Page 1

-

.llltltllilttillil Ltf illll.ll $

PAMÁTKY

DIVADELNÍHo

VÝTVARNIcTVÍ L7. A 18. sToLETÍ

VE sgÍnxÁcH sTÁTNÍcH HRADů A z^lnxů rrŘÍ HILMERA

zvláštni

o t i s k z 5 . - 6 . s e š i t u X X l . r o č n i k u ča s o p i s u ,,7 p r á v y p a m á t k o v é p é č e / / (Vr ah a, prosinec .'2t-

1 9 6 1 ) ; p úv . s t r . 1 ' 4 7- L 5 4 .


Památky divadelniho výtvarnictvi ).7.a 18. století ve sbírkách státních hradr: a zámků Iiří Hilmeta obr. 1oo _ Podobizna Leopolda I. (výsek) v kostýmu, který měl císař pii slavnostním karuselu, pořádaném I.'1667 ve Vídní (neznámý autor, obraz dnes Da zámku v Rájcí n. svrt.l. - roro J, 11llmera. obl. 1o1 - Podobizna hr. J' A. Netolického v divadelním kostýmu (mezi ]éty u59-69, zámek Český Krum]ov)' Foto J' Hi]meŤa.

T

Rozsáhlá akce třídění památkového mobilÍá. ře, která probíhala ná státních hradech a zÍtmcÍch od druhé poloviny roku 1959 do konce roku t96r, ved]a k rnnohým zjištěním' týkajícím se umě1eckohistorického materiálu nejrůznějších druhů, mezi jiným také řady zajímavých doku' mentů divadelního výtvarnictví u. a 18. stoletÍ' Jer-r1etmo se můŽeme zmÍnit o Íad,ěrytin, známých více či ménějiŽ z jiných sbírek a zjištěných opět na zámcích Čelvené Lhotě (rozsáhlý soubor rytin podle návrhů Giuseppe Ga1li.Bibieny), LitonvŠIi a KunštAtě (inscenace v amsteldamském schowburgu), Ly sicích a Vyšším Brodě (Wachsmuthovy' Engelbrechtovy kukátkové scénky) i jinde. Stručně jen Zaznamenejme také několik da1ších ZjištěnÍ;

i

t

1 l

7

Na zám]<uv Rdjci n. sult. byl zjištěn nevelký obraz, malovaný o1ejovýmibarvami na měděném plechu' představující Leopolda I. v honosném kostýmu s obrovskym péřovým chocholem, v němŽ císař vystoupil na ve1ikém jezdeckém baletu, dávaném ve Vídni dne z4.Ledna t667 na poiest jeho manŽelky Markéty ^|Žběty. v pozadi 1e na obraze zachyceno nádvořÍ vídeňského HoÍburgu s kupolovou stavbou Chrámu Věč. po. p ř í l e Ž í t o s t i-_. ĎVym S V ý m Po. t é t oprltezrtosll. nostr' n o s t i , zrlzeneno z ř i 7 e n é h ďKk teto

--:.].,gLN/tgim

připomíná poněkud rájecká podobizna


Hrad' K,''l!lnn dr"bn"rrrrlby "c /emkrl I l | - \ | . ' l ' : J n ť l I r i e n l m l | Ž . i k aÍ \ o s t J v a : ; ' i '," l ' ' \ m i I J . Í ]B e ] i s e t J : i ; o ' . ' ."".". 'r . . "l 'l . ( ' ( ' c ř i l < ] n ' . :d / \ ť r | | l n J : t ' . ' l , lJ ' I l i l m ť r J ' g i . . ' r i t ' ' r " , r ' . ' m r 'J l I l ' l . '

()br

r::

