Page 1

Ãúàòõýïýì è 8 ìàõóýøõóýìêIý äûíûâîõúóýõúó, äè öIûõóáç ëúàïIýõý! ÔÈÔI ÔÛÌÛÃÚÝÏÓÄ, ÔÈ IÅÉ ÔÛÌÛÃÚÝÏÙÊIÓ ÊúÁÐ-ì È ÏÀÐËÀÌÅÍÒÛÌÐÝ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÝÌÐÝ ß ÃÀÇÅÒ ÃÀÇÅÒÀ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÁÐ 1924 ÃÚÝÌ È ÌÝÊÚÓÀÓÝÃÚÓÝ ÌÀÇÝÌ È 1 ËÚÀÍÄÝÐÝ ÊÚÛÄÎÊI

ÀÄÛÃÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ

¹39 (21.947)

2011 ãúýì ãúàòõýïýì (ìàðòûì) è 5, ùýáýò

ÖIûõóáçõýì ÿ äóíåéïñî ìàõóýì, ãúàòõýïýì è 8-ì, èðèõüýëIýó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíò Êúàíîêúóý Êúàíîêúóý Àðñåí Àðñåí ðåñïóáëèêýì ðåñïóáëèêýì èè áçûëúõóãúýõýì áçûëúõóãúýõýì

ÇÝÐÛÇÀÕÓÈÃÚÀÇÝÐ

Äè öIûõóáç ëúàïIýõý! Ñó ãóàïýó ñûíûâîõúóýõúó ÖIûõóáçõýì ÿ äóíåéïñî ìàõóýìêIý, ãúàòõýïýì è 8-ìêIý. Àíýõýó, ùõüýãúóñýõýó, øûïõúóõýó, ïõúóõýó äè äåæêIý íýõú ëúàïIý äûäýõýì, íýõúûôI äûäýó òëúàãúóõýì ÿ ëúàãúóíûãúýìêIý, ãóëúûòýìêIý, äýIýïûêúóíûãúýìêIý äè äóíåéð ãúýíùIàù. Äè óíàãúóýõýð, çè ãúýñýíûãúýì êúýðàëìè ëúýïêúìè ÿ êúýêIóýíóð åëúûòà áûíõýð çûãúýõóàáýð àáûõýì ÿ ïñý õóàáàãúýðù. ÈêIè äý êúàðóóý äèIýð åòõüýëIýíù äè ãúàùIýð êóïùIàôIý, íàñûïûôIý, ìàìûð, êúóëåé ùIûíûì. Ìû ãúàòõý ìàõóýøõóýì, äè öIûõóáç ëúàïIýõý, ôè áýøý÷àãúûð, ãóáçûãúàãúýð, äàõàãúýð, ôè ïñýì è õóàáàãúýð ñôIýòåëúûäæýó, ñý ñûíûâîõúóýõúó óçûíøàãúý áûäý ôèIýíó, ôè óíàãúóýõýì ôIûãúóý èëúûíó, ëýæüûãúýì ôåõúóëIýíó, ôè íàñûïûð áýãúóýíó.

Ïîëèòèêý ïàðòõýì êúàáãúýäýêIûó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è öIûõóáç ëúàïIýõý! «Óðûñåé çýêúóýò» Óðûñåéïñî ïîëèòèêý ïàðòûì è Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð ùIûíàëúý êúóäàìýì è ïîëèòñîâåòûìðý èñïîëêîìûìðý ÿ öIýêIý ãúàòõý ìàõóýøõóýìêIý - ãúàòõýïýì è 8ìêIý ñûíûâîõúóýõúó. Èäæûïñòó õóýäýó ñûò ùûãúóè äàõýó, ãóàïýó, ãóáçûãúýó, áýøý÷ó ôûùûò. Ôýðè ôè Iûõüëûõýìè ëúàãúóíûãúý, óçûíøàãúý, íàñûï, ìàìûðûãúý, çýãóðûIóýíûãúý ôèIýíó! ÆÀÍÛÌ Ðóñëàí, «Óðûñåé çýêúóýò» ïàðòûì è ùIûíàëúý êúóäàìýì è ïîëèòñîâåòûì è ñåêðåòàðü. * * * Äè öIûõóáç ãóàïýõý! ÊÏÐÔ-ì è Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð ðåñêîìûð ÖIûõóáçõýì ÿ äóíåéïñî ìàõóýìêIý è ãóàïýó êúûâîõúóýõúó, Ôè ãóðûôIûãúóýìðý äàõàãúýìêIý ãúýíùIà à ìàõóýð ãúàùIýð çýðåôIýêIóýíóìêIý äè ãóãúàïIýõýð çýïõà ãúàòõýì è äàìûãúý íýñó óâàù. À ëúýõúýíýì äóíåéð êúûçýùIýðîóýæ, öIûõóõýì ÿ çýõóùûòûêIýõýð íýõú ãóàïý ìýõúó, ìóðàäûùIýõýìðý ïëúàïIýùIýõýìðý êúûêúóîêI. ÖIûõóáçûð ñûòûì äåæè çàõóàãúýì, ãóùIýãúóì, õóàáýìðý çýIóçýïýùûíûãúýìðý ÿ äàìûãúýù, òåãóøõóýíûãúýõýì ÿ õýêIûïIýù. Ôè ïñýì ãúàòõýð õýìûêIûó, íàñûïûð, ëúàãúóíûãúýð, ôIûãúóýð ôè Iýïýãúóó ôûïñýóíó äè ãóàïýù. Ìû ãúàòõý ãóôIýãúóý õüýëýìýòûì ôè ãóùIýð èãúýõóàáýó, ôè õúóýïñàïIý íýõú èí äûäýõýð öIûõóõúóõýì êúûâäàIûãúûó, óçûíøàãúý áûäý, åôIýêIóýíûãúý, ãóðûôIûãúóý ôýðè ôè Iûõüëûõýìè ôèIýó ôåêIóýêIûíó äûíûâîõúóýõúó. ÊÏÐÔ-ì è Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð ðåñêîì.

Òõüýìàõóýì òõóý êúûäîêI

Äè ðåñïóáëèêýì ùûöIýðûIóý öIûõóáçõýì ÿùûùù ÊúÁÐ-ì è Ïàðëàìåíòûì ÙIàëýãúóàëýì, æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýõýì, öIûõóáý õúûáàðåãúàùIý IýíàòIýõýì ÿ IóýõóõýìêIý è êîìèòåòûì è óíàôýùI Õüýùõúóýæü Òàòüÿíý. Àð óíàãúóýðè ëýæüûãúýðè òýìýìó çýäýçûõüûô, çè IýùIàãúýì íýñó õýçûùIûêI öIûõóù, óíàôýùI IýêIóýëúàêIóýù. ÖIûõóáçõýì ÿ äóíåéïñî ìàõóýì èðèõüýëIýó àáû êúûòõóèIóýòàù èäæûðåé ëúýõúýíýì öIûõóáçõýì ÿIý ìûõüýíýì çýðåïëúûð, çýðûëàæüýð, çýðûïñýóð. - ÊúûçýðàëúûòýìêIý, öIûõóáçûì êúóëûêúóøõóý çýðèõüýí ïàïùIý çûãóýðõýìè çûõèãúýíûí õóåé ìýõúó. Óý àáû äàóý óåïëúðý? - Èäæûïñòó êúåçýãúûæûðêúûì öIûõóáçûì áûíûìðý óíàãúóýìðý ôIýêIà íýãúóýùI êúàëýí èìûIýó êúýïëúûòýíûð. Çýìàíûì çèõúóýæàù, öIûõóáçõýìè ùIýíûãúýðý IýùIàãúýêIý ÿáãúýäýëú çýôIýêIõýð ÿãúýëúýãúóýíó Iýìàëõýð ÿIý õúóàù. Ñý ñûçýðåïëúûìêIý, äýòõýíý çû öIûõóáçðè õóùIîêúó óíàãúóý ãúàùIýìðý ïðîôåññèîíàëüíý ëýæüûãúýìðý çýðûçýäèõüûíûì. Àáû êúûõýêIûó òýìýìó êúýïëúûòý õúóíóêúûì êúóëûêúó ãóýð çûãúóýòà öIûõóáçûð óíàãúóýêIý íýõú çýôIýêIûíøýó çýðûæàIýð. Óåáëýìý àïõóýäý öIûõóáçõýì ñûò è ëúýíûêúóýêIè ÿ çýôIýêIûì õîõúóý. Ïýæù, áèçíåñûì õýò å âëàñòûì è IýíàòIýõýì ùûëàæüý áçûëúõóãúýõýð ãúàùIýì à è ëúýíûêúóèòIðè çýãúýêIóíûì íýõú ãóãúó äîõü. Äàóý õúóìè, «ãúóùIûì êúûõýùIûêIà öIûõóáç» öIýð çûòåIóêIà Òýò÷åð Ìàðãàðåò çýðûæèIàìêIý, äý, öIûõóáçõýì ìûæóðýì íýõúðý Iýïý áîõúøýð íýõú êúûäîêIó. - Äåïóòàòó õàõà öIûõóáçûì ñûò õóýäý çýôIýêIõýð áãúýäýëúûí õóåé? - Ïñîì ÿïýó, àáû öIûõóáç àêúûë, íýãúóýùIó æûïIýìý, òâîð÷åñêý çýôIýêIõýð êúûçýùIýçûãúýóIóý ãóáçûãúàãúý, äýòõýíý IýùIàãúýìè è ëúàáæüýó ùûò ùIýíûãúý, åðûùàãúûì óòåçûãúýãóøõóý æûäæýðàãú, ïîëèòèêý çýõýùIûêI èIýí õóåéù. Ìèñ àïõóýäý çýôIýêIõýð çûáãúýäýëú äýòõýíý çû öIûõóáçðè âëàñòûì è IýíàòIýõýì ùûëýæüýôûíóù. - Ïîëèòèêýì è IýíàòIýì öIûõóáçûì ñûò õóýäý ìûõüýíý ùèIý? - ÑûçýðåïëúûìêIý, öIûõóáçõýð æûëàãúóýì è ïîëèòèêý ãúàùIýì çýðûõýòûð ëúýíûêúóý êóýäêIý ñýáýï ìýõúó, ñûòó æûïIýìý, àáûõýì áãúýäûõüýêIý õýõàõýð ñûò õóýäý

Ãúýëúýãúóýíûãúý

È óàñýð ñîìè 3-ù

adyghe@mail.ru adyghepsale.ru

ÕÜÝÙÕÚÓÝÆÜ Òàòüÿíý:

ß ïùIýì õýõúóý çýïûòó åêIóýêIûíóù

Ióýõóìè õóýãúýçàóý ÿIýù, öIûõóõýì ÿ ãóì íýõú äîõüýô. Àáû êúûõýêIûó, âëàñòûì è IýíàòIýì ùûëàæüý öIûõóáçõýð íýõúûáýõó, æûëàãúóýìè ãóàïàãúýðý ïýæûãúýó íýõúûáý ùûIýù. Äàóý ìûõúóìè, çûóæüûíûãúý ùûùûIýíóð ôIûð Iåéì ùåáýêIûì, õàáçýð õàáçýíøàãúýì ùûòåêIóýì è äåæùè, öIûõóáçûì æûëàãúóý ãúàùIýì ùèIý ìûõüýíýì õýõúóý çýïûòó åêIóýêIûíóù. - «ÖIûõóáçûì êúàðó êúåçûòûð àð çýðûãóàùIýìàùIýðù» æàIýó çýõûáîõ. Óý àïõóýäý áãúýäûõüýêIýìêIý óàðýçû? - Àð çýìàíûì êúåìûçýãúûæûùýó êúûñùîõúó. ÖIûõóáçûì è êúàðóì è õýêIûïIýð àáû çýôIýêI êóýä çýðûáãúýäýëúûð àðàãúýíù. Çû ëúýíûêúóýêIý êúàïùòýìý, öIûõóáçûð ãóàùIýìàùIýó ùûòûíó õóèòûíûãúý èIýù, àðàù àð öIûõóáç çûùIûæðè, àóý ìûäðåéóý êúàïùòýìý, ïùIý õóóìûùIûïIýð èIýêúûì ãóùàáàãúðè ãóìàùIàãúðè çûõýëú, àóý çè ùõüýìðý çè ïùIýìðý çûõúóìýæûô, çè Ióýõó çåçûõóýæûô öIûõóáçûì. Àïõóýäý áçûëúõóãúýì àêúûë, ùIýíûãúý, çýõýùIûêI èIýæìý, ìèñ àð èäæûðåé öIûõóáç íýñù. - Çàêîíõýð ãúýõüýçûðûíûì è ëúýíûêúóýêIý ááãúýäýëú çýôIýêIûð áãúýóíýõóíó óùIûõóåæüàì ñûò è ùõüýóñûãúóýð? - Àïõóýäý ìóðàäûð çýóý êúûñëúûêúóýêIàóý àðàêúûì. Àáû è ëúàáæüýó ùûòàù íýõú ÿïýêIý åñõüýêIà ëýæüûãúýõýð. ÙûIýù ìûïõóýäý ïñàëúý øýðûóý: «Íîáý óèìûIýð ïùýäåé áãúóýòûíó óõóåéìý, äûãúóàñý óìûëýæüàð íîáý çýôIýáãúýêIûó

