Page 1

Českosaské Š výc arsko Sächsisch-Böhmische Schweiz www.ceskesvycarsko.cz


1

| Januar | Rudol f ĹŻ v k ĂĄ men | Rudol f s t e in |

F o t o : VĂĄc l av S o jk a

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


2

| F ebruar | KĹ™ inice | K ir ni t z sch |

F o t o : P e t r Hl o us

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


| M är z | čedičové varhan y Zl at ý vrch | Donsorgel Gol dberg |

3

f o t o : Ja n Pav l í č e k

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


4

| Apr il | U DOLSKÉHO MLÝNA | BEI DER GRUNDMÜHLE |

F o t o : B o r i s Pa z de r a

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


5

| M a i | Sa skÊ s tolovÊ hor y | Sächs i sche Taf el berge |

Foto: Mart in R ak

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


6

| Juni | Louk y p od M ar i inou v y hl ídkou | W ie sen un t er M ar ienf el s |

Foto: Jiř í L a š tůvk a

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


7

| Jul i | Schr a mms t e ine |

F o t o : P e t r Hl o us

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


8

| Augus t | W in t er s t e in a Lorenz s t e ine |

Foto: mart in R ak

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


9

| Sep t ember | Noční Pr avč ick á br ána | Prebi sch tor in der N ach t |

F o t o : Ja n Pav l í č e k

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


10

| Ok tober | K a menice | K a mni t z |

F o t o : P e t r Hl o us

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


| November | L absk Ă˝ k aĹˆon v ml ze | El btal i m Nebel |

11

F o t o : P e t r Ja n J ur aÄ? k a

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


12

| De zember | Pfaf f ens t e in |

Foto: Mart in R ak

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

st / mi

ct / do

pa / fr

so / sa

ne / so

po / mo

ut / di

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Č eskosask é Š v ý carsko S ächsisch - B ö hmische S chweiz w w w. c e s ke s v y c a r s k o . c z

Fotografie / Fotografien: Václav Sojka, Petr Jan Juračka, Petr Hlous, Jiří Laštůvka, Jan Pavlíček, Boris Pazdera, Martin Rak Spolupráce – výběr fotografií / Mitarbeit – Auswahl der Fotos: Václav Sojka, Petr Jan Juračka, Romana Kořínková, Dana Štefáčková, Jana Nováková, Lenka Stiborová Texty / Texte: Romana Kořínková, Dana Štefáčková Překlad: Soukromý vzdělávací institut – Richard Musil spol. s r.o. / Richard Musil GmbH – Privates Bildungsinstitut Redakce / Redaktion: Klára Mrkusová Grafická úprava, sazba, tisk / Layout, Druck: H.R.G. Litomyšl / www.hrg.cz Vydavatel / Herausgeber: České Švýcarsko o. p. s., Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, www.ceskesvycarsko.cz

M a lý Pr avč i c k ý k u ž e l / K l e i n e r Pre b i s c h ke ge l / F o t o : Vá c l av So j k a

Ru d o lfů v k ám en / Rudolf s t ein F o t o : Vá c lav S ojk a

Kř inice / Kir nit zsc h F ot o: Pe t r Hlous

Čed i č ové v ar h an y Z l at ý v rc h / Do n s o rgel G o l d b erg / f o t o : J an P av l í č ek

U Do l s kéh o m lý n a / Bei d er G r u n d m ü h l e F o t o : Bo r i s P azd er a

Sa s ké s t o l ové h o r y / Sä c h s i s c h e Ta f e l b e rge / F o t o : M a r ti n R a k

L o u k y p o d M a r i i n o u vyh l í d ko u / W i e s e n u n t e r M a r i e n f e l s / F o t o : J i ř í L a š tů vk a

Sc h r a m m s t eine / F ot o: Pe tr H lous

W int er s t ein a L ore nzs t e ine F ot o: Mar t in R ak

No č n í P r avč i c k á b r án a / P reb i s c h t o r i n d er Nac h t / F o t o : J an P av l í č ek

K am en i c e / K am n i t z F o t o : Pe t r H l o u s

L a b s k ý k a ň o n v m l z e / E l b t a l i m Ne b e l F o t o : Pe tr J a n J u r a č k a

