preventivas e de protección do operario. 14. Relación traballo-saúde: normativa sobre prevención de riscos laborais. Parte específica. Módulo 4. Pragas e enfermidades dos cultivos (24 horas). 15. As pragas e enfermidades dos cultivos: danos que producen. Pragas producidas por insectos, ácaros, e outros (moluscos, aves, micromamíferos...). Enfermidades producidas por fungos, nematodos, bacterias, fitoplasmas e virus. Malas herbas.

16. Métodos de control das pragas e enfermidades. 17. Etapas da loita contra pragas e enfermidades. Prevención e loita contra virus, fitoplasmas, bacterias, nematodos, ácaros e insectos. 18. Prevención de pragas e enfermidades de corentena: o pasaporte fitosanitario CE. 19. Métodos alternativos de loita. 20. Medios de protección fitosanitaria. Loita integrada e loita biolóxica. 21. Manexo integrado de pragas e enfermidades. Orixe e evolución histórica. Definición, conceptos e obxectivos. Vantaxes e inconvenientes. Criterios OILB/IOBC. Bases do deseño dun programa de control. Análise de poboacións. Procedementos de mostraxe. Avaliación de danos. Métodos de predición. Establecemento dun programa de control. Identificación do problema, selección de medidas e avaliación do programa. Limiares económicos de tratamentos. 22. Produción integrada e produción ecolóxica. Módulo 5. Maquinaria e prácticas de aplicación (18 horas). 23. Tratamentos fitosanitarios. Preparación, mestura e aplicación. 24. Métodos de aplicación de produtos fitosanitarios. 25. Equipos de aplicación: funcionamento dos diferentes tipos, mantemento. 26. Limpeza, regulación e calibración dos equipos de aplicación. 27. Mantemento e revisións dos equipos. 28. Riscos de seguridade e ambientais das técnicas de aplicación, medidas de mitigación, inspección dos equipos de tratamento. 29. Boas prácticas ambientais. Sensibilización ambiental. Deriva e bandas de seguridade. 30. Prácticas de aplicación (mínimo 4 horas). Exame. Duración: 75 horas Inicio: 2º Semestre 2010 Coordenación: José Luis Tubío Sayáns. Teléfono: 881881047 Correo electrónico: tubio@edu.xunta.es

Europa inviste no rural


BENESTAR ANIMAL. CONDUCTORES/AS E COIDADORES/AS (2010.C005)

Duración: 20 horas Inicio: Xuño 2010 Coordenación: Pilar Castro García Teléfono: 881881045 Correo electrónico: maria.pilar.castro.garcia@xunta.es

1 Introdución. ½ hora A lexislación sobre benestar animal. Razóns de formación en benestar animal. Motivación do gandeiro. 2. Coñecemento dos animais. 2 ½ horas. Anatomía e fisioloxía das especies de animais de renda. Diferenzas que condicionan os distintos comportamentos e capacidades. Comportamento animal. O comportamento segundo a especie, raza, idade e estado. Condicionantes anatómicos. sensoriais e entres que configuran o comportamento. Fatiga e benestar animal. Adaptación. Concepto e importancia. Saúde e enfermidade. Causas que predispoñen e determinantes da enfermidade. A hixiene e prevención corno factores de benestar animal. Rexistros das explotacións gandeiras. Seguranza no traballo. Criterio; de seguranza para o persoal que traballa con animais. A súa importancia e a súa relación co benestar animal.

3. Aspectos sociais do benestar animal. O benestar animal na Unión Europea e no mundo. 1 hora. Relación home-animal. Aspectos sociais e relacións inespecificas. O punto de vista da sociedade sobre benestar animal. O benestar animal como factor económico das producións. Re percusións da falta de benestar animal na produtividade e na calidade dos produtos animais. Calidade ética das producións animais. Tendencias e perspectivas do futuro. 4. Aspectos do benestar animal. 4 horas As instalacións e os equipamentos. Requirimentos para as distintas actividades e as distintas especies e momentos da produción. Repercusións do contorno no benestar animal. Requirimentos. Manexo, manipulación, contención dos animais e aplicación práctica dos coñecementos de comportamento animal. Conducións do rabaño. Actuación ante unha emerxencia plan de continxencia en granxa, durante o transporte e no matadoiro. Sacrificio de urxencia e métodos de sacrificio humanitario. Métodos de mellora en benestar en explotacións, transporte e sacrificio. A PAC e o benestar. Criterios de condicionalidade. Infraccións e sancións. Proba de aptitude. I. Módulo específico. Aspectos prácticos de benestar animal . Lexislación específica sobre protección dos animais durante o seu transporte. Responsabilidade do transportista e do resto do persoal que manexa ós animais. Aptitude para o transporte. Características dos medios de transporte. Prácticas de transporte: carga, descarga e manipulación dos animais. lntervalos viaxesdescanso Densidade de carga. Necesidades de comida e auga. Impacto da condución sobre benestar animal. Seguranza viaria. A actuación do transportista en caso de accidente ou incidente durante o transporte de animais por estrada. Documentos necesarios para desprazar ós animais: autorización e rexistro do transportista e do vehículo. Documentación que debe acompañar os animais. Identificación animal. Deseño de vehículos. Limpeza e desinfección dos vehículos. Plans de alerta sanitaria. Importancia do transporte na transmisión de enfermidades. Coidados de emerxencia dispensados aos animais. Sacrificio de emerxencia. Visita ou apoio con medios audiovisuais das prácticas realizadas nun mercado, granxa ou matadoiro. Estudo das condicións de carga e descarga dos animais Viaxes de longa duración. Condicións especiais nas viaxes de longa duración. Folla de ruta Sistemas de xeolocalización. Talleres de traballo sobre casos prácticos. Repercusión de transporte na calidade das carnes: carnes PSE e DFD. Puntos críticos. Prácticas e aptitude

