Page 1

Ãúàòõýïýì è 28-ð Áàëúêúýð ëúýïêúûì è êúýùIýðýùIýæûíûãúýì è ìàõóýù ÔÈÔI ÔÛÌÛÃÚÝÏÓÄ, ÔÈ IÅÉ ÔÛÌÛÃÚÝÏÙÊIÓ

Êúýðàë êúóëûêúóùIàïIýõýì

ÇýõóùûòûêIýõýð ùIûíàëúý ùõüýõóýì åõüýëIàêúûì

ÊúÁÐ-ì è Ïðåçèäåíò Êúàíîêúóý Àðñåí õýòàù Êàâêàç Èùõúýðý ôåäåðàëüíý îêðóãûì è Æûëàãúóý ñîâåòûì Âëàäèêàâêàç êúûùûçýðèãúýïýùà è êîíôåðåíöûì. Àð èðèãúýêIóýêIàù ÓÔ-ì è Ïðåçèäåíòûì è ïîëíîìî÷íý ëIûêIóýó îêðóãûì ùûIý Õëîïîíèí Àëåêñàíäð.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÛÌ õýòàõýð êúûòåóâûIàù «Ëúýïêú çýõóùûòûêIýõýð çýãúýóIóíûìðý öIûõóõýì ÿ óðûñåéïñî äóíåé òåòûêIýð ãúýáûäýíûìðý». Àáû êúûùûùûïñàëúýì Êúàíîêúóý Àðñåí è äîêëàäûì êúûùûõèãúýùàù ëúýïêú çýõóùûòûêIýõýð çýãúýóIóíûìêIý ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì ùðàãúýêIóýêI ëýæüûãúýð çûõóýäýð. À ìóðàäûð äýãúýêIûíûìêIý íýõú ìûõüýíýøõóý çèIýõýì ÿùûùó Ïðåçèäåíòûì êúûõèãúýùõüýõóêIàù êúýðàë âëàñòûì è îðãàíõýìðý æûëàãúóýìðý çýðûçýäýëàæüý Iýìàëõýð, àïõóýäýó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ùûïñýó ëúýïêú íýõúûùõüýõýì ÿ ëIûêIóýð âëàñòûìðý óïðàâëåíýìðý ÿ IýíàòIýõýì ëýæüàïIý êúûçýðûðàøàëIýð ãúýòýìýìûíûì õóýóíýòIà ïîëèòèêýð. ÊúÁÐ-ì è Ïðåçèäåíòûì çýðûæèIàìêIý, ëúýïêúõýì ÿ çýõóùûòûêIýõýð çýãúýóIóíûìêIý êîíöåïöý ðåñïóáëèêýì ùûçýõàëúõüàù, àïõóýäýó äè äåæ ùàãúýõüýçûð ìû Ióýõóì åõüýëIà ðåñïóáëèêý ïðîãðàììý õýõà. Êúàíîêúóý Àðñåí êúûòåóâûIàù öIûõóõýì êúàäåêIóýêI æûëàãúóý õàáçýõýð çè ëúàáæüý, æûëàãúóý ìûõüýíý çèIý ïðîåêòó ÊúÁÐ-ì ùàãúýçàùIýõýì: «Êúàïùòýìý, «Àòýëûêú» ïðîåêòûì òåòó íûáæüûùIýõýð çýìàí ïûóõûêIàêIý ùîïñýó íýãúóýùI ëúýïêúõýì ÿùûùó åçûõýì ÿ íûáæüýãúóõýì ÿ óíàãúóýõýì. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì àïõóýäýó òýìýìó ãúýçýùIà ùîõúó «ÖIûõóáý äèïëîìàòèå» ïðîåêòûð. Àáû èïêú èòêIý ðåñïóáëèêýìè àáû è ùIûáêIè ùûïñýó ëúýïêúõýì ÿ ùýíõàáçýì, äóíåé òåòûêIýì ùûãúóàçý çûõóàùIûí

ïàïùIý ùIàëýãúóàëýð çýêIýëúîêIóý. À ïðîåêòûð äý àäýêIè äãúýçýùIýíó, óåáëýìý ùIûíàëúý çýõóàêó ìûõüýíý çèIý òùIûíó äè ìóðàäù», æèIàù ÊúÁÐ-ì è Iýòàùõüýì. Êîíôåðåíöûì õýòàõýð àáû ùûãúóàçý èùIàù íýãúàáý äè ðåñïóáëèêýì «Ñòóäåíò ãúàòõý» ôåñòèâàëûð, «Êàâêàç2020» ùIàëýãúóàëý ëàãåðûð êúûçýðûùûçýðàãúýïýùàì, «Ìýøûêúóý» ëàãåðûì è ëýæüûãúýì ÊúÁÐ-ì è äåëåãàöýð çýðûõýòàì. Ðåñïóáëèêýì è ÓíàôýùIûì êúûçýðèëúûòýìêIý, à ïñîðè ëúàáæüý õúàðçûíýù ëúýïêú çýìûëIýóæüûãúóýõýì êúûõýêIà ùIàëýãúóàëýð çýêúóýãúýóâýíûìêIý. Ðåñïóáëèêýì ùûIý ãóãúóåõü ïûóõûêIàõýì ÿ ãóãúó ùèùIûì, Ïðåçèäåíòûð òåïñýëúûõüàù ëúýïêú ùõüýõóýõýì ÿ æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýõýì èðàãúýêIóýêI ëýæüûãúýì. «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì äý êóýäðý äûùðîõüýëIý öIûõóãúýøõóý äûäý çûõýëúó êúûïõóýìûëúûòýí öIûõóèù-ïëIû îðãàíèçàöýó çýãóõüýðý ëúýïêú ïñîì è öIýêIý êúýóâó. Àïõóýäý çýãóõüýíûãúýõýì çûêúûõàãúýùûùýðêúûì, ëúýïêúõýð çýùûãúýIåèíìè çýIóõàóý êúûõóðàäæýðêúûì. Àóý àõýð ùûãúóàçýù ÿ ëúýïêúýãúóõýì ÿ ãóïñûñýêIýì, àáûõýì ÿ íýãó ùIýêIàõýì, ÿ ëúýïêú êúûõýùõüýõóêIûíûãúýõýì èêIè à ïñîðè IýêIóýëúàêIóýó, íýìûóêIûòàãúý õýëúó êúàãúýñýáýïóðý, ëúýïêúõýì ÿêó äýëú çýõóùûòûêIýõýð çýIàãúýõüý. Àáû è ùûõüýòó äîêëàä çûùIàì êúèõüàù Ôåäåðàëüíý çàêîí ¹131-ð Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì çýðûùàãúýçàùIýð. «Íàöèîíàëèñò ãóïõýì êúûõàäçýðè, æûëàãúóýõýì ÿIûãú ùIûíàëúýõýì ÿ ãúóíàïêúýõýð ãúýáåëäæûëûíûð ýòíîïîëèòèêý çýíûêúóýêúóì õóàãúýêIóàù. ÀòIýìè íîáýì êúýñ ìóíèöèïàëüíý ùIûíàëúýõýì ÿùûùó çûðè è ãúóíýãúó ìóíèöèïàëèòåòûì åíûêúóýêúóðêúûì», - æèIàù Êúàíîêúóý Àðñåí. Àáû êúûõèãúýùõüýõóêIàù ãúýìàõóý õúóïIýó êúàãúýñýáýï ùIûõýì ÿ ãúó-

íàïêúýõýð ãúýáåëäæûëûíûìêIý ãóãúóåõüõýð Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è ìûçàêúóýó, Äàãúûñòýíìè, íýãúóýùI ùIûíàëúýõýìè çýðûùûIýð. ÊúÁÐ-ì è Iýòàùõüýì Êàâêàç Èùõúýðý ôåäåðàëüíý îêðóãûì è Æûëàãúóý ïàëàòýì õýòõýì ëúýIóêIý çàõóèãúýçàù ìû Ióýõóð äýãúýêIûíûì êúûõûõüýíó èêIè ðåñïóáëèêýì êúàêIóýó «öIûõóáýì ÿ êúûùõüýùûæàêIóýó çûçûãúýIóõýð çýðûñîíäýäæýð ùûòûêIýì» ùûãúóàçý çàùIûíó àõýð êúðèãúýáëýãúàù. Êúàíîêúóý Àðñåí è ïñàëúýì êúûõýùàù «ðåñïóáëèêýì èñ óðûñõýì ÿ êúóëåéñûçûãúýì» òåóõóà Ióýõóðè àïõóýäý ìóðàä äûäýõýìêIý êúûçýðàãúýñýáýïûð, à ïñàëúýìàêúûð ÿçûíûêúóý öIûõóáý õúûáàðåãúàùIý IóýõóùIàïIýõýì ÿïõúóàòýó çýðàãúýâóð. «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ñëàâÿí ëúýïêúõýì ÿùûùó ìèí 200-ì ùIèãúó ìàìûðó ùîïñýó. Àóý ôóòáîë çýäýäæýãóà íýóæü ñàáèéõýð çýäûðêúàìý, êúûçýðûêIóý ùõüýóñûãúóý ãóýðêIý öIûõóèòI çýíûêúóýêúóàìý, à ïñîðè óðûñõýð ÿãúýøûíýí ïàïùIý êúàãúýñýáýï», - æèIàù ðåñïóáëèêýì è Iýòàùõüýì. Äîêëàäûì è êIýóõûì àáû êúèãúýëúýãúóàù Êàâêàç Èùõúýðýì ùûIý äýòõýíý çû ðåñïóáëèêýìè åçûì è ëúýïêú êúûõýùõüýõóêIûíûãúýõýð çýðèIýð, àïõóýäýó ùûùûòêIý ëúýïêúõýì ÿ çýõóùûòûêIýõýð ãúýòýìýìûíûì çýðûáãúýäûõüýðè çýðûçýùõüýùûêIûð. «Íîáý ìû Ióýõóð ñóáúåêò ïûóõûêIàì åõüýëIàóý ùûòêúûì èêIè àáû êúýðàëûì ãóëúûòý õýõà õóèùIûí õóåéù. Êúýðàëûì èðèãúýêIóýêI ëúýïêú ïîëèòèêýì è òýìýìàãúûì åëúûòàù Ôåäåðàöýì è êúýêIóýíóð, èäæûðåé Óðûñåé êúýðàëûãúóýì ê úû ïý ùû ò õ ý ð », - æèIà ù Êúàíîêúóý Àðñåí. ÒÎËÀÑÎÂÝ Åêàòåðèíý. ÊúÁÐ-ì è Ïðåçèäåíòûìðý Ïðàâèòåëüñòâýìðý ÿ ïðåññ-IóýõóùIàïIý.

Áàëúêúýð ëúýïêúûì è êúýùIýðýùIýæûíûãúý ìàõóýì èðèõüýëIýó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíò Êúàíîêúóý Àðñåí öIûõóõýì

ÇÝÐÛÇÀÕÓÈÃÚÀÇÝÐ

Ñè õýêóýãúó ëúàïIýõý! Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûìðý Ïðàâèòåëüñòâýìðý ÿ öIýêIý, ñý êúûçáãúýäýêIûó äè êúóýø áàëúêúýð ëúýïêúûì, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì èñ ïñîìè ãóôIýãúóý ïIàëúýìêIý - Áàëúêúýð ëúýïêúûì è êúýùIýðýùIýæûíûãúý ìàõóýìêIý ñè ãóàïýó ñîõúóýõúó. ÇàëûìûãúýêIý èðàãúýêIàóý ùûòà áàëúêúýð ëúýïêúûì ÿ àäýæü õýêóì êúûçýðàãúýçýæàð àêúûëûìðý çàõóàãúýìðý ÿ òåêIóýíûãúýì è äàìûãúýó óâàù. Èëúýñ ïùûêIóùêIý õàìý ùIûíàëúýì ùûòåëúà ãóãúóåõüõýìðý áýëûõüûìðý à ëúýïêúûð êúûçýôIèãúýùIàêúûì. ÊúûëúûêúóýêIà ãúýóíýõóíûãúý õüýëúýð êúûçýôIýìûùIýó, ëIûãúý õýëúó êúûçýðèíýêIðè ãóðûùIý êúàáçýõýð èIýó, è ìóðàäõýð ëýæüûãúýì õóýãúýïñàóý áàëúêúýð ëúýïêúûì àäýæü ùIû-

íàëúýì êúèãúýçýæðè ãúàùIýùIýð óõóýíûì æûäæýðó ïýðûóâýæàù. ÁëýêIà èëúýñèïùIõýì êúðèóáûäýó àáû íýñó çèóçýùIûæàù, çýòåóâýæàù èêIè ýêîíîìèêý ñîöèàëüíý çûóæüûíûãúýì è ëúàãàïIýùIýõýì õóýêIóàù. Áàëúêúýð ëúýïêúûì è êúýùIýðýùIýæûíûãúý ìàõóýð äý ïñîìè äè àäýæü óíàãúóýó ùûò, äýòõýíýðè äûêúûçûõýêIà ëúýïêúûìðý äûçýðûò äèíûìðý åìûëúûòàóý, íýì íàïIýð çýðèõúóìýì õóýäýó äûçûõóýñàêúûíó äè êúàëýí Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêý çýêúóýòûì è äåæêIè êúýùIýðýùIýæûíûãúýó óâàù. Àðàù ïñîìè äè êúýêIóýíóìêIý øýñûïIýð. Ìàõóýøõóýì èðèõüýëIýó áàëúêúýð ëúýïêúûì, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì èñ ïñîìè ñûíûâîõúóýõúó óçûíøàãúý áûäý, ìàìûðûãúý, åôIýêIóýíûãúý ôèIýíó.

ÊúÁÐ-ì È ÏÀÐËÀÌÅÍÒÛÌÐÝ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÝÌÐÝ ß ÃÀÇÅÒ ÃÀÇÅÒÀ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÁÐ 1924 ÃÚÝÌ È ÌÝÊÚÓÀÓÝÃÚÓÝ ÌÀÇÝÌ È 1 ËÚÀÍÄÝÐÝ ÊÚÛÄÎÊI

ÀÄÛÃÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ

¹52 (21.960)

2011 ãúýì ãúàòõýïýì (ìàðòûì) è 26, ùýáýò

ÁÀËÚÊÚÝÐ ëúýïêúûì è ãóôIýãúóýð äàIûãúûó àáû êúðèõüýëIàò ÊúÁÐ-ì è Ïðàâèòåëüñòâýì, Ïàðëàìåíòûì, ìèíèñòåðñòâýõýìðý âåäîìñòâýõýìðý, êúàëý, ðàéîí àäìèíèñòðàöýõýì, æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýõýì ÿ ëIûêIóýõýð, èíòåëëèãåíöýð. Ìàõóýøõóý ïøûõüûð «Áàëêàðèÿ» IóýðûIóàòýýòíîãðàôèå àíñàìáëûì è êúàôýêIý êúûçýIóàõàù. ÀäýêIý ïøûõüûð åçûãúýêIóýêIõýó Òðåòüÿê Òàòüÿíýðý Àòòàåâ Àçíîððý óòûêóð õóèò õóàùIàù ÊúÁÐ-ì è Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùI Ìåðêóëîâ Àëåêñàíäð .

Àáû çè ìàõóýøõóýð çûãúýëúàïIý áàëúêúýð ëúýïêúûì Ïðàâèòåëüñòâýì, Ïàðëàìåíòûì ÿ

ÓÝÐÄÎÊÚÓÝ Ëàíý.

Ñóðýòûð ÊÚÀÐÅÉ Ýëèíý òðèõàù.

Áàëúêúýð ëúýïêúûì è ìàõóýøõóýì òåóõóà òõûãúýõýì ôûêúûùåäæý 3-íý íàïýêIóýöIûì.

adyghe@mail.ru adyghepsale.ru

Àáû äåãúýïIåéòåé

ÊúÁÐ-ì è Ïðåçèäåíò Êúàíîêúóý Àðñåí «Àäûãý ïñàëúý» ãàçåòûì è ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è óïùIýõýì æýóàï èðåò

Àäûãý õýõýñõýì, Êàâêàçûì èñõýì ÿ öIý Iåé çýðàãúýIóì, «êúàãóïñûñà Ióýõóì» ÿòåóõóàóý - ÏùIý çûõóýñùI Àðñåí Áàøèð è êúóý! Ñý íàáäçýãóáäçàïëúýó ñûêIýëúîïëú íýãúóýùI êúýðàëõýì ùûïñýó àäûãý õýõýñõýì ùýíõàáçý, ýêîíîìèêý ïûùIýíûãúý ÿõóäèIýíûì õóýóíýòIàóý åáãúýêIóýêI ëýæüûãúýì, äè õýêóýãúóõýì ÿ ëIûêIóýó Ñèðèåì, Òûðêóì, Èîðäàíèåì êúèêIàõýð ùåáãúýáëýãúà çýõûõüýõýì ñûõýòàù, Ïóòèí Âëàäèìèð Õüýøèìèò ïàùòûõüûãúóýì ëýæüûãúý IóýõóêIý ùûùûIàì à êúýðàëûì óý ïùIûãúóó ñûíýêIóàù, òûðêó æûëàãúóý ëýæüàêIóýõýìðý õüýðû÷ýòûùIýõýìðý Èñòàìáûë óàçýðûùûIóùIàð ñè íýãó ùIýêIàù. Ñý ñûùûãúóàçýù Àäûãý ôIûùIý õàñýõýì ÿ óíýõýð Äàìàñêðý Êúåéñýððý, àíýäýëúõóáçýìðý ùýíõàáçýìêIý öåíòð Àììàí, «Íàðò-Ò»-ì è óíý à êúàëý äûäýì, àäûãýõýì ÿ ìóçåé Èçðàèëûì ùûù Êôàð-Êàìý êúóàæýì äàùIûõüûí ïàïùIý óè óíåé àõúøýêIý óàçýðûäýIýïûêúóàì. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì èñõýì ÿ ãóàïý õúóàù Íàëøûê êúàëý äýò åäæàïIý íýõúûùõüýì íýãúóýùI êúýðàëõýì ùûùó ùIýñ ñòóäåíòõýì óàçýðûõóýçàì êúðèêIóàõýð… À ïñîìè ÿ óæüêIý çûêúûçýêúóàõðè, «õýêóëIó çûçûãúýIó» öIýèìûIóý ãóýðõýð Èíòåðíåòûì åãúýëåÿóý êúûùûïòåõúóùIûõüûó õóåæüàù, óý «øýðäæýñ Ióýõó» æàIýó èðàõüýæüàð êúóóìûäçýó, «àð öIûõóèòI-ùûì êúàãóïñûñó êúûõàäçàóý» êúýïëúûòýó ÿãúýIóàù. - Ñý èêúóêIý ñè ãóàïýó íýãúóýùI êúýðàëõýì ùûïñýó àäûãý õýõýñõýì êúûçýðàãúýïýù Ióýõó ïñîìè ñûõýòù. Ñý êúûçãóðîIóý àõýð ÿ àäý õýêóæüûì êúûçýðûõóýïàáãúýð. Äý äè ùIûíàëúý äèñûæù, àáû êúûõýêIûó äè ðåñïóáëèêýì êúýêIóýíó å Íàëøûê ùåäæýíó çè ìóðàäõýì äàäýIýïûêúóíó, çàùIýäãúýêúóýíó äè êúàëýíó êúûçîëúûòý. Äûãúýãúàçý ìàçýì ñý «Ýêñïåðò-Þã» æóðíàëûì èíòåðâüþ åñòàóý ùûòàù. Àáû ñý ùûæûñIàù: «Óðûñõýìðý àäûãýõýìðý çýïýùIàãúýóâýíó õóùIýêúóõýð ùûIýìè, àáû çûðè êúèêIûíóêúûì, «øýðäæýñ Ióýõó» æûõóàIýðè êúàãóïñûñó åçûõüýæüàð çè ùõüýð çýòåìûñ öIûõó çûòIóùù. Ïýæù, Êàâêàç çàóýð ùûIàù, êúýìûõúóà ùûIýêúûì, àóý äý… ïùýäåéð äè ïëúàïIýó äîïñýó. Óýðàìûì ôûäûõüè öIûõóõýì ôåóïùIûò - õýò à Ióýõóì åãúýëåÿóý èãúýïIåéòåéð. Àáû íýõúûáýó èãúýïIåéòåéð öåíòðàëüíý ãàçåòõýìðý ÿçûíûêúóý «àíàëèòèêõýìðýù». Àáû è ùõüýóñûãúóýð ñè äåæêIý ãóðûIóýãúóýù, êúàãúýñýáýï Iýìàëûð íýðûëúàãúóù. Àð äè äåæ ùûIý ùûòûêIýð çýIàãúýõüýí, ëúýïêúûì ìûõúóìûùIàãúý òðàãúýIóêIûí ïàïùIý êúàãóïñûñó êúûõàäçà Ióýõóù». Ñý ñûò õóýäý åãúýëåèíûãúý Ióýõóìè ñðèáèéù. Äý ïñîìè äûùàëúõóà Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûð, äè êúýðàëûð ôIûóý äîëúàãúó. Äýòõýíý çû öIûõóìè õóýäýó, ñýðè àïõóýäý ëúàãúóíûãúýð ñè ãóì èëúù, àóý àáû è ëúýíûêúóýêIè åãúýëåèíûãúý ùûIýí õóåéêúûì. Ñý êúûçãóðîIóý à Ióýõóð äçàñýïýì ôIàIóíó ÿçûíûêúóý öIûõóáý õúû-

Äûãúóàñý

Íàëøûê Êúýðàë êîíöåðò ãúýëúýãúóàïIýì ùåêIóýêIàù Áàëúêúýð ëúýïêúûì è êúýùIýðýùIýæûíûãúýì è ìàõóýì òåóõóà ïøûõü äàõý.

È óàñýð ñîìè 3-ù

Àíýäýëúõóáçýð óíàãúóýì êúûùîæüý

ÃóôIýãúóýð çýäàIýò öIýêIý ïñàëúý ãóàïýõýìêIý çàõóèãúýçàù, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è Ïðåçèäåíò Êúàíîêúóý Àðñåí êúûáãúýäýêI õúóýõúóì êúåäæàù. Ïøûõüûð ÿãúýäýõàù, àáû êúðèõüýëIàõýì ÿ íýãó çðàãúýóæüàù óýðýäæûIàêIóý öIýðûIóýõýó Ãàçàåâ Àëèì, Çåóùý Iýóåñ, Òåêóåâ Àìóð, Æåòòååâ Çàóð, Ñîêúóð Îëüãý, «Àìèêñ» ãóïûì, «Êàáàðäèíêà» àêàäåìè÷åñêý, «Íàë öIûêIó» ñàáèé-íûáæüûùIý, «Òýð÷ êúýçàêúõýð» êúýôàêIóý àíñàìáëõýì, íýãúóýùIõýìè.

