Page 1

DI PL OMA FACULTADDEI NGENI ERÍ A De par t ame nt odeI nge ni e r í aEl é c t r i c a

For marenl asc apac i dadesr equer i daspar al ai ns t al ac i ón, mant eni mi ent oymej or ades i s t emasdei l umi nac i óni nt er i or y ex t er i or ,c on bas e en es t ándar es de c al i dad, nor mat i v i dad y r egl ament ac i ón t éc ni c a v i gent e en Col ombi a,c on énf as i s en elRegl ament o Téc ni c o de I l umi nac i ónyAl umbr adoPúbl i c o-RETI LAP.

Se dar án c l as esmagi s t r al esypr ác t i c as ,ys e ut i l i z ar án her r ami ent as de s i mul ac i ón es pec i al i z adas . Como s e ut i l i z ar á el s of t war e de Di al ux s e har á en s al a de c omput ador es .

La i mpor t anc i a de l ai l umi nac i ón v a más al l á de c ual qui erv i s i ón es t r i c t ament ec onc ept ual .I l umi naresal gomásquepr opor c i onarl uz , t r as c endi endoelc onc ept odel aar t i f i c i al i dadpornat ur al ez a.Di s eñar , model ar ,c onv er t i r ,di r i gi r ,manej aryapl i c arl al uzc or r ec t ament es onl os pr ec ept osbás i c osdel ast éc ni c asi l umi nat i v asac t ual es ,c apac esde t r at art ant ol al uznat ur al c omol aar t i f i c i al del ami s mamaner aenl aque s e mani pul a un mat er i alt angi bl e.Sibi en esc i er t o que elobj et i v o pr i mer odel ai l umi nac i óneshac erpos i bl el av i s i ón,l aex c el enc i adel as l uc eshaadqui r i doungr adodeev ol uc i ónquel oal ej adees epr i mer par adi gmadef i ni t or i o. Uns i s t emadei l umi nac i ónef i c i ent eesaquel que,ademásdes at i s f ac er nec es i dades v i s ual es y c r ear ambi ent es s al udabl es ,s egur os y c onf or t abl es , pos i bi l i t a a l os us uar i os di s f r ut ar de at mós f er as agr adabl es ,empl eando apr opi adament el osr ec ur s ost ec nol ógi c osy ev al uando t odos l os c os t os r az onabl es que s ei nc ur r en en l a i ns t al ac i ón,oper ac i ónymant eni mi ent odel pr oy ec t odei l umi nac i ón.

-Módul oI :Fundament oss obr el al uzyl av i s i ón -Módul oI I :I nt r oduc c i ón,as pec t osgener al esydi s pos i c i onesadmi ni s t r at i v osdel RETI LAP -Módul oI I I :Pr oduc t ospar ai l umi nac i ón ( Enf oque t éc ni c oi ndus t r i a yal umbr ado públ i c o) -Módul oI V:Pr oduc t ospar ai l umi nac i ón( Enf oquet éc ni c opar al asár easc omer c i al es ydec or at i v as ) -Módul oV:Di s eñoyc ál c ul o( DI ALUX) -Módul oVI :Di s eño,mant eni mi ent o,i nt er v ent or í ayc ál c ul odeal umbr adopúbl i c o -Módul oVI I :Domót i c aei nmót i c a -Módul oVI I I :Sal udoc upac i onal -Módul oI X:Res pons abi l i dadc i v i l

Se enmar c ar a eles t udi o de l ai l umi nac i ón en un c uadr o r egl ament ar i o,des de l av i s i ón delRegl ament o Téc ni c o de I l umi nac i ónyAl umbr adoPúbl i c o–RETI LAP.

I ngeni er os ,t ec nól ogos o t éc ni c os el ec t r i c i s t as c on c onoc i mi ent o y ex per i enc i a bás i c a en l as ár eas de di s eño,c ons t r uc c i ón,oper ac i ón, mant eni mi ent ooi ns pec c i ón de s i s t emas de i l umi nac i ón, i ngeni er os di s eñador es ,pr oy ec t i s t asyc ons t r uc t or esdel asi ns t al ac i onesdei l umi nac i ón yal umbr adopúbl i c o,or gani s mosdei ns pec c i ón,i nt er v ent or esdel s er v i c i ode al umbr ado públ i c o,c onc es i ones de al umbr ado públ i c o,l abor at or i os de pr uebasyens ay os ,ent i dadesdev i gi l anc i ayc ont r ol ,doc ent esuni v er s i t ar i os yes t udi ant esdeúl t i moni v el .