I i

chovaných L c o t l o l c l a I . s c l L t b o rš e S t n á c t i t r b r a z ů , p u c h í Z c j I c i c h púvodně J N . c h a n i . . ' , í" r'ř".il.., lolejolnalDy' . , h . r r r a .h o v s k e . r b r . r z a r n v v c V i d t t i

rraářev!nýchdeski1hfo'r; i;';;.,' 1rřrprcl.'ch 25X35 cm]. ".' t n á t L t3 t . 4 i c n ' . v e d v . , u t l a p l e c h u po. i'.,.l ň' 'i'u'"."ni tři n)uŽi,třináct Žerrských kostý1 l'," iiá"" ái.ě, vesměsv divadelních " . . " . i i ' ' y r : . , r . . , l " r i r r ě k d ya n t Í k i . ") "l .i .' .r .' ". r' i."Lu.r'r,ě L c I yu x t , t i c k e h .j'i,r r d y ' j e n' m i r n ě cnaIaK. t o i . . v " ' ' e h .-,. ' r r d . ' b e h os p . , l t ' č c | ) s l i e h o Žclezná i J ; . ; . i l J z Ž t . t tt n a j t p ř i l o m n a s a z e t t a nUlIra i řeli/ky.

PUrlrélnl ch'traktcr dIUbt)oKÍe.

zpo. Že jde L-r rra*vě.Jčuj.', .íhIit"1u |.'u'''e''."ir-lu

arIsloKIa. J o b e n r k o r r Ř . . t ' r i c h. ' s L ' b .s n l d r r é j a k e j a k ť l n u s |p r e o . t j c k e : t r o l ' . ' č n r r s t ip, ř c v l e č c n e k a l u g orlcRemu 5 l a V ( ' I l | i p l i ( , p í t r n ůk r l É j a k e r n u

smyslu. slc-rva i,a"ř"'""' á'""áelní hře v uŽšítn uŤčit,,stej. iuiu.,.ouv sc všakzatÍnlnepodaiilo l s vy. , 'j' i a k . , c h " , " k t " r 1 l i e d s t . r v . - ' vt:l -ytť h l ) U S l a v y leno o 1 l n t t Ž e m l i m i . . ,L l i e d i l r e h . - l' l t s o t t a ,h r a t t i ' h o

l;il;*;J;;;ěá; alonŽoveparucv).Na některých ubštr. i'.,,..'i.. zr1lsátiajtnetta:.trebo n e pooa. "b;;;i:h S e n í c h z n ě i i i i í r r o t i i n er r á 1 l í s y a. .l . ' a n i ubrazů' obsahu u ;'ll; .;;;;;ji, ,re.., tIlzirho z"r'*í" l" oii,"m lIm driŽdivějši'Že se ukazují k obrazum z a i r t n a vvJi r a h yh r á d c c k y c oh b r á z k ú ob1ektech' L'dleh]ych ,'',.''".'ci. a.rónťc V('l!)li žilrberkrr Ri na ;ako k"..,1., .. i:ť';ň;";'.i.';;y," -parrr.o šaru v bilem trke,,u1.'dárnu ,".''a.r'"'..eir.

tl *

iI

.l tl

iI I

{ 'ti

lťnKou,n,ur r l l . , . l vt ř c t l č l V r I i I 1 yl 7 ' s t t l l e t r .p Í Š i c i m J j i V HÍaoKu I i l e j l ] ( ) l l . i r k U L l k t l L r' . ,r ř á s l l ě l n i

d'-'kruhu na zemi ,ifr"fi.., Erctisa)l-rir:rogly[y "u l l d o h r r i . j a k o p i Š e5 V u j n á p i S V

zcela 'I.lŤaoKu p!,d.D o l)ym, l r t ' t i s a ' Z d á S e ( ( . d y | l ťj V } ' i p r a V d ě { I ] ť Kop y ,o n e m e l o v á l ] b y l ŽL rožlnb(rSk\obraz mťrIlKu l l t l l t r v i r r ěn t i n t t l e h . l \ l o ] ( ' l l ) V c V ť l k ť m

ill;';;lbt,

ilchazciicizc 'o'''bo't"Stcíně l"h:i ltltak

!i tranr.u1šnllzachytilina Hrádku' ob. '.;;.;;;; lá..ui,l.,.r' hraduckýlnSUub(1rema kcrstýmLl drrexUlickeho ;;ili.k.., crhlcč.'.Ireho