ùIýäçý». Àáû ùIûçãúóæûíó ñûçûõóåéð ñûçûáãúýäýò IýíàòIýð ñè äåæêIý çýðûãúýùIýãúóýíûðù. - ÊúûáãóðûIóýíó ãóãúóêúûì ÙIàëýãúóàëýì, æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýõýì, öIûõóáý õúûáàðåãúàùIý IýíàòIýõýì ÿ IóýõóõýìêIý êîìèòåòûì è óíàôýùIûì êúûáãúýäýõóý êúàëýíõýð çýðûèíûð, æýóàïëûíûãúýøõóè çýðàïûëúûð. ÈëúýñèòI õúóàóý óý à IýíàòIýì óïýðûòù. ÀòIý äàóý êúûïùûõúóà àïõóýäý ëýæüûãúýð? - Äè êîìèòåòûì è íýIý ùIýò Ióýõóõýð çýõýõûãúóàôIýó ïõóæûIýíêúûì. Àáû õåóáûäý ùIàëýãúóàëý, èíôîðìàöý ïîëèòèêýð óáçûõóíðè, ãðàæäàí æûëàãúóý çýòåãúýóâýíðè. ÇàíùIýó æûñIýíùè, êîìèòåòûì è ëýæüûãúýð çýIóõàóý éîêIóýêI, äýðè öIûõó êóýäûì äàïûùIàù. À ïñîðè êúûçýðûñùûõúóì è ãóãúó ïùIûìý, ñý õóàáæüó ñôIýãúýùIýãúóýíó ùIàëýãúóàëýì ñàäîëàæüý, åçûõýìè ÿãó ñðèõüó êúûùIýêIìý, ñè ãóàïýù. Øý÷ ëúýïêú êúûòåñõüýðêúûì ÿçûíûêúóý ùIàëýõýìðý õúûäæýáçõýìðý èäæûïñòó êúàùòà äóíåé åïëúûêIý ìûõúóìûùIýõýð êúûçýðûçýäíýêIûíóì. Àáû ïàïùIý èóæüðåé çýìàíûì äè äåæ êóýä ùàëýæü. Àóý äý äåãóãúóí õóåéù êúýðàëìè, óíàãúóýìè, åçû ùIàëýãúóàëýìè ÿ çýôIýêIõýð çýãúýóIóíûì. Èäæûïñòó äý ùIýíûãúý êóóðý çý÷èé íýñðý çûáãúýäýëú ùIàëýãúóàëýð äè êóýäù. Àáûõýì ÿ çýôIýêIõýð ÿãúýëúýãúóýí ïàïùIý Iýìàëõýð ùûIýù. ÀðùõüýêIý äè ùIýáëýð äýçûøýõ, ãúóýãó ïõýíæûì òåçûãúýóâý ùõüýóñûãúóýõýðè ìàùIýêúûì. Äè çýìàíûì åïëúûòìý, íîáýðåé ùIàëýõýìðý õúûäæýáçõýìðý íýõú çýêúóýóäàù, äýòõýíýìè è ùõüýð çýðûõèõûíûì õóùIîêúó. Çû ëúýíûêúóýêIý àð àïõóýäèçó ìûõúóìûùIàãúýêúûì, ñûòó æûïIýìý äýòõýíýìè è Ióýõóð çýðûäèãúýêIûíûì íýõú òðåãúýãóøõóý. Àóý ñûõóåéò, äè çýìàíûì çýðûùûòàì õóýäýó, ùIàëýõýìðý õúûäæýáçõýìðý çýôIàãúýêIõýð åçûõýð ùàëúõóà ðåñïóáëèêýì, çûùûù ëúýïêúûì, êúýðàëûì ÿ ñýáýï çûõýëúõýì òåùIûõüàóý ÿóáçûõóíó. Àïõóýäý ãóïñûñýêIýð çûêIè çýðàí õúóíóêúûì äýòõýíýìè åõúóëIýíûãúý ïûóõûêIàõýð êúèõüûíûìêIý. (ÊIýóõûð 3-íý íàï.).

ÙIýáëýôI çûãúýñà àíýõýì ÿ ùIûõüêIý

Áàõúñýí êóåéì è öIûõóáçõýð ãúàòõýïýì è 7-ì ðàéîíûì ÙýíõàáçýìêIý è óíýì ùàãúýëúýïIýíóù. Ìàõóýøõóý ïøûõüûì êúðàãúýáëýãúýíóù áýð çýðûãóøõóý ëýæüàêIóýôIõýð, æûëàãúóý Ióýõóì æûäæýðó õýòõýð, ãúýñàêIóý, óíýãóàùý ãúóýçýäæýõýð, õüýðû÷ýòûùIýõýð.

Ñóðýòûð ÊÚÀÐÅÉ Ýëèíý òðèõàù.

«Ãúàòõý ëýãúóïûêúó»

Àðàù ôIàùàð ÊúÁÐ-ì ÙýíõàáçýìêIý è ôîíäûì êúûùûçýIóàõà, ðåñïóáëèêýì è öIûõóáç ñóðýòûùIõýì ÿ IýäàêúýùIýêIõýì ÿ ãúýëúýãúóýíûãúý ãúýùIýãúóýíûì. Õàáçý çýðûõúóàóý, ÖIûõóáçõýì ÿ äóíåéïñî ìàõóýì, ãúàòõýïýì è 8-ì, èðèõüýëIýó àð êúûçýðàãúýïýùàù ÊúÁÐ-ì ÙýíõàáçýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì, ÑóðýòûùIõýì ÿ çýãóõüýíûãúýì, ïøûõüûð ùåêIóýêIà IóýõóùIàïIýì.

õóäîæíèêõýì ôIûùIý ÿõóèùIàù àïõóýäý ãóàïàãú ÿ ëýæüûãúýì çýðûõàëúõüýì ïàïùIý. Àð ñóðýòûùI öIûõóáçõýì åõúóýõúóàù ÿ ìàõóýì íàñûï êúàõóäýêIóýíó. ÊúÁÐ-ì ÙýíõàáçýìêIý è ôîíäûì è òõüýìàäý Âýðîêúóý Âëàäèìèð ãóàïýó çàõóèãúýçàù êúûçýõóýñà ïñîìè. «ÙûIýó êúûùIýêIûíêúûì ñý çè ëýæüûãúýì ñûùûìûãúóàçý ñóðýòûùI. Àõýð ïñîðè óäýçûõüýõù, äóíåéì è äàõàãúýð êúýçûãúýëúàãúóýù. Ìàõóý êúýñè ôè ìàõóýó èëúýÃÓÔIÝÃÚÓÝÐ êúûçûïêúðûêI, äàõàãúýì ñûð åôõüýêIûíó ñè ãóàïýù», - æèIàù Âýóõóýçûãúýóøý ñóðýò ùõúóýêIýïëúûêIýõýð ðîêúóýì. ÈêIè è ïñàëúýì è êIýóõûó àð ùàãúýëúàãúóý çýIóùIýì êúðèõüýëIàò Íàë- êúåäæàù öIûõóáçõýì ÿõóýãúýçàóý èòõà øûê êúàëý àäìèíèñòðàöýì ùýíõàáçýìêIý óñýì. è êúóäàìýì, ÑóðýòûùI ãúóàçäæýõýì ÿ Çýõûõüýì êúûùûïñýëúàù èêIè õúóýõúóìóçåéì ÿ ëýæüàêIóýõýð, ÃúóàçäæýõýìêIý êIý áçûëúõóãúý ïñîìè çûõóàãúýçàù ñàáèé øêîëó Íàëøûê äýòûì ùåäæýõýì- ÃúóàçäæýõýìêIý ñàáèé åäæàïIýì è óíàðý åçûãúàäæýõýìðý. Çýõûõüýð ùIýùûãúóý ôýùI Çýõúóýõúó Âàëåðý, ÑóðýòûùI ãúóàçèùIàù à åäæàïIýì è åãúýäæàêIóýõýì ÿ äæýõýìêIý ìóçåéì è ëýæüàêIóý Ëåîíòüåëýæüûãúýõýðè çýðûõàãúýõüàì. âý Íèíý, ãúóàçäæýìêIý ùIýíûãúýëI ÑûíÇýIóùIýð êúûçýIóçûõà ÊúÁÐ-ì è äûêó Íåîíèëý ñûìý, íýãúóýùIõýìè. ÑóðýòûùIõýì ÿ çýãóõüýíûãúýì è ïðàâëåíýì è óíàôýùI Òåìûðêúàí Ãåííàäèé ÁÀÖÝ ÔàòIèìý.

ÖIÛÕÓÁÇÕÝÌ ÿ äóíåéïñî ìàõóýì òåóõóà äàóýäàïùýõýð êúûçýçûãúýïýùðè åçûãúýêIóýêIûíóðè Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðìè, Èíãóøìè ùIûõü çèIý ÿ àðòèñò, êóåéì è óàðäýóíýì è óíàôýùI Çåóùý Iýóåñù. Àáû çýðûæèIýìêIý, àäðåé èëúýñõýì êúàùõüýùûêIûó, ìû Ióýõóì óíýòIûíûãúýùIè èãúóýòàù. Àð åõüýëIàóý ùûòûíóù äè ðåñïóáëèêýì è öIûõóáçõýì, ïñîì õóýìûäýó àíýõýì, ÿ ïùý íîáý õóýäý çýìàí ãóãúóì êúûäýõóý êúàëýíõýì: óíàãúóý íàñûïûð õúóìýíûì, ãúýñýíûãúý Iýìàëõýð åãúýôIýêIóýíûì, íýãúóýùIõýìè. ÃóôIýãúóý çýIóùIýì õýòûíóù ùIýáëýôI çûãúýñà àíýõýðè, óíàãúóýøõóýõýðè, êóåé çýïåóýõýì ùûòåêIóà áçûëúõóãúý ãóàùIàôIýõýðè. Àáûõýì ÿ ïàùõüýì çûêúûùàãúýëúýãúóýíóù ÊúÁÐ-ì è àðòèñò íýõúûôIõýì, åçû Çåóùýðè ÿõýòó. ÃóôIýãúóýì êúðàãúýáëýãúàõýì ñàóãúýòõýð èðàòûíóù. Ìûïõóýäý ìàõóýøõóý ïýêIóõýð äè ðåñïóáëèêýì è àäðåé êóåéõýìðý êúóàæýõýìðè ùðàãúýêIóýêIûíóù. ËÚÎÑÒÝÍ Ìóçý. (ÖIûõóáçõýì ÿ ìàõóýì òåóõóà òõûãúýõýì ôûêúûùåäæý 3-íý íàïýì)

ÅõúóëIýíûãúý èIýíó

ÓÔ-ì ÔåäåðàöýìêIý è Ñîâåòûì Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è ëIûêIóýó ùûIý Áå÷åëîâ Èëüÿñ è íûáæüûð èëúýñ 60 èðîêúó. Àð ÊúÁÐ-ì è ãúýçýùIàêIóý îðãàíûì è ëIûêIóýó àáû ÿãúýêIóàù 2010 ãúýì è äûãúýãúàçýì. Èäæû Áå÷åëîâûð õýòù ÔåäåðàöýìêIý Ñîâåòûì Ñîöèàëüíý ïîëèòèêýìðý óçûíøàãúýð õúóìýíûìêIý è êîìèòåòûì.

