Evaluering af KRAM-indsatser på Cyberhus.dk

Page 1

!

Evaluering af KRAM p책 cyberhus.dk


! !

Ineva Amaliegade 23, 1. sal, 4 8000 Aarhus C

tlf.:

(+45) 86 14 90 80

e-mail:

info@ineva.dk

web:

www.ineva.dk

Udgiver: Ineva ApS Udgivelses책r: 2014 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto ! !

! Side 1


! Indhold! INDLEDNING!

3!

OM EVALUERINGEN! INDLEDENDE FORUDSÆTNINGER!

3! 4!

KORT OM CYBERHUS!

4!

KRAM OG SUNDHED!

5!

SAMARBEJDET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE OG CYBERHUS!

6!

MÅLGRUPPE TIL KRAM PÅ CYBERHUS.DK!

6!

PROFIL AF DE UNGE PÅ KRAM PÅ CYBERHUS.DK!

7!

KØBENHAVNS KOMMUNES BORGERE PÅ CYBERHUS.DK! 7! HVOR STOR ANDEL AF DE UNGE I KØBENHAVNS KOMMUNE BRUGER CYBERHUS?! 8! KVALITETEN AF KØBENHAVNS KOMMUNES BORGERES BESØG PÅ CYBERHUS.DK! 9! KRAM-INITIATIVER PÅ CYBERHUS.DK!

12!

KRAM-CHATTEN! KRAM-BREVKASSEN! KRAM-DEBATTEN! KRAM-BLOG! TEMASIDERNE! UNG I-SIDERNE! VURDERING AF FACEBOOK-KAMPAGNE!

12! 16! 17! 18! 18! 19! 19!

ØVRIGE ELEMENTER OM SUNDHED PÅ CYBERHUS.DK!

21!

ANBEFALINGER TIL DET VIDERE ARBEJDE!

22!

KONKLUSION!

24!

!

! Side 2


! Indledning KRAM-aktiviteterne på cyberhus.dk er en del af det toårige projekt ’Rådgivning og dialog med unge om sundhed (digitale medier)’. Projektet er et af flere i planen ’Øget sundhed for børn’ og er tilkoblet nogle af Københavns Kommunes strategier, eksempelvis Røgfrit København 2025 og kommunens IT-strategi, der beskriver, at borgeren skal tilbydes digitale løsninger med adgang til information, vejledning og rådgivning. Samarbejdet mellem Københavns Kommune og Center for Digital Pædagogik, der driver cyberhus.dk, skal ses som en udviklingsindsats, hvor nye metoder til forebyggelse og sundhedsfremme afprøves i en københavnsk sammenhæng. Via cyberhus.dk ønsker Københavns Kommune at komme i dialog med børn og unge på en stabil digital platform med mange besøgende. Målsætningen er, at Københavns Kommune igennem den virtuelle indsats på cyberhus.dk kan give de unge information, vejledning og rådgivning. Målsætningen med den samlede digitale indsats i projektet beskrives i en intern udmøntningsplan som: •

at udvikle digitale metoder til at forebygge og udskyde debut for alkohol, tobak og hash hos børn og unge samt støtte unge i at drikke mindre alkohol og stoppe med at ryge tobak og hash.

Det er centralt at bemærke, at denne målsætning dækker hele den digitale indsats og altså ikke kun arbejdet i Cyberhus. Derudover er det værd at bemærke, at noget centralt i den metode, der arbejdes med i Cyberhus, er, at man anonymt er i dialog med de unge både igennem brevkasser, debatter og chats. Metoden i Cyberhus handler om dialogen, og dermed er der ikke registrering af, hvorvidt nogen eksempelvis holder op med at ryge, og i så fald hvor mange. Arbejdet initieres ud fra en grundlæggende antagelse om, at det digitale medie er velegnet til at komme i dialog med de unge på deres egne præmisser og give dem viden og indsigt, som kan kvalificere de beslutninger, de tager, og give dem hjælp med det, der er vanskeligt. Specifikt beskrives formålet med indsatsen i Cyberhus i ’Orienteringsnotat vedr. status for Øget sundhed for børn’ som: •

at skabe rådgivning og dialog med unge om bl.a. alkohol, tobak og hash via digitale medier.

Om evalueringen I februar-marts 2014 er der gennemført evaluering af KRAM-indsatsen på Cyberhus med fokus på at afdække: 1) hvorvidt og hvorfor de unge finder KRAM på Cyberhus relevant og brugbart

!

! Side 3


! 2) hvem de unge, der bruger KRAM-tilbuddene på Cyberhus, er – der laves en profilbeskrivelse af de unge 3) brugeradfærd på siderne om KRAM på cyberhus.dk ved hjælp af analyse 4) hvordan justeringer og/eller andre strategier kan styrke den digitale rådgivning og dialog med de unge. Datagrundlaget for evalueringen er: • • • •

!

interview med udviklingskonsulent Niels-Christian Bilenberg fra Cyberhus interview med KRAM-chat moderator Mie Johannesen fra Cyberhus indsamling af spørgeskema blandt de unge, der har deltaget i KRAMchatten – der er kommet 9 besvarelser registreringer af de deltagende unge, temaer mv. i forbindelse med KRAM-chatten i hele projektperioden analyse af Google Analytics-data.