'.'r.'. řt'll,/kUVá poultl. puchá7ejí;:;;.:'h; " ' ' i l o l ť t i í rc h ( ) v a n y c i r U V n ě Ž 7 e t ř c l l č l V r l i | ) yl - . Brna' - Řada ' , . ; ; ; ; " ; ; j i " ' ' k u v e . s l á r ' l r . ' y . ,u zálllcích, zao'i't.'r.'"t.t1,;.t-) l)ortrétu na naŠich a n tikizulicrch . h v . l ' ' i r . r . h z , , b r ' . t z . n el l u \ l . l \ ' \ 'v diVadClnlm h . , b i e c i c l ' \ , l ť L ,č i l n ť l : ě : . ' b l r Ž t . . . i e a h y c h o r ns e ' j i k : ; ; , ; ; ; ; ' ' . , i ť p ř I l i š I ) o č c l n i .r r . ' Ž j i Ž p r . J r o l t e .z e . u ' . , h l i 1 l o t J r o b r r ě j zi a h ý v l t p i ! ' v l ť |y. kteIe i c | r .o' . r l r t r ! V ( ' V ů l ! i l l ě p i i p e d u o n ť m ě l ina SoDe D t ' r L r . ' r ( , V J nvie s k L l 1 e č t t o sat i| ] i Íantazie' podle í.,[ě.j.'.."r''. pcluze domaloval 5 pojilost Ž C p r o t o , l'.]t" u,"'n't.u. ale zejtnenlt s k u l t ' č t t Ě j c ttl 1 e nv o t . ' d í v l r d e l t t i r kr ro s t ý r n e m po. alespoit ná. z" .nlinku všák sto1i rozhodně ze Nctolického l-r'"r,e,e Jrna Adirmir .i"t,l.'"

ř a


()bl. |.9 li(] l i L ) \ 1 \ | t l n il l l i I ] Í . r l r t rZ\ \ ' l . l m l i u ( ] ť r v e n é | l . j D ' . , ' r . r . e i r , ' , . . r n .d n e s . r - l . s l i tr r r l \ r u m l r , \ i L n c z r r r n ) \ ' ! 1 r r 1 t:, r a ] | | . r l l e k 5 . r l l l S c a p i r r ; c ( l á l l ) r \ ' c x ( ) 1 i e l i L ] nI r l l j j : d ] t I l rccktl dáDlx; r.] Íl l'zrri'il'lý 1.rti|\il\i l)lil'l gl l] \'zneŠť|ll l r ( ) t L rN , i r L , L L n in ) L r d\'()ii!( \ ,x,'rirlarrr oprrnrnr lrr,li. ''\ n 1 . | J ] . t ] )'e ' zťlln)

=----


E-Éš'

r\

-+


-l*.. '..1,\n't itď .i

i

":'ť

itl

l.i !'r ! rl\

Obr. Il; l19 G i u s ť p p c C]al]i' Bibiena riJ: Tři scénickénar'rhy (z. |/a r8' stol., původně na zánku v UheróicÍch' d n e s u I r r Ž e n } ' n az á n l k u r ' J a r o m č ř i c í c hn ' R i l k ' l a ] p a I a c l l r ' áh a ] a : b ] (lter'ř€ n á 5céna s dekorrrcířuin; c) řimslý táboť. [tlttr J. tli]ncra.