À ËÝÆÜÛÃÚÝÌ Èëüÿñ ôIûóý ùûãúóàçýù: 1999 ãúýì è ãúàòõýïýì ùûùIýäçàóý 2001 ãúýì è íàêúûãúý õúóõó à êúóëûêúó äûäýì ïýðûòàù, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòìè ËIûêIóýõýìêIý è Ñîâåòûì è óíàôýùIó ùûòàù. 2001 ãúýì ùûùIýäçàóý àð ëýæüàù ÊúÁÐ-ì ëýæüûãúýìðý ñîöèàëüíý çûóæüûíûãúýìêIý è ìèíèñòðó. Áå÷åëîâ Èëüÿñ 1951 ãúýì ãúàòõýïýì è 5-ì êúûùàëúõóàù Êúýçàõú ÑÑÐ-ì è Äæàìáóë îáëàñòûì ùûIý Äæèåíáåò ïîñåëêýì. Êóðûò åäæàïIý íýóæüûì êúèóõàù ÊúÁÊúÓ-ì ìàòåìàòèêýìêIý è ôàêóëüòåòûð, íýõú èóæüûIóýêIý ùåäæàù ÑÑÑÐ-ì Êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì è àêàäåìèåì. Àêàäåìèåð êúèóõà íýóæü, Áå÷åëîâ Èëüÿñ ùûëýæüàù ðåñïóáëèêýì è ÌÂÄ-ì è IýíàòIý çýìûëIýóæüûãúóýõýì, - ðîòýì è óíà-

Þáèëåé

ôýùIó êúûùIèäçýðè, ÊúÁÐ-ì Êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì è êúóäàìý ùõüýõóýì è óíàôýùI õúóàù. Àð äåïóòàòó ùûõàõàð 1990 ãúýðàù. 1993 ãúýì õóàãúýôýùàù ÊúÁÐ-ì è Ñîâåò Íýõúûùõüýì è Ïðåçèäèóìûì õûõüý êúóëûêúóð. À èëúýñ äûäýì Ïàðëàìåíòûì è ÿïý çýõóýñûì è äåïóòàòó õàõðè, êîìèññýì è óíàôýùIó ëýæüýí ùIèäçàù, õýòàù ðåñïóáëèêýì è õàáçýãúýóâ îðãàí íýõúûùõüýì Ëúýïêú çýõóùûòûêIýõýìêIý è êîìèòåòìè. 1999 ãúýì è ãúàòõýïýì ùûùIýäçàóý 2001 ãúý ïùIîíäý ÓÔ-ì ÔåäåðàöýìêIý è Ñîâåòûì äàãúóýíøýó è êúàëýíõýð çýðûùèãúýçýùIàì êúûõýêIûó, Áå÷åëîâ Èëüÿñ êúûõóàãúýôýùàù «Çà áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó» ìåäàëûì è ëIýóæüûãúóèùðè. Çûïýðûò êúóëûêúóì åìûëúûòàóý, è íýIóàñý ïñîìè Èëüÿñ ïùIý êúûùIûõóàùIûì èIýù çû ùõüýóñûãúóý: öIûõóì ãóëúûòý õóýùIûíûð, è óíàôý ùIýòõýì ÿõóýñàêúûíûð àð Áå÷åëîâûì è õüýë-ùýí êúûçýðûãóýêIù. ÄÿïýêIè èëúýñ êóýäêIý ùIûõüðý åõúóëIýíûãúýêIý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì õóýëýæüýíó äîõúóýõúó! ÊÚÀÐÝÌÛÊÚÓÝ Çàëûì.

ãóõýð óãîëîâíý æýóàïûì ëîìàò çýõóùûòûêIýõýð Óðûñåéìðý Ëþêñåìáóðãðý çýèðàøàëIý. õóàIý õúóàù. u Èëúýñè 135-ðý è ïýêIý Èíäæûëûçûð ÑØÀ-ì è ùIýíûãúýëI Áåëë çûãúýøûíýð Àëåêñàíäð ãúóùI ìåìáðàíý çèIý òåëåôîí êúûçýðèãóï«Sky News» òåëåêàíàëûì ñûñàìêIý ïàòåíò êúðàòàù. äûãúóàñý êúûçýðèòàìêIý, u Ãúàòõýïýì è 7 - ìýëûÈíäæûëûçûì è ëúýïêú äýô- æüûõüûì è 21-õýì Âåíý (Àâòýð õúóìàïIýõýì íàIóý êúà- ñòðèå) ùûçýõýòûíóù àòîì ùIàù ÍËÎ-ì òåóõóàóý ÿIý êúàðóìêIý äóíåéïñî Ióýõóùûõüýò òõûëú ùýõóõýð, àáû ùIàïIýì (ÌÀÃÀÒÝ) è óíàòåóõóàóý ïîëèòèêõýì, çàóýëI- ôýùIõýì ÿ Ñîâåòûì è çýIóùIý. ×àâåñ è æýðäýìûð õýì, ïîëèöåéõýì æàIýõýð. u 1919 ãúýì êúàëúõóàù àäûãý À ùûõüýò òõûëúõýì õýòù òõàêIóý, çýäçýêIàêIóý Æàíý «Ðåéòåð» õúûáàðåãúàùIý IóýõóùIàïIýì äûãúóàñý êúû- Èíäæûëûçûì è ïðàâèòåëü- Êúûðûìûçý. 1983 ãúýì äóçýðèòàìêIý, ÑØÀ-ì è êúýðàë ñòâýì ÍËÎ-ì òåóõóàóý 1978 íåéì åõûæàù. äåïàðòàìåíòûð àðýçûêúûì ãúýì èðèãúýêIóýêIà çýIóùIýì u 1960 ãúýì Ñîöèàëèñò ËýËèâèåì êúûùûçýùIýïëúý çà- è îò÷åòðè. À ãúýì çèùIûñûð æüûãúýì è ËIûõúóæü öIý óýð çýòåãúýóâûIýíûì õóýó- êúàõóýìûùIýó êúýðàëûì ëúàïIýð Êóáà ùûù æýìûø íýòIàóý Âåíåñóýëýì è ïðåçè- êúûùûçûëúýòûõü Iýìýïñû- ïàøý Ïàùòû Ñàëèìý êúûäåíò ×àâåñ Óãý êúûõèëúõüà ìýõýð êóýä çýðûõúóàì Ëîðä- ôIàùàù. Ä óíåéì è ùûòûêIýíóð: õýì ÿ ïàëàòýð êúèãúýãóçýæýðäýìûìêIý. «meteonovosti.ru» ñàéòûì Ãúóáæûì ×àâåñ òåëåôîíêIý âàóý ùûòàò. Ïñîðè çýõýòó íàIóý êúàùIà êúûçýðèòûìêIý, Íàëøûê åïñýëúàò Ëèâèåì è óíàôýùI, ùûõüýò òõûëúõýð ôàéë 35-ì ïøýð òåõüý-òåêIûó ùûòûêúóëûêúóì òðàãúýêIûíó à íàïýêIóýöI íóù, ìàõóýì õóàáýó ãðàäóêúýðàëûì è öIûõóõýì çûêúû- êúûçýùIàóáûäý ùIàIýòà Êàääàôè Ìóàìàð. 8500-ðý ìýõúó. Àáû ÿõýòù ñè 4, æýùûì ùIûIýó çû ãðàè êõúóõüëúàòýçåõóý- äóñ ùûIýíóù. Âåíåñóýëýì è ïðåçèäåíòûì ÂÂÑ-ì õýì ÿ äîêëàäõýð, ÍËÎ-ì êúûõèëúõüàù Ëèâèåì è Ãúàòõýïýì è 8, ñóðýòõýð, àð çûëúýIóýõóõýð çûãúýçýêIóýæûíó òðàõà ãúóáæ ãóï êúûçýãúýïýùûí õóåéóý. ãúóàõýì êúàIóýòýæõýð, óåáÍËÎ-ì öIûõóõýð çýðà×àâåñ Óãý êúåëúûòý à ãóïûì ëýìý Ëàòèí Àìåðèêýì, Åâðîïýì, äûãúóàì òåóõóà ùûõüýò u Ãúàòõýïýì è 8 - 11-õýì Ïàðèæ (Ôðàíäæû) ùûçýõýòûòõûëúõýðè. ÊúóýêIûïIý Ãúóíýãúóì ùûIý íóù ãúýñûíûïõúýõýìêIý ÕII êúýðàëõýì ÿ óíàôýùIõýð õýÅâðîïýïñî êîíôåðåíö. òûí õóåéóý, Ëèâèåì ùûçýu 1944 ãúýì Áàëúêúýð ëúýïïýùIýóâà ëúýíûêúóýõýð çýêúûð ùàëúõóà ùIûíàëúýì Ãúàòõýïýì è 5, õóèøýñó, Ióýõóì çýãúóñýó èðàøàù. ùýáýò óíàôý òðàùIûõüûïõúýó. Âåu 1923 ãúýì «Àäûãý ìàêú» íåñóýëýì êúåëúûòý ÑØÀìðý Ëèâèåì Iýùý õóýçûãúý- uÈëúýñ 300 è ïýêIý Óðûñåéì ãàçåòûì è ÿïý íîìåðûð äàëúý Åâðîïåé êúýðàëõýìðý è ïàùòûõü Ïåòð I êúûçýðè- êúûäýêIàù. à ãóïûì õýáãúýõüý ìûõúóíó. ãúýïýùàù Ïðàâèòåëüñòâýì è u 1936 ãúýì Íàëøûê êúûùûçýIóàõàù Êèðîâûì è öIýð ×àâåñ Óãý è æýðäýìûð Ñåíàò. äàIûãúàù Áîëèâèåì, Ýêâà- u1953 ãúýì äóíåéì åõûæàù çåçûõüý ñàíàòîðýð. Ä óíåéì è ùûòûêIýíóð: äîðûì, Íèêàðàãóàì, Êóáýì, Ñòàëèí (Äæóãàøâèëè) Èî- «meteonovosti.ru» ñàéòûì Õüýðûï êúýðàëûãúóýõýì ÿ ñèô. Íàëøûê ïøý ëèãýì è ãåíñåê Ìóñà Àìð u Êúýðýøåé-Øýðäæýñ Ðåñ- êúûçýðèòûìêIý, ñûìý. Àóý àð òýìýìó êúè- ïóáëèêýì è Êîíñòèòóöýì è ìàùIý òåëúûíóù, ìàõóýì õóàáýó çû ãðàäóñ, æýùûì ìàõóýù. ëúûòàêúûì Ôðàíäæûì ùIûIýó çû ãðàäóñ ùûIýíóù. Äóíåéì è ùûòûêIýíóð: çàëûìçåõüý Êàääàôè âëàñòûð êúûIýùIýáíý ìûõúóíó «meteonovosti.ru» ñàéòûì Ãúàòõýïýì è 9, êúàãúýóâàù àáû è ëIûù- êúûçýðèòûìêIý, íîáý Íàëáýðýæüåé øûê ïøý ìàùIý òåëúûíóù, õüýõýì. ìàõóýì õóàáýó ãðàäóñè 2, æýùûì ùIûIýó ãðàäóñè 3 u 1934 ãúýì êúàëúõóàù ÿïý Õàáçýì òåòó êîñìîíàâò, Ñîâåò Ñîþçûì è ùûIýíóù. ËIûõúóæü Ãàãàðèí Þðèé. Áðàçèëèåì è ÌÂÄ-ì êúû1968 ãúýì äóíåéì åõûæàù. Ãúàòõýïýì è 6, çýðèòûìêIý, Ðèî-äå-Æàíåéðý u 1915 ãúýì êúàëúõóàù òõüýìàõóý è ïîëèöýì âýñýìàõóý èóáûÑîöèàëèñò Ëýæüûãúýì è äàù öIûõó 414-ðý, àáûõýì uÝñòîíèåì Ïàðëàìåíò ùû- ËIûõúóæü, ÙîäæýíöIûêIó õàáçýì êúåìûçýãúûó êàçèíî- õàõ. Àëèé è öIýð çåçûõüý êîëõîç õýð, àõúøýêIý ùûäæýãó íý- uÙûõü çûãúýõúóõýì ÿ ìà- ïàøýì è òõüýìàäýó ùûòà ãúóýùI óíýõýð çýðàãúýëà- õóýù. Êàì÷àòêý ùIûíàëúýì Áãúýæüíîêúóý Õüý÷èì. 2002 æüýì êúûõýêIûó. ãúýì äóíåéì åõûæàù. ùàãúýëúàïIý. Àïõóýäý äæýãóêIý ùýõóõýð Ä óíåéì è ùûòûêIýíóð: Ä óíåéì è ùûòûêIýíóð: ùàëýæü óíýõýð çýõóýùIûíûì «meteonovosti.ru» ñàéòûì «meteonovosti.ru» ñàéòûì õóýóíýòIàóý Ðèî-äå-Æàíåéðý êúûçýðèòûìêIý, Íàëøûê êúûçýðèòûìêIý, Íàëøûê ùàëýæüà Ióýõóãúóýõýì ÿïêú ïøý òåëúûíóù, ìàõóýì õóà- ïøýð òåõüý-òåêIûó ùûòûèòêIý, ùIýïõúàäæàùIýõýì áýó ãðàäóñè 6, æýùûì õóà- íóù, ìàõóýì õóàáýð ãðàäóêúûòðàõàù àõúøýêIý çýðû- áýó ãðàäóñè 3 ùûIýíóù. ñè 2-ì, æýùûì ùIûIýð çû äæýãó àâòîìàòõýð, àáû ùûãðàäóñûì íýñûíóù. 123456789012345678901 çýðàõüý ìûëúêó ïñîðè Ãúàòõýïýì è 7, 123456789012345678901 ùIûãúóó. 123456789012345678901 ÏëIàíýïýð çûãúýõüýçûðàð áëûùõüý 123456789012345678901 1946 ãúýì êúýðàëûì ùûIà ÃÚÓÙIÎ Çàðèôù. 123456789012345678901 êàçèíîõýð çýðûùûòó Áðàçè- uÈëúýñè 120-ðý è ïýêIý äèïëèåì ùûçýõóàùIàò, àõúøý Ëúýïêú Ióùûãúý: äæýãóêIý ãóýðõýì òåùIûõüà äýòõýíý õüýðû÷ýò Ióýõóðè Àäûãýð ïõóýìûãúýøûíýóðý õàáçýì êúýìûçýãúûó êúýçûãúýóâ çàêîíõýð êúàùòýðè. ïõóýãúýóêIûòýíóù. Àáû ëúàíäýðý àõúøýêIý äæý-