Pf a f f e n s t e i n / F o t o : M a r ti n R a k

Tento kalendář prezentuje výběr z nejkrásnějších snímků účastníků fotografických kurzů pořádaných vydavatelem Fotografické workshopy v malebné krajině Českosaského Švýcarska Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko pořádá již pátým rokem ve spolupráci se zkušenými lektory-fotografy Václavem Sojkou a Petrem Janem Juračkou fotografické workshopy v krajině Českosaského Švýcarska, která svou jedinečností a rozmanitostí nabízí nevšední záběry i zážitky. Každý, kdo se rozhodne poznat tuto krásnou krajinu „objektivem fotoaparátu“, si u nás může vybrat z pestré nabídky kurzů. Ty jsou maximálně pro 12 osob a konají se převážně o víkendech: • Mírně pokročilým a pokročilým příznivcům fotografování přírody jsou určeny víkendové fotografické kurzy (Jarní krajina Českého Švýcarska; Tajemná Pravčická brána s Václavem Sojkou; Podzim národních parků Českého a Saského Švýcarska) pod vedením špičkového fotografa a znalce nejen místní přírody pana Václava Sojky. Jejich součástí je teoretická průprava, fotografování jedinečných míst tohoto regionu a vyhodnocování snímků. Začínáme v pozdním pátečním odpoledni a končíme v neděli odpoledne. • Naopak pro všechny začátečníky, amatéry a nadšence je určen fotografický workshop Skryté obrazy Českého Švýcarska pod vedením mladého profesionálního fotografa Petra Jana Juračky. Smyslem tohoto dvoudenního kurzu je proniknout do hlubin fotografování a poznat výhody i úskalí různých technik, přestože zatím účastníci nevlastní profesionální vybavení nebo se teprve se svým fotoaparátem seznamují. • O prázdninách pořádáme pětidenní Letní studentské opojení Českým Švýcarskem pod vedením obou lektorů. Tento workshop pořádáme ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko za zcela jedinečnou cenu. Kurz je určen studentům od těch školou povinných po doktorandy. • Pořízení kvalitního digitálního snímku s nezaměnitelným kouzlem je jen prvním krokem k dokonalosti fotografie. Druhým krokem

je úprava snímku tak, aby působil čistě a přirozeně. Jak na to Vám poradíme na víkendovém dvoudenním fotografickém kurzu Úprava digitálních fotografií v Českém Švýcarsku pod vedením Petra Jana Juračky. • Pro toho, kdo by rád spojil fotografování krajiny Českosaského Švýcarska s turistikou, pořádáme dvoudenní zimní a letní fotografické výlety (Zimní Tiské stěny a stolové hory Českosaského Švýcarska, Skalní masivy a věže Českosaského Švýcarska) za doprovodu lektora Petra Jana Juračky a průvodce certifikovaného správou Národního parku České Švýcarsko. ———————————————

Dieser Kalender prezentiert eine Auswahl von den schönsten Bildern der Teilnehmer der Fotokurse, die von den Verlegern veranstaltet wurden Fotoworkshops in der malerischen Landschaft der Sächsisch-Böhmischen Schweiz Die allgemein nützliche Gemeinschaft Böhmische Schweiz veranstalltet schon seit fünf Jahren in der Zusammenarbeit mit den Lektoren-Fotografen Václav Sojka und Petr Juračka Fotoworkschops in der Landschaft der Sächsisch-Böhmischen Schweiz, die mit ihrer Einzigartigkeit und Vielfaltigkeit ungewöhnliche Aufnahmen anbietet. Jeder, der sich dazu enscheidet diese hübsche Landschaft mit einem Kameraobjektiv kennenzulernen, hat bei uns die Möglichkeit, dieses mit einem unserer zahlreichen Kurse zu tun. Die Kurse sind für max. 12 Personen und werden meistens am Wochenende veranstaltet. Für mäßig Fortgeschrittene und Fortgeschrittene sind Wochenendfotokurse, wie Die Frühlingslandschaft der Böhmischen Schweiz, Das geheimnissvolle Pribischtor mit Václav Sojka, und Herbst in den Nationalparks der Böhmischen und Sächsischen Schweiz unter der Aufsicht des Spitzenfotographs und guten Kenner von Naturlandschaften Václav Sojka vorbereitet. Teil dieses Wochenendfotokurses ist eine theoretische Vorbereitug, das Fotographieren einzigartiger

