Page 1

Taleplerimizi gerçekleştirmek için ne yapmalıyız? Da­ha­iyi­ko­şul­lar­da­ça­lış­mak­he­pi­mi­zin hak­kı.­Bu­nun­için­bir­lik­te­ol­mak­zo­run­da­yız.­Ta­lep­le­ri­mi­zin­ger­çek­leş­me­si­bi­zim eli­miz­de.­So­run­la­rı­mı­zı­an­cak­el­ele­ve­rip gü­cü­mü­ze­güç­ka­ta­rak­çö­ze­bi­li­riz. Göç­men­ka­dın­ar­ka­daş­la­rı­mız­la­kar­şı kar­şı­ya­ge­le­rek­de­ğil­yan­ya­na­ge­le­rek,­ko­şul­la­rı­mı­zı­on­lar­la­eşit­leş­ti­re­rek,­üze­ri­miz­de­oy­na­nan­oyun­la­rı­ge­ri­püs­kür­te­bi­li­riz. An­cak­bir­lik­te­olur­sak,­sen­di­ka­da­ör­güt­le­nir­sek­ba­şa­ra­bi­lir­ve­ka­za­na­bi­li­riz. Dün­ya­nın­dört­bir­ya­nın­da­ev­iş­le­rin­de ça­lı­şan­ka­dın­lar,­ben­zer­so­run­lar­la­kar­şı kar­şı­ya.­On­lar­bu­so­run­la­rı­nı­çöz­mek­için sen­di­ka­lar­da­ör­güt­le­ni­yor.­Biz­de­gü­cü­mü­zü­sen­di­ka­da­bir­leş­tir­me­li­yiz.­Hak­la­rı­mı­zı an­cak­sen­di­ka­da­ör­güt­le­ne­rek­ala­bi­li­riz. İş­ve­ren­ler­bi­zim­yal­nız­ol­ma­dı­ğı­mı­zı, tek­tek­ka­dın­lar­ol­ma­dı­ğı­mı­zı­gör­me­li­dir. Ak­si­hal­de,­her­gün­bi­ri­miz­ka­pı­önü­ne kon­mak­tan,­iş­ten­atıl­ma­teh­di­din­den­ve ta­ciz­ler­den­kur­tu­la­ma­yız. Ken­di­mi­ze,­eme­ği­mi­ze,­be­de­ni­mi­ze, kim­li­ği­mi­ze,­ki­şi­li­ği­mi­ze­sa­hip­çık­mak­için mü­ca­de­le­mi­zi­hep­bir­lik­te­ve­re­lim. Ev­iş­çi­si­ka­dın­lar­ola­rak­yıl­ma­dan, usan­ma­dan­sen­di­ka­mı­za­sa­hip­çı­ka­lım. Kö­le­lik­ko­şul­la­rı­nı­ge­ri­de­bı­ra­kıp­in­san­ca ko­şul­lar­da­ça­lış­mak­ve­ya­şa­mak­için­mü­ca­de­le­ve­re­lim.

İle­t işim: Ad res: Şir­v a­n i­z a­d e­So­k ak­No:­8-10 Sa­r aç­h a­n e,­Ak­s a­r ay/İS­T AN­B UL Tel: 0­536­795­77­68 San­t ral: 0­212­528­13­93-95-33 İs­t an­b ul­Ko­n ut­İş­ç i­l e­r i­Şu­b e: 0­212­528­73­35

EV İŞÇİSİ KADINLARIN DA HAKLARI VAR!

E-pos ta: is­t an­b ul­k o­n ut@ge­n el-is.org.tr evis­c i­l e­r i@gma­i l.com Web si te si: www.evis­c i­l e­r i.net

Biz kimiz? Gün­de­lik­çi­ve­ya­ay­lık­çı­ola­rak ço­cuk,­has­ta,­yaş­lı­ba­kan; ütücü,­aşçı­ola­rak­ev­ler­de çalışan;­ev­ler­de­ser­vis­ya­pan; evin­için­de­üre­ten,­ha­ya­tı­nı evin­için­de­ka­za­nan­ev­iş­çi­si ka­dın­la­rız.

