Page 1

ÔÈÔI ÔÛÌÛÃÚÝÏÓÄ, ÔÈ IÅÉ ÔÛÌÛÃÚÝÏÙÊIÓ

Êîìèññýõýì

ÊúÁÐ-ì È ÏÀÐËÀÌÅÍÒÛÌÐÝ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÝÌÐÝ ß ÃÀÇÅÒ ÃÀÇÅÒÀ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÁÐ

ÇûõóùûìûùIý áþäæåòûì õóîêIóý

1924 ÃÚÝÌ È ÌÝÊÚÓÀÓÝÃÚÓÝ ÌÀÇÝÌ È 1 ËÚÀÍÄÝÐÝ ÊÚÛÄÎÊI

2012 ãúýì èðèõüýëIýó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì çûõóùûìûùIý áþäæåò èIýí õóåéù - ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíò Êúàíîêúóý Àðñåí àïõóýäý êúàëýí Ïðàâèòåëüñòâýì õóèãúýóâàù. Àáû ïàïùIý ëýæüûïõúýõýì ùûòåïñýëúûõüàù âèöå-ïðåìüåð Àáðýäæ Iýäèá èðèãúýêIóýêIà ÊúÁÐ-ì è Ïðàâèòåëüñòâýì Áþäæåò IýíàòIýì è õýõúóýõýð çýùIýãúýóIóýíûð êúûçýãúýïýùûíûìêIý, ôèíàíñ, áþäæåò, íàëîã äèñöèïëèíýð ãúýçýùIýíûìêIý è êîìèññýì è çýIóùIýì.

ÀÄÛÃÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ

¹44 (21.952)

2011 ãúýì ãúàòõýïýì (ìàðòûì) è 16, áýðýæüåé

Òõüýìàõóýì òõóý êúûäîêI

È óàñýð ñîìè 3-ù

adyghe@mail.ru adyghepsale.ru

ÊúÁÐ-ì è Ïàðëàìåíòûì è Ïðåçèäèóìûì

Äè ðåñïóáëèêýì è õüýðû÷ýòûùIýõýì çýðàäýIýïûêúó ùIûêIýð çûõóýáãúýäýí ùûìûIýó êúàëúûòý ÊúÁÐ-ì è Ïàðëàìåíòûì è Ïðåçèäèóìûì è çýIóùIýì Ïðàâèòåëüñòâýì ùûõóõàõà çýìàíûì õèóáûäýó ðåñïóáëèêýì ýêîíîìèêý çûóæüûíûãúýìðý ñàòóìêIý è ìèíèñòð Ìóñóêîâ Àëèé äåïóòàòõýð ùûãúóàçý èùIàù êðåäèò-ôèíàíñ IýíàòIýì çåãúýóæüûíûìðý õüýðû÷ýò Ióýõó ìûèíûìðý êóðûòûìðý ïýðûòõýì ìûëúêóêIý ÿäýIýïûêúóíûìðý äè äåæ êúûçýðûùûçýãúýïýùàì.

Äèí-ùIýíûãúý öåíòðûì è óõóýíûãúýð ùðàãúàæüýì, àáû è ëúàáæüýì ùIýáëýõýì ÿõóýãúýçà òõûãúý çýðûëú êàïñóëý õðàãúýóáûäàù. Ñóðýòûð ÊÚÀÐÅÉ Ýëèíý òðèõàù.

ÊúÁÐ-ì è ìóñëúûìýíõýì ÿ çýõóýñûøõóý Äûãúóàñý

ÄÛÃÚÓÀÑÝ Íàëøûê ùûçýõýòàù ÊúÁÐ-ì è ìóñëúûìýíõýì ÿ VI çè ìû÷ýçó çýõóýñ (ñúåçä). Àáû è ëýæüûãúýì õýòàù Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíò Êúàíîêúóý Àðñåí, ÓÔ-ì è Ïðåçèäåíòûì è Àäìèíèñòðàöýì è ÷ýíäæýùýãúó íýõúûùõüý Ãðèøèí Àëåêñåé, ÊúÁÐ-ìêIý ôåäåðàëüíý èíñïåêòîð íýõúûùõüý Âåðáèöêèé Àëåêñåé, ÑÍÃ-ì è Äèí ñîâåòûì è òõüýìàäýõýì ÿùûù, Êàâêàçûì è ìóñëúûìýí äèí IóýõóùIàïIýì è óíàôýùI, Àçåðáàéäæàíûì è Ièìàì Øåéõóëüèñëúàì Àëëàõøóêþð Ïàøà-Çàäå , Óðûñåéì è ìóñëúûìýí äèí IóýõóùIàïIýì è óíàôýùIûì è ÿïý êúóýäçý Ìóõåòäèíîâ Äàìèð , ÊÈÔÙI-ì õûõüý ðåñïóáëèêýõýì, ùIûíàëúýõýì ÿ ìóôòèéõýð, íýãúóýùI õüýùIý ëúàïIýõýð. Ñúåçäûð êúûçýIóàõûí è ïý êúèõóýó, àáûõýì ÿïý ìûâýð ÿãúýòIûëúðè, Íàëøûê êúûùûçýðàãúýïýù Äèí-ùIýíûãúý öåíòðûì è óõóýíûãúýð èðàãúýæüàù. Îñåòèíñêý óýðàìûìðý 2-íý Òàìàíñêý äèâèçýìðý ÿ çýõýêIû1234567890123456789012

1234567890123456789012

Äè ùIûïIýìêIè ñýáýïò

ÇýìàíêIý äûçýIýáýêIûæìý, Íàðòñàíý è Iýãúóýáëàãúýì ùûIàù êõúóõüëúàòýòIûñûïIý ìûèí. Àáû òåëúýòûêI êõúóõüëúàòý öIûêIóõýì òûíøó èêIè ïóäó Àíàïý, Ãåëåíäæèê, Áæüýäûãúóêúàëý (Êðàñíîäàð) óçýðûíàãúýñûì è ìûçàêúóýó, Ióàùõüýìàõóý ùûãó, Äæûëû-Ñó, Áàõúñýí àóçõýì çûùàïëúûõüûíó ãóïûæ çûùIõýìè êúàãúýñýáýïûðò. ÊÚÝÐÀËÛÌ êúûùûõúóà çýõúóýêIûíûãúýõýì ÿ óæüêIý, àýðîïîðòûð çýõóàùIûæàóý ùûòàù. IýùIàãúýëIõýì çýðûæàIýìêIý, íîáý àáû ùûçýõýòù çýãúýïýùûæûí õóåé êõúóõüëúàòýõýìðý Ióàùõüýìàõóý çûïëúûõüàêIóýõýð äýçûõûó ùûòà âåðòîëåòõýìðý. Ìû Ióýõóð èäæûáëàãúý êúûùàIýòàù Ñòàâðîïîëü êðàéì Ï ðîìûøëåííîñòûìêIý, ýíåðãåòèêýìðý òðàíñïîðòûìêIý è ìèíèñòåðñòâýì. Àáû èïêú èòêIý, Êàâêàç Èùõúýðýì ùûïñýóõýì ñýáýïûøõóý êúàõóýõúóó ùûòà êõúóõüëúàòýòIûñûïIý öIûêIóð êúýãúýùIýðýùIýæûíûì òåóõóà ïðîãðàììý ùõüýõóý ÿãúýõüýçûð. Àáû êúûçýðûõýùûìêIý, ùIûíàëúý óíàôýùIõýì ãóëúûòý çûõóàùIûïõúý Ióýõó íýõúûùõüýõýì ÿùûùù öIûõóõýì ÿ ãúóýãóàíýð êúàùûçûãúýïñûíùIý àýðîïîðò ìûèíõýð çýãúýïýùûæûíûð. Êàâêàç Èùõúýðýì àïõóýäýõýð ùûìàùIýêúûì. Êúàïùòýìý, íýõúàïýì Íàëøûêðý Òûðíûàóçðý çýïûçûùIý òðàíñïîðòõýì áæüûïýð ùèIûãúûó ùûòàù Íàëøûê òåëúýòûêI ïàññàæèð âåðòîëåòûì. Áæüýäûãúóêúàëý ùûIý àýðîïîðò öIûêIóð êúûçýIóàõûæìý, øý÷ õýëúêúûì Ióàùõüýìàõóý ëúàïýðý äè àóçõýìðý õüýóàì õýòó çûùûçûïëúûõüûíó õóåé êóýä êúûçýðûêúóýêIûíóì. Ìèíèñòåðñòâýì è ëýæüàêIóýõýð éîóæüýðýêI ìû Ióýõóì çè ìûëúêó õýçûëúõüýíó õóåé èíâåñòîðõýð êúýãúóýòûíûì. Áæüýäûãúóêúàëý êõúóõüëúàòýòIûñûïIýð çýãúýïýùûæûíûð èëúýñè 2-3 ïIàëúýì êúðèóáûäýó çýôIàãúýêIûíó ÿ ìóðàäù. ÌÝËÛ×ÛÏÕÚÓ Äàíý.

ïIýì äåæ ùàóõóý öåíòðûì õîõüý Ìýæäæûò íýõúûùõüýð, åäæàïIý óíýð, ñòóäåíòõýì ÿ îáùåæèòûð, Êàâêàç Èùõúýðýì è Èñëúàì óíèâåðñèòåòûì è ðåêòîðàòûì è õýùIàïIýð. Àáû ùåäæýíóù Óðûñåé ïñîì êúèêIà ìóñëúûìýíõýð. Àðàù Êàâêàç Èùõúýðý ôåäåðàëüíý îêðóãûì äåæêIý à åäæàïIýì ìûõüýíýøõóý ùIèIýð. Óõóýíûãúýì òåêIóýäýíó ìûëúêóì ùûùó ñîì ìåëóàíè 100-ð Óðûñåé Ôåäåðàöýì è áþäæåòûì êúèóòIûïùàù. Àäðåé ïñîðè ÊúÁÐ-ì è Ïðåçèäåíòûì õèëúõüýíóù. Çýõóýñûì ùûõàõàù Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è Ìóñëúûìýí äèí IóýõóùIàïIýì è óíàôýùIûð. Ðåñïóáëèêýì è Ièìàìõýì çýäýàðýçûóý à êúóëûêúóì èëúýñèòõóêIý ïýðûòûíó õóàãúýôýùàù ÊúÁÐ-ì è ìóôòèé êúàëýíûð ïIàëúýêIý çûãúýçýùIà Äçàñýæü Õüýçðýòàëèé. ÇýIóùIýð çýðåêIóýêIàð çûóáãúóàóý êúýçûãúýëúýãúóýæ òõûãúý äè ãàçåòûì òåòûíóù. ÃÚÓÙIÎ Çàðèô.

ÖIûõóõýì ÿ ïñýóêIýð Àðóàí êóåé åãúýôIýêIóýíûì õóýóíýòIàóý ×åðíý Ðå÷êý êúóàæýì ëýæüûãúý ùõüýõóýõýð ùûçýôIàãúýêIàù. Êúàïùòýìý, àäìèíèñòðàòèâíý óíýõýì, êóðûò øêîëûì, ñàáèé ãúýñàïIýì, àìáóëàòîðýì ÿ óíàùõüýõýð ùIýêIý çýðà- ìèíè 3-ì íýñûì àñôàëüòûð õúóýêIàù. Àð ïñîðè çý- ùIýóý òðàëúõüàù. õýòó ìåòð çýáãúóçýíàòIý ×åðíý Ðå÷êý æûëýì ìèíè 5-ì íîáëàãúý. äýIýïûêúóýãúóøõóý êúûõóýõúóàù «ÇÝÒ» IóýõóùIàÊÚÓÀÆÝ óíàôýùIõýì çý- ïIýðè. Ìûáû êúàõóèóòIûïðûæàIýìêIý, êóýä ëúàíäý- ùà ìûëúêóìêIý êúóàæýì ðý àïõóýäý ëýæüûãúý çýó- äýò êõúýì åêIóàëIý ãúóýãó Ióó êúðàõüýëIàóý ÿùIý- êèëîìåòðè 3-ì àñôàëüò, æûðêúûì. Êúèùûíýìû- óýðàì çûáæàíýì ìûâýùIàóý, óýðàìèòIûì æüû êIýùõú òðàêIóòàù. Ðåñïóáõúóà áæüàìèéõýð ùû- ëèêýì, êúóàæýì ÿ áþäçýðàõúóýêIàù, äÿïýêIý çý- æåòõýì êúàõýêIà àõúøýêIý ïûó èìûIýó öIûõóì ïñû çý- àïõóýäýó çûõóåé õóàãúýôýíóð ÿIýðûõüýí õóýäýó. çàù ÙýíõàáçýìêIý óíýì, ÀáûêIý ñýáýïûøõóý êúàõóý- åäæàïIýì, óòõýì åêIóàëIý õúóàù ïñýóïIý-êîììóíàëüíý ãúóýãóõýðè. Ãúóýãó ëýæüûõîçÿéñòâýõýì ÿ ëýæüûãúýì ãúý êúóäåéóý ìû ùIûïIýì çýõúóýêIûíûãúýõýð õýëú- êúûùðàõüýëIàì ñîì ìåëõüýíûì òåóõóà êúýðàë ïðî- óàí 1,5-ì íýáëàãúý òðàãúýãðàììýð ãúýçýùIûíûìêIý êIóýäàù. ôîíäûð. Àáû è ôIûãúýêIý, ãúóýãó ìåòð çýáãúóçýíàòIý ÆÀÍÕÚÓÝÒ Çóçý.

Êúóàæýì çåóçýùI

çûùIýçûãúàêúóýó ùIýçûäçà öIûõóõýì. Àáûõýì êúàùýõóà ðåñïóáëèêýð. Åçûì èóáçûõóà ìûëúêó íýõúûùõüýì è óàñýì áèçíåñ ìóðàäûð èãúýçýùIýí ùûù Iûõüý (àóý ñîì ìèí ïàïùIý, çè íûáæüûð èëúýñ 500-ì ùIèìûãúó), ëèçèíãûìêIý 30-ì ùIèìûãúóà äýòõýíý çû çýãóðûIóýíûãúýì èïêú èòêIý, öIûõóìè ñîì ìèí 300 õúó ïýóáëýó ÿò àõúøýì ùûù Iûõüý ãðàíò êúûIèõûôûíóù. Êúàï- (ñîì 1 ìåëóàíûì íýñ) õóàïøûùòýìý, 2007 - 2009 ãúýõýì íûæ. Ìèíèñòðûì çýðûæèêúðèóáûäýó ùIàëýãúóàëýì êúû- IàìêIý, à Iýìàëûð ïðîåêò 25-ì õàëúõüà ïðîåêòó 42-ðý ÿãúý- åõüýëIàóý êúàãúýñýáýïàù èêIè çýùIýí ïàïùIý ñîì ìåëóàí 19,6- àáûõýì ïñîðè çýõýòó ñîì ìåëðý õóõàõàù. 2010 ãúýìè ãðàíòó óàíè 10,8-ðý òðàãúýêIóýäàù. 42-ðý ÿóáçûõóàòè, àáûõýì Õüýðû÷ýòûùIýõýì ÿ IýíàïàïùIý ïñîðè çýõýòó ñîì ìåë- òIýõýð ýëåêòðîñåòõýì çýðûïàÌÛ ÇÝÌÀÍÛÌ õüýðû÷ýò óàí 12,5-ðý õóàóòIûïùàù. ùIýì è óàñýì õóêIýðàãúýõóàù. Ëýæüýí ùIýçûäçý èííîâàöý Àáû õèóáûäýó êèëîâàòòè Ióýõó ìûèíûìðý êóðûòûìðý ïýðûòõýì ôèíàíñõýìêIý, êîìïàíèåõýì ÿìûïøûíûæû- 100-ì ùåãúýæüàóý êèëîâàòò ìûëúêóêIý çýðûçûùIàãúàêúóý íó èðàò õüýðû÷ýò IýíàòIý ìû- 1000-ì íýñ çè ëúýùàãú îáîIýìàëó ðåñïóáëèêýì 11 êúû- èíûìðý êóðûòûìðý åãúýòõû- ðóäîâàíýð çýðûïàäçýì òåêIóàùàãúýñýáýï. Ìèíèñòðûì çý- íûì, õüýðû÷ýò IýíàòIýð çý- äýì è ïðîöåíò 30-ì ùåãúýðûæèIàìêIý, àáûõýì ÿ ôIû- òåãúýóâýíûì, ùIýíûãúý-êúý- æüàóý ïðîöåíò 70-ì íýñûð ãúýêIý äè äåæ õüýðû÷ýò ëý- õóòýíûãúý ëýæüûãúýõýð åãúý- áþäæåòûì ùõüýùåòûêI. ÓðûæüàêIóýõýì ÿùûùó çûðè êIóýêIûíûì òðàãúýêIóýäýí ñåé Ôåäåðàöýì è ñóáúåêòõýì ãóëúûòýíøýó êúûùûíýð- ïàïùIý ãðàíòó ñîì ìèí 300-ì ÿùûùó à Iýìàëûð ÿïý äûäýó íýñ. 2010 ãúýì êúàùòà óíà- êúûùàãúýñýáýïó ùûõóåæüàð êúûì. Ïñîì õóýìûäýó ðåñïóáëè- ôýì èïêú èòêIý, àïõóýäý çû äè ðåcïóáëèêýðù. Àáû èïêú êýì íýõú ùîãóãúó ùIàëýãúóà- èííîâàöý ïðîåêòûì çûùIàãúý- èòêIý, íîáýì èðèõüýëIýó ïðîëýì ÿ Ióýõóð äýãúýêIûíûì. êúóàù. åêòè 4-ì ïñîðè çýõýòó ñîì ìåÀïõóýäýó äýIýïûêúóíûãúý ëóàíè 2,4-ðý õóõàõàù. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûðù ÿ áèçíåñ ìóðàäõýð ãúýçýùIý- èðàò õüýðû÷ýò Ióýõóì çýðûõûíûìêIý ñòóäåíòõýì ÿïý äûäýó õüýðý èëúýñèòI èðèìûêúóà (ÊIýóõûð 2-íý íàï.). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

ÔÈÍÀÍÑ ùûòûêIýð çýòåñ ùIûæûíûì, íàëîãõýð êúûçýðûõàõ ùIûêIýð åãúýôIýêIóýíûì õóýóíýòIàóý ðåñïóáëèêýì è óíàôýùIõýì çýôIàõà Ióýõó ùõüýõóýõýì ÿ ôIûãúýêIý, êúýðàë ùIûá, êúýðàë êIóýöI ùIûõóýõýì õýïùIûêIûó õàãúýùIàù. Àïõóýäýó ùûò ïýòìè, áþäæåòûð çûõóùûùIýõýð çýðàãúýìàùIýì àðýçû óêúèùIûðêúûì. - Ìû çýìàíûì Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è áþäæåòûð ñîì çû ìåëàðäðý ìåëóàí 200-ðý õóùîùIý. ÈëúýñèòIûì êúðèóáûäýó àð èðèäãúýêúóæûíó êúûòïýùûòù. À êúàëýíûì äûïýëúýùûí ùõüýêIý, íàëîã äèñöèïëèíýð íýõúðè äãúýëúýùûí õóåéù. Èóæüðåé èëúýñèùûì äè ïðåäïðèÿòýõýì, õüýðû÷ýòûùIý IóýõóùIàïIý öIûêIóõýì õóýôàùý ãóëúûòý ÿõóýòùIàêúûì, èäæû àáûõýì ÿ «àìíèñòèåð» èóõàù. Ìûëúêó êúýçûëýæü IýíàòIýõýì ÿ íýõúûáýì äÿïýêIý íàëîãõýì ÿõóõýäãúýõúóýíóù», - æèIàù Àáðýäæ Iýäèá. ÔèíàíñõýìêIý ìèíèñòð Áûøýí Àçðýò êúèãúýëúýãúóàù 2006 - 2007 ãúýõýì íàëîã çûòåõüýõýì àð èðèêúóó ÿòó çýðûùûòàð, àóý 2009 ãúýì à Ióýõóð êúûçýðàãúýòIýñõúàð. Ïðîìûøëåííîñòûì, ìýêúóìýø õîçÿéñòâýì, ýëåêòðîêúàðóð êúýçûëýæü, òåçûãóàøý IýíàòIýõýì, òðàíñïîðòûì, ñâÿçûì, íýãúóýùI IóýõóùIàïIýõýìè íàëîãûó êúûùûõàõûì õàãúýõúóýíóù. Àáû êúûõýêIûó, ýêîíîìèêýì è IýíàòIý ëIýóæüûãúóýõýì ÿòûð çûõóýäèçûì òåùIûõüàóý, íàëîãõýð êúýIýòûïõúýù. Óðûñåéì è ÔÍÑ-ì è ùIûíàëúý êúóäàìýì è óíàôýùI Áûô Ðóñëàí çýðûæèIàìêIý, 2007 ãúýì êúûùûùIýäçàóý íàëîãõýìðý íýãúóýùIó êúûõàõõýìêIý ÿòåëú ùIûõóýõýì èëúýñ êúýñ õàãúýùIóðý êúåêIóýêIàìè, íýãúàáý ëúàíäýðý õýõúóýæó ùIàäçàù. - Ùõüýóñûãúóý íýõúûùõüýð èðàãúýêIóýêI íàëîã êúýïùûòýíûãúýõýì êúàðèêIóàì èïêú èòêIý ÿòûæûí õóåéóý õóàãúýóâõýð çýðûõàìûëúõüýæûðù. Àáû ùûãúóýìè, ùIûõóýõýì ÿ ïðîöåíò 70-ð ïðåäïðèÿòý 42-ì õóîçý, - êúûõèãúýùàù Áûô Ðóñëàí. Àáðýäæ Iýäèá êúûõèëúõüàù íàëîãõýð êúûçýðûõàõ ùIûêIýð çýðûðàãúýôIýêIóýíó Iýìàëõýð ÿóáçûõóí ìóðàäêIý, íàëîã IóýõóùIàïIýõýì ÿ ëýæüàêIóýõýì íýìûùI, ìèíèñòåðñòâý, âåäîìñòâý ùõüýõóýõýì ÿ ëIûêIóýõýðè çûõýòûíó ãóï êúûçýðàãúýïýùûíó. Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùIûì è ÿïý êúóýäçýì êúûõèãúýùàù àáû è ëýæüûãúýð íîáýðåé ìàõóýì òðàùIûõüûí çýðûõóåéð. - Íàëîã äèñöèïëèíýð ùIýäãúýòêIèéð IýíàòIýõýð äýòêúóçýíóðàêúûì. Ïñîì ÿïýó àáûõýì äàçýðûäýIýïûêúóôûíó ùIûêIýð äãúýáåëäæûëûíóù. Íîáý çûãóýðõýì çàùIýäãúàêúóýìý, ïùýäåé à ïðåäïðèÿòýì íàëîãûð õóýäèòIêIý íýõúûáýó êúûäèòûíóù, - êúûõèãúýáåëäæûëûêIàù Àáðýäæ Iýäèá. Êîìèññýì è çýIóùIýð ìàçý êúýñ èðàãúýêIóýêIûíó çýãóðûIóàù. ÕÜÝÏÝ Ìàðèíý.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Ïðîìûøëåííîñòü