Indledende forudsætninger Alle de nedenstående tiltag i KRAM på Cyberhus skal evalueres. For de første fem punkters vedkommende gøres det ved hjælp af onlinemåleværktøjet Google Analytics, som Center for Digital Pædagogik har implementeret på cyberhus.dk, samt et registreringsskema, der bruges i KRAM-chatten. Facebook-kampagnen tager udgangspunkt i data leveret fra Facebook. I selve arbejdet med onlineanalyseværktøjet (Google Analytics) er der benyttet en prædefineret geografisk områdeinddeling benævnt ’Copenhagen’, således at der kan sættes specielt fokus på besøgende fra København. Det skal her påpeges, at der i dokumentationen af systemet ikke foreligger nogen egentlig definition af, hvad området ’Copenhagen’ dækker, men at det formodes at være tilnærmelsesvis det samme som Københavns Kommune. I en segmentering af data ville det have været interessant at se på forskellene i andre demografiske variable såsom køn og alder. Dette har desværre ikke været muligt grundet opsætningen af systemet. Det skal dog hertil siges, at arbejdet med sådanne informationer i et onlineunivers kan være forbundet med store datatab, fordi ikke mange kan identificeres med alder og køn. Perioden, som denne analyse vedrører, er sat til at være fra den 18. marts 2013 til og med den 9. marts 2014.

Kort om Cyberhus Cyberhus er først og fremmest et online klubhus med en lang række forskellige rum, hvor børn og unge kan deltage i aktiviteter, finde information og få rådgivning. I de forskellige rum i cyberhus.dk har de unge mulighed for

!

! Side 4


! at chatte med en voksen, skrive i brevkassen eller debatten, fortælle deres historie under livsfortællinger eller have en ungeblog. Cyberhus er et frirum, hvor unge kan få støtte og råd fra voksne frivillige rådgivere via chat og brevkasse eller dele tankerne med jævnaldrende. Alle voksne rådgivere har en relevant faglig baggrund og er ydermere oplært i online rådgivning af Cyberhus. Alle unge kan være 100 % anonyme. Cyberhus eksisterer kun på nettet, og al den rådgivning, der tilbydes, findes derfor også kun på nettet. Cyberhus lægger vægt på altid gerne at ville lytte, støtte og rådgive. Har den unge brug for mere hjælp, vil Cyberhus prøve at finde ud af, hvem der kan hjælpe, og hvor og hvordan hjælpen kan findes. Det kan både være andre steder på nettet eller offline i nærheden af den unge. Idet Cyberhus har eksisteret i en årrække, er der en stor mængde viden på siden, hvilket har stor betydning for trafikken til siden, som primært kommer igennem Google. Ifølge medarbejdere i Cyberhus er de unges informationssøgning i dag primært på nettet, hvor man ’spørger’ Google om næsten hvad som helst. På Cyberhus kommer ca. 70 % af de besøgende fra søgninger på Google. Ikke så sjældent giver noget af indholdet på Cyberhus helt eller delvist svaret på spørgsmålet, undringen eller behovet for rådgivning eller støtte. Der er sket en række ændringer i designet på Cyberhus de sidste år, og det har ifølge medarbejderne skærpet sitets brugervenlighed og overskuelighed for de unge. Det har givet klarhed over, hvad Cyberhus er for et sted, og hvad der kan tilbydes1.

KRAM og Sundhed Samarbejdet om KRAM på Cyberhus er som beskrevet en del af et samlet initiativ vedrørende øget sundhed for børn i Københavns Kommune. I samarbejdet mellem Cyberhus og Københavns Kommune valgte man at bruge betegnelsen KRAM om de initiativer, der blev igangsat. Dette, fordi der var et dobbeltsignal i valget af ordet, idet det ikke kun refererer til en række områder inden for sundhed (kost, rygning, alkohol og motion), men også signalerer noget af den varme og imødekommenhed, som Cyberhus står for og vægter højt i sit arbejde.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1

Afsnit delvist på baggrund af forklaringer på www.cyberhus.dk Man kan som person en besøge hjemmeside flere gange i en given periode, mens man som unik kun tæller med én gang i statistikken. 3 Kicke eller banne refererer til at den voksne moderator har mulighed for at sanktionere den unge fra at deltage i debatten, eksempelvis ved upassende opførsel. 4 En teknisk term, der refererer til top og bund på en hjemmeside, adapteret fra det 2

!

! Side 5


! De fire KRAM-faktorer er væsentlige elementer i samarbejdet mellem Københavns Kommune og Cyberhus, men der er også øvrige elementer af sundhedsindsatser i Cyberhus. Dermed bliver sundhed tolket relativt bredt for at favne så mange af de unge som muligt. Der tages i analyserne i evalueringen udgangspunkt i den brede forståelse af sundhed.

Samarbejdet mellem Københavns Kommune og Cyberhus Samarbejdet mellem Københavns Kommune og Center for Digital Pædagogik har udmøntet sig i seks initiativer på cyberhus.dk. Disse er: •

KRAM-chatten – hvor børn og unge kan chatte om kost, rygning, alkohol og motion. En voksen rådgiver monitorerer debatten og deltager med spørgsmål og vejledning. Chatten er åben hver onsdag.

KRAM-brevkassen – hvor tre medarbejdere hos Folkesundhed København svarer på spørgsmål.

KRAM-debatten – hvor brugerne kan spørge om eller give råd om kost, rygning, alkohol, motion og lignende sundhedsemner.

Temasider – hvor rådgivere sammen med eksterne eksperter har skrevet en række råd og anbefalinger, en slags FAQ. Ung i København – en oversigt over byens rådgivningscentre og hjælpegrupper.

En Facebook-kampagne – der har til hensigt at få unge til at poste kropshemmeligheder og læse livsfortællinger på cyberhus.dk.