www.eviscileri.net


kal­dı­ğı­mız­dav­ra­nış­lar­dan­do­la­yı­psi­ko­lo­jik­ra­hat­sız­lık­lar­ya­şı­yo­ruz. -­İş­ka­za­la­rı­ge­çi­rip­ölü­yor­ya­da­sa­kat­ka­lı­yo­ruz. -­Göç­men­ka­dın­ar­ka­daş­la­rı­mız­ise­çif­te sö­mü­rü­ye­ma­ruz­ka­lı­yor.­Biz­si­gor­ta­sız gü­ven­ce­siz­ça­lı­şır­ken,­göç­men­ar­ka­daş­la­rı­mız­ka­çak­ola­rak­ça­lış­mak­zo­run­da­bı­ra­kı­lı­yor.­Göç­men­ka­dın­ar­ka­daş­lar­la­kar­şı kar­şı­ya­ge­ti­ri­li­yo­ruz.­On­lar­bi­ze­kar­şı­kul­la­nı­lıp­üc­ret­le­ri­miz­dü­şü­rü­lü­yor. -­Ol­duk­ça­kö­tü­ko­şul­lar­da,­hiç­bir­sos­yal gü­ven­ce­miz­ol­ma­dan­ça­lı­şı­yo­ruz.

-­Ça­lış­ma­sa­at­le­ri­mi­zin­dü­zel­til­me­si­ni­ve gün­de­8­sa­ate­in­di­ril­me­si­ni­is­ti­yo­ruz.

-­Sos­yal­gü­ven­ce­miz­yok.­Si­gor­ta­sız­ça­lı­şı­yo­ruz.

So­run­la­rı­mı­zı,­ya­şa­dık­la­rı­mı­zı­da­ha­da ço­ğal­ta­bi­li­riz.­Ge­le­ce­ği­miz­iş­ve­ren­le­ri­mi­zin­iki­du­da­ğı­ara­sın­da.

-­Haf­ta­da­en­faz­la­45­sa­at­ça­lış­mak­is­ti­yo­ruz.

-­İş­ta­nı­mı­mız­yok.­Bir­çok­işi­yap­mak­zo­run­da­ka­lı­yo­ruz.

Neler talep ediyoruz?

Sorunlarımız neler?

-­Ta­ci­ze,­ha­ka­re­te,­şid­de­te,­te­ca­vü­ze­uğ­ru­yo­ruz. -­İzin­gün­le­ri­miz­bel­li­de­ğil.

-­Si­gor­ta­lı­ça­lış­mak­is­ti­yo­ruz. -­Can­gü­ven­li­ği­mi­zin­sağ­lan­ma­sı­nı­is­ti­yo­ruz.

-­Haf­ta­son­la­rı,­bay­ram­lar­da­izin­kul­lan­mak­is­ti­yo­ruz -­Ça­lış­tı­ğı­mız­yer­ler­de­in­san­ca­te­miz­ve ta­ze­ye­mek­ye­mek­is­ti­yo­ruz. -­Sağ­lık­so­run­la­rı­mı­zın­çö­zül­me­si­ni­is­ti­yo­ruz.

-­Ça­lış­ma­sa­at­le­ri­miz­bel­li­de­ğil.­Ya­sal­sü­re­ler­den­çok­da­ha­faz­la­ça­lı­şı­yo­ruz.­Faz­la me­sai­üc­re­ti­ala­mı­yo­ruz.

-­Ta­ci­ze,­şid­de­te,­te­ca­vüz­le­re­kar­şı­ken­di­mi­zi­gü­ven­de­his­set­mek­is­ti­yo­ruz.

-­Ra­hat­ye­mek­yi­ye­mi­yo­ruz.­Te­miz,­ta­ze ye­mek­ye­me­yi­bı­ra­kın,­ba­zı­yer­ler­de­aç­bi­le­bı­ra­kı­lı­yo­ruz.

-­Ya­tı­lı­ça­lı­şan­ar­ka­daş­la­rı­mız­be­lir­li­bir sa­at­ten­son­ra­oda­sı­na­çe­ki­le­bil­me­li,­is­ter­ler­se­dı­şa­rı­çı­ka­bil­me­li­ler.

-­Te­miz­lik­te­kul­lan­dı­ğı­mız­kim­ya­sal­mad­de­ler­ne­de­niy­le­sağ­lı­ğı­mız­bo­zu­lu­yor.

-­Göç­men­ka­dın­ar­ka­daş­la­rı­mı­za­ça­lış­ma iz­ni­ve­ril­me­li,­ka­çak­ça­lış­mak­tan­kur­ta­rıl­ma­lı­dır.

-­As­tım,­kan­ser,­bel­fı­tı­ğı,­ki­reç­len­me,­ro­ma­tiz­ma­yay­gın­has­ta­lık­la­rı­mız. -­Ya­şa­dı­ğı­mız­kö­tü­ko­şul­lar­dan­ve­ma­ruz

-­6­ay­da­bir­üc­ret­zam­mı­is­ti­yo­ruz. -­3­ay­da­bir­ik­ra­mi­ye­is­ti­yo­ruz.

Ev iscileri brosuru 1  

Ev işçileri örgütlenme çalışması için hazırlanan broşür