Ìû ìàõóýõýì

ÇýIóùIýõýð

Ìàõóýãúýïñ

Ùýáýò êúûäýêIûãúóý

ÄèôI äîãúýëúàïIý

Ìàëúõúýäèñ

íý öåíòðûð êúåøýëIýí õóåéù. Àáû êúûäýêIóýó, ùIûïIýì ùûïõóçýôIýãúýêIûÕúûáàðûð íýïöIò íóõýìêIý äý çûôùIýäãúýêúóýíóù. À ïñîì êúèùûíýìûùIàóý, êúàëý óíàôýùIõýð ÊÚÝÐÝØÅÉ-ØÝÐÄÆÝÑ. Ãúàòõýïýì è Àäûãåéñê è çûóæüûíûãúýì ìûëúêó õýêIûïIýõýð êúàãúóýòûíûì íýõú 2-ì ÊúØÐ-ì ùûIý ÌÂÄ-ì è ïëúûð æûäæýðó åëýæüûïõúýù, - æèIàù ÒõüýêIó- IýíàòIýì ýëåêòðîí ïîùòêIý êúûIýðûõüàù òîïñýëúûõü øûíýì. ðåñïóáëèêýì è ÖIûõóáý Çýõóýñûì è óíýì ÀÄÛÃÅÉ. Ïðåçèäåíò ÒõüýêIóøûíý Àñêúàãúàóý Iýìýïñûìý çýðûùIàëúõüàì òåóõóà ëúýíäæýðèé Àäûãåéñê êúàëýì è Iýòàùõüý Õýõûíûãúýõýì õúûáàð. Äæàòýãó Íàëáèé IóùIàù. Àõýð çýïêúðûçûõóàãúýõüýçûð õàóý òåïñýëúûõüàù êúàëýì è ñîöèàëüíî-ýêîÏÀÐËÀÌÅÍÒÛÌ è äåïóòàòõýìðý íîìèêý çûóæüûíûãúýì, çûIóóý ãóãúóåõüõýì Ðåñïóáëèêýì è Êúýðàë Ñîâåòûì-Õàñýì è ëýæüàêIóýõýìðý ïñûíùIýó ùIàãúýIýïÿ õýêIûïIýõýì êúûòåóâûIàù. äåïóòàò õýõûíûãúýõýð ãúàòõýïýì è 13-ì õúóêIàù. Ïýøõýð õüý ãúýñà ÿùIûãúóó ùIàùûêIàù, àðùõüýêIý êúàãúàóý IýåêIóýêIûíóù. ÄÆÀÒÝÃÓÌ êúûõèãúýùàù õüýðû÷ýìýïñûìý ãóýðè êúàãúóýòàêúûì. òûùIý Ióýõóì çýðûçèóæüûð, öIûõó 200-ì Àð èóæüðåé ìàõóý 17-ì êúðèóáûäýó ÀÄÛÃÅÉÌ è ïàðëàìåíòûì è äåïóòàò ùIèãúó àáû çýðûõûõüàð. Õüýðû÷ýò öIûêIóð 54-ðý à ìàõóýì õàõûíóù. Àáû õóùIýêúó ÊúØÐ-ì è ïðàâèòåëüñòâýì è óíýð êúûäýIûãúûíûì òåóõóà ïðîãðàììýì èïêú èòêIý, êàíäèäàòóðýõýð 464-ðý ìýõúó. ÊÏÐÔ, çýðàãúýóýíóì òåóõóà åòIóàíý õúûáàð àáûõýì ñîì ìåëóàíè 2,8-ì ùIèãúó õóõàõàù. ËÄÏÐ, «Óðûñåé çýêúóýò», «Çàõóàãúý çäý- íýïöIù. - Àäûãåéñê êúàëýì ÿïý èãúýùûïõúýó ùûIý Óðûñåé» ïàðòõýì êúàáãúýäýêIûó êúýóâ è ãóãúóåõüõýð çýôIýõûíûì ôåäåðàëü- 333-ì çðàãúýòõàù. ÓÝÐÄÎÊÚÓÝ Æåíÿ.

«Àäûãý ïñàëúýð» êúûôIýðûõüýíó ôûõóåéìý

Äè ùIýäæûêIàêIóý ëúàïIýõý!

Äè ãàçåòûì ãúàòõýïýì è 30 ïùIîíäý Iý òåâäçýìý, àð íûôIýðûõüýíóù ìýëûæüûõüûì è 1-ì ùûùIýäçàóý. Ìàçèùûì äè ãàçåòûì è óàñýù ñîì 178-ðý êIýïIåéêIè 5-ðý. «Àäûãý ïñàëúýì» Iý ùûòåâäçý õúóíóù ðåñïóáëèêýì è ïîùò IóýõóùIàïIý ïñîìè.

Äè èíäåêñûð 51531


2

¹39 (21.947)

Ëúýïêú, äèí çýõóùûòûêIýõýð ãúýáûäýíûì õóýóíýòIàóý ÊúÁÐ-ì è Ïðàâèòåëüñòâýì

ÊúÁÐ-ì è ïðåìüåð-ìèíèñòð Ìåðêóëîâ Àëåêñàíäð ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì è çè ÷ýçó çýIóùIýð ãúàòõýïýì è 3-ì èðèãúýêIóýêIàù. Àáû Ióýõóãúóý 19 ùûçýïêúðàõàù. ÇÝÕÛÕÜÝÌ ÿïý ó ùûõýïëúàù «2011 - 2014 ãúýõýì ÊúÁÐ-ì òåððîðèçìûìðý ýêñòðåìèçìûìðý ïðîôèëàêòèêý ùûùIûíûì è IóýõóêIý» ðåñïóáëèêý ïðîãðàììý õýõàì ò åóõóàóý Ïðàâèòåëüñòâýì è óíàôýì è ïðîåêòûì. ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì è Ïðåçèäåíòûì è Àäìèíèñòðàöýì øûíàãúóýíøàãúý Ióýõóõýìðý õàáçýõúóìý IýíàòIýõýì ÿäýëýæüýíûìêIý è óïðàâëåíýì è óíàôýùI Òåòóåâ Òèìóð çýðûæèIàìêIý, àð õóýãúýçàù òåððîðèçìûìðý ýêñòðåìèçìûìðý çýðàïýùIýò êúýðàë ïîëèòèêýð çýóIóó ãúýçýùIýíûì. Ïðîãðàììýð óíýòIûíûãúèáëûì òåùIûõüàù. Àïõóýäýù òåððîðèçì ùIýïõúàäæàãúýõýìðý ýêñòðåìèçì õüýãúýùàãúýõýìðý ðåñïóáëèêýì è ùIûíàëúýð òåìûïëúýêúóêIûó ÿùûõúóìýíûð, òåððîðèçìûìðý ýêñòðåìèçìûìðý ïðîôèëàêòèêý çýðàùI, êúûçýðûçýïàóä êúýðàë ñèñòåìý ìûõüýíý õýõà çèIý îáúåêòõýð, öIûõóõýð êóýäó ùûïýêIó ùIûïIýõýð òåõíèêý IýìàëõýìêIý õúóìýíûð, òåððîðèçìûìðý ýêñòðåìèçìûìðý ÿïýùIýò õàáçýõúóìý IýíàòIýõýì ÿäýIýïûêúóíûð, òåððîðèñò-

õýì ÿïûùIàõýð êúýõóòýíûì èêIè àáûõýì ÿ ìóðàäõýð êúûçýïûó äûíûì õóýóíýòIà Ióý õóãúóý çýõýòõýð åãúýêIóýêIûíûð, ëúýïêú, äèí çýõóùûòûêIýõýð ãúýáûäýíûì íýõú êóóóý åëýæüûíûð, íýãúóýùIõýðè. Ïðàâèòåëüñòâýì è Iýòàùõüýì êúûõèãúýùàù ìû ïðîãðàììýì ìûõüýíýøõóý çýðûðàòûð, àð ùàãúýçàùIýêIý õýãúýõüýæûïõúýõýð êúûêúóýêIìý, ùIûáãúóæ çýðûõúóíóð. Êúûçýõóýñàõýð àðýçû òåõúóýðè, óíàôýì è ïðîåêòûð êúàùòàù. ÊúûêIýëúûêIóýó çýIóùIýì ùûòåïñýëúûõüàù «2011 ãúýì ÊúÁÐ-ì è ãúóýãó õîçÿéñòâýì è ëýæüûãúýð ôåéäý ïûëúó êúûçýãúýïýùûíûì è IóýõóêIý» Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è Ïðàâèòåëüñòâýì è óíàôýì è ïðîåêòûì ùûóáçûõóàõýì. Ðåñïóáëèêýì òðàíñïîðòûìðý ãúóýãó õîçÿéñòâýìêIý è ìèíèñòðûì è êúàëýíõýð çûãúýçàùIý ÄûùýêI Àñëúýí çýðû-