Sundhedsblogger. To unge blogger om sundhed som en del af indsatsen om sundhed på cyberhus.dk

Målgruppe til KRAM på cyberhus.dk Cyberhus er som udgangspunkt for alle unge mellem 9 og 23 år. Der lægges vægt på at være et tilbud for de sårbare og udsatte, men uden at det bliver ekskluderende for de unge, der har ’helt almindelige teenageproblemer’. Virkeligheden på Cyberhus er, at der er en god blanding af unge, der har, hvad der betegnes som normale teenageproblemer, og unge, der har mere massive og alvorlige problemer, som eksempelvis spiseforstyrrelser, vold eller alkohol i hjemmet eller andet. Ifølge medarbejderne har Cyberhus fat i en stor gruppe af de unge, som der arbejdes med at imødekomme igennem ’Øget sundhed for børn’. Dette er ifølge medarbejdere i Cyberhus de unge, som drikker eller ryger lidt for meget. Dette er ikke nødvendigvis den problemstilling, som de oftest opsøger cyberhus.dk med, men de unge har udfordringerne, og derfor giver det god mening også at arbejde med disse emner på cyberhus.dk.

!

! Side 6


! De unge, der bruger KRAM-elementerne af cyberhus.dk, beskrives overordnet som de unge, der i øvrigt bruger cyberhus.dk, hvilket igen præsenteres som at være en bred del af de danske unge mellem 9 og 23 år. Cyberhus har den styrke, at også de meget sårbare unge, som kan have vanskeligt ved at tilgå voksne i den virkelige verden, har lettere ved at fortælle om deres udfordringer i det virtuelle rum, hvor de har mulighed for at være helt anonyme. Niels-Christian Bilenberg fortæller, at deres vurdering i Cyberhus er at 60% af de aktive brugere er sårbare og 40% er unge, der har ”almindelige” ungdomsudfordringer.

Profil af de unge på KRAM på cyberhus.dk De unge, der bruger KRAM på cyberhus.dk, vurderes til at være: • • • • •

unge mellem ca. 9 og 23 år med hovedvægt på de 15-18-årige både drenge og piger, dog formentlig flest piger sårbare og ikkesårbare geografisk fra hele Danmark potentielt mere ’seriøse’ i deres tilgang til vidensindsamling og opleves på chatten som mindre ’fjollede’, end tilfældet er på gruppechatten på cyberhus.dk. Dette perspektiv knytter sig særligt til KRAM-chatten, hvilket udfoldes i afsnittet omkring netop dette. Kort kan her peges på, at formen i chatten med et fast emne og en voksen moderator potentielt tiltrækker unge, der er mere målrettede i deres efterspørgsel efter viden og dialog.

Københavns Kommunes borgere på cyberhus.dk I den undersøgte tidsperiode, hvor indsatsen omkring KRAM på cyberhus.dk har kørt, har der i alt været 436.911 unikke besøg på cyberhus.dk2. Ud af disse 436.911 unikke besøg er 83.419 fra Københavns Kommune (jf. ’Copenhagen’ beskrevet under ’Indledende forudsætninger’), hvilket svarer til 19 % af det samlede besøgstal. Sammenligner vi disse tal med samme periode året før, ses det, at antallet af unikke besøg fra Københavns Kommune rent faktisk er en smule faldende, hvilket ses af nedenstående figur (figur 1). Antallet af besøg fra København er altså samlet set faldet, efter at KRAM-indsatsen er igangsat. Mens det samlede besøgstal for cyberhus.dk er steget med 15,5 % (fra 378.159 til 436.911 unikke besøgende), er antallet af unikke besøg fra Københavnsområdet faldet med 1,36 %.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2

Man kan som person en besøge hjemmeside flere gange i en given periode, mens man som unik kun tæller med én gang i statistikken.

!

! Side 7


!

Figur 1. Unikke besøg fra Københavns Kommune. En årsag til dette fald kunne måske findes i en nedgang i folketallet i Københavns Kommune inden for cyberhus.dks målgruppe (de 9-23-årige). Data fra Danmarks Statistik viser imidlertid, at der rent faktisk har været en befolkningstilvækst. Således er den potentielle målgruppe steget fra ca. 84.00 i 4. kvartal 2012 til ca. 85.500 i 4. kvartal 2013. Noget kunne derfor indikere, at de tiltag, der er initieret for at tiltrække flere besøgende til hjemmesiden, ikke har haft den ønskede effekt, eller at der er andre elementer, som trækker i en anden retning. Dette kunne eksempelvis være andre tilbud, som de unge tilvælger frem cyberhus.dk. Der er intet i evalueringen, der peger i denne retning, men for at undersøge tendensen nærmere kan der med fordel kigges i den retning.

Hvor stor andel af de unge i Københavns Kommune bruger Cyberhus? Evalueringen viser samlet, at mellem 7.000 og 11.000 unge mellem 9 og 23 år bruger cyberhus.dk, hvilket vurderes til at være en stor andel af den samlede potentielle målgruppe. Dette tal opstår igennem analyse af de faktuelle tal for besøg på cyberhus.dk, som fremstilles i det efterfølgende .

Sammenholdes antallet af unge i Københavns Kommune i 4. kvartal 2013 med unikke besøg målt i Google Analytics (ca. 85.500 borgere mellem 9 og 23 år mod ca. 83.400 unikke besøg på cyberhus.dk), kunne noget tyde på, at cyberhus.dk har næsten 100 % fat i de unge i området. Et par bemærkninger her er på sin plads. For det første må det antages, at flere voksne også besøger cyberhus.dk (forældre, institutionsledere og andre interessenter). !