z á n l k t tr ' ( ] e ' \ k é lKl lI l í , ' l l o ] . 7kěc.l ej e p o r t r e t o V a n ý o b l e č e r dr o v y s l c l v c t r ěc l i v a d c l r r Í hkor o j c , s p o j u ' | Í c Í h op r v k y o b l e k r r I J a r l c k ý n o v a i l P a p a . genclr''a' ()braz je tÍm Zajímavější,Že pocházÍ právě z doby, kdy by'lo bucl<lvánct rror'ékrtlnlovské divadlo,! a je tcdy, Význánll1ýmcloplňkem k p ů v t l c l r l Í rsnk u t e č n ý m k o s t ý n r ů m ,c h o V a n ý m . . 'd Í v n d . ' l ršr Ía t n ě . K o n r č I r ij ,e n t o Ž n t zr a z n a . l n e n á t V c l l l l íZ a j Í n ] a Vsýo u b c l rš e d e s á t im ] ' n i a t u r . n í c h k o s t y m n í c hS t u d i í ,p ř e v e z e n ý c h n a Č e s k ý K r r r m l o vz C ' e r v e n é h o D u o r a . N l c z i r ů z I r ý n lvi y . o b r a z e n Í n l iZ, a j Í l ) ] á V ý l n ti j . i z h l e d i s k a n á r o d o . p i s n é h o .j e z d e t a k c 1 6 p o s t a V v k c l s t ý n l c c hd i vadelnich - jecinak osoby z cornmedie dell' a r t e ' j e d n a k p o s t a v y V t y p i c k y c h o p e r n í c hk o s ' t ý m c c h c I r u h éč t v ] . t i n y1 8 . S t o l e t í . 6 * P o 1 ě c h t o S t r u č ] l ý c hz p r á r l á c h , j e , i i c h Žs m y s l e m b 1 ' l o S p í š e j e n f i x o v a t s k u t e č n o s t i z, n á m é u Ž š Í i l ro . tk r u h u L l c l b o r n í k ůr l,c b o n a d h o d i t o t e . v ř e n é i l t á z k y , b y c h c h t ě l v ě n c l v a tp o n ě k u d o b šíťnější]roZornost třcm sCénickým návrhům, rrloŽc.uýnrtoho času na Zá!]kLl ý I aÍoněřicich n . R ( l ] . 'J s ( ) t lt o l a v í r o v a n ép e r o k r e s b y š í ř k y 5 3 a Ž 7 0 . 1 V ý š k y] 7 a Ž 4 6 c n . r i' n v . č ' 2 E 7 , 2 E 9 a 3 1 4 6

s v o z u U h e r č t ' c eP' r v n í p ř e d s t a r r u j eV o i e n s k ýt á ' b t l r s e s k l t p i l l i t uo t e v ř e n ý c h s t a n ůV p o p ř e d ístr'ccinÍ.je okrouhlý a z ,:bou Stran na něi nava. Z L t j id v a s t a n y č t v e r c o v é h cpr ů d o r y s u ,n a k o s o sÍtttclvané'Drubá kresba znáZor ř\L|jepalácovou b a l t r .j e j í Žč e l n Í .Í r o n I á l n ě s i t u o v a n á S t ě n a s e ( ) 1 c V Í rtár o j i c Ía r k á d o v ý c h o b l o u k ůd o d a l š ís l o u . p ( ) V éS í n ě .V t l b o u p ř Í p a c l e c hj d e o v š e mo k r e s . b y , z a c h y c r i j Í c ví n á v r ] r t lP o u z e Z a c l n íč á s ts c é . n y : p ř e d n i b y s Íb y l c l t ř c b a V r e a l i z a c ip ř e d s t a v i t Í c š t ěd o s t i h l u b o k ý h r a c i p r o s t o r , l e m o v a n ýř a . ticlr.lkrtlis, ktcré by u prveho návrhu plynule na. \,/aZOvalyrra clvcljicistatlri,zachycených při obou o k r a j Í c hk r e s b y , k d c Ž t o r r d r r r h é h ob y z ř e j m ě s l c r e o t y p l l ě o p a k o v a l y m o t i \ ' S l o u p ůS b a l u s t r á ' d o t r ' j a k j e z a c h y c e n n a k r e s b ě v p o p ř e d í .J s o u to návrhy, určctréočíviclrlěk realizaci v dekora. c í c h o b v y k l e ] h op r o v e ( ] e n ín' a p l o c h ý c h m a l o v a . n y c h k u l i s á c l r a z á v ě s e c h . Z c e ] a o c l l i š n é hcoh a . r ; r k t e r uj e t i . c t ít r á v r h ,p i . e d s t a v r r j íc eí l o u a r c h ř t c k t u r u s c é l l y 'z i í z c | 1 ép o d ,š i t ý n lr r c b e n .V š e j e a á s t e č ngěc l t i z r r j Í c í c h 1 l r o v e d e n oj a k o u m ě 1 ár L t i I rč 1 V a r ůp' l o s c é l ] i u m k, l y l é š i r o k ý mr l b l o u k e mv a lené kienby a otevírajÍcíse do nádvoří, dÍspo. t l r l v a n é h or ' k r . l s é tpnt l h l c c l u , o I c h e S t ř í š t ěp ř e d