æèIàìêIý, ìû èëúýñûì à Ióýõóì ñîì ìåëóàí 560-ðý ìèí 217-ðý õóõàõûíóù. Àáû ùûùó ìåëóàíè 173-ðý ìèí 501-ð 2008 - 2013 ãúýõýì ò åùIûõüà «Óðûñåé Èïùý» ôåäåðàëüíý ïðîãðàììý õýõàì òåòó èðàãúýêIóýêIûíó óõóýíûãúýõýìðý çýãúýïýùûæûíûãúý ëýæüûãúýõýìðý, ìåëóàí 281-ðý ìèí 409-ð ãúóýãóõýìðý óõóýíûãúý IýðûùIõýìðý òýìýìó çåõüýíûì, ìåëóàíè 9-ðý ìèí 806-ð ïðîåêòêúýëúûõúóýíûãúý Ióýõóõýì, ñîì ìåëóàí 78-ð êðåäèòîð ùIûõóýð çûòåãúýêIûæûíûì õóàóòIûïùûíóù. Àïõóýäýó ÄûùýêI Àñëúýí êúûçýõóýñàõýð õèãúýãúóýçàù ïñîìè êúàãúýñýáýï êúàëý ùIûá ãúóùI ãúóýãó òðàíñïîðòûì ïýùIý äçý, êóðûò, ùIýíûãúý íýõúûùõüý ùðàãúýãúóýò IóýõóùIàïIýõýì ùåäæýõýìðý ùàãúàñýõýìðý ÿðèò ëüãîòýõýì ïýêIóý àõúøýð ãúóùI ãúóýãó òðàíñïîðò îðãàíèçàöýõýì çýðûðàòûæûíó ùIûêIýì. Êúýïñýëúàì êúûçýðèãúýëúýãúóàìêIý, ôåäåðàëüíý áþäæåòûì ùûùó ñîì çû ìåëóàíðý ìèíè 180-ðý, ðåñïóáëèêýì åéóý ìèí 57-ì ùIèãúó à Ióýõóì õóõàõûíóù. Ïðàâèòåëüñòâýì õýòõýð çý÷ýíäæýùðè, çûõýïëúà Ióý õóãúóèòIìè òåóõóà óíàôýõýì ÿ ïðîåêòõýì àðýçû òåõúóàù. ÊúÁÐ-ì óçûíøàãúýð õúóìýíûìêIý è ìèíèñòðûì è êúóýäçý Ãàåâý Àëåíý çýïêúðûõàóý êúûòåóâûIàù ó÷àñòêýõýì ÿ äîõ óòûð-òåðàïåâòõýì, ó÷àñòêýõýì ÿ äîõóòûð-ïåäèàòðõýì, óíàãúóý äîõóòûðõýì, àáûõýì ÿ ìåäèöèíý ñåñòðàõýì ùõüýõóýó ÿùIý Ióýõóòõüýáçýì ïýêIóý àõúøýð 2010 ãúýì çýðûðàòûíó ùIûêIýì òåóõóàóý íýãúàáý

ãúàòõýïýì è 26-ì ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì êúèùòà Óíàôý ¹38-ÏÏ-ð ãúýçýùIà çýðûõúóàì. Êúýïñýëúàì çýðûæèIàìêIý, àïõóýäý ìåäèöèíý ëýæüàêIóýõ ýð ìèíûì ùIåãúó. Óçûíøàãúýð õúóìýíûìêIý IóýõóùIàïIýõýì àáûõýì íýãúàáý ñîì ìåëóàíè 106,9-ðý èðàòàù. Èóæüðåé èëúýñèùûì êúðèóáûäýó ÿ óëàõóýì õóýäèùêIý õ ýõúóàù. Êúàïùòýìý, ó÷àñòêýì è äîõóòûðûì èêó èòó ìàçýì ñîì 18300-ðý, ìåäñåñòðàì ñîì 9900-ðý êúåõü. Êúûçýõóýñàõýð àïõóýäýó àáû õèãúýãúóýçàù Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì óçûíøàãúýð õúóìýíûìêIý è êúýðàë, ìóíèöèïàëüíý ñèñòåìýì õûõüý ôåëüäøåð-àêóøåð ïóíêòõýì, ìåäèöèíýì è äýIýïûêúóýãúó ïñûíùIý IóýõóùIàïIýõýìðý êúóäàìýõýìðý ÿ ëýæüàêIóýõýì 2010 ãúýì àõúøý çýðûðàòûíó ùIûêIýì òåóõóàóý íýãúàáý ãúàòõýïýì è 26-ì ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì êúèùòà Óíàôý ¹ 37-ÏÏ-ð çýðàãúýçýùIàì. Çýðàóáçûõó àì òå òó, àáûõýì ùõüýõóýó ñîì ìåëóàí 38,7-ðý õóàóòIûïùàù. Èóæüðåé èëúýñèòIûð êúàïùòýìý, ÿ ìàçý õüýêúûì õóýäèòIêIý õýõúóàù. Íîáý ôåëüäøåðûì ñîì 8500-ðý, äýIýïûêúóýãúó ïñûíùIýì è ìåäñåñòðàì 7380-ðý, à IýíàòIýì è äîõóòûðûì ñîì 15480-ðý êúåëýæü. Ìû ãúýìè ôåäåðàëüíý áþäæåòûì ùûù ñóáñèäèåó ñîì ìåëóàí 45,2-ðý à Ióýõóì õóõàõûíóù. Çýõûõüýì ùàãúýáåëäæûëàù «ÃúýòIûëúûãúý ôîíä»-ì êúûõýêIûó ìûëúêóêIý çûäýIýïûêúóíóõýìðý íýãúàáý äóíåéì è êúýõúóêúàùIýì è çýðàí çýêIà óíàãúóýõýì çýðûçûùIàãúýêúóýíó ùIûêIýìðý. ÍýãúóýùI Ióýõóãúóýõýìè ùûõýïëúà çýIóùIýì õýòàù ÊúÁÐ-ì è Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùIûì è êúóý äçý Óÿíàåâ Êàçûì, ìèíèñòðõýð, êúàëý, ðàéîí àäìèíèñòðàöýõýì ÿ Iýòàùõüýõýð, êúýðàë êîìèòåòõýì ÿ óíàôýùIõýð, èðàãúýáëýãúà êúóëûêúóùIýõýð. ÕÜÝÆÛÊÚÀÐÝ Àëèê.

Êúýðàë êúóëûêúóùIàïIýõýì

ÓâûïIý õúàðçûíý êúûõóàãúýôàùý

Ãúàòõýïýì è 1-ì Ìîñêâà êúàëýì ùåêIóýêIàù Óðûñåéì è Ôåäåðàëüíý àíòèìîíîïîëüíý êúóëûêúóùIàïIýì íýãúàáý çýôIèãúýêIàõýð ùûçýõàëúõüýæà çýIóùIý çûóáãúóà. ÀÁÛ ÕÝÒÀÙ ÔÀÑ-ì è ùIûíàëúý êúóäàìýõýì ÿ óíàôýùIõýð, à IóýõóùIàïIýì è àïïàðàò íýõúûùõüýì è ëýæüàêIóýõýð, ÓÔ-ì è Êúýðàë Äóìýì, Êúýçûáæ ïàëàòýì, ïðîêóðàòóðýì, ÌÂÄ-ì, æûëàãúóý, õüýðû÷ýòûùIý îðãàíèçàöýõýì ÿ ëIûêIóýõýð. Óðûñåéì è Ôåäåðàëüíý àíòèìîíîïîëüíý IýíàòIýì è óíàôýùI Àðòåìüåâ Èãîðü êúûçýðûõèãúýùàìêIý, õàáçýõúóìý îðãàíõýìðý ïðîêóðàòóðýì è IóýõóùIàïIýìðý ïûùIýíûãúý áûäý çýðûõóàIýì è ôIûãúýêIý, åõúóëIýíûãúý õúàðçûíýõýð çûIýðàãúýõüàù. Àáû êúèãúýëúýãúóàù õüýðõóýðûãúýð çàõóàãú õýëúó êúûçýðûçýðàãúýïýù ùIûêIýìðý Iýìàëõýìðý óáçûõóíûì àïõóýäý çýäýëýæüýíûãúýð äÿïýêIè ñýáýï çýðûõóýõúóíóð. ÔÀÑ-ì è Iýòàùõüýì çýðûæèIàìêIý, àíòèìîíîïîëüíý îðãàíõýð ÿ ïùýðûëúõýì õóýæûäæýðù. Àáû è ùûõüýòù õàáçýì åáàêúóýõýì ÿõóýãúýçàóý Ióýõóó êúàIýòûì 2008 ãúýì åëúûòàóý õóýäý 1,7-êIý çýðûõýõúóàð èêIè 11500-ì çýðûíýñàð (2008 ãúýì 6541-ðý). Êúóàíøýõýì ñîì ìåëàðäè 6-ì ùIèãúóêIý åòõüýêúóàù. Àðòåìüåâ Èãîðü êúûçýðûõèãúýùàìêIý, ÿ êúàëýíûð êîìïàíèåõýð çýïêúðûãúýõóíûðêúûì, àòIý æûëàãúóýìðý êúýðàëûìðý ÿ äåæ êúûùåìûçýãú èðàìûãúýëýæüûíûðù. - Õàáçýð ôåéäý ïûëúó êúûçýðàãúýñýáýï è ëúýíûêúóýêIý Óðûñåéì è ÔÀÑ-ì íîáý äóíåé ïñîì 19-íý óâûïIýð ùèIûãúù, õüýðõóýðûãúýìêIý Åâðîïåé êîìèññýìðý Ôðàíäæûì è àíòèìîíîïîëüíý IóýõóùIàïIýõýìðý õóýäýó, Åâðîïýì õüýðõóýðûãúýìêIý ùûíýõúûôI IýíàòIýó äûêúàëúûòàù, - êúèãúýëúýãúóàù àáû. ÔÀÑ-ì è Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð óïðàâëåíýì è óíàôýùI Ïùûíøý Êúàçáý÷ Ìîñêâà õúûáàðûôI êúûçäðèõàù: Óðûñåéì è àïõóýäý IóýõóùIàïIý 82-ì ÿ äåæ ðåñïóáëèêýì è ùIûíàëúý êúóäàìýì 13-íý óâûïIýð ùèóáûäàù. ÓÝÐÊÚÓÀÑÝ Êàðèíý.

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ Û Ä À

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 5

ÑóðýòõýðÌÀÌÈÉ Ðóñëàí òðèõàù. Ãóâýæûêúóý Õüýáàñ è ñàáèèãúóýðè è ùIàëýãúóýðè Õýêó çàóýøõóýì è çýìàíûì õèóáûäàù. Êëàññèùûð êúèóõàóý è íûáæüûð èëúýñèïùI õúóóý àðàò Ãåðìàíèåð äè êúýðàëûì êúûùûòåóàì. À ãúý äûäýì àáû è àäý Êúýäýãúàçý Äçý Ïëúûæüûì èðàäæàù, åçû ùIàëý öIûêIóð ùIûòIõýì ÿ ãúóñýó Ãóìêúàëý (Ãåîðãèåâñê) êúûùûõóòàù. ßïý ãóãúóåõüðè õüýçàáðè àáäåæûì ùèãúýóíýõóàù. À Ióýõóð çàóýì êIóà ÿ àäýõýì çýðàõóýùõüýïýíóð êúûãóðûIóýðòè, àð íýõúûæüõýì ÿïåóýó ëýæüàù.

