Page 1

Výzkum obyvatel města Český Krumlov Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992-2010 katedrou kulturologie FF UK v Praze

Prezentace pro odbornou diskuzi 7. června 2011


Informace o výzkumu 

Projekty:  

 

  

MŠMT ČR V062 „Funkce lokální kultury v inovaci životního stylu“ (1992 až 1994) GA UK 403/96/1451 „Kulturní a sociální změny v lokální společnosti. Sociokulturní analýza průběhu transformačních procesů v městských komunitách“ (1996 až 1998) VZ FF UK 206004 „Globální a lokální kultura. Transformace městských komunit v kontextu evropských integračních procesů“ (2000 až 2004) VZ MŠMT MSM0021620841 „Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy“ (2006 až 2010)

Kromě Českého Krumlova výzkumy v Blatné a ve Velkém Meziříčí Výzkumy financovány hlavně z grantových prostředků Reprezentativní výběrové soubory dospělých obyvatel o velikosti 400 respondentů. Lidé s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově starší 18 let Technika řízených standardizovaných rozhovorů


Osnova a) b) c) d)

Podmínky života Vlastnosti obyvatel Vzdělanostní a profesní mobilita Migrace


Podmínky života – Problémy Oblasti problémů města Závažné pro většinu obyvatel 100 90 80 70 1996

%

60

1998

50

2000

40

2002

30 20

2004

10

2006 2008

0 Bydlení

Prac. příl.

Obchody/služby

Význam centra

Údržba památek

Vztahy s Romy

Kultura


Podmínky života – Problémy  

V žádné oblasti nejsou závažné problémy Největší předností města jsou:   

Zlepšovala se situace v oblastech:  

 

fungující služby v oblastech školství, sociální péče, kultury, sportu a rekreace technická infrastruktura údržba památek bydlení pracovních příležitostí

Přes spokojenost není život ve městě bezproblémový Největší problémy jsou:    

obchody a služby bydlení a pracovní příležitosti vztahy s Romy význam centra pro život obyvatel


Podmínky života – Problémy  

V některých částech města více Zejména na dvou sídlištích:  

 

Plešivec – zdravotnictví, bydlení, prac. příležitosti Mír – vztahy mezi Romy a ostatními

Obyvatelé těchto částí mají větší migrační tendence V historickém jádru (Latrán, Vnitřní město) 

obchody a služby


Podmínky života – Vztahy s Romy Problémy mezi Romy a ostatními 100 29

30

40

41

26

90 80 70

35

%

60 50 40 23

30

17

Z doslechu

18

20 10

Ano,přátelé 13

12 10

2006

Ano,osobně občas Ano,osobně často

0

Ne

2008

Jediná problémová skupina ve městě Problémovost mírně roste

2010


Podmínky života – Vztahy s Romy Problémy ve vztazích s Romy Osobní zkušenost nebo přátelé 100 90 80 70

%

60 50

51 45

40 36

30 28

20

50

44 34

36

33

2008

26 22

10 Plešivec

19

2010

Nádražní předměstí

Domoradice

Horní Brána

M ěstská část

 

2006

Největší problémy v Domoradicích (sídliště Mír) Zvýšila se problémovost na Nádražním předměstí a na Plešivci


Podmínky života - Instituce Hodnocení institucí -2 = ne a vadí to; +2 = ano, důležité 2,0

1,5

1,0 1996 ,5 1998 0,0

2000 2002

-,5

2004 -1,0 2006 -1,5

2008

-2,0

2010

Městské zastup.

Městská rada

Starosta

Místostarostka

Městský úřad

Infocentrum

Střední školy

Organ./iniciat.