Òõüýìàõóýì òõóý êúûäîêI

áàðåãúàùIý IóýõóùIàïIýõýð çýðûõóùIýêúóð, àóý õúèéì óùIèêIûí ùûIýêúûì, çýõýùIûêI çûáãúýäýëú öIûõóó óêúýíýí õóåéù. Äè ùIûíàëúýì èñ ëúýïêúõýì ÿùûù äýòõýíýìè åçûì è òõûäýðý ùýíõàáçýðý èIýæù. Íîáý êúýñ äý ìàìûðó, äûçýãóðûIóýó äûïñýóàù, äÿïýêIè àïõóýäýó äûïñýóíóù. Àíýäýëúõóáçýìðý àð õúóìýíûìðý ÿ IóýõóêIý - Çýìàí êúýêIóýíóì õóýóíýòIà ïëúàïIý óèìûIýìý, íîáýðåé ãúàùIýð çýè ùûçó ùûòûíóêúûì. Àáûè êúûùûìûíýó, êúýêIóýí çèìûIýì è ãúàùIýìè ìûõüýíý èIýêúûì. Íîáýðåé ãúàùIýì è äåæêIý êúýêIóýíó çýìàíûì èIý ìûõüýíýì è ãóãúó ùûïùIêIý çûùûáãúýãúóïùý õúóíóêúûì áëýêIàì, òõûäýì, àáû ïûùIà ãóêúèíýõýì ÿ ìûõüýíýðè. ÊúûçýðûñëúûòýìêIý, ìûáäåæ äèãó êúýäãúýêIûæ õúóíóù Óèëüÿì ×åð÷èëëü ìûïõóýäý è ïñàëúýõýð: «Íýõú æûæüýó ôûçýïëúýêIûæûõó ôý íýõú IóïùIó ôè íýãó êúûùIýâãúýõüýôûíóù êúýêIóýíó çýìàíûì êúýõúóíóð». Êàâêàç Èùõúýðýì èñ ëúýïêú öIûêIóõýð (õýõàóý êúàïùòýìý - àäûãýõýð), õýãúýçûõü õýëúè õýìûëúè õóýäýóðý, êIóýäûæûíûì ùIûíýñàì ùõüýóñûãúóý Iýäæè èIýù. Àáû è ëúýíûêúóýêIý íýõúðè óåãúýãóçàâý ëúýïêú ùýíõàáçýõýð çýõýãúýøûïñýíûì, ëúýïêú çûùõüýùûêIûíûãúýõýð ãúýêIóýäûíûì õóýóíýòIà ãëîáàëèçàöýì è åáãúýðûêIóýíûãúýì äûùûïýùIýìûòûæûôûí çýìàí ìûãóâýó çýòåóâýíêIý çýðûõúóíóì. À Ióýõóð ïñîì ÿïýó åõüýëIàù àíýäýëúõóáçýì. Àð êIóýäûæìý, àáû èðèïñàëúý ëúýïêúðè ùûIýæûíóêúûì. Êàâêàç Èùõúýðýì ùûçåêIóý àäðåé áçýõýìè õóýäýó, àäûãýáçýìè óç õüýëúý êúûçýðåóýëIàð èêúóêIý ãóùIûõüýù. ÊúÁÐ-ì èñ àäûãý-

ãúóýì èðàãúýIýïõúóêIàù. ÇýðûõóàãúýôàùýìêIý, àáû ùõüýóñûãúóý õóýõúóàù ýíåðãîáëîêõýì ÿ ëúàùIýì ïñû êúûçýðèíàð - à ïñû èíàõýðàù ðàäèàöýð êúûçûõèõóðè. ÊúèùûíýìûùIàóý, ðàäèàöýì çýùIèùòà ïñûð ùûçýòðèõüàù åùàíý ýíåðãîáëîêûì è ìàøèíýõýð çûùIýò ïýøìè, àóý àð çýêIý ëýæüàêIóýõýð çäýùûIý ùIûïIýì èðàãúýIýïõúóêIûí õóýäýó øûíàãúóý õúóàêúûì. À áëîêûì äûãúóàñý ùðàãúýêIóýêIûíó ÿ ãóãúà ëýæüûãúýð çýòðàãúýóâûIàóý àðêúóäåéù. ßïîíèåì ÿäåðíý, ïðîìûøëåííý øûíàãúóýíøàãúýìêIý è IóýõóùIàïIýì è IýùIàãúýëIõýì õóàãúýôàùý à ðåàêòîðûì è áûäàïIýõýì ñýêúàòûøõóý èãúóýòàóý. Èóæüðåéóý êúûçýðàáæàìêIý, ãúàòõýïýì è 11-ì ßïîíèåì êúûùûõúóà ùIûõúåéìðý ïñû êúàùIýóàìðý õýêIóýäàóý êúàãúóýòûæàù öIûõó 10035-ðý, õúûáàðûíøýõýð 17443-ðý ìýõúó.

õýì ÿùûùó ïðîöåíò 20-ì íýáëàãúýð àäûãýáçýì èðèïñàëúýðêúûì, ïðîöåíò 30-ì åäæýêIýðý òõýêIýðý ÿùýðêúûì. Àïõóýäý ùûòûêIýì äûêúèêIûí ïàïùIý ñûò õóýäý õýêIûïIýõýð ùûIý? - Ëúýïêúõýì ÿ áçýõýð õúóìýíûìðý àáûõýì çåãúýóæüûíûìðý êúýðàëìè æûëàãúóýìè êúàïýùûò êúàëýí íýõú èí äûäýõýì ÿùûùù. «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì èñ ëúýïêúõýì ÿ áçýõýì ÿ IóýõóêIý» ÊúÁÐ-ì è Çàêîíûì èïêú èòêIý ðåñïóáëèêýì è åäæàïIý ïñîìè êúûùûçýðàãúýïýùàù åãúýäæýíûãúýì è ëúýïêúäèí Iûõüýì õèóáûäýó ñàáèéõýì ùIýíûãúý åãúýãúóýòûíûìêIý Iýìàëõýð. «2007 2011 ãúýõýì ëúýïêúõýì ÿ áçýõýìêIý çýðåäæý òõûëúõýð êúýãúýùIýðýùIýæûíûð» ðåñïóáëèêý ïðîãðàììý õýõàð ÊúÁÐ-ì Åãúýäæýíûãúýìðý ùIýíûãúýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì ùIýãúýõóýáæüàóý åãúýçàùIý èêIè à Ióýõóì ïñîðè çýõýòó ñîì ìåëóàíè 7,4-ðý ÿãúýêIóýäûíóù. Äè äåæ êúûùûçýðàãúýïýùà òâîð÷åñêý ãóïõýì çýõàëúõüàù àäûãý, áàëúêúýð áçýõýìðý ëèòåðàòóðýìðý çýðûðàãúýäæûíó ïðîãðàììýì è ìàðäýõýð. ÄûçýðåïëúûìêIý, à ïðîãðàììýð çýðàãúýçýùIýíó ïIàëúýì 2015 ãúýì íýñûõó ïûùýí õóåéóý êúûùIýêIûíù. Íîáýì èðèõüýëIýó: àíýäýëúõóáçýõýìðý ëèòåðàòóðýìðý çýðàäæ òõûëúõýð êúýãúýùIýðýùIýæàóý êúûäàãúýêIàù, àïõóýäýó ðåñïóáëèêýì è ëúýïêú øêîëõýì ÿ 1-5-íý êëàññõýì çýðûùðàãúàäæýì òåóõóà ìåòîäèêý òõûãúýó 50-ì ùIèãúóì çýõàëúõüàù; ðåñïóáëèêýì è øêîëõýì ÿ 1-2-íý êëàññõýì ùIýñõýì ÿùûùó àäûãýáçýìðý áàëúêúýðûáçýìðý çûìûùIýõýð çýðûðàãúýäæýíó òõûëúûùIýõýìðý ìåòîäèêý òõûãúýõýìðý êúûäàãúýêIàù; ðåñïóáëèêýì è øêîëó 10-ì (àäûãý øêîëó 8-ì, áàëúêúýð øêîëó 2-ì) ÿ 1-4íý êëàññõýì ùàãúýóíýõó ñàáèéõýð àíýäýëúõóáçýìðý óðûñûáçýìêIý çýùIûãúóó åáãúàäæý çýðûõúóíó ùIûêIýð; 2011 ãúýì êúðèóáûäýó 6-8-íý êëàññõýì ùIýñõýð åãúýäæýíûìêIý êúàãúýñýáýïûíó òõûëúõýìðý ìåòîäèêý òõûãúýõýìðý åëýæüûæó êúûäàãúýêIûíó ÿ ìóðàäù; àïõóýäýó 2015 ãúýì íýñûõó 9-11-íý êëàññõýì çýðûùðàãúàäæý òõûëúõýð êúàãúýùIýðýùIýæûí, çýðåäæý ýëåêòðîí òõûëúõýð êúûçýðàãúýïýùûí õóåéù. À Ióýõó ïñîìè ìû çýìàíûì åëýæüûð ðåñïóáëèêýì Åãúýäæýíûãúýìðý ùIýíûãúýìêIý è ìèíèñòåðñòâýðù. Àóý ãó ëúûâýçãúýòýíó ñûõóåéù ìû Ióýõóì è íýãúóýùI çû ëúýíûêúóýìè - àíýäýëúõóáçýì êúåæüàïIý õóýõúóð óíàãúóýðù. Àáû êúûõýêIûó çûùûáãúýãúóïùý õúóíóêúûì àíýàäýì, àíýøõóýõýìðý àäýøõóýõýìðý êúàáãúýäýõóý êúàëýíðè. ÀòIýìè, áçýð ñàáèéì íýõú ïñûíùIýó êúûçýðèùòýð êúýïëúûòýìý, à Ióýõóð äýãúýêIà çýðûõúóíóì åãóïñûñûïõúýù ñàáèéð ñàäûì êIóà íýóæüè. ÀäýêIý øêîëûì ùIýòIûñõüàì áçýð ãúýõóàóý êúèãúýñýáýïûôó åñýí ïàïùIý õýêIûïIý ïñîðè ùIýãúýêúóýí êúýùIûí õóåéù. (ÊIýóõûð 2-íý íàï.).

óíàôý êúèìûùòýìý å ýêîíîìèêýì õàìý êúýðàëõýì êúàóòIûïùà ùIûõóýøõóýõýð êúûIýðûìûõüýìý. Áåëîðóññèåð Óðûñåéì êúîëúýIó èäæûðè äîëëàð çû ìåëàðä ùIûõóýó èðèòûíó.

Ìû ìàõóýõýì

ñûõüýòûð êúðàãúýêIóýòûæûíóêúûì, Óðûñåéì è çýìàí ïùàëúýð ãúýìàõóý ëúýõúýíýì õóýãúýóâà ìàðäýì êúûòåíýíóù. t Òåàòðûì è äóíåéïñî ìàõóýù t 1917 ãúýì Íàëøûê ãúýçýùIàêIóý êîìèòåòûð êúûùûçýðàãúýïýùàù.

Ä óíåéì è ùûòûêIýíóð: «meteonovosti.ru» ñàéòûì êúûçýðèòûìêIý, ìàùIýó ïøý òåëúûíóù, ïùûõüýùõüý õóýt Äóíåéì è êúàëý íýõú èí êóýäûì ùåêIóýêIûíóù êIóýó äóíåé ùûòûêIýð íýõú «ÙIûì è ñûõüýò» çûôIàùà êúûçýIûõüýíêIý õúóíóù. Ióýõóãúóýð - ñûõüýò 20-ðý Õóàáýó ìàõóýì ãðàäóñ 19, äàêúèêúý 30-ì ùûùIýäçàóý æýùûì ãðàäóñè 6 ùûIýíóù. çû ñûõüýòêIý ñûò õóýäý óýçÃúàòõýïýì è 28, äûãúýðè äýíý ùIûïIè Iýìàáëûùõüý ëûíøàãúýêIý ôIýêIà ùIàãúýíýíóêúûì. À àêöýð ÿïýó ÑèätÊèòàéì è Òèáåòûì ùûïñýíåé (Àâñòðàëèå) 2007 ãúýì óõýð ïùûëIûïIýì êúûùèãúàòõýïýì è 31-ì ùåêIóýêIûæàóý ùûòà ìàõóýù. êIàù. tÁàíãëàäåø ÖIûõóáý Ðåñ- tÈëúýñ 235-ðý è ïý Ìîñêâà ïóáëèêýì è ëúýïêú ãóôIý- ùàóõóàù Òåàòð Èíûð. ãúóýù - 1971 ãúýì êúýðàë tÃúàòõýïýì è 28 - ìýëûæüûõüûì è 1-õýì Æåíåâý (ØâåéÙIûõóý ùõüýõóèò -õúóàù öàðèå) ùåêIóýêIûíóù Iýùý êúèìûùòýìý... ãóùIýãúóíøýõýì òåóõóà êîíÄóíåéì è ùûòûêIýíóð: âåíöýì è ýêñïåðò êúýðàëõýì Áåëîðóññèåì è ýêîíîìèñò «meteonovosti.ru» ñàéòûì ÿ ïðàâèòåëüñòâý ãóïõýð çûõýöIýðûIóý Ðîìàí÷óê ßðîñëàâ êúûçýðèòûìêIý, íîáý ìàùIýó òûíó çýIóùIý. äûãúóàñý «ÐÈÀ ÍÎÂÎ- ïøý òåëúûíóù, êúåøõ-êúåñ ÑÒÈ» õúûáàðåãúàùIý Ióýõó- ùûIýíóêúûì. Õóàáýð ìàÄóíåéì è ùûòûêIýíóð: æýùûì ùIàïIýì çýðûùûæèIàìêIý, à õóýì ãðàäóñ 17-ì, «meteonovosti.ru» ñàéòûì êúû«êúýðàëûì è ëúýïêú àõúøýð ãðàäóñè 5-ì íýñûíóù. çýðèòûìêIý, ìàùIýó óýøõ êúåøïóä õúóíûì õóýìûêIóýíêIý õûíóù. Õóàáýð ìàõóýì ãðàäóÃúàòõýïýì è 27, Iýìàë èIýêúûì», àóý õàìýùI ñè 7-ì, æýùûì - çû ãðàäóñûì íýòõüýìàõóý êúèêI êðåäèòõýì à Ióýõóð øûñûíóù. 123456789012345678901 íàãúóýíøý ÿùIûôûíóù. 123456789012345678901 Àáû ùûãúóýìè, Áåëîðóñ- tÓðûñåé Ôåäåðàöýì è ùIû- 123456789012345678901 ÏëIàíýïýð çûãúýõüýçûðàð Ðåàêòîð ñèåì è àõúøý õúóìàïIý Iýíà- íàëúý ïñîðè ãúýìàõóýì è çý- 123456789012345678901 ÃÚÓÙIÎÇàðèôù. 123456789012345678901 øûíàãúóýõýð òIýì è IýùIàãúýëIõýì êúûçý- ìàí ïùàëúýì õóýêIóýíóù æýùûì ñûõüýòè 2-ì ñûõüýò ðàãúýëúàãúóìêIý, ùûòûêIýð ïñîðè äàêúèêúý 60-êIý ÿïý «Êèîäî» õúûáàðåãúàùIý õüýëúý äûäý õúóíóù, ïðàâèÀáû äåãúýïIåéòåé IóýõóùIàïIýì êúûçýðèòûì- òåëüñòâýì äåâàëüâàöýì è èðàãúýùûíóù. Áæüûõüýì êIý, ðàäèàöýì è ïùàëúýì çýËúýïêú Ióùûãúý: ðûçèIýòàì êúûõýêIûó, ßïîíèåì è «Ôóêóñèìà-1» àòîì ÍýãúóýùIûì è óíý óèñ íýõúðý, ýëåêòðîñòàíöûì è ëýæüûãúýð çýòðàãúýóâûIýðè, àáû óè Ùýáýò êúûäýêIûãúóý óè áæýùõüýIó áæýùõüýIó óòåñûæìè óòåñûæìè íýõúûôIù. íýõúûôIù. ùûIý ïñîðè ùIûïIý øûíà-

Óíàôý çûùIûíóð

Ëèâèåì ùåêIóýêI çàóýì è óíàôýð ÍÀÒÎ-ì çýðûðàòûæûì äûãúóàñý ùûõüýò òåõúóàù àáû è ëIûêIóý Ëóí÷åñêó Îàíý. Àóý, æóðíàëèñòõýì ùåïñàëúýì, àáû êúèãúýëúýãúóàêúûì ÍÀÒÎ-ì õýò êúýðàëõýì ùûùó äýòõýíýì è äçýçåøýõýðàìè Ióýõóð çûIýùIàëúõüýíóð. ÊúûçýðûõèãúýùàìêIý, àð Òûðêóì, ÑØÀ-ì å à êúýðàëõýì ÿùûùó äýòõýíýìè è ãåíåðàëó êúûùIýêIûôûíóù. Ëèâèåì ùåêIóýêI çàóýð àëüÿíñûì IýùIýëúõüýíûì è óíàôý ïûóõûêIàð íîáý å ïùýäåé êúàùòýí õóåéù. Çûù ãóðûIóýãúóýð: Ôðàíäæûìðý Èíäæûëûçûìðý êúàãúýõúåÿ çàóýì è óíàôý ùIûíûì è Ióýõóõýìè ÑØÀ-ð çýðûõúóêIý íýõú ïñûíùIýó êúûïûêIûíûì õóùIîêúó. ÈòIàíè, àáû çûõóèãúýøý÷ûæûí õóåéù áëûùõüý å ãúóáæ õúóõó - à ìàõóýõýì ÿçûõýçðàù ÍÀÒÎ-ì óíàôý ùIûí ùûùIèäçýíóð.

Ãúàòõýïýì è 26, ùýáýò

Äîìáåé êúûõàõ ÊÚÝÐÝØÅÉ-ØÝÐÄÆÝÑ. Ãúàòõýïýì è 27 30-õýì áãû-ëûæý ñïîðòûìðý ñíîóáîðäûìêIý Êúýðýøåé-Øýðäæýñ Ðåñïóáëèêýì è ÷åìïèîíàò çýIóõà Äîìáåé ùåêIóýêIûíóù. ÇÝÕÜÝÇÝÕÓÝÌ õýòûíóù Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì, Îñåòèå ÈùõúýðýÀëàíèåì, Êðàñíîäàð, Ñòàâðîïîëü êðàéõýì ÿ ñíîóáîðäèñò íýõúûôIõýð. Çýïåóýð ÿ íûáæü åëúûòàóý ãóïèòIó ãóýøàóý åêIóýêIûíóù.

ß çýõóùûòûêIýð çýôIîóâýæ ÀÁÕÚÀÇ. Æåíåâý ùåêIóýêI çýïñýëúýíûãúýõýì Àáõúàçûì è öIýêIý õýò ×èðèêáý Âÿ÷åñëàâ ÎÎÍ-ì è ãåíåðàëüíý ñåêðåòàðûì è ëIûêIóý Òóðóíåí Àíò IóùIàù. Àõýð ùûçýïñàëúýì Êàâêàç ÀäðûùIûì ùûòûêIýð ùåãúýôIýêIóýíûì è õýêIûïIýõýð çûõàëúãúóýõýìêIý çýäýãóýøàù. ÀÁÕÚÀÇÛÌÐÝ Êóðæûìðý ÿ çýõóùûòûêIýð Iýìàë èìûIýó çýðûçýôIýóâýæûíóð æèIàù ×èðèêáý. Àð çè ùõüý õóùûòûæ êúýðàëûãúóèòIûì ÿêó äýëúûíó çýõóùûòûêIýó çýðûùûòûíóðè êúèãúýëúýãúóàù. «Ïýæù, àð ùûçýôIýóâýæûíó çýìàíûð êúýñàêúûì, àóý àáû äûòîëàæüý, à Ióýõóð çýòåóâýíóè äîãóãúý», - êúûõèãúýùàù àáû. ÓÝÐÄÎÊÚÓÝ Æåíÿ.

Øýðýäæ êóåé

Ïñîì ÿïý èãúýùûïõúýõýð

ÍûáæüûùIý óíýãúàùIýõýð ïñýóïIý òýìýìêIý êúûçýãúýïýùûíûì ÿ çýôIýêI ïñîðè èðàõüýëIý Øýðýäæ êóåé àäìèíèñòðàöýìðý ñîöèàëüíý çûóæüûíûãúýìêIý ðàéîí óïðàâëåíýìðý. ÊÚÀÏÙÒÝÌÝ, èóæüðåé èëúýñèòIûì óíàãúóý 20-ì ÿ óíýõýð çûõóåé õóýãúýçýíûìêIý çûùIàãúýêúóàù. 2008 - 2010 ãúýõýì êúðèóáûäýó ÿ ïñýóïIýõýð õóçýðàãúýïýùûæàù çàóýì õýòàõýó, çè ùõüýãúóñý çàóýì õýêIóýäà ôûçàáýõýó, èäæûáëàãúý äóíåéì åõûæà âåòåðàíõýì ÿ ùõüýãúóñýõýó öIûõó 18-ì. Ãóëúûòýíøý õúóðêúûì ñàáèé íûêúóýäûêúóý çèIý óíàãúóýõýðè. Ìûáûõýì ÿùûùó öIûõó 21-ì çûùIàãúýêúóàù, àðùõüýêIý çûäýIýïûêúóí õóåéóý ÿãúýáåëäæûëàõýì ÿ áæûãúýð òIóêIý íýõúûáýù. Êóåé óíàôýùIõýð íîáý çûòåãóçýâûõü Ióýõó íýõúûùõüýó êúàãúýëúàãúóý àäý-àíý çûùõüýùûìûòûæ ñàáèé çåèíøýõýì ïñîì ÿïýó ïñýóïIý ÿòûíûð. ÇýãúýòIûëúýêIûïIý çèìûIý ìû Ióýõóì òåóõóàóý êúýðàë áþäæåòûì êúûõýêIûó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì êúûõóàóòIûïùà àõúøýì ùûùó Øýðýäæ ðàéîí àäìèíèñòðàöýì è áþäæåòûì ñîì ìåëóàíè 3-ì ùIèãúó êúûõóõàëúõüàù èêIè ñàáèé çåèíøýó 5-ì àáûêIý ôýòýð õúàðçûíýõýð êúûõóàùýõóàù. Ìû çýìàíûì ïñýóïIýì è Ióýõóð äè ðåñïóáëèêýì ùûçýïýóáûäàù. Àïõóýäý ùûòûêIý ãóãúóìè åìûëúûòàóý, Øýðýäæ ùIûíàëúýì õýêIûïIýó ùûIýð êúåãúýñýáýï, àðûíøàìè ãúàùIýì ëúýíûêúóý ïñîìêIè êúûçûïèêIóõüà àäý-àíýíøýõýì çûùIàãúýêúóýí ïàïùIý. ËÚÎÑÒÝÍ Ìóçý. Ìàõóýãúýïñ

Ìàëúõúýäèñ


2 2

¹52 (21.960)