Óðûñåéì è Æóðíàëèñòõýì ÿ ñîþçûì è Ôåäåðàòèâíý ñîâåòûì è çè ÷ýçó çýIóùIý Ìîñêâà ùåêIóýêIàù. Àáû õýòàù Ñîâåòûì è ÷ëåí, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è Æóðíàëèñòõýì ÿ ñîþçûì è òõüýìàäý Ìýçûõüý Áîðèñ. Äè êîððåñïîíäåíòûì àáû çûõóèãúýçàù çýIóùIýð çûòåóõóàóý ùûòà Ióýõóãúóý íýõúûùõüýõýì òðèãúýïñýëúûõüûíó. - ÔÅÄÅÐÀÒÈÂÍÝ ñîâåò õúóæûð ñúåçä çýõóàêóõýì êúýðàëûì è æóðíàëèñò çýãóõüýíûãúýì è Ióýõóõýð çýôIýçûõ îðãàí íýõúûùõüýðù, àáû êúûõýêIûóè èëúýñ êúýñ çý-òIýó çýõîõüý çýôIýãúýêIà õúóàõýð çýõàëúõüýæûí, ëýæüûïõúýõýð, ãó íýõú çûëúûòàïõúýõýð ÿãúýáåëäæûëûí, íîáýðåé óðûñåé æóðíàëèñòèêýð çûIóóý ãóãúóåõüõýð êúûçýðûçýðàíýêIûíó ùIûêIýõýð ÿóáçûõóí ïàïùIý. Çýõóýñûð êúûùûçýIóèõûì, çýãóõüýíûãúýì è òõüýìàäý Áîãäàíîâ Âñåâîëîä æèIàù áëýêIà èëúýñûð ãóãúóó çýðûùûòàð, ÿóáçûõóà Ióýõóõýì ÿùûù çûáæàíý çýðàõóýìûãúýçýùIàð. Àáûõýì ÿùûùù, ïñàëúýì ïàïùIý, õàáçý õúóàóý, èëúýñ êúýñ Äûãúýìûñ ùðàãúýêIóýêI ôåñòèâàëûð çýðûçýõàìûøýôàð. Àïõóýäýó ùûòìè, íýãúàáý çýõàóáëàù æóðíàëèñòèêýì ïàïùIý ìûõüýíýøõóý çèIý ïñàëúýìàêú. «Äçûõü çýõóýùIûíûì è ïùàëúý» - àðàù àáû çýðåäæýð. Ïñîìè çýðàùIýùè, æûëàãúóýì õúûáàðåãúàùIý IýíàòIýì õóèIý ïùIýð, äçûõüûð åõóýõàù. Àð ïñîì ÿïýó êúûõýêIàù àáû èãúóýòà õóèòûíûãúýð òýìýìó êúûçýðûõóýìûãúýñýáýïàì. ÖIûõóì è ïñýóêIýìêIý æýóàï çûõüó ùûòà æóðíàëèñòèêýì à êúàëýíõýð IýùIûá èùIàù. Íýõúàïýì æóðíàëèñòèêýì è ãóïýð öIûõóáýì õóýãúýçàóý ùûòàìý, íîáý èãúýëúàïIýð íýãúóýùI Ióýõóõýðù - öIûõó, ãóï ùõüýõóýõýì ÿ ñýáýï çûõýëúõýð ÿïý èðåãúýù. Àðàù ùIýäæûêIàêIóýõýì, òåëåâèçîðåïëúõýì, ðàäèîì åäàIóýõýì íîáý çýäæýìðý ÿëúàãúóìðý, çýõàõûð ÿ ôIýù ùIýìûõúóæûð. ÕúûáàðåãúàùIý IýíàòIýõýì æàIýìðý öIûõóõýì ãúàùIýì ùàëúàãúóìðý çýòåõóýðêúûì. Èäæû êúàëýíó êúýóâûð àðàù - öIûõóõýì ÿ äçûõüûð êúýëýæüûæûí õóåéù: àáûõýì çûùàãúýãúóïùý õúóíóêúûì âëàñòûìðý öIûõóáýìðý çýïûùIýíûì, íýãúóýùIó æûïIýìý, êúýðàë êúóëûêúóùIýõýì êúàùòý óíàôýõýð áýì ÿãóðûãúýIóýíûì, áýì ÿ Ióýõó åïëúûêIýð âëàñòûì äåæ íýõüýñûæûíûì íýõú êúàëýí ëúàïIý çýðûùûìûIýð. Ñîöèàëüíý IóýõóõýìêIý æýóàï çûõü æóðíàëèñòèêýð ïèàð æûõóàIýìêIý çýõúóýêIà õúóìý, ãàçåòõýð, æóðíàëèñò IýùIàãúýð êIóýäûæûíêIý øûíàãúóý êúûêúóîêI. Äçûõü çýõóýùIûíûì õóý-

12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012

Æóðíàëèñòõýì ÿÿ ëýæüûãúýõýð ëýæüûãúýõýð ÿóáçûõó ÿóáçûõó

íûêúóýù æûëàãúóýð, êúýðàë óíàôýùIõýð. Àáû ìåäèéíý ðûíîêûì äåæêIý ìûõüýíýøõóý èIýù. ÈêIè à Ióýõóì èäæûïñòó òîëàæüý Óðûñåéì è Æóðíàëèñòõýì ÿ çýãóõüýíûãúýð. Êúýáãúýëúàãúóýìý, öIûõóáý õúûáàðåãúàùIý Iýìàëõýì çåãúýóæüûíûìêIý Ôîíä êúûçýIóàõàùè, àáû õýòó èíôîðìàöèîííý àãåíòñòâý êúûçýðàãúýïýùûí ÿ ãóãúýù. Àð ÿäýëýæüýíóù ðàéîí, êúàëý ãàçåòõýì, ùIûïIýõýì ùûIý òåëåâèäåíýõýì. Ïñàëúýì ùõüýêIý, ðåêëàìýêIý àõúøý êúàëýæüûíûìêIý çàùIèãúýêúóýíóù. Àáû êúûäýêIóýó, Áîãäàíîâûì êúûõèãúýùàù æóðíàëèñòõýì ÿ IýùIàãúýì, ùIýíûãúýì õýãúýõúóýíûì, çàãúýïñýõóíûì åõüýëIà Ióýõóãúóý çûáæàíýì çýãóõüýíûãúýì çýðûùåãóïñûñûì. Ïñîì ÿïýðàóý, äûçûõûõüà èëúýñûì æóðíàëèñòõýì ÿ Óðûñåéïñî ôåñòèâàëü èðàãúýêIóýêIûíóù. Àð ùûçýõýòûíó ùIûïIýð ÿóáçûõó. ÇýêIý ôåñòèâàëûð èðåãúýáëàãúý Àíòàëèå êúàëýì (Òûðêó), Àáõúàçûì, Êàâêàç Ìèíåðàëüíý Ïñûõýì. ÙIûïIýð êúûõàõûíóù æóðíàëèñòõýì ÿ òûíøûïIý çýðûõúóíûì, àõúøýó òåêIóýäýíóì, íýãúóýùI Ióýõóõýìè ÿòåùIûõüàóý. ÍýãúóýùI çû ãúóýãóàíý ãúýùIýãúóýíè êúàïýùûëúù «Æóðíàëèñò çûãúýïñýõóãúóý» çûôIàùàì õýòûíóõýì. Ìîñêâà ùåæüýó Íîâãîðîä Èùõúýðý íýñ êõúóõüêIý ùûêIóýêIý, ùIûïIý äàõýõýì çûùàïëúûõüûíóù, çäåæüà êúàëýì òõüýìàõóýêIý ùûõüýùIýíóùè, ÿ íýãóè çðàãúýóæüûíóù, çýIóùIý ãúýùIýãúóýí êóýäè èðàãúýêIóýêIûíóù. Æóðíàëèñò çýãóõüýíûãúýì èëúýñûùIýì èëýæüûíóõýì íýõú çûóáãúóàóý êúûòåóâûIàù ñîþçûì è ñåêðåòàðü Êîïåéêý Àëåêñàíäð. Ïñîì ÿïýó òåïñýëúûõüàù Óðûñåé æóðíàëèñò îðãàíèçàöýì, àáû õûõüý ñîþçõýì ÿ çýïûùIýíûãúýì, çýäýëýæüýíûãúýì òåóõóà Ióýõóõýì. Àáû åõüýëIà ÿïý ëúýáàêúóýó æûïIý õúóíóù ñîþçõýì ÿ óíàôýùIõýð ôåäåðàëüíý îêðóã çûõèóáûäý åëúûòàóý çýõóýøýñûí çýðûùIàäçàð. ßïý àïõóýäý çýIóùIýõýð Öåíòðàëüíý, Èùõúýðý-ÊúóõüýïIý ôåäåðàëüíý îêðóãõýì ùåêIóýêIàòè, õýòà ïñîìè àïõóýäý çýõóýñõýð õóàáæüó ùõüýïýó êúàëúûòàù. Ñûòó æûïIýìý ïñàëúýìàêúûð òåóõóàóý ùûòàù ñîþç-