Ìûëúêó ÿõóõèõûíóù

ÊúÁÐ-ì è Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùIûì è êúóýäçý Óÿíàåâ Êàçûì ðåñïóáëèêýì ÏðîìûøëåííîñòûìêIý, ñâÿçûìðý èíôîðìàòèçàöýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì ùðèãúýêIóýêIàù ïñýóàëúàïõúýõýð çûãúýõüýçûð IýíàòIýõýì ÿ óíàôýùIõýì ÿ çýIóùIý. ÌÛ ÇÝÌÀÍÛÌ àõýð ïðåäïðèÿòýðý óíåé õüýðû÷ýòûùIýó 300-ì íýáëàãúýì êúûùIàãúýêI. ÏðîìûøëåííîñòûìêIý, ñâÿçûìðý èíôîðìàòèçàöýìêIý ìèíèñòð Åâòóøåíêý Ñåðãåé çýðûæèIàìêIý, çýðûùûòó à IýíàòIýõýì ÿ ëúýùàãúûì è èíäåêñûð íýãúàáý ïðîöåíò 86,4-ì íýñàù (2009 ãúýì çýðûõúóàð ïðîöåíò 77-ðýù). Àóý, êúûùIàãúýêIõýì ÿ êóýäàãúûì íýðûëúàãúóó õýõúóýìè, æûäæýðó çàóæüó ïõóæûIýíóêúûì. Ïðåäïðèÿòýõýì ÿ óíàôýùIõýì ÿãúýíýIóàù ãàçðý ýëåêòðîêúàðóêIý êúûçýðûçýðàãúýïýùûì, IýíàòIýõýð Ióýõóíøý ùûõúó çýìàíûì óëàõóýð òûíûì, ëúýùàïIýõýì Iýìýïñûìýõýð ùûçýõúóýêIûíûì ìûëúêó êúàõóýãúóýòûíûì ïûùIà ãóãúóåõüõýð çûõóýäýð. ÊúèùûíýìûùIàóý, êúàãúýëúýãúóàù ïðåäïðèÿòýõýì ÿ ëúýùàãúûì çýðûõàãúýõúóýíó ìûëúêóðý ãúýòIûëúûãúýðý çýðàìûIýð, íýãúóýùI ùIûïIýõýì ùàãúýõüýçûð ÿçûíûêúóý ïñýóàëúàïõúýõýì ÿùûù êóýä ðåñïóáëèêýì êúûçýðûêIóýð, òåõíèêýôIõýð êúàçýðåìýùIýêIûð, òåõíîëîãèå Iýìýïñûìýõýì ÿ ïIàëúýð çýðèêIàð, IýùIàãúýëI Iýçýõýð çýðàõóðèìûêúóð. Óÿíàåâ Êàçûì àõýð êúûõóðèäæàù èíâåñòèöý ïðîåêòõýð ÿãúýõüýçûðó 2025 ãúý ïùIîíäý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è ïðîìûøëåííý êîìïëåêñûì çýðûçèóæüûíóì è ñòðàòåãèåì õàãúýõüýí ïàïùIý êúûõàëúõüýíó. Àáû õýõàóý êúûõèãúýùàù óõóýíûãúý èíäóñòðèåì è IýíàòIýì òåùIûõüà èííîâàöý ïðîåêò ïýðûòõýì êúýðàë äýIýïûêúóíûãúý èðàòûíó Iýìàë çýðûùûIýð. Ðåñïóáëèêýð ìèíåðàëðý ñûðüå ãúýòIûëúûãúýõýìêIý êúóëåéù. Àõýð ÿ ëúàáæüýó ïñýóàëúàïõúý ëIýóæüûãúóýùIýõýð ùàãúýõüýçûðûíó IýíàòIýõýð êúûçýIóàõûôûíóù, ùûIýõýð çýðàãúýïýùûæûôûíóù, à ùIûêIýì òåòó íýãúóýùI ùIûïIýõýì êúðàø ïðîäóêöýõýð õýïùIûêIûó ÿõóýãúýìýùIýíóù. Ïðåäïðèÿòýõýì ÿ óíàôýùIõýìè êúàãúýëúýãúóàù ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì è ùIûíàëúýì êúûùûùIàãúýêIõýì ðåñïóáëèêýì è ìûçàêúóýó, íýãúóýùI ùIûïIýõýìè ùIýóïùIý çýðûùàIýð. ÇýIóùIýì çûòåïñýëúûõüàõýì òåóõóà ïðîòîêîë óíàôýõýð êúûùàùòàù. ÁÝÃÚÓÝÒ Ëèàíý.

õóýæûIýùIý äçýì åáãúýðû- ùIûíûì òåóõóàóý çýïñýëúýêIóýí ùIåäçý çûêúýçûIýòàõýì íûìêIè çýðàí ìýõúó. ÿIýùIýëú Àäæàäàáèå êúàëýì. Ôèãó êúýäãúýêIûæûíùè, Àð òåòù îïïîçèöýì è êúà- ÌÀÃÀÒÝ-ìðý êúýðàëèõûìðý ëàùõüý Áåíãàçè õóýêIóý (Èíäæûëûçûð, ÑØÀ-ð, ãúóýãóõýì ÿ çýõýêIûïIýì. Àáû Ôðàíäæûð, Ãåðìàíèåð, ÊèêúûõýêIûóè, Áåíãàçè íýñûí òàéð, Óðûñåéð) 2003 ãúý ëúàíïàïùIý, Àäæàäàáèå óáûäû- äýðý èóæü èòù Èðàíûì óðàí íûì Êàääàôè è äçýì äåæêIý êúýãúýáýòýíûð ùðàãúýãúýòûìûõüýíýøõóý èIýù. Àð çû- íó, àáû àòîì Iýùý õóçýïêúðûõúóìý çàóýëIõýì çûõóàãúýõüý- ìûëúõüýí ïàïùIý. Àðùõüýçûð çýõýóý ãóàùIýõýð çýðåêIóý- êIý, óðàí êúýçûãúýáàòý çàâîêIûíóì. äó Èðàíûì èãúýëàæüýì ÿ ßïîíèåì Ëèâèåì è ÂÂÑ-ì è êõúóõü- áæûãúýì õýõúóý çýïûòù. ëúàòýõýì Àäæàäàáèå çýêIý çûùIàãúàêúóý òðàïõúýð «åïöIûæàêIóýõýì òåçûðûøõóý ãóùIýãúóíøýó èðàÇýè ùûìûIà ùIûõúåé ãúýõüûíó» çðàòõà, öIûõóõýð èíûìðý öóíàìè ëúàïñýðû- çýáãðûêIûó ìàìûðó ïñýóíó tÈëúýñ 90 è ïý ÐÑÔÑÐ-ìðý õûìðý ÿ Iýóæüõýì è êúàðóêIý êúûõóåçûäæý òõûëúûìïIýõýù. Òûðêóìðý çýíûáæüýãúóãúýì çýðûïýìûëúýùûì êúûõýòåóõóà çýãóðûIóýíûãúýì Iý êIûó, ßïîíèåì äóíåé ïñîì ùIàäçàù. Èðàíûì çûõóèãúýçàù äýIýïûêúóýãúó t Èëúýñ 90 è ïý Ëîíäîí Iý êúûùõüýùîæ ùIýëúýIóó. Àáû èêIýùIûïIýùûùIàäçàù ÐÑÔÑÐ-ìðý ÈíêIý ïýäæýæàù Óðûñåé Ôåäåäæûëûçûìðý ÿ ñàòó çýãóðûðàöýð, ÑØÀ-ð, Ôðàíäæûð. Êðåìëûì è ïðåññ-IóýõóùIà- Ióýíûãúýì. Ì×Ñ-ì è ìàôIýñãúýóí- ïIýì êúûçýðèòûìêIý, Óðûñåé t1895 ãúýì Ìîñêâà òðàìâàé êIûôI-êúåãúýëàêIóý êúàðóõýì Ôåäåðàöýì è Ïðåçèäåíò Ìåä- ãúóýãó óõóýí ùûùIàäçàù. ÿ äåïàðòàìåíòûì è óíàôý- âåäåâ Äìèòðèé âýñýìàõóý òå- t1 936 ãúýì Ãîðüêèé àâòîçàùIûì è êúóýäçý Ëåãîøèí Àí- ëåôîíêIý åïñýëúàù Èðàíûì è âîäûì ÿïý àâòîìîáèëü ïñûíäðåé çýðûæèIàìêIý, Óðûñåéì óíàôýùI Àõìàäèíåæàä Ìýõü- ùIý «Ì-1»-ð êúûùIèãúýêIûó ùûù êúåãúýëàêIóýõýð íýõúû- ìóä. Àõýð òåïñýëúûõüàù êúý- õóåæüàù. áýó ùûëàæüýð àýðîïîðòûð ðàëèòIûì ÿ ïîëèòèêý, ýêîíî- t1918 ãúýì êúûçýIóàõàù Òýð÷ çûõèóáûäý êóåéðàù. ìèêý çýïûùIýíûãúýõýì. èñ ëúýïêúõýì ÿ II Õàáàðîâñê èêIðè Ñåíäàé íý- Ìàçàåì è 15-ì Óðûñåéì êúý- îáëàñòûì çýõóýñûð. ñàù ÓÔ-ì è êúåãúýëàêIóýõýì ðàë ùIûá IóýõóõýìêIý è ìèÄóíåéì è ùûòûêIýíóð: ÿ åòIóàíý ãóïûð. Àõýð öIûõó íèñòð Ëàâðîâ Ñåðãåé Ëîíäîí t «meteonovosti.ru» ñàéòûì 25-ðý ìýõúó. Ïñîðè çýõýòó ùûæèIàù Èðàíûì òðàëúõüý êúûçýðèòûìêIý, íîáý Íàëßïîíèåì ùûIýù Óðûñåéì è ñàíêöýõýð äÿïýêIý ÓÔ-ì çýðû- øûê óýôIó ùûòûíóù, õóàáýó êúåãúýëàêIóý 79-ðý. äèìûIûãúûæûíóð. Àáû êúû- ìàõóýì ãðàäóñ 13, æýùûì – çýðèëúûòýìêIý, à ñàíêöýõýì ãðàäóñè 3 ùûIýíóù. Èðàíûì è ýêîíîìèêýð «åò- 123456789012345678901 Çàóýì õüýëý», öIûõóõýð ãóãúó èðå- 123456789012345678901 çûõóàãúýõüýçûð ÏëIàíýïýð çûãúýõüýçûðàð 123456789012345678901 ãúýõü. ÊúèùûíýìûùIàóý, 123456789012345678901 ÊÚÀÐÝÌÛÊÚÓÝ Çàëûìù. Èðàíûì ÿäåðíý Iýùý èìû- 123456789012345678901 «ÐÈÀ ÍÎÂÎÑÒÈ» õúûáàðåãúàùIý IóýõóùIàïIýì Ëúýïêú Ióùûãúý: êúûçýðèòûìêIý, Ëèâèåì è óíàôýùI Êàääàôè Ìóàìàð Ïýæ ùûæûïIýêIý, óè øûð õüýçûðó Iûãú.

Ëàøûíêúåé êúóàæýì è óíàôýùIõýð öIûõóõýì ÿ ïñýóêIýð çýðûðàãúýôIýêIóýíûì õóùIîêúó. Êúàïùòýìý, æûëýäýñõýì ôåéäý õýõûïIý íýõúûùõüýó èäæûïñòó ÿIýð ìýêúóìýø ëýæüûãúýìðý õàäýõýêI ãúýêIûíûìðýù. Ãúàâý ùIàïIýó êúóàæýì ãåêòàð 800 èIýùè, àáû ùûùó 700-ð áýäæýíäó ÿò. Àõýð õàáçýì òåòó ãóýøàù, õýò õèñýíóðè èäæûïñòó ùûùIýäçàóý ÿãúýáåëäæûëàù. ÙIÛÌ òåëýæüûõü êúóàæýäýñõýì êúàòåìûõüýëúýó êúàíýðêúûì òåõíèêýð, ïñîì õóýìûäýó òðàêòîðõýð, êîìáàéíõýð êúàçýðåìýùIýêIûð. Ãúàòõý âýí-ñýíûìðý áæüûõüý ãúàâý Ióõûæûãúóýìðý àáûõýì êúàëúýIóõóýí õóåé ìýõúó, àðûíøàìè êúàéìýùIýêI ìûëúêóð àáû òðàãúýêIóàäýó. ÊúèùûíýìûùIàóý, ÿïýì êîëõîçûì èãúýëàæüýó ùûòà ìàñòåðñêîéõýì òåõíè-

Äçýëûêúóý êóåé

ÌýêúóìýøûùIýõýð ìýùàõóý Äçýëûêúóý ðàéîíûì è ãúàâýãúýêIõýì íýãúàáý êúàùýõóàù ñîì ìåëóàí 68-ðý ìèí 430-ðý è óàñý ìýêúóìýø òåõíèêýó 17.

ÊÓÅÉ àäìèíèñòðàöýì ìýêúóìýø IýíàòIýìêIý è êúóäàìýì êúûçýðûùûäæà-

Øýäæýì êóåé

ÖIûõóõýì ÿ ïñýóêIýð åôIýêIóýí ïàïùIý

êýõýð òûíøó ùûçýðàãúýïýùûæûðò, àáû ïêúðàëúõüý ïêúûãúóýõýðè çýïýóáûäàòýêúûì. Èäæû ïñîðè áýäæýíäûðûëàæüýì è ôý äýõóýí õóåéù. Êúóàæý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüý ÊIýáûøý Àíàòîëý ùûãúóàçý äûçýðèùIàìêIý, àïõóýäý ùûòûêIýì èò ìýêúóìýøûùIýõýì ÿ ãóãúóåõüûð, ìàùIýó íýõú ìûõúóìè, çýðûùàãúýïñûíùIýíûì õýòù: áýäæýíäûïùIýìêIý çûòðàãúýõüýëúýðêúûì. Íîáý Ëàøûíêúåéì öIûõó 800-ì íýáëàãúý ëýæüàïIýíøýó äýñù. Àáûõýì ÿùûùó 216-ì êúýðàë ïîñîáèå êúðàò, àäðåé êúàíýð ïIàëúýIàìêIý, èäæû àáûõýì ÿIýù ãúàâý çýðûIóàõûæ êîìáàéíûùIýó 4, òðàêòîðó 11, ýêñêàâàòîðó 2. «Ïñûíýäàõý» ÑÕÏÊ, «Ìàëêý», «Àðèãî» ÎÎÎ-õýð, àïõóýäýó Ïðèðå÷íý êúóàæýì ùûù ùõüýçàêúóýðûëàæüý Õüýùõúóýæü Çàìèð ëèçèíã êîìïàíèåõýì ÿ Ióýõóòõüýáçýõýð õúàðçûíýó êúàãúýñýáýï. Áýäæýíäûðûëàæüýõýðè ëúýíûêúóýêIý ùûòêúûì. Àáûõýìè ãúàâý çýðûIóàõûæ êîìáàéíó 14, (5-ð íýãúóýùI êúýðàëõýì êúûùûùIàãúýêIõýì õóýäýù), òðàêòîðó 9 êúàùýõóàù. ÏÙÛÓÍÝ Ýììý.

IóýõóùIàïIý ïýðûòõýì õàáæý Ê ú Á Ð - ì Óçûôýõýð êúûùàïùûòý è öåíòðûì Êàâêàç Èùõúýðýì áæüûïýð ùèóáûäàù. ÊÚÀÏÙÒÝÌÝ, ìûáû íîáý êúèãúýñýáýï «Òèòàí» ìàëúõúýäèñ òîìîãðàôûì õóýäý çèIý ìåäèöèíý IóýõóùIàïIý Êàâêàç Èùõúýðýì è àäðåé ðåñïóáëèêýõýìè, Ñòàâðîïîëü, Ðîñòîâ ùIûíàëúýõýìè èòêúûì. Àð èäæûðåé Iýìýïñûìý çûãúýõüýçûð «Òîøèáà» ôèðìý öIýðûIóýì êúûùIèãúýêIàõýì ÿùûùù. Ìû çýìàíûì öåíòðûì Ióýõóòõüýáçý ÿõóåùIý äè ðåñïóáëèêýì è ìûçàêúóýó, Îñåòèå Èùõúýðý-

Àëàíèå, Øýøýí, Èíãóø ðåñïóáëèêýõýì êúèêIà ñûìàäæýõýì. «Òèòàí» òîìîãðàôûì öIûõóì ÿïêúðûò ñûò õóýäý óçûôýðè ùûóàãúýíøýó êúåõóòý. ÖIûõóì è Iýïêúëúýïêúûð êúåãúýëúàãúóý IóïùIó, èíó, çýõýùIûêIûãúóýó òîìîãðàôûì íàIóý êúåùI öIûõóì è ëúûíòõóýõýì, êúóïùõüýõýì ÿIýíêIý õúóíó ñýêúàòõýð. ÇýìàíêIý äûçýIýáýêIûæìý, ìûïõóýäý êúýïùûòýíûãúýõýð èðàãúýêIóýêIûí ïàïùIý, ÊúÁÐ-ì ùûïñýóõýð íýãúóýùI ùIûïIýõýì êIóýí õóåé õúóðò, ìàõóý çûáæàíè òðàãúýêIóàäýðò. Ìû IóýõóùIàïIýì è

ïùIýìðý è çýôIýêIûìðý çûIýòûð èäæûðåé òåõíîëîãèåõýì ÿ çàêúóýêúûì: ìûáû ùûëàæüý äîõóòûðõýì ÿõýòêúûì êîìïüþòåð òîìîãðàôèåì èëúýñ êóýäêIý èðèìûëýæüàðý çè êúàëýíûì æýóàïëûíûãúý èí õýëúó áãúýäýìûòðý. Àáûõýì êúàäýëýæüàù Ìîñêâà è ìåäèöèíý êëèíèêý íýõúûùõüýõýì ÿ äîõóòûð ïàæýõýìðý Øâåéöàðèå, Ãîëëàíäèå êúýðàëûãúóýõýì ÿ ùIýíûãúýëI öIýðûIóýõýìðý. Äûçûòåõüà 2011 ãúýì öåíòðûì è çýôIýêIõýì çýðûõèãúýõúóýíûì õóùIýêúóíóù. ÇÅÊIÓÝÐÅÉ Äóñý.

ñàíäð. Èäæûïñòó çûçûãúýïñýõó ÀÐ-ì è óíàôýùI Áýãúýïù Ñåðãåé ïðåìüåð-ìèíèñòðûì õúóýõúó ãóàïý õóèãúýõüàù.

«Àõüäç-àïøà» îðäåíûð Øàìáý Ñåðãåé õóàãúýôàùý ÀÁÕÚÀÇ . Ëúýïêú-ùõüýõóèòùIûæàêIóý çýùIýõúååíûãúýì, çè ùõüý õóùûòûæ àáõúàç êúýðàëûãúóýì è çýôIýóâýíûãúýì õóèùIà õýëúõüýíûãúýøõóì ïàïùIý, Øàìáý Ñåðãåé «Àõüäç-àïøà» (ÏùIýðý ùIûõüðý) îðäåíûì è åòIóàíý íàãúûùýð õóàãúýôýùàù. ÈËÚÝÑ 60 íûáæüûð äûãúóàñý çûãúýëúýïIà ðåñïóáëèêýì è ïðåìüåð-ìèíèñòð Øàìáý Ñåðãåé àïõóýäý ãóëúûòý çýðûõóàùIûì òåóõóà óíàôýì à ìàõóý äûäýì Iý ùIèäçàù Àáõúàçûì è ïðåçèäåíòûì è êúàëýíõýð çûãúýçàùIý Àíêâàá Àëåê-

Èëúýñ 18 èðîêúó Èëúýñ ïùûêóèé è ïýêIý Àáõúàçûì è äçýõýì çàóý Ióýõóãúóýøõóý èðàãúýêIóýêIàóý ùûòàù ÿ êúàëàùõüýð õóèò êúàùIûæûí ïàïùIý. Ñûõúóì ùõüýõóèò çýðûõúóæðý èëúýñ 18 çýðûðèêúóì òåóõóà ôýåïëú ïýêIó äûãúóàñý àáû ùåêIóýêIàù. ÙIÛÕÜ æûã õàäýì ùûçýõóýñàù çàóýì è âåòåðàíõýð, âèöå-ïðåçèäåíò Àíêâàá Àëåêñàíäð, ïàðëàìåíòûì è ñïèêåð Àøóáý Íóãúçàð, êúàëý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüý Ëàáàõóà Àëèàñ, ïàðëàìåíòûì, ïðàâèòåëüñòâýì, æûëàãúóýì ÿ ëIûêIóýõýð, çàóýëIõýð, åäæàêIóý öIûêIóõýð. Àáûõýì Àáõúàçûì è ùõüýõóèòûíûãúýì ïàï-

êIý - âýí-ñýíûìðý ãúàâý Ióõûæûãúóýìðý - ãóáãúóýìðý ïõúýùõüýìûùõüý õàäýìðý ùîëàæüý. ÍýãúóýùI ãóãúàïIýõýðè ÿIýù êúóàæýäýñõýì ÿ ïñýóêIýð åçûãúýôIýêIóýíó, àáû ïàïùIý àõýð IýíàòIýêIý êúûçýçûãúýïýùûíó çè ïùý êúûäýõóýõýì: æûã õàäýõýì èäæûðè ãåêòàð 90-ì íýñ êúûõàãúýõúóýíó ÿ ìóðàäù. Àïõóýäýó êúûçýIóàõûíóù ïëàñòèê ùõüýãúóáæýõýð ùàãúýõüýçûð IýíàòIýùIý, Iýù ôåðìý. Àõýð õüýçûð õúóìý, öIûõó 30-ì íýáëàãúý èäæûðè ëýæüàïIýêIý êúûçýðàãúýïýùûôûíóù. ËÚÎÑÒÝÍ Ìóçý.