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 26

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ ÀÄÛ

12 12 12 Ïøûõü 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 öåíòðûì, íýãúóýùIõýìè ÿòåóõóàóý ÊúûçûõýêIàð êúûáãóðûIóýíó ãóãúóù, 12 (ÊIýóõûð. ÏýùIýäçýð 1-íý íàï.). 12 - Äûçýðûò èëúýñûì ãúàòõýïýì è 15-ì àóý àð ÿùûãúóïùýæûïàù. ÊúÁÐ-ì è 12 Äèíûð òåãúýùIàïIý ÿùIóðý öIûõóõýð Óý ÿïý ìûâýð ùûáãúýòIûëúàù Íàëøûê ÒõàêIóýõ ýì ÿ ñîþçûì õý òõýì èëúýñèòI 12 12 çýðàóêIûì, ÊúÁÐ-ì òåððîðèñòõýð êúàëýì äàùIûõüûíó äèí-åäæàïIý öåíò- è ïýêIý ó àùûõóýçàì Ó ý æûïIàóý ùûòàù 12 12 çýðûùàãúýêIóýäûì ÿòåóõóàóý ðûð çäýùûòûíó ùIûïIýì. 1991 ãúýì äè à ñàóãúýòõýð ÿòó ùIàäçýæûíó… 12 - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì èñõýì ÿùû- êúýðàëûì ìýæäæûòó 100-ì íýáëàãúý - Øý÷ õýìûëúó, åãúýäæýíûãúýì è ìû- 12 ùó çûìè è ôIýù ïõóýùIûíóêúûì ðåñ- èòàóý àðàù, çû ìóñëúûìýí åäæàïIè çàêúó ýó, ãúýñýíûãúýìêIè ãúó àçäæ ýìðý 12 Ñýõúóðîêúóý Õüýóòèé Ïðàâèïóáëèêýì è ìóñëúûìýíõýì ÿ ïàøý Ïùû- ùûIàêúûì. Èäæûïñòó Óðûñåéì ìý æ- ëèòåðàòóðýìðý ÿ ìûõüýíýð èíù. Àáû 12 12 «Êàáàðäèíêà» êúýôàêIóý ãóïûð. õüýùIý Iýíàñ, ÊúÁÊúÓ-ì Êàâêàç Èùõúý- äæûòó 7000-ì ùIèãúó, äèí åäæàïIý çý- êúûõýêIûó êúýðàëûð õóùIîêúó öIûõóï- 12 òåëüñòâýì è ÙIûõü òõûëúõýð åò. ðýì è ëèòåðàòóðýìðý ôîëüêëîðûìêIý ìûëIýóæüûãúóýó 95-ðý, óíèâåðñèòåòó 7 ñýð çûãúýäàõý, êúûçýùIýóâý ùIýáëýì 12 12 è êàôåäðýì è óíàôýùI ïðîôåññîð ÖIû- ùîëàæüý. Äè äèí-åäæàïIý öåíòðûì 2013 ùàïõúý ÿõóýõúóí èäæûðåé öIûõóõýì ÿ 12 Ãúàòõýïýì è 24-ì Íàëøûê 12 ïIûíý Àñëúýí ñûìý èðàãúýêIóýêI ëý- ãúýì ùåãúýæüàóý ùIýíûãúý ùûçðàãúý- õüýë-ùýíûð ùûãúýïñà, õóäîæåñòâåííý 12 æüûãúýì ùIûíàëúýì ùûIý ùýõóðûëà- ãúóýòûíóù Êàâêàç Èùõúýðýì è ùIûíà- Iýçàãúûøõóý çûõýëú ïðîèçâåäåíýõýð 12 äýò Êúýðàë êèíîêîíöåðò ãúýëúý12 ãúóàïIýì ùåêIóýêIàù Ùýíõàáæüý òåððîðèñòõýì ÿ äåæêIý øûíàãúóý ëúý ïñîìè ùûù ùIàëýãúóàëýì. ùûIýíûì. ãóýð ïûëúàóý ùûòàóý. Àõýð äèíûð òåÀòIý øý÷ êúûòóìûõüýæó æûïIý õúóÀáû êúûõýêIûó äý çýòåäãúýóâýæûíóù 12 12 çýì è ëýæüàêIóýì è ìàõóýì òåóãúýùIàïIý ÿùIðè ÿóêIàóý àðàù. Àïõóýäý íó à åäæàïIýùIýð ìóñëúûìýí äèíûì è êúýðàëûì òâîð÷åñêý èíòåëëèãåíöýì 12 õóà ïøûõü äàõý. Àáû êúðèõüýùIýïõúàäæàãúýõýð ùIûçýõàùIûõüàðè çè ñóííèò ìýñõüýáûì è õàáçýõýð ïõûãúý- çýðûçûùIèãúàêúóý Iýìàëó ùõüýóñû- 12 12 ëIàò ÊúÁÐ-ì è Ïðàâèòåëüñòâýì, ìóðàäõýð èñëúàìûì è õàáçýõýð òåêI êIûíûìêIý öåíòðó çýðûóâûíóð? ãúóýíøýó äàäçûõûæàõýð-àáûõýì 12 Ïàðëàìåíòûì, ìèíèñòåðñòâýèìûIýó ãúýçýùIýíûì çûêIè ïûìûùIà - Öåíòðûð êúûùIûçýðàãúýïýùûð çû- ÿùûùù ëèòåðàòóðýìðý ãúóàçäæýìêIý 12 õýìðý âåäîìñòâýõýìðý ÿ 12 ùIýïõúàäæàùIýõýì æûëàãúóýìðý âëàñ- òåóõóàð à ìóðàäûðù èêIè äý êúàðó ïñî- Êúýðàë ñàóãúýòõýðè. Iýìàë èìûIýó à Ióý- 12 ëIûêIóýõýð, çè ìàõóýð çûãúý12 ëúàïIýõýð, íýãúóýùIõýðè. òûìðý ÿãúýøûíýí ïàïùIýù. ðè åòõüýëIýíù àð ãúýçýùIà õúóí ïàïùIý. õóð 2011 ãúýì êúýòIýòûæûíóù. 12 ÀòIý àïõó ýäý èêIàãúýð êúûçýäíýêIûí, Äèíûì õóýôàùý ãóëúûòý õóýùIûïõúýù. 12 ùýíõàáçýì è ëýæüàêIóýõýð ÿãúýëúàïIýó 12 ÊúÁÐ-ì è «Àäûãý Õàñý» òåððîðèçìýð äè ðåñïóáëèêýì ùûäãúý- Àð êúýðàëûì è óíàôýùI íýõúûùõüý12 ÏÐÎÔÑÎÞÇÕÝÌ ÙýíõàáÎÎ-ì êúûõèëúõüàõýð êIóýäûí ïàïùIý Ióýõó ïûóõûêIàõýð òå- õýìè âëàñòûì è ëýæüàêIóýó ùIûíàëúý12 - 2011 ãúýì ùIûøûëýì è 17-ì Áàõú- 12 çýìêIý ÿ óíýì è ðåæèññåð íýãóøõóàóý ùûçûôIýäãúýêIûíóð ñûòûì õýì ùûIýìè êúàãóðîIóý. Êúýðàëûì è óíà12 ùûãúóý? Ñûòûì ùûãúóý ÖIûïIûíýð, ôýùIõýì àïõóýäý ãóëúûòý çýðàõýëúûì, ñýí ðàéîíûì ùûù Èñëúýìåé êúóàæýì è 12 õúûùõüý Ãóìý Ìàðèíýðý ÏùûõüýùIýð, Ìàìáýòûð, Õüýùûêúóåéð, Èïùý ùIûíàëúýì ùûIý ùûòûêIýì òýìý- ëIûêIóý õýì Ïðàâèòåëüñòâýì è Óíýì ùà- 12 «Õüýòõýð» óýðýäæûIàêIóý ãóõàáçýõúóìý îðãàíõýì ÿ ëý æüàêIóý ó, ìó çýðûáãúýäûõüýì è ùûõüýòù Èñëúàì äåáãúýêIóýêIà çýIóùIýì ùûòåïñýëúûõüàù 12 ïûì õýò Áý÷ Àçýìýòðý èðàãúýêúûçýðûãóýêI öIûõóó 70 íýãúàáý çûIý- öåíòð óõóýíûìêIý óíàôý êúûçýðàùòàð. êúóàæýì è Íýõúûæüõýì ÿ ñîâåò êúûçý- 12 12 êIóýêIà ïøûõüûì ÿïý ïñàëúýð ùIýêIóýäà ëIûóêIõýð çûõóýôýùýí æý- Èäæû ùIàëýãúóàëýì äèí ùIýíûãúý äè ãúýïýùûíûì, ÊúÁÐ-ì è ñàáèé, ùIàëý- 12 ùðàòàù ÊúÁÐ-ì è Ïðàâèòåëüóàïûì ùðàøýëIýíóð? äåæ ùûçðàãúýãúóýòûôûíóù, àáû ãúóàëý çýãóõüýíûãúýõýð çýôIýãúýóâýæû- 12 12 - ÀòIý àõýð õ ýò çýðàí çûõó ýõúóàð? Äýò- ïàïùIý íýãúóýùI êúýðàëõýì ìûêIóýó. Äó- íûì, øêîëõýì àäûãý õàáçýð, áàëúêúýð- 12 ñòâýì è ÓíàôýùIûì è êúóýäçý õýíýðè èãóðý è ïñýðý åòàóý åëýæüûðò íåéì åõûæà ÏùûõüýùIý Iýíàñ õüýæûì- õýì ÿ òàó àäåòûð, èñëúàìûì è òõûäýð 12 Ñýõúóðîêúóý Õüýóòèé. Àð êúå12 öIûõóáýì ÿ çýõýùIûêIûìðý ùIýíûãúýìðý ðý ñýðý äûçýùIûãúóó ìûçý-ìûòIýó äåï- ùåãúýäæûíûì õóýóíýòIàóý äý êúûõýòëú- 12 äæàù Ùýíõàáçýì è ëýæüàêIóýì õýãúýõúóýíûì. ÌóðàäûôI ôIýêI àáûõýì ëúàù êúýðàë çýìûëIýóæüûãúóýõýì ùûIý õüàõýì. À Ióýõóõýð âëàñòûì äèIûãúðý? 12 è ìàõóýìðý Òåàòðûì è äóíåé- Ðåñïóáëèêýì ñàáèé, ùIàëýãúóàëý çý- 12 ÿãó èëúàêúûì. ÏùûõüýùIý Iýíàñè ÖIû- àïõóýäý IóýõóùIàïIýõýì ÿ àðõèòåêòóðý 12 ïñî ìàõóýìðý ÿòåóõóàóý ÊúýïIûíý Àñëúýíè çûõóùIýêúóó ùûòàð åçû- ãúýïñûêIýì. Äý äè ìóðàäù öIûõóõýì ÿ ãóõüýíûãúýõýð ùûIýù. Ïñàëúýì ïàïùIý, 12 áýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è õýì ÿáãúýäýëú ùIýíûãúýð ùIýáëýì èðà- çýõýùIûêIûð êúýIýòûíûìêIý, äèíûì õóå- Ñàáèé çýãóõüýíûãúýõýì ÿ ñîþçûì ùIàëý 12 12 Ïðåçèäåíò Êúàíîêúóý Àðñåí à òûíûðù. Ñûò êúåìûçýãúûó õýëúûð ãúýäæýíûìêIý çûõóåèíó èíôðàñòðóêòó- öIûêIóðý õúûäæýáç öIûêIóó ìèí 50-ì 12 IýíàòIýõýì Ióòõýì çýðûçàöIûõóáý ìàõóýøõóýõýð óòõýì êúûùû- ðýêIý êúûçýãúýïýùà èäæûðåé öåíòð íýáëàãúý êúûçýùIåóáûäý. Àáûõýì íý- 12 12 õóèãúàçýì, êIýëúûêIóýó Ïðàâèçýáãúýïýùûíûì, ùIàëýãúóàëýð êúûçû- òùIûíó. Àáû öIûõó ìèíè 3-ì ùåãúýæüà- õúûáýó ÿãúýçàùIýð ïñàïàùIý Ióýõóõýìðý 12 òåëüñòâýì è ÙIûõü òõûëúûð õýêIà ëúýïêúûì è òõûäýìðý ùýíõàáçýì- óý ìèíè 5-ì íýñ ùIýõó ýíóù. Óõóýíûãúý åçûõýì ÿ ôIýôIûíûãúýêIý êúûçýðàãúý- 12 çûõóàãúýôýùàõýì ÿðèòûæàù. ðý ùûãúóàçý ïùIûíûì?! Àð ìàæóñèé èíûð èðàãúýæüýí ïàïùIý äãúýòIûëúà ïýù äýIýïûêúóíûãúýõýìðýù. Áàëè- 12 12 äèíûì äûõóýêIóýæûíó äûõóåçûäæý ÿïý ìûâýð ëúýïêúõýì ÿ çýíûáæüýãúó- ãúûïIý èóâàõýì ÿ ùIàëýãúóàëý çýãóõüý- 12 Àïõóýäý ãóëúûòýð ëúûñàù ñàIóýõóêúûì, àòIý äûçýðûãóøõóàïõúý äè ãúýìðý äèí çýãóðûIóýíûãúýìðý ÿ êúå- íûãúýõýðè ìûìàùIýó ùûIýù. Àóý óý 12 12 áèé ìàêúàìý åäæàïIý ¹3-ì è òõûäýù. Äè ëúýïêúûì è áëýêIàð êúó- æüàïIýó óâûíó äûùîãóãú, ñûòó æûïIýìý, æûïIàìêIý ñûàðýçûù, àõýð íýõúûáýó 12 óíàôýùI ÕüýIóïý Ìàðèòý , Ìóëåéù èêIè ùIýáëýùIýð àáû ùIýïIûêIûí, äèí ïñîìè êúûçûõóðàäæýð ãóàïàãúýì- ùûòûí, ëýæüûãúýõýðè íýõú êóïùIà- 12 12 çûêý òåàòðûì è óýðýäæûIàêIóý ôIýó, çýìàíûì êúèãúýóâõýì ÿòåùIûõüàóý 12 Ìàìáýò Ìàäèíý, Ióàùõüýìàõóý äè ðåñïóáëèêýð çýôIýóâýíûìêIý ëý- ðý ìàìûðûãúýìðýù. ÇýIóùIýì êúðèõüýëIàõýð. èðàãúýêIóýêIûí õóåéù. Àðàù ïðîãðàì- 12 ðàéîíûì è ìóçåéì è óíàôýùI æüûãúýøõóý äýçûãúýêIà öIûõóõýð ùàïËèòåðàòóðýìðý ãúóàçäæýìðý ìý çûáæàíý êúûùIàùòàð, ñûòó 12 õúýó êúàõóýõüûí õóåéù. Iýíàñè çûòå12 Ýòåçîâý ÔàòIèìý, ÊúÁÐ-ì Ùýíÿ ëúýíûêúóýêIý ÊúÁÐ-ì è Êúýðàë æûïIýìý, ìû Ióýõóð ëúýíûêúóý êóýäêIý 12 õàáçýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì è çýðàõóèùIûð êúûõèãúýùðè, êúàõüûìêIý àõýð ÿ IýíàòIýõýì óíýõýì, òâîð÷åñêý çýãóõüýíûêIóýäàð èñëúàì äèíûì è ìýñõüýá òýìý12 ñàóãúýòõýì ÿ IóýõóêIý çûáãúýäûõüýïõúýõýì ÿùûùù. Ïñàëúýì 12 ìûð ïõèãúýêIûíó ÿóæü çýðèòàðù. Àðàù - Ëúýïêúõýð çýãóðûãúýIóýíûì õóýó- ïàïùIý, 2015 ãúýì íýñûõó ÿãúýçýùIýíó 12 êúýðàë êèíîâèäåî IóýõóùIà- Ïàðëàìåíòûì è ÙIûõü òõûëú- ïõóïýðûòûíóòýêúûì. Àóý ãúýõýì, òåëåâèäåíýì ùûëàæüýó, õóàìûãúýãúóàð. Àóý à ïñîðè äè ùýíõàáïIýì è óíàôýùI Ìýêúýíåé Àëü- õýìêIý ÿãúýïàæýõýì ÿ öIý êúðè- óùIýóïùIýìý, çûõóåäæà IýùIà- ùýíõàáçýìðý ãúóàçäæýìêIý çýìðý äè òõûäýìðý ÿïûùIàù èêIè àõýð íýòIàóý Ñîâåò Ñîþçûì ùðàãúýêIóýêIà «ÊúÁÐ-ì è ùIàëýãúóàëý» ðåñïóáëèêý 12 12 Ióàù. Àõýð Êóëèåâ Êúàéñûí è ãúýð ôIûóý çýðàëúàãúóð, íý- åäæàïIýõýì ÿ ãúýñàêIóýó, íýõúóìýíûì äý äûùIýáýíûíó äè êúàëýíù. ïîëèòèêýì êúèãúýñýáýï Iýìàë õýõàõýì ïðîãðàììý õýõàì ïñîðè çýõýòó ñîì ìå- 12 áåðò ñûìý. - ÊúÁÐ-ì è ÿïý Ïðåçèäåíòó öIýð çåçûõüý Áàëúêúýð êúýðàë ãúóýùIêIý ÿõúóýæûíó çýðûõó- ãúóýùI IýíàòIýõýìè ïýðûò öIûÀïõóýäý ùIýïõúàäæàãúýì èìûãúý- ÿùûùó ùûòàù ëèòåðàòóðýìðý ãúóàç- ëàðä íûêúóýì íýáëàãúý òðàãúýêIóýäý- 12 12 ïIåéòåéóý ðåñïóáëèêýì çû öIûõóè èñ- äæýìðý ÿ IýíàòIýì ùàò ñàóãúýòõýð. Ñàó- íóù. ÓíýòIûíûãúý êó ýä çèIý à ïðîãðàì- 12 ùûòà ÊIóýêIóý Âàëåðèé «Ùýí- äðàìý òåàòðûì è ëèò÷àñòûì è ýìåéð íýõúûáýì çýðûæàIýíóì õóó 70-ì íýñûì. ÃóôIýãúóý ïøûõüûð ÿãúýäýêúûì. Àõýð êúûçýíýêIûíûìêIý Ió ýõó- ãúýò íýõúûùõüýò Ëåíèí ñàóãúýòûð ìýì êúûùûãúýóâà êúàëýíõýì ÿùûùù 12 õàáçýìðý ãúóàçäæýìðý öIûõó- óíàôýùI Êóëèåâý Ýëèçýò, Ùî- øý÷ êúûòåñõüýðêúûì, - êúûãúóý ïûóõûêIàù ÊúÁÐ-ì è ùIûíàëúýì (Äæàëèëü Ìóññà, Àóýçîâ Ìóõúòàð, Ãîí- ùIàëýãúóàëý öåíòðõýìðý êëóáõýìðý 12 12 áýì è íàïýù, àáûõýì ÿ ëýæüà- äæýíöIûêIó Àëèé è öIýð çåçû- ùIèäçàù è ïñàëúýð Êúýáýðäåé- õàù «Êàáàðäèíêà» êúýðàë àêàòåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý ùûòûêIýì è ÷àð Îëåñü, Àéòìàòîâ ×èíãèç, Ãàìçà- êúûçýãúýïýùûíðè. Èäæûáëàãúý àïõóý- 12 êIóýõýð - íàáäçýù» çýðûæèIàóý õüý Êúýáýðäåé êúýðàë äðàìý òå- Áàëúêúýðûì ùýíõàáçýìêIý è äåìè÷åñêý àíñàìáëûì è êúýôàõàáçýð çýðûùàãúýóâàð. Ìû çýìàíûì õà- òîâ Ðàñóë, íýãúóýùIõýìè èðàòàù). äý öåíòð Áàõúñýí ðàéîíûì êúûùûçýIóà- 12 êIóýõýì, Ìóçûêý òåàòðûì è ëýìèíèñòð Ôûðý Ðóñëàí. Àïùûòàð êóýäûì ÿùIýæ êúûùIýàòðûì è àêòåð Ìûñîñò Âàäèì, 12 áçýõúóìý îðãàíõýð æûäæýðó ìýëàæüý. ÑÑÑÐ-ì è Êúýðàë ñàóãúýòûð õóàãúýôý- õàùè, àáû ãúýñýíûãúý ëýæüûãúýð õóà- 12 êIûíù, - æèIàù Ñýõúóðîêúóýì. Äçýëûêúóý ðàéîíûì è Äçýëûêú- õóýäýóè ãóàïýù ùýíõàáçýì õó- æüàêIóýõýó ÓÔ-ì ùIûõü çèIý è ÙIýïõúàäæàùIýõýì ÿ íýõúûáàïIýð õýò- ùàù Àäûãåéì ùûù ÊIýðàøý Òåìáîò , áæüó åãóãúóó ùðàãúýêIóýêIûíó äûùî- 12 - Ñè ãóàïýó íîáý ñîõúóýõúó à óýêúóàæý æûëýì ÙýíõàáçýìêIý ýëàæüý, àáû ñýáýï õóýõúó Ióýõó- àðòèñò Òàøëî Àëèé, ÊúÁÐ-ì ìè êúàõóòàù. Õàáçýð ÿãúýòêIèÿ íýóæü, áàëúêúýð Êóëèåâ Êúàéñûí, êúàëìûêú ãóãú. Ïðîãðàììýì êúûùûãúýëúýãúóàù 12 12 àáûõýì ÿùûù êóýä ÿóêIàù. Äý àõýð ìû- Êóãóëüòèíîâ Äàâèä, àâàð Àëèåâý Ôàçó, ùIàëýãúóàëýì ÿäýëýæüýíó IýùIàãúýëIõýð 12 ïñàëúý äàõýõýð çûõóýôàùý äû- è óíýì óýðýäûìðý êúàôýìêIý è ùIàïIýõýðè öIûõó ùõüýõóýõý- ùIûõü çèIý è àðòèñò Áàòûð Ìóçý-ìûòIýó êúûõóåääæàù çûùIýãóïñûñû- Êúýáýðäåéì ùûù Òåìûðêúàí Þðèé, ãúýõüýçûðûíðè - ùIýäáçûùIûí ùûIý- 12 12 äýó çûõóæàIàõýì. Çýïûìûóóý «Èñëúýìåé» ãóïûìðý «Ìàëåíü- ðè çýðûùûIýð. ÔIûùIý õüýäèí, Íåæèíý Ìàðèíý, Ãóàçý æó êúàãúýçýæûíó. Àáû êúûùûìûíýó, íýãúóýùIõýìè. ÐÑÔÑÐ-ì è Êúýðàë ñàó- êúûì, àïõóýäý öIûõóõýð äý èäæûïñòó 12 åõúóëIýíûãúý ôèIýíó, ôûçû- êèé äæèãèò» ñàáèé àí- ÿõóýñùIó àáûõýì ÿ öIý êúèñIó- Òèìóð ñûìý, óýðýäæûIàêIóý 12 õóýëàæüý öIýðûIóýõýó ÊúÁÐ-ì, ÊúØÐ-ì, öIûõóõýì ñàìáëûìðý ÿ ïøûíàóý Ìý- ýíó ñûõóåéù. áîåâèêõ ýì ÿ àäý-àíýõýì ãàçåòõýì êúûò- ãúýòûð äè ëúàõýãúóõýó Êóëèåâ Êúàé- êúûäîìýùIýêI. 12 Ôûðý Ðóñëàí óòûêóì êúðè- Àäûãåéì, Èíãóø ðåñïóáëèêýÏðîãðàììýì èïêú èòêIý, ùIàëýãúóàëý 12 êúûôõóàùI ôIûùIýì êúàðó êúóàóý Ìóõüýìýä, ÊúÁÐ-ì è ðûðàãúýäçàù êúàãúýçý æûíó, õàáçýì ñûí, ÊIûùîêúó ý Àëèì, Çóìàêóëîâý Òàíòåòó ÿ Ióýõóð çýõýçûãúýêIûíóõýì çðà- çèëÿ, Àäûãåéì ùûù ÌýøáàùIý Èñõüýêú æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýìè ÿäýIýïûêúó- 12 êúûôõèëúõüýó ôè Ióýõóì ôû- Ìóçûêý òåàòðûì è óýðýäæûIà- øàù, ìèíèñòåðñòâýì è ôIûùIý õýì ÿ öIûõóáý àðòèñòêý Ñîêúóð 12 íóù. Àïõóýäý çýãóõüýíûãúýõýð 800-ì 12 ïýðûòûíó ñè ãóàïýù. òûíó ÿ áûíõýð êúûçýðûõóðàäæý òõûãúý. ñûìý êúàëúûñàù. êIóý Ñåâöîâý Ìàðèíý, áàëúêúýð òõûëúõýðè èðèòàù õüýðû÷ýòû- Îëüãý, äè ðåñïóáëèêýì ùIûõü Àáûõýì ÿõýòù çýêIý ëúû çûìûãúýæà- Óðûñåéì è Êúýðàë ñàóãúýòûì è ïIýêIý íîáëàãúýðè, äý ïñîì ÿïýó çûçûùIýäãúý- 12 Äè ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåí- òåàòðûì è àðòèñòêýÒîêóìàåâý ùIýõýó, êúýðàë, óíåé IóýõóùIà- çèIý è àðòèñò Çåóùý Iýóåñ, Ðàêèõýð. Àïõóýäýõýð êúûçýðåòøýëIýæûíûì, èäæû ÓÔ-ì è Ïðàâèòåëüñòâýì è ñàóãúý- êúóýíóð àáûõýì ÿùûùó ñîöèàëüíý Iýíà- 12 12 ãúàùIýì çýðûõýäãúýçýãúýæûíûì äý çý- òûð ÿò. Àð çýðàãúýóâðý áëýêIà èëúýñè- òIýì íýõú åãúýùIûëIàõýðù. Çýðûùûòó 12 òûì è äåïóòàòõýì êúàáãúý- Ðàèñý, ÖIûõóáý õóäîæåñòâåííý ïIýõýì ÿ óíàôýùIõýó Øýðäæýñ òèíý Èðèíý, Æàíèêàåâ Åëäàð, äýêIûó ïñàëúý ãóàïýõýìêIý êúû- IýïùIýëúàïùIàãúýõýìêIý ðåñ- Ñýëýäèí, Êúóìàõóý Ìóõüýäèí, óýðýäûìðý êúàôýìêIý «Êàâêàç», ðûòõóçýôIýêIêIý äûõóùIýêúóíóù. Àóý õûì êúðèóáûäýó ñàóãúýòûð õóàãúýôý- êúàïùòýìý, äý ãðàæäàí æûëàãúóý Ióýõó- 12 12 êúàãúýçýæûíó õóýìåéìý, àáûõýì ÿõóý- ùàêúûì óðûñûáçýì íýìûùI íýãúóýùI ùIàïIýõýì, ïñîì õóýìûäýó ùIàëýãúóàëý 12 çýõóýñàõýì çàõóèãúýçàù Ïàðëà- ïóáëèêý öåíòðûì è ìåòîäèñò Êîòëÿðîâ Âèêòîð, Àòýáèé «Òåðñêèå êàçàêè» àíñàìáëõýì, Àëèé, Êóéãåíîâ Áîðèñ, Øû- ÊúÁÊúÓ-ì óýðýäûìðý êúàôýìáçýêIý òõýõýì ÿùûùó çû öIûõóìè. Ióýõóõýì íýõú ïûùIàõýì, çåäãúýóæüûíó 12 ìåíòûì è ÓíàôýùIûì è êúóý- ÕüýöIûêIó Ìàäèíýñûìýù. ôàùý ÿãúóýòûæûíóù. 12 - Ëúýïêú ùýíõàáçýì è ëýæüà- õúóýñòýí Îêñàíý, Êúýðìîêúóý êIý è «Àìèêñ» òåàòðûì, ÏðîÐåñïóáëèêýì è Êúýðàë ñàóãúýòõýì ÿ êúûòïýùûòù. Àð ñý êúûùûõýçãúýùàù 12 äçý Æàíûì Ðóñëàí . ÏàðëàìåíÏùûõüýùIý Iýíàñ è öIýð çýðèõüýó ëúýíûêúóýêIý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì äûçýðûò èëúýñûì Ïàðëàìåíòûì çýðû- 12 òûì ñûòûì äåæè ãóëúûòý õýõà êIóýõýð ïñý êúàáçý, ãó õüýëýë Àõüìýä, Äæýäãúàâý Ìàäèíý, õëàäíý êúàëýì è «Ðîñè÷è» 12 Íàëøûê êúàëýì äàùIûõü äèí-åäæàïIý ùûIý ùûòûêIýð íýãúóýùI çûãóýðù. çûõóýçãúýçàì. 12 ùýíõàáçýì, àáû è ëýæüàêIóýõýì çèIý öIûõóó ùûìûòàìý, óëàõóý Êúýçàíø Ëþäìèëý, Õî÷óåâ óýðýäæûIàêIóý ãóïûì. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

