Page 1


1 INDEX

QUÈ SOM? .......................................................... QUÈ PRETENEM ................................................. CARACTERÍSTIQUES DE L’ESCOLA ...................

2 3 4

SERVEIS DEL CENTRE ........................................

5

SECRETARIA ................................... BIBLIOTECA ................................... ESPAI D'AUTOAPRENENTATGE ......... INFORMÀTICA ................................. MÀQUINES DE CAFÈ I BEGUDES........

5 5 5 5 5

SERVEIS DE L’AJUNTAMENT.............................. SAJ ................................................. SACAPI ..........................................

6 6

PLA D’ESTUDIS .................................................. OFERTA DE CURSOS ........................ ESTRUCTURA PLA D’ESTUDIS .......... ETAPA INSTRUMENTAL .................... INFORMÀTICA.................................. LLENGÜES D’ACOLLIMENT................ GRADUAT EN EDUC.SECUND. (GES)... PROVES D’ACCÉS UNIVERSITAT ……..

10

10 10 10 10 10 10 10

CALENDARI ........................................................ ACTIVITATS SOCIOCULTURALS ........................ ASSOCIACIÓ D’ALUMNES .................................. MATERIALS ........................................

7

7 7 7 8 8 8 9

NORMES ACADÈMICO-ADMINISTRATIVES ...... ACCÉS AL CENTRE ............................. PROCÉS D'ADMISSIÓ ......................... MATRÍCULA........................................ NORMES GENERALS............................ TUTORIES.......................................... CANVI D'HORARIS .............................. DELEGATS I DELEGADES ....................

6

13

11 11 12

DRETS I DEURES ................................................ 13 EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS ... 14


2 QUÈ SOM? El C.F.A. Concòrdia és un centre de formació de persones adultes, al servei de la seva educació personal i de millora professional, que va néixer a l’any 1988 com a resultat de la unió de les antigues Escoles d’Adults de Can Deu, Can Puiggener i Ca n’Oriac. Al C.F.A. Concòrdia oferim un ampli ventall de cursos que doni una resposta adient i de qualitat a les necessitats actuals de formació permanent de les persones adultes de la nostra ciutat i comarca. Per facilitar l’accessibilitat dels diferents col·lectius que estan interessats en els cursos que oferim, el C.F.A. Concòrdia manté obertes aules als barris de Can Deu i Can Puiggener. C.F.A. CONCÒRDIA Solidaritat, 21 - 08206 SABADELL Tel. 93 723 28 64 (de 9 h a 21:45 h) AULES de CAN DEU Portal de la Floresta, 20-24 - 08207 SABADELL (de 15:00 h a 21:00 h) AULES DE CAN PUIGGENER Plaça 1er. Maig, 1 - 08208 SABADELL Tel. 93 717 20 03 (de 15:00 h a 21:00 h)

www.xtec.cat/cfaconcordia cfaconcordia@xtec.cat cfaconcordia@gmail.com associaciozitzania@yahoo.es


3 QUÈ PRETÈN EL CFA CONCÒRDIA?

Proporcionar una formació de base àmplia que permeti aprendre a aprendre, per tal d’adaptarse en millors condicions a les noves situacions que la societat demana.

Ajudar a comprendre i analitzar de forma crítica i constructiva la societat en què vivim, per ser ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Augmentar els nivells d’integració laboral, social i intercultural. Treballar contra l’exclusió social per contribuir a superar les desigualtats velles i noves que estan fragmentant la societat.

Proporcionar un aprenentatge continuat i participatiu.

Potenciar processos de millora personal, cultural, social i d’increment de l’autoestima.

Oferir uns coneixements bàsics per accedir a altres estudis, donant una formació que s’adapti als interessos i necessitats dels i les alumnes.

Potenciar la participació social i cultural així com la millora de la qualitat de vida de l’entorn immediat.