Øóì è ãúàùIý ãúóýãóàíý

1957 ãúýì Iýòàóý ÿãúýëúàïIýðò ïùIýøõóý êúûòõóàùIàù. ÄûêúàÊúýáýðäåéð Óðûñåéì çýðûãóõüýðý ìûóòIûïùûæó òõüýìàõóýì ùIèèëúýñ 400 çýðûðèêúóð. Êúýðàëûì ãúóêIý äûùàãúýIàù. Àóý ïñîì õóýè ùIûïIý çýìûëIýóæüûãúóýõ ý ì ìûäýó ãóêúèíý ñùûõúóàð à ìàõóýêúèêIðè õüýùIý êóýä êúûòõóýêIóàò. õýì Êèåâ ùåêIóýêIà Ñîþçïñî øûÀáûõýì ÿùûùó êúýðýãúýøäýñõýì ãúàæýøõóýðù. êúàòõóåáëýãúàò òIýóíåéðý Ñîâåò Ñûòåãóøõóýðè, àäûãý ôàùýð çýÑîþçûì è ËIûõúóæü, Õýêó çàóýø- ðûñùûãúûó ñè øûìêIý àáû ñûõûõóýì è çýìàíûì Óêðàèíýì è ïàðòè- õüàù. Åïëúõýì ÿôIýòåëúûäæýó, ÌÀÇÝÌ ùIèãúóêIý ùIûòIûì ùû- çàí çýãóõüýíûãúýì è êîìàíäóþùýó ïñîìè ñàêúûòåæðè, õüýùIý ëúàïIýIàóý, êúóàæýì êúèãúýçýæðè øêî- ùûòà ãåíåðàë-ìàéîð, Óêðàèíýì õýð çûòåò òðèáóíýì è ïàùõüýì ëûì ùIýòIûñõüýæàù. ÅïëIàíý êëàñ- öIûõóõýð ñîöèàëüíý è ëúýíûêúóý- ñûêúèëúàäýù, ñè êúàìýð êúèñõù, ñûð êúèóõàóý íýìûöý-ôàøèñò çý- êIý õúóìýíûìêIý è ìèíèñòð, ÑÑÑÐ-ì àð ëúàãýó ñIýòðè, õàêIóýì çðåçãúýðûïõúóàêIóýõýð Êúýðýãúýø êúûäû- è Ñîâåò Íýõúûùõüýì è äåïóòàò Ôå- òIàù. À Ióýõóãúóýì èãúýãóøõóà Ñïèõüàù. Àáäåæûì Õüýáàñ è åäæý- äîðîâ Àëåêñàíäð. Êúóàæýì ùûçý- âàê Àëåêñàíäð è ïùàìïIýìðý è íûãúýð ùûçýïûóàù. õýò êîëõîçûì è òõüýìàäý, ÑÑÑÐ-ì áãúýìðý òõûïõúýùIûïõúýõýð õýëúó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è ùIûíà- è Ñîâåò Íýõúûùõüýì è äåïóòàò ùûãú óêðàèí äæàíýð çûùèõðè ëúýì íýìûöýõýð èðàõóæà íýóæüè, ØêIàõúóý Õüýìèä, õîçÿéñòâýì è àáäåæ êúûùûçèòàù, ñîì ìèí Õüýáàñ ãúàùIý òûíø èIàêúûì. Êîë- ïàðòêîìûì è ñåêðåòàðü Øàë Áà- ùIûãúóó. õ îçûì ìýêúóìýø òåõíèêý áãúýäý- òûð, êúóàæý Ñîâåòûì è óíàôýùI ËIûõúóæüûì õóýòøà øûì è ëúûæòýêúûì, êúóàæýì öIûõóõúó Óýðûø ÒIýõüèð ñûìý, íýãúóýùIõý- ïùIýì àáû çûäèIýòó ùIèäçàù. Àð áàëèãú äýñûæòýêúûì. Àäðåéõýìè ìè æûëýì è ïñýóêIýì, è IóýõóùIà- èðàòàò Óêðàèíýì Iýù ãúýõúóíûìêIý õóýäýó, èëúýñ ïùûêIóòI ôIýêIà ôýì õüýùIýð õàãúýãúóàçýðòè, Ãóâý- è èíñòèòóòûì è øû çàâîäó Êèåâ ïýìûõúó íûáæüûùIýð àáûõýì ÿ ïIýì æûêúóýð çè íýõúûæü øû ôåðìý- ìûæûæüýó ùûIýì. Øûõúóýõýð õóàèóâýí õóåéò. Àð æýìêIý âàù, ìè èðàãúýïëúàù. Ôåäîðîâûì Õüý- áæüó ùûãóôIûêIàò àáû, Âàçåëòè áåëêIý òIàù, ôIàíýêIý ïùIàù, áàñ è øûõýð õóàáæüó èãó èðèõüàò, õàêIóàïùIýó çàâîäûì ÿùòàù. À çýãúóáæýêIý õàù, àáðýìûâýêIý Ióàù. ïñîì õóýìûäýó åõúóýïñàò çû õà- ìàíûì øû çýìûëIýóæüûãúóýó Àïõóýäýóðý Ãóâýæûêúóýð ê îëõîç êIóýì. Àð õüýùIýì òûãúý õóàùIàù, ïëIûùIûì íýñ ÿIýò, àóý àáûõýì ëýæüûãúýì è êóðûêóïñýì õýøà àóý äàóýò çýðèøýíóð? Àäûãýì àäûãýø ÿõýòòýêúûì. Èëúýñ çûáæàõúóàù. Èëúýñ 15 èðèêúóà êúóäåéò æèIàð èãúýïýæ õàáçýòè, Ôåäîðî- íý äýêIûæàóý 1962 ãúýì ÑÑÑÐ-ì øûõúóýó ùàãúýóâàì. ÍýãúóýùI âûð êIóýæà íýóæü, òûãúýð çåéì Ìýêúóìýø õîçÿéñòâýìêIý è ìèíèõýêIûïIý èIýòýêúûì - è àíý ÔàòIèìýò Iýðàãúýõüýæûíó ìóðàä ÿùIàù. ñòåðñòâýì êúûäèãúýêIûó ùûòà «Êîè çàêúóý óíàãúóýøõóýð õóýïIûíóòý- Ïàðòêîìûì è ñåêðåòàðü Øàë íåâîäñòâî» æóðíàëûì è åùàíý íîêúûì. È øûïõúó íýõúûæü Ñýêèíý- Áàòûð, äè ðåñïóáëèêýì ìýêúóìýø ìåðûì ìûïõóýäýó èòõàò: «Êúýáýðòè è àíýì è ãúóñýó ãóáãúóýì èòò. õîçÿéñòâýìêIý è ìèíèñòðûì è êúóý- äåé-Áàëúêúýðûì Êèåâ øû çàâîÙIàëýõýì (çýøèù õúóðò) ÿ íýõúû- äçý Ïîïîâ Íèêîëàé, ñý àäûãý ôàùý äûì èðèòà õàêIóýì àäûãýø õüýëýæüûð Õüýáàñò. Àïõóýäýóðý çàóýð òùûãúûó Âàçåëò õàêIóýð ìàôIýãó- ìýòó ïùIû áæûãúýõýð êúûòåïùIûèóõðè, ÿ àäýðè êúàõóýêIóýæàù. Àóý êIý Êèåâ òøàù, - èãó êúåãúýêIûæ êIàù. Àõýð æûäæýðó ÿùýõó äè êúýøûð ôIûùýó çûëúýãúóà ùIàëýùIýð Õüýáàñ. - Àáû äý êúûùûòIóùIàù ðàëìè íýãúóýùI ùIûïIýõýìè ÿ øû ïñýóùõüý ãóáçûãúýð ãúý õúóíûì åçû Ôåäîðîâûð, Óêðàèíýì ìýêúó- çàâîäõýì, à ïñýóùõüýð ôIûóý çûêúûïûêIàêúûì, è àäýð à ôåðìýì ìýø õîçÿéñòâýìêIý è ìèíèñòð, Ëý- ëúàãúó íýãúóýùI êóýäûì». è óíàôýùIó ÿãúýêIóà ïýòìè. æüûãúýì è ËIûõúóæü Ñïèâàê ÀëåêÅø çûìûùIý Ãóâýæûêúóýì è Çýàäýçýêúóýð çýäýëàæüýóðý, Õüý- ñàíäð, íýãúóýùI öIûõó öIýðûIóý åõúóëIýíûãúýõýì õýõúóý çýïûòò. áàñ äçýì èðàäæàù, à çýìàíûì çý- êóýä. Õóàáæüó äûêúàãúýõüýùIàù, Æýù-ìàõóý èìûIýó øýùIàóý ëàæüý ðûõàáçýòè, èëúýñèïëIêIý êúóëûêúó èùIàù. 1955 ãúýì Ãóâýæûêúóýì óíýì êúèãúýçýæàù, ôIûùIýðý ùûòõúóðý èIýó. Ìûãóâýó àð èðèäæàù êúóàæýì ×àïàåâûì è öIýêIý ùûçýõýò êîëõîçûì è ïàðò îðãàíèçàöýì è ñåêðåòàðü Óýðûø ÒIýõüèð. - Óè àäý Êúýäýãúàçý ãóðý ïñýêIý õüýëýëó Ióýõóì áãúýäýòó ìû ôåðìýð èäæûðè êúýñ çýðèõüàù, çàóýì õèõà ôýáæüõýì ÿ çýðàíêIý è óçûíøàãúýð çýðûìûùIàãúóýæûì êúûõýêIûó, è ëýæüûãúýð êúèìûãúàíýó õúóíóêúûì. Àáû è ïIýêIý óäãúàêIóýìý, äàóý óåïëúðý? - êúåóïùIàù ÒIýõüèð àáû. Êúýðàë óíàôýìðý íýõúûæü è æûIýìðý òåòó åñà ùIàëýì «õüýóý» êúûõèãúýêIàêúûì èêIè ïñûíùIý äûäýó Ãóâýæûêúóý Õüýáàñ åõúóëIýíûãúý õýð çûIýðèãúýõüýó è ùIàëýãúóýì. ùIèäçàù.

ÄèôI äîãúýëúàïIý

øûõúóýì ìû ãúàùIýì êóýä ùûõóçýôIýêIàù. Àáû ïùûõüýùõüý åäæàïIýð êúèóõûæðè, èóæüêIý Iýù ä îõóòûðó ùIýíûãúý íýõúûùõüè çðèãúýãúóýòàù. À çû IýíàòIýì Ãóâýæûêúóýð èëúýñ ùýùIðý òõóì íýñêIý çûðè çûòðèìûãúàêIóýó ïýðûòàù. ÑÑÑÐ-ì è ÂÄÍÕ-ì ùýíåéðý ÿãúýêIóàù, àáû è äûùý, äûæüûí, æýù ìåäàëõýðè êúûõóàãúýôýùàù, äèïëîìõýìðý àõúøý ñàóãúýòõýìðý ùIûãúóó. ÊúèùûíýìûùIàóý, öIûõó ùýäæàùýì êúýðàëûì è Ïðàâèòåëüñ ò â ý ì è ä à ì û ã ú ýõ ý ð , ì å ä à ë ü çýìûëIýóæüûãúóýó òõó êúðàòàù. 1980 ãúýì åêIóýêIà Ñîþçïñî çýõüýç ýõóýì ùûòåêIóýðè, àáû è äèïëîìðè çûIýðèãúý õüàù. Êúýðýãúýøûì çèóçýùI çýïûòò. Àáû óõóýíûãúýøõóýõýð ùðàãúýêIóýêIûðò. ÊúóàæàïùýìêIý Áàëúêú Ióôýð ïIûãúûó çû êèëîìåòð õóýäèçêIý óäýêIóåéìý, áàáûù ùàãúýõúóíó ïñýóàëúýøõóý ùûçýòðàãúýóâàò. Àð òýìýìó çåçûõüýí, çûõóåé õóýçûãúýçýí öIûõó ãóìûçàãúý õóåéò. - Õüýáàñ Iýùûì óàçýðûõýòàð êóýäêúý? - êúåóïùIàù çýãóýðûì àáû êîëõîçûì è òõüýìàäý, Ëýæüûãúýì è ËIûõúóæü Iýáóáý÷ûð Íýæìóäèí. - Ñý àð çýè ñóæýãúóíóêúûì, èðèòûæàù æýóàï Ãóâýæûêúóýì. Àð ñè ãúàùIýì ùûù õúóàù. - Ïñîðè êúûçãóðîIóý, àð õúàðçûíýù, - ïèùàù Íàæìóäèí. - Àóý íýãúóýùI çû Ióýõóè ùûIýù ìûõüýíýøõóý åòòó. Äè õüýòûð êúýëúàãúóè, àáû òõóýêIóý. Çè ãóãúó ñùIûð áàáûù êîìïëåêñûðù. Õüýáàñ òIýêIóè çðèëúýôûõüàù,

õýð òýìýìó ëýæüýíûìêIý ëúýïîùõüýïî õúóõýì, àõýð êúûçýíýêIûíûìêIý çûõóåéçûõóýíûêúóýõýì. Ìûïõóýäý çýIóùIý Êàâêàç ùIûíàëúýìè ìýëûæüûõüûì ùåêIóýêIûíóùè, äýðè àáû çûõóäîãúýõüýçûð. Äý äèIýù àáû õýòûíóõýì ÿ ïàùõüý èòëúõüýí. Äè ãóãúýìêIý, ùõüýïý õúóí õóåéù ñîþçûì è ñåêðåòàðõýð ùIûïIý îðãàíèçàöýõýì ùIýõùIýõûóðý êIóýí çýðûùIàäçýæûð. Àïõóýäý ùûõàáçýò ÑÑÑÐ-ì è Æóðíàëèñòõýì ÿ ñîþçûì. Ñåêðåòàðõýð êIóýðò, ÿ ëýæüýêIýì ùûãúóàçý çàùIûðò, ÿäýIýïûêúóðò. Ïýæûì óõóåéìý, ùIûïIý ñîþçõýð çûõóåéð êúýïùûòàêIóýêúûì - äýIýïûêúóýãúóù. Óðûñåéì è Æóðíàëèñòõýì ÿ çýãóõüýíûãúýì è ïëàíõýì õýòù æóðíàëèñòèêýì è ïàùõüý êúèò êúàëýí ìûòûíøõýì ÿòåóõóà êîíôåðåíöõýð, ñåìèíàðõýð åãúýêIóýêIûíðè. Ïñîì õóýìûäýó ùõüýïý õúóíó êúûòùîõúó öIûõóì è õóèòûíûãúýìðý ãðàæäàíñêý îáùåñòâý êúûçýãúýïýùûíûìêIý Ñîâåòûì, ÓÔ-ì è Ïðåçèäåíòûì è äýIýïûêúóýãúó, Æóðíàëèñòõýì ÿ çýãóõüýíûãúýì è ñåêðåòàðü Ôåäîòîâ Ìèõàèë çè óíàôýùIûì, îêðóãõýì æóðíàëèñòõýì ÿ õóèòûíûãúýì òåóõóàóý ùðèãúýêIóýêIûíó ñåìèíàðõýð. Ôåäîòîâûì è êúóëûêúóð æóðíàëèñòèêýì, öIûõóáý õúûáàðåãúàùIý IýíàòIýõýì ÿãúóýò êúýðàë ãóëúûòýð, äýIýïûêúóíûãúýð íýõúûáý õúóíûìêIý êúûõóýñýáýïûíó äûùîãóãú. Êúýáãúýëúàãúóýìý, êúýðàëûì è óíàôýùIûì è ïàùõüý èðàëúõüàêIýù èêIýùIûïIýêIý çýôIýãúýêIûïõúýó êúàëúûòý Ióýõóãúóý çûáæàíý. Æóðíàëèñòõýì ÿ çýãóõüýíûãúýì ñûò ùûãúóè è íýIý òåòù ùIûíàëúýõýì êúûùûäýêI ãàçåòõýì, ùûëàæüý òåëåâèäåíýõýì, ðàäèîõýì. Ñûòó æûïIýìý, öåíòðàëüíý æûõóàIýó ùûòà ãàçåòõýð ìû ëúýõúýíýì ùûIýæêúûì, êúýðàëûì êúûùûõúó-êúûùûùIýõýì íýõúûáýó òåòõûõüðè, ùIýäæûêIàêIóýõýì íýõú ÿïýãúóíýãúóðè ðåñïóáëèêýõýì, îáëàñòõýì, àáûõýì õûõüý ðàéîíõýì êúûùûäýêI ãàçåòõýðàù, çýðûùûòó àáûõýì ÿ òèðàæûð íýõú öIûêIó õúóàìè, àáûõýì ÿ áæûãúýð êóýä äûäýêIý íýõúûáýù öIûõóõýì ÿëúýìûIýñ, Ìîñêâà ùûòðàäçý ãàçåòõýì íýõúðý. ÇýIóùIýì õýòõýð ÿôIýãúýùIý-