Çðàãúýóáãúó

«Ðîññåëüõîçáàíê» ÎÀÎ-ì õüýðû÷ýò öIûêIóìðý êóðûòûìðý êðåäèò ùIûõóý êúûùûIàõêIý, çûõóåèíó ñàêúûëúýò ÿùIûí ìûëúêó ÿìûIýìý, àõúøýð çýðàòûæûíóìêIý æýóàïòàêIóýõýð êúàãúýñýáýïûíûìêIý øýñûïIý ôîíäõýì ÿäýëýæüýíûð êóýäêIý íýõú òûíø èùIàù. ÊÚÝÁÃÚÝËÚÀÃÚÓÝÌÝ, à ôîíäõýì äÿïýêIý áàíê äåïîçèòûì ìûëúêó õàëúõüýæûíóêúûì. ÊúèùûíýìûùIàóý, àáû è äåïîçèò ìûëúêóì íýõúðý ùûõüýòëûêú çûõóýõúóì åéð òIóêIý èãúýáýãúóýôûíóù. À ïñîìè êúûäýêIóýó, ïùýðûëú çýãóðûIóýíûãúýõýì áàíêûì è øýñûïIý ôîíäûð õýòó ùûòàìý, èäæû åùàíýó ìûëúêó êúåIûçûõûð õèãúýõüàù. Àïõóýäý Ióýõó ãúýóâûêIýì êóýäêIý íýõú òûíø èùIûíóù õüýðû÷ýò öIûêIóìðý êóðûòûìðý ÿ Ióýõóì çðàãúýóæüûí ïàïùIý áàíê ùIûõóýð êúàãúýñýáýïûíûð. Õüýðû÷ýò öIûêIóìðý êóðûòûìðý çàùIýãúýêúóýíûð «Ðîññåëüõîçáàíê»-ì è êúàëýí íýõúûùõüýõýì ÿùûù çûù. Àáûõýì êðåäèò ÿòûíûð êIóý ïýòìè íýõú òûíø ÿùûùIûíûì òåóõóà ëýæüûãúýõýì àäýêIè êúûïèùýíóù. ÕÜÝÙÛÊÚÓÅÉ Îëåã, «Ðîññåëüõîçáàíê»-ì è Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð êúóäàìýì è ïðåññIóýõóùIàïIýì è óíàôýùI.

ùIý õýêIóýäàõýì ÿ ôýåïëúûì óäç ãúýãúàõýð òðàëúõüàù.

Õýõûíûãúýì êúðèêIóàõýð ÀÄÛÃÅÉ. Ãúàòõýïýì è 13-ì ðåñïóáëèêýì è Êúýðàë Ñîâåò-Õàñýì è äåïóòàò õýõûíûãúýõýð åêIóýêIàù. Àáû êúðèêIóàõýì òåóõóàóý ùûòàù Ïðåçèäåíò ÒõüýêIóøûíý Àñëúýíäæýðèéðý ÕýõàêIóý êîìèññýì è óíàôýùI Õúóò Þðýðý ÿ çýIóùIýð. ÈÄÆÛÏÑÒÓÊIÝ ÿIý áæûãúýõýì òåïùIûõüìý, áæüûïýð ÿIûãúù ìàíäàò 41ðý çûIýðûçûãúýõüà «Óðûñåé çýêúóýò» ïàðòûì è ëIûêIóýõýì, àáûõýì ÿêIýëúîêIóý êîììóíèñòõýð. Õúóò Þðý çýðûæèIàìêIý, ìàíäàò 13-ð íýãúóýùI ïàðòèùûì òðàãóýøýíóù. ÓÝÐÄÎÊÚÓÝ Æåíÿ.


2

¹44 (21.952)

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 16

Äè ðåñïóáëèêýì è õüýðû÷ýòûùIýõýì çýðàäýIýïûêúó ùIûêIýð çûõóýáãúýäýí ùûìûIýó êúàëúûòý (ÊIýóõûð. ÏýùIýäçýð 1-íý íàï.).

Äîêëàä çûùIàì êúûõèãúýùõüýõóêIàù êðåäèòõýìðý ëèçèíãûìêIý çýãóðûIóýíûãúýõýìðý ïðîöåíòêIý ùõüýùàòûêI àõúøýì ùûù Iûõüè õüýðû÷ýòûùIýõýì çýðûõóàïøûíûæûð. Àð íýõú ùIýóïùIýøõóý çèIý äýIýïûêúóíûãúýõýì ÿùûùù, ñûòó æûïIýìý, àäðåé ùIûíàëúýõýì åëúûòàóý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ùàò àõúøýð Óðûñåéì è Áàíêûì ùIûõó ý êúûùûIàõêIý ùõüýùàòûêI ïðîöåíò áæûãúýì õóýäèç ìýõúó. Ñóáñèäèåõýð ùIðàò êðå äèò àõúøýð íýõúûáý äûäýó ñîì ìåëóàí 50-ì ôIýìûêIûó, ïðîåêòõýðè èëúýñè 3 ïIàëúýì êúðèóáûäýó ÿãúýçýùIýí õóåéóý ÿãúýóâàù. Àáû èïêú èòêIý, ïðîåêòó 134-ì äýIýïûêúóàù èêIè àáûõýì ïñîðè çýõýòó ñîì ìåëóàíè 121,2-ðý õóàïøûíàù. À Iýìàëûð êúûçýðàãúýñýáýïûì è ôIûùIýêIý õüýðû÷ýò Ióýõó ìûèíûì è IýíàòIýì êðåäèò àõúøýó êúûùàãúýñýáýïàð ñîì 1 ìåëàðäûì ùIåãúó. Ðåñïóá ëèêýì è ýêîíîìèêýì áþäæåòûì õèëúõüý äýòõýíý çû ñîììè õóýçýó áàíêõýì ÿ êðåäèòó ñîìè 10-ì íýáëàãúý êúûIàõ. Õüýðû÷ýò IýíàòIý ìûèíõýìðý õüýðû÷ýò IýíàòIý êóðûòõýìðý ÿùûùó çû èëúýñûì ùIèãúóàóý ëàæüýõýì, èííîâàöý ïðîåêòõýð ãúýçýùIýíûì åëýæü þðèäè÷åñêý IýíàòIýõýì ñóáñèäèåó ñîì ìèí 600-ì íýñ èðàò ïðîäóêöý ëIýóæüûãúóýùIýõýð êúýõóòýíûì, àõýð êúûçýðûùIàãúýêIûíûì õóàãúýõüýçûðûíûì, èäæûðåé òåõíîëîãèåõýð (êúýõóòýíûãúýùIýõýð êúàãúýñýáýïûíûìêIý õóèòûíûãúý êúûçýðûðàò ïàòåíòõýð, ëèöåíçýõýð, íýãúóýùIõýðè êúýùýõóíûì òðàãúýêIóýäýíóðè õýòó) çýòåãúýóâýí è ëúýíûêúóýêIý êúàãúýñýáýïûí ïàïùIý. Àïõóýäýó õüýðû÷ýòûùIýõýì õóàïøûíûæ ôIàãúûì è ISO 9000 äóíåéïñî ìàðäýõýì ÿïêú èòêIý, ñåðòèôèêàöý çýðûðàãúýêIóýêIûì òðàãúýêIóàäýì è çýõóýäèòIðè (àóý ñîì ìèí 300-ì ùIèìûãúóó). ÇýêIý àïõóýäý àõúøý çûõóàóòIûïùàð çû ïðîåêòù, àóý õüýðû÷ýòûùIýõýì êúàãóðûIóýó õóåæüàù àïõóýäý ñåðòèôèêàöý åãúýêIóýêIûíûì ñýáýïûíàãúûøõóý çýðèIýð. Êúýðàëûð õüýðû÷ýò ëýæüàêIóýõýì ÿäîIýïûêúó àáûõýì ÿ ïðîäóêöýð ùàãúýëúýãúóýíó ùIûïIýõýð áýäæýíäó êúûùàùòýêIè. Àïõóýäýì è äåæ ãúýëúýãúóýíûãúýõýìðý æàðìûêIýõýìðý êúûùûçýðàãúýïýù ïñýóàëúýõýì ùIàò óàñýì è çýõóýäèòIûð (àóý ñîì ìèíè 100-ì ùIèìûãúó) õóàïøûíûæ. Õüýðû÷ýò ëýæüàêIóýõýì àõúøýêIý çàùIýãúýêúóýíûì è ëúýíûêúóýêIý íýõú ìûõüýíýøõóý çèIýõýì ÿùûùó Ìóñóêîâ Àëèé êúûõèãúýùàù õüýðû÷ýò Ióýõó ìûèí çåçûõüýõýì àõúøýøõóý äûäýó ùûìûò ùIûõóýõ ýð åòûíûð çýðûçýòðàãúýóâàð. Ðåñïóáëèêýì èäæûïñòó àïõóýäý Iýìàëó òIóì çûùàóæü. Àõýð ìóíèöèïàëüíý ôîíäõýìðý êðåäèò êîîïåðàòèâõýìðýù. Áþäæåòûì è àõúøýêIý çûäýIýïûêúóàõýð õüýðû÷ýò Ióýõó ìûèíûì çûùIýãúýêúóýíûìêIý ìóíèöèïàëüíý ôîíäó 13, êðåäèò êîîïåðàòèâó 30 ìýõúó. Õüýðû÷ýò IýíàòIýì ïýðûòõýì, ïñîì õóýìûäýó ëýæüýí ùIýçûäçýõýì, ÿùûù êóýäûì áàíêõýì ùIûõóýõýð êúûIàõûí çýðàõóçýôIýìûêIûð êúýïëúûòýìý, à Ióýõóì ìûõüýíý õýõà èIýó æûïIý õúóíóù. Êúýãúýëúýãúóàïõúýù ùIûõóý ìûèíõýð òûíûð äè äåæ çýðûùûçýòðàãúýóâàð Êàâêàç Èùõúýðý ôåäåðàëüíý îêðóãûì ùûíýõúûôIó êúûçýðèëúûòýð Óðûñåé Ôåäåðàöýì Ýêîíîìèêý çûóæüûíûãúýìðý ñàòóìêIý è ìèíèñòåðñòâýì çûáæàíýðý êúûçýðûõèãúýùàð. Óåáëýìý Óðûñåéì è ìèêðîôèíàíñ öåíòðûì è IóýõóùIàïIý

Íàëøûê êúàëýì êúûùûçýIóèõàù. Êóýä ùIàêúûì ÊúÁÐ-ì è ØýñûïIý ôîíäðè êúûçýðûçýðàãúýïýùðý. Àáû è êúàëýí íýõúûùõüýð õüýðû÷ýò IýíàòIý ìûèíõýìðý êóðûòõýìðý ÿùûùó ÿõó ðèêúóí ñàêúûëýò çèìûIýõýì áàíêõýì êðåäèòõýð êúûùûIàõêIý à àõúøýð çýðàïøûíûæûíóìêIý æýóàïòàêIóýó óâûíûðù. Ìèíèñòðûì êúèïñýëúàì åäýIóà íýóæü, ïàðëàìåíòàðõýì àáû óïùIý çûáæàíýêIý çûõóàãúýçàù. ÏðîìûøëåííîñòûìêIý, ãúóýãó õîçÿéñòâýìêIý, òðàíñïîðòûìðý ñâÿçûìêIý êîìèòåòûì è óíàôýùI Ìýðåìûêúóý Ñýôàðáèé ùIýóïùIàù âàëîâý ùIûíàëý ïðîäóêòûð êúýëýæüûíûì õüýðû÷ýò Ióýõó ìûèíûìðý õüýðû÷ýò Ióýõó êóðûòûìðý ÿ IýíàòIýõýì õàùIûõüûð çûõóýäèçûì. Ýêîíîìèêý çûóæüûíûãúýìðý ñàòóìêIý ìèíèñòðûì çýðûæèIàìêIý, ðåñïóáëèêýì è ùIûíàëúý ïðîäóêòûì è ïðîöåíò 26-ð (Óðûñåéì àð çýðûùûõúóð ïðîöåíòè 10-ù) êúûçýçûãúýïýùûð àõýðù. «Çàõóàãúý çäýùûIý Óðûñåé» ïàðòûì è ôðàêöýó ÊúÁÐ-ì è Ïàðëàìåíòûì ùûIýì è óíàôýùI Êåáåêîâ Âëàäèìèð ùIýóïùIàù õüýðû÷ýòûùIýõýì áàíêõýì êúûIàõ êðåäèòõýì ïðîöåíòêIý ùõüýùàòûêI àõúøýì ùûù Iûõüý ÿõóýïøûíûæûíûì è ëúýíûêúóýêIý çýôIàãúýêIõýì. Àáû è æýó àïó, Ìóñ óêîâ Àëèé çýðûæèIàìêIý, à Ióýõóð íýãúàáý êúýñûõó õúàðçûíýó åêIóýêIàù. Àóý èëúýñ è ïý óíàôý êúàùòàù Óðûñåéì è Áàíê Íýõúûùõüýì ùIûõóýõýì ùõüýùàòûêIûð çýðèãúýìýùIàì, àð öIûêIó çýðûõúóàì êúûõýêIûó ôåäåðàëüíý áþäæåòûì è àõúøýð äÿïýêIý àïõ óýäý ìóðàäêIý êúàìûãúýñýáýïûæûíó. Ìèíèñòðûì êúûõèãúýùàù äè ùIûíàëúýì è äåæêIý àïõóýäý äýIýïûêúóíûãúýì ìûõüýíýøõóý çýðèIýð ôåäåðàëüíý öåíòðûì ãóðàãúýIóýí çýðàõóçýôIýêIàð èêIè äûçýðûò èëúýñûì à ìóðàäûìêIý ôåäåðàëüíý áþäæåòûì è àõúøýó ñîì ìåëóàí 40, ðåñïóáëèêý áþäæåòûì êúûõýêIûó ñîì ìåëóàí 20 êúûçýðàãúýñýáýïûíóð. Äîêëàä çûùIàì äåïóòàòõýì ÿãó êúèãúýêIûæàù ÓÔ-ì è Ïðåçèäåíòûì è ïîëíîìî÷íý ëIûêIóýó Êàâêàç Èùõúýðý ôåäåðàëüíý îêðóãûì ùûIý Õëîïîíèí Àëåêñàíäð Íàëøûê ùðèãúýêIóýêIà çýIóùIýì êúûùûùûïñàëúýì, ÓÔ-ì ùIûíàëúýõýì ÿ çûóæüûíûãúýìêIý è ìèíèñòð Âåðåùàãèí Ñåðãåé æèIàù Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì õüýðû÷ýò Ióýõó ìûèíûìðý õüýðû÷ýò Ióýõó êóðûòûìðý çýðûùûäýIýïûêúóð çûõóýáãúýäýí ùûìûIýó çýðûõüýëýìýòûð, àð ÓÔ-ì è àäðåé ùIûíàëúýõýìè êúûùûãúýñýáýïûïõúýó êúûçýðèëúûòýð. Ïàðëàìåíòûì è ÓíàôýùIûì è êúóýäçý Áîçèé Íàòáèé ìèíèñòðûì åóïùIàù äè ðåñïóáëèêýì áèçíåñ-èíêóáàòîðõýì çýðûçûùðàãúýóæüûíó ÿ ìóðàäûìêIý. Æýóàïûì êúûçýðûõýùàìêIý, ïñîðè çýõýòó áèçíåñ-èíêóáàòîð 13 ÿùIûíó òðàóõóàù. ÇýêIý ãúý êúýñ êúàIýðûõüý àõúøýð çûõóðèêúóð çû áèçíåñ-èíêóáàòîðù. ÊúÁÐ-ì è Ïàðëàìåíòûì è ÓíàôýùI ×å÷åíîâ Àíóàð è óïùIýð çûòåóõóàóý ùûòàð õüýðû÷ýò ëýæüàêIóýõýì çàùIýãúýêúóýíûìêIý õýêIûïIýõýì ÿùûùó ôåäåðàëüíý IýíàòIýì íýõú ùûäàIûãúûð çûõóýäýðù. Ìóñóêîâ Àëèé êúûõèãúýùõüýõóêIàù ÿïý èãúýùûïõúý óíýòIûíûãúýõýð ãúý êúýñ ôåäåðàëüíý IýíàòIýì çýðûùàãúýáåëäæûëûð èêIè àáûõýì ÿòåùIûõüàóý ôåäåðàëüíý áþäæåòûì è àõúøýð êúûçýðàóòIûïùûð. Äûçýðûò èëúýñûì íýõú çýãóãúóïõúýõýì ÿùûùó êúàëúûòàù áèçíåñ-èíêóáàòîðõýð ùIûíûð, øýñûïIý ôîíäõýð êúûçýãúýïýùûíûð, õüýðû÷ýò

ëýæüûãúý ìûèí çåçûõüýõýð åãúýäæýíûð, ùIàëýãúóàëýì ãðàíòõýð ÿõóõýõûíûð. Àäðåé óíýòIûíûãúýõýì ÿòåêIóýäýíó àõúøýð ðåñïóáëèêý áþäæåòûì êúûõàãúýêI. Ïàðëàìåíòûì èÓíàôýùIûð àïõóýäýó ùIýóïùIàù èííîâàöý ïðîåêòõýð ãúýçýùIýíûì òåêIóàäý àõúøýì ùûù Iûõüý çýðûõóàïøûíûæûì ñýáýïûíàãúûó êúûïýêIóýð çûõóýäèçûì. Ìèíèñòðûì çýðûæèIàìêIý, àïõóýäý äýIýïûêúóíûãúýð IûõüèòIó çýùõüýùûõàóý êúûçýðàãúýïýù. Ëýæüýí ùûùIèäçýì è äåæ ìóðàä ïûóõûêIàì íýìûùI öIûõóì çûðè áãúýäýëúêúûì. Àïõóýäý ìóðàäûð àáû ùûïõèãúýêIûí õóåéù ÊúÁÐ-ì è Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùIûì è êúó ýäçý Óÿíàåâ Êàçûì è ïàøýó ÊúÁÐ-ì è Ïðàâèòåëüñòâýì è äåæ ùûIý Ù Iýíûãúý-òåõíèêý ñîâåòûì è ïàùõüý. Àð õóçýôIýêIàìý, è ìóðàäûð ãúýçýùIýíûì ïûùIà äîêóìåíòõýð èãúýõüýçûðûí, ïàòåíò êúûIèõûí ïàïùIý àáû èìûïøûíûæûíó ñîì ìèí 300 õóõàõ. Êúûòðèãúýçýæó ùIýíûãúý-òåõíèêý ñîâåòûì çûêúûùûõóèãúýçàì è äåæ, õüýðû÷ýò ëýæüàêIóýì ïýóáëýó ïðîäóêöý çýðèãúýõüýçûðàì òðèãúýêIóýäàì ùûùó ñîì ìèí 600-ð õóàïøûíûæ. Àáû è óæüêIý, èííîâàöý ïðîåêòûð çýòåçûóõóàì è äåæêIý ãóãúóêúûì à Ióýõóì åëýæüûí èíâåñ òîð êúèãúóý òûíó, ñûòó æûïIýìý, çûõóýôàùý äîêóìåíòõýðè åçû ïðîäóêöý õüýçûððè ùûIýù. ×å÷åíîâ Àíóàð è êúûêIýëúûêIóý óïùIýð òåóõóàóý ùûòàù áèçíåñ-èíêóáàòîðõýì ùûëýæüýíóõýð êúûçýðûõàõ ùIûêIýì, àáû è ëúýíûêúóýêIý ùûIý õàáçýõýì. Äîêëàä çûùIàì çýðûæèIàìêIý, áèçíåñ-èíêóáàòîðûì ùûëýæüýíó ùIýëúýIóð õüýðû÷ýò Ióýõóì çýðûõûõüýðý çû èëúýñ íýõúûáý äýìûêIàìý, àáû çýðèõüý ëýæüûãúýð ñàòó, ñòðàõîâîé, áàíê Ióýõ óõýì ÿïûìûùIàìý, àïõóýäýì ùûëýæüýí ïýø õóõýõûíûì òåóõóàóý êúèòõà ëúýIóð êúûIàõ. Áèçíåñ-èíêóáàòîðõýì ëýæüàïIý ïýøõýð ùûçûIûãúõýì áýäæýíä óàñýó êúûIàõûð çåêIóý óàñýõýì ÿòåùIûõüàóý ÿïý èëúýñûì ïðîöåíò 30-ì, åòIóàíý èëúýñûì ïðîöåíò 60-ì, åùàíý èëúýñûì ïðîöåíò 90-ì ùIèìûãúóù. À èëúýñèùûì êúðèóáûäýó ôèðìýð ëúý áûäýêIý óâó åçûì õýùIàïIý êúèëúûõúóýæûí õóåéù. Ïðîèçâîäñòâý ëýæüûãúý ùðàãúýêIóýêI ïñýóàëúýõýðè áýäæýíäó çýðàòûð àïõóýäý äûäýóù. ÊúÁÐ-ì ýêîíîìèêý çûóæüûíûãúýìðý ñàòóìêIý è ìèíèñòðûì èùIà äîêëàäûì ò åïñýëúûõüðè, Ïðåçèäèóìûì õý òõýì êúàëúûòàù çûõýïëúý Ióýõóì è ëúýíûêúóýêIý àðýçû óêúýçûùIûí ëýæüûãúý ðåñïóá ëèêýì ùåêIóýêIûó, çûõóýôýùýí õàáçý ëúàáæüýõýð Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ùûçýòåóâàóý, âëàñòìè õüýðû÷ýò Ióýõó ìûèíûìðý õüýðû÷ýò Ióýõó êóðûòûìðý çàùIýãúýêúóýíûì è ëúýíûêúóýêIý ëýæüûãúý ò ýìýì èðèãúýêIóýêIûó. Ïðåçèäèóìûì è Ïàðëàìåíòûì è çýIóùIýì êúûùàùòà ÷ýíäæýùõýì êúûùàãúýëúýãúóàù õüýðû÷ýòûùIýõýì çýðàäýIýïûêúó êðåäèò-ôèíàíñ, ìûëúêó õýêIûïIý õýð ðåñïóáëèêýì êúûçýðûùàãúýñýáýï ùIûêIýì öIûõóõýð çûóáãúóàóý ùûãúóàçý çýðàùIûïõúýð. ÊúÁÐ-ì è Ïàðëàìåíòûì è ÓíàôýùIûì çýðûæèIàìêIý, èêúóêIý çûóáãúóàóý êúýãúýñýáýïûïõúýù íýãúóýùI êúýðàëõ ýìè ÓÔ-ì è àäðåé ñ óáúåêòõýìè õüýðû÷ýò IýíàòIýì çûùIýãúýêúóýíûìêIý ùûIý ëýæüýêIýð.