4 CARACTERÍSTIQUES DE L’ESCOLA Té un caràcter públic i específicament dedicat a les persones adultes. Entén que la formació permanent de persones adultes engloba aspectes reglats i no reglats, de caire professional i sociocultural. Procura que els coneixements estiguin relacionats amb la realitat de l’entorn social. Vol ser un centre plural inserit en el context sociocultural de l’entorn (barris, ciutat...) i compromès amb la resta d’entitats públiques i populars de la ciutat. Té un funcionament democràtic, i s’hi pot participar mitjançant l’Assemblea de Centre i/o Assemblea de torns, el Consell de Centre, el Claustre de Professors i l’Associació d'Alumnes Zitzània. Té una oferta d’horaris estructurada en torns de matí, tarda i vespre, per tal d’adaptar-se a les necessitats de les persones adultes.


5 SERVEIS DEL CENTRE SECRETARIA

Aquest servei està a la vostra disposició per a tramitar qualsevol assumpte administratiu (matriculació, títols...). HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC C.F.A. La Concòrdia MATÍ TARDA

Dilluns i dimecres de 10 h a 12 h

Dimarts i dijous de 17h a 19 h Aules de CAN PUIGGENER

TARDA

Dimecres, de 16 a 20 h

BIBLIOTECA

L’escola disposa d’una biblioteca amb una dotació aproximada de 8.000 llibres de consulta i lectura, així com cintes de vídeo (pel·lícules, reportatges científics i històrics, d’aprenentatge de llengües...), cintes de cassette i jocs d’ordinador i de sobretaula. També hi ha servei de préstec. La biblioteca està oberta als alumnes de l’escola. L’horari i les normes de préstec estan exposats a la porta de la mateixa biblioteca. ESPAI D'AUTOAPRENENTATGE

Dins la biblioteca hi ha un espai d'autoaprenentatge que pretén que l’usuari aprengui de forma autònoma i amb l’ajut del tutor. Es pot anar per treballar i estudiar aquells temes que es necessitin i per estudiar utilitzant els materials que preferiu. L’espai d'autoaprenentatge compta amb una dotació aproximada de 4.000 fitxes de diferents temàtiques i ordenades per grau de dificultat. L'horari i les normes d’ús d’aquest espai estan exposades a la porta de la biblioteca. INFORMÀTICA

A les aules d'informàtica s'ofereixen els cursos d’iniciació i bàsics. També s’utilitza com a suport per a moltes altres activitats de l’escola. Previament a la utilització de l’aula d’informàtica s’ha de consultar amb algun professor/a del Centre. MÀQUINES DE CAFÈ , BEGUDES i MENJARS

Al costat de la biblioteca hi trobareu unes màquines de cafè , begudes i menjars que funcionen amb monedes. Per tal de no molestar els companys que estan fent classe, us agrairem que feu les vostres consumicions al pati o al vestíbul. L’escola és un espai lliure de fum. Està prohibit prendre begudes, excepte aigua, a les aules.


6 SERVEIS DE L’AJUNTAMENT C.F.A. Concòrdia •

SAJ (Servei Atenció Juvenil) ubicat al nostre centre. La seva funció és assessorar i potenciar l’autoconsulta en temes tan diversos com l’ensenyament reglat, treball, activitats de ciutat, agenda, recursos, etc... Per poder aconseguir aquests objectius, el Punt està obert a qualsevol hora i l’informador/a va dos cops a la setmana en el següent horari:

Dimecres de 11:45 a 12:15 hores Dimecres de 17:45 a 18:15 hores

Des del SAJ també s’ofereixen xerrades de presentació del SAJ (Servei d’Informació Juvenil), respecte els recursos i les ofertes per viatjar, sobre ensenyament i altres temes de possible interès per l’alumnat. AULES DE CAN PUIGGENER

SACAPI (Ajuntament + Fundació FIAS): és un servei destinat als/les alumnes amb fills de 0 a 3 anys dins el seu horari de classes en el centre. Mentre ells/elles estudien, els nens/es reben atenció per part d’una mainadera dins l’escola. Aquest servei s’oferirà, probablement, a partir del mes de gener de l’any 2011.