Podmínky života - Instituce

 

Všechny uvedené instituce hodnotí lidé pozitivně Nejvíce jsou spokojeni:  

 

s fungováním Městského úřadu s fungováním Infocentra

Dlouhodobě se zlepšuje hodnocení Městského úřadu V posledních letech se mírně zhoršuje hodnocení:  

středních škol z hlediska nabídky vzdělání neziskových organizací


Podmínky života – Rozvojové záměry Užitečnost záměrů Respondenti, kteří odpověděli "Rozhodně ano" 100 90 80 70 69 60

61

%

60 50 40

53 44 39

30

39

36

36

37

35

32

28

26

20 10

13

0

Obchodní centrum

Autobus. nádraží

Dům pro seniory

  

Rekr.zóna H.Brána

Akvapark

Areál Chvalšinská

Byty ve Vyšném

Revitalizace parku

Rekonstr.kina

Dětská hřiště

Rekonstr. synagogy

Rozšíř.peč. domu T unel

Vyhlíd. trasa

Hradní muzeum

Ke všem uvedeným závěrům zaujímají lidé spíše pozitivní postoje Nejvíce podporují přestavbu autobusového nádraží Většina podporuje dětská hřiště, domy pro seniory a domy s peč. službou


Podmínky života – Rozvojové záměry Užitečnost záměrů Respondenti, kteří odpověděli "Rozhodně ano" 100 90 80 70

%

60

Latrán

50

Vnitřní město

40

P lešivec

30

Nádražní předměstí

20

Domoradice

10

Horní Brána

0

Nové Spolí

Obchodní centr.

Autobus. nádr.

Dětská hřiště

Tunel

Podpora jednotlivých záměrů závisí na místě bydliště obyvatel


Podmínky života – Cestovní ruch Dopady cestovního ruchu -2 = určitě ne; +2 = rozhodně ano 2,0

1,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

-1,5

-2,0

M

i ez é

hy zta l. v

m no Re

bc v.o

st no ve

tu ěs

m ro uk so m

.

le ň a Ze ntr ce ta sto y Či á tk m pa o če Pé c di tra oj zv Ro ŽP te ž Zá ta ali in im k Kr de á oř ep ci ,n in uk ciz Hl ís en ám zn a Se íst m ní ov ům ac Pr ist ur yt od ch Ob í ěn č. d ole Sp led zh ív pš dy Le ho ba Vy ba Vy

ze ní Pe ze ní Pe


Podmínky života – Cestovní ruch 

Celkově převažuje pozitivní hodnocení dopadů, nejvíce:      

Vyloženě negativní dopady většina lidí odmítá, ale připouští:  

 

péče o ochranu a obnovu památek čistota historického centra mezinárodní renomé peníze na rozvoj města lepší vzhled města ruch a společenské dění zhoršování vybavenosti centra obchody peníze jen soukromníkům

Hodnocení vybavenosti města v důsledku cestovního ruchu se dlouhodobě zhoršuje Postoje k cestovnímu ruchu se příliš nemění, jediná změna:  

lidé si méně myslí, že cestovní ruch přispívá k lepšímu vybavení města obchody lidé si více myslí, že obchody slouží jen turistům a místní nemají kde nakupovat


Podmínky života – Přínos UNESCO Přínos UNESCO

Snad pomáhá

32,2%

Neví 14,2%

K ničemu Spíše škodí

52,0%

Určitě přínosem

Většina považuje zařazení na Seznam UNESCO za přínos


Podmínky života – Hodnota města Hodnota města 100 9

14

16

16

12

13

17

16

90 5

80

6 6 16

70 60

10 12

21 58

7 14

18 60

50

Něco jiného 15

13 19

45

46

13

12

50

%

6

7

15

Turistický ruch 45

42

40

35

Zaměstnání Rodné město

30

Okolí/příroda

20

Domov/přátelé Historie/památky

10 8

10

0

1996

1998

6

5

2000

2002

8

2004

6

7

6

2006

2008

2010

Neví/nic/všechno


Podmínky života – Hodnota města   

Specifikem Českého Krumlova jsou historie a památky Jejich význam pro identifikaci s městem klesá Stoupá význam:  

rodného města okolí a přírody


Vlastnosti obyvatel – Volný čas Činnosti v Českém Krumlově 0 = vůbec ne; 2 = často 2,0