! Side 8


! For det andet er det unikke besøgstal i Google Analytics udregnet ud fra en kombination af IP-adresse og cookies, hvorfor den samme person vil tælle som en ny unik besøgende, hver gang han eller hun tilgår hjemmesiden fra en ny enhed (dvs. mobiler, tablets samt bærbare og stationære PC’er), eller hvis man sletter cookies på sin maskine løbende. I de tilfælde vil statistikprogrammet ikke have nogen mulighed for at genkende en eventuel tilbagevendende besøgende og vil derfor registrere vedkommende som en ny bruger. I den undersøgte periode har cyberhus.dks besøg været fordelt på 49 % bærbare/stationære PC’er, 38 % smartphones og 13 % tablets, hvilket indikerer en stor diversifikation og dermed mulighed for dobbeltregistreringer.

Kvaliteten af Københavns Kommunes borgeres besøg på cyberhus.dk Kigger man på besøgsfrekvensen for de besøgende fra Københavns Kommune, ser man, at langt størstedelen af dem (75 %) kun besøger cyberhus.dk én gang i den undersøgte periode (figur 2). Den form for adfærd anses som typisk i et onlinemiljø og bør ikke betragtes som et udtryk for, at de ikke har fået værdi af informationen på cyberhus.dk. En del af dette høje tal kan skyldes den ovenfor nævnte situation, hvor man tilgår hjemmesiden fra flere forskellige enheder eller sletter sin søgehistorik og derfor registreres som førstegangsbesøgende. Herudover foregår rådgivningen og vejledningen ikke altid direkte i interaktionen mellem den besøgende og/eller den voksne, men mange gange ved at man læser andres historier, spørgsmål og svar.

!

! Side 9


!

Figur 2. Besøgsfrekvensen på cyberhus.dk. Til gengæld er der noget, der kunne tyde på, at der er flere unge, der har rigtig stor glæde af cyberhus.dk. Således besøger over 6 % (svarende til 5.000 brugere) cyberhus.dk mere end 15 gange i løbet af den undersøgte periode – en særdeles aktiv gruppe, der bruger hjemmesiden i en specifik situation eller som en fast del af deres hverdag. For de 2,60 %, der besøger websitet mere end 100 gange, spiller cyberhus.dk potentielt en vigtig rolle i deres liv. En anden måde at måle kvaliteten af cyberhus.dk på er at se på, hvor lang tid de besøgende bliver på hjemmesiden. Figur 3 illustrerer den procentvise fordeling opdelt på tid for de besøgende fra Københavns Kommune. I en onlineverden bør alt over et minut betragtes som tilfredsstillende, og af figuren ses det, at det sammenlagt er 12,5 % af de besøgende.

!

! Side 10


!

Figur 3. Besøgsvarighed.! Iøjnefaldende er det, at flere end 83 % af de besøgende bruger ti sekunder eller mindre på sitet, hvilket indikerer en lav kvalitet. Det må formodes, at selv den mest trænede bruger af cyberhus.dk ikke kan nå at finde frem til den ønskede information på så kort tid, og at der derfor må være tale om besøgende, der hurtigt har kunnet afgøre, at de er kommet et forkert sted hen. Det er vigtigt at understrege, at en forholdsvis høj afvisningsprocent er et typisk billede for de fleste hjemmesider, men ikke desto mindre bringer disse besøg ikke nogen reel værdi til sitet. Overføres dette på Københavns Kommunes besøgstal, betyder det, at 69.238 unikke besøg i den undersøgte periode reelt set er uden værdi for opfyldelsen af opgavestillers strategiske mål. Det efterlader 14.181 unikke besøg fra Københavns Kommune, som har brugt tid nok på cyberhus.dk til at kunne have fået vejledning og rådgivning. Det bør bemærkes, at chatsiderne ikke indgår i disse tal, da disse er placeret på et andet domæne, der ikke er tracket af Google Analytics. Når udbredelsen og brugen af cyberhus.dk i Københavns Kommune skal vurderes, vil en forsigtig konklusion være, at hjemmesiden således har fat i mellem 7.000 og 11.000 unge, som ovenfor fremdraget. Estimatet er fremkommet ved at nedjustere de 14.181 unikke besøg (besøg fra Københavns Kommune med en varighed på 11 sekunder eller derover) med dobbeltregistreringer på forskellige enheder (mobil, tablet og PC) og muligheden for, at voksne uden for målgruppen også har besøgt siden.

!

! Side 11


!