«2010 ãúýì Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì ôýòýð êóýä õúóóý ùûIý óíýõýð êàïèòàëüíýó çýãúýïýùûæûíûð» ðåñïóáëèêý ïðîãðàììý ïûóõûêIàì çýõúóýêIûíûãúý õýëúõüýíûì è IóýõóêIý

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì è Óíàôý

2011 ãúýì ùIûøûëýì è 25-ì

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì óíàôý åùI: «2010 ãúýì Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì ôýòýð êóýä õúóóý ùûIý óíýõýð êàïèòàëüíýó çýãúýïýùûæûíûð» ðåñïóáëèêý ïðîãðàììý ïûóõûêIàì, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì 2010 ãúýì ìýêúóàóý-

¹11-ÏÏ

ãúóýì è 4-ì êúûäèãúýêIà Óíàôý ¹121-ÏÏ-ìêIý êúèùòàì, çýõúóýêIûíûãúý õýëúõüýí èêIè à Ïðîãðàììýì è ãóýäçýí ¹3-ð ìû óíàôýì çýðûùIûãúóì õóýäýó êúýõüûí. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùI ÌÅÐÊÓËÎÂ Àëåêñàíäð

«Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì êóýäó çýòåìûò ïñýóïIý óíýõýð íýõúûáýó ùûùIûí çýðûõóåéì òåùIûõüàóý ïñýóïIý óíý êõúàõýõýì ùIýñõýð 2010 ãúýì êúûùIýãúýIýïõúóêIûíûð» ðåñïóáëèêý ïðîãðàììý ïûóõûêIàì çýõúóýêIûíûãúý õýëúõüýíûì è IóýõóêIý

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì è Óíàôý

2011 ãúýì ùIûøûëýì è 25-ì

«Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì êóýäó çýòåìûò ïñýóïIý óíýõýð íýõúûáýó ùûùIûí çýðûõóåéì òåùIûõüàóý ïñýóïIý óíý êõúàõýõýì ùIýñõýð 2010 ãúýì êúûùIýãúýIýïõúóêIûíûð» ðåñïóáëèêý ïðîãðàììý ïûóõûêIàì, ÊúýáýðäåéÁàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì 2010 ãúýì ìýêúóàóýãúóýì è 4-ì êúûäèãúýêIà Ó íàôý

¹12-ÏÏ

¹120-ÏÏ-ìêIý êúèùòàì çýõúóýêIûíûãúý õýëúõüýí èêIè à Ïðîãðàììýì è ãóýäçýíõýó ¹1-ìðý ¹2-ìðý ùIýóý êúýõüûí ìû óíàôýì è ãóýäçýíõýó ¹1-ìðý ¹2-ìðý çýðèòûì õóýäýó. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùI ÌÅÐÊÓËÎÂ Àëåêñàíäð

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì ÏðîìûøëåííîñòûìêIý, ñâÿçûìðý èíôîðìàòèçàöýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì è IóýõóêIý

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì è Óíàôý

2011 ãúýì ìàçàåì è 24-ì

«Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è êúýðàë âëàñòûì è ãúýçýùIàêIóý îðãàíõýì ÿ çýõýëúûêIýì è IóýõóêIý» 2010 ãúýì æýïóýãúóýì è 22-ì Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì êúûäèãúýêIà Óêàç ¹108-ÓÏ-ì èïêú èòêIý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì óíàôý åùI: 1. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì ÏðîìûøëåííîñòûìêIý, ñâÿçûìðý èíôîðìàòèçàöýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì òåóõóà Ïîëîæåíýó ìû óíàôýì ùIûãúóð êúýùòýí. 2. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì ÏðîìûøëåííîñòûìêIý, ñâÿçûìðý èíôîðìàòèçàöýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì è ëýæüàêIóýõýì (òåõíè÷åñêý ëýæüàêIóýõýð ÿõýìûòó) ÿ áæûãúýð íýõúûáý äûäýó öIûõó 27-ðý, óëàõóýõýìêIý àáûõýì ÿ ìàçý ëýæüàïùIý ôîíäó àïïàðàòûì ùûIýõýì ÿ êúàëýíõýð ÿãúýçýùIýí ïàïùIý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è ðåñïóáëèêý áþäæåòûì ùûõóõàõà ñîì ìèí 14788-ì õóýäèç õúóóý ãúýóâûí. 3. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì ÏðîìûøëåííîñòûìêIý, ñâÿçûìðý èíôîðìàòèçàöýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì õóèòûíûãúý åòûí ìèíèñòðûì è êúóýäçýó ùû, êîëëåãèåì õýòó öIûõó 19 èIýíó. 4. Êúàðó ÿìûIýæó êúýëúûòýí: «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì ÏðîìûøëåííîñòûìêIý, ãúýñûíûïõúý-ýíåðãåòèêý êîìïëåêñûìðý ïñýóïIý-êîììóíàëüíý õîçÿéñòâýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì è IóýõóêIý» Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì

ÓÐÛÑÌÀÌÁÝÒ Áýëëý, ÊúÁÐ-ì è Ïàðëàìåíòûì

è ïðåññ-IóýõóùIàïIý. 12345678901234567890 12345678901234567890

ÓIýãúý õúóàõýì ÿùIîóïùIý Êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý ìèíèñòðó ÊúÁÐ-ì ùûIý Âàñèëüåâ Ñåðãåé Ùõüýëûêúóý êúóàæýì êúûùûõúóà çýõýóýì óIýãúý ùûõúóà ìèëèöýì è ëýæüàêIóýõýì ÿ äåæ ùûIàù. ÄÎÕÓÒÛÐÕÝÌ çýðûæàIàìêIý, óIýãúý õúóàõýì ÿ óçûíøàãúýì øûíàãúóý èIýêúûì, ìåäèöèíý äýIýïûêúóíûãúý ïñîðè èðàãúýãúóýò. Ìèíèñòðûð ùIýóïùIàù çûõóåèíó õóùõúóýõýêIõýð ÿIýìý, ôýáæü çûãúóýòàõýì çûõóåé õóýçýó ÿêIýëúûïëúûíûð êúûçýðûçýãúýïýùàì. Àáûõýì ÿ Iûõüëûõýìðý áëàãúýõýìðý êúûõóàùI ãóëúûòýì àðýçû çýðûòåõúóàð æàIàù èêIè Âàñèëüåâ Ñåðãåé ôIûùIý õóàùIàù. Êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý ìèíèñòåðñòâýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì è ïðåññIóýõóùIàïIý.

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ Û Ä À

«Óðûñåé ðàäèî» êàíàëûìêIý èäæûáëàãúý íýòûí êóïùIàôIý åêIóýêIàù. À ðàäèîì è ïèàð-óíàôýùI Ëÿíãå Ìàðãàðèòý èíòåðâüþ äèùIàù ÄÀÕ-ì è ÿïý âèöåïðåçèäåíò, ÊúÀÕ-ì è òõüýìàäý, «Àäûãý ïñàëúý» ãàçåòûì è ðåäàêòîð íýõúûùõüý ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä. Àäûãý ëúýïêúûì è òõûäýìðý àáû è êúýêIóýíóìðý, ÓðûñÊàâêàç èëúýñèùý çàóýì êúðèêIóà áýëûõüõýìðý äóíåé ïñîì ùûçýáãðûäçà õúóà àäûãýõýì ÿêó äýëú çýïûùIýíûãúýõýìðý - àïõóýäý Ióýõóãúóýõýì òåùIûõüàóý

ùûòàù åêIóýêIà ïñàëúýìàêúûð. 2011 ãúýì ãúàòõýïýì è 3-ì êúûäýêIà «Àðãóìåíòû íåäåëè» ãàçåòûì è «Íàöèîíàëüíûé àêöåíò» ãóýäçýíûì êúûòðàäçýæàù à èíòåðâüþð, àóý àâòîðûì ùûóàãúý çûáæàíý IýùIýêIàù. ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä æèìûIàõýð äûùIàãúóàù, è ïñàëúýõýì ÿ êóïùIýð çýðàõüýêIàù - àïõóýäý íûêúóñàíûãúý õýð, ìûòýìýìûïIý çûáæàíý èIýù òõûãúýì. Ïñàëúýìàêúûð çýðåêIóýêIàì õóýäýó òòõûæàóý íîáý òûäîäçýæ.

ÕÜÝÔIÛÖIÝ Ìóõüýìýä:

Õýõýñ àäûãýõýì ÿ ãóð Óðûñåé êúýðàëûìêIý êúýãúýçàù

Ëúýïêú Ióýõó

Òõûäýì êúýãúàçý èIýæêúûì - êúýõúóàð êúýõúóàùè, àáû è äåðñõýð êúýïëúûòýóðý àäýêIý ïñýóí õóåéóý àðàù. 1763 1864 ãúýõýì åêIóýêIàóý ùûòà Óðûñ-Êàâêàç çàóýì àäûãý ëúýïêúûð äóíåé ïñîì ùûçýáãðèäçàù. Õýõýñ àäûãýõýð õàìý êúýðàëõýì çýðûùûïñýóìðý àõýð Óðûñåéì êúûçýðûõóùûòûìðý òõóòåïñýëúûõüàù ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä. - Àäûãý ëúýïêúûì êúûçýùIåóáûäý øýðäæýñõýð, àäûãåéõýð, êúýáýðäåéõýð. Àõýð åçûõýð ñûòêIý çýðûçýùõüýùûêIûð? - ÆûïIýíóðàìý, êúýáýðäåéõýìðý øýðäæýñõýìðý çûù. Àáûõýì ÿ áçýõýð çýòîõóý, çýðûïñàëúýõýð çû äèàëåêòù. Àäûãåéõýì ÿ àíýäýëúõóáçýð êúýáýðäåéõýìðý øýðäæýñõýìðý ÿéì çýðûòåõóýð óðûñûáçýìðý óêðàèíûáçýìðý çýðûçýùõüýùûêIûì õóýäýóù. Íîáý äóíåé ïñîì àäûãýó òåòù öIûõó ìåëóàíè 8-ì íýñ. Àõýð ùîïñýó Êàâêàçûì, ÊúóýêIûïIý Ãúóíýãúóì õûõüý êúýðàëõýì, Òûðêóì, Àâñòðèåì, ÑØÀ-ìðý Êàíàäýìðý, Ôðàíäæûì, Ãåðìàíèåì, Ãîëëàíäèåì, Èíäæûëûçûì, Èçðàèëûì, íýãúóýùI ùIûíàëúýõýìè. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì èñù àäûãýó ìèí 520-ðý, Êúýðýøåé-Øýðäæýñûì - ìèí 50, Àäûãåéì - ìèíè 100-ì ùIèãúó. - Àïõóýäèçó äóíåé ïñîì òåãóýøà õúóíûì ñûò àäûãýõýð åçûõóëIàð? Àõýð Iýïõúóýøýïõúóýíûì äèõüýõûó àðà? - Àäûãýõýìðý óðûñõýìðý íýõúàïýìè Ióýõó çýõóàIýó, çýêIýëúûêIóýó ùûòàìè, 1557 ãúýì äý äè òõûäýð Óðûñåéì íýõúðè áûäýó ïûùIà õúóàù, Êúýáýðäåéì èïù óýëèé Èäàð Òåìðûêúóý èïõúó Ìàðèå Ãðîçíûé Èâàí ùõüýãúóñýó èøýðè. Åêàòåðèíý ÅòIóàíýì íýñûõó, óðûñ ïàùòûõü ïñîìè äàãóðûIóýó, õúàðçûíýó äàäåêIóýêIûó äûçýäýïñýóàù. ÀðùõüýêIý Åêàòåðèíý ìóðàä èùIàù Êàâêàçûð êúàðóêIý êúèùòýíó èêIè èëúýñè 101êIý åêIóýêIà çàóýøõóýð çýõèóáëàù. Àäûãý ìèíèïùI áæûãúýõýì ÿ ïñýð èõüàù à ìàôIàåì, êóýä äûäýìè ÿ ùIûíàëúýð Iýìàëûíøýó ÿáãûíýí õóåé õúóàù, òåíäæûç àäðûùIûìêIý ùûIý õàìýùIõýð ïñýóïIý ÿùIó. Àáûõýì êúàòåïùIûêIà ùIýáëýðù èäæûðåé õýõýñ àäûãýõýð. Òûðêóì àäûãýó ùûïñýóõýì ÿ áæûãúýð ìåëóàíè 7-ì íûçýðîõüýñ, Ñèðèåì ùûIýù ìèíè 120-ðý, Èîðäàíèåì - ìèí 83-ðý, ÑØÀ-ìðý Êàíàäýìðý - ìèíè 10-ì ùIèãúó, Ãåðìàíèåì - ìèí 32ðý. Èíäæûëûçûì, Ôðàíäæûì, Àâñòðèåì ùîïñýó äè ëúýïêúýãúó ìèíè 2-ì íýñ. Àïõóýäèç ùûIýó õóàãúýôàùý Ãîëëàíäèåìè. Ãàëèëåå Èïùýì (Èçðàèëûì) àäûãý êúóàæèòI - Êôàð-Êàìýðý Ðèõüýíèåðý - ùèòIûñûêIàù. À æûëýõýì ùîïñýó àäûãý ìèíè 4-ì ùIèãúó. Óðûñåé Ôåäåðàöýì è ëúýïêúõýð êúàïùòýìý, óðûñõýì êúàêIýëúûêIóýó àäûãýõýðù çè ëúýïêúýãúó íýõúûáý äûäý õàìý ùIûïIýõýð ïñýóïIý çûõóýõúóàð. - Àäûãý óíýöIýõýð çýðûçýðàõüýì íýìûùI, ëúýïêú õàáçýì, ùýíõàáçýì ùûù ãóýðõýð ÿõúóìýôà õýõýñ

àäûãýõýì? - Õàìý êúýðàëõýì ùûïñýó äè ëúýïêúýãúóõýì ÿ Ióýõó èëúýñ 45-ì ùIèãúóàóý çûçîõóý. Óåáëýìý æûñIýôûíóù õàìýùI ùûIý àäûãýõýð íýõúûôIó, íýõú ãúóíýãúóó ñöIûõóó, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì, Àäûãåéì, Êúýðýøåé-Øýðäæýñûì ùûïñýóõýì åïëúûòìý. Ñý êóýäðý ñûùûIàù äè ëúýïêúýãúóõýð ùûïñýó ùIûïIýõýì, ùûãúóàçý çûõóýñùIàù àáûõýì ÿ ïñýóêIýõýì. ÆûñIýôûíóðàùè, àáûõýì ÿõúóìýôàù ëúýïêú ùýíõàáçýð, íýùýíýõýð, àðùõüýêIý, äè æàãúóý çýðûõúóùè, äè àíýäýëúõóáçýð çûùIýæõýð êóýä õúóðêúûì. - Èîðäàí ïàùòûõüûì è ùõüýõúóìý õýð øýðäæýñ çàùIýó æàIý. Àïõóýäý ùûòûêIýð õýõýñõýð ïîëèòèêý Ióýõóõýì õýïùIàóý èêIè êúýðàë âëàñòûì õóùIýêúóó çýðûùûìûòûì åïõà? - ÍýãúóýùIóù Ióýõóð çýðûùûòûð. 1921 ãúýì, Èîðäàí ïàùòûõüûãúóýð êúûùûçýðàãúýïýùûì, èäæûðåé Ñàóä Õüýðûïûì è ùIûíàëúýõýì èðàøðè àáû ÿøàóý ùûòàù èóæüêIý ïàùòûõü õúóà Àáäàëëý I. Àð èëúýñ çûáæàíýêIý ùûïñýóàù àáû ùûãúóý êúóàæý öIûêIóó ùûòà Àììàí. À æûëýì äýñò àäûãý ìèíè 5-ì íýñ, çû õüýðûïè ÿõýìûòó. Àáäàëëý äýIýïûêúóýãúó èùIàóý ùûòàð àáûõýì ÿùûùò, èóæüêIý ïàùòûõü ãâàðäèå êúûçýðèãúýïýùàù, øýðäæýñ ôIýêIà çûðè õýìûòó. Àáû êúûùûùIýäçàóý à õàáçýð êúîêIóýêI, çèìûõúóýæó. Èîðäàíèåì ùûïñýó àäûãýõýì ÿùûù êóýä êúûïûùIàù àäýæü ëúàõýì, äè Ióýõó çýðûùIýó äîïñýó. Àáûõýì ÿõýòù àíýäýëúõóáçýð ôIû äûäýó çûùIý, êóýäìè ùIýíûãúýðý IýùIàãúýðý ùûçðàãúýãúóýòàù Íàëøûê, Ìåéêúóàïý ÿ åäæàïIý íýõúûùõüýõýì. Õóàáæüó äè ãóàïýù ïàùòûõüûêúóý Õüýìçý è öIýð çåçûõüý àäûãý êóðûò øêîë èëúýñ 36-ðý õúóàóý Èîðäàíèåì çýðûùûëàæüýð. Àáû àäûãý ñàáèéõýð ùûõóðàãúàäæý àäûãåèáçýìðý êúýáýðäåé-øýðäæýñûáçýìðý. Çè ãóãúó òùIû åäæàïIýì àíýäýëúõóáçýð ùåçûãúýäæõýì ÿõýòù Êúýáýðäåé-Áàëúêúý-

ðûìðý Àäûãåéìðý èêIà ëýæüàêIóý êóýä. Àáûõýì ÿùûùù ñèïõúó Äàíè. - Èîðäàíèåì íýìûùI, àäûãýõýð ùûïñýó àäðåé ùIûïIýõýì äàóý ùûùûò àíýäýëúõóáçýð õúóìýíûì è Ióýõóð? - Çýõóýäýêúûì. Ïñàëúýì ïàïùIý, Èçðàèëûì àäûãýó ùûïñýóð ìèíè 4-ì ùIèãúóó àðàù, àóý ïñîìè ôIû äûäýó ÿùIý ÿ àíýäýëúõóáçýð. Èäæûðè êúýñ àõýð çûäýñàð àäûãý ôIýêIà ùûìûïñýó êúóàæèòIù. Õàìý ëúýïêúõýì ÿùûù êúàøýðòýêúûì èêIè ÿïõúóõýð èðàòûðòýêúûìè, ïñîðè áëàãúý æûæüý çýõóýõúóàóý ùûòàù. Èóæüðåé çýìàíûì, Èîðäàíèåì è ïàùòûõü Õúóñåéí áåí ÒIýëàëðý Èçðàèëûì è ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðàáèí Èöõüýêúðý êúýðàë ãúóíàïêúýõýð çýIóàõà íýóæü, àáûõýì íûñýó ÿøýó, ÿïõúó èðàòó õóåæüàù Õüýøèìèò ïàùòûõüûãúóýì, Òûðêóì, Ó ðûñåé Ôåäåðàöýì ùûù óíàãúóýõýì. Òûðêóì ùûïñýó àäûãýõýì ÿ ãóãúó ïùIûìý, àäûãýáçýð çûùIýæ äè ëúýïêúýãúóõýì ÿ áæûãúýð çû ìåëóàíûì íûçýðûõüýñìè àðàù. Èïý çýìàíõýì êúýðàëûì èñ àäûãýõýð ÿ áçýêIý óýðàìõýì, IóýõóùIàïIýõýì ùûïñýëúýíó õóèòó ùûòàêúûì. Àðàù áçýð êóýäûì ÿIýùIýõóíûì ùõüýóñûãúóý õóýõúóàð. Íîáý Ióýõóì ôIûêIý çèõúóýæàù: àäûãýáçýð ùàäæ êúýðàëûì êúûùûçýðàãúýïýùàóý ùûëàæüý êàâêàç æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýõýì. Äè ëúýïêúýãúó õýõýñõýì ÿùûù êóýäûì ÿ öIýð ôIûêIý äóíåé ïñîì ùûIóàù. Àïõóýäýõýù, ïñàëúýì ïàïùIý, Òûðêóð ïñýóïIý çûõóýõúóàóý ùûòàõýó äóíåéïñî ëèòåðàòóðýì è êëàññèê Ñåéôåòäèí Îìåð, Íîáåëü è ñàóãúýòûð çûõóàãúýôýùà Ïýìûêúó Îðõüàí, áýíýêIý õóèòûìêIý Îëèìï ÷åìïèîí õúóàõýó Äîãó ßøàð, Êúàïëúýí Õüýìèä, Àòàëàé Ìûõüìóä, ìàðøàëõýó ÔóIýäïýùý Äåëè, Çåêè-ïýùý Áýðçýäæ, Àäõüýì-ïýùý Øýðäæýñ, ïðåìüåð-ìèíèñòð Õúåðèòòèí-ïýùý Òóíèñëó ñûìý, íýãúóýùI ïîëèòèêý, æûëàãúóý, ùýíõàáçý IýùIàãúýëIõýðè. - Åâðîïýì Iýïõúóà øýð-

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Àäûãåé

¹38-ÏÏ

2007 ãúýì øûùõüýIóì è 23-ì êúûäèãúýêIà Óíàôý ¹219-ÏÏ-ì; «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì 2007 ãúýì øûùõüýIóì è 23-ì êúûäèãúýêIà Óíàôý ¹219-ÏÏ-ì çýõúóýêIûíûãúýõýð õýëúõüýíûì è IóýõóêIý» Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì 2008 ãúýì íàêúûãúýì è 26-ì êúûäèãúýêIà Óíàôý ¹128-ÏÏ-ì; «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì ÏðîìûøëåííîñòûìêIý, ãúýñûíûïõúý-ýíåðãåòèêý êîìïëåêñûìðý ïñýóïIý-êîììóíàëüíý õîçÿéñòâýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì òåóõóà Ïîëîæåíýó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì 2007 ãúýì øûùõüýIóì è 23-ì êúûäèãúýêIà Óíàôý ¹219-ÏÏ-ìêIý êúèùòàì çýõúóýêIûíûãúýõýð õýëúõüýíûì è IóýõóêIý» Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì 2009 ãúýì ìàçàåì è 20-ì êûäèãúýêIà Óíàôý ¹26-ÏÏ-ì; «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì 2007 ãúýì øûùõüýIóì è 23-ì êúèùòà Óíàôý ¹219-ÏÏ-ì çýõúóýêIûíûãúý õýëúõüýíûì è IóýõóêIý» Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì 2009 ãúýì íàêúûãúýì è 4-ì êúûäèãúýêIà Óíàôý ¹113-ÏÏì. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùIûì è êúàëýíõýð çûãúýçàùIý ÀÁÐÝÄÆ Iýäèá

Óðûñ-Êàâêàç çàóýì è ëIûõúóæü ÙýðýòëIîêúóý Êúàçáý÷ è öIýð ëúýïêú òõûäýì êúûõýíàù. Êóýøõüýáëý ðàéîíûì (Àäûãý Ðåñïóáëèêý) èò ìû ñóðýòûøõóýì åãúýëúàïIý àáû è ëIûãúýð, è çýôIýêIûð. Ñóðýòûð ÏÙÛÕÜÝÙIÝ Þðý òðèõàù.

