Page 22

Communi T r eeRef or es t aci ón conpequeños agr i cul t or es Ni car agua

L ocal i z aci ón: SanJ uandeL i may( Ni car agua) T i podepr oyect o: F OREST AL( Ref or es t aci ón) Es t andardever i f i caci ón Pl anVi vo

Communi T r eeesunai ni ci at i vacomuni t ar i ader ef or es t aci ón que agr upa a pequeñosagr i cul t or es enNi car agua par ar ef or es t arpar t esdes ust i er r as endes us o,i mpul s ada porl a ONG T aki ng Root .El pr oyect os edes ar r ol l aenunacuencaqueal i ment a di r ect ament e elEs t uar i o Real ,uno de l osmás i mpor t ant esde Amér i ca Cent r alen t ér mi nosde bi odi ver s i dad.At r avésdeunmej orus odel at i er r a yunus omáss os t eni bl edel osr ecur s osf or es t al es ,el pr oyect oaument al acober t ur af or es t al ,mej or al a cal i daddel ai r e,ayudaar et enerl ahumedaddur ant el aes t aci óns ecaymej or al acal i daddevi da del osr es i dent esdeL i may. As pect oscl avedelpr oyect o: •Conel f i ndepr ot egerl osbos quesdel at al apar a conver t i r l osen t i er r asde cul t i vo,l osagr i cul t or es par t i ci pant ess ol or ef or es t anl at i er r a que es t á en des us o.L ospar t i ci pant est ambi énpl ant anár bol es es pecí f i cospar a us ar l oscomo l eña ymader a,l o que el i mi na l a dependenci a de l osbos quesex i s t ent es . •L osár bol esmej or anl acal i daddel ai r emedi ant e l ar et enci ónde humedad,abs or bi endo cont ami nant escomopar t í cul asyCO2ypr oduci endoox í geno. •L ases peci esut i l i z adaspar ar ef or es t arpr oceden des emi l l asaut óct onasquer econs t r uyeelhabi t at par al af aunal ocal . •L osagr i cul t or espar t i ci pant eses t áni nvol ucr ados encadapas odel pr oces oder ef or es t aci ónyr eci benpagosr egul ar esporl oss er vi ci osambi ent al es . . •L osagr i cul t or esque par t i ci panpuedens ol i ci t ar pr és t amoss i ni nt er es espar acons t r ui rcer cas ,acl ar arar bus t osy pl ant arels emi l l er o.Es t oas u vez gener amuchospues t osdet r abaj oenl acomuni dad. •L osmi embr osdel acomuni dadr eci bencoci nas ef i ci ent esqueut i l i z anal r ededordeunt er ci odel a cant i daddemader a.Es t or educel apr es i óns obr e l osbos quespr óx i mos .L ascoci nast ambi énl i ber an menosCO2yhumoenelai r e,s i endoungr anbenef i ci opar al as al ud.

2. 126tCO2

compens adas

10 aniversario CeroCO2  

Memoria del 10º Aniversario de CeroCO2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you