KRAM-initiativer på cyberhus.dk KRAM-chatten I KRAM-chatten kan den besøgende chatte med andre unge om kost, rygning, alkohol og motion. Andre emner som prævention, plastikkirurgi og kroppens udvikling er også temaer, der bliver taget op. Chatten er åben hver onsdag aften, og der er altid et særligt emne på chatten, som er besluttet af en medarbejder i Cyberhus, der også er facilitator på chatten. Medarbejderen har en sundhedsfaglig baggrund og har dermed et grundigt kendskab til de emner, der tages op på chatten, hvilket bliver vurderet som helt centralt for, at chatten er velfungerende, og de unge kan få svar på de spørgsmål, de har, og blive udfordret på en god måde. Særligt ved KRAM-chatten er, at det er en gruppechat, hvor der altså er flere unge ad gangen. Derudover er det særligt, at man som ung kan hoppe af og på chatten, som man vil, og det er dermed ofte ikke den samme gruppe unge, der er i chatten hele aftenen. Der er en voksen facilitator under chatten, som sørger for, at der bliver talt inden for emnet, og som sørger for, at der bliver holdt en god og ordentlig tone de unge imellem. Dermed bliver chatten ikke kun brugt til at chatte med andre unge, men også til at stille rådgiveren et konkret spørgsmål om sundhed, hvis det er nødvendigt. Den voksne rådgiver har altid mulighed for at slette kommentarer og kicke eller banne3 brugere, hvis de ikke overholder spillereglerne. Dette er ikke noget, der sker ofte, men det er sket et par gange i den periode, hvor chatten har eksisteret. Chatrådgiveren fortæller i forbindelse med evalueringen, at hun oplever det som væsentligt, at der er et specifikt emne, som er udgangspunkt for chatten. Det giver en retning på samtalerne og gør det mere seriøst, end oplevelsen kan være på den almindelige gruppechat på cyberhus.dk. Chatrådgiverens generelle oplevelse er, at de unge, der bruger KRAMchatten, er mere seriøse og målrettede end (nogle af) de unge, der bruger gruppechatten. Chatrådgiverens funktion er forskellig fra chat til chat, fordi det er forskellige emner og forskelligt, hvor aktive de unge er. Nogle gange har hun en meget tilbagetrukket rolle, hvor de unge selv har de fleste drøftelser, og nogle gange har hun en mere aktiv rolle, eksempelvis ved at spørge de deltagere, der er meget stille, om noget specifikt eller ved at stille diskussionsspørgsmål til hele gruppen.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3 Kicke eller banne refererer til at den voksne moderator har mulighed for at sanktionere den unge fra at deltage i debatten, eksempelvis ved upassende opførsel.

!

! Side 12


! Det sker ifølge chatrådgiveren, at der kommer meget tunge emner op i forbindelse med en KRAM-chat. Det være sig oftest, hvis en af de unge i chatten har det meget vanskeligt med emnet (eksempelvis hash). I disse tilfælde vurderer chatrådgiveren, hvordan det er hensigtsmæssigt, at dette ’fylder’ i chatten. Nogle gange kredser samtalen meget omkring denne persons problem, og her er oplevelsen, at de øvrige unge er meget omsorgsfulde og gerne vil bidrage med hjælp til den, der har det svært. Data er stillet til rådighed af Center for Digital Pædagogik i form af et registreringsark i Excel, og her fremgår det, at der i den undersøgte periode i alt har været 39 KRAM-chats, hvor 259 unge har deltaget. Af de 259 er 160 piger, og 51 drenge. Resten har ikke oplyst deres køn. Fordelingen af temaer kan ses i figur 4. Rygning, alkohol og motion har været de hyppigste emner i perioden. Som nævnt er det chatrådgiveren, der bestemmer emnerne, dog med ønske fra Københavns Kommune om særlig vægt på rygning, hvilket også viser sig i fordelingen.

Figur 4. Temaer i KRAM-chatten. Af en forholdsvis stor potentiel målgruppe på 436.911 besøgende på cyberhus.dk er det en forholdsvis lille procentdel, der har valgt at benytte sig af dette tilbud – 0,06 %. Dette skal dog ikke nødvendigvis ses som en manglende kvalitet, idet det er centralt i Cyberhus’ arbejde, at de netop stiller viden til rådighed også igennem brevkasser, hvilket potentielt gør, at mange får svar på deres spørgsmål derigennem og derfor ikke har behov for en chatsession. I forhold til aldersfordelingen har den dominerende gruppe i chats været de 15-17-årige. Det ses af figur 5, at alle aldersgrupper er repræsenteret. !

! Side 13


!

Figur 5. Aldersfordelingen i KRAM-chatten. I registreringsskemaet, der ligger til grund for de analyserede data, er der desværre ikke anført, hvor i landet deltagerne kommer fra, og det har derfor ikke været muligt at udskille deltagerne fra Københavns Kommune. I forbindelse med evalueringen af KRAM på cyberhus.dk har der været et spørgeskema tilgængeligt om KRAM-chatten. De unge er blevet spurgt efter deltagelse i chatten, om de ville svare på en række spørgsmål, hvilket 9 har sagt ja til. Ud af den samlede gruppe brugere på 259 unge, der har anvendt KRAM-chatten i projektperioden, er 9 et meget lille antal, og dermed kan besvarelserne ikke vurderes som valide, men kan give et indledende billede af, hvilke tendenser der er i oplevelserne. Betragtes disse besvarelser, viser det sig, at de unge overordnet set er glade for chatten og oplever, at de får den viden, de søgte. De tilkendegiver, at de er glade for både at tale med de andre unge, og at der er en voksen rådgiver til stede. Dette billede understreges af de to medarbejdere i Cyberhus, der ligeledes peger på netop kombinationen af at tale med andre unge (frem for eksempelvis en én til én-chat), og at en moderator sikrer, at tonen forbliver ordentlig, og at emnet bliver grundigt og relevant foldet ud.

!

! Side 14


!

!

Figur 6-13. Besvarelse af spørgeskema om KRAM-chatten. !

! Side 15


!