Àíýäýëúõóáçýð óíàãúóýì êúûùîæüý

Êúàëýíûøõóý çûãúýçàùIý

Ìû ìàõóýì õóýäãúýõüýçûð òõûãúýð òåäóõóàù Àäûãý òåàòðûì ðîëü êóýä ùûçûãúýçàùIý, äè òåàòðåïëúõýì ôIûóý ÿëúýãúóà, Èíãóø Ðåñïóáëèêýì ùIûõü çèIý è àðòèñò Õüýùý Êúàíùîáèé. Àð õýòù, ïñàëúýì ïàïùIý, IóòIûæ Áîðèñ è «Äàìýëåé» ïüåñýì ÕüýùIýãúóýãó Êúýñåé êúûòðèùIûêIàóý ùûòà ñïåêòàêëûì, Òåóâýæ ÑóëúòIàí èãúýóâà «Òûðãúýòàóý», «Õåéóý ìûñý õúóàõýð», «ÒIàòIóøýðý ÑàòIóðý» ëýæüûãúý ãúýùIýãúóýíõýì, Òýòýð Àíàòîëý è «Öèëèíäðûì», Ìûñîñòûøõóý Ïùûçýáèé è «ÇàëûìûãúýêIý ÿãúýIýçàð», Äýáàãúóý Ðîìàí è «IýôIûíý è íý ôIûöIèòIûð», Äçóäòàãîâ Êúàçáý÷ è «Àëìýñòûõýð», Ìûñîñò Âàäèì è «Ìàðæý, ñûíûâîëúýIó ñûùIýôëúõüýæûíó» æûõóèIýõýì, íýãúóýùIõýìè. Àáûõýì ÿùûù äýòõýíý çûìè Êúàíùîáèé çýðûùûäæýãóàð ãóèìûõóæù.

Óòûêóì ãúýð óåùI

Òåàòðûì è ëýæüàêIóýõýì æàIý ñöåíýì, Iýãóàóýì óçýðûçûIýïèøýð, ãúýð óçýðèùIûð. - Øý÷ õýëúêúûì, - æåIý Êúàíùîáèé, - ðîëü êúûïõóàãúýôýùàð óèãó ùðèõüûì, óè ïñýð õýïëúõüýó óáû óùåëýæüûì è äåæ óçûIýïèìûøàïIý èIýêúûì. Àðàóý êúûñùîõúó à ñïåêòàêëûð èäæûðè òåàòðûì è ðåïåðòóàðûì õýòàðýò, äÿïýêIè ñûäæýãóàðýò æîçûãúýIýð. Àïõóýäýó ùûò ïýòìè, çýðûöIûêIó ëúàíäýðý àðòèñò õúóíó ùIýõúóýïñàõýì ÿùûùêúûì Õüýùýð. 1984 ãúýì Ùóêèíûì è öIýð çåçûõüý ó÷èëèùýì ÿãúýêIóýíó ãóïûð êúûõàõûó õúûáàðåãúàùIý ãàçåòûì òåòó åëúàãúó. Ýêçàìåíõýð åò, è íàñûïûì êúåõüðè ùIîõóý. ÈëúýñèïëIêIý Ìîñêâà ùåäæàù Êúàíùîáèé, êúûçýðèãúýçýæðè àäûãý òåàòðûì ùîëàæüý.

Íýõúûæüõýì ÿ ãúóêIýãúýñýí

Ó÷èëèùýì ùIýñûõó ðåæèññåð ãúóýçýäæý Iýäæýì äýëýæüà àðòèñòõýì Íàëøûê êúûùàãúýçýæàì, àõýð ëúýïêú ãúóàçäæýì è ëýæüàêIóý òåëúûäæýõýì êúàõûõüýæàò. Àïõóýäýõýò ÒIûõúóæü Àëèé, ÄûùýêI ÊIóíý, Òîêúóèé Õúóñåí, Êúàçäýõúó ÑóëúòIàí, Êúàðäýí Ëúîñòýíáèé ñûìý, íýãúóýùIõýðè. - Àõýð äý èêúóêIý ãóàïýó êúûòIóùIàò, ÿïý ìàçýì ùûùIýäçàóý ðîëõýð êúûòòðàãóàøýðè òåàòðûì ùàãúýóâà ñïåêòàêëõýì äûõàãúýõüàù. «Ïàùòûõüûìðý ïàùòûõü ãóàùýìðý» ÿãúýóâàãúàùIýó àáû ñûùûäæýãóàóý

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Ãúàòõýïýì è 27-ð Òåàòðûì è äóíåéïñî ìàõóýù 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

Êúàíùîáèé è õúóýïñàïIýð

«Ñóìåðêè íàäåæä» ôèëüìûì õýòó.

ôIûíý è íý ôIûöIèòIûð» ñïåêòàêëõýì, íýãúóýùIõýìè äûùûçýäýëýæüýõó ñý ñè íýãó ùIýêIàù àáû îáðàçõýð çýðûóõóàïõúýð ôIûóý êúûçýðûãóðûIóýð, óè äæýãóêIýð, çûõóåé æûïõúýì íýñûõó ñûò è ëúýíûêúóýêIè êúûçýðûáäýIýïûêúóð, - æåIý Êúàíùîáèé. ÏõóýãúýçýùIýíó êúàëúûòý, êúûïõóàãúýôàùý ðîëõýì óôIýêIûôûíóêúûì. Õüýùýð íýõú äýçûõüýõûð ãóøûIý ñïåêòàêëõýð àðàìè, íýõúûáýó ùûäæýãóàð äðàìýù. «ÃóøûIýì óóåé ãóýð õýïëúõüýìè ìýõúó, àáû ãóêúûäýæè êúóåò, - æåIý Õüýùýì. Äðàìýð àáû è ëúýíûêúóýêIý íýõú ãóãúóù, ãóøûIýì êúûùåçýãúûð àáäåæ êúûùûáãúýñýáýïûôûíóêúûì».

Óùûóý õúóíóêúûì

- Ìîñêâà çýðûòïýæûæüýì ùûòàù, ñýðàóè æûïIý õúóíóù ÿïý äûäýó ðîëü çðàòàð, - êúû- êúûõýêIûó, ðåæèññåðõýì äàäýëýæüýíó, ôèëüìõýì äûõýòûíó õåãúýù äè ïñýëúýãúóì. äûêúîíý, - æåIý è æàãúóý õúóóý Àðòèñò IýùIàãúýìðý Õüýùý Êúàíùîáèé. Àïõóýäýó ùûò ïýòìè, äè ãóàïý ãúàùIýìðý çýðûõúóíùè, àð õýòàù õóäîæåÃóãúóåõü ãóýð çûïûìûëú Ióýõó ôèëüì çûáæàíýì, èêIè äóíåéì òåòó êúûùIýêIûíêúûì, ñòâåííý ôIû äûäýó êúåõúóëIàù. êúûçýíýêIûí õóåéõýðè ãúó- àõýð àð ùûäæýãóàù «Ðàñíýæù. Àóý Êúàíùîáèé àðòèñò Àïõóýäýó ñòàíåìñÿ, ïîêà õîðîøèå» ïîâåIýùIàãúýì óçûïýìûëúýùûí ñòûì Ìîòûëü Âëàäèìèð êúûòðèõýëúó êúûùûõúóðêúûì. «Àáû ùIûêIàóý äè äåæ ùûòðèõà, ãóêúûäýæ ãóýð êúûóèìûòìý, óè ñåðèòI õúó ôèëüìûì. «ÃúýùIýãóð èìûãúýèíìý, óðèìûëýæüýõ- ãúóýí êúûñùûùIàò àáû ùûõýìý íýõúûôIó êúûçîëúûòý. ãúóý. Ïû÷ûãúóý ñòðàõàì åïëúà ÇûãóýðêIý êúûñòåõüýëúýó ùûòà- ðåæèññåðûì ñè ùõüýöûð êIûðûìý, ïñý òûíøûãúóý êúûïêúðû- Ióýó êúèëúûòàù, àð ùIåçãúýùýìûêIòýìý, ñý òåàòðûì ñûùûIý- íó ñûêIóýó êúûùûçãúýçýæàì, ñè íóòýêúûì. Êúûçäýëàæüýõýðè ðîëûð Ëó Ðýìýçàí èðàòààïõóýäýó ñè ãóãúýù», - êúûääî- êIýò, êúûñëúûñûæàð íýõú ðîëü ãóàøý Êúàíùîáèé. öIûêIóò», - äûõüýøõûóðý æåIýæ Àðòèñò ãúàùIýì ùõüýõóýó è Êúàíùîáèé. ãóãúó ïùIûìý, Êúàíùîáèé çýðûÀäûãåéì 1992 ãúýì ùûòðàõà æèIýìêIý çûõóýíûêúóýð Iýäæý «Ñóìåðêè íàäåæä» õóäîæåìýõúó, àóý ëýæüûãúýð ôIûóý çýðûïëúàãúóì åëúûòàóý àõýðè êúûïôIýIóýõóêúûì. - Ñûçûõýòà ñïåêòàêëõýì ùûçãúýçýùIà ðîëõýì ÿ íýõúûáýð ôIûóý ñëúàãúóðò. Àïõóýäýù Åð÷ýí Ëåîíèä Øèëëåð è òõûãúýì êúûòðèùIûêIà «ÕúóíùIàêIóýõýð» ñïåêòàêëûì Ôðàíöó ñûçýðûùûäæýãóàð. ÌûäýêIý óêúýIýáýìý, Òåóâýæ ÑóëúòIàí èãúýóâà ñïåêòàêëõýð ñôIýôI äûäýó ñûçûõýòà çàùIýù. Èóæüðåé çýìàíõýì ñûçûäýëýæüà ðåæèññåð ãúýùIýãúóýí Äýáàãúóý Ðîìàí è IýäàêúýùIýêIõýðè àïõóýäýù. «ÕúóýïñàïIýì è òðàìâàé», «Iý-

ÈóæüêIý ñý ñûêIóàù ÅãúýäæàêIóýõýì ÿ óíýì ñóðýò òåõûíûì è ùýõóõýì ùûõóåçûãúàäæý, Áàëúêúýð äðàìý òåàòðûì è àðòèñò Øàõìóðçàåâ Àëåêñåé è äåæ. Àáûè êóýä äûäý ñèãúýùIàù. ÑûùûãóôIûêIûæàù ñý à «IýùIàãúýð» çýðûçýçãúýãúóýòàì, äûùåäæýì ñè ãúóñàõýì ñóðýò êóýä ÿòåñõàù. Àõýð çûçîõüý, çýìàí äýêIà èóæüêIý åñòûæìý íýõú êúûçîùòý. Àïõóýäý ñóðýò çýðûùûIýð ÿìûùIýõõýó ùûãóôIûêIûæûíóõýù».

Óíàãúóýð

Àêòåð öIýðûIóý Êóçíåöîâ Þðèéðý Êúàíùîáèéðý. ñòâåííý ôèëüììè, Àéòìàòîâ ×èíãèç êúûçýðàëúõóðý èëúýñ 80 ùðèêúóì èðèõüýëIýó Ìàñêîëåíêý òðèõàìè õýòàù Êúàíùîáèé. - Èëúýñ õúóàêúûì Ñòàâðîïîëü êðàéì «Ïîñòàâêà» çûôIàùà ôèëüì çýðûùûòðàõðý. Ðåæèññåð Ïóóñòóñìàà Àíäðèñ ýêðàíûøõóýì õóýùIà è êèíîì äûõýòàù Àäûãý òåàòðûì ùûùõýó ñý, Øûáçûõúóý Áàñèð, Õüýìûðçý Àõüìýä, Ìóçûêý òåàòðûì è àðòèñò Êàãðàìàíÿí Ãðàíò, Õüýãúýæåé Ðóçàííý, Òåïïååâ Àëèì ñûìý, - æåIý Êúàíùîáèé. ÇýðûãóðûIóýãúóýùè, êèíîì óùûäæýãóíûìðý òåàòðûì ðîëü ùûáãúýçýùIýíûìðý çýùõüêúûì. À òIóì äýòõýíýð íýõú ãóãúóó Êúàíùîáèé êúèëúûòýìè òôIýãúýùIýãúóýíó äûùåóïùIêIý, òåàòðûð çýðûàðàð êúûõåãúýù: «Óè ëýæüûãúýì åïëú öIûõóõýð óè ïàùõüý êúèñó óùûóý õúóíóêúûì, ïùûãúóïùàIàìý à ùûòûêIýì óêúûçýðèêIûí Iýìàë

óý åçûì êúýáãúóýòûí õóåéù. Êèíîì, ôýðè çýðûôùIýùè, äóáëü ÿùI, ìûçýó, ìûòIýó».

Ñóðýò ùIûíûìðý òåõûíûìðý

«Çý÷èé çûáãúýäýëú öIûõóð ïñîìè õóýIýêIóýëúàêIóýù», - æàIý. Õüýùý Êúàíùîáèé è çýôIýêIûð êúûùèãúýëúàãúóýð òåàòðûì, êèíîõýì ÿ çàêúóýêúûì: àáû ñóðýò òåõûíûð ôIûóý åëúàãúó, ñóðýò ùIûíðè ìûIåéóý êúîõúóëIý. - Êúóàæýì ñóðýòòåõ êúûäûõüàìý òôIýãúýùIýãúóýíó ùûùûòà ñè ñàáèèãúóýì êúûùåæüàù àð. Àáû ùûãúóý ñý ñåãóïñûñûðò: «ßðýáè, äàóý õúóóý ïIýðý àð ñóðýò?» - æûñIýó. Ñè õúóýïñàïIýì ãó ëúèòà êúûùIýêIûíù ñè àäýì, ñóðýòòåõ êúûñõóèùýõóàù. ÔèçèêýìêIý äåçûãúàäæýó ùûòà Òûêúóý Ðóñëàí Ióýõóì ñûõóèãúýñàóý ùûòàù.

Õüýùý Êúàíùîáèé è IýäàêúýùIýêIõýð. ßïý èòõýð è àäý-àíý Çàóäèíðý Íèíýðý ÿ ñóðýòù.

Êúàíùîáèé óíàãúóý äàõý èIýù. È ùõüýãúóñý Èðý Ëúýïêú ìóçåéì è óíàôýùIûì è êúóýäçýù, èïõúó Âåíåðý çðèãúýãúóýòà äèçàéí IýùIàãúýì Ìîñêâà ùðîëàæüý, è êúóý Åëäàð òåõíîëîãèå åäæàïIý êúèóõàóý ìýëàæüý, êóýä ùIàêúûì óíàãúóý çýðèóõóýðý. Êúàíùîáèéðý Èðýðý ùîãóôIûêI áûí ïýëúûòý ÿõóýõúóà íûñàùIý öIûêIóì. Äàóè, àáûõýì ÿIýæó êúûùIýêIûíù óíàãúóýì çýãóðûIóý èëúûíûì è ùýõó ãóýðõýð. Àðòèñò IýùIàãúýì õóåäæýíó Ìîñêâà ùûêIóýì Õüýùýð óíàãúóýò. Àð çýðûõúóà ùIûêIýð òôIýãúýùIýãúóýíó äûùûùIýóïùIýêIý Èðý æåIý: - ÇýðûöIûêIóðý ñóðýò ùIûíûì äèõüýõûó, õóäîæåñòâåííý åäæàïIý ùIýòIûñõüýíó è íýð êúèêIûó ùûòàóý, àðòèñò IýùIàãúý çýçãúýãúóýòûíóù, ùûæèIàì õóàáæüó çãúýùIýãúóàò, àóý, çýðûñõóçýôIýêIêIý, òåçãúýãóøõóàù. Ýêçàìåíõýð èòðè Ìîñêâà è òåàòð åäæàïIý íýõúûùõüýì ùIýõóàù, ùåäæàù. È çýôIýêI êóýäûì ùûù çûù, àáû õýçûùIûêIûð ìàùIýìè, Êúàíùîáèé ñóðýò çýðèùIûð. Èðý êúûõåãúýù ïðîôåññèîíàëüíý ñóðýòûùIõýì õóýäýó ñòèëü ùõüýõóý è ùõüýãúóñýì çýðèìûIýð, àóý è IýäàêúýùIýêIõýð ìûIåéóý êúûçýðåõúóëIýð. «Ïñàëúýì ïàïùIý, è íûáæüýãúóõýì, ëýæüýãúóõýì ÿ ñóðýòõýð åùõü äûäýó åùI, óäç ãúýãúàð èùIàìý, è ìý ãóàêIóýð êúûïùIèõüýó êúûïùîõúó. Àðè çý÷èéì ùûùù», - æåIý Èðý. Õüýùýõý ÿ óíàãúóýì çýãóðûIóý çýðèëúûð íýðûëúàãúóù. Àáû è êúåæüàïIýì, è ùýõóì öIûõóáçûð íýõú çýðûùûãúóàçýì øý÷ õýëúêúûì. «Çûð çûì åäýIóýôûí, ïùIý çûõóàùIûí õóåéù. Àáû äûòåïñýëúûõüó äè õàáçýêúûì, àóý ëúàãúóíûãúý óíàãúóýì èëúûïõúýù. ØûIý êúûïõýçûëúõüýðè ãóïñýõóãúóý êúîçûòðè àðàóý êúûñùîõúó», - Èðý ùûæèIýêIý, Êúàíùîáèé àðýçû òîõúóý. Çûòõûæàð ÈÑÒÝÏÀÍ Çàëèíýù.

Õúûçûð ñûìý. ÙýíõàáçýìêIý ÈÑÒÝÏÀÍ Çàëèíý. ìèíèñòåðñòâýì è ÙIûõü òõûëúûìðý àõúøý ñàóãúýòûìðý Ñóðýòõýð ÊÚÀÐÅÉ èðàòàù ìóçåéõýì, áèáëèîòåêýÝëèíý òðèõàù. õýì, òåàòðõýì, ùýíõàáçýìêIý 123456789012345678901234567890121234567890123

123456789012345678901234567890121234567890123

Ìûõúóðõýì ÿ «ùýõóõýð»

XVIII-XX ëIýùIûãúóýõýì àäûãýõýìðý àáàçý õýìðý çýðàõüýó ùûòà ìûõúóðõýì ÿòåóõóà òõûëú èäæûáëàãúý äóíåéì êúûòåõüàù. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è À ðõèâ êúóëûêúóùIàïIýì ùàõúóìý ïàñýðåé äýôòýðõýì òåãúýóàóý èäæûðåé êúýñà ìûõúóð ëIýóæüûãúóýõýð çý õóýçûõüýñûæàð, àð çýãúýóIóàóý êúûäýãúýêIûíûì åëýæüàð çè ãóãúó òùIà IóýõóùIàïIýì è êúóäàìýì è óíàôýùI Êúàðìý Ðóñëàíù. ÒÕÛËÚÛÐ çè IýäàêúýùIýêIûì êúûçýðèëúûòýìêIý, ìûõúóðõýð (àáû ÿ «ëúýóæüó» òõûëúûìïIýì êúûòåíàõýð) ÿùûùù òõûäýì è êúóäàìýó ãåíåàëîãèåìðý ãåðàëüäèêýìðý çýðàäæ Iýìàëõýì. Àëûäæûáçýì êúûõýêIà «ñôðàãèñòèêà» ïñàëúýìêIý («ïå÷àòü, ìûõúóð» ìûõüýíý çèIýð) éîäæý àð ëúàáæüý çûõóýõúóà ùIýíûãúýì èêIè êóýä ùIàóý (1709 ãúý ëúàíäýðý) ùIýíûãúýëIõýì êúàãúýñýáýï. Àóý àáû õóýôàùý ãóëúûòý èäæûðè êúûçäýñûì äè ùIûíàëúýì, ëúýïêú òõûäýäæ ùIýíûãúýì ùèãúóýòàêúûì, ìûõúóðõýì ÿ «ùýõóõýð» àõýð çåçûõüýó ùûòà öIûõóõýì (ëúýïêú óíýöIýõýì) ÿ òõûäýð çýôIýãúýóâýæûíûì êúûõóàãúýñýáýïàêúûì. Òõûäý ùIýíûãúýõýì ÿ äîêòîð, ïðîôåññîð Äóìýí Õüýñýí çè ãóãúó òùIû òõûëúûì è ïýóáëý ïñàëúýì ùûæåIý Êúýáýðäåéì è òõûäýð äæûíûì è çû íàïýêIóýöIûùIý àâòîðûì çýðèóáëàð, ìûõúóðõýì ÿ îòòèñêõýð çýðûò ìû òõûëúûð à óíýòIûíûãúýìêIý ÿïý ñáîðíèêûó çýðûùûòûð, àáû àäýêIè çåãúýóæüûí çýðûõóåéð. «ßçûíûêúóý ìûõúóðõýì ÿ çýõýëúûêIýð, òõûïõúýùIûïõúýõýì ÿ õüýëýìýòàãúûð óìûãúýùIýãúóýíêIý Iýìàë èIýêúûì, - åòõ Äóìýíûì. - Àõýð íýõú êóóóý äæûíûì, íýãúýñàóý çýïêúðûõûíûì èäæûðè êúýñ æýóàï ïûóõûêIà çûìûãúóýòà óïùIý êóýä êúûòõóçýIóèõûôûíóù». Ëúýïêú äàìûãúýõýð ÿIýó êúýãúóýãóðûêIóà àäûãýõýì

ÒõûëúûùIý

ìûõúóðõýð êúàãúýñýáýïûí ùûùIàäçàð òõûáçý ãóýð (õüýðûï õüýðôõýð ÿ ëúàáæüýó å óðûñûáçý çðàãúàùIýó) ÿIý ùûõúóàðàìè íýõú ïàñýìè çýêIý çýõýãúýêIûãúóåéù. Àóý øý÷ õýëúêúûì òõûëúûìïIýì, äýôòýð õýì ïûùIà Ióýõó çåçûõüýó ùûòà äè ëúýïêúýãúóõýì ÿ ïñàëúýì ùûõüýò çýðûòåõúóý, ÿ óíàôýð å ôIýôIûíûãúýð çýðûùIàãúýáûäý «Iýìýïñûìýó» ìûõúóðõýð çýðàIýùIýëúàì. Êúàðìý Ðóñëàí (ïñàëúýì êúûäýêIóýó êúûõýãúýùûïõúýù ãåíåàëîãèåì òåóõóà íýãúóýùI òõûëú çûáæàíý àáû è Iýäàêúý êúûçýðûùIýêIàð) äè ïàùõüý êúðèëúõüà òõûëúûì èõóàð XVIII-XX ëIýùIûãúóýõýì ùûIà àäûãý-àáàçý ìûõúóðõýðù. Àáûõýì õüýðûïûáçýêIý, ïàñýðåé òûðêóáçýêIý, å õüýðûï õüýðôêIý òõà àäûãýáçýêIý òåäçàù çåéóý ùûòàõýì ÿ öIý-óíýöIýìðý çûùûù ëIàêúóýìðý (ñîñëîâèå), ÿçûíûêúóý ì û õ ú ó ðõ ý ì õüýðôõýì íýìûùI ëúýïêú äàìûãúýõýðè êúûùûãúýëúýãúóàù, òõûïõúýùIûïõúý ãúýùIýãúóýíõýìêIý ãúýùIýðýùIàù. Àâòîðûì è ìóðàäù à ëýæüûãúýì àäýêIè êúûïèùýíó èêIè àáûêIý äýIýïûê ú ó ý ã ú ó ê ú û õ ó ýõ ú ó ô û í «Àäûãý ïñàëúý» ãàçåòûì è ùIýäæûêIàêIóýõýì êúàõýêIûíó ùîãóãú. ÍÛÁÝÆÜ Òàèñý.