7 PLA D’ESTUDIS OFERTA DE CURSOS L'oferta de cursos es concreta en el següent quadre estructurat per escoles, nivells i horaris:

CONCÒRDIA

MATÍ 9:00-13

-

TARDA 3:007:00

- GES - Anglès 1 i 2 - Llengües d’acollida(català)

VESPRE 6:009:00

- Prep. proves majors de 25 anys

NIT 7:00-10

CAN PUIGGENER

Etapa instrumental GES Anglès 1 i 2 Llengües d’acollida(català)

- Etapa instrumental - GES - Llengües d’acollida (castellà, català)

CAN DEU - Informàtica Inicial - Informàtica usuari I

- Etapa instrumental - Llengües d’acollida (castellà, català) - Informàtica Inicial - Informàtica usuari I

- Llengües d’acollida (castellà)

- Etapa instrumental - Llengües d’acollida (castellà)

- Llengües d’acollida (català)

Els estudis del GES (Graduat en Educació Secundària) permeten obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària. Amb aquest títol es pot accedir als CFGM i a Batxillerat. ESTRUCTURA PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de l’escola es desenvolupa segons un sistema que permet que l’alumne pugui adaptar el seu procés formatiu a les seves necessitats, nivell i ritme d’aprenentatge. El pla d’estudis es concreta en diferents blocs: ETAPA INSTRUMENTAL

És un cicle de formació bàsica dividit en tres nivells:

Nivell Instrumental I:

És el nivell on les persones a llegir i a escriure.

aprenen

Nivell Instrumental II: És el nivell en el qual les persones ja

saben llegir i escriure, però encara ho fan amb dificultat. S’intenta perfeccionar i consolidar aquest procés d’aprenentatge.


8

Nivell Instrumental III És el nivell en el qual les persones

dominen la mecànica de llegir, escriure i comptar. Es treballen també les àrees de socials-naturals, matemàtiques, català i llengua castellana. Aquest nivell correspon a un primer cicle de formació bàsica.

INFORMÀTICA

Els cursos d’informàtica són programes de 90 hores.

Nivell Inicial Es treballa el sistema operatiu Windows, el processador de textos Word i introducció al Power Point. Nivell Usuari I

d’imatges.

Perfeccionament dels programes d’informàtica inicial , s’introdueix el tractament

LLENGÜES D’ACOLLIDA

Va dirigit a les persones amb desconeixement del castellà i el català. Està organitzat en diferents nivells, A-1 (inicial) , A-2 (bàsic) i B-1 (llindar).

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES)

És el nivell corresponent a la titulació E.S.O. (Ensenyament Secundari Obligatori). El GES es va iniciar de forma experimental en el nostre centre al curs 96-97. El GES està estructurat en dos nivells, cadascun dels quals té assignat un número (I, II) per ordre de dificultat. Un alumne/a, per obtenir la titulació de GES, ha de tenir 34 mòduls (convalidats, acreditats o cursats) 17 mòduls són corresponents al nivell I i 17 mòduls corresponents al nivell II. Els mòduls de l’àmbit de comunicació comporten la lectura obligatòria d’un llibre. El nombre màxim de mòduls que pot cursar un alumne/a en un curs acadèmic és de 20. Si es volen cursar més mòduls, s’haurà de fer una instància a la Direcció del Centre. Les matèries es concreten en mòduls trimestrals.

El currículum que ha de tenir un alumne/a quan acaba el GES és el següent:

ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ: CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS

Nivell

I

1r.Trimestre

Literatura

I

Català I

I

Taller d’escriptura

II

Anglès II

II II

Castellà II

2n. Trimestre

3r. Trimestre

Castellà I

Castellà II

Català II

Anglès I

Anglès III

Anglès IV

Literatura Castellana

Literatura Catalana Català III


9

ÀMBIT DE MATEMÀTIQUES, CIÈNCIA I TECNOLOGIA Nivell

1r.Trimestre

2n. Trimestre

3r. Trimestre

I

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Tecnologia de la informació

I

Educació per a la Salut

Biologia I Geologia

Física I Química I

II

Matemàtiques III

Anglès 3

Matemàtiques IV

II

Tecnologia

Física i Química II

Medi ambient i C. Climàtic

ÀMBIT DE SOCIALS Nivell

1r.Trimestre

2n. Trimestre

3r. Trimestre

I

Geografia I

Història I

Ciutadania Art i artistes

I II II

Història II

Ciències Socials i Mov. Migratoris

Catalunya dins l’Espanya del S. XX

Geografia II

L’alumne, amb el tutor/a, tria cada trimestre un mòdul de cada àrea en funció del seu nivell i les seves preferències. Aquest nivell ve determinat per la prova d’accés al centre, en el cas d’alumnes nous, o per la promoció d’altres cursos i per les titulacions que aporti. L’alumne es matricula a les àrees que vol en funció dels seus interessos i possibilitats de temps, qüestions laborals, etc. Per superar cada àrea ha d’aprovar un mòdul per trimestre de cada una. La tria dels mòduls trimestrals ve determinada per nivell (I, II).

PROVES DE L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS

És un curs centrat en la preparació de les proves per a accedir a la universitat. Aquestes proves es duen a terme a la universitat un cop a l’any. Per poder presentar-se a les Proves d'Accés a la Universitat cal tenir 25 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què hom s’hi presenti. Bàsicament es treballen les àrees de llengua catalana, castellana, estadística, llengua estrangera (anglès), geografia i història. Les dues opcions que es poden cursar al centre són: Arts i humanitats (geografia i història) Ciències socials i jurídiques (estadística, geografia i història)


10 NORMES ACADÈMICO-ADMINISTRATIVES ACCÉS AL CENTRE

-

Per accedir a l´Escola cal haver fet, com a mínim, 18 anys durant el curs en què es matricula, i haver fet la preinscripció dins les dates que publica la Generalitat. La preinscripció no pressuposa l’admissió a l’escola.

PROCÉS D’ADMISSIÓ

Es realitza una prova d’accés, que juntament amb la titulació que aporta l’alumne permetrà conèixer el seu nivell acadèmic. L’admissió d’una persona ve determinada en funció de: - El nivell - L’horari que tria. - Les vacants que hi ha en el moment MATRÍCULA

Tant les persones admesses per primera vegada com els estudiants d’altres anys han de formalitzar la matrícula a la secretaria del Centre durant els dies i horari establerts amb aquesta finalitat.

Documents per a formalitzar la matrícula:

* Imprès de matrícula (el facilita el mateix centre). * Una fotocòpia del DNI o del Passaport. * Una fotocòpia de la TIS (Targeta Sanitària). * Una foto actual. * Imprès de l’abonament per conceptes de material (es facilitarà al mateix centre juntament amb el número del compte). L’abonament es fa ingressant l’import. Cal portar el resguard al tutor/a una vegada efectuat d’ingrés.

NORMES GENERALS

Per tal de garantir un aprenentatge més profitós, l’assistència a les classes és obligatòria, així com començar-les amb puntualitat. La no assistència pot implicar ser donat de baixa. TUTORIES

A l’inici del curs s’assigna un tutor a cada alumne al qual s’haurà d’adreçar per a solucionar qualsevol qüestió acadèmica o administrativa. Per acord del claustre, els mestres no acceptaran regals ni obsequis. CANVI D’HORARIS

Existeix la possibilitat de canviar d’horari sempre que es justifiqui i hi hagi plaça a l 'horari que es demana. L’alumne ha de parlar amb el seu tutor/a, prèviament i amb temps suficient, per tal de fer la sol·licitud del canvi. DELEGATS I DELEGADES

A principi de curs s’elegeixen delegats i delegades per grups i horaris. La seva tasca és fonamentalment fer de pont entre el col·lectiu d’alumnes i el col·lectiu de mestres i col·laborar en la dinamització sociocultural de l’escola i de la Zitzània. Els delegats d’horaris es reuneixen periòdicament per treballar aquestes qüestions i per a coordinar-se entre si.