KRAM-brevkassen I KRAM-brevkassen har den besøgende mulighed for at stille spørgsmål om kost, rygning, alkohol og motion. Der er tre medarbejdere fra Folkesundhed København tilknyttet som rådgivere, og de svarer ud fra deres faglighed på de spørgsmål, der bliver stillet. Der er kommet 40 spørgsmål i KRAM-brevkassen, siden den blev oprettet den 18. marts 2013, hvilket svarer til et spørgsmål ca. hver 9. dag. 80 % af alle spørgsmål er stillet af piger, hvilket i absolutte tal er 32, og gennemsnitsalderen for de brugere, der har stillet spørgsmål, er 15¾ år. Eftersom siden på cyberhus.dk, hvor de besøgende kan oprette brevkassespørgsmål, ikke er tracket i Google Analytics, kan der ikke siges noget om, hvor mange fra Københavns Kommune der har benyttet funktionen. Der er en mulighed på cyberhus.dk for at angive sin kommune, når man indsender et spørgsmål, men da feltet ikke er obligatorisk, har kun ti personer valgt at give denne information, og ingen af dem er fra Københavns Kommune. KRAM-brevkassen er besøgt af 132 unge fra Københavns Kommune. Måden, hvorpå hjemmesiden er sat op og tracket i Google Analytics, gør det desværre umuligt at se, hvilke emner der er mest læste.

!

! Side 16


! KRAM-debatten I KRAM-debatten kan den besøgende dele sine erfaringer og meninger og give et råd med på vejen til andre børn og unge. KRAM-debatten har i den undersøgte periode været besøgt af 597 unge fra Københavns Kommune, og interessen for emnerne fordeler sig som vist i figur 14.

Figur 14. Københavnske sidebesøg fordelt på emner i KRAM-debatten. Der er i den undersøgte tidsperiode oprettet 24 emner og 85 kommentarer. Eftersom siden på cyberhus.dk, hvor de besøgende kan oprette debatspørgsmål, ikke er tracket i Google Analytics, kan der ikke siges noget om, hvor mange fra Københavns Kommune der har benyttet funktionen.

!

! Side 17


! KRAM-blog Der er på cyberhus.dks blogsider to bloggere, der blogger løbende om sundhed. De har tilsammen postet 27 indlæg som har 58 kommentarer. Bloggerne tager uformelt emner om sundhed op, at det relativt høje antal kommentarer er udtryk for, at der er læsere til bloggene. Der har været 128 unikke sidevisninger på de to blogs i perioden, hvilket indikerer at næsten halvdelen af de, der læser blogsposten også kommenterer det.

! Temasiderne Center for Digital Pædagogik og Københavns Kommune har også igangsat et initiativ i footeren4 på cyberhus.dk, hvor rådgivere sammen med eksterne eksperter har skrevet en række råd og anbefalinger – en slags FAQ. KRAM-temasiderne bliver overhovedet ikke besøgt af unge fra Københavnsområdet og kun af 3, hvis man tager alle besøgende med. Det kan derfor anbefales, at man finder en mere fremtrædende plads på hjemmesiden, hvis ønsket er, at temasiderne skal læses af de unge. Niels-Christian Bilenberg kommenterer i sit interview, at temasiderne ikke har været prioriteret, hvilket giver indikation af, hvorfor der ikke har været mere trafik. Han fortæller, at de endnu ikke er overskuelige og til at finde rundt i, og indtil dette arbejde er gjort, finder man det ikke hensigtsmæssigt at fremhæve siderne. Cyberhus har været opmærksom på dette problem og har siden februar også givet mulighed for at tilgå temasiderne fra links i højrespalten på KRAMbrevkassen og –debatsiden i et forsøg på at skabe øget synlighed. Tiltaget ser ud til at have virket, og således har 62 københavnere besøgt temasiderne ad den vej, siden det blev implementeret.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 En teknisk term, der refererer til top og bund på en hjemmeside, adapteret fra det amerikanske sprog. Header er toppen af en hjemmeside og footer’en er bunden.

!

! Side 18


!

! Ung i-siderne Center for Digital Pædagogik har oprettet en række byspecifikke sider, hvor man kan finde råd og vejledning. Disse sider er synlige i footeren af hjemmesiden som vist nedenfor. Der har for den undersøgte periode i alt været 807 unikke besøg på siderne, og ud af dem kommer 225 fra den Københavns Kommune, hvilket svarer til 28 %. Igen må konklusionen være, at det er svært at få tilstrækkeligt fokus på elementer i footeren, og at området bør flyttes til en plads med større synlighed, hvis det er vigtigt, at siderne bliver læst.

!

! Vurdering af Facebook-kampagne Der kører en kampagne på Facebook, som skal få de unge til at fortælle deres kropshemmeligheder på cyberhus.dk. Kampagnen er en del af samarbejdet mellem Københavns Kommune og Cyberhus. Facebook !

! Side 19


! kampagnen er ved evalueringens gennemførsel ikke afsluttet, og der mangler stadig cirka halvdelen af kampagnens levetid. Nedenfor er vist et af de bannere, der aktivt kører på Facebook.

Kampagnen blev igangsat den 1. januar 2014 og har i perioden frem til den 10. marts 2014 fået 266.232 visninger5 og 4.285 klik, hvilket giver en CTR på 2,188 %. Tallene er helt som forventet og ligger på normalen for en almindelig bannerreklame. Ifølge Cyberhus ville det være ønskværdigt at sammenligne kampagnens performance med andre kampagner målrettet mod unge med udfordringer. Der har desværre ikke været mulighed for dette, men det er væsentligt at bemærke, at Cyberhus har oplevet kropshemmelighedskampagnen som skabende mere opmærksomhed end forventet. Kampagnen har ifølge medarbejdere på Cyberhus formået at skabe en humoristisk tilgang til et emne, der ellers kræver en stor seriøsitet for ikke at underminere alvorligheden af det, der tages op. 182 kropshemmeligheder er blevet delt i perioden, men da landingpagen desværre ikke er tracket i Google Analytics, er det ikke muligt at se, hvor mange der reelt kommer fra Københavns Kommune, og hvad de foretager sig.