¹52 (21.960) Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì è Óíàôý 2011 ãúýì ãúàòõýïýì è 18-ì

Áàëúêúýð ëúýïêúûì è êúýùIýðýùIýæûíûãúýì è ìàõóýì åãúýùIûëIà Ióýõóõýì çûõóàãúýõüýçûðûí, àõýð çýùIýãúýóIóàóý èðàãúýêIóýêIûí ïàïùIý: 1. Áàëúêúýð ëúýïêúûì è êúýùIýðýùIýæûíûãúýì è ìàõóýì è ùIûõüêIý çýôIàãúýêIûíó ÿóáçûõóà Ióýõóõýì àðýçû òåõúóýí; À ìàõóýð ãúýëúýïIýíûì òåóõóà Ióýõóõýð çûãúýõüýçûðûíóì èêIè åçûãúýêIóýêIûíó êúûçýãúýïýùàêIóý êîìèòåòûì õýòõýð êúýùòýí. 2. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì ÔèíàíñõýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì ìóðàä ùõüýõóýì õóõàõà «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóá-

¹126-ðï

ëèêýì ùýíõàáçýì çûùåãúýóæüûí» ïðîãðàììýó 2009 - 2012 ãúýõýì òåùIûõüàð ãúýçýùIýíûì 2011 ãúýì õóõàõà ìûëúêóì ùûùó ñîì ìèí 350,0-ðý ÙýíõàáçýìêIý ìèíèñòåðñòâýì åòûí ìû Ióýõóð èðèçýôIèãúýêIûíó. 3. Ìû Óíàôýð çýðàãúýçàùIýì êIýëúûïëúûíó êúàëýí ùûùIûí Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùIûì è êúóýäçý Ãåðòåð È. Ê. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùIûì è êúàëýíõýð çûãúýçàùIý ÓßÍÀÅ Êÿçèì

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì 2011ãúýì ãúàòõýïýì è 18-ì êúûäèãúýêIà Óíàôý ¹126-ðï-ì èïêú èòêIý êúàùòàù

Áàëúêúýð ëúýïêúûì è êúýùIýðýùIýæûíûãúýì è ìàõóýì è ùIûõüêIý åêIóýêIûíó Ióýõóõýð ãúýõüýçûðûíûìêIý èêIè åãúýêIóýêIûíûìêIý êúûçýãúýïýùàêIóý êîìèòåòûì õýòõýð Ìåðêóëîâ À. Â. - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùIûð (êúûçýãúýïýùàêIóý êîìèòåòûì è óíàôýùIûð). Ãåðòåð È. Ê. - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùIûì è êúóýäçýð (êúûçýãúýïýùàêIóý êîìèòåòûì è óíàôýùIûì è êúóýäçý). Ôûðý Ð. Á. - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì ÙýíõàáçýìêIý è ìèíèñòðûð (êúûçýãúýïýùàêIóý êîìèòåòûì è óíàôýùIûì è êúóýäçý). ÀôIýóíý À. Ì. - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì ñïîðòûìêIý, òóðèçìýìêIý, êóðîðòõýìêIý è ìèíèñòðûð. Áåïïàåâ Ñ. Ó. - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì è äåæ æûëàãúóýìðý öIûõóì è õóèòûíûãúýõýìêIý ùûIý IýíàòIýõýì çåãúýóæüûíûì òåóõóàóý ùûIý êîìèññýì æýóàï çûõü è ñåêðåòàðûð, (çýðûçýãóðûIóàì èïêú èòêIý). Áûøýí À. À. - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì ôèíàíñõýìêIý è ìèíèñòðûð.

Âàñèëüåâ Ñ. Â. - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý è ìèíèñòðûð (çýðûçýãóðûIóàì èïêú èòêIý). Ìàëêàðîâ À. À. - Ióàùõüýìàõóý ðàéîíûì è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüýì è êúàëýíõýð çûãúýçàùIý (çýðûçýãóðûIóàì èïêú èòêIý). Ïýíàãóý Ì. À. - Òýð÷ ðàéîíûì è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüýð (çýðûçýãóðûIóàì èïêú èòêIý). Ðàõàåâ À. È. - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì ÙýíõàáçýìêIý è êîìèòåòûì è óíàôýùIûð (çýðûçýãóðûIóàì èïêú èòêIý). Òåìèðæàíîâ Ì. Î. - Øýðýäæ ìóíèöèïàëüíý ðàéîíûì è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüý (çýðûçýãóðûIóàì èïêú èòêIý). Õüýãúýñ Ç. À. - Íàëøûê êúàëýì è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüý (çýðûçýãóðûIóàì èïêú èòêIý). Ùõüýãúýïñî Ñ. Õü. - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì åãúýäæýíûãúýìðý ùIýíûãúýìêIý è ìèíèñòðûð.

Ìàõóýøõóýì òåóõóàóý åêIóýêIûíó ðåñïóáëèêý çýõûõüýõýð Ãúàòõýïýì è 25-ì Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðîôñîþçõýì ùýíõàáçýìêIý ÿ óíýì ùðàãúýêIóýêIàù Áàëúêúýð ëúýïêúûì è êúýùIýðýùIýæûíûãúýì è ìàõóýì åõüýëIàóý æûëàãúóýð çûõýòà ãóôIýãúóý êîíöåðò. Ãúàòõýïý ìàçýì «Ñóðýò ãúóàçäæýìêIý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð ìóçåé» ùýíõàáçý êúýðàë IóýõóùIàïIýì êúûçýðåãúýïýù Áàëúêúýð ëúýïêúûì è êúýùIýðýùIýæûíûãúýì åãúýùIûëIà ëýæüûãúýõýó ñóðýòûùIõýì ÿãúýõüýçûðàõýì ÿ âûñòàâêý. Îòàðîâ Îìàð è öIýêIý åêIóýêIûíóù áàëúêúýð óýðýäûæüõýð çûãúýçàùIýõýì ÿ ðåñïóáëèêý çýïåóý. Ãúàòõýïýì è 28-ì «Ïîëèòèêý çàëûìûãúýì è çýðàí çýêIàõýì (1944 - 1957 ãúýõýì) ÿ ìåìîðèàë» êúýðàë IóýõóùIàïIýì èãúýëúýãúóýíóù «Çûäîóæüûæ. ÃúàùIýì êúûïåùý…» âûñòàâêýð. «Ìýëáàõúóý Òèìáîðý è öIýð çåçûõüý êúýðàë ëúýïêú áèáëèîòåêý» IóýõóùIàïIýì ãúàòõýïýì ùàãúýëúýãúóýíóù «Äý äûïýïëúàò

○ ○ ○ ○○○○○○○

àïõóýäý ìàõóýì!» òõûëú ñóðýò-âûñòàâêýð. ÏàùIý Áý÷ìûðçý è öIýð çåçûõüý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêý ñàáèé áèáëèîòåêýì ãúàòõýïýì ùðàãúýêIóýêIûíóù «Äý äîùIýæ» òõûäý äåðñûð. Ãúàòõýïýì è 20-ì Ìå÷èåâ Êÿçèì è öIýð çåçûõüý ðåñïóáëèêý íûáæüûùIý áèáëèîòåêýì ùûçýõýòàù «Áàëúêúýðûì è ïøàïý íýõóõýð» ëèòåðàòóðý çýõóýñûð. Ãúàòõýïýì è 24 - 29-õýì «Íàëøûê» ñïîðò óíýì ùåêIóýêIûíóù áîêñûìêIý óðûñåéïñî çýïåóý. Ãúàòõýïýì è 27 - 29-õýì àòëåòèêý õüýëúýìêIý óðûñåéïñî çýõüýçýõóý Òûðíûàóç è «Ãåîëîã» ñïîðò óíýì ùåêIóýêIûíóù. Ãúàòõýïýì è 27-ì Øýðýäæ êóåéì ùåêIóýêIûíóù íûáæüûùIýõýì äçþäîìêIý ÿ ðåñïóáëèêý çýïåóý. Èäæûðè êúýñ çè ãóãúó òùIàð ðåñïóáëèêýïñî Ióýõóõýðù. Àáûõýì êúèíýìûùIàóý ÊúÁÐ-ì è êúàëý, êóåé ïñîìè ãóôIýãúóýì åõüýëIà Ióýõóõýð êúûùûçýðàãúýïýùûíóù.

Äè êóåéõýì

ùûíóù Àëúòóä, Äàëüíåå, ÃóêúýêIûæõýð Çàðå÷íîå, Ó÷åáíîå æûëýõýì. Èëúýñ 67-êIý óçýIýáýËÓÏÛШÂÝ Èðèíý. êIûæìý, ÿ õýêóì èðàøà áàëúêúýð ëúýïêúûì è ÕüýùIýõýð íýãó êóýä ùIýêIàù. ÿ êóýäó Èëúýñ 13-êIý õàìýùIûì èñàóý, àõýð ãóàïýó êúðèãúýáëýãúýæàù ÊúýáýðÁàëúêúýð ëúýïêúûì è äåé-Áàëúêúýðûì. êúýùIýðýùIýæûíûãúýì è ìàõóýì èðèõüýëIýó ÐÀÉÎÍ àäìèíèñòðà- åêIóýêIûíó çýõûõüýõýì öýì ùýíõàáçýìêIý è óï- ÿùûù çûù êèëîìåòð 50 ðàâëåíýì è õúûáàðåãúà- çè êIûõüàãú ãúóýãóàíý ùIý-ìåòîäèêý öåíòðûì è êúûçýçûíýêIûí õóåé ìàóíàôýùI Ñòóïåíüêîâý øèíý çýäýæý êúûçýðûçýÑâåòëàíý çýðûæèIàìêIý, ðàãúýïýùûíóð. áàëúêúýð ëúýïêúûì è ãóÀÕÝÐ êúûùåæüýíóð ôIýãúóý ìàõóýì èðèõüýëIýó çýõûõüý 20-ì íýá- Êúýùêúýòàó ïîñ¸ëêýðù. ëàãúý êóåéì ùåêIóýêIû- Çýõüýçýõóýì õýòûíóù à ñïîðò ëIýóæüûãúóýì äèíóù. «Çäåñü ïðîøëîå ìî¸ õüýõõýð, Îñåòèå Èùõúýî ç à ð å í î ã ð ÿ ä ó ù è ì » , ðý-Àëàíèå, Êúýðýøåé«Ìîé ñâåò, ìîé õëåá - Øýðäæýñ ðåñïóáëèêýÁàëêàðèÿ ìîÿ» çûôIà- õýì, Ñòàâðîïîëü, Êðàñùà çýõûõüýõýð ãúýùIý- íîäàð êðàéõýì, Ðîñòîâ, ã ú ó ý í ó ç ý õ à ã ú ý ó â à ù . Àñòðàõàíü îáëàñòõýì Êóåéì è áèáëèîòåêýìè ùûù õüýùIýõýð. Ãúàòõýïýì è 28-ì ïøûõü äàõý ùûçýõýòûíóù. Ìàÿêîâñêýì è öIýð ÙýíõàáçýìêIý óíýì ùåçåçûõüý áèáëèîòåêýì êIóýêIûíó çýõûõüýì ùàíûáæüûùIýõýìðý ùIà- ãúýïýæýíóù ùIýíûãúýì, ëýãúóàëýìðý ïàïùIý «È óçûíøàãúýð õúóìýíûì, êðàé áàëêàðñêèé âîçðîæ- ñïîðò IýíàòIýõýì ÿ ëýä¸ííûé» äåðñ ùåêIóý- æüàêIóýôIõýð. À ìàõóý êIûíóù. Àïõóýäý çýõû- äûäýì Áàëúêúýð Èïùý Ìóõîëüñêý õüýõýð êúûùûçýðàãúýïý- êúóàæýì

○ ○ ○ ○○○○○○○ ÃÝÑ-ð ëàæüýó ùàóòIûïùûíóù. ÁÎÇÈÅÂÝ Çàëèíý.

Iýòàóý ÿãúýëúàïIý Ióàùõüýìàõóý ðàéîíûì õûõüý êúóàæýõýì ùûïñýóõýð ãúàòõýïýì è 28-ì ù û ç ý õ ó ý ñ û í ó ù Òûðíûàóç êúàëýì ùûIý óòûøõóýì. ÑÛÕÜÝÒ 11-ì àáû ùåêIóýêIûíó çýIóùIýì õýòûíóù ÊúýáýðäåéÁàëúêúýð, ÊúýðýøåéØýðäæýñ ðåñïóáëèêýõýì ÿ àðòèñòõýð. ÊIýëúûêIóýó, çýðàõàáçýó, ìàõóýøõóý ëîòåðåå ÿãúýäæýãóíóù. Êúàëý ìóçåéì è ëýæüàêIóýõýì êúûçýðàãúýïýùûíóù áàëúêúýðõýì ïàñýì êúàãúýñýáýïó ùûòà õüýïøûïõýð, äûùýðý äûæüûí IóäàíýêIý õýäûêIà ùûãúûíõýð, íýãúóýùIõýìè ÿ ãúýëúýãúóýíûãúý. Êóåéì è áèáëèîòåêý ïñîìè ÿãúýõüýçûðàù «Ñè áàëúêúýð ëúýïêúûì ïàïùIý» ëèòåðàòóðý-ìàêúàìý ïøûõüõýð, òõûëú ãúýëúýãúóýíûãúýõýð. ÒÀÐÈÌ Àëèñý.

Ãóãúóåõüûì èïñûõüà

Øàêìàíîâõý Õúóëàì êúóàæýì ùûïñýóò. ÇûõóçýôIýêI ëúýïêúõýì ÿùûùòè, êîëõîçõýð ùûçýõàã ú ýõüý ÿïý ãúýì ÿ ìûëúêóð êúûòðàõàù. Àðàòè, Øàêìàíîâ Iýäèë è óíàãúóýð ùIûãúóó õýêóì èðàãúýêIðè Äàãúûñòàíûì, èóæüêIý Áàêó ÿãúýIýïõúóàù.

ÕÀÌÝ ÊÚÀËÝÌ ëýæüûãúý êúûùûáãúóýòûíûð, óíàãúóýøõóýð ùóïIûíûð êúûçýðûãóýêIòýêúûì. ÍÊÂÄ-ì è ëýæüàêIóýõýð êúàùûêIýëúûêIóàì Iýäèëðý è êúóèòIûìðý Èñìýõüèëðý Áàõüýòðý - Êóðæûì ìûâýêúóòýó ùûëàæüýðò. «ÖIûõóáýì è áèé» ôIàùðè, àõýð ïñîðè Íàëøûê ùûïàëúàù. Ïýæù, èóæüêIý àõýð õåé ÿùIûæàù, àóý Áàõüýò è êúóý È á ð ýõüèì àáûè ïñý òûíøûãúóý êúûõóèõüûæàêúûì. È àíýð ùIàëýòè, ëIû ùûäýêIóýæûì, ùIàëýð è Iûõüëûõýì çðàøýëIýæàù. Ïñîì õóýìûäýó êúûõóýñàêúûðò è àäý øûïõúó Ôàðäóñðý àáû è ùõüýãúóñý, ëúýïêúêIý àçåðáàéäæàí Àáäóëëàåâ Åêúóáðý. Õýêó çàóýøõóýð êúûùûõúåéì Åêúóá àáû êIóàù. Àð êúýòûõó, çýðûáàëúêúýðûì ùõüýêIý, Ôàðäóñ Êúýçàõúñòàí Èùõúýðýì ÿãúýIýïõúóàù. Èëúýñðý íûêúóýêIý êúèëúûõúóàù è óíàãúóýð Åêúóá. Àáû êúûùèãúýçýæàì Èáðýõüèì è ïñýð çýðûãóôIàð êúýIóýòýãúóåéù. Õýêóì èðàãúýêIà äýòõýíý çûìè õóýäýó, õàìý ùIûïIýì è ãóãúóåõü ïñîðè ùIàëý öIûêIóì èãúýâàù. Çýðûæûäæýðûð, ñïîðòûì çýðûäèõüýõûð ñýáýïûøõóý êúûõóýõúóðò . Àëûäæ-óðûì áýíýêIýìêIý åäæàêIóýõýì ÿ çýïåóýì ùIýìû÷ýó õýòò. Çè õüýëúàãúêIý íýõú ïñûíùIýõýì ÿ çýõüýçýõóýì Òàëäû-Êóðãàí îáëàñòûì áæüûïýð ùèóáûäà íýóæü, ðåñïóáëèêý ñïàðòàêèàäýì çûõóýçûãúýõüýçûð êóåéì è êîìàíäý êúûõýõàì õàãúýõüàù. Àóý «õýêóì èðàãúýêIà» öIýð çåçûõüýð Òàëäû-Êóðãàí êèëîìåòð ùèùêIý ïýæûæüý Àëìà-Àòà êúàëàùõüýì êIóýíó õýòûò õóèò çûùIûíóð? ÀðùõüýêIý àáäåæûì è íàñûïûð ùûòåêIóàù - Øàêìàíîâûì è ïIýêIý çýïåóýì ÿøýí ÿãúóýòàêúûì. Êîìåíäàíò Àëòìèñáàåâûð

Ê

ÚÀÌÁÎÒ äóíåé çûòåòûì êúûùûõúóêúûùûùIýõýì, è õúóðåÿãúêIý ùûçåêIóý ïñîìè ÿõóýôàùý-ÿõóýìûôàùýð çýðèóáçûõó è çýõýùIûêIûì, è ôIýùõúóíûãúýì, íýãúóýùIõýìè òåóõóàóý óïñàëúýìý, ìûãóðûIóýãúóý êóýä õýëúù. ÌûãóðûIóýãúóýðè çûãóýðò, àóý è çý õýùIûêI-ôIýùõúóíûãúýõýð åçûõýð çýïýùIîóâýæ, çýïýùIîóýæ. Ìûð ìû ùIàëýì è õüýëù, æûïIýó çûãóýðûì óêúûòåóâûIýíó, Ióýõó ò åïùIûõüûíó èóæü óèõüýìý, àäðåéð àáû êúûïýùIýóâýó êúûùIîêI, çýðûïõóåãúýçýãúûí äóíåèæüûì çû Iýìàë çàêúóý ò åìûòó. Äûóý-äûóýïñõýð è ôIýù õúóðêúûì, ïñàëúýì ïàïùIý. Ïýæù æèIýó öIûõóð àáû è ôIýùó ùûòåïñýëúûõüêIý, õüýëý÷ó çýãóîï. Àð æûçûIýð ãúàùIýì êúûêIýðûõóàóý êúèëúûòýíóù. ÀðùõüýêIý åçûì Ðàáèÿ è ñóðýòûð IýôIûãúýìðý äàõàãúýìðý ÿ ùàïõúýó êúèëúûòý ó, àð è ãúóñýíûð óãúóðëûãúýðý ìûãúó ýìè åãúóìè àáû óàçýðûùèõúóìýíóì øý÷è øóáýõüýè êúûòðèìûõüýæó, äûóý ïàïùIý ó è ïùýì èùIàóý êúûçäðèõüýêIûíó Iåéóý õóåéù. È ôIýù ìýõúó à «äûóýì» è ñýáýï êúåêIûíó. Äàóý êúûôùûõúóðý?! Àïõóýäýù çýðûöIûêIóðý. Íýõú áàëèãú õúóóý, è àêúûëûì çèóæüêIè íýõú ìàùIý õúóðêúûì è õüýëûì õýëú à çýïýóâûíûãúý-çýïýùIýóýíûãúýõýð. Àõýð êó ýä ìýõúó. È ïýæàãúýì êóýäðý Ióóýóðý, íàòIýêIý åóýæûïýó êúýõúóìè, àäûãý ëúýïêúûì êúûäåêIóýêI ïñýëúàôý, ïñàëúýæüõýì ùûù ãóýðõýìè æûæüýó ÿõóðèêúóðêúûì Êúàìáîò è ôIýùõúóíûãúýð, êúèùòýðêúûì. Àïõóýäýù «çè öIý èðàIóý áæýùõüýIó òåñù», æûõóèIýð. ÊúèãúýùIà è ãúàùIý êóýä äûäý ìûõúóì êúðèóáûäýó äàïùýðý ùûäûõüýøõàóý ïIýðý àð æûçûIýì?! ÕüýëIàìý òåñù à óý çè öIý èïIóýð áæýùõüýIóì, æðèIàù, àïõóýäý çûãóýð õúóàóý çý Êúàìáîò Ìóçýðèí. ËIî, óý è öIý êúûçýðèïIóýì ùõüýêIý êúàêIóýó óè áæýùõüýIóì êúûòåòIûñõüýí óè ãóãúýó àðà? Àðàìý, òõüý êúûóìûIóýðý è öIý ìèñ à óçûòåëIý õúûäæýáçûì? Õýò àð, Ëàäóñý æûïIýðý õüýìýðý Äàäóñý æûïIýðý? Àáû ùõüýêIý êóýçûð öûäæàíõýì éîãúýäç óè ôIýùûïýóè óäýòù, ëIûøõóý áýðàãúóýð. ÊúèïIóýðêúý àáû è öIý? Àóýêúûì êúûçýðèïIóýð. Óýëýõüè, õüè, æýùõýì óêúûçýùûóæóðý êúèïIóýó êúûùIýêIûíûì. ÍòIý, òõüý êúûòåìûòIûñõüýðý óè áæýùõüýIó? Ìîõüù àð, êúûòåòIûñõüýðêúûì èêIè êúûòåòIûñõüýíóêúûì óè

Êóëèåâ Êúàéñûí èëúýñ 60 ùðèêúó ãóôIýãúóý çýõûõüýì êúðèõüýëIàù è íûáæüýãúóõýó Ìýëáàõúóý Òèìáîðý, Ìèõàëê îâ Ñåðãåé, ÙîäæýíöIûêIó Iýäýì, Ãåòòóåâ Ìàêñèì ñûìý. Ñóðýòûð ØÏÀÍÀÃÅËÜ Ýòêàð òðèõàù. 1977 ãúý.