11 CALENDARI Els curs escolar amb alumnes, comença el 14 de setembre de 2010 i s’acabarà el 21 de juny de 2011. Les dates s’anuncien als plafons del vestíbul de l’escola. El calendari escolar ve determinat per la Generalitat on s’anuncien els dies no lectius i els períodes de vacances. Aquesta informació també es col·loca en el plafó del vestíbul: Vacances i dies festius: - Nadal, del 22 de desembre de 2010 al 9 de gener de 2010, ambdós inclosos. - Setmana del 7 al 11 de març de 2011 - Setmana Santa, del 18 d’abril al 25 d’abril de 2011, ambdós inclosos. - Dia 13 de juny de 2011 Dies de lliure elecció: - Dia 11 d’octubre de 2010. - Dia 7 de desembre de 2010. - Dia 7 de gener de 2011. Festes locals de Sabadell: - Dia 9 de maig de 2011 ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

Durant el curs escolar tenen lloc a l’escola diverses celebracions com: la Castanyada, el Nadal, el dia de la Dona Treballadora, el Dia de la Sida, el Dia del Cinema, la Setmana de la Diversitat, els Jocs Florals, la Marató Literària i altres actes de caire puntual com xerrades, conferències i sortides culturals. Les dates corresponents a aquestes activitats s’anuncien oportunament.


12 ASSOCIACIÓ ZITZÀNIA L´Associació Cultural Zitzània és una entitat sense ànim de lucre per impulsar activitats de formació permanent de persones adultes, tant en els aspectes acadèmics com socioculturals. Tothom que participa a les activitats que organitza l’escola és soci/sòcia. Funciona des del curs 90-91 amb socis i sòcies interessats en el tema, siguin o no alumnes de l’escola. Les activitats són obertes a tothom. La Junta es reuneix periòdicament. Aquest curs el primer dijous de cada mes de 18.00 a 19.00 A causa de la falta d’espais, algunes activitats es realitzen en altres sales, properes sempre als centres. Per a més informació truqueu al telèfon de l’escola i demaneu a secretaria per algun membre de l'Associació. També us podeu informar al centre cívic. LLOC: CENTRE CÍVIC DE LA CONCÒRDIA C/ Lusitània, 2 Telèfon 93 723 11 99 HORA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

15’30 a 17’30 17’30 a 19’30

Dijous

Divendres

PINTURA A L’OLI (3) PINTURA A L’OLI (4)

PINTURA A L’OLI (1)

PINTURA A L’OLI (5)

PINTURA A L’OLI (2)

16’30 a 18:00 18’00 a 19’30

IOGA (1) IOGA (2)

LLOC: CENTRE CÍVIC DE CA N’ORIAC C/ Arosa, 2 Telèfon 93 723 14 95

HORA 17,00 a 18:00 18:00 a 19,00 19:00 a 20:00 19,30 a 21:30

Dilluns

Dimarts Dimecres

SEVILLANES GRUPS (1 i 2)

SEVILLANES GRUPS (1 i 2)

SEVILLANES GRUPS (3 i 4)

SEVILLANES GRUPS (3 i 4)

SEVILLANES GRUPS (5 i 6)

SEVILLANES GRUPS (5 i 6)

Dijous

Divendres

SEVILLANES GRUP (7)


13 MATERIALS

El C.F.A. Concòrdia és una escola d’adults pública, la qual cosa vol dir que la matrícula és gratuïta. Els i les alumnes paguen una quota en concepte del material didàctic (dossiers, fotocòpies, llibres...) necessari per a cada activitat. El preu d’aquesta quota varia segons els nivells en què es matricula l’alumne. Aquest és un servei que realitza l’Associació Cultural Zitzània.

DRETS I DEURES DELS ALUMNES Tots tenim dret a un tracte igualitari que ens respecti sense oblidar les nostres obligacions.