1996 1,5

1998

2000 1,0

2002

2004 ,5

2006

2008 0,0

TV ní ělá ed cn Ni

lá dě

ní vá

y lib Zá ce prá cí má Do ti dě o če Pé vz be Se y pis so Ča ihy Kn

y ert

t O os NN inn áč ov r olk bo Sp ou ýs ck ěle Um mí ná í/z zn y rn íbu ná Př /v i ace ur í st a ac Re n iz ga or ze hů Sc ZM ze hů ea Sc uz /m vy sta Vý nc Ko

d la va Di


Vlastnosti obyvatel –Volný čas  

Trávení volného času se od poloviny devadesátých let nemění Nejvíc času věnují:     

V posledních letech mírně narůstají:   

návštěvy restaurací, vináren a klubů návštěvy příbuzných a známých návštěvy divadel, výstav a muzeí

Charakteristickým rysem trávení volného času je:  

sociálním kontaktům domácím pracím sledování televize zálibám čtení knih a časopisů

orientace na soukromou sféru pasivita

Pouze malá část obyvatel se věnuje aktivitám zaměřeným na:  

vlastní rozvoj zapojování do veřejného života města


Vlastnosti obyvatel – Hodnoty Hodnotová orientace

-2 = určitě ne; +2 = rozhodně ano 2,0

1,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

2006 -1,5

2008 -2,0

2010

i č. ž ole Sp

t vo

y lib be Zá se le od tp Ží a ěz din en Ro ěp dn ho ít i M ts va jč o pů Ne st no m ro a Sk lit aja .lo ac Pr r bo í no án de ik Je dn po r. uk ce rá So áp av ní jím ve Za sta po cí dí Ří í lán dě Vz e ép tl e Ží ts va ho stě Ne ně lid tk ti Ží os ám zn st ít no M kt fli on zk m Be de i tl ní ha ná má uz Po ké ns če ole s ti Sp ito lež zá ř. Ve


Vlastnosti obyvatel – Hodnoty 

Nejdůležitější hodnoty jsou:  

rodina klidný život a jistoty

Hodnoty spojené s profesními, společenskými a ekonomickými aspiracemi jsou:  

okrajové celkově spíše odmítané


Vlastnosti obyvatel – Osobní charakteristiky Osobní charakteristiky 100 90 80 70

%

60 50 40 30 20

2006

10

2008

0 Aktivita

Úspěšnost Nerozhodnost

Výzvy Ochota ustoupit

Ochota riskovat Unavenost

Nedostatek energie

Inovativnost Rezistence


Vlastnosti obyvatel – Osobní charakteristiky 

Obyvatelé se sami charakterizují jako lidé:      

V populaci Českého Krumlova existuje určitý rozpor mezi:  

jimž se daří uskutečňovat plány jsou ochotni se do něčeho pustit, i když výsledek není zaručený raději ustoupí, než aby hnali situaci do krajnosti musí neustále něco dělat a nevydrží odpočívat nesnáze a namáhavé úkoly je provokují často se snaží vymýšlet vlastní nové postupy uváděnými osobními charakteristikami a hodnotovou orientací

Lidé se sice sami charakterizují jako aktivní a úspěšní, ale v jejich hodnotovém systému převažují hodnoty spojené s pasivitou a uzavíráním se do soukromí


Vlastnosti obyvatel – Inovativnost Inovativnost 100 39

36

30

34

29

32

90 80 70

55

59

53

54

60

54

%

50

50 40 30 20 10

Přijímá změny

11

11

9

17

15

2008

2010

13

Odmítá změny

0

2000

 

  

2002

2004

2006

Inovativnost populace Českého Krumlova je poměrně nízká Inovativní je pouze malá část obyvatel: 

Neodmítá ani nevítá

mladí lidé (do 34 let) lidé s vyšším vzděláním studenti soukromníci

Podíl inovátorů v populaci se dlouhodobě snižuje


Vlastnosti obyvatel - Funkční gramotnost Zvládání situací -2 = určitě ne; +2 = rozhodně ano 2,0

1,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0 2006 -1,5

2008

-2,0

2010

Vzdělání,kvalif.