3

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ ÀÄÛ

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 26

öIûõó òêIèéìè, è ãóð íûáæüûùIýì ùIýãúóðè, çýõüýçýõóýì èãúýêIóàù. Èáðýõüèì àáû êúèêIûæàù Êúýçàõúñòàíûì è ÷åìïèîí õúóàóý. ÈóæüêIý Êúûðãúûçûì è êúàëàùõüý Ôðóíçå åäæàïIý êIóýíûìêIý êúûäýIýïûêúóàðè êîìåíäàíò Àëòìèñáàåâûðù - ýêçàìåíõýð õúàðçûíýó èòðè, ïîëèòåõíèêý èíñòèòóòûì è ñòóäåíò õúóàù. Àð åäæýíìè ñïîðòìè õóýæûäæýðò, íýãúóýùI Ióýõó ãóýðêIý çýìàí ïõóèãúýêIóýäûíóòýêúûì, òåõüýóëåèêIûíóòýêúûì. ÅïëIàíý êóðñûì èóæüêIý Øàêìàíîâûð Ìýçêóó äýò «Êðàñíûé ïðîëåòàðèé» çàâîäûì ïðàêòèêý ÿãúàêIóàù. Êðåìëûì, ÂÄÍÕ-ìðý ìóçåéõýìðý äèõüýõìè, è êúàëýí íýõúûùõüý õýð çûìàùIýêIè çûùèãúýãúóïùýðòýêúûì. Çàâîä öIýðûIóýì è èíæåíåðõýì ÿ IóýõóùIàôýì çûõèãúýãúóàçýðò, èíñòèòóòûì çûùûõóðàãúýäæàõýð IýíàòIýì êúûùèãúýñýáýïò, è äèïëîì ëý æüûãúýð èãúýõüýçûðò . Ïðåäïðèÿòýì ìàçèïëIêIý ùûçðèãúýãúóýòà ùIýíûãúýð àáû ãúàùIýì êóýäðý êúûùûõóýñýáýïûæàù. Èíñòèòóò íýóæüûì, ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì êúýçûãúýçýæà ùIàëýð Íàëøûê ìàøèíýóõóý çàâîäûì è ò åõíîëîã íýõúûùõüýì è ãóïûì èíæåíåðó õàãúýõüàù. Ãóðûõóýò, IýïùIýëúàïùIýòè. Àáû è IýäàêúýùIýêIõýì ïðåäïðèÿòýì õýõúóý õúàðçûíý êúûõóàõüûðò, ÿãúý õüýçûð ïêúûãúóýõýì ò åêIóàäýð õóýäèùêIý íýõú ìàùIý õúóàò. IóýõóôI êóýäûì è çýõýóáëàêIóýòè, çàâîäûì è IýùIàãúýëI ïàøýõýð çûõýò êàäðõýìêIý æûëàãúóý êúóäàìý êúûçýðèãúýïýùàù, èíæåíåðõýì ÿ ëýæüýêIýì, ìàøèíýóõóý íûáæüûùIýõýð çýðàãúàñýì çýïûìûóóý êIýëúûïëúàù. Èíæåíåð-ìåõàíèê Øàêìàíîâûð ïðåäïðèÿòýì çýðûùûIà èëúýñ 16-ì è çýôIýêI åáëýæàêúûì. À ïñîð êúàëúûòàù Óðûñåéì Áãûëúý êIýëúûïëúûíûãúýìêIý è Ióý õóùIàïIýì è Ò ýð÷ îêðóã ùIýðûùIýó êúûçýðàãúýïýùûæàì è óíàôýùIûì è êúóýäçýó ùàãúàêIóýì. Àð ëýæüûãúý ãóãúóêIý ãúýíùIà ëúý õúýíýò, IýíàòIýð çýìàíûì äåêIóó çý òåãúýóâýí õóåéò. Àáûè Èáðýõüèì çûêúðèãúýëàêúûì. ß íýõúûæüûð ïåíñýì êIóýóý àáû è êúàëýíõýð êúû-

ùûõóàãúýôàùýì, à äçûõüðè ùIûõü ïûëúó èãúýïýæàù. È IýùIàãúýì êóóóý çýðûõèùIûêIûì, ùIýíûãúýøõóý çýðûáãúýäýëúûì, çýðûêúûçýãúýïýùàêIóý Iýçýì, çýðûöIûõó ãóàïýì Øàêìàíîâûì è ïùIýì õèãúàõúóýðò. - 1994 ãúýì äè IóýõóùIàïIýì õóýäý Îñåòèå Èùõúýðýì êúûùûçýðàãúýïýùûõó äè êúàëýíûì õûõüý êúýïùûòýíûãúý ëýæüûãúý ïñîðè à ðåñïóáëèêýìè çýóIóó ùåäãúýêIóýêIàù. Àáû è Ióýõóð çýòåóâýõó äûäýIýïûêúóàù, äè èíñïåêòîð Iýçýõýì ÿ IýùIàãúýëIõýð èðàãúýäæàù, - èãó êúåãúýêIûæ Èáðýõüèì. Øàêìàíîâûð èðîãóøõóý æýù-ìàõóý ÿìûIýó ïñýóàëúýõýì ÿ ùûòûêIýì òêIèéóý êIýëúûïëúó çè ïùýðûëúõýð äàãúóýíøýó çûãúýçàùIý, èëúýñ êóýäêIý çûäýëýæüà ÿ èíæåíåð Iýçýõýì. Àïõóýäýù ÊIýðàøý Ëåîíèä, Äèàñàëèäçå Ñåðãåé, Àïïàåâ Âàëåðý, Òåóâýæûêúóý Ôåäîð, Òàðøèêèí Àëåêñàíäð, Êàìàðçàåâ Âëàäèìèð, Ëüâîâ Âàñèëèé ñûìý, íýãúóýùI êóýäõýðè. Àõýð çýðûíàáäçýãóáäçàïëúýì, ÿ êúàëýíûì çýùIý-

êúóàóý çýðûïýðûòûì è ôIûãúýêIý, öIûõó çûõýêIóàäý íàñûïûíøàãúýó èóæüðåé çýìàíûì êúýõúóõýì êIýðûõóàù, IýíàòIý õýì ôýáæü ùûçûãúóýòõýð íýõú ìàùIý õúóàù. ÊIýëúûïëúàêIóýõýì îáúåêòõýì ÿ ùûòûêIýð è ÷ýçóì êúàïùûòýðò, àáûõýì ÿòåóõóà òõûëúõýð ÿãúýõüýçûðòè, çûõóýãúýçàì èðàòûðò. Øûíàãúóýíøàãúýì è õàáçýõýð òýìýìó ùàìûãúýçàùIý IýíàòIýõýð êúûùàãúýóâûIè ùûIýù. Èáðýõüèì è æýðäýìêIý êúûçýðàãúýïýùàóý ùûòà èíñïåêöý õýð ùõüýïýó êúûùIýêIàù. Àõýð õúàðçûíýó ùûëý æüàù Íàëøûêðý Òûðíûàóçðý. ÙIûì è ãúýòIûëúûãúýõýð çýðàõúóìýì, êúûçýðàãúýñýáýïûì êIýëúûïëú èíñïåêöýð è êúàëýíõýì õúàðçûíýó åõúóëIàù. Èáðýõüèì çè óíàôýùI ãóïûøõóýì ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì, ìèíèñòåðñòâýõýì, âåäîìñòâýõýìðý Ióý õóùIàïIýõýìðý ïûùIàò, àáûõýì ÿ IóýõóùIàôýì ôIûóý çýðûùûãúóàçýì ÿ ëýæüûãúýð èãúýêIóàòýðò. Èëúýñ êóýäêIý çè óíàôýì ùIýòà öIûõó ùûïêúýð, êúûçýãúýïýùàêIóý Iýçýð è ëýæüýãúóó ùûòàõýì ÿùûãúóïùýðêúûì, äàïùýùè ôIûêIý è öIýð êúðàIóý. Øàêìàíîâûì è ëýæüûãúýôIûì äàìûãúý ëúàïIý õýð êúûïýêIóàù. Àð åùàíý íàãúûùý çèIý êúýðàë ÷ýíäæýùýãúóù, ÑÑÑÐ-ì Áãûëúý êIýëúûïëúûíûãúýìêIý è IóýõóùIàïIýì è î òëè÷íèêù, Óðûñåéì è ãàç ïðîìûøëåííîñòûì ùIûõü çèIý è ëýæüàêIóýù. Àïõóýäýó àáû êúûõóàãúýôýùàù ÊúÁÐ-ì è Ñîâåò Íýõúûùõüýì è ÙIûõü òõûëúó òIó, Óðûñåéì áãûëúý êIýëúûïëúûíûãúýìêIý è IýíàòIýð èëúýñ 285-ðý ùðèêúóì èðèõüýëIýó êúûäàãúýêIà þáèëåé äûùý áãúýõýIóð, íýãúóýùIõýðè. Çýðûñàáèéðý ëýæüûãúýì ùIàïIûêIà Èáðýõüèì ïåíñýì êIóàìè, òIûñûæàêúûì. Ìû çýìàíûì àð «Êúýááà-ëúêúãàç» ÎÀÎ-ì ïðîìûøëåííý, ýêîëîãèå øûíàãúóýíøàãúýìêIý, öIûõóõýð ôýáæüõýì ÿùûõúóìýíûìêIý è êúóäàìýì è óíàôýùIù. È óíàãúóýêIè íàñûïûôIýù. Øàêìàíîâ Èáðýõüèìðý è ùõüýãúóñý Ýëüâèðýðý êúóýðý ïõúóðý çýäàïIàù, èðàãúýäæàù ãúóýãó çàõóý òðàãúýõüàù. Àõýð çýãóðûIóýó, çýäýIóýæó, íàñûïûôIýó çýäîïñýó. Àáû íýõú ëúàïIý ñûò ùûIý!

«Äóíåé ãúàùIý» òõûãúýì ùûùù

ÕÜÝÕ Ñýôàðáèé

Áàëúêúýðõýì êúûùàãúýçýæàì

áæýùõüýIóì êúàêIóýó à óùIýëIý Ëàäóñý-Äàäó ñýõýð, êúûáãóðûIóà?! Àïõóýäýõõýùè, öIûõóõýì ÿ Ióïýì òåñù. Ióî óý, çýêúûì, òIýóêúûì çýðûIóóýð àïõóýäýõýð ïýæ õúóàóý, ÿãó êúýêIûæà, çè öIý êúðàIóà äûäýì àñûõüýòûì áæýð êúûIóèõðý áæýùõüýIóì êúûòåóâýó. ÈòIàíè êúèãúàíýðêúûì àáû ùõüýêIý - çûõèíýðêúûì è õüýëûð. Ìèñ èäæûðè àðàù êúûùûùIàð, Ióóàù àðäûäýì - çè öIý êúðèIóàð êúàêIóýðè áæýùõüýIóì êúûòåòIûñõüàù! Ðàáèÿ êúóùõüýêúý-òIý, êúûçûõýêIàõýìêIý êúûùûïùòýìý? Êúóùõüýù. Àõýð, æûæüý óIýáýæðý êúàïùòýìý, ñîíý ëúýïêúù. ÇýêúóýøèòI õúóóý áãûì êúûùõüýäýõàóý ùûòàù, çýðàãúýõúûáàðûæûìêIý. Çûãóýð êúàIýùIýùIýó ëúýíûêúóý çðàãúýçûí õó åé õúóà ò, ñûòò. ÇýêúóýøèòI äè ùIûì êúèõüàð ùõüýóñûãúóý ãóýðõýìêIý çýêIýùIý÷à õúóæðè, çûð àäûãýõýì, àäðåéð áàëúêúýðõýì ÿõýõóàù. Àäûãý êúóàæý õóýçàð Èóàí õúóàù, áàëúêúýðõýìêIý çûãúýçàì Óÿíàåâ óíýöIýð êúûôIàùàù. Èîíàäçå æàIýðýò õüýìýðý Èîíàøâèëèéò àáûõýì áãûì êúûùõüýäàõüýõà ÿ óíýöIý äûäýð, ñùIýæûðêúûì. Êóýä ùIàêúûì ìèñ èäæû ìû Êúýùêúýòàó äýñ Óÿíàåâõý ùûùûð Äûãúóæüûêúóý Èóàí çýðûõúóðý. Çû ëIýùIûãúóý õúóà-ìûõúóàù. ß íýõúûæüõýð çýêIýëúûêIóýó ùûòàù çàóýì è ïýêIý, èóæüûì ìûäðåé íýõúûùIýõýð àïõóýäýó çýðûìûIûãúûæàìè. Àð èêIè ñýáýï êúàõóýõúóæàù, è ãóãúó êúàùIàêúûì çàóýì ùûãúóý áàëúêúýðõýð çýùIàêúóýó ÿ õýêóì ùðàãúýIýïõú óêIûó, õàìýùI ÿøýó ùûõûôIàäçàì. ÍòIý, Êúàìáîò äûãúóýïøûõü åãóïñûñàóý ùûòàòýêúý Ðàáèÿ? Äýíý ùûõýòó ïIýðý èäæûïñòó Ðàáèÿ öIûêIó, æèIàò èãóêIý. Àóý åãóïñûñà êúóäåéò. ÍòIý, åïëú, êúàêIóýðè êúûòåòIûñõüàù áæýùõüýIóì - õúûáàð òåëúûäæàùý êúûùIýIóàù - ìèñ à çýãóïñûñà Ðàáèÿ è ëúýïêúýãúó êúóùõüýõýì êúàãúýçýæ! Àðàù è ôýòýðûð çåéì ÿ ùIàëý íûáæüýãúó õóýõúóàì, Êúàðäýí Áîðèñ íûøýäèáý æüûóý êúàêIóýó êúûæðèIàð. ÆèIýðò áàëúêúýð êúýêIóýæõýì àäûãýõýð íûáæüýãúó äýíý êúýíà, êúóýø õóýäýó ÿIóùIý ó. ÇýðûöIûõóó ùûòàõýð çýõóýçýæìý, àïõóýäèçêIý ãóôIàùýðý ÿ íýïñõýð êúàôIûùIýêIûó. Àóý ôIûóý çýðûëúàãúóðý àäûãýìðý èëúýñ ïùûêIóùêIý êúýòàóý à áàëúêúýð êúýêIóýæõýìðý, æèIýðò Áîðèñ, è ïñàëúýì òIîùIðý êúûòðèãúýçýæó, àóý ôIûóý çýðûëúàãúóðý! - Åé, ìûäý êúýäàIó ýò, à ó ý æûïIý êúîìûì ñûõóåéêúûì ñý, ïýæó, êúýêIó ýæðý, êúóùõüýõýð? Óý åçûì óè íýêIý ïëúýãúóà à êúýçûãúýçýæàóý çè ãóãúó êúûñõóýïùIõýì ùûù ãóýð, õüýìýðý íýãúóýùIõýì ÿãúýõúûáàðûæàõýìêIý óïñàëúýó àðà? - Ñëúýãúóó êúýíýæàIûì, ñûáãúýäýòàù, óõóåéóý ùûòìý, ñåïñýëúàù. - ÊúóùõüýáçýêIè?

- Iåéóý. Áàëúêúýðûáçý ñùIý- íóðàù ñûçûùIýóïùIýð, Ióýõó ðý ñý? ÓðûñûáçýêIý. áëýêI óèIý øýäæàãúóý õúóõó? - ÑùIýðIûì... ÑèéIûì, ñûò *** ùIûæûïIýð? - Çû áàëúêúýð êúûñõóýãúóýò, ÚÀÌÁÎÒ èãúàùIýì áàëúêúýð åçûì è íýêIý èëúý- ñåïëúûíó. ÈãúàùIýì ñëúýãúóàòýêúûìòIý, íýõúûæüõýì è ãúóàêúûì! - Ñûò àáû, óìûëúýãúóàóý? ãóãúó ÿùIó çýõèõà ìûõúóìý. Ïýæó, áàëúêúýð ëúýïêúûì ùûù Àäðåé öIûõó ïñîìè õóýäýù àõýêóýä äýñò Äûãúóæüûêúóý. Àï- ðè, çûêIè êúàùõüýùûêIûðIûì. õóýäýò Æàáîõý, Êúóùõüýõý, Íý ëåé õüýìýðý ïý ëåé ÿIýêúûì. Òûêóìý õý, Áàøèéõý, Ôðèéõý. Óý ëýõüè, óýçãúýëúàãúóíûì. ÍàÒàáàêñîåâ çè áàëúêúýð óíýöIýð êIóý, ìèñ ìî Ñîâåòñêý óýðàìûì Ùõüýãúýïñîóý çýçûõúóýêIàõýð. òåñù ñè çû öIûõóãúý ãóýðûì ÿ Àõýð, äàóè, Êúàìáîò èëúý- óíàãúóý. ÏñýóïIýêIý ÿ ïIý èçýãúóàò . Èëúàãúó ó êúýìûíýæó, è ãúýõó àäûãý óíàãúóý ãóýðûì ÿ áëàãúè õý òò. Àóý ïñîðè êóý ä äåæ çýêIý êúûùûçýòåóâûIàóý. - Êóýäù, àð õúóíêúûì, óíàãúóýì ùIàóý àäûãý õúóæàò, ÿ áçýêIè ÿ õàáçýêIè çýðûæàIýó... Ìèñ ìî äûêIóýó äàõýáãúýïùõüýíó?! - Ñûò óíàãúóý ïñîì óý õóóÐàáèÿõý õóý äýò. ÙûIýò çýãóýð åçûõýð áàëúêúýðàóè çûìûùIý- Ióý õóð, çû êúóùõüýêIý óðèêúóæûõõý. Êúàìáîò áàëúêúýð äû- íóIý? Äåäæýíù, ñý æûõóýñIý äýò çýè èìûëúýãúóàð, àäûãýá- ùIàëýð åçûð êúûùIýòøûíùè, çý èìûùIýó,åçûì ÿ áçýêIý ïñý- ëúàãúó óèãó ïýùûõó! ëúýæó. Çèóìûñûæûíùè, è íý *** êúûõóèêIûð ò. Êó ýä çýõèõàò à ëúýïêúûì ÿ öIûõó ùIûêIýì, ÿ ÃÚÀÙIÝÌ Êúàìáîò çýõè õàáçýì, ÿ áçýì íýãúóýùIõýìè ìûõà Òèáîò ùIàëýì è öIýð. òåóõóàóý. Ïñîì õóýìûäýó àáû- ÙIàëý êúàìûëûôý êúóýãúó õýì ãóàïýó òåïñýëúûõüûæûðò ìûëúàãý-ìûëúàõúøý. È ùõüýö ãóáãúóýì èòó çè ãúàùIýð êúå- ôIûöIý, íàáäçý âûíäûêIýõýì çûõüýêIà Iýùûõúóý íýõúûæüû- åêIóïñ è íý ôIàìûùIèòIûð Ióýõýð. ÆàIýðò àõýð åçûõýì ÿ êó óóý èñó. Àð õó ýìó ïñàëúýðò, áçýêIý çýïñýëúýæó ùûòàóý, Iý äýá ãóýðó ôý òåòò . Êúàìáîò óðûñûáçý ëúýïêú êúûõàìûãú- àáû IýïëIý õóèùIàù ùûáãúýäûýõüýó. Äý, ãóáãúóýì ìî èìûêIûó õüàì. ÑûêúèöIûõóó å äè áëàèòõýì, äýíý ùûòùIýíò óðû- ãúýó ïIýðý, æðèãúýIýðè Iýíêóí ñûáçý, æèIýðò ìýëûõúóýó çè èùIàò, óõó åéìý, ùIàëý óêIûòýãúàùIýð çûõüà êúóàæýêIý õûð. Àïõóý äýó, óóêIûòýíóìý, ëIûæü Ìîëýêúàñûì. Äý òùIýð óèãúýóêIûòýíó èêIè Ióðûïëúûäè áçýõýì ÿ çàêúóýòè, àðàò äû- õüûðò - çðèãúàïùýðò áàëúêúýçýðûçýïñàëúýðè. Êúóùõüýõýì ðûð åçûì çûõóýäýó çýðûöIûêIó àäûãýáçý ÿùIýðò, äýðè êúóù- ëúàíäýðý êúûçýðûçûùèãúýõüýáçý òùIýðòè, à áçèòIûìêIý õúóó ùûòàìðý è íýêIý ìû äûçýïñàëúýðò. Êúýõúóðò çýìè èäæûïñòó èëúàãúóìðý. ÙIàçû áçýìêIý äûïñàëúýì, çýìè àä- ãúóýó çýðûçýùõüýùûêI ùûIýðåéì çåòòûæó äè áçèòIûìêIè òýêúûì. Òèáî ò àáó ùõüýùýùêIý çýõýòõúóàóý äûùûçýïñàëúý. êúûëúèõüýðè ÿ óíý ùIèìûøýó Çýõýãúýæ òùIûðòýêúûì, èãó êúàõóèäàêúûì. Êóýä Iåè õúóðêúèãúýêIûæûðò Ìîëýêúàñûì. òýêúûì óíàãúóýð, öIûõóèùò Àðàò áàëúêúýð êúýêIóýæàì ñåï- åçû Òèáî, è øûïõúó Iýìèíàò, ÿ ñýëúàù ùûæèIýì, Êúàìáîò Áî- àíý Ñýêûíàò. ß àäýð çàóýì õýðèñ ùIåóïùIàð: êúóùõüýáçý- êIóýäàò. Óíàãúóý çýêIý êúûùûóêIè? Àóý Êúàìáîò çàíùIýóè âûIàð Ùîäæýíõý ò. Ìû Òèáî è êúûãóðûIóýæàù ùûóàãúýêIý àäýì è àíýð àáûõ ý ÿ ïõúóçýðåóïùIàð. Àáû åçûì êúûôIý- ðûëúõó ò. Àð ôûçûæü äûäý ùIûðò, êúóùõüýõýð êúýêIóýæà- õúóàòè, Êúûðãúûçûì çäàøýì, ìè, äÿïýêIý ìèíðý çýõýñûíóìè, ãúóýãóì ùûëIàù. È ôý äýõóàìèíðý çû Ióýõó Iûõüý çýäàùIýó êúûì áýëûõüûð, õüýçàáûð. êúûçýäåêIóýêIûíóìè, àäûãýÊóýäðý ïñýëúàù õüýùIýõýìõýìðý áàëúêúýðõýìðý åçûõýì ðý õýãúýðåéõýìðý. Çýóý ÿïÿ áçýêIý çýè çýìûïñýëúýæûíó, õúóàòýó äàøàóý çýðûùûòàì, ïôIýôIìý, ãóáãúóýì èäçè çý- ìàôIýãó êIûõüó çýïûùIàì õýò äèãúýñ. ßïýõýì äè ëúýïêúõýì âàãîíûæü ãóýðûì êúèëúýëúó óðûñûáçýð àïõóýäýó ÿùIýðòý- èçó çýðûêIóàì, çäýêIóýì, ãúóýêúûìè àðàò çûì è áçýð àäðåéì ãóì çäûòåòûì, àáûõýì ÿ íýãó ùIûçýðèãúàùIýð. Èäæû åçû ùIýêIàõýì òåïñýëúûõüûæàù... àäûãý, áàëúêúýð äûäýõýðè õóå- ÇäàøàìêIý ÿ ôýì ãóãúóåõüðý èæêúûì ÿ áçýõýìêIý ÿ óíàãúóý áýëûõüó ùûäýêIàð ÿãó êúàãúýêúó äåéì ùûçýïñýëúý æûíó, êIûæàù. Òèáî è àíýì è íýïñûì íýãúóýùI ëúýïêúõýì ñûòó åìûï- êúûçýïèæûõüàóý ùIàëýõýì ñàëúýðýò! Ñûòìè, èëúýãúóàùý- êúàæðèIýæàù ãúýìàõóý øûëýì ðýò Êúàìáîò, åçûìè æèIàùè, ùõüýêúýIýò ÿìûIýó áæüýõóöûì êúóùõüý äûäý. Ñûòó Iåéóý è íý èðàãúýëýæüó çýðûùûòàð.ÑàêúûõóèêIðý! Èäæûïñ òó, è ãóð áèé èIýòýêúûì, áàëèãú èIýòýàïõóýäýóè çûõýìûõüàùý, è êúûì, çýùIàêúóýðòè, ãóáãúóýì Ióýõóõýðè ùûçýôIýìûõüý áóõ- äàõóðò. Ñàáèé êúóäåéì ÿ ôýì ãàëòåð øêîë çäýêIóýí õóåéð èðàõûð ñûò õóýäèçûò?! Áæüýêúèãúýíýíòè, áàëúêúýðëúàãúó õóö åëýæüûãúóýð åäæàêIóýõýð åæüýíò, çäýêIóýíóð, êúûùè- êúûùàóòIûïù ãúýìàõóý ëúýõúýãúóýòûíóð èùIàìý. Ìû Áîðèñ íýðàòýêúý-òIý çûòåõóýð, çû òõüý æðèìûIýðý? ìàõóý çûãúýïñýõóãúóý ÿIýòý- Áîðèñ, ëIî óý èäæûïñòó êúûì òõüýìûùêIý öIûêIóõýì. ß ïùIýíóð? Ióïý IóðûãúóùIûêIûæàóý ãóá- ËýæüàêIóý ñûêIóýíóù. ã úóýì èòò. ßøõûí ÿðèêúó ó - ÑîùIý, àóý àð øýäæàãúóý- ÿìûIýó, çýôýí ïñû êúóäåé äàõýðàù. Ñý èäæûïñòó äûäý ïùIý- äàõýó õóðàìûøàëIýó. Íýõúðè,