Públ i c oGener al

$2. 250. 000

Es t udi ant esyegr es adospr egr adoU. deA.

$2. 150. 000

Gr upode3omásper s onas *

$2. 070. 000

* Lospar t i c i pant esquedes eenac c ederaes t edes c uent odebeni nf or marpores c r i t o quedes eanac c ederaes t at ar i f a.Enc as odequeunadel asper s onasnohagael pagodel amat r í c ul anos emant endr áel des c uent omenc i onado.

Del 3deagos t oal 1dedi c i embr ede2012. Se ent r egar ác er t i f i c ado a l os par t i c i pant es queas i s t anal80% del asc l as es ,ademásde c umpl i rc on l os r equer i mi ent os ac adémi c os del di pl oma.

J uanEs t ebanMej í a:I ngeni er odedi s eño depr oduc t osdel auni v er s i dadEAFI T . Wi l l i am Al z at eSegur a:I ngeni er o el ec t r i c i s t aUPB. Lui sFer nandoLópezGav i r i a:I ngeni er oel ec t r i c i s t adel aUni v er s i dadde Ant i oqui a. Rommel Lot er oMes a:I ngeni er oel ec t r i c i s t aUPB. Es t ebanVel andí aDuar t e:I ngeni er oel ec t r i c i s t adel aUPB. J or geI v ánJ ar ami l l oDuque:I ngeni er oel ec t r i c i s t adel aUni v er s i dadNac i onal .

Uni v er s i daddeAnt i oqui a Fac ul t addeI ngeni er í a Cent r odeEx t ens i ónAc adémi c a–CESET– Bl oque21–Of .134 T el .2195515–2195548 Emai l :c es et @udea. edu. c o ht t p: / / i ngeni er i a. udea. edu. c o.

As oc i ac i óndeI ngeni er osEl ec t r i c i s t as AI E del aUni v er s i daddeAnt i oqui a Cont ac t o:Es per anz aFr anc oT or r es Bl oque21–Of .134 T el .4745937 Emai l :ai eudea@une. net . c o ht t p: / / i ngeni er i a. udea. edu. c o.

J uanEnr i queT or r esMadr i gal :I ngeni er oel ec t r i c i s t adel aUni v er s i dadNac i onal . Li r i am Nor aTi noc oRes t r epo:I ngeni er aenHi gi eneySegur i daddel Pol i t éc ni c o Col ombi anoJ ai meI s az aCadav i d. J uanCar l osMol i naGómez : Abogadodel aUPB.

SededeI nv es t i gac i ónUni v er s i t ar i aSI UCal l e62#5259( ac c es opeat onal ) Car r er a53#61–30( ac c es ov ehi c ul ar ) Vi er nesde5: 00a9: 00p. m. ,ys ábadosde8. 00a. m.a1: 00p. m.

At r av ésdel s i gui ent eenl ac epodr ár eal i z ars u pr ei ns c r i pc i ón:

ht t p: / / bi t . l y / NnaCD2 El Cent r odeEx t ens i ónAc adémi c aCESET-del aFac ul t addeI ngeni er í as er es er v ael der ec hodeabr i rl aac t i v i dadenl af ec haac or dada,pos poner l ao c anc el ar l as i nos eobt i eneel c upomí ni mor equer i dopar adari ni c i o;t ambi énde modi f i c arl osdoc ent espr opues t osyex pos i t or esi nv i t ados . Enc as odenor eal i z ar s el aac t i v i dad,l osr ec ur s osr ec audadosporc onc ept ode i ns c r i pc i óns er ánr eembol s adoss egúnl ost r ámi t esi nt er nosdel a Uni v er s i daddeAnt i oqui a.

DIPLOMA RETILAP  

Informes e inscripciones Centro de Extensión Académica -CESET- Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia Bloque 21- Of. 134 Tel. 21955...

DIPLOMA RETILAP  

Informes e inscripciones Centro de Extensión Académica -CESET- Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia Bloque 21- Of. 134 Tel. 21955...