Europa inviste no rural


Duración: 25 horas Inicio: outubro 2010 Coordenación: Xosé Antonio Meixide Fernández. Teléfono: 881881048 ELABORACIÓN DE SIDRA (2010.C018) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Maduración do froito. Recolleita Mezcla de variedades. Hixiene. Transformación. Primeira fermentación Trasega. Segunda fermentación. Embotellado. Corchado. Alteracións. Recomendacións para evitar ou limitar as alteracións.

Correo electrónico: xose.antonio.meixide.fernandez@xunta.es

Duración: 25 horas Inicio: outubro 2010 Coordenación: Xosé Antonio Meixide Fernández. Teléfono: 881881048 Correo electrónico: xose.antonio.meixide.fernandez@xunta.es

CATA DE VIÑOS (2010.C017) 1. 2. 3. 4.

Guía para degustar os viños A degustación. Os sentidos: vista, olfato e gusto Cata a través dos viños de Galicia e España. Influencia das variedades. Principales variedades. Tipos de viño. A cultura práctica do viño.

Europa inviste no rural


Duración: 40 horas Inicio: outubro 2010 Coordenación: Xosé Antonio Meixide Fernández. Teléfono: 881881048 TRATAMENTO DA VEXETACIÓN EN NÚCLEOS, VIAS DE COMUNICACIÓN E INFRAESTRUTURAS (2010.C021)

AMEAZAS AO RURAL: Incendios, temporais CAUSAS DA SITUACIÓN ACTUAL NORMATIVA DE APLICACIÓN. Núcleos FORMACIÓNS VEXETAIS I. Descrición, ameazas e control NORMATIVA DE APLICACIÓN. Infraestruturas FORMACIÓNS VEXETAIS II. Descrición, ameazas e control SILVICULTURA PREVENTIVA en núcleos. Roza manual e mecanizada. Poda e rareo da masa arbórea. Tratamento e valorización da biomasa extraída SILVICULTURA PREVENTIVA en infraestructuras. Roza manual e mecanizada. Poda e rareo da masa arbórea. Tratamento e valorización da biomasa extraída. Establecemento de pasteiros. Hidrosementeiras.

Correo electrónico: xose.antonio.meixide.fernandez@xunta.es

ROZA MANUAL. ASPECTOS PRÁCTICOS. Motoserra: nocións e apeo dirixido. Motorozadora: nocións. PODA. ASPECTOS PRÁCTICOS. Poda da masa. Poda en altura. Ferramentas e técnicas VALORIZACIÓN DA BIOMASA EXTRAÍDA. Saca e reunión. Astillado en monte. Empacado PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS nos traballos silvícolas. Particularidades do traballo nas proximidades de edificacións e infraestruturas viarias e enerxéticas. A ROZA QUÍMICA. Posibilidades e limitacións no uso de herbicidas. Normativa de aplicación. Condicionantes medioambientais. Prevención de riscos.

Europa inviste no rural


Duración: 3 horas Inicio: 2º semestre 2010 Coordenación: José Luis Tubío Sayáns. Teléfono: 881881047 Correo electrónico: tubio@edu.xunta.es XORNADA TÉCNICA: BOAS PRÁCTICAS FITOSANITARIAS: INTERPRETACIÓN DE ETIQUETAS E FICHAS DE DATOS DE SEGURIDADE. (2 edicións) (2010.XC01 e 2010.XC02) 1.- Produtos fitosanitarios: definicións, características, substancias activas e preparados, tipos de formulacións, clasificación. 2.- Información principal. 3.- Información fitoterapéutica. 4.- Información sobre riscos. 5.- Ficha de datos de seguridade.

XORNADA TECNICA: VITICULTURA E ENOLOXIA NO NORTE DE GALICIA ( VIÑOS DA TERRA DE BETANZOS) E CORNISA CANTÁBRICA (2010.XC03) 1) Situación evolución e perspectivas da denominación viños da terra de Betanzos -Técnicas productivas - Castes - Comercialización 2) Situación evolución e perspectivas da denominación viños da terra de Asturias 3) Situación evolución e perspectivas da denominación viños da terra de Cantabria 4) Situación evolución e perspectivas da denominación de orixe Arabako Txakolina – Txakolí de Álava. 5) Proxecto de Guísamo campo de experimentación Estudio de caracterización das castes blanco lexítimo e agudelo realizado polo CSIC, Fundación Juana de Vega e Conselleria do Medio Rural Cata de viños acollidos as diferentes denominacións Duración: 11 horas Inicio: Xuño 2010 Coordenación: Xosé A. Meixide Fernández Teléfono: 881881048 Correo electrónico: xose.antonio.meixide.fernandez@xunta.es

Europa inviste no rural


Europa inviste no rural

Programa de formación agroforestal 2010  
Programa de formación agroforestal 2010  

Programa de formación agroforestal 2010

Advertisement