Nové zaměstnání

Internet

Práce s PC

Cizí jazyk

Půjčka


Vlastnosti obyvatel - Funkční gramotnost  

Obyvatelé města vykazují dobrou funkční gramotnost Nejméně problémů mají:  

Nejméně jsou schopni: 

s využíváním počítače se zjišťováním a využíváním možnosti vzdělání či kvalifikace domluvit se v cizím jazyce

V roce 2010: 

zvýšil se podíl těch, kteří by měli problém:

 nalézt nové zaměstnání  se zjišťováním a využíváním možnosti vzdělání či kvalifikace

 

největší problém se získáním půjčky

Část lidí si není schopna poradit v žádné z uvedených situací Část se vyznačuje nízkou informační gramotností


Vlastnosti obyvatel – Funkční gramotnost Problémy s hledáním práce 100 90 80 80 70

%

60 50

53 47

40

43 40

41

38

30 28

28 20

24

10

2006

20

20 16

2008 11

0

Do 24 let

25 až 34 let

8

35 až 44 let

2010 45 až 54 let

55 až 64 let

Věk

 

Problémy s hledáním nového zaměstnání narostly ve všech věkových kategoriích Nejvýrazněji ve středním věku (25 až 44 let)


Vlastnosti obyvatel – Funkční gramotnost Problémy s hledáním práce 100 90 80 76

70

%

60

62

50 48 40 30

41

37

36 32

33

33

30

2006

20 19

2008

10 7

0

Základní

Vyučení a bez maturi

Střední s maturitou

Vysokoškolské

Vzdělání

 

Problémy s hledáním nového zaměstnání narostly ve všech vzdělanostních kategoriích Čím vyšší vzdělání, tím méně problémů

2010


Vzdělanostní a prof. mobilita - Vzdělání Vzdělání 100 11

10

29

36

9

10

37

36

90

8

8

38

38

11

16

33

80

12

40 35

13

9

40

70 60

%

43

50

39

35

43

43

38

42 35

40

33 30

30

Vysokoškolské Vyšší odborné

20

Střední s maturitou 19

17

16

15

10

11

11

11

11

Vyučení a bez mat.

12 9

Základní

0

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010


Vzdělanostní a prof. mobilita - Vzdělání  

Vzdělanostní struktura je dlouhodobě stabilní Jednoznačně v ní převažují:  

   

lidé se středoškolským vzděláním s maturitou vyučení

Podíl lidí se středním vzděláním s maturitou stoupá a podíl vyučených klesá Klesá také podíl obyvatel, kteří mají jen základní vzdělání Podíl lidí s vysokoškolským vzděláním se mírně zvyšuje Dynamika vývoje vzdělanostní struktury obyvatel je poměrně slabá


Vzdělanostní a prof. mobilita - Rekvalifikace Ochota rekvalifikovat se na terciér 100 6

90

31

5

9

12

9

36 31

33

7

7

30

36

5

6

27

27

29

27

30

80 70 60

27

24

%

20

22

22

23

24

50

Pracuje ve službách 40 7

10

30

11

6

9

9

6 29

20

23

6 26

23

23

26

23

Netýká se

0

1994

 

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Obyvatelé se vyznačují vysokou ochotou rekvalifikovat se, a to až do 54 let O rekvalifikaci ale neprojevují většinou aktivní zájem Větší ochota:  

Spíše ne Určitě ne

10

Rozhodně ano Spíše ano

5

29 25

12

7

ženy v domácnosti lidé se středoškolským a nižším vzděláním

Může zvýšit šance na pracovní uplatnění:  

části nezaměstnaných žen v domácnosti


Vzdělanostní a prof. mobilita – Prac. příl. Dostatek pracovních příležitostí

Spíše ano

29,0%

Rozhodně ano 8,1%

38,1%

Spíše ne

24,8%

Určitě ne

Podle dvou třetin lidí, kterých se to týká, není v Českém Krumlově dostatek příležitostí k získání práce, která by je uspokojovala