äæýñõýì ÿ Ióýõóõýð äàóý ùûò? - Íîáýðåé åâðîïåé àäûãýõýð èëúýñ 30 - 40 è ïýêIý ëýæüàïIý IýíàòIý êúàëúûõúóýó Òûðêóì, ÊúóõüýïIý Ãúóíýãúóì è êúýðàëõýì èIýïõúóêIàóý àðàù. Ãåðìàíèåì ùåòIûñýõàù àäûãý ìèí 32-ì íýñ. Íýìûöýõýì àõýð òûðêóó ÿëúûòýìè, à ùIûïIýì ùîëàæüý àäûãýõýì êúûçýðàãúýïýùà ëúýïêú æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýó 7. Àïõóýäý çýãóõüýíûãúýõýð ùûIýù íýãúóýùI åâðîïåé êúýðàëõýìè. Àõýð ïñîðè êúûçýùIåóáûäý Øýðäæýñ ùýíõàáçý çýãóõüýíûãúýõýì ÿ åâðîïåé ôåäåðàöýó Äóíåéïñî Àäûãý Õàñýì õûõüýì. - Ñûò õóýäý êúàëýíõýð èIýó êúûçýðàãúýïýùà ÄÀÕ-ð? Ñûò õóýäý Ióýõóãúóý íýõúûùõüýì õóýãúýïñà àáû è IóýõóùIàôýõýð? Êúýðàëûãúóý ùõüýõóý êúûçýãúýïýùûíûì õóåìûIýó ïIýðý àð? - Äóíåéïñî Àäûãý Õàñýì è êúàëýí íýõúûùõüý äûäýð àäûãý ùýíõàáçýð, õàáçýð, àíýäýëúõóáçýð õúóìýíûì åëýæü ëúýïêú æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýó äóíåé ïñîì ùûIýõýì ÿ çýôIýêIõýð çýóIó ùIûíûðù, àáûõýì ÿ ëýæüûãúýõýð çýòåóáëýíûðù, çåãúýêIóýíûðù. Ëúýïêúûì è õúóãúóýôIûãúóý íýõúûùõüýõýð áçýð, ùýíõàáçýð, òõûäýð êúýêIóýíó ùIýáëýõýì ÿõóýõúóìýíûð, àõýð åãúýôIýêIóýíûð, äæûíûð ëúýïêúïñî ìûõüýíý çèIý Ióýõóøõóýù. Àðàù ÄÀÕ-ì è äåæêIý íýõúûùõüýð. Øýðäæýñ êúýðàëûãúóý êúûçýãúýïýùûíûð çè ãóì ùûçûãúàôIýó ùûòàõýð æûæüý ìûïëúýô öIûõóõýðò. Àïõóýäý ìóðàäõýì åãóïñûñ íîáè ùûIýó êúûùIýêIûíù, àóý àáû ïàïùIý äûêúûõýêIûæûí õóåéù äûçûõýò Óðûñåé Ôåäåðàöýì. Àäûãýõýð õóåéêúûì êúýðàëûì êúûõýêIûíó. Èëúýñ ìèí õúóàóý àäûãýõýìðý óðûñõýìðý êúûçýäîãúóýãóðûêIóý. Øýðäæýñõýð õýòàù Óðûñåéì êúûçýðèãúýïýùà çàóý çåêIóýõýì. Àäìèðàë Óøàêîâ Ôåäîð êúûçûõýêIà ëúýïêúûì ùûòåïñýëúûõüûæûì, èòõûãúàóý ùûòàù àð è ëIàêúóýêIý àäûãýó çýðûùûòûð. Óðûñåé êúýðàëûì äè ãúàùIýð åòïõàù äý XVI ëIýùIûãúóýì èêIè à ãúóýãóì äûêúûòåêIûíó äèãó èëúêúûì. - Õýõýñ àäûãýõýì, æóðòõýð Èçðàèëûì çýðûIýïõúóýæûì õóýäýó, ÿ àäýæü õýêóì çýóIóó êúàãúýçýæóíó ÿ ìóðàäó ïIýðý? - ÕÕ ëIýùIûãúóýì è êIýóõûì Êîñîâý êúûùûõúóà ëúûãúàæý çàóýì êúðèêIóàù êIàõý àäûãý õýì ÿùûùó öIûõóè 135-ì íýñ Óðûñåé Ôåäåðàöýì êúýIýïõúóýæûíûð. Àõýð Iýìàëûíøàãúýì èðèõóëIàóý ùûòàù à ëúýáàêúóýì. Äý äûõóåéêúûì ÊúóýêIûïIý Ãúóíýãúóì õûõüý êúýðàëõýì, Òûðêóì, Åâðîïýì, ÑØÀ-ì, íýãúóýùI ùIûíàëúýõýìè ùûïñýó äè ëúýïêúýãúóõýì àïõóýäý IýìàëûíøàãúýêIý, õýêIûïIýíøàãúýêIý èêIè ãóçýâýãúóýêIý äè ùIûíàëúýì êúàãúýçýæûíó. ÊúðåêIóýæ àõýð, àäýæü ëúàõýì õóàIý ëúàãúóíûãúýìðý õýêóïñý ãóðûùIýìðý ÿ ãúóýãóãúýëúàãúóý, ÿ ãúàùIýì è ìûõüýíý íýõúûùõüý ùûõúóàì äåæ. Àäûãýõýð äýíý ùIûïIý ùûïñýóìè, ñûò õóýäý áçýêIý ïñàëúýìè, ÿ ãóìðý ÿ ïñýìðý êúûõóýãúýçàù Óðûñåéì - ÿ õýêóæüûð çäýùûIý ùIûíàëúýì, çè ëIûêIóýó çàëúûòýæ êúýðàë ëúýùûì. Åïñýëúàð ËßÍÃÅ Ìàðãàðèòýù, « Óðûñåé ðàäèîì» è êîððåñïîíäåíò.

Õúûáàð ãóàïý

Åãóãúóó ùûêIýëúîïëú ÊúÁÐ-ì è Êúýðàë çàêàçíèêõýì ÿ äèðåêöýì ìû ãúýì çýðûùàãúýáåëäæûëàìêIý, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è Ò õûëú ïëúûæüûì èðàòõàõýðè õ ýòó, ãóáãúóý, ìýç ïñýóùõüýõýì ÿ áæûãúýì ðåñïóáëèêýì ùûõýõúóàù. ÀÐ ÊÚÐÈÊIÓÀ Ù äèðåêöýì è IýùIàãúýëIõýì çýïûìûóóý èðàãúýêIóýêI ëýæüûãúýì. Êúàïùòýìý, ìû ãúýì ìûùý ãúóàáæýõýì 2, ìýç áæýíõýì - 5, êúóðø áæýíõýì - 10, ìýçäæýäõýì - 50, êúóðø àæýõýìè àïõóýäèç, åâðîïåé ùûõüõýì - 20, ìýç äæýäóõýì - 16, áàæýõýì - 54, óàøõýõýì - 20, áãúýõýì - 10 êúàõýõúóàù. Ïñýóùõüý ÿõúóìýõýì ÿ õýùIàïIýõýì ùûòûêIý òýìýì êúûùûçýðèãúýïýùûí ìóðàäêIý, äèðåêöýì áèîòåõíèêý Ióýõóãúóýõýð èðåãúýêIóýêI. Êúýðàë çàêàçíèêõýì íýãúàáý õóùõúóýêIý çýõàùIý è çûãúýïñêIûïIýó 530-ðý êúûùàãúýùIýðýùIýæàù, øõàëúýó 8 ùàãúýóâàù, ìýêúóó òîííè 6-ì ùIèãúó ùàãúýõüýçûðàù, øûãúó êIàíýó òîííè 7-ì íýáëàãúý ùàãúýòIûëúàù. ÊIýëúûïëúûíûãúýõýð ùðàãúýêIóýêIûì õýõàóý ÿõúóìý ùIûïIýõýì çýðàíùIàêIóýó 91-ðý ùàóáûäàòè, ùûIý õàáçýì òåòó åòõüýêúóàù. ÕÜÝÌÄÝÕ ÚÓ Ñóðåí.


¹44 (21.952)

12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678

Ñè åäæàïIý ñè êúåæüàïIý ß ëýæüûãúýì çýõúóýêIûíûãúýõýð õàëúõüý ÇýIóùIýõýð

ãúýãúóýçàù. À Ióýõóì è êúûçýãúýïýùûíûì õóõàõ ìûëúêóì è íýõúûáýð ôåäåðàëüíý áþäæåòûì êúûõîêI, èäæûïñòó ïñîðè çýõýòó àáû òåêIóýäàù ñîì ìåëóàí 63-ðý. Ñàáèé ìàùIý çûùIýñ êóðûò øêîëõýì ùûòåïñýëúûõüûì Ùõüýãúýïñîì æèIàù àïõóýäý åäæàïIýó ðåñïóáëèêýì 28-ðý çýðûùûIýð, àáûõýì ÿùûùó íîáýð êúûçäýñûì çûðè çûðûçýõóàìûùIàð àäýêIè àïõóýäý ìóðàäè çýðàìûIýð. - Èóæüðåé çýìàíûì ïñîðè òîïñýëúûõü ÅãúýäæýíûãúýìÀÏÕÓÝÄÝÓ àáû êúûõèãúýêIý êúýðàë ñòàíäàðòûùIýì, ùàù «Åãúýäæýíûãúý» ëúýïêú æèIàù ìèíèñòðûì. - Àáû åïõà ïðîåêòûì õýòó ÿãúýçàùIý óïùIý êóýä êúîóâ, àõýð Ióýõóõýì êúûçýðûïàùýíóì. ùûçýôIàõ ïñàëúýìàêúõýð Êúàïùòýìý, íýãúàáý èðàãúýùðàãúýêIóýêI ÓÔ-ì è Êúýðàë êIóýêIà «Èëúýñûì è åãúýäæàÙõüýãúýïñî Ñýôàðáèé Äóìýì, ìèíèñòåðñòâýõýì, êIóý» çýïåóýì ùûòåêIóàõýì åãúýäæýíûãúý IóýõóùIàïIýõýì. ÿùûùó 8-ì ôåäåðàë áþäæåòûì êúûõýêIûó äýòõýíýìè ñîì ìèí 200 èðà- À Ióýõóì êIýëúûïëú êúýïùûòàêIóý ãóïûì àáû òàù, ðåñïóáëèêýð åãúýäæàêIóý 15-ì ñîì ìèí è ëúýíûêúóýêIý çûIóóý ãóãúóåõü ïñîðè 50-ì ùåãúýæüàóý ñîì ìèíè 100-ì íýñêIý êúàëúûòý èêIè çýõúóýêIûíûãúýõýð ñòàíäàðÿõóýóïñàù. Ìûõüýíýøõóý çðàòõýì ÿùûùù òûùIýì õàëúõüý. ÏýùIýäçý åäæàïIýì ùIýñ ùIàëýãúóàëý çý÷èèôIýð äýIûãúûí Ióýõóðè. öIûêIóõýð àáû òåõüýíóù ôîêIàäý ìàçýì. Àáû èïêú èòêIý åõúóëIýíûãúý ëúàãýõýð çû- 2012 ãúýì 5 - 9-íý êëàññõýì ùåäæýõýð àáû Iýðûçûãúýõüà íûáæüûùIý 30-ì ôåäåðàë õóýêIóýíóù. 2020 ãúýì ñòàíäàðòûùIýì áþäæåòûì êúûõýêIûó ñîì ìèí ùýùI-ùýùI õóýêIóýíóù 10 - 11-íý êëàññõýì ùIýñ íûáèðàòàù. Àáûõýì ÿõýòù èëúýñ çûáæàíý æüûùIýõýðè. Óëàõóý òûêIýùIýì ïñîðè àðýçû êúûçýðèõúóàóý àïõóýäý àõúøý ñàóãúýò çûõóàãúýôàùýõýð,- æèIàù ìèíèñòðûì. Àð ùû- ìûùIûð æóðíàëèñòõýì êúûùûõàãúýùûì, õüýò òîõúóý êúûõóàùI ãóëúûòýì àáûõýì ÿ ìèíèñòðûì æèIàù àïõóýäý Ióýõó áãúýäûõüýëúýð íýõú çýðûùIèãúýêIûì, Ióýõóì íýõú çý- êIýð çè ëýæüûãúýð åõúóëIýíûãúý èIýó åçûõüýêIûì äåæêIý IýìàëûôI äûäýó çýðûùûòûð. ðûòðèãúýãóøõóýì». Ùõüýãúýïñî Ñýôàðáèé è ãóãúó èùIàù ðåñ- Êúàëúûòý åãúýäæàêIóýì èIý çýôIýêIûð, è ãúýïóáëèêýì è øêîëõýð ïñîðè êîìïüþòåðêIý ñýíõýð åäæýíûì çýðåõúóëIýð, êëàññûì ùIýñ êúûçýðûçýãúýïýùàì, èíòåðíåòûì èðèëý- öIûõó áæûãúýð. Ïñàëúýì ïàïùIý, åãúýäæàæüýíó äýòõýíýìè Iýìàë çýðèIýì. «Ïýæù, - êIóý çûáæàíýì êúàõü óëàõóýó ñîì ìèí 24êúûõèãúýùàù àáû, - åäæàïIýõýì ÿIý êîìïüþ- 26-ðý. Èêó èòó íîáý ðåñïóáëèêýì è åãúýòåðõýð ïñîðè êúàïùòýìý, àáûõýì ÿ ïðîöåíò äæàêIóý õýì ÿ óëàõó ýð ñîì 10.078-ðý ìýõúó. Ñàáèéõýì ÿ øûíàãúóýíøàãúýì è ãóãúó ùè40-ð æüû õúóàù. ÊúÁÐ-ìè Ïðåçèäåíòûì è óíàôýêIý õóýì-õóýìóðý àõýð ùIýêIý çûäîõúóýêI». ùIûì, Ùõüýãúýïñî Ñýôàðáèé êúûõèãúýùàù 2010 ãúýì êúûçýIóàõàù ñàáèé íûêúóýäû- åäæàïIýì ãóçýâýãúóý êúûùûõúó õúóìý, õàáêúóýõýð ÿ óíýì ùåãúýäæýæûíûð êúûçýçû- çýõúóìý IýíàòIýõýì ïñûíùIýó õúûáàð çýðåáãúýïýù öåíòð. Èäæûïñòó àïõóýäýó ñàáèè ãúàùIý IýìýïñûìýõýìêIý àõýð ïñîðè êúûçý177-ðý èðàãúàäæý, ôîêIàäýì è 1-ì àáûõýì ðûçýãúýïýùàð, ðåñïóáëèêýì è èíòåðíàòõýì èäæûðè íûáæüûùIý 200 êúàõýõúóýíóù. æýùè-ìàõóè âèäåîêIýëúûïëúûíûãúýõýð Àáûõýì ÿäýëýæüýíó åãúýäæàêIóý 54-ì ÿ çýðûùðàãúýêIóýêIûð. ùIýíûãúýìðý IýùIàãúýìðý õàãúýõúóàù, àïÙÕÜÝÙÝÌÛÙI Èçý. õóýäýó àäý-àíýõýðè Ióýõóð çýðåêIóýêIûíóì õàÊúÁÐ-ì åãúýäæýíûãúýìðý ùIýíûãúýìêIý è ìèíèñòð Ùõüýãúýïñî Ñýôàðáèé ìàçàåì è 10-ì ïðåññ-êîíôåðåíö èðèãúýêIóýêIàù. Àð çýõýõàóý òåïñýëúûõüàù ìû çýìàíûì åãúýäæýíûãúý Iýíà òIýì ùåêIóýêI çýõúóýêIûíûãúýõýì, ùIýíûãúý ëúàãý íûáæüûùIýõýì ÿáãúýäýëúõüýí Ióýõóð çýðûóáçûõóïõúýì, óëàõóý òûêIýùIýì, Çûóý ùûò êúýðàë ýêçàìåíõýð çýðûðàãúýêIóýêIûì, íýãúóýùIõýìè.

ÙûIýù öIûõó, åçûð äóíåéì òåìûòûæìè, êúûäýïñýóàõýì ïñýêIý, IóýõóùIàôýõýìêIý, äóíåé åïëúûêIýìêIý, ëúýóæü äàõýìêIý êúàõýíý. Àóý ùûõúóêIè, Iýìàë èìûIýó ùûòêúûì àð óè Iûõüëûóý å óåáëýìý óè ëúýïêúýãúóó ùûìûòûíó. ÖIûõóãúý ëúàãýìðý ïñý êúóëåèãúýìðý Òõüýøõóýì çýðèãóýøûð çûùûù ëúýïêúûìðý è òåïëúýìðý åëúûòàóýêúûì, àòIý äýòõýíýìè è ãóïñûñýðý IýóæüêIý õóåãúýôàùý. ÖIûõó ãóàïýõýì ÿùûùò Ùõüýëûêúóý êúóàæýì èëúýñ êóýäêIý äýñà, àáû è êóðûò øêîë ¹1-ì òõûäýìêIý åãúýäæàêIóýó ùûëýæüà Êîììîäîâý Îëüãý. Ùûïñýóì àáû êúûõóýàðýçûóý ùûòàù êúóàæýäýñ áàëèãúõýðè íûá æüûùIýõýðè, ùIýáëýì ùIýíûãúý, ãúýñýíûãúý äàõý ÿðèòó çýðûùûòàì êúûõýêIûó. Èäæû, äóíåéì ùûòåìûòûæìè, Îëüãý ôIûêIý ÿãó êúèíàù çûöIûõóó ùûòàõýì, èðèãúýäæàõýì, êúûäýëýæüàõýì. ÀÄÛÃÝ ëúýïêúûì õýñó, àáû è õàáçýð èùIýðý ïùIý õóèùIó êúýïñýóàù Îëüãý. È ñàáèèãúóýì ùûùó àáû íýõú èãó êúèíýæàõýì ÿùûùò ÿ óíàãúóýì è ïñýóïIýð ùIýõùIýõûóðý èõúóýæó çýðûùûòàð: Îëüãý è àäý Ïåòðåíêý Ô¸äîð ñâÿçèñòõýì ÿõýòó ëàæüýðòè, äè ðåñïóáëèêýì è ùIûïIý çýìûëIýóæüûãúóýõýì à ãóïûì òåëåôîí êIàïñý õýð ÷ýçóóýðý ùàóêúóýäèéð ò, àïùIîíäýõ ó ê I è ÿ óíàãúóýõýð ÿ ãúóñýó çûùûëàæüý ùIûïIýì Iýïõúóýí õóåé õúóðò. - à óêúèíý ñùûõúóàõýì ÿùûùù Àëúòóä êúóàæýì äûùûùûïñýóì äè ãúóíýãúóà Ôàðèçýò íàíý. Æüýãó ìàôIýì ïýðûò òåáýøõóýêIý èãúýæüà êIýðòIîô äýëýí ìàùIè äèãúýøõà àáû! Àïõóýäýó Áàõúñýí àóçûì äûùûùûIàì øõó ùûIý êúûòõóýçûõüðåéóý ùûòà Çóõðàè è íýãó çýëúûIóõàð êóýäðý ñùûãúóïùýæàêúûì. Àïõóýäýó ïñýêIý ãúóíýãúó ñàõóýõúóàóý ùûòàù àäûãýõýìè áàëúêúýðõýìè, - òåïñýëúûõüûæûðò Îëüãý è ñàáèèãúóýì. Õýêó çàóýøõóýð êúûùûõúåÿì ùûãúóý, Ïåòðåíêý õý ÿ óíàãúóýð Íàëøûê êúýIýïõúóàêIýò. Îëüãý è àäýð çýìàí êIûõüêIýðý åæüýðò: ïàðòûì è óíàôýêIý, àáû ðåñïóáëèêýì è Êúýðàë àð õèâûð è õüýëúýçåøý ìàøèíýìêIý Êóðæûì èãúýIýïõúóýðò. ÈóæüêIý Ô¸äîð çàóýì äýêIàù. À çýìàí õüýëúýð, ïñîì õóýìûäýó íýìûöýõýð äè ùIûíàëúýì ùûùû-

Óðûñ òõàêIóý öIýðûIóý Òîëñòîé Ëåâ æèIýãúàóý ùûòàù: «Ñàáèéõýð ôIûóý çûëúàãúó åãúýäæàêIóýð àäýàíýì åùõüù - àð íýõúûôIù ùIýíûãúýøõóý çèIý, àóý öIûêIóõýì õóýãóùIûIý åãúýäæàêIóýì íýõúðý. ÅãúýäæàêIóýì ùIýíûãúýôI áãúýäýëúðý ñàáèéõýðè ôIûóý èëúàãúóìý, àïõóýäýðàù åãúýäæàêIóý íýñêIý óçýäæýíóð». À öIûõó ùýäæàùýì è ïñàëúýõýð åïõüýëIý õúóíóù 12 Àðóàí êóåéì õûõüý Ïñûãóýí12 êúóàæýì ùûïñýó Ãúóýãó12 ñó 12 íîêúóý Êúýðàëáèé - åãúý12 12 äæàêIóý óíàãúóýì è íýõúû12 æüûôIûì, çàóýëI íýñûì, 12 12 ùûïêúýì. Êúý12 IýùIàãúýëI ðàëáèé è óíàãúóýð åãúýäæý12 12 íûãúý-ãúýñýíûãúýì õîëý12 12 æüûõü, ïñîðè çýãúóñýó êúàï12 ùòýìý, èëúýñè 180-ì ùIè12 12 12 ãúóàóý.

12 12 12 ÕÝÊÓ çàóýøõóýð ùûùIè12 äçàì ùûãúóý, åãúýäæàêIóý 12 12 Ãúóýãóíîêúóý Êúýðàëáèé è 12 12 èëúýñ 18-ì ôIýêIà 12 íûáæüûð 12 êúóäåéò. Øêîë íýóæüûì 12 12 åãúýäæàêIóý êóðñõýì ìàçèõ12 ùåäæà ùIàëýùIýð åãúý12 êIý 12 äæàêIóýó êúàãúýêIóýæàò Iý12 12 ùIàãúýëI çûõóðèìûêúó êúóà12 æý øêîë ¹2-ì. Ëýæüûãúýì 12 12 ùIýõûó õýçýãúàò Êúýðàëáèé. 12 Çè IýíàòIýðè ñàáèéõýðè 12 12 12 ôIûóý çûëúàãúó ùIàëýì è ãóè 12 è ïñè çýIóõàóý Ióýõóð èðè12 õüýæüàò, àðùõüýêIý çàóýð 12 12 êúýõúåéðè, è ìóðàäûôIõýð 12 12 12 êúûçýòðèêúóòàù. Åçûì õóýäý çè ùIàëýãúóý 12 12 ìèíõýì ÿùIûãúóó Ãúóýãó12 12 çàóýì äýêIàù èêIè 12 íîêúóýð Õýêó ùõüýõóèòûíûãúýì 12 12 12 çûêúûòåçûøýùIà áèé áçà12 ïñýåìûáëýæó ïýùIýó12 äæýì 12 âàù. Êúýðàëáèé è çàóý ãúóý12 ãóàíýð æûæüý íýñàù. Ñâÿçèñò 12 12 12 õàõóýð ùûçýóàù Äîí Ióñ Ðîñ12 òîâ, Ñòàëèíãðàä êúàëýõýì ÿ 12 Iýøýëúàøýõýì, Óêðàèíýð, 12 12 12 Áåëîðóññèåð, Ïîëüøýð, Ãåð12 ìàíèåð ôàøèñòûäçýì êúàIý12 ùIýçûõûæó õóèò çûùIûæà 12 12 ñîâåòûäçýõýì ÿõýòàù. 12 12 Êúèãúýëúýãúóà õàõóàãúýìðý 12 12 ëIûãúýìðý ïàïùIý, Ãúóýãóíî12 êúóýì êúûõóàãúýôýùàù 12 12 12 Õýêó çàóýøõóý îðäåíûì è 212 íý íàãúûùýð, «Õàõóàãúýì 12 ïàïùIý», «Çàóý ëIûõúóæüû12 12 ãúýì ïàïùIý», «Ñòàëèíãðàä 12 12 ïàïùIý», «Âàð12 çýðàõúóìàì øàâý õóèò êúûçýðàùIûæàì 12 12 ïàïùIý», «Áåðëèí êúûçýðàù12 12 òàì ïàïùIý», «Ãåðìàíèåì 12 12 äûçýðûòåêIóàì ïàïùIý» ìå12 äàëõýð, Êîìàíäóþùý Íý12

Äè íýõúûæüûôIõýð

Í û áæ ü û ù I ýõýì ÿ ìûçàêúóýó, ëýæüûãúýì êúûõûõüàò êúóàæýäýñ íýõúûæüõýðè. Àïõóýäýó ÕúóòIý ÒIýìàøý äè øêîë ìóçåéì òûãúý êúûõóèùIàóý ùûòàù è àäýøõóýì êúûùIýíàóý èIý ãúóêIý I ý ì ý ï ñ û ì ýõ ý ð , å ç û ì è IýäàêúýùIýêI õüýïøûïõýðè ÿ ãúóñýó. Äàóè, à Ióýõó äàõý ïñîìè ÿ çýõýóáëàêIóýò èêIè ÿ æýðäýìùIàêIóýò Îëüãý. ÅãúýäæàêIóý IýêIóýëúàêIóýì, õýêóïñý ùûïêúýì êúûãóðûIóàò è ùIûíàëúýð, ôIûóý èëúàãúó ùIûïIýì åõüýëIà ïñîðè äýòõýíý öIûõóì è äåæêIè ìûõüýíýøõóý çèIý Ióýõóó çýðûùûòûð. Äè ðåñïóáëèêýì è òõûäýð, ãåîãðàôèåð êóðûò øêîëûì ùûäæûïõúýó ÿïýó æûçûIàõýì ÿùûùàù Îëüãý. ÈóæüêIý, èëúýñ 40 äýêIàóýù, àõýð ïðåäìåò ùõüýõóýó øêî ë ïðîãðàììýõýì ùûõàãúýõüàð. Àóý àïõóýäý óíàôýì åæüàêúûì åãúýäæàêIóýð, àòIý õýêóðûäæ ëýæüûãúýøõóý ñàáèéõýì ÿäðèãúýêIóýêIûó ñûò ùûãúóè ëýæüàù. È ãúýñýí êúýõóòàêIóý íûáæ ü û ù I ýõ ý ð è ã ú ó ñ ý ó à ð ìûçý-ìûòIýó ùûIàù äè ëúàõýãúóõýð ùûçýóà ùIûïIýõýó Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êèåâ, Âîëãîãðàä, Íîâîðîññèéñê, Äíåïðîïåòðîâñê, Ñåâàñòîïîëü êúàëýõýì, äýôòýð êóýäè êúàãúóýòûæàù àáûõýì ÿòåóõóàóý. Ëúýïêú òõûäýð äæûíûì, àáû åõüýëIà êúýõóòýíûãúýõýð åãúýêIóýêIûíûì Îëüãý äðèãúýõüýõàù íûáæüûùIý êóýä. Àáû è ãúýñýíõýì ÿùû-

Õýêóðûäæ ìóçåéì.