Ê

È

ÇÀÍÊÈØÈÅ Õúóñåéí. íýùI ìàçýó õóýçàìý, ÿøý÷ æûõóýïIýì óùIýìûóïùIý æûõóèIýì õó ýäýò. ÆèIýðò öIûõóð ùûõýëIûõüûïý êúýõúóó. ÌûäýêIý ÿ ïIýì êúèíýó èñûæàõýì ÿ íýãóì ùIýêIà ãóãúóåõü êúîìûð èùIý æûðòýêúý Êúàìáîò, èðàøàð êúýíýæûíò. È ùõüýôýöûì çðèñýðò, àáûõ ýì ÿ õúûáàð ãóêúóòýì çäåäàIóýì. - Ò èáî, - æè Êúàìáîò, èäæû àáû, àïõóýäèçó ôè ôýð ùðàõ ùIûïIýì ôûêúèêIóýñûêIûæûí ôõóçýôIýêIûíóòýêúý, èóæü ôèõüàìý? Êóýä ôûçýðûãúýõú óìý, äàóè, Ióýõó ôûêúàùIûíò, àóý çûðûç-òIóðûòIóðý… - Ñý ñûöIûêIóàù, àóý çýðûñùIýæûìêIý, êúóçàóý äàIûãúàù, êúûòêIýëúûïëúàù, ìûóâûIýó. ÈòIàíý, ôIû õýïõûíóòýêúûì àïõóýäý IóýõóêIý óêúûùIýõó àìý. Óíàôèùý ùûIýò àáû òåóõóàóý. ÇýðûæàIýìêIý, èëúýñ òIîùI êúûïòðàëúõüýíóðý çàíùIýó óùIàãóýíóò! È óíýöIýð Ýíååâó êúûùèùIýì, Êúàìáîò çàíùIýó èãó êúýêIûæàù Ìóõüýìýä è öIýó à ëúýïêúûì ÿIàóý ùûòà ëIû öIýðûIóýð. Àð çýìàíûì è öIûõó íýõú ëúýðûçå õüýõ ýì ùûùó ùûòà ò. ÃúàùIýùIýì ùIýáýíà ðåâîëþöèîíåð ëúýðûçåõüý êúóäåéòýêúûì. Àáû è ãóãúó êúûùàãúýõúåéì, óíàãúóýì èñûì æàIýí ÿãúóýòàù à öIûõó ùûïêúýì òåóõóàóý. Êúàìáîò ñûìý ÿìûùIý êóýäè çýõðàãúýõàù. ÊúûçýðûùIýêIûìêIý, Ìóõüýìýä Ëåíèíûì, Ìèêî ÿí ñûìý ÿ öIûõóãúýò. ÆàIýðò àáûõýì ÿ ùIûãúóó 1920 ãúýì ñóðýò çûòðèãúýõàóý ùûIýó. - Ëúýíûêúóý êóýäêIý ùûëàæüýðò Ìóõüýìýä è òàëàíòûð, æåIý Òèáî. - Àáû ëúàíäýðý ñûò õóýäèç ëýæüûãúý èðàùIýêIà áàëúêúýðûáçýð äæûíûì, ñûò õóýäèç çýõúóýêIûíûãúý õàëúõüà çýìàíûì êúðàãúýçýãúûó, äè áçýùIýíûãúýì, èòIàíè Ìóõüýìýä àáû òåóõóàóý êúèãúýíà è ëýæüûãúý õýì ìûòýìýìó, äûùûïñýó ëúýõúýíýì êúåìûçýãúûæó çûðè êúûõàãúóýòàêúûì. È òõûãúýõýì ÿãúóýòàêúûì çýõúóýêIûíûãúý ëúýïêú. - Ñûò Ìóõüýìýä è êIóýäûæûêIý õúóàð? È àæàëêIý ëIýæà õüýìýðý?.. Àáû çûùIûïIè òõûãúýêIý ñý çýè ñûùðèõüýëIàóý êúûñõóýãóáçûãúûæûðêúûì. - ÇèóêIûæàù, - æèIàù Òèáî. ÏùIýðêúý óý åòIîùIàíý ëIýùIûãúóýì è ùýùI ãúýõýì äè êúýðàëûì ùûIà çàëûìûãúýìðý äýêúóçýíûãúýìðý öIûõó ïýðûòõýð êúàíý ùûìûIýó çýðèõüàð. Ìóõüýìýäè àðàù çûòåêIóýäàð, èðàõóëIàù çèóêIûæûíó! ÏùûõüýùõüýõóýêIóýó êúûùIýêIûæàóý àðàù Ýíååâõý ÿ äåæ ùIàëèòIûð. Êúàìáîò, çè, è ùõüýì èêIûðòýêúûì ìû çäýùûIàì ùûçýõèõàõýìðý ùèëúýãúóàõýìðý. Ñûòó áýëûõüûøõóý òðèëúõüýæðý öIûõóì öIûõóì! Óýãóì ëúàãýó èò êúóàëýáçó ëIýóæüûãúóè, ìýç äýãóæüûì ùIýò õüýêIýêõúóýêIýì ÿ íýõú õüýùõüýðûIóè, ïñû ïñýóùõüý ÿ íýõú ÿáãè - ìû äóíåé ïñîì ïñýêIý áàóý òåòó êúûùIýêIûíêúûì öIûõóì öIûõóì ëåéóý èðèõûì õóýäèç åçûì ùûùûì èðèõûæó. Àð êúûçûõýêIûð… àêúûë çýðèIýðàù! ÖIûõó ãúàùIý õüýëúýì òåóõóà êèíîôèëüì ãóêúóòý åïëúàì õó ýäýó, è ùõüýð êúûõ óýìûIýòó êúýêIóýæûðò Êúàìáîò. - ËIî, çûðè æûïIýæûðêúûìè, - ïûäûõüýøõûêIàù Áîðèñ. Êúóùõüý èãúàùIýì óìûëúýãúóàóý æûïIàù. Äàóý êúûïùûõúóà, óèãó èðèõüà? - Èðèõüûíóè èðèìûõüûíóè ñûò àáû,- èòàù Êúàìáîò æýóàï. - Àóý óìûãúýùIàãúóýó êúàíýðêúûì ìû ëúýïêúûì ÿ íýãóì à ùIýêIàð ùIýêIàóý, öIûõóó êúûçýòåíýæûí çýðàõóçýôIýêIà êúóäåéð!


Íàðñàíý è êúåæüàïIý

Çûãúýïñýõóãúóý ìàõóýì

Ìàëúõúýäèñ ÅäæàêIóýõýì ïàïùIý

Ñîñðûêúóý áæüý êúûùIðàòàð (Ñöåíýì êúèíàóý ùûòàù Ñýòýíåé ãóôIýó, äçàïý óýðýä êúðèøó, Áûðûìáûõó ïûõüýó, ãúûáçý æèIýó. À òåïëúýãúóýì êIûôI êúûòîõúóý, íýõó ìýõúóæðè, êúýëúàãúóýð Íàðò Õàñýðàù. Ñîñðûêúóý çåêIóý ùûIàóý, Òîòðýø èóêIàóý ãóïûì êúàçýðûõûõüýæàì ùõüýêIý, íàðòõýì óíàôý ÿùIàù Ñîñðûêúóý ëIûõúóæüûáæüýð èðàòûíó. Àõýð áëû ìýõúó, ÿ ùIûáàãúûì êúûäýòûð Ióàùõüýìàõóýù. Åçûõýð Iýíý ìàçý íûêúóý õúóðåéì áãúýäýñù, ÿ ãóïýð öIûõóõýìêIý ãúýçàóý. Iýíýì êõúóýùûíðý ùûñõýì ÿ çûðûç êóìáûãúýðý òåòù. ÆüàíòIýì äýñûð òõüýìàäý Íýñðýí ÆüàêIýù. Ïñîìè çåêIóý ôàùý ÿùûãúù, àóý òõüýìàäýì äûùý òàæ äûêúóàêúóè ùõüýðûãúù, è æüàêIýð êIûõüù, õóæüù. Ñöåíýì è èæüûðàáãúó ëúýíûêúóýìêIý ñûäæûøõóý ùûòù óàäý òåëúó. È ñýìýãóðàáãúóìêIý ëýãúóïûøõóý ùûôIýäçàù. Çýõýñõýì õúóýõúóõýð æàIý - çûì åIýò àäðåéõýð äîæüó). Òõüýãúýëýäæûì è õúóýõúó ìàõóýù, îó-îó-îó... Ñîçðýùè äûõóîæüó, îó-îó-îó... Ìûóæüûõûæûð äý äè õàñýù, îó-îó-îó… Êúóðàãú õûùIêIý çýïýùûòù! Îó-îó-îó… ×ûõó êIûõüó çýïûùIàù, îó-îó-îó… Õúóýõúóì è Ióñûð áëàíýë ãúýâàù, îó-îó-îó… Âû åõúóàðè êúûòðàäçýíù. Îó-îó-îó… ×ûíòûäçýðè äý õýäãúýùIò, îó-îó-îó… Íàðò çýùIûãúóõýì äè ìàõóýù! Îó-îó-îó… Íîáýð äè ëýãúóï çýôIýäçýù, îó-îó-îó… ÇûùIýçûäçýð ÷ûíòûæüûïùù, îó-îó-îó… Äè ÿïùýêIý êúðåìûòIûñõý, îó-îó-îó… Íàðò óýêIý äãúýëúýãúóàêIýù! Îó-îó-îó… Çý äûçûëúýãúóàìè, äîIóýð, îó-îó-îó… Íàðò óäûí ùûìûãúóïùýíêIý! Îó-îó-îó… Çûð ìýóïùIý (áæüýð IýùIýëúó êúýòýäæàóý): ÈIýò, íàðòõý, êúûæûôIýò, ìû áæüýð õýò õóýôàùýìè, õýò íýõú ùàóý ïõúàøýìè, õýò íýõú ìûøûíýæìè? (Íàðòõýð çýùIîõúàå, çýùIîòàäæý). ÅòIóàíýì ïåäçûæ(êúýòýäæàóý, áæüý èìûIûãúûó): Äè Áýäûíîêúóýù à áæüýð çûõóýôàùýð. Àð ôàùýíøý øóêúûì, íàðòõýì ÿ ëIû èêúóù, ÷ûíòûð çè íûêúóýêúóýãúóù, ùàóý õóæü Iýïùàãúóýù, àð ãúóýãóïýðûêIóýù, àð åøõàêIóýåôàêIóýêúûì, ëýãúóíàêIóý ùàóýêúûì. (Íàðòõýð çýùIîõúàå, çýùIîòàäæý.) Åùàíýì èäýðêúûì: Õüýóý, Áýäûíîêúóýð íûêúóýêúóýãúó ëIû çàêúóýù, íàðò ùàóýãúó çèìûIýù, íàðò ãúóíýãúóè çûìûäýù! (Íàðòõýð çýùIîõúàå, çýùIîòàäæý.) ÅïëIàíýì êúûõåäçý: Óèé, äè íàðò Òõüýìàäý, à óý áæüýóý ïIýòàðè çûõóýôàùýð Õúûìûù è êúóýðù, Õúûìûù è êúóý Áàòýðýçù. Àð æèIýì òåìûêI ëIû õàõóýù, Çû ìàõóýì Áàðñ ãóáãúóýì íîñ, Ïùû Ìàðûêúóý çè äæàòýì èõüàðù. (Íàðòõýð çýùIîõúàå, çýùIîòàäæý.) Çûì èäýðêúûì: Õüýóý, õüýóý, Òõüýìàäý, Õúûìûù è êúóý Áàòýðýç ïñîì íýõúðý íýõú ùàóýôIêúûì, àð Ìàðûêúóý ùûõóýçýì, êIýçûçàóý æàIýæûð! (Íàðòõýð çýùIîõúàå, çýùIîòàäæý. Çûìûäàð ìýòIûñûæðè...). ÍýãúóýùI êúîòýäæ: Óèé, äè íàðò Òõüýìàäý! Òõüýãúýëýäæûð çè Ióïýãúóó, óýãúóì äè ùIûð êúåçûãúýë! Äý ëû Iûõüý ùûäìûãúóýòêIý Àìûù Iýùûð òõóýçûãúóýò, çàóý ãóáãúóýì ùèõóòýêIý àñëúýí õàáçýó çýùIýïëúýó áèéì ïëúàïIý åçûìûò. Çàóý ãúóýãóì òåìûêIûó, ãúóýãó òåêIàìè ìûãúóàùýð, ãúóýìûëàäæýó êúýìûíýó, åìûíýæüûð çè Iýùýð, äý ìàôIýíøýó äûêúàíýì, Èíûæü ìàôIýð êúýçûõü. Áèéì è ùõüýð, ìûøûíýó, è óíàãúóý çûõüûæ. ÙIûõü ïýðûòêIý äè ùàïõúýð, ïõúýð õúóìý äè ïàøýð, çè ãóùõüý ëIûãúý èçûð, ôûçûð çûìûãúýòõüýêúóð, íûêúóýêúóàïIýì èìûêIûð, óèé, óèé, äè Ñîñðûêúóýù! Òõüýãúýëýäæûð çè IóïýôIýãúóù, Àìûùûð çè IýïýãúóôIù, äè Ñîñðûêúóýù, äè Ñîñðûêúóýù! Ùàóýáæüýð çûõóýôàùýó õúóýõúóáæüýð çûõóàIýòûð äè Ñîñðûêúóýù, äè íýõóù! Çè ìýIóõó äûùàôýðù, àôýð çè äæàíý êóýùIù, äûãúýð çè ïûIý ùûãóù. (Íàðò Òõüýìàäýì ùàóýáæüýð ãóïûì ÿ ïàùõüý ùèóâûêIàóý ùûò Ñîñðûêúóý èðåò. Ñîñðûêúóý è ïøûíàëúýð êúîIó, ïñàëúý ùIýìûòó - Ñîñðûêúóýì õúóýõúó åIýòðè, à ùàóýáæüýð èðåô). ÊÚÀËÌÛÊÚ Àäíàí. (ÊúûêIýëúûêIóýíóù).

Íàëøûê êúàëý äýò êóðûò øêîë ¹2-ì è 8-íý êëàññûì ùIýñ Ãúóýãóíîêúóý Íàðñàíý åäæàêIóý íýõúûôI äûäýõýì ÿùûùù. Çè íûáæüûð èëúýñ 14 èðèêúóàõýì ïàñïîðò ùðàòûæ çýIóùIýì èðàãúýáëýãúàù àðè. Áàëèãú ãúàùIýì çýðûõýáýêúóàì ùûõüýò òåõúóý òõûëúûð àáû êúðèòûæàù ÓÔ-ì è ÔÑÁ-ì è Ãúóíàïêúýõúóìý IóýõóùIàïIýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì è óíàôýùI, ãåíåðàë-ìàéîð Àãååíêý Èâàí. - ÇýIóùIýð õóàáæüó ãóêúèíýæ õúóàù ñè äåæêIý, - êúûääîãóàøý Íàðñàíý. - Ïàñïîðòõýð êúûçýðûäàòàì èäæûðè çý äèãó êúèãúýêIûæàù äè êúýðàëûì, ðåñïóáëèêýì è ïàùõüý ùûòõü æýóàïëûíûãúýð çýðûèíûð. ÔIûóý äåäæýìý, äè ìóðàäõýð çýðûçýäãúýõúóëIýíûì åðûùó äûõóùIýêúóìý, ñè ôIýù ìýõúó äè àäý-àíýð, äè ëúýïêúûð êúûçýðûòùûãóãúûð òõóçýôIýêIûíó. Íàðñàíý øêîëûì ùðàãúýäæõýì ÿùûùó íýõú äýçûõüýõûð òõûäýìðý ëèòåðàòóðýìðýù. Àóý àäðåéõýìêIè åõúóëIýíûãúý õúàðçûíýõýð èIýù. Àð çè ôIûùIýó êúèëúûòýð ÿ øêîëûì ùûëàæüý åãúýäæàêIóýõýðù. Àõýð çè IýíàòIýì ïñý õüýëýëêIý ïýðûò, çè ãóð åòàóý çè êúàëýíõýð çûãúýçàùIý ëýæüàêIóý çý÷èèôIý çàùIýõýù. Øêîëûì «5» çàùIýêIý çýðûùåäæýì êúûäýêIóýó, Ãúóýãóíîêúóý Íàðñàíý è çýôIýêI ùèãúýëúýãúóàù êúàëýì, ðåñïóáëèêýì ùåêIóýêI çýõüýçýõóýõýì èêIè ìûçý-ìûòIýó ïàøýíûãúýð êúûùèõüàù. Ìóðàä êóýä çèIý, Ióýõóãúóý çýõóýìûäýõýì äèõüýõ ïùàùýð çýðåäæýì êúûäýêIóýó, «Äåòè ãîð» àíñàìáëûì êúûùîôý. Àäûãýáçýð, àäûãý êúàôýð, àäûãý õàáçýð ëúýïêúûì êúûùIýõúóý äýòõýíý çû íûáæüûùIýìè èùIýí õóåéóý çûãúýóâ õúûäæýáçûì õóçýôIýêI êúèãúàíýðêúûì à ïñîìè õóýøýðûóýó êúûäýêIóýòåèíûìêIý. Àáû è ùûõüýòù ìàõóýøõóýõýì åõüýëIàóý øêîëûì ùåêIóýêI çýõûõüýõýì æûäæýðó çýðûõýòûð, Ióýõóð Iýòàóý åêIóýêIûí ïàïùIý è ãóàùIý çýðûùûìûñõüûð. Øêîëûð êúèóõìý, äîõóòûðó åäæýíó è õúóýïñàïIýù Íàðñàíý. À IýíàòIýì ïýðûòõýð öIûõóõýì ñýáýï çýðàõóýõúóð àðàãúýíù äýçûõüýõàð. Æûæüý ïëúýô íûáæüûùIýõýì ÿùûùù õúûäæýáçûð. Àð õóåéù öIûõóõýð íàñûïûôIýó, óçûíøýó, ãúàùIýì ùûãóôIûêIûó ïñýóíó. Àäûãý óíàãúóýì ùûçåêIóýí õóåé õàáçýìðý íýìûñûìðý, çýãóðûIóýìðý áåðû÷ýòûìðý çýðûëúù ïùàùý çý÷èèôIýð êúûçûõýêIàð. È Iýäýáàãúûìðý è Ióùàãúûìðý äûäèõüýõûó àð êúûùûõúó óíàãúóýì èëú ãúýñýíûãúýì, õàáçýì äûùûùIýóïùIýì è àíý ÔàòIèìý êúûäæèIàù. - Äè ùIàëýìðý õúûäæýáçûìðý ÿáãúýäýëú ãúýñýíûãúýðè íýìûñðè çè ôIûùIýð ñè ãóàùýìðý ñè òõüýìàäýìðýù. Ñûò ùõüýêIý æû-

ÃóøûIý

ÙIàêõúóýì è íûêúóýð ìûðàêúý!.. ÇÝÄÇÅÈÒI çýäýëàæüýó ãóáãúóýì èòò. À òIóì çû ùIàêõúóý ïñî ÿIýò ãúóýìûëýó. ÇýäçåèòIûì çûð ïñûõüý êIóýóý êúýêIóýæûõó, ïùûIýì êúûòåíàì ùIàêõúóýì è íûêúóýð èøõàù. Øõýãúóýð êúýñó ãúóýìûëýð êúûùàùòýì, ïñûõüý ùûIàð ùIýóïùIàù: - Ìûð ñûò, äýíý ìû ùIàêõúóýì è íûêúóýð çäýêIóàð? æèIýðè. - ÙIàêõúóýì è íûêúóýð ìûðàêúý! - æèIàù çûøõàì. - Äàóý, ìûð ùIàêõúóý íûêúóýðù, àäðåé è íûêúóýð äýíý ùûIý? - æèIàù. - Àäðåé è íûêúóýð ìûðàêúý! - Ìûð ùIàêõúóý ïñîóý ùûòà? - Ùûòàù. - ÀòIý äýíý ùûIý àäðåé è íûêúóýð? - Ìûðàêúý è íûêúóýð! - Ìûð è çû íûêúóýðù, è çû íûêúóýð äýíý ùûIý? - È çû íûêúóýð ìûðàêúý! æèIýóðý çðèãúýóìûñàêúûì. ÊÚÀÐÄÝÍÃÚÓÙI Çûðàìûêó.

123456789012345678901234567890121234567890123

Êúóàæýõüõýð

Äûæüûí ùIûIóó çýðûëúýëú

t Äóíåéì òåò ïñîðè çûãúàøõý. t Äûæüûí ùIûIóó çýðûëúýëú, êúèëúýëúàõýì äåãúýãóôIý. t Äçý êóýä Ióòù, åçûð äçàêúýðêúûì. t Æýùûì íýõó ùûõó õúóìàêIóý, è ìàêúûì óêúåãúýóø. t Çýì ïøýð ìýõúó, çýì óýä ìýõúó, ìàêúêIý óíýð åãúýõúåé. t Çè êúóýïñûð äóíåé ïñîì ëúýIýñ. Æýóàïõýð:

Ôè ëúýIóêIý

Àëèé è ãúûáçý

Íûæýáý æýùûìý, (óîé) Àëèé, õüýõýð ìýáàíýìý, Ñý êúàäçûãúóý áàíýðè, ñè ãóì êúûõîóýðè, Ñè Àëèéðè óçèìûIýæè!

Óàôýì ùûçåêIóýóðý äàìýð çûòåòìý, (óåé) Àëèé, äýíëúý÷ õûçîùIýìý, ÙûìûIýð êúèãúýùIûóðý ùûIýð çûãúàëIýìý, Àëèéðè óñôIèãúýëIàòè. (Àé) óè ïýòûðáàêúûìý, (óîé) Àëèé, «äûæüûíù» õóæàIýìý, «Àëèé!» æàIýðý êúàäæýìý, ñè Àëèé öIûêIóðè, Äýíý ìûãúóýìý óêúèñõûæûíó? (Óîé) íàðöàíý áæüýïýìý, (óîé) Àëèé, øûõýð ùàãúýõúóìý, Ñý ñûêúûçýðûõúóðý çûïõóýñõúóìàòè, Ñè Àëèéðè óçèìûIýæè!

ÍàïýêIóýöIûð çûãúýõüýçûðàð ÙÕÜÝÙÝÌÛÙI Èçýù.

(Åé) óè äûæüûí êúàìýðè, (óîé) Àëèé, äûãúýì ïîëûäìý, Àëèéì óè õüýäýðè êúóùõüýõúó óäçûïöIýìý, (Óåé) Àëèé, êúûõîëûäûêIðè.