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5 En visning refererer til hver gang en bannerreklame vises for en besøgende. Det er imidlertid langt fra hver gang at en besøgende klikker på bannerreklamen og bliver ledt videre til en side (landing page) der er sat op til at ”modtage” dem. Forholdet mellem hvor mange visninger af banneret der skal til for at få et klik på banneret kaldes CTR (forkortelse for Click-through-rate).

!

! Side 20


! Øvrige elementer om sundhed på cyberhus.dk Københavns Kommunes målsætning er at skabe dialog og rådgivning om sundhed i bred forstand, og dermed kan det diskuteres, hvilke emner under cyberhus.dk der reelt hører ind under denne kategori og dermed bør inkluderes i den samlede evaluering. Undersøges emnernes popularitet for de københavnske unge i henholdsvis brevkassen og debatten, som er de to primære steder på cyberhus.dk, hvor der kan skrives og læses indlæg, er billedet et noget andet, idet særligt sex, lyst og erotik og sundhed og sygdom er meget besøgte områder.

Figur 15. Københavnske besøg fordelt på emner i brevkassen. I forhold til Københavns Kommunes ønske om at udbrede sundhed må et emne som ’Sundhed og sygdom’ med 17.350 besøg kvalificere sig til at være ganske relevant. Dette pointeres også af de interviewede, men der fortælles, at ’Sundhed og sygdom’ i højere grad handler om konkret at være syg, hvor KRAM og den sundhedsindsats, der ligger her, i højere grad handler om generel sundhed og forebyggende arbejde. Dette betyder også, at kategorien ’når det gør ondt inderst inde’ i nogle drøftelser indgår som en del forståelsen af, hvilke elementer på cyberhus.dk der omhandler sundhed. Eksempelvis er der flere eksempler på, at spørgsmål vedrørende vægttab bliver flyttet over i kategorien, hvis det vurderes, at spørgsmålet handler om et usundt forhold til sin egen krop og eksempelvis tegn på en spiseforstyrrelse.

!

! Side 21


! Også hvis der sammenlignes med aktiviteten på KRAM-delen og den øvrige del af cyberhus.dk, udgør KRAM-delen kun 1 % af de københavnske unges aktivitet i brevkasseområdet på cyberhus.dk. Når samarbejdet bliver vurderet, er det dermed centralt, at der kigges på dette også, så der ikke opstår et skævt billede af de københavnske unges brug af cyberhus.dk.

Figur 16. Københavnske besøg fordelt på emner i debatten. Der opleves ikke store ændringer i brugernes adfærd på de øvrige sider af cyberhus.dk. Der har i projektperioden været bevægelse i, hvilke emner der tages op, hvilket viser sig ved, at sex og seksualitet er steget. Det kan ikke knyttes direkte til KRAM-initiativerne, men der peges på, at det potentielt kan handle om det øgede fokus på sundhed på sitet og i de opsøgende initiativer, eksempelvis ved at elever i 8. klasse får en folder om Cyberhus. Denne folder henviser til cyberhus.dk generelt og ikke kun KRAM-initiativerne.

Anbefalinger til det videre arbejde Evalueringen viser, at der overordnet set er mange unge fra Københavns Kommune på cyberhus.dk, men at en stor del af disse bevæger sig rundt på alle dele af cyberhus.dks sider og ikke målrettet går efter KRAM-siderne. Dette er forventeligt, men alligevel bør det overvejes, om der skal gøres en større indsats for at anspore de unge til at fokusere på sundheden, når nu dette står som målsætning i Københavns Kommune. Alternativt kan det overvejes, om der skal være en mere permanent beslutning om, at også andre dele end KRAM-elementerne på cyberhus.dk omfatter sundhed i projektet. !

! Side 22


! Kvalitativt vurderes det, at det tilgængelige materiale og metoderne til håndtering af dialog og besvarelse af spørgsmål om sundhed bliver gennemført rigtigt af cyberhus.dk. Cyberhus har stor erfaring med at være i dialog med de unge, og forventningen er, at også KRAM-elementerne vil vokse over tid, når indsatsen har eksisteret i længere tid. Dette har betydning for, at de unge skal opdage, at muligheden er der, ligesom indholdet over tid vil betyde mere trafik fra Google-søgninger, som er den klart største trafikkilde til cyberhus.dk. I forhold til KRAM-chatten, som er et væsentligt element af indsatsen, er vurderingen, at formen er hensigtsmæssig. Det giver gode, seriøse samtaler, at der er et tema og en chatrådgiver. Der peges på, at der med fordel kan være bedre dokumentation for arbejdet med KRAM-chatten, så der gives bedre overblik over, hvad der sker undervejs i chatten, hvilke initiativer chatrådgiveren har taget, og hvor aktive de unge er (frem for kvantitativt kun at registrere, hvor mange unge der deltog). Dette kunne skabe et bedre overblik over, hvad der fungerer godt i chatten. Når en chat lukkes ned, siger de unge ifølge chatrådgiveren, at de ”synes, der er lang tid til næste onsdag”, eller ”Øv, skal vi allerede slutte”. Dermed kan det overvejes, hvorvidt det et muligt at give mere tid, enten om onsdagen, hvor chatten nu er åben, eller en anden dag. Initiativet med kropshemmeligheder opleves som yderst succesfuldt, idet flere end forventet skrev deres hemmeligheder. Dette kunne pege på, at den lidt usædvanlige form med korte præsentationer har tiltalt mange. Dermed ikke sagt, at ’kort er godt’, men erfaringerne peger på, at det kan være understøttende at tænke i nye former for kommunikation. Det anbefales generelt, at der arbejdes med opsætningen af cyberhus.dk og dertilhørende trackinger i Google Analytics. Det har ikke været muligt at finde alle ønskede data i systemerne, og det giver dårlige grundlag at vurdere den kvantitative kvalitet ud fra – eksempelvis i Facebook-kampagnen, som ikke er tracket, ligesom den nye ’Spørg lægen’ synes at have en uoverskuelig opsætning i Analytics. Over 70 % af alle besøg på cyberhus.dk kommer som nævnt fra Google, hvor den besøgende har søgt på et specifikt ord eller sætning og fundet cyberhus.dk i søgeresultatet. Denne adfærd fortæller noget om måden, hvorpå de unge fremsøger information, og dermed hvordan informationen bør præsenteres på hjemmesiden. Designet under brevkassen og debatten, hvor man skal bladre gennem 60-100 sider, hvis man vil have overblik over tidligere stillede spørgsmål, er ikke hensigtsmæssig i den sammenhæng. Meget få brugere på nettet i dag har tiden eller tålmodigheden til at lede så længe efter information, hvilket også kan ses i Google Analytics, hvor stort set ingen besøgende bevæger sig ud over side nummer to. Når det samtidig !