Plätze in dieser Region und die Auswertung der Bilder. Wir fangen Freitags am späten Nachmittag an und enden am Sonntag Vormittag. • Andererseits gibt es für die Anfänger, Amateure und Begeisterte den Fotoworkshop, Die unaufgedeckten Bilder der Böhmischen Schweiz, unter der Aufsicht des jungen professionellen Fotographen Petr Jan Juračka. Der Sinn dieses zweitägigen Kurses besteht darin, dass man Die Möglichkeit bekommt in die tiefen des Fotographierens einzudringen Vorteile und auch verschiedene Techniken zu erkunden. Auch wenn die Teilnehmer keine professionellen Fotoaparate besitzen oder sich erst mit ihrem Fotoaparat vertraut machen müssen. • In den Ferien veranstalten wir einen Fünf-Tagekurs Sommerbetörung von der Böhmische Schweiz für die Studenten unter der Aufsicht beider Lektoren. Dieser Workshop wird unter der Mitarbeit der Verwaltung des Nationalparks Böhmische Schweiz für einen einzigartigen Preis angeboten. Dieser Kurs ist für schulpflichtige Studenten und auch Doktoranten bestimmt. • Das Erschaffen eines perfekten Digitalbildes mit einem unverwechselbaren Zauber ist nur der erste Schritt zur bestmöglichen Fotographie. Der zweite Schritt ist die Korrektur des Bildes, so dass es sauber und natürlich erscheint. Wie man so etwas macht, zeigen wir euch im zweitägigen Kurs „Korrektur digitaler Photographien in der Böhmischen Schweiz“ unter der Aufsicht von Petr Jan Juračka. • Für diejenigen, die gerne das Fotographieren und Touristik zusammenführen möchten, veranstalten wir zweitätige Winter- und Sommerfotoausflüge (Tissaer Wände im Winter und Tafelberge der Böhmisch-Sächsische Schweiz, Felsenwände und Türme der Böhmisch-Sächsische Schweiz) unter Aufsicht von Petr Jan Juračka und dem zertifizierten Begleiter des Nationalparks Böhmische Schweiz.

Více informací na / Mehr Infos unter : www.ceskesvycarsko.cz/fotoworkshop romana.korinkova@ceskesvycarsko.cz tel.: 777 819 913

O lektorech / Zu den Aufsichtspersonen Václav Sojka – držitel titulu QEP udělovaný Federací evropských profesionálních fotografů (FEP), je spoluautor knihy Národní park České Švýcarsko, která získala titul Nejkrásnější česká kniha roku 2003 a Fotografická publikace roku 2004 a spoluautor řady dalších knižních titulů o Českém Švýcarsku např.: Nejkrásnější výhledy na Českosaské Švýcarsko, Lidové památky Českého Švýcarska, Pravčická brána, DVD Krajina tajemství. Je dlouholetým zaměstnancem Správy Národního parku České Švýcarsko. Der Besitzer des Titels QEP vom FEP(Föderation der europäischen Profifotographen) , Mitverfasser des Buches Nationalpark Böhmische Schweiz, welches den Titel „Das Beste Buch des Jahres 2003“ gewonnen hat. Mitverfasser vieler weiterer Titels, wie z.B. Nejkrásnější výhledy na Českosaské Švýcarsko, Lidové památky Českého Švýcarska, Pravčická brána, DVD Krajina tajemství. Langjähriger Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz. www.vaclavsojka.cz Petr Jan Juračka – vítěz řady prestižních fotografických soutěží: Px3 - Prix de la Photographie Paris 2011 (Francie, stříbrná plaketa v kategorii Professional–press), International Photography Awards (USA, zlato). Je také autor řady fotografií a billboardů pro ZOO Praha a pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Je tváří Centrum FotoŠkoda, který je partnerem řady fotografických kurzů pod křídly Českého Švýcarska o. p. s. Der Gewinner zahlreicher Prestigefotowettbewerbe : Px3 - Prix de la Photographie Paris 2011 (Francie, silbene Plakette in der Kategorie Professional–press), International Photography Awards (USA, Gold). Er ist Autor von zahlreichen Fotos und Bildboards für den ZOO Prag und für die Naturwissenschaftliche Fakultät der Karlsuniversität in Prag. Er ist das Gesicht des Zentrums FotoŠkoda, dass ein Partner von vielen Fotokursen unter dem Schutz der Böhmischen Schweiz ist. petr.juracka.eu

Kalendář Českosaské Švýcarsko - Sächsisch-Böhmische Schweiz 2013  

Náhled kalendáře "Českosaské Švýcarsko - Sächsisch-Böhmische Schweiz" pro rok 2013

Advertisement