)

:i-

-

f/2

p r ( ) s c é I ) i e lal ]d v ě o 1 c v i - c t l é J c l g g i c1 - l tjlc h ( ) s t r a nácb' \ r š e c h n yt ř i k r L : s b yj s c l u b e z j a k ý c h k o l i v ú d a j ú .T r ' e t i n l č l i rs i c c p ů r l o d r l ěn : r dh o r n í n to k r : r j e n l k r c s b y z ř e j n l é . I O S 1oj b š í r n ýn á p i s , a l c t e n b y l k c i y s i p i i r á n l o v á i t Í| c o Ž j c v e l r n in l r z u t é )b e z s t a '

t

r()stně OdStřížclr, takŽc cirrcs zbyly ilir papÍřc i e l ) S p ( ) c i n Íc I o t r r Ž n i c cn ě k t c r y c h p i s n r e n , z t l Í c h Ž I ] e I Z eV y č í S lz c e l z r n i c . J í Ž Z p r v n í h o p o h l e d u n a v 1 ' s o c e k v a l i t t l í n á v r h y í e v š a k z ř e j r n é ,Ž c t u n l á . t l l c c o č i n t ' ts d í J c l n s c é n o g r a Í av y n i k a j í c í c h k v a J i t , p a t r r r ě n ě k t c r é h t l z č l r : r r ťpr r t r s l t t l e r o c l i n y


Y

b a r i l k n í c h j e v i š t n í c b v ý tv a r t r i k ú G a l l ř B i b i e t r ú ' TypÍcky bibíerrovskéje ti.eba kotnpozičníscl-ré. n a d e k o r a c e ,z a c l r y c e n éV p r v n í mn á v r h u : m o t i v centrálního útvaru' situovaného v če]c hracÍ plochy a rozváclějícíhoradiáIně hloubkový po' h y b j e v i š r n í h op r o s t o r u ,j e č a s t ýv d í l eC i u s e p p e Galli.Bibieny, a to jak ve scénách exteríérových ínapř. zahtadních), tak interiéror'ých.7l\,{éně pří' z n a č n ýp r o v ý t v a r n ý s t y l G i u s e p p e G a l l í . B í b i e . ny je druhý návrh - jnrenovÍtěv tonr, Íak je tu i e v i Š t n íp r o S t o r : u z a v ř e n p o m ě r n ě k o n l p a k t n í lrmotou Írontálrrě sÍruor'alléstěny, ien neúplrrě p r o l o m e n éa r k á d a m i p o d v y s o k ý m p á s e l n s u p r a ' port. Přes svorr menŠíobvyklost nevybočuie však ani tento nárlrh z hranic poznaného Bibien o v a d í , I aj,a k n á s o t o m p ř e S V ě C l č u jnea p ř . p o . hled na návrh scény, uzavřené Írontálnípalácclvou stěnou, prrblíkovanýjako obr' č.6 v katalclgu výstavy staÍých scénických návrhů, která se k o n a l a r . 1 9 6 0 v B e r l í n ě . sC e l o u ř a d u a n a l o g i í z díla Gíuseppe Galli-Bibieny bychom pak mohli u V é S tk e z p ů s o b u č l e n ě n ís t ě n y m e z i a r k á d o v ý ' m i o b l o r r k ya n a d n i n i . Ť ř e t í n á v r h j e b l í Z k ýB i b i e n o v u d í l u j i Ž s v o t t c e ] k o v o uk c l m p o z i c í- p o . rovnejme iej třcba s návrhem ideálního clperrrího divaclla, který publikoval Cclrrado Ricci vc s v é m d Í l e , . L a S c e r r o g r a l i a i t a l i a n a , ' . 9V o b o u p ř í p a d e c hj d e o s c é n yp r o s v o u d o b r r a t y p i c k é : chybí trr běŽný jevÍštnípclrtáI s oporrou, ale za ralnpou IeŽÍ nezvykle proStorné proscónium (na 1.aroměřickékresbě rná hloub]<rrclvcruklen e b n í c hp r l l Í 'n a n á v r ] r u i c l c á l n ío p e r n ís c é n y t ř í interkolunniÍ) ir Zir nÍn-r pak zase neobvykle rněI' k ý P r o S t o I V l a s t l ] íS c é n y - v n á v r h u o p c r n í h o c1ívadla po1ygoná]ního tvarr,l, rl jaroměřické k r e s b ě c h a r a k t c r i S t i c k óc ] í S p o Z í c.e, p e ra n g o l o ' ' .