Äý êúûòõóàòõ

Êúàëàùõüýì äýò ñàáèé IóýõóùIàïIýõýì ÿùûùó çè ëýæüûãúýì ôIûóý åõúóëIý, àáûêIè öIûõóõýì ÿ àðýçûíûãúýð êúýçûõüõýì ÿùûùó êúûäîëúûòý êóðûò øêîë ¹24-ì åïõàóý ëàæüý ñàáèé ñàä ¹64-ð. Ñûò õóýäý çýìàíè àáû è ëýæüàêIóýõýð ãóìûçàãúýù, ÿ IýíàòIýð ïýæó èðàõüýêI.

Ãúóýãóíîêúóý Êúýðàëáèé è óíàãúóýð ùIûãúóó.

Àäýì è ëúýóæü

õúûùõüýì êúûáãúýäýêI ùûòõúó, ôIûùIý òõûëúó 11. ÒåêIóýíûãúýð êúèõüó êúýêIóýæà íýóæü, Êúýðàëáèé ôIûóý èëúàãúó IýíàòIýì ùûïýðûóâýæàù ùàëúõóà êúóàæýì äýò êóðûò øêîë ¹3-ì. ÏýùIýäçý êëàññõýì ÿ åãúýäæàêIóýó ëàæüýóðý, àáû êúèóõàù Îñåòèå Èùõúýðý êúýðàë èíñòèòóòûì è áèîëîãèå, ãåîãðàôèå ôàêóëüòåòõýð. ÙIýíûãúý êóó çûáãúýäýëú, ãóäçàêúý çèIý, æýóàïëûíûãúýøõóý çûõýëú IýùIàãúýëIûð êóýä äýìûêIûó øêîëûì è óíàôýùIó ÿãúýóâàù èêIè èëúýñ 30-êIý à êúóëûêúóð íûêúóñàíûãúýíøýó èðèõüýêIàù. Åãúýäæýíûãúý-ãúýñýíûãúý IýíàòIýð êúóàæýìè êóåéìè ùåãúýôIýêIóýíûì õóýãúýïñà Ióýõóãúóý êóýä çýôIèõàù Êúýðàëáèé à çýìàíûì êúðèóáûäýó. Êúóàæý ñàáèéõýð åäæàïIýì ùIýõóýðòýêúûìè, àáû êúåãúýáûäûëIà æûã õàäýì êúðàõ õúåðûð è ëúàáæüýó, àáû è æýðäýìêIý øêîëûì êúûïàùIûõüàóý ùûòàù êëàññ ïýøè 5. Àáû èóæüêIý ìàñòåðñêîé çýïýù êúûçýIóàõàù, êúûêIýëúûêIóý èëúýñûì àñôàëüò òðàëúõüàù øêîëûì óõóýçûøý ëúýñ ëúàãúóýõýì, ãúóýãóøõóýì. Àïõóýäýóðý çýìàí êIûõüêIý ùûòûêIýì êúèêIàù óíàôýùIûð. ÈêIýì-èêIýæûì 1977 ãúýì

Ïñý êúóëåèãúý Àð ùûòàù êëàññ óíàôýùIó, òõûäýìðý ãåîãðàôèåìðý åçûãúýäæõýì ÿ øêîë, êóåé çýãóõüýíûãúýõýì ÿ óíàôýùI ê úà ë ý íû ð èë úý ñ 20-ì ùIèãúóêIý êúûçûõóýòûíøýó èðèõüýêIàù. Àïõóýäýó êóýäðý ëåêöý êúàõóåäæàù çè ùIýíûãúýì õýçûãúýõúóýíó ðåñïóáëèêý èíñòèòóòûì êúåêIóàëIý åãúýäæàêIóý íûáæüûùIýõýì. Ò õûãúý ùõüýõóý õóýôàùýù Îëüãý øêîëûì êúûùûçýðèãúýïýùàóý ùûòà õýêóðûäæ ìóçåéì. À çýìàíûì èðèõüýëIýó äý çýùõüýãúóñý äûõúóàêIýò èêIè çûð àäðåéì ñûòêIè ùIýãúýêúóýí, ÷ýíäæýùýãúó äûõóýõúóó äûçýäýïñýóðò, äûçýäýëàæüýðò. È êëàññûì è çû ïëIàíýïýó êúåæüà à ìóçåéì, çèóæüóðý, ÿïý ùIûêIý çû ïýø ùõüýõóý õúóàù, èóæüêIý Iûõüèùó ç ýõýò ãúýëúýãúóýíûãúý èí êúèùIûêIàù. Ìóçåéì ùIýò ëúõüýíó äýôòýðõýìðý õüýïøûïõýìêIý ãóãúóåõüûøõóè äûõýòàêúûì. Çè àäýæü õýêóì, ùàëúõóà ùIûíàëúýì ÿ òõûäýð çûäæûæûíó õóåé, àáûõýì ÿ êúåêIóýêIàì åõüýëIà êúý õóòýíûãúýõýð åçûã ú ý ê I ó ý ê I û í ó ù I ýõ ú ó ý ï ñ íûáæüûùIý õýì, «ÿ ùõüý õýòIàóý» æûõóèIýì õóýäýó, Ióýõóì ÿóæü èõüàù. Àáûõýì êúàóãúóåèæûðò ÿ óíàãúóýöIýõýì, ëúýïêúõýì ÿ òõûäýð, àáû òåóõóàóý êúóàæýì è íý õúûæüõýð êúàãúýïñàëúýðò, àäûãýõýì, áàëúêúýðõýì èïýêIý çýðàõüýó ùûòà ùûãúûíõýì, êúàãúýñýáýïó ùûòà õüýïøûïõýì ÿùûùó ÿãúóýòûð ìóçåéì êúàõüûðò.

3 ÊúýêIóýíóð çè ïëúàïIý

Ôýåïëú

Iàð, ìûõúóðûì è ëúýóæü õýìûãúóýùýæó, Îëüãý è ãóì êúèíàò. Àíý ñûìàäæýì êIýëúûïëúûíûð, øûïõúó íýõúûùIý öIûêIó ìýæàëIýì è ãóð ôIû ùIûíûð, åäæýíûð, ÿ øêîëûì êúûùûçýIóàõà ãîñïèòàëûì ùûëýæüýíûð, Iýæüý öIûêIóêIý ÷û ãúóð Áðàìòý ìýçûì êúèøûíûð à ïñîðè, çýáãúýòIûëúýêI õúóí çûðè ÿõýìûòó, ïùýðûëú õóý õúóàò íûáæüûùIýì. À êúàëýíõýð çýðèãúýçýùIýí êúàðó êúûçûêúóèõûôàù áçûëúõóãúý öIûêIóì. ÊúèíýìûùIàóý, àáûõýì êúàäýêIóýó, íýìûöýõýð äè ùIûïIýì èðàõóæà íýóæü, Íàëøûê è Àëåêñàíäðîâêý õüýáëýì ùûIý êëóáûì è óíàôýùIóè, ãúýìàõóý ëàãåðõýì êúûùûçýõóýñ ñàáèéõýì ÿ ïèîíåðâîæàòýóè ëýæüàù. 1946 ãúýì Îëÿ è àäýð çàóýì êúèêIûæàù, ñûìàäæý õüýëúýó. Êóýä äýìûêIóè äóíåéì åõûæàù. Àðè óäûí õüýëúý ÿõóýõúóàù Ïåòðåíêýõý ÿ óíàãúóýì. Êóðûò øêîëûð åõúóëIýíûãúýêIý êúèóõà íýóæü, åäæýíûì çè íý êúûõóèêI Îëüãý ùIýòIûñõüàù Êúýáýðäåé ê ú ý ð à ë ï å ä èíñ òèòóòû ì òõûäýìêIý è ôàêóëüòåòûì. ÔIû äûäýó åäæàù, ãóïûì è êîìñîðãûó, êîìñîìîëûì è êúàëý êîìèòåòûì è áþðîì õýòó ùûòàù. ÙIýíûãúý êóóðý ôIûóý èëúàãúó IýùIàãúýðý çýçûãúýãúóýòà áçûëúõóãúý íûáæüûùIýð ëýæüàêIóý ÿãúýêIóàù Ùõüýëûêúóý äýò êóðûò øêîëûì. Åãúýäæýíûãúý-ãúýñýíûãúýì ùIýõ äûäýó õýçýãúàù Îëüãý.

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ Û Ä À

2010 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 16

ëîãù. Ëîðý è ùõüýãúóñý Áèòýõúó Áîðèñè, ÿ êúóý Õüýñýíè ÿ íûñý Àëåíè åãúýäæàêIóýíûð IýùIàãúýó êúûõàõàù. Êúýðàëáèé èïõúó êóðûò Íåëÿ ïýùIýäçý êëàññõýì ùûëýæüàù èëúýñ 30-ì ùIèãúóêIý. Ùàëúõóà êúóàæýì åãúýäæýíûãúý IýíàòIýì ùûïýðûõüà áçûëúõóãúýì àáû ùûïèùàù óíàãúóý ùèóõóà Êúýõúóí æûëýì äýò êóðûò øêîë ¹2-ì. Çû ùIýáëýêúûì Íåëÿ ãúóýãó çàõóý òðèãúýóâàð. ÅãúýäæàêIóýì êúàõóèùIà ôIûð ÿãó èëúó, àáû è ãúýñýíõýì íîáè ïñàëúý ãóàïýõýð êúûõóæàIý ÿ óíýòIàêIóýì. - Ãåîãðàôèåì ñûäåçûãúýõüýõàð ñè àäýðàù. Àáû è äåðñõýð ãúàùIýì ãúóýãóãúýëúàãúóý ùûñõóýõúóàù, - æåIý çýøûïõúóõýì ÿ íýõúûùIý Ëèäý. Ëèäý ãåîãðàôèåð ùðåãúýäæ Êúýõúóí äýò êóðûò øêîë ¹1-ì. Èëúýñ 38-ðý ëúàíäýðý IýíàòIýì ïýðûò áçûëúõóãúýì è ãúýñýíõýì óâûïIýôIõýð êúûùàõü êóåé, ðåñïóáëèêý îëèìïèàäýõýì. Èäæûáëàãúý àáû êúûõóàãúýôýùàù ÊúÁÐ-ì Åãúýäæýíûãúýìðý ùIýíûãúýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì è ùIûõü òõûëúûð. Áûíûì ÿ íýõúûùIý Âëàäèñëàâè è àäýì è ëúýóæüûì èðèêIóàù. Àáû èëúýñ çûáæàíýêIý çûäèõüàù åãúýäæàêIóýíûìðý æûëàãúóý Ióýõóõýìðý, õýõûíûãúýõýì õýòó. Èäæûïñòó Âëàäèñëàâ è óíàôýùIù è àäýð èëúýñ 30-êIý çè ïàøýó ùûòà êóðûò øêîëûì. Àïõóýäý ùIýáëý äàõý êúûùIýõúóàù Ãúóýãóíîêúóý Êúýðàëáèé, çàóýëI õàõóýì, åãúýäæàêIóý IýêIóýëúàêIóýì. Êóýäðý õðåìûãúóàùý àáû è ëúýóæüûð.

êúóàæýì äàùIûõüàóý ùûòàù êúàòèùó çýòåò åäæàïIý äýãúóýð. Èëúýñ 53-êIý åãúýäæýíûãúý-ãúýñýíûãúý IýíàòIýì ïýðûòà Êúýðàëáèé è ïñý õüýëýë ëýæüûãúýì êúýðàë ãóëúûòè èãúóýòàù. Àáû êúûõóàãúýôýùàù îðäåíõýð, ìåäàëõýð, ìûçý-ìûòIýó êúðàòàù ÊúÁÐ-ì Åãúýäæýíûãúýìðý ùIýíûãúýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì è ùIûõü òõûëúõýð. Àïõóýäýó Ãúóýãóíîêúóýð çûáæàíýðý õàõàù êúóàæý, êóåé ñîâåòõýì ÿ äåïóòàòó, çàóýì è âåòåðàíõýì ÿ æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýì è ïàøýóè ùûòàù. - ÏùIýóý ñèIý ïñîìè ÿùûùó ñè äåæêIý íýõúûùõüýð ñè ãúýñýíõýìðý ñè ëúýóæüûì èðèêIóà ñè ùIýáëýìðý ÿ åõúóëIýíûãúýõýðù, - æåIý Êúýðàëáèé. - Óè Ióýõóð àäýêIý çûãúýêIóýòýí, óý ïõûïøà ëúàãúóýð ãúóýãó áãúóôIý çûùIûí íýõúûùIý óè óæü êúèóâýíûð àð ôIûãúóýøõóýó êúûçîëúûòý. Àáû è ëúýíûêúóýêIý Ãúóýãóíîêúóýì è êóýäù çýðûãóøõóýíðý çýðûïýãýíðý. ÅãúýäæàêIóý IýêIóýëúàêIóýì è ãúýñýíõýì ÿùûùó ìàùIýêúûì IýùIàãúýëI öIýðûIóý êúûçýðûùIûêIàõýð, ùIýíûãúý çýìûëIýóæüûãúóýõýì ÿ êàíäèäàò, äîêòîð õúóàõýð, «ïðîôåññîð» öIý ëúàãýõýð çåçûõüýõýð. Àïõóýäýó Êúýðàëáèé è ëúýóæüûì èðèêIóàù è áûíõýðè. Àáûðý è ùõüýãúóñý Çàáèíýòðý ÿ áûíèïëIðè åãúýäæàêIóý õúóæàõýù. Áûíûì ÿ íýõúûæü ÊIÀÑÝ Iýñèÿò. Ëîðý èëúýñ 43-ðý õúóàóý Àðóàí êóåé. øêîëûì ùîëàæüý, áèáëèîòåêýð è IýìûùIý èëúù, ïñèõî123456789012345678901234567890121234567890123

123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123

ÀôIýóíý Ìàðüÿíý

ÄÈ ÑÀÁÈÉÕÝÌ ÿ êúýóõüûì, äóíåé åïëúûêIýì çðàãúýóæüûí ïàïùIý, àáû ëýæüûãúý êóïùIàôIý êóýä êúûùûçýðàãúýïýù, ãóïæüåé çýõóýìûäýõýð ùîëàæüý. Åãúýí Ðèììý çè óíàôýùI ñàáèé IóýõóùIàïIýì è IýùIàãúýëI ïñîðè çû óíàãúóýøõóýì õóýäýó, çýãóðûIóýðý çýäýIóýæó ÿ êúàëýíõýð èðàõüýêI. Àïõóýäý Ióýõó çåõüýêIýð äý, àäý-àíýõýì, íýðûëúàãúó òùîõúó äè ñàáèéõýð çûäýêIóý, ÀôIýóíý Ìàðüÿíý çè ãúýñàêIóý ãóïûì ùåêIóýêI ëýæüûãúýõýìêIý. Ìàðüÿíý öIûêIóõýì ÿäðåãúýêIóýêI åãúýäæýíûãúý-ãúýñýíûãúý êóïùIýõýð çûùIýëú äåðñõýð. Àïõóýäýó àáû ãóëúûòýíøý èùIûðêúûì àäûãý ìàõóýãúýïñûì êúûùûãúýëúýãúóà ìàõóýøõóýõýðè. Äè ñàáèéõýì ÿ ãúýñàêIóýõýì, Åãúýí Ðèììý çè ïàøý ãóïûì, äîõúóýõúó ÿ õúóýïñàïIýõýì ÿ Iýð òåõóýó, åõúóëIýíûãúýùIýõýð ÿIýó, ùIýáëý óçûíøý ëúýïêúûì õóàãúàñýó êóýäðý ëýæüýíó. Ñàáèé ñàä ¹64-ì çè áûí åêIóàëIý àäý-àíý ãóï.

Iýçàãúûøõóý çûáãúýäýëúõýð

Êîììîäîâý Îëüãý ùó öIûõó 18 òõûäýìêIý åãúýäæàêIóý õúóæàõýù, êàíäèäàò, äîêòîð äèññåðòàöýõýð çûãúýõüýçûðàõýðè ÿõýòó. ÊúÁÐ-ì è Ëúýïêú õýêóð ûäæ ì óçåé ì èëú ýñ êóýäêIý è ïàøýó ùûòàù Îëüãý èðèãúýäæàõýì ÿùûù, àðõåîëîã öIýðûIóýó, ùIýíûãúýëI ùûïêúýó ïñýóà ÊIýðýô ÁåòIàë. È ãúýñýíõýì ÿ åõúóëIýíûãúýõýì èðèãóøõóýó, íýõúðè ëýæüûãúýì òðàãúýãóøõóýó è IýíàòIýì ãóðý ïñýêIý ïýðûòàù åãúýäæàêIóýð. Àïõóýäèç ëýæüûãúý øêîëûì çýðûùðèãúýêIóýêIûì êúûäýêIóýó, Îëüãý óíýãóàùý õúàðçûíýò, áûíèùûì ÿ àíý ãóìàùIýò, ïõúóðûëúõóõýì ÿ àíýøõóý IýôIò. Ïñàëúýì êúûäýêIóýó æûñIýíùè, äè áûíõýì áëàãúý òõóàùIàõýð àäûãý óíàãúóýõýò. Àïõóýäýõýù Õúàðçûíýõý, Øûðûòõý, Áåòðîæüõý, Àëýêúåéõý ÿ ëúýïêúõýð. ÁëàãúàãúýêIý êúýäìûóáûäìè, êúóàæýäýñõýìè õóàáæüó ïùIýøõóý êúûõóàùI äè óíàãúóýì. Àïõóýäý ãóðûëú õóàáýð äý çûõýòùIàù Îëüãý äóíåéì ùåõûæà çýìàíûì. Çû óðûñè èïýêIý ùûùIàìûëúõüà êúóàæýêõúýì ïùIý ùèIýó ùûùIàëúõüýæàù ñè ùõüýãúóñýð. Äè ãóàóýð êúûääýçûìûãóýøà Ùõüýëûêúóýì êúûäýìûíàìè ÿðåéò. Àäûãý õàáçýðè ùýíõàáçýðè ãóêIè ïñýêIè ãúóíýãúó çûõóýõúóà äý àïõóýäý ãóëúûòýð ãóàïý ëåé òùûõúóàóý ùûòàù. Îëüãý è öIýð ôIàùûæàù äè øêîë õýêóðûäæ ìóçåéì. Àáû ÿïý ùIàøý äýòõýíý ñàáèé ãóïìè æðàIý ìóçåéð êúûçýçûãúýïýùàóý ùûòà åãúýäæàêIóýì òåóõóà ïñàëúý. Îëüãý õóýäýó, õýêóïñýó, öIûõóð ôIûóý ÿëúàãúóó, äçûõü êúûõóàùIà äýòõýíý I ó ýõóðè è êIýì íàãúýñó, öIûõó ïýæó ïñýóíõýó íûáæüûùIýõýð êúûõóðàäæý. ÊÎÌÌÎÄÎÂ Ã åííàäèé, åãúýäæýíûãúýì è âåòåðàí. Ùõüýëûêúóý êúóàæý.