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

ÐÅÄÀÊÖÝÌ È ÊÎËËÅÃÈÅÌ ÕÝÒÕÝÐ

ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä (ðåäàêòîð íýõúûùõüý), ÆüýêIýìûõúó Ìàðèíý (ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý),Øèðäèé Ìàðèíý (ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý), Ãúóðûæü Ìàäèíý (æýóàï çûõü ñåêðåòàðü), ÃúóùIî Çàðèô, Èñòýïàí Çàëèíý, Êúàðäýí Ìàðèòý, Õüýæûêúàðý Àëèê.

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

ÙIû. Ãóýäç. ÏõúýIýïý. Õüý. Ïøûíý. Äûãúý.

(Óîé) íàðöàíý áîëüíèöýìý, (óîé) Àëèé, óäç õóùõúóý ùàòìý, Ñý óäç õóùõúóý ñûõúóðý, óè ãóìý ñûòåõóýòýì, Ñè Àëèéðè óçãúýõúóæûíòè!

Ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý ÆÛËÀÑÝ Çàóðáý÷

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ ÀÄÛ

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 26

ÄÈ ÕÝÙIÀÏIÝÐ

360030, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêý, Íàëøûê êúàëý, Ëåíèíûì è öIýêIý ùûIý óýðàì, 5, åáãúóàíý - åïùIàíý êúàòõýð.

Õúóýõúó Êúóëúêúóæûí Èùõúýðý ùûù Ùîêúóèé Èëÿíý Õüýñýí è ïõúóì è íûáæüûð ãúàòõýïýì è 26-ì èëúýñ èðîêúóðè, äîõúóýõúó!

Ùàïõúý

Óè äóíåéð äàõýó, óè ãúàùIýð ùIýðàùIýó, óè íûáæüûð êúàõóýìûùIýó, óè ìàõóýð íýõóó, óè æýùûð ùýõóó, óè óàôýð êúàùõúóýó, óè ùIûëúýð ùõúóàíòIýó, ïùIýðý íýìûñðý äýíýêIè ùûáãúóýòó, óçûíøàãúýêIý ãóêúåóý óèìûIýó, ãóôIýãúóýð óè êóýäó, íýùõúåÿãúóý óìûëúàãúóó, óè ãóð ïñû åæýõûó êúàáçýó, óè ôýð ãúàòõý õàäýó äàõýó, íýõúûæüó êúûïùõüýùûòõýð ïõóýóçûíøýó èëúýñ êóýäêIý Òõüýì óòõóèãúýïñýó! ÕÚÓÐÀÍÕÝ Ìóõüýìýä, Ðèòý, Àëáý÷, Àíåòý, Iýìñèðý, Àçýìàò, Ìàðèòý, Àçðýò ñûìý.

ÆûIýãúóýõýð

Íýãóì ùIýêIûð ãóì êúîíý

ïIýìý, àáûõýì ÿ êóýùI êúèõúóêIà ñàáèéõýì ùàïõúý ÿõóýõúóàð àõýðàù. Êúóàæýäýñõýì ôIûóý êúàëúàãúó, ÷ýíäæýùýãúó ÿõóýõúó íýõúûæüûôIõýì ÿ æüàóýì ùIýòó êúýõúó äè ùIýáëýì ãúóýãó ïýæ êúûçýðûõàõûíóð ñè ôIýù ìýõúó. ÊúèùûíýìûùIàóý, ôIûùIý ÿõóýñùIûíó ñûõóåéù Íàðñàíý ùåäæý êóðûò øêîëûì è ëýæüàêIóýõýì. Àáû è êëàññ óíàôýùI Ñðûêúóý ÔàòIèìý äåæ ùåãúýæüàóý çè IýùIàãúýì êúûõóèãúýùIà çàùIýù åäæàïIýì ùûëàæüýð. Äýòõýíý ñàáèéìè çýðåïñýëúýí áçý êúýçûãúóýòûô, íûáæüûùIýõýì ÿ ãóïñûñýêIýì êIýëúûïëúûô, àáûõýì ÿ äóíåé òåòûêIýì õóýíàáäçýãóáäçàïëúý åãúýäæàêIóýõýì ÿ Ióýõó ôIû èðèêIóýíó, ÿ ìóðàä êúåõúóëIýíó ñè ãóàïýù. ÕüýïöIåé ùûù Ãúóýãóíîêúóý Õüýæñóôðý Ìàðèåðý èëúýñ 20 è ïýêIý íûñý ÿõóýõúóà øýøýí õúûäæýáçûð ïñàëúýìàêúûíøýó ÿõýñûõüàù. Çè íýõúûæüõýð çûãúýëúàïIý, êúûçûõûõüà ëúýïêúûì ïùIýøõóý õóýçûùI, àäûãýáçý êúàáçýêIý ïñàëúý ÔàòIèìý è áûíõýð àäûãý õàáçýì òåòó åãúàñý, êúàëýì çýðûäýñìè åìûëúûòàóý, àíýäýëúõóáçýð ÿãúýøýðûóý. Çè àäýøõóýìðý àíýøõóýìðý è ïñýì ïèùIó ôIûóý çûëúàãúó Íàðñàíý êúûääýãóýøàù øýøýí íàíýì äåæè ùIýõ-ùIýõûóðý õüýùIàïIý çýðûêIóýìêIý, íýãúóýùIûáçý Ióðûëúìè, ÿ õàáçýð çýòåìûõóýìè, ôIûóý çýðûçýãóðûIóýìêIý. Ãúóýãóíîêúóý Íàðñàíý è ïñû êúýæýãúóýð äÿïýêIýùè, è ìóðàäõýð êúåõúóëIýíó, ãúàùIýì ëúàãúóý êIûõü ùûõèøûíó äè ãóàïýù!

ÅêIóýêIûó: 5. Ïñû Ióôýõýì, ïñûïöIýõýì óçûùðèõüýëIý êúýêIûãúý ëúàãý. 6. Çè êúóäàìýõýð òåóõúóýíùIûêIà æûã ëúýäèé ãúóì. 1 0 . Àäûãý ïñàëúýæüûì çýðûæèIýìêIý, àïõóýäý öIûõóð ùûòó ìàëIý. 1 1 . ËúàãàïIý, áãûì è ùõüý. 12. Ìýæäæûòûì õýòù … äæàïIý. 1 4 . Áûëûì Ióñ. 1 5 . Iýùûì, øûì ÿ ôýð èçûõ áàäçýæü. 1 7 . Ëàæüý çèìûIý ùIàëýì … êIýëúûçýðàõüàù. 19. Äæàáýì êúûùåõûæêIý ùIèìûõüýí ïàïùIý, øûãóð íýõú õóýì çýðàùI. 22. «Äóíåéð ...» - ïñàëúýæü. 2 3 . Êúóàëýáçó, æýùêIýðý äçûãúóýõýì åùàêIóýó. 25. ÍýãúóýùI êúàëý êIóýõýð ïIàëúýêIý êúûùûóâûIý óíý. 29. Õüýöýïýöý êúýêIûãúý. 30. Çåèíøý. 31. Àïõóýäý ïýøýãúó çèIý öIûõó ùûIýó æàIý, çûìè èìûëúýãúóà ïýòìè. 34. ÊIûùîêúóý Àëèì è óñý öIýðûIóý. 3 6 . Äûãúý êúûùIýêIûãúóýì óàôýì êúèùI ïëúûæüûãúý. 38. Ñàãúý çûäç áæüý. 39. Àäûãý òåàòðûì è äæýãóàêIóý Iýçýó ùûòà, ÐÑÔÑÐ-ì ùIûõü çèIý è àðòèñòêý Ñèáý÷ … 4 0 . Êúóàæýäýñ óíàãúóýì è ãúàâý ãúýòIûëúûïIý. 4 2 . Ùõüýãúóñýì êúûáãúýäýêIûæà öIûõóáç. 4 3 . Iýùõýì ÿ òõüý. 47. Øûì è ôý. 4 8 . Êúóàëýáçóóøõóý. 49. Äàãúûñòýíûì ùûïñýó ëúýïêú. Àáû ÿùûù êóýä äè ðåñïóáëèêýìè èñù. 50. Çýãúóíýãúóó ùûñ óíàãúóýõýð. 51. À óíýöIýð çýðàõüý: ÙîäæýíöIûêIóì è öIýð çåçûõüý

ÍÝÙIÝÏÛÄÆÝ Çàìèðý.

ÁÅÉÒÛÃÚÓÝÍ Ñýôàðáèé.

Ïñàëúýçýáëýäç

òåàòðûì è ðåæèññåð íýõúûùõüýó ùûòàì, ÊúÁÐ-ì è Ïðàâèòåëüñòâýì è óíàôýùIûì è êúóýäçýì. Êúåõûó: 1. Àäûãý ãåíåðàë å Ìûùý è êúóý … 2. ÌàõóýöIý. 3. Ïùûì äýIýïûêúóýãúóó êúûçäðèøýêI öIûõó. 4. Óýðýä ãóóç. 7. Àäûãý óñàêIóý íýõú Iýçý äûäýõýì ÿùûù, Êúýðýøåé-Øýðäæýñûì è öIûõóáý óñàêIóý. 8. Äè ãúóíýãúóì è óíýð çýðèãúýïýùûæðè, … äàõè ùIèãúýóâàù. 9. Àäûãý ïøûíàóý, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ùIûõü çèIý è àðòèñò. 13. Ôàäý êóýä óåôýìý, àïõóýäýó

óîõúó. 16. … äæýäûãó å ôý ãúýòýäæà. 18. Óíàãúóý êúýñ ÿIý õüýïøûï. 2 0 . Øûì è êIóýêIý. 2 1 . Àìåðèêýì å ßïîíèåì óçýðûêIóýôûíóð àïõóýäý òðàíñïîðòêIýù å êõúóõüëúàòýêIýù. 22. ÙýêI Ióâ ëúýïêú. 24. Ïùýäåéðåé … íýõúðý, íîáýðåé áçó. 26. ÍýùI èñûì è ïùýääæûæüûøõý. 27. ÏõúàùIý Iýìýïñûìý. 28. Ïàñýðåé çýðûïûäæý Iýùý. 32. Äè ðåñïóáëèêýì è ãúóíàïêúýì ïýãúóíýãúóó êúûùûñ êúàëý, àäûãýì äûäåéóý ùûòàóý. 33. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è öIûõóáý òõàêIóý, çè òõûëú-

1

2

3

5

õýð çýðàïõúóýó ùIàäæûêIûó ùûòà. 35. Áûí. 36. Ãúýñûíûïõúý. 37. ÙIýìûïõúóýæûí ùõüýêIý, ãúýðûì è ëúàêúóýì èðàëúõüýó ùûòà. 38. Æýì ìýæýëIàì è … ìàêú. 3 9 . 2008 ãúýì ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì ãúàâý … êúûùðàõüýëIàù. 4 1 . Èëúýñ, èëúýñèòIûì èò øûùIý. 42. Çè ïõúàôýð õóæü æûã ëIýóæüûãúóý. 44. Õúûäæýáçûì õüýë- … äàõý õýëúù. 4 5 . Àõúøý: òõûëúûìïIýóè ãúóùIõýêIûóè ùûIýù. 4 6 . ÊúóðIýí öIûêIó. Çýõýçûëúõüàð ÌÛÇ Àõüìýäù. 4

8

10

11

14

15

12

16

17

13

18

19

20

21

22

23

24

25

27 30

26

36

40

37

41

38

42

43

45 47

44

46 48

50

Ïñàëúýæüõýð

t ÙIýùõúó çûùIý êúûùIýêIóýðêúûì. t Àæàëûð áæýùõüýIóì íýõúðý íýõú áëàãúýù. t ÁëýáãúýêIûì óëúýùIûõüýæûðêúûì. t Âûðè ëúýù äûäýù - êúàóáûäðè ùIàùIý. t Ãóð çûùûïëúìý, íýð ìýïëúàêúóý. t Ãúàáëýì áëàãúýð ïùåãúýãúóïùý. t Äýòõýíý çûôIðè ìàùIýù.

Íýùýíýõýð

33

39

Çýðûäæý ãúýâà Çýðûäæý òõüýùIàð êIýñòðóëûì èðàêIóòý, ïñû òIýêIó ùIàêIýðè, ïýøõüýêóì òðàãúýóâý. ÌàôIý öIûêIóì òåòó äàêúèêúý 15-20-êIý, ïñûð ùIýâýùIýõó, ÿãúàâý, èòIàíý õüýêóì êúûòðàõûæ, çýðûäæýð êõúóçàíýì èðàêIóòýðè, çýIàùIýóðý è ïñûð êúûùIàõ ó. Çýðûäæýïñûð êIýñòðóëûì èðàêIýæ, õüýêóì òðàãúýóâýæðè ñûõüýòè 5-6-êIý ÿãúàâý. Àáû è óæüêIý ôî õàëúõüýðè, àðãóýðó ñûõüýòèòIùû íýáëàãúýêIý ÿãúàâý. Ïýøõüýêóì êúûòðàõûæ, ÿãúýóïùIûIó, àá äæûì å êõúó ýùûíûì èðàêIýðè, è ùõüýð ãúýáûäàóý ùIûIàïIý - êIûôIûïIýì ÿãúýóâ. Õóàáæüó âèòàìèí êóýä õýëúù. Õàëúõüýõýð: çýðûäæýó - ã 1000, ôîóý - ã 500, ïñû ãúýâà óïùIûIóæàóý - ã 100. “Àäûãý øûõûíûãúóýõýð” òõûëúûì êúèòõûæàù.

Ãúóäæý ïIýùIýêúóòýíó ôIûêúûì

31

32 35

Ëýïñ çýùIýò, ìýëûë õýëúó Ìýëûëûð çýïàóïùI å çýïàóä Iûõüý öIûêIóóðý, ã 50-60 õúóóý, ïñû ùIûIýêIý ÿòõüýùIðè øûóàíûì èðàëúõüý. Àáû ïñû ùIûIý ùIàêIýðè çý êúûòðàãúýêúóàëúý, òõúóðûìáýð êúûòðàõûóðý. ÌàôIýð öIûêIó ÿùI, øûóàíûùõüýð òðàïIýðè, ëûð íûêúóýâýôI õúóõó ÿãúàâý. Àáû õàëúõüý ùèìý öIûêIóóðý óïùIýòàóý ïõúû óêúýáçà, áæüûíûõó, øûãú ó, øûáæèé ñûð. Øûóàíûùõüýð òðàïIýðè, ëûð ÿãúàâý äàêúèêúèòõó-õûêIý. Àáû õàëúõüý øûáæèé äýãó òõüýùIà, çýïýïëIèìý öIûêIóóðý óïùIýòàóý. Øûóàíûùõüýð òðàïIýæðè, õüýçûð õúóõó ÿãúàâý. ÇýðûçýùIýòó ôàëúý êóóêIý Iýíýì òðàãúýóâý. Ïùòûðó ÿøõ. ÏIàñòý, ùIàêõúóý, ÷ûðæûí, õüýëIàìý äàøõ. Õàëúõüýõýð (öIûõóèòI Iûõüý): ìýëûëó - ã 600, ëûð çýðàãúýâýíó ïñûóý - ã 1200, ïõúû óêúýáçàóý - ã 60, áæüûíûõóó - ã 30, øûáæèé äýãóó ã 60, øûãúóó, øûáæèé ñûðó óçûõóåéì õóýäèç.

28

29

34

Ëúýïêú øõûíûãúóýõýð

ÁëýáãúýêIûì óëúýùIûõüýæûðêúûì

6

7 9

Ãúàòõýïýì è 18-ì äè ãàçåòûì òåòà ïñàëúýçýáëýäçûì è æýóàïõýð: ÅêIóýêIûó: 1. Áåñ÷îêúóý. 7. Êúàäû. 8. ÌûùIý. 10. Ãúóàïëúý. 12. Äûãúý. 13. Ãúóýèæ. 16. «Àæýêúóý». 18. ÀíýùIý. 20. Ñýëàì. 21. Àáàçý. 22. Ìàõóýêó. 24. ÊIýñûæ. 26. Àðûêú. 31. Æóðò. 32.Ïêúûíý. 33. Àëìý. 34. Ãóèìý. 35.Øûëýäæýä. Êúåõûó: 2. Åäçûãúóý . 3. ×ûìïý. 4. Êúóðìýí. 5. Áàëý. 6. ÃóùIýãúó. 9. ÔIûùIý. 11. Õüèëý. 14. Ìàõúñûìý. 15. Íýæýãóæý. 17. Êúóìàëý. 19. Íàáäçý. 23. Õóàðý. 25. Ñóðý. 27. Êúàëý. 28. Àïýñû. 29. ÊúûïöIý. 30. Íýãóìý. 31. Æóìý.

lÙõüýíøýð ïýæûì ïýIýùIýù, ïöIûðè èðàïýñûðêúûì. lIýïêúëúýïêúûð ïñý ôýòýðù. lÁûäýó ãúýòIûëúàì óëúûõúóýóðý ÿãúýïùêIóàð êúûêúóîõó. l Ãó çûëúàòýó óèìûãóãúýõõýð ïñîìè ÿùIýó êúûùIîêI. lÄèìûIýìý, äûùIýòõüýóñûõýí êóýä êúóýäçàïIýì êúóýëúù. lÊóýäðý çè ãóãúó ÿùIûð êúàIýùIîóæàãúóý. lÍýãóì ùIýêIûð ãóì êúîíý. l Óçûùûãóãú øý÷ûãúóåéù. l ÕýìûùIIàóý êúûõýõúóàIàóý êúûçûôIýùIûð ùîóý. l ÔIýêIûïIý ëúûõúóýì êúåãúóýò, ôIýãúýíàïIý ëúûõúóýð - ìýëúûõúóý.

l ÖIûõó ìûõúóíó êúåæüýì íýõúðý, ìûõúóàóý êúûùIèäçûæûð íýõúûáýù - ãúóýãóì òîùõüýðûóêI. l Êúóàíøàãúýð çûòðàëúõüýí ùûIýõõýìý, éîõúóéîëúõýð, àòIý åçûì ÿ äåæ êúûùåæüýìý, çàãúýæüàæüý. l Àäý-àíý åçûãúýëåéì ÿ áûíûð ìýñýõúó. l ÊúóýôI çûõóýùûì õóýôàùýù. l ×ûð öIûíýù æûïIýó êúýãúýøûíêIý óìûåðûù, áæýãúóêIý óùûãóãúìý. l ÖIûõóãúýð ãúàùIýì è íýõú ëúàãàïIý çàäýù, àáû è ùûãó ãóãúóì êúûòåõóòýôûð è çýìàíûì è ãúóàçýó ìýóâ. l Ùõüýæ çûõóèãúýóâûæûð è êúàëýíù, êúûõóàãúýóâûð - òåçûðù. l Ùûóàãúýð ÿãúýçýêIóýæûõó è çýìàíûãúóýù. l ÙûIýù öIûõó óèãóè èðèìûõüó, çûêIýðûáãúýõóè ìûõúóó. l Çýçýìûçý êóýä çûõóàùIýì íýõúðý, çýïûìûóóý ìàùIý çûõóàùIýì íýõú ïùIý èIýù. l Êúûïõóåé õúóðý çèãó óêúýêIûæûð óèôIù!

49

51

t Ãóáãúóýì èò áûëûìûð äæýãóìý, äóíåéð êúûçýIûõüýíóù - óýëáàíý, óàå êúýõúóíóù æàIýðò. t Ãúóäæý ïIýùIýêúóòýíó ôIûêúûì. t Ãúýðý ùIûðý ùûçýõýêIûì äåæ óýñûð åáýêIàìý, ãúàòõ åé, óýôIûð òåêIóàìý, ãúýôI ìýõúó. t Ãúóýãó óòåòó óèø è íàë ùIýõóíó ôIûêúûì. t Äóíåéð áçûãúýìè, Ióàùõüýìàõóý è ùûãóì ïøý òIýêIó òåëúìý - óýôIêúûì, êúàáçýìý - óýôIù æàIýðò. Äè ãàçåòûì è êúûêIýëúûêIóý íîìåðûð êúûùûäýêIûíóð ãúàòõýïýì è 30-ðù.

ÒÅËÅÔÎÍÕÝÐ: ðåäàêòîð íýõúûùõüýì, ñåêðåòàðûì - 42-56-19; ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçýõýì - 42-63-64, 47-31-54, 47-33-23; æýóàï çûõü ñåêðåòàðûì 42-22-82; ñåêðåòàðèàòûì - 42-22-66. ÊÚÓÄÀÌÝÕÝÌ: ïîëèòèêýìêIý, æûëàãúóýìðý ëúýïêú IóýõóõýìêIý - 42-22-86; êúóàæý ãúàùIýìðý ýêîíîìèêýìêIý - 47-22-63, 42-57-59; ùýíõàáçýìêIý - 42-75-36; îáîçðåâàòåëõýì - 42-22-89; õàáçýõúóìý IóýõóùIàïIýõýì ÿäýëýæüýíûìêIý - 42-60-53; õúûáàðûùIýõýìêIý, ñïîðòûìðý ïèñüìîõýìêIý - 42-22-88; åãúýäæýíûãúýìðý ùIýíûãúýìêIý - 47-32-15; çýäçýêIàêIóýõýì - 42-21-88; êîððåêòîðõýì - 42-60-27; áóõãàëòåðèåì - 47-31-69; ÝÂÌ-ì è îïåðàòîðõýì - 42-22-84; êîìïüþòåð IóýõóùIàïIýì - 42-26-41; ñóðýòòåõûì - 42-75-78.

Òåääçý òõûãúýõýì êúûùûõüà áæûãúýõýì, êúûùàIýòà Ióýõóãúóýõýì ÿ ïýæàãúûìêIý àõýð çûòõàõýì íýñó æýóàï ÿõü. Àâòîðõýìðý ðåäàêöýìðý ÿ Ióýõó åïëúûêIýð çýòåõóý çýïûòó ùûòêúûì. Ãàçåòûð Iý òåçûäçàõýì ÿõóýõüûíûð è ïùý äýëúù ÊúÁÐ-ì ôåäåðàëüíý ïîùò çýïûùIýíûãúýõýìêIý è óïðàâëåíýì. Òåë.: 76-01-28, 76-01-10. Ãàçåòûð ùýíûìêIý æýóàï åõü ÊúÁÐ-ì è “Ðîñïå÷àòü” ÀÎ-ì. Òåë.: 42-69-34

Ìû êúûäýêIûãúóýì åëýæüàõýù: æýóàï çûõü ñåêðåòàðûì è êúóýäçý ÄûùýêI Ñîíÿ, ðåäàêòîðó Øèðäèé Ìàðèíý, êîððåêòîðõýó Àôý Òàìàðý (3, 4-íý íàï.), ÏõûòIûêI Þðý (1, 2-íý íàï.), êîððåêòîðõýì ÿ äýIýïûêúóýãúó Öàëèé Ìàðüÿò. ÊîìïüþòåðêIý ãàçåòûì è òåïëúýð ÿùIàù Äîë Ìàðèíý, Ùîìàõóý Ìàðèàííý, ñóðýòõýì åëýæüàð Áèöó Æàííýù.

Ãàçåòûð 1989 ãúýì äûãúýãúàçýì è 16-ì ¹Í-0065-ì ùIýòó ÿòõàù. Çû èëúýñûì ãàçåòûð 250-ðý êúûäîêI.

Íîìåðûð “Àäûãý ïñàëúýì” è êîìïüþòåð IýíàòIýì ùàãúýõüýçûðàù.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Òåòðàãðàô» ÎÎÎ-ì ùûòðàäçàù. ÊúÁÐ, Íàëøûê êúàëý, Ëåíèíûì è öIýêIý ùûIý óýðàì, 33, òåë. 42-35-75.

○○○○○○○○○○○○○○

¹52 (21.960)

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

4 4

Ãàçåòûì Iý ùûòðàäçàð ñûõüýò 20.00-ðù. Èíäåêñûð 51531

Òèðàæ 9.233

Çàêàç ¹792

Adighe_psalhe_26.03.2011  

ÔÈÔI ÔÛÌÛÃÚÝÏÓÄ, ÔÈ IÅÉ ÔÛÌÛÃÚÝÏÙÊIÓ Áàëúêúýð ëúýïêúûì è êúýùIýðýùIýæûíûãúý ìàõóýì èðèõüýëIýó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíò Êúà...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you