s c t ý k á i d v o j í c el o g g i íp o o b d o b a o b o L rl l á r ' r . h ů s t r a n á c h p r o S C é J ] i áo't c v i c n ý c h Š i k n od o p r o ' storr-rlrlediště'ZatÍrrrvŠakctl v návrhu operního clivadla mají tyto útvary ÍrrnkcíbočníchbalkÓnů pro trubače,jaké známc i z jiných Bibienových divadel Inapř. z otevřeného dívadla, zřízerrého r . 1 7 2 3D a P r a Ž s k é mh r a d ép r o p ř e d s t a v e n ío p e . r y , . c o s t a n z a e F o r t c z z a ' ' i | r r e b oz o p e r n í h od Í v a d l a b a y r e u t h s k é h o ' 1 lp ř e d s t a v u j Ín a j a r o m ě . řické kresbě dvojici jakýchsí menšíchpostran. rríchjevišť,takŽe rrávrh ve svém celku zachycu. je velmi pozoruhcldný útvar simultánní trojscé' ny podobnél-rorrspořádání, jaké znánie z plánu dívad]a v Irnole.]2Podobné gotizujícíIormy ruinové architektury, v jakých je drŽen jarorněřic. ký rrávrh' Znáne v Bibierrově díle rrapř. z jedrré kresby, chované v UÍÍiziích'13- stejně Íáko kompoziční styl a podoba detaílů,odpovídá i kreslířský rukopis jaroněřicých návrhů tomu, c o m u Ž ( ' m . ' ol é l oS l r á n c eB i b í e n o v pa r o j e v iVI y . sclrrclitz dostrrpilého materiálu. Vše, cO jSD]errvedii, nasvědčuje tedy, že jarorněříckékresby předstar'u.jÍtří dosud neznámé výtvory rlejslavnějšÍhtlscérlograÍatS. století-.. Giuscppc Calli.Bibieny. Jstnc si ovšenl vědonri, Že mnohé z rrvedených znakú se staly obecnýrni v ý r a z o v ý m i p r o s t ř e d k y s t ř e d o e r ' r o p s k ý c hi e . višttríchvýtvarrríkůorrédoby' tákŽe V atríbucije p ř e c e j e D t ř e b a u r č i t éo P a t r n o s t i 'N a h r o m a d ě n í t ě c h t o z n a k ů v n a š i c hk r e s b á c h j e v š a kt a k n á . padné, Že o Bibier-rověautorstVí je moŽno mltr V i t s n e i v ě t š Íp r a r ' c l ě p o d o b n o s t íJ.a k s e o v š e m tyto kresby dostaly do inrlentáře uherčického zámkrr, který \' 1E. Stoletípatříl rodině Collalto, proZatí]])r'vslor'it ani přibliŽo ton] nen]ůŽc]l1e Ilouclomněnktl.

P tlztlántkt1:

1 Některé z hrádeckýclr obrázkú publikovala olga Šroň' kor'á r' knize,.Die Mode von der ]{enaissancebis zum Ro' koko' (Praha 1959J Jsoll tu Llátovány rlruhorrpolovioou r]' stlrlcti. . Abclisa' Acritana' Airrirr, Ár.icrnt:],Be]isate, caIítaDa, Eretisa, Osphia. ! :Iak mladý jezdec na jedrronrz obrazú má u nohou Štíl s obrazenr srdcc, p1ujícíhona nrcrřskéhladině pod p)anou' cím sluncem, s nápisem ,,l,'habito 5i., ma non II Cuore". Nápis na štÍlu jiného nruŽe ve zbroji hlásá u znázornění Amora, spalujíciho za svitu měSice na o]tářj srdce' ]uk a t o u J e c s e š r p y .- r Ú l I t c r l a L l ] c , , ' B o i o r r j c . . n . . ' ' u c ' o i l n ze]enou kolouhvíčku,má na š|ítěnápis 'Eines nur allcin sol mein Ver8nůgung sein... EŤetisá píšehrilkou do okruhrr na zemi: nDa ]a sPoglia seťuii,l'alma discorde''. DÍvka.sto' 'ícÍv zahtadnírD]oubí,držív rukou stuhu s nápisem "GaŤ ein starckes Bandt... Na oblaze sc jménem Amiťa ie nápis e l'habito sol che noo Íate gl'atti"' na obrazc se "questo l.úénemBeliseta čteme .,Lc dcscspoil Ere' fcrte Dans ce port. .. , que la lo()rt". a Víz Jos. ErbaŤti Krásy iiŽnÍch Čech, Plaha 1910. 5 Dobu vznikrr oblazu vymezují data 1759' kdy byl rod Netolických povýšen do stavu hrabécího(portrétovanýje

8

ne lubrr obrezu oznaŮen jako hlaběJ. a 1769'kdy J' A. Nre' |o]ickv zcmř€ l ' ](rrrmlo..,ské divadlo bylo no..'ězřízeno roku 6 Da]ši oblázky, hlásící 5e ke krumlovskému sorrboru, byly zjíštěnyna sychrově. vc slozu ze zámku Doksy. : Slovnej např' návrh' publikovaný jako obr. č. 29 r.dí]c P' Zuckera "Thenteidelolation des Barock.' (BeI]ín, 19r.5Ja zeiménapak jednu z rickoracínavrŽcných G. Galli. Bibienou pro pr'cdste\'enik sň'|ku Augusta 1Ii. (publikovala B. Kró]o..'á v č]ánku..An|oni smug]ewicz - malaŤztea. tralny.. - I]anl'9ntn'k teatIalny. 1956, seš.q-J, obr' 6. s A]te tsúhnerrbilder; Zeichnungen und stiche des 16. bis 19. ]ahrhundcrts. BcŤiin 1960. - Katalog zpracoval dr. EkhaId Bcrck€ n hagen. |l tr,Íilano, 1930;obr. 6:l' , vlz zucKcr! o. c., oDr. 10. I V i Z L r . . | ' H n Í n ' ' l l .' B J y r ť u l I Iu n d ' . i r l K u n s t d . n l l rnale, obr. '1:. r: Viz A. Nicoll: The Der,eloppernentof the Theatre, l-ondon 1958, obr. 158. tj Víz H. TilrtelDot: Barockthcater rtncl barocke Kunst, Berlin 19j9, obr. 51.

I

I ,

ř


.r:T.E

'-*?-'-"-

I'lpNu fr,rvepa:

[AM'THI4(I4 TEATPÁJIbHoň x|4Bon!{cl4 17 I,I18 BEKÁ B Ko J'IJIEKuI,I-EX rocyllÁPcTBEHHblx B

crarre

17 r

nepevuc'rxrcŤcÍ

18 aexor'

IIaMÍTHIIKI{ TeaTpa'lnoú

odHapyxeggrle

np!!

xlrloílrcrl EeÁaBIIoIž peBlr3lrl: o6cTa'

t{oBx[ u o6opyÁoBaBE' lrerllcl(lrx ]r MopaBcxl{x saMxoB. I{aPÁ.tr' c 6oÍr'Il]l'M xon[lrecŤ8oM 'paBIoP, IzsBecŤEÁIx }Í [pexÁe' aBTop o[rÍcbnaeŤ [opTpeT lÍeolont*a B RocTIoMe' B xoTopoM ToT IIpIŤ' cyŤcŤBoBan rra (6a'eTe BcaÁHIlxoB), cocrasnreI"rcg s Belre r

1667

r'

(Pařeq

oTlIoc'nlttxc'B

x.