õýð åçûð-åçûðó êúûòõóýêIóýðêúûì - äýòõýíýìè è ùIûáàãú êúûäýëúù äè IýùIàãúýëIõýì ÿ ëýæüûãúý êóïùIàôIý, çýôIýêI ëúàãý. «Èëúýñûì è åãúýäæàêIóý», «ÖIûõóáý åãúýäæýíûãúýì è îòëè÷íèê», íýãúóýùI öIý ëúàïIýõýðè õóàãúýôýùàù, Iýçàãúûøõóè ÿõýëúó ìýëàæüý Äàäý Ìóõüýæûð, Áýðýãúóí Ãóàùýíý, Àáàçý Æàííý, Äàäý Ëþäìèëý ñûìý. Àõýð ÿ ùàïõúýù åãúýäæàêIóý íûáæüûùIýõýì. Çè ïùýðûëú êúàëýíõýð åêIóó çûìûãúýçàùIý ÿõýÍÎÁÝ äè êúýðàëûì ãóëúûòý èí õóåùI êóðûò åäæàïIýõýð çûìûòìè ÿðåéù IóýõóùIàïIýì. õóåé õóýãúýçýíûì. ÅãúýäæàÀðàù øêîëûì è ãúýñýíõýì êóåé, ðåñïóáëèêý îëèìïèàäýêIóýõýì ëúýêIûíûãúý ÿIýù ÿ IýÊúóýæåé Âàëåðý õýì, çýõüýçýõóýõýì, íýãúóýùI ùIàãúýì õàãúýõúóýíó, ÿ ùIýçýïåóýõýì óâûïIýôIõýð êúûíûãúýì õúåð êúûäàãúýêIóýíó. Óðûñåéì èëúýñ çûáæàíý õúóàóý ùîêIóýêI ùIûùàõüûôûð. «Åãúýäæýíûãúý» êúýðàëïñî ëúýïêú ïðîåêòûì ÅäæàïIýì èIý åõúóëIýíûãúýõýð íýñó íàIóý èïêú èòêIý êúûçýðàãúýïýùà çýïåóýõýð. êúýçûùIù àð êúýçûóõõýì ÿò êúûçýðàïùûòý ËýæüûãúýôI ùûçýôIàõ êóðûò øêîëõýð õîõüý ýêçàìåíõýð. 2010 ãúýì íûáæüûùIýõýì ÿòà àáû, ÿ çýôIýêIûð àäýêIè çýðûðàãúýôIýêIóýí Çûóý ùûò êúýðàë ýêçàìåíõýì êúàðèêIóàõýì Iýìàëõýð êúàëúûõúóýó. À çýõüýçýõóýì 2008 óåïëúìý, IóïùI ìýõúó íûáæüûùIýõýì ÿáãúýãúýì õûõüàõýì èêIè ñîì ìåëóàí êúýçûõüýõóà- äýëú ùIýíûãúýì è êóóàãúûð. Øêîë óíàôýõýì ÿùûùù Òýð÷ êóåéì õûõüý Íîâý-Õüýìè- ùIûì çýðûæèIýìêIý, à áæûãúýõýð ÿùûùù êóåéì ùûíýõúûôIõýì, àðùõüýêIý àáû êúûäåé êúóàæýì äýò êóðûò øêîëûð. Àáû è óíàôýùI Êúóýæåé Âàëåðý çýðûæè- ùûóâûIýíóêúûì, àòIý åõúóëIýíûãúýõýì õàIýìêIý, ëúýïêú ïðîåêòûìêIý øêîëûì êúèõüà ãúàõúóýó ìû ãúýðè êúðàõüýëIýíóù. ìûëúêóð èêúóêIý ñýáýï õúóàù IýíàòIýð åãúýÒýð÷ êóåéì è êóðûò øêîëõýì ÿ íýõúûáýì ôIýêIóýíûìêIý: øêîëûð çýðàõüàù, õóàáý êúàùõüýùûêIûó, Íîâý-Õüýìèäåé æûëýì äýò çýðûêIóý áæüàìèéõýð çûõóåé õóàãúýçýæàù, åäæàïIýì èíòåðíàòè õýòù. Iýùûõúóýõýì ÿ óíýëúàùIý ùIýóý çýðàãúýïýùàù, êîìïüþòåð- áûíõýì ïàïùIý 1972 ãúýì êúûçýðàãúýïýùàóý õýð êúàùýõóàù, íýãúóýùI ëýæüûãúýõýðè ùûòà à êúóäàìýì ìû çýìàíûì êúîêIóàëIý êóåéìè æûëýìè ùûïñýó óíàãúóý õóýìûùIàèðèçýôIàãúýêIàù. Çè IýíàòIýì õóýIýèæü, çè êúàëýíõýð íûêúóñà- õýì ÿ áûíõýð. Áëûùõüýì êúûùûùIýäçàóý íûãúýíøýó çýôIýçûõ IýùIàãúýëIù Êúóýæåéð. ùýáýò ïùIîíäý öIûêIóõýð èíòåðíàòûì æýùè Âàëåðý øêîë óíàôýùI IýíàòIýì çýðûïýðûò ìàõóè ùûIýù. Àõýð èðàãúàäæý, ÿãúàøõý, ùûèëúýñõýì êúðèóáûäýó åäæàïIýì õýïùIûêIûó ãúûíûãúóý õýõàõýìêIè êúûçýðàãúýïýù. Òõüýçèóæüàù, åõúóëIýíûãúýôIõýðè çûIýðèãúýõüàù. ìàõóýì è êIýì àõýð ÿ óíýõýì øêîë àâòîáóñûì- Äè åäæàïIýì êúåêIóàëIý ñàáèéõýì ùIýíû- êIý çýáãðàøûæ. ÅäæàïIýì êúûïýùûëú êúàëýíûùIýõýì ãúý êóó, ãúýñýíûãúý åêIó çýðåäãúýãúóýòûíûì äûõóùIîêúó ãóïûð. Ïðîãðàììýì êúèãúýóâ ìà- ÿùûùù åãúýäæýíûãúýì è ôIàãúûð íýõúðè ðäýõýì äûòåòó çýôIûäîõ åãúýäæýíûãúýì êúýIýòûíûð, êîìïüþòåðûì, èíòåðíåòûì ÿ ïûùIà ëýæüûãúýõýð. Äåðñõýì êúàäýêIóýó, äè Iýìàë ãúóíàïêúýíøýõýð IýíàòIýð åãúýôIýåäæàêIóý öIûêIóõýì ïàïùIý øêîëûì ùîëàæüý êIóýíûì àäýêIè õóýãúýëýæüýíûð, ñàáèé ãóïæüåé çýìûëIýóæüûãúóý êóýä. Àáûõýì çý÷èèôIýõýì õýõàóý ÿäýëýæüýíûì çåãúýóáéîêIóàëIý äè ãúýñýíõýì ÿ íýõúûáàïIýð, ùõüýæ ãúóíûð, øêîë ãúàùIýì àäý-àíýõýð, æûëàäýçûõüýõ óíýòIûíûãúýì åëúûòàóý. Àïõóýäýó ãúóýð íýõúðè êúåøýëIýíûð, íýãúóýùIõýðè. ùIàëýãúóàëýð ìûõúóìûùIàãúýõýì äèìûõüý- Àïõóýäý ìóðàäûôIõýð çèIý åäæàïIýì åõúóõûíûì õóýãúýïñà Ióýõóãúóýõýðè ùûäîãúý- ëIýíûãúý êóýä èäæûðè çûIýðèãúýõüýíó, è Ióýõó êIóýêI åäæàïIýì. Àáûõýì ÿ ùàïõúýù «Äý íàð- çåõüýêIý ïýðûòûì àäýêIè çûóæüûíûãúý èãúóýêîòèêûì äðèáèéù», «Õàáçýì ïùIý õóýùI, ãúý- òûíó äè ãóàïýù. çàùIý», «ÍûáæüûùIýõýìðý óçûíøàãúýìðý» ïøûõüõýð, íýãúóýùIõýðè. Àáûõýì êúûäîÌÝÊÚÓÀÓÝ Äèàíý. ãúýáëàãúý IýùIàãúýëI çýõóýìûäýõýð, ïñàëúýÍàïýêIóýöIûð çûãúýõüýçûðàð ìàêú ùõüýïýõýðè ùîêIóýêI, - æåIý øêîë ÆÛËÀÑÝ Ìàðèòýù. óíàôýùIûì. - ÅõúóëIýíûãúýó çûIýðûäãúýõüýÄýòõýíý çûìè èùIýó êúûùIýêIûíù øêîëûì ñûò ùûãúóè ìûõüýíýøõóýðý êúàëýí èíðý èãúýçàùIýó çýðûùûòûð. Ñàáèéð áãúýñýíûð, àáû è ïñýð ùIýíûãúýì õóýáãúýóøûíûð, êúûäýïõüýõûíûð èêIè áàëèãú ãúàùIýì õóýáãúýõüýçûðûíûð èêúóêIý ëýæüûãúý ãúýùIýãúóýíù, àáû êúèùûíýìûùIàóè, ãóãúóù. Àáû êúûõýêIêIý êúýðàëðè à Ióýõóð çýðåôIýêIóýíûì õóùIýêúó çýïûòù.


¹44 (21.952) ÄèôI äîãúýëúàïIý

ÓÝÐÄÎÊÚÓÝ Æàíòèíý.

ÕüýùIýõýì æàIýí ÿIýò

ÅãúýäæàêIóýõýð ùàãúýõüýçûðó Íàëøûê êúàëý äýò êîëëåäæûì èäæûáëàãúý è õüýùIàù ÙîäæýíöIûêIó Àëèé è öIýð çåçûõüý Êúýáýðäåé êúýðàë äðàìý òåàòðûì è àðòèñò ïàæýõýð.

ÀÁÛÕÝÌ ÿõóåáëýãúàò ÊúÁÐ-ì è öIûõóáý àðòèñò, ÊúØÐ-ì ùIûõü çèIý è àðòèñò Êúýæýð Áîðèñ, ÊúÁÐ-ì ùIûõü çèIý è àðòèñò Äóìýí Ìóðàäèí, Èíãóø Ðåñïóáëèêýì ùIûõü çèIý è àðòèñòõýó Õüýùý Êúàíùîáèé, Ìûñîñò Âàäèì, Õüýìûðçý Àõüìýä ñûìý. Êîëëåäæûì è åãúýäæàêIóý Ïýøîë Ñàêèìýðý èíôîðìàòèêýìêIý êúóäàìýì è 3-íý êóðñûì ùIýñ Àñëúýí Òåìáîòðý êIýùIó òåïñýëúûõüàù äè òåàòðûì è òõûäýì. Àáûõýì æàIàù

ëúýïêúûì çèóæüûíûð êóýäêIý òåàòðûì çýðåïõàð. ÖIûõóì è ïñýóêIýð, è äóíåé òåòûêIýð, ëúýïêú ãóïñûñýð óòûêó êúèçû-

Øýðýäæ êóåé

ÍýõúûôIõýð êúûõàõ

Êúýùêúýòàó æûëàãúóýì ÙýíõàáçýìêIý è óíýì ùûçýõýòàù Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è öIûõóáý àðòèñò, áàëúêúýð ëúýïêú óýðýäõýð æûIýíûì õóýIýêIóýëúàêIóýó ùûòà Îòàðîâ Îìàð è ôýåïëúó êúûçýðàãúýïýùà ðåñïóáëèêý çýïåóý-ôåñòèâàëûì ùûù Iûõüýð. ÏØÛÕÜÛÌ êúðèõüýëIàò ðàéîíûì õûõüý êúóàæýõýì ùûùõýð. Çýõûõüýì ùIèìûäçý ùIûêIý, êúûçýõóýñàõýì çàõóèãúýçàù êóåé àäìèíèñòðàöýì è óíàôýùIûì è êúóýäçý Ðàìàçàíîâý Ðàèñý. Àð òåïñýëúûõüàù

Îòàðîâûì ëúýïêúûì êúàõóèãúýíà ùIýèíûì, êúýêIóýíó ùIýáëýì ÿ äåæêIý àáû èIý ìûõüýíýì. Ñûõüýòèùûì íýáëàãúýêIý åêIóýêIà ïøûõüûì öIûõóáý, èäæûðåé óýðýäõýð ùàãúýçýùIàù. Ôåñòèâàëûì õýòàõýì ÿùûùó

òûì è óíàôýùI Õúóðåé Ôåëèêñ. Òõûëúûð, öIûêIóõýð íîáý çýðûðàãúàäæý àäðåéõýì êúàùõüýùûêI êúóäåé ìûõúóó, ñûò è ëúýíûêúóýêIè ùIýì òåòó çýõàëúõüàù: áçý ãúýõóàêIý òõàù, ëèòåðàòóðý òõûãúýõýð çýìàíûì êúåçýãúûó êúûõàõàù, åäæàêIóýõýì ÿ ãóïñûñýì çåçûãúýóæü èäæûðåé IýìàëõýìêIý ÿ äýòõý«ÀÄÛÃÝ ÏÑÀËÚÝл êúûäýãúý- í ý ä å ð ñ ð è ã ú ý ï ñ à ó ý . À á û ê I ý êIûíûìêIý àáû äýIýïûêúóàù èäæûïñòó ùûùIýäçàóý öIûêIóÊúÁÐ-ì ÁèçíåñûìêIý è èíñòèòó- õýð èðàãúýäæýí õóåéóý ùûò-

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

ÐÅÄÀÊÖÝÌ È ÊÎËËÅÃÈÅÌ ÕÝÒÕÝÐ

õüýð òåàòðûð ùûàðàêIý, àáû è òõûäýð òùIýí, àðòèñòõýì ÿ çýôIýêIûì äûùûãúóýçýí çýðûõóåéì òåóõóàóý ãúýùIýãúóýíò ùIà-

ÇýIóùIýì êúðèõüýëIàõýð.

Àïõóýäý ôIýùûãúýì ùIýòó Êîòëÿðîâõý Ìàðèåðý Âèêòîððý ÿ òõûëú òåäçàïIýì êúûùûäýêIàù êóðûò åäæàïIýõýì ÿ 6-íý êëàññõýì àäûãýáçýð ùåãúýäæûíûì òåóõóà òõûëú. Àð èãúýõüýçûðàù Áçý ùIýíûãúýõýìêIý ðåñïóáëèêý èíñòèòóòûì è ëýæüàêIóý ÕüýöIûêIó Ðàå.

ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä (ðåäàêòîð íýõúûùõüý), ÆüýêIýìûõúó Ìàðèíý (ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý), Øèðäèé Ìàðèíý (ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý), Ãúóðûæü Ìàäèíý (æýóàï çûõü ñåêðåòàðü), ÃúóùIî Çàðèô, Èñòýïàí Çàëèíý, Êúàðäýí Ìàðèòý, Õüýæûêúàðý Àëèê.

Ïøûõûð åçûãúýêIóýêIàõýó êîëëåäæûì è åãúýäæàêIóý Ïýøîë Ñàêèìýðý àáû ùåäæý Àñëúýí Òåìáîòðý.

Êîëëåäæûì è óíàôýùI Áàé÷åêóåâý Íèíýðý àáû è êúóýäçý Áèöó Ãåîðãèéðý.

«Àäûãý ïñàëúý»

Ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý ÆÛËÀÑÝ Ç àóðáý÷

Äóìýí Ìóðàäèí, Êúýæýð Áîðèñ, Õüýìûðçý Àõüìýä ñûìý ñòóäåíòõýì ÿ óïùIýõýì æýóàï èðàò.

ÄÈ ÕÝÙIÀÏIÝÐ

360030, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêý, Íàëøûê êúàëý, Ëåíèíûì è öIýêIý ùûIý óýðàì, 5, åáãúóàíý - åïùIàíý êúàòõýð.

êúýïùûòàêIóýõýì êúûõàãúýùõüýõóêIàù «Áèç òàóëó æàøëàáûç» ãóïûð (õóäîæåñòâåííý óíàôýùIûð ÊúÁÐ-ì ùýíõàáçýìêIý ùIûõü çèIý è ëýæüàêIóý Óëüáàøåâ Àçíîðù), Êúýùêúýòàó êúóàæýì ùûùõýó Ìàíèÿåâý ÔàòIèìýðý Çàíêèøèåâ Ìàðàòðý, Õóðòàåâ Ìóõüýìýä (Áàëúêúýð Èïùý), Ìå÷èåâ Ñýôàð (Êúàðýñó) ñûìý. Àõýð õýòûíóù çýõüýçýõóýì è êIýóõ Iûõüýó Íàëøûê êúàëýì ùåêIóýêIûíóì. Çýïåóýì õýòàõýì èðàòàù ùIûõü òõûëúðý Îòàðîâ Îìàð æèIý óýðýäõýð çûòåò äèñêðý. ÁÎÇÈÅÂÝ Çàëèíý.

ÒõûëúûùIý êúûì, àð êóðûò øêîëõýì íîáý àäûãýáçýìðý ëèòåðàòóðýìðý êóóóý ùåãúýùIýíûì ëúàáæüý õóýõúóïõúýó àðàù. Àð ïîñîáèå ùàïõúýì èò ïýòìè, çý åäæýãúóýêIý ãóðûIóýãúóýù ãóëúûòý èí õóýùIûïõúýó çýðûùûòûð. ÊúèìûäýêIý, ëúýïêú ëèòåðàòóðýó çýðûùûòûð íýðûëúàãúóó, àäûãý òõûïõúýõýìêIý åêIóó ãúýùIýðýùIàù. ËÚÎÑÒÝÍ Ìóçý.

ÒÅËÅÔÎÍÕÝÐ: ðåäàêòîð íýõúûùõüýì, ñåêðåòàðûì - 42-56-19; ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçýõýì - 42-63-64, 47-31-54, 47-33-23; æýóàï çûõü ñåêðåòàðûì 42-22-82; ñåêðåòàðèàòûì - 42-22-66. ÊÚÓÄÀÌÝÕÝÌ: ïîëèòèêýìêIý, æûëàãúóýìðý ëúýïêú IóýõóõýìêIý - 42-22-86; êúóàæý ãúàùIýìðý ýêîíîìèêýìêIý - 47-22-63, 42-57-59; ùýíõàáçýìêIý - 42-75-36; îáîçðåâàòåëõýì - 42-22-89; õàáçýõúóìý IóýõóùIàïIýõýì ÿäýëýæüýíûìêIý - 42-60-53; õúûáàðûùIýõýìêIý, ñïîðòûìðý ïèñüìîõýìêIý - 42-22-88; åãúýäæýíûãúýìðý ùIýíûãúýìêIý - 47-32-15; çýäçýêIàêIóýõýì - 42-21-88; êîððåêòîðõýì - 42-60-27; áóõãàëòåðèåì - 47-31-69; ÝÂÌ-ì è îïåðàòîðõýì - 42-22-84; êîìïüþòåð IóýõóùIàïIýì - 42-26-41; ñóðýòòåõûì - 42-75-78.

ëýãúóàëýì çýõàõàð. ÕüýùIýõýì ÿùûùó ÿïýó ïñàëúý çûëúàãúýñà Êúýæýð Áîðèñ æèIàù ìûïõóýäý ãóëúûòýð çýðèãóàïýð. Àáû êúûõèãúýùàù ùýíõàáçý, ãúóàçäæý Ióýõó êîëëåäæûì êúðèõüýæüýìý, ÿäýIýïûêúóíó çýðûõüýçûðûð. Êúýæýðûì è ïñàëúýõýì ïèùàù Äóìýí Ìóðàäèí: «Ìûïõóýäý ãóï äàõý, ùIàëýãúóàëý íýæýãóæý óàõýïëúà íýóæü, óè ãóð õîõúóý. Äè ãóàïý ìýõúó àïõóýäý ïùIý, ãóëúûòý äýðè äè áçýìè çýðûõóýôùIûð. Äûçýêúóýòìý, äûçýðûëúûòýìý äè äåæêIý íýõúûôIù. ÙIàëýãúóàëýì àð ôèãó èëúûí, êúûâãóðûIóýí õóåéù», - æèIàù Äóìýíûì. Àáû ôIûùIý ÿõóèùIàù àõýð êúåçûãúýáëýãúà, êîëëåäæûì è åãúýäæàêIóýõýó Ëúîñòýí Ìàðüÿíýðý Àáàçý Ìàðèòýðý. ÀäýêIý «óïùIý-æýóàïó» ïøûõüûð åêIóýêIàù. Ñòóäåíòõýð ùIýóïùIàù àðòèñò IýùIàãúýð çûõóýäýì, à ëýæüûãúý IýíàòIýì åïõà Ióýõóãúóýõýì. À ä û ã ý

1234567890123456789012 1234567890123456789012

Äóíåéïñî ùIýíûãúý êîíôåðåíö

Áýðáý÷ ÕüýòIóòIý è öIýð çåçûõüý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð êúýðàë óíèâåðñèòåòûì ùåêIóýêIàù ôèçèêõýì ÿ 26-íý äóíåéïñî ùIýíûãúý êîíôåðåíö. ÀÐ ÒÐÀÓÕ ÓÀÒ öIûõó ð õüýðøûì çýðûëúàòýðý èëúýñ 50 çýðûðèêúóì. Äè ðåñïóáëèêýì ìû êîíôåðåíöûð çýðûùðàãúýêIóýêIûì ùõüýóñûãúóý õóýõúóàù Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è åäæàïIýõýì ùIýíûãúý ëúàáæüý áûäý ùûIýó ñûò ùûãúóè êúûçýðåêIóýêIàð. ÌàõóèùêIý çýõýòà êîíôåðåíöûì ùûòåïñýëúûõüàù ôèçèêý ùIýíûãúýì ìû çýìàíûì èãúóýò à çûóæüûíûãúýì, èóæüðåé èëúýñ çûáæàíýì ýêñòðåìàëüíý, ÿäåðíý ôèçèêýì, ëàçåð, ðåíòãåí êúýõóòýíûãúýõ ýì ÿòåóõ óàó ý Óðûñåéì, ÑØÀ-ì, åâðîïåé êúýðàëûãúóýõýì ÿ ùIýíûãúýëIõýð çäûíýñà ãúóíàïêúýõýì. ÇýðûôùIýùè, äýòõýíý çû ùIýíûãúý ëúýáàêúóýìè è ìûõüýíýð õüýðøûì è ìûçàêúóýó, ìåäèöèíýìêIè èíù. ÆÀÍÕÚÓÝÒ Çóçý.

êúàôýì òåóõóàóý ùûçýïñàëúýì, Äóìýí Ìóðàäèí è ëúýãóì ùIèãúýïëúàù, ïåäêîëëåäæûì è åãúýäæàêIóýõýð êúèãúýôàù. Àðòèñòõýì ÿ ãóøûIý äàõýõýì êúûçýõóýñàõýð ùIàãúýäýIóàù. Çýõûõüýì êúûùûïñýëúàù êîëëåäæûì è óíàôýùI Áàé÷åêóåâý Íèíý. Àáû è ïñàëúýì êúûõèãúýùàù êúàõóåáëýãúà õüýùIýõýì ÿ ëýæüûãúý ãúýùIýãúóýíûì çý÷èé çýðûõóàIýð. Íèíý ôIûùIý ÿõóèùIàù äè áçýìðý ùýíõàáçýìðý õúóìà õúóíûì çè ãóàùIý õýçûëúõüýõýì. Çýõûõüýð ùIýùûãúóý, äàõý èùIàù «Øýäæýì ïñûêúåëúýõýð» ãóïûì õýò Òýõúó Àðòóð æèIà óýðýäõýì. ÁÀÖÝ ÔàòIèìý.