Vzdělanostní a prof. mobilita – Prac. příl. Dostatek prac. příležitostí 100 90

23

6

6

29

26

9

33 32

80 70

14

40 42 33

60

%

44

50

34

40 30

32

Rozhodně ano

32 26

20

Spíše ano 20

10

Spíše ne

14

Určitě ne

0

Do 24 let

25 až 34 let

35 až 44 let

45 až 54 let

55 až 64 let

Věk

Nabídku pracovních příležitostí v Českém Krumlově považují za nedostatečnou zejména mladší obyvatelé


Vzdělanostní a prof. mobilita – Prac. příl. Dostatek prac. příležitostí 100 90 80

7

8

28

29

16

15

39 33

70 38

%

60

39

50 48 29

40 30

Rozhodně ano 26

20

Spíše ano

23 16

10

Určitě ne

0

Základní

  

Spíše ne

Vyučení a bez mat.

Střední s maturitou

Vysokoškolské

Nabídka nejvíce nevyhovuje lidem se základním vzděláním Nejlépe vyhovuje lidem s vysokoškolským vzděláním S rostoucím vzděláním stoupá spokojenost s možnostmi pracovního uplatnění


Vzdělanostní a prof. mobilita – Prac. příl. Ochota rekvalifikovat se 100 38

32

14

5 48

90 21

80 70

%

60

43

34

49

50 33

40

Dostatek prac. př.

30 20 10

Rozhodně ano

31 24

Spíše ano 14

13

Určitě ne

0

Spíše ne

 

Spíše ne

Spíše ano

Rozhodně ano

Pracuje ve službách

Nejlépe hodnotí lidé, kteří pracují v obchodě, službách a cestovním ruchu Čím více jsou ochotni se rekvalifikovat, tím hůře hodnotí nabídku


Vzdělanostní a prof. mobilita – Informovanost Informovanost o jednotlivých oblastech -2 = Ne a nevadí to; +2 = Ano,dostatečně 2,0

1,5

1,0

,5

0,0

2002

-,5

2004 -1,0 2006 -1,5

2008

-2,0

2010

Rozhod. ZM a RM

Činnost MěÚ

Prac. příl.

Rekvalifikace

Vzdělávání

Kulturní akce

Největší nedostatky a zhoršení v roce 2010 v informovanosti o oblastech:   

možností rekvalifikace nabídce vzdělávacích akcí pracovních příležitostí


Migrace - Přistěhování Narozen(a) v Českém Krumlově 100 50

47

47

50

46

45

34

41

90 80 70 67

60

%

59

50

53

54

54

50

55

50

40 30 20

Ne

10

Ano

0

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Podíl respondentů narozených v Českém Krumlově dlouhodobě mírně stoupá


Migrace - Přistěhování Důvody přistěhování 100 90 80 70

%

60 50 40 39

30 20

25 19

10

11

0

Rodiče

  

Zaměstnání

Rodina

Historické prostředí

Příroda

Kultura

Hlavním důvodem přistěhování je rodina nebo příchod s rodiči Zaměstnání je až třetí důvod Historické prostředí a kultura jen okrajově

Jiný důvod


Migrace - Přistěhování Důvody přistěhování 100 64

60

50

58

40

17

90 80 78

70 60 %

25

50 17

40

27

36

30

36

35

33

Rodina

20

Zaměstnání

15

10

Rodiče

0

Do 9 let

10 až 19 let

20 až 29 let

30 až 39 let

40 až 49 let

50 let a více

Kolik let bydlí v Českém Krumlově

  

Původně hlavně jako děti s rodiči Od šedesátých let stále více kvůli vlastní rodině a zaměstnání Zaměstnání nejvíce v posledních 20 letech


Migrace - Přistěhování Přistěhování kvůli práci 100 25

33

20

14

90 71

80 40

70

25 33

%

60 50 50

40

Vzdělání

40

30

33

Vysokoškolské

20

Střední s maturitou

10

14

0

Vyučení a bez mat Základní

Do 9 let

10 až 19 let

20 až 29 let

30 až 39 let

Kolik let bydlí v Českém Krumlově

  