Cnvt.), codpaxne xocŤroM'tslx rropŤpeToB' 'reTBePTÍ 17 BeKa, Haxo!'E]ežc' B t{a.

X TpeTBeň

3AMKoB

cTom:{ee BPGM' r |pagxe 6Ízs H€ x aE[I], ÁPyTE€ t(ocTmMHĎIe KapŤrríBI l{3 l(onÍexq!.ů 3aMxoB c'aBÍos 6JE3 Bplro, PoxM6epK n 9eurcxzii l(pyv,ror. oco6oe lnuvau*e yaentreT aBTop TpeM acxÍ4saM Áexopaqu á t.a 3aMxa ylepq]4q€ a Moparlu, ÉaxoÁ'rqllMc' ce*'rac B .fipoMepxaqax Ir. Pox. Pas6*rpax cr*'rr 3TÝ,x 3cx]I3oB' oII ÍIpl'xoÁ{Ť l( 3axnrcqeHalo' qTo Áeno íAeT o He]'3BecTI{HxÁo c|,x Íop pIIcyHxax nxv3eIrÍIe raÍ'Ii'Bt-Ť6aella.

Jiří Hilmera: MoNUMENTS

DE L'ARŤ SCÉNIQUE DEs l?e ET 18es1Écl-Es DÁNs LES coLLEcTIoNs FoRTs ET ctlÁTEAx DE L'ÉTAT

L'article résume 1es monuments de l'art scénique des 17e et 1Be siěcles tfouvés au couls de la révision récente du mobilier des cháteaux en Bohéme et en Moravie. on a pu citer á cóte d'une longue série de grai'ures, connues d'autres collections ausi le portrait de Léopo1d Iel en contume qu'il porta au callousel á vienne de 1667 (au cháteau Rájéc n. svit.)' un ensemble de tableaux de costumes provenant du 3e quart du 17e siěcle (au cháteau Hťádek prěs de Nechanice) et autres

DEs CHATEAUX-

tableux de costumes des collections des cbeteaux SlEvkov prěs de Brno, Rožmberk et Český Krumlov' - Une attention spěciale préte l,auteur aux trois projets scénographiques provenant du cháteau uherčice en Moravie' aujourd'hui au cháteau á Jaroměřice nad Rokytkou: l'analyse du style měne l'auteu. á la conc1usion qu'il s'agit des dessins, jusqu'á présentinconnues de Giuséppe Galli-Bibiena.

Jiří Hilmera: DENKMÁLER

DER BiJHNENKUNST

DEs 17. UND 18. JAHRIiUNDERTS sTAATLIcHEN ScIŤLoSSER

Der Aťtikel lúhrt Denkmáler der Búhnenkunst des 17. und 18. Jahrhunderts an, die jiingst bei der Revision des kulturhistorischen Mobilars auf bóhmischen und máhrischen schlóssern festgestellt wurden. Es wird hier neben einer grossen Reihe von Kupferstichen, bekannten und rň/eniger bekannten' das Portřait Leopold I. angefůhtt, im Kostúm, das er bei dem nossbalett, das im Jahre 1667 in wien gegeben wuťde' getŤagen hat (Rájec n' sÝit.), des wéiteren eine sammlung von Kostůmbil. dern aus dem dritten Viertel des 1?. Jahrhunderts. die

I

IN DEN SAMMLUNGEN

DER

auf schloss Erádek bei Nechanice aufbe\Mahrt wird und weitere Kostiimbilder aus den Sammlungen der schlós. ser slavkov bei Brúnn, Rožernberk (Rosenbeťg) und Český Knrmlov (Bi'bÍrrisch Kťummau). - seine besondere AuÍmerksamkeit widmet dér Autoť drei szenischen Entwůrfen, die von schloss Uheťěice in Máhren stammen und in Jaroměřice nad RokJrtnou auÍbewahlt werden; in der stilanalyse kommt ér zu der Ansicht, dass e6 sicht hieř um bisher unbekannte Zeichnungen von Guiseppe Galli Bibiena handelt.

Hilmera - Památky divadelního výtvarnictví  
Hilmera - Památky divadelního výtvarnictví  

o jevistnim umeni

Advertisement