Tothom té dret a: • • • • •

Rebre informació adequada Ser respectat en la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques. Participar en el funcionament amb criteris objectius. Formular reclamacions seguint les vies establertes Ser respectat pels altres

Deures

Per respectar el teu estudi i el dels teus companys cal : • • • • • • •

Arribar a l’hora Assistir a classe Respectar els altres Respectar el material del centre Mantenir un bon clima de treball a la classe sense distorsionar-lo (desconnectar els mòbils, escoltar qui parla, participar activament, etc.) Lliurar els treballs dins les dates establertes i segons els criteris acordats Evitar l’entrada de begudes (excepte aigua) i menjars a l’aula

DRETS I DEURES DELS PROFESSORS Drets dels professors • A fer ús de tots els serveis que el centre ofereix, en les condicions que es fixin. • A rebre un tracte correcte i respectuós per part de tota la comunitat educativa. • La llibertat de càtedra, en el marc de la Constitució i de conformitat amb els principis establerts per la llei i d’acord amb les directrius del centre i del Departament al que pertany. • La participació en els òrgans de govern i gestió del centre. • Reunir-se lliurement a les instal·lacions del centre per tractar assumptes acadèmics, laborals o derivats de la seva condició de funcionaris, en horaris que no interrompin les activitats lectives. • Organitzar activitats culturals, recreatives o esportives a les instal·lacions del centre, d’acord amb la programació general.


14 • • • •

Ésser assistit i protegit pel Departament d’Educació davant qualsevol atemptat contra llur persona o llurs bens, per raó de l’exercici de les seves funcions, i rebre el recolzament dels companys i de la Direcció del centre. Disposar d’una defensa qualificada, proporcionada pel Departament d’Educació, quan, en ocasió d’una denúncia, demanda o querella per actuacions i/o omissions en l’exercici de les seves funcions, necessiti assistència lletrada. Col·laborar en tasques fora de l’horari ordinari (portes obertes, representació del centre en activitats del municipi, etc.) Cada un dels professors del centre pot exercir lliurement del dret a vaga, sempre que estigui convocada legalment. Per tal de facilitar l’organització del centre, informació als alumnes i els serveis mínims, cal que els professors que exerceixen el dret de vaga ho comuniquin a la Direcció. Realitzar activitats de formació permanent i d’investigació, sense deixar desateses les activitats lectives.

Deures dels professors • Complir la Constitució, l’Estatut de Catalunya i les altres disposicions que afecten l’exercici de les seves funcions, el projecte educatiu de centre (PEC), el present RRI així com tots els acords que s’estableixin en el centre. • Complir les obligacions pròpies del seu lloc de treball. • L’assistència puntual a les classes i a les reunions de caràcter obligatori. • La presència en el centre durant les activitats no lectives, sempre que tinguin lloc dins l’horari habitual del docent. • L’atenció personalitzada als alumnes, tutors o familiars dels menors o casos necessaris, per a la resolució de llurs dubtes, consultes o aclariments, dins l’horari que s’estableixi. • La prestació de la suficient atenció a la diversitat dels alumnes. • Guardar reserva total respecte als assumptes que ho requereixin i que coneix per raó de les seves funcions. • Tendir a la millora professional, amb tots els mitjans al abast.

EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Formen part del personal d’administració i serveis (PAS) els i les auxiliars administratius i els subalterns. El PAS • • • •

té garantits els següents Drets: A participar en el Consell de Centre mitjançant el seu representant. A la lliure reunió en les instal·lacions del centre, sempre que no n’alteri l’activitat. A ser respectats per totes les persones de la comunitat educativa. Tots els Drets derivats de la seva condició laboral.

El PAS té els següents Deures: • Complir amb les tasques pròpies del seu lloc de treball i amb les funcions que se’n deriven, que li siguin assignades pel secretari o pel director del centre. • Assistir amb puntualitat i complir els horaris establerts. • No inferir en les activitats docents.

Guia d'alumnes 2010-2011  

Guia d'alumnes del Centre de Formació d'Adults la Concòrdia de Sabadell per al curs escolar 2010-2011