Od sedmdesátých let již nepřicházejí lidé se základním vzděláním Od osmdesátých let stále více lidí s vysokoškolským vzděláním a vyučených V posledních deseti letech méně lidí s vysokoškolským vzděláním


Migrace - Přání zůstat ve městě Přání zůstat ve městě 100 73

73

66

61

62

70

57

67

50

55

90 80 70

%

60 50 35

40

32

31 32

30

31

25

22

Rozhodně ano

21 15

21

20

Spíše ano 10

10

4

7 5

7

0

1992

 

5

7

5

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Naprostá většina chce v Českém Krumlově zůstat Dlouhodobě se:  

snižuje podíl rozhodnutých zůstat zvyšuje podíl těch, co zůstat nechtějí

9

5

Spíše ne Určitě ne

2010


Migrace - Přání zůstat ve městě Chce zůstat ve městě 100 37

49

60

70

81

90

90 80 70

%

60

38

50

37

40 31

Rozhodně ano

30 23

20

Spíše ano

19 14

10

Spíše ne

9 7

0

6

Do 24 let

5

25 až 34 let

Určitě ne

35 až 44 let

45 až 54 let

55 až 64 let

65 let a více

Věk

 

Podstatně méně chtějí v Českém Krumlově zůstat nejmladší lidé Až čtvrtina z nich uvažují o odchodu


Migrace - Přání zůstat ve městě Chce zůstat ve městě 100 69

66

60

60

28

32

90 80 70

%

60 50 40 30

25

Rozhodně ano

19

20 10

Spíše ano

8

5

5 5

0

Základní

Spíše ne

7

Vyučení a bez maturi

Střední s maturitou

Určitě ne Vysokoškolské

Čím vyšší mají lidé vzdělání, tím méně jsou rozhodnuti zůstat


Migrace – Důvody odstěhování Důvody k odstěhování 100 90 80 70

%

60 50 50 40 30 20

22

10 9 0

Pracovní příležitost

Bydlení

Volný čas

11 5

Životní prostředí

Rodina

Jiný důvod

Největším důvodem pro odstěhování jsou nedostatečné pracovní příležitosti


Migrace – Důvody odstěhování Důvody odstěhování 100 14

22

14

11

90 22

6

19

80 17

14

70 60

6

%

58

50

5

5

11

5 5 57 54

22

Jiný důvod Rodina

40 30

33

Životní prostředí

20

Volný čas

10

Bydlení Prac.příležitosti

0

Do 24 let

25 až 34 let

35 až 44 let

45 až 54 let

Věk

 

Nevyhovující nabídka pracovních příležitostí nejvíce převažuje u lidí do 44 let U nejmladších do 24 let se objevují nedostatečné možnosti trávení volného času


Shrnutí          

Český Krumlov je přitažlivý pro většinu obyvatel Méně přitažlivý je pro nejmladší lidi s vyššími profesními aspiracemi a se specifickými nároky na možnosti trávení volného času Je zde nízká dynamika vzdělanostní a profesní struktury Obyvatelé si poměrně rychle osvojují nové dovednosti, ale vyznačují se stagnací vzdělanostních a profesních aspirací a nižší inovativností Populace je stabilní, bez velkých migračních tendencí Stabilita je založena na vysoké míře identifikace obyvatel s městem, ta však klesá Méně identifikovaní s městem jsou a největší migrační tendence mají nejmladší lidé Populace Českého Krumlova je tedy sice stabilní, ale hrozí zhoršování její věkové a vzdělaností struktury Většina pozitiv i problémů není specifikem Českého Krumlova, týkají se i jiných malých měst Specifika:   

vztahy mezi Romy a ostatními role historie a památek pracovní příležitosti a rekvalifikace


Diskuse

Děkujeme za pozornost Prosíme o dotazy, připomínky a náměty

Profile for Jitka Augustinová

TEST - Výzkum obyvatel  

TEST - Výzkum obyvatel

TEST - Výzkum obyvatel  

TEST - Výzkum obyvatel

Advertisement