ÁÅÊÚÀÍÛÌ äûçýðûùèãúýãúóýçàìêIý, àð çýïåóý æûïõúýì òåòó èóáçûõóàù èêIè ÿõóýãúýçàù æûäæýðàãúêIý, IóùàãúêIý, ùIýíûãúýì åçûð-åçûðó ëúûõúóýíûìêIý çûõýòõýì êúàõýæàíûêIõýó 3-11-íý êëàññõýì ùIýñ åäæàêIóýõýì. Èëúýñûì êúðèóáûäýó çýïåóýð Iûõüèùó çýïûóäàóý åêIóýêIûíóù. ßïý IûõüèòIûì ãúàòõýìðý áæüûõüýìðý åêIóýêIûíóõýì - êúàùûïýùûëú êúàëýíõýð íûáæüûùIýõýì ùàãúýçýùIýíóð åäæàïIýìðý óíýìðýù. Çýïåóýì è õàáçýõýì åäæàêIóýõýð õóèò åùI åãúýäæàêIóýõýð, àäý-àíýõýð, àäýøõóý-àíýøõóýõýð çûäàãúýIýïûêúóíó. Ëýæüûãúýì è æýóàï òýìýìõýð êúûùàëúûõúóý õúóíóù ïñàëúàëúýõýì, ùIýíãúóàçýõýì, èíòåðíåòûì. Àïõóýäý ùIûêIýêIý ìû IóýõóãúóýùIýì è êúàëýí íýõúûùõüýð åäæàêIóýì, Iýìàë ïñîðè êúèãúýñýáýïêIýðý, åçûð-åçûðó ùIýíûãúý çðèãúýãúóýòûôó, àð êúèëúûõúóýôó åãúýñýíûðù. Çýïåóýì è IûõüèòIûì áàëë íýõúûáý êúûùûçûõüàõýð äûãúýãúàçý ìàçýì ÁèçíåñûìêIý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð èíñòèòóòûì ùûçýõýòûíó èóæüðåé çýõûõüýì èðèãúýáëýãúýíóðý, àáäåæè ÿ çýôIýêI ùàãúýëúýãúóýíóù. Àáû ùûòåêIóàõýì ùIûõü òõûëúðý ñàóãúýòêIý ÿõóýóïñýíóù, äýòõýíý çûìè «Ïñîðè ñùIýíó ñûõóåéù» çýïåóýì çýðûõýòàì ùûõüýò òåõúóý òõûëú èðàòûíóù. - Ïðîåêòûì è õàáçýð, è æûïõúýõýð äóáçûõóàù, - æèIàù Áåêúàí Ìàñèðýò. - Çýïåóýì õóàãúýõüýçûðà ëýæüûãúýõýð åäæàïIýõýì ùàäæ ïðåäìåòõýì åïõàù. Àáûõýì ÿõýòù òûíø äûäýó óçûïýëúýùõýðè, çýìàí êóýä ïôIýçûõüõýðè. Íýõúûùõüýð àð íûáæüûùIýð çûãúýãóïñûñýó, è êúýóõüûì çåçûãúýóæüó çýðûùûòûðù. ÅãúýäæàêIóýõýì ñàáèéõýð, àäý-àíýõýì ÿ áûíõýð òðàãúýãóøõóýí õóåéù àïõóýäý çýïåóýõýì íýõú æûäæýðó õýòûíó. Åãúýäæýíûãúýì è æûïõúýùIýõýì êúûçýðèãúýóâûìêIý, äýòõýíý åäæàêIóýðè ëýæüûãúý çýõóýìûäýõýì òðàãúýãóøõóýôó, åõúóëIýíûãúýõýð çûIýðèãúýõüýíûìêIý äýIýïûêúóýãúó õóýõúóó, íîáýðåé ãúàùIýì ñûò õóýäý ëúýíûêúóýêIè õóýõüýçûðó êúýãúýòýäæûíûð äýòõýíý çû ùIýíûãúý IóýõóùIàïIýìè è êúàëýí íýõúûùõüýù. Ñè ãóãúýù ìû äè ëýæüûãúýùIýð àáûêIý ìûõüýíýøõóý çûãúýçàùIýó. ÙÕÜÝÙÝÌÛÙI Èçý.

ÔÑÁ-ì êúåò

Ñàêúûíûãúýì êóýä åëúûòàù

ØûíàãúóýíøàãúýìêIý ôåäåðàëüíý êúóëûêúóì è óïðàâëåíýó ÊúÁÐ-ì ùûIýìðý êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý IýíàòIýì òðàíñïîðòûìêIý è ëèíåéíý êúóäàìýìðý (ËÎÂÄ) òåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý çûãúýñýíûãúý õýð «Ïðîõëàäíý» ãúóùI ãúóýãó ñòàíöûì ùðàãúýêIóýêIàù. ÙÛÒÛÊIÝ êúûçýðûìûêIóý êúýõúó õúóæûêúóýìý, õàáçýõúóìý IýíàòIýõýì ÿ ëýæüàêIóýõýì ÿëýæüûïõúýõýð, êúýëúûõúóýíûãúý, ïðîôèëàêòèêý Ióýõóãúóýõýð ùðàãúýêIóýêIêIý ËÎÂÄ-ì çýôIèãúýêIûïõúýõýð çûãúýñýíûãúýõýì ùàóáçûõóàù. Àáû êúðèêIóàõýìêIý ãúóùI ãúóýãó òðàíñïîðòûð òåððîðèçìýì ùûõúóìýíûìêIý ÿïý èãúýùûïõúý êúàëýíõýð ÿóáçûõóàù. ÊúèùûíýìûùIàóý, êúûùIàãúýùà íûêúóñàíûãúýõýð ãúýçýêIóýæûíûì ãóëúûòý õóàùIûíóù. ÖIûõó çýõóýñûïIýõýì, àïõóýäýóè òðàíñïîðò IýíàòIýì äèâåðñèå-òåððîðèñò ùIýïõúàäæàãúýõýð ùàëýæüûíûìêIý øûíàãúóý çýðûùûIýì êúûõýêIûó, ðåñïóáëèêýì è öIûõóõýì ôèãó êúûäîãúýêIûæ òåðàêòûð êúûçýïûóäûíûìêIý ôè íàáäçýãóáäçàïëúàãúýì, ñàêúûíûãúýì ìûõüýíýøõóý çýðèIýð, öIûõó êóýäûì ÿ ãúàùIýð àáû çýðåëúûòàð. Øý÷ çûõóýôùI ãóýð ôðèõüýëIýìý, õúûáàð åâãúàùIý ìû òåëåôîíõýìêIý: - ÓÔ-ì è ÔÑÁ-ì è óïðàâëåíýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì - 48-16-02, 48-15-81; - ÊúÁÐ-ì ùûIý ÌÂÄ-ì - 40-49-10, 49-50-62; - «Íàëøûê» ãúóùI ãúóýãó ñòàíöûì ùûIý ËÎÂÄò-ì 7754-46; - «Íàëøûê» àýðîïîðòûì ùûIý ËÎÂÄò-ì - 91-19-46; - Óðûñåéì è Ì×Ñ-ì è Óïðàâëåíý íýõúûùõüýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì - 39-99-99.

Ñîì ìåëóàí 23-ðý

ÊúÁÐ-ì ùûIý ÓÔÑÁ-ì è ëýæüàêIóýõýì êúýïùûòýíûãúýõýð ùðàãúýêIóýêIûì ôàäýõýêIûì êúûùàãúýñýáýï àêöèç ìàðêý íýïöIó ìèí 500 êúûòðàõàù. ÀÕÝÐ êúðàõàù «Êàâêàç» ôåäåðàëüíý ãúóýãóì Ñòàðý Óðûõó êúóàæýì ïýãúóíýãúóó ùàóáûäà «ÌÀÍ» àâòîìàøèíýì. ÊúàIýðûõüà õúûáàðûìêIý àêöèçõýð çýãúýóIóà ùIýïõúàäæàùIý ãóïûì ÿéù èêIè ÐÑÎ-Àëàíèåì ÿøýðò óðûñåé ïðåäïðèÿòý öIýðûIóýõýì ÿ ìàðêýõýð òåëúó ôàäý íýïöI êúûùIàãúýêIûí ìóðàäêIý. Êúûòðàõà àêöèçõýð ùIýïõúàäæàùIýõýì êúàãúýñýáýïó ôàäýõýêIûð ÿùàìý, êúýðàëûì ýêîíîìèêý õýùIûíûãúý èãúóýòûíóò èêIè ôåäåðàëüíý áþäæåòûì ñîì ìåëóàí 23-ì ùIèãúó Iýðûõüýíóòýêúûì. Óðûñåé ÔÑÁ-ì è Óïðàâëåíýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì è ïðåññ-IóýõóùIàïIý.

Òåääçý òõûãúýõýì êúûùûõüà áæûãúýõýì, êúûùàIýòà Ióýõóãúóýõýì ÿ ïýæàãúûìêIý àõýð çûòõàõýì íýñó æýóàï ÿõü. Àâòîðõýìðý ðåäàêöýìðý ÿ Ióýõó åïëúûêIýð çýòåõóý çýïûòó ùûòêúûì. Ãàçåòûð Iý òåçûäçàõýì ÿõóýõüûíûð è ïùý äýëúù ÊúÁÐ-ì ôåäåðàëüíý ïîùò çýïûùIýíûãúýõýìêIý è óïðàâëåíýì. Òåë.: 76-01-28, 76-01-10. Ãàçåòûð ùýíûìêIý æýóàï åõü ÊúÁÐ-ì è “Ðîñïå÷àòü” ÀÎ-ì. Òåë.: 42-69-34

Ìû êúûäýêIûãúóýì åëýæüàõýù: æýóàï çûõü ñåêðåòàðûì è êúóýäçý ÄûùýêI Ñîíÿ, ðåäàêòîðó Æûëàñý Çàìèð, êîððåêòîðõýó ÏõûòIûêI Þðý (1, 2-íý íàï.), Ùîäæýí Çàèðý (3, 4-íý íàï.), êîððåêòîðõýì ÿ äýIýïûêúóýãúó Öàëèé Ìàðüÿò. ÊîìïüþòåðêIý ãàçåòûì è òåïëúýð ÿùIàù Äîë Ìàðèíý, Ùîìàõóý Ìàðèàííý, ñóðýòõýì åëýæüàð Áèöó Æàííýù.

Ãàçåòûð 1989 ãúýì äûãúýãúàçýì è 16-ì ¹Í-0065-ì ùIýòó ÿòõàù. Çû èëúýñûì ãàçåòûð 250-ðý êúûäîêI. «Òåòðàãðàô» ÎÎÎ-ì ùûòðàäçàù. ÊúÁÐ, Íàëøûê êúàëý, Ëåíèíûì è öIýêIý ùûIý óýðàì, 33, òåë. 42-35-75.

Íîìåðûð “Àäûãý ïñàëúýì” è êîìïüþòåð IýíàòIýì ùàãúýõüýçûðàù.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○○○○○○○○ ○

Ñýáàíøû Åâãåíèå

Ãó çûëúûòàïõúý

êúàòèòIó çýòåò, òûíøûïIý ïñîðè çèIý, ïñýóïIýó ìåòð çýáãúóçýíàòIý 270-ðý õúó óíý. È óàñýð ñîì ìåëóàíè 4,5ðýù. ÕýùIàïIýð: Êðàñíîäàð êðàé, Àíàïñêý ñòàíèöý (òåíäæûçûì êèëëîìåòðè 3-êIý ïýæûæüýó). Òåëåôîíûð: 8-962-650-14-69.

Àïõóýäý ôIýùûãúý èIýó ëýæüûãúý ãúýùIýãúóýí çýõèãúýóâàù ÊúÁÐ-ì ùIûõü çèIý è åãúýäæàêIóý, ÁèçíåñûìêIý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð èíñòèòóòûì õýòó êúûçýðàãúýïýùà Äóíåéïñî óíèâåðñèòåò çýIóõàì è óíàôýùI Áåêúàí Ìàñèðýò.

Ìûñîñò Âàäèì, Õüýùý Êúàíùîáèé, «Øýäæýì ïñûêúåëúýõýð» àíñàìáëûì õýò Òýõúó Àðòóð ñûìý ÿ ãóêúýêIûæõýìêIý ñòóäåíòõýì ÿäîãóàøý.

ÊÚÛÇÁÐÓÍ ÅÇÀÍÝ êúóàæýì êúûùàëúõóà ïùàùýì åõúóëIýíûãúý èIýó 1958 ãúýì êóðûò åäæàïIýð êúèóõàù. Àð ñûò ùûãúóè æûäæýðò, ãóïûì è ùIýíûãúýðý çûIûãúûêIýêIý êúàõýùûðò. À ïñîìè êúûïýêIóýó ìûçý-ìûòIýó ùûòõúó òõûëúõýð êúûõóàãúýôýùàù. ËúýãàïIýùIýõýì íýñûíó, ãúàùIýì ëúý áûäýêIý õýóâýíó õóýïàáãúý Åâãåíèå êúóàæý øêîëûð êúèóõðè ÊúýáýðäåéÁàëúêúýð êúýðàë óíèâåðñèòåòûì ùIýóý êúûùûçýIóàõà ïðîìûøëåííîñòûìðý ãðàæäàí óõóýíûãúýìêIý è ôàêóëüòåòûì ùIýòIûñõüàù. Êúûõèõà IýùIàãúýìêIý äèïëîìûð 1963 ãúýì êúûIýðûõüýæàù. Êúûõýäãúýùûíùè, Åâãåíèå ÿùûùù èíæåíåð-óõóàêIóý IýùIàãúýð ÿïýó çýçûãúýãúóýòà àäûãý öIûõóáçõýì. ÅäæàïIý íýõúûùõüýð êúûùèóõàì èðèõüýëIýó êúûçýIóàõàù «Êúýááàëúêúñåëüñòðîé» òðåñòûð, èóæüûì «Àãðîïðîìñòðîé»-êIý åäæý õúóàù. Åâãåíèå òðåñòûì ëýæüýí ùûùIèäçàù èêIè èëúýñ 40-êIý IýíàòIý çýõóýìûäýõýì ïýðûòàù: èíæåíåð, èíæåíåð íýõúûùõüý, ïðîåêòûìðý ëýæüûãúýð êúûçýãúýïýùûíûìêIý ãóïûì, òðåñòûì ýêîíîìèêý àíàëèçõýìêIý è ëàáîðàòîðýì ÿ óíàôýùI êúóëûêúóõýì ïýðûòàù. Ñýáàíøû Åâãåíèå ÿùûùù «Êúýááàëúêúñåëüñòðîé» òðåñòûì è çûóæüûíûãúýì õýëúõüýíûãúýøõóý õóýçûùIàõýì. Ëýæüûãúýì êúûäýêIóýó àð æûëàãúóý ãúàùIýìè æûäæýðó õýòàù. Àð òðåñòûì è ïðîôñîþç êîìèòåòûì, «ÙIýíûãúý» çýãóõüýíûãúýì ÿ óíàôýùIó ùûòàù. ÇýõýùIûêI çèIý, ãóäçàêúý çûõýëú, ôIûì õóýïàáãúýó, åø èìûIýó èïýêIý êIóàòý, çûïýðûò IýíàòIýð õüýëýëó åçûõüýêI Ñýáàíøûì êúýðàë ãóëúûòý êúûõóàìûùIó êúýíàêúûì. Àáû êúðàòàù ÊúÁÀÑÑÐ-ì è Ñîâåò Íýõúûùõüýì è Ïðåçèäèóìûì è ÙIûõü òõûëúõýð, ñîöèàëèñò çýõüýçýõóýì çýðûùûòåêIóàì ïàïùIý äàìûãúýð, íýãúóýùIõýðè. ÇýïëúýêIûæìý, ãóêúýêIûæ äàõýì õýçûøý, êúûõóàùIý ïùIýì, ùIûõüûì òåóõóà äýôòýðõýì, äàìûãúýõýì ÿõýëúù «Ëýæüûãúýì è âåòåðàí» ìåäàëûð. ÈùõüýêIý êúûçýðûõýäãúýùàùè, Ñýáàíøû Åâãåíèå öIûõóð çýõúóàïñý, êóýäûì ùàïõúý ÿõóýõúó óíàãúóý äàõý çèIý öIûõóáçù. È ùõüýãúóñý Çàóðè è IýùIàãúýêIý óõóàêIóýù. Àð Äîí Ióñ Ðîñòîâ ùåäæàù. Èëúýñ 30-ì ùIèãúóàóý ÊúÁÊúÓ-ì óõóýíûãúýìêIý è êàôåäðýì è óíàôýùIù, ùIýíûãúýõýì ÿ êàíäèäàòù. Çýùõüýãúóñýõýì ãúàùIýð IýôI ÿùûçûùIûð, ÿ ãóêúûäýæûð êúýçûIýòûð ÿ ùIýáëýðù, àáûõýì êúàùIýõúóýæà öIûêIóõýðù. Çàóððý Åâãåíèåðý ùIàëýðý õúûäæýáçðý çýäàïIàù. ß êúóý Àðñåí àäý-àíýì ÿ ëúýóæüûì èðèêIóàù. ÊúÁÊúÓ-ì óõóýíûãúýìêIý è êúó äàìýð êúèóõàù. Ðåñïóáëèêýì è æûëàãúóýõýì ãàç çûøý óõóàêIóý IóýõóùIàïIýì è èíåæåíåð íýõúûùõüýó, àáû è óíàôýùIó ùûòàù. Èóæü çýìàíûì àð ÿõýòàù Ïëèñåöê êîñìîäðîìûð ãàçêIý êúûçýçûãúýïýùàõýì. ß íûñý Áýëëý çûïàùI ùûIýêúûì. Åâãåíèåðý àáûðý ÿ çýõóùûòûêIýì óêIýëúûïëúìý, çýíûñýçýãóàùýù ïõóæûIýíóêúûì. À òIóð çè ãóðûëúõýð çýäýçûãóýø çýøûïõúóù, çýíûáæüýãúóù çýáãúýùõüûð. À ïñîìè êúûäýêIóýó, íûñýì ùûãúóïùýðêúûì ÷ýíäæýùàêIóýó, ùàïõúýó, ñûòêIè è ùIýãúýêúóýíó êúûáãúóðûò è ãóàùýì ïùIý õóýùIûí çýðûõóåéð. Áýëëý è IýùIàãúýêIý àêóøåðãèíåêîëîãù. Ñýáàíøû íýõúûùIýõýì çû ùIàëýðý çû õúûäæýáçðý ÿIýù. Êàðèíý ýêîíîìèêý ôàêóëüòåòûð êúèóõàóý «Áóì-Áàíê»-ì ùîëàæüý, Àõüìýä Íàëøûê äýò êóðûò åäæàïIý ¹32-ì 11-íý êëàññûì ùIýñù. Ñýáàíøû çýùõüýãúóñýõýì ÿïõúó Ìàéå ÊúÁÊúÓ-ì è ýêîíîìèêý, èíäæûëûç êúóäàìýõýð êúèóõàù. Íàëøûê êúàëýìêIý íàëîã èíñïåêöýì ùûëýæüàù. Èäæûïñòó Ìàéå è óíàãúóýð ùIûãúóó ÑØÀ-ì è Äæîðäæèå øòàòûì ùîïñýó. Àáû äýò óíèâåðñèòåòûì è ðåêòîðûì ýêîíîìèêýìðý áèçíåñûìêIý è êúóýäçýó ìýëàæüý. ß ìàëúõúý Ìûðçî Òèìóð ùIýíûãúýõýì ÿ äîêòîðù, è ùõüýãúóñýìè õóýäýó, óíèâåðñèòåòûì ùîëàæüý. Êîìïüþòåð òåõíîëîãèåõýìêIý, àð êîñìîñûì êúûùûãúýñýáýïûíûìêIý IýùIàãúýëI ëúýùù. ß ùIàëý öIûêIóõýó Iýäýì åòõóàíý, Àëåí ÿïý êëàññûì ùîäæý. ÃúàùIýð êóýäó çýõýóõóýíàù: ãóôIýãúóýðè ãóàóýðè, ôî IýôIðè õúóíãúàëIý äûäæðè… Ãóãúóåõüõýì ïýëúýùó, çûõóýïàáãúý ôIûãúóýì çè Iýð òåçûãúàõóý öIûõó åìûçýøûæõýì ÿùûùù íîáý çè ãóãúó ôõóýòùIà Åâãåíèåðý è ùõüýãúóñý Çàóððý, ÿ áûíõýð çûùIàïIûêIàðè àðàù. ÇýõýùIûêI, íýìûñ, õàáçý ùûçåêIóý, ãúàùIýì è ëúàïIýíûãúýõýì ïùIý ùûõóàùI óíàãúóýù Åâãåíèå çè ãóàùý Ñýáàíøûõý ÿ æüýãóð. ÔIûóý òëúàãúó, äè ïñýì ïýòùI äè ìàìý, Ãóð õýçûãúàõúóý, àíýøõóý ïñîìè ÿ ëåé Äè íàíý Ióìàõóý! Í ýõóãúýêIý çýùIýáëý óè ìàõóýøõóýì ÔIûãúóýó ùûIýð êúîóýëIýíó, Óóçûíøýðý æüûãúýð çûõóóìûùIýó, Íîáý õóýäýó óè òåïëúýêIý óùIàëýðý óäàõýó, ÍýôIýãóôIýðý ùàáýó êóýäðý óòõóýïñýóíó ÃóêIè ïñýêIè äûíîõúóýõúó. Èëúýñ 70 íûáæüûì çýðûíýñàð íîáý çûãúýëúàïIý Ñýáàíøû Åâãåíèå è êúóýðûëúõó-ïõúóðûëúó öIûêIóõýì êúàáãúýäýêI ìû ïñàëúý ãóàïýõýìêIý è ïùýääæûæüûð êúûùIèäçàùè, äýðýæýãúóýðý òõúýãúóýðý êúåçûò àïõóýäý ìàõóý êóýäêIý Òõüýð êúûõóýóïñýìý, äè ãóàïýù.

Ñîùý

«Ïñîðè ñùIýíó ñûõóåéù»

Ïøûõüõýð

Çè ãúàùIýðè òåïëúýðè çýêIóæ

Çûõýò ãóïûì ïùIýðý ùIûõüðý êúûõóàùIó, è åõúóëIýíûãúýõýì êúýðàë ãóëúûòý èãúóýòó, êúûõèõà IýùIàãúýìêIý õúåðûôIýó çû IýíàòIýì èëúýñ 40-êIý ùûëýæüà, óíàãúóý íàñûïûìêIý Òõüýð çýòà, çè õúóýïñàïIýõýð íàõóàïIý çûùûõúóà Ñýáàíøû Åâãåíèå äè ùIýäæûêIàêIóýõýì ôýäãúýöIûõóìý, äè ãóàïýù. À ãóêúýêIûð êúðèêIóàù è íûáæüûì íýõúðý êóýäêIý íýõú ùIàëàôý, çè òåïëúýì ó äèõüýõ öIûõóáç çýêIóæûì êúûùàëúõóà ìàõóýð íîáý çýðèãúýëúàïIýì.

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ Û Ä À

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 16

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

4

Ãàçåòûì Iý ùûòðàäçàð ñûõüýò 20.00-ðù. Èíäåêñûð 51531

Òèðàæ 9.233

Çàêàç ¹685

Adighe_psalhe_16.03.2011  

Èëúýñ 18 èðîêúó «Àõüäç-àïøà» îðäåíûð Øàìáý Ñåðãåé õóàãúýôàùý ßïîíèåì çûùIàãúàêúóý Õýõûíûãúýì êúðèêIóàõýð adyghepsale.ru ÔÈÔI ÔÛÌÛÃÚÝÏÓÄ, ÔÈ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you