! Side 23


! konstateres, at mange ældre spørgsmål faktisk fremsøges ofte den dag i dag, viser det, at det stadig er de samme problemstillinger, teenagerne kæmper med nu som for år tilbage. Dermed bliver godt og relevant indhold gemt bag en uhensigtsmæssig navigationsstruktur. Forslaget er derfor, at Center for Digital Pædagogik tænker genbrug af godt indhold som en contentstrategi og skaber grobunden for en slags FAQ, eksempelvis i form af en søgefunktion på disse sider. På den måde kommer tidligere stillede spørgsmål, som stadig er yderst relevante, bedre frem i lyset for de unge, som besøger cyberhus.dk.

Konklusion 259 unge har deltaget i 39 KRAM-chats, 40 spørgsmål er stillet i KRAMbrevkassen, og 24 emner med 85 kommentarer er der kommet i KRAMdebatten. På ingen af disse aktiviteter har det været muligt at bestemme den geografiske placering, hvorfor det ikke nærmere kan fastslås, hvor mange der kommer projektet i Københavns Kommune til gode. Til gengæld har 132 københavnere besøgt KRAM-brevkassen, mens 597 har læst indlæg i KRAMdebatten, ingen har set på temasiderne, og 225 har besøgt Ung i Københavnsiden. Gøres det samlede besøgstal op, har der i alt været 954 københavnere forbi KRAM-siderne i den undersøgte periode.

Aktivitet! KRAM6chat! KRAM6brevkasse! KRAM6debat! Tema6sider! Ung6i6København! i!alt!!

Indlæg!i!alt! 39! 40! 24! 6! 6! 103!

Københavske!besøg! 6! 132! 597! 6! 225! 954!

!

! Side 24


! Tabel 1: Fordelingen af Københavnske besøg og antallet af indlæg på KRAMaktiviteterne. Ud over ovenstående er der på de to unge-blogs lavet i alt 27 indlæg af de to bloggere og der er kommet i alt 58 kommentarer til blogpostene.

Figur 17. KRAM-indsatsen samlet.

Figur 18. Københavnske besøg på KRAM-siderne. En intern målsætning i projektet har været: •

At få 60 indlæg om sundhed på cyberhus.dk

At tallet for besøgende bosat i Københavns kommune skulle stige med 5.000 på hele cyberhus.dk, i forhold til samme periode sidste år. !

! Side 25


! Ser man på førstnævnte har 39 chats, 40 brevkassespørgsmål og 24 debatindlæg indfriet målsætningen. Imidlertid har der i forhold til besøgstallet kun været en stigning på 0,64%, hvilket svarer til 571 flere københavnske unge i forhold til samme periode sidste år. Dermed syntes man langt fra den interne målsætning. Noget tyder dermed på, at man i denne indledende periode i samarbejdet har fået mulighed for at henvende sig til personer som i forvejen kendte og brugte cyberhus.dk. Det er der som sådan intet i vejen med, men udfordringen for den kommende tid bliver at finde tiltag og initiativer der vil sprede budskabet ud blandt en endnu højere del af målgruppen. Ser man ud over de konkrete tiltag, der er igangsat med afsæt i samarbejdet mellem Københavns Kommune og Cyberhus, tyder det på, at cyberhus.dk har godt fat i de københavnske unge, til trods for at der ikke er sket en stigning på de målsatte 5.000. Således blev det estimeret, at mellem 7.000 og 11.000 har besøgt én eller flere sider på cyberhus.dk, hvilket svarer til mellem 8 og 13 % af alle unge i alderen 9-23 år i kommunen. Dette kunne tyde på, at de unge ikke bliver særlig tiltrukket af KRAM-siderne, men i højere grad dynamisk bevæger sig derned på siden, hvor det umiddelbart giver mest mening i deres optik. Evalueringen viser, at det er lykkedes at skabe dialog om sundhed med de unge, og at de unge vurderes til at opleve tilbuddet som relevant og brugbart. På den anden side viser tallene, at der er noget tilbage at ønske sig i forhold til antallet af de københavnske unge, der bruger tilbuddet. Den grundlæggende vurdering af dette er, at initiativet er rigtigt tænkt, men at der potentielt skal gøres et endnu større kommunikationsarbejde for at tiltrække de københavnske unge. Evalueringen viser, at den digitale platform er et godt sted at møde de unge, også i forhold til sundhed.

!

! Side 26