èãúàùIýì çûáãúýäýò Iýù ãúýõúóíûð èãó çýðûïûìûêIðè æèIàù, àóý ïùIý çûõóèùI êîëõîç òõüýìàäýð õóýãúýùIýõúóàêúûì. Ìû IóýõóùIýì õóåäæýí, çûùûãúýãúóýçýí õóåéò. Àóý ëýæüûãúýì ïàñýó åñàì àáûè Iýìàë, áãúýäûõüýêIý êúûõóèãúóýòàù. Êîìïëåêñûì è ëýæüûãúýð òýìýìó çýòðèóõóýðè, êîëõîçûì ôåéäýøõóý êúûõóèõüó ùIèäçàù. Õîçÿéñòâýì ëûìêIý ïëàíó òåëúûð áàáûùûëûìêIý ùIèãúóó èãúýçýùIýôûðò. - Êúûùûõúó ùûIàù, - èãó êúåãúýêIûæ Ãóâýæûêúóýì, - çû ìàõóýì êúðèóáûäýó Íàëøûê ëû êîìáèíàòûì õüýëúýçåøý ìàøèíý 25-êIý áàáûùó òîíí 60 ùåäãúýøà. - Àïõóýäèç äàóý ôõóçåõóýðýò? æûñIýó ñûùåóïùIûì, æýóàï êúûçèòûæàù: - Äè êîìïëåêñûì çýóý áàáûù ìèí 600 ùûòåòà êúýõúóàù. Àõýð õýêIóýäûêI ùIàãúóý ùûìûIýó òõóýIûãúò. Ïñîðè äý êúðåäãúýøûæûðò, êúýäãúýõúóð ò. Äè öIûõóõýðè ïñýåìûáëýæò. Çû æýùûì ìèíèïùI êúûùðåäãúýø êúýõúóðò. À IýíàòIýì öIûõó 15 ïýðûòò. Ïñîðè çýõýò ó öIûõó õûùIûì äûíýñûðò. ÈêúóêIý ãóìûçàãúýò çâåíîâîä íýõúûùõüý Àëáîò Òàìàðý, çâåíîâîä Òàíý ÔàòIèìýò, Iýù äîõóòûð Âýðîêúóý Iýóåñ, äæýäûõúóýõýó Iýõúóýáý÷õý Æåíýðý Ðèììýðý, íýãúóýùIõýðè. Êîëõîçûì è çîîòåõíèê íýõúûùõüý Öàãúý Õüýóòèé õóàáæüó çûêúûòùIèãúàêúóýðò. Ìû òõûãúýì êúûùûçãúýëúýãúóàêúûì Ãóâýæûêúóý Õüýáàñ íýãúóýùI IýíàòIýõýìè åõúóëIýíûãúý èIýó çýðûïýðûòàð. Àð ùûòàù ãúýø ôåðìýì è óíàôýùIó, Iýáãúý çûãúýõúóõýì ÿ íýõúûæüó. È êúàðóì êúûïýêIóà åõúóëIýíûãúýõýðè ïùIýíøý ÿùIàêúûì. Èäæû ìû öIûõó ùýäæàùýì è íûáæüûð 80 èðîêúó. Àáû ùûùó èëúýñ 50-ð êúóàæý Ióýõóõýì ùõüýóçûõü õóèùIàù. ÇýðûæûòIàùè, è ãóàùIýì êúûïýêIóýó Ãóâýæûêúóýì êúûõóàãúýôýùàù êúýðàëûì è äàìûãúýðý ùIûõü òõûëúó êóýä. Øû õýïëúûõüàðý àâòîìàøèíý ïñûíùIýðý òûãúý õóàùIàù. Ðåñïóáëèêýìè, ðàéîíìè, êúóàæýìè ÿ ÙIûõü ïõúýáãúóõýð àáû è ñóðýòûì çýïûìûóóý èãúýáæüûôIàù. Êúýðýãúýøäýñ íýõúûæüûôIõýì ÿùûù Ãóâýæûêúóý Õüýáàñ ùIýáëý õúóýïñýãúóè èIýù. Èïõúó Ëþäìèëý, è êúóýõýó ÌóIýåä, Ìóõüýìýä, Àðñåí, Ðóñëàí, Õüýñýí ñûìý óíàãúóý ùõüýõóý õúóæàù. È áûíõýìðý àáûõýì êúàëúõóæàõýìðý çýõýòó àáû êúûòåïùIûêIàð 31-ðý ìýõúó. Àð íàñûïûøõóýùè, èëúýñ 80 óçýðûõúóìêIý äûíîõúóýõúó Õüýáàñ. Èäæûðè óóçûíøýó óè áûíõýì êóýäðý Òõüýì óàùõüýùèãúýò! ÓÝÐÛØ Íóðõüýëèé, ÊúÁÐ-ì ùIûõü çèIý è æóðíàëèñò.

ãúóýíó åäýIóàù, êúàõóýùõüýïýí êóýäè êúûõàõàù ñîþçûì è ñåêðåòàðü, «Æóðíàëèñòèêà è ìåäèàðûíîê» æóðíàëûì è ðåäàêòîð íýõúûùõüý Êàñþòèí Âëàäèìèð ùIûíàëúý ïðåññýì çåãúýóæüûíûì òåóõóàóý èùIà äîêëàäûì. Àáû ïëåíóìûì õýòõýð ùèãúýãúóýçàù ùIûíàëúý ïðåññýì çåãúýóæüûíûì òåóõóàóý ùûIý ùIýíûãúý êúýõóòýíûãúýõýì èêIè êúûæèIàù àõýð ÿ ëýæüûãúýì êúûùàãúýñýáýïûíûìêIý äýIýïûêúóýãúó õóåé êúûêúóýêIìý, Æóðíàëèñò çýãóõüýíûãúýì è ñåêðåòàðõýð ÿ ãóàïýó çýðàäýIýïûêúóíóð. «Íýõú ïàñýó õúûáàð äûâãúàùIý çàêúóý - äý äûùõüýõûíêúûì», - æèIàù àáû. Óðûñåéì è Æóðíàëèñòõýì ÿ çýãóõüýíûãúýì è ëýæüûãúýð èóæü èëúýñõýì íýðûëúàãúóó çýðåôIàêIóýì è ãóãúó èùIàù ñîþçûì è ñåêðåòàðü Àæãèõèíý Íàäåæäý. «Áîãäàíîâ Â. Ë. Íüþ-Éîðê, Ëúýïêú Çýãóýòõýì ÿ Îðãàíèçàöýì, êúûçýðûùûïñýëúàì äè çýãóõüýíûãúýì è ïùIýð äóíåéì è æóðíàëèñò ñîîáùåñòâýì è ïàùõüý êúûùèIýòàù, - êúûõèãúýùàù àáû. - Õàìý êúýðàë ùûïñýó äè äàðýãúóõýì íýõúûôIó, íýõúûáýó äàäýëàæüý õúóàù. Ïñîì õóýìûäýó Ñêàíäèíàâèåì íûáæüýãúó êóýä ùûäãúóýòàù. ÍýãúóýùI êúýðàë îðãàíèçàöýõýð êúûõýòøýó Ióýõóãúóèùýì ùIèãúó çýðåäãúýêIóýêIàì êóýäûì äûõóèóùèÿù, äè îïûòðè êúàõóýùõüýïàù. Ïñàëúýì ïàïùIý, Êàñþòèí Âëàäèìèððý ñýðý äûùûIàò ìåäèéíý ðûíîêûì çåãúýóæüûíûì òåóõóàóý Íîðâåãèåì ùåêIóýêIà ñåìèíàðìè, äûìûãúýùIàãúóýó êúýíàêúûì àáû è ëýæüûãúýì âëàñòûì, áèçíåñûì, ïîëèòèêý ïàðòõýì ÿ ëIûêIóýõýð, õúûáàðåãúàùIý IýíàòIýõýì ÿ óíàôýùIõýð æûäæýðó çýðûõýòàð, ìûõüýíýøõóý çèIý Ióýõóì çýãúóñýó çýðûòåïñýëúûõüàð». Äîêëàäõýì ÿ óæüêIý Ôåäåðàòèâíý Ñîâåòûì õýòõýì ÿ Ióýõó åïëúûêIýð çýõóàIóýòàù, çý÷ýíäæýùàù. ÇýIóùIýð ùèóõûì, Æóðíàëèñò çýãóõüýíûãúýì è ñåêðåòàðü Ãóòèîíîâ Ïàâåë ÑÌÈ-ì è Óðûñåéïñî çýïåóýì ùûòåêIóàõýì ñàóãúýòõýð ÿðèòàù. Èëúýñ êúýñè õóýäýó, Êàçèõàíîâ Òàìåðëàí è öIýð çåçûõüý «ËIûãúýðý Iýçàãúðý» ñàóãúýòûð ÿòàù. Ìû ãúýì àð õóàãúýôýùàù Êàíåâ Ñåðãåé - «Íîâàÿ ãàçåòà»-ì êúûòðèãúýäçà æóðíàëèñò çýõýãúýêIûíûãúý òõûãúýõýì ïàïùIý. ÄÆÛËÀÕÚÑÒÝÍ ÒIóòIý.

Íàëøûê

Ìûáýëýðûãúûó óýñûð Ióàø Èóæüðåé ìàõóýõýì êúåñà óýñûð òõúóíûì, àð Ióøûíûì æýù-ìàõóý ÿìûIýó ïýðûòù Íàëøûê àäìèíèñòðàöýì è êîììóíàëüíý IóýõóùIàïIýì è òðàíñïîðòó 15. Àáûõýì ÿïý ùIûêIý çûõóåé õóàãúýçàù ÙîäæýíöIûêIóì, Ëåíèíûì, ÊIûùîêúóýì, Êóëèåâûì ÿ öIýõýð çåçûõüý óýðàì íýõú èíõýð. ÇÝÐÛÔÙIÝÙÈ, àáûõýì ñûò ùûãúóè òðàíñïîðòûð ùûIóâù, óýñ çûòõúó, Ióçûø ìàøèíýõýð òåïëúýêúóêIìý, çýáëýêIûïIý èìûIýó ùûçýòðèõüýíóù. Ãóëúûòýíøýó êúàíýðêúûì ùûõüýðûì è àäðåé óýðàìõýðè, êúàëýì êúåäçà æûëýõýðè. Àïõóýäýó êîììóíàëüíý IýíàòIýì è íýIý òåòù «Êàâêàç» ôåäåðàëüíý ãúóýãóìðý ôýáæü êúûùûõúóíêIý øûíàãúý çäýùûIý êóåé ãúóýãó çýõýêIûïIýõýìðý. Àáûõýì èäæûïñòó ïøàõúóýð ùûçýáãðàø ÊàìÀÇ ìàøèíýó 4-ì, ùIûð çýùIýùòõüàóý íýõó êúåêI õúóìè, ãúóýãóõýð øûíàãúóýíøýó ùûòûí ïàïùIý. Ìû Ióýõóì ðàéîí, æûëàãúóý àäìèíèñòðàöýõýðè õóýáýëýðûãúûðêúûì: åçûõýì ÿ êúàðóð ùûïýìûëúýùûì è äåæ àáûêIý æýóàï çûõü IýíàòIýõýì çûïàùIý. Äàóý ùûòìè, äè ðåñïóáëèêýì è ãúóýãóõýì àïõóýäý ëýæüûãúýõýð ùðàãúýêIóýêIûíóù óýñ êóóð òåëúûõó. ËÚÎÑÒÝÍ Ìóçý. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì è äåïóòàòõýìðý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì è Àïïàðàòûì è ëýæüàêIóýõýìðý ÊúÁÐ-ì è Ïàðëàìåíòûì è Àïïàðàòûì è IýùIàãúýëI íýõúûùõüýÊúàðäýí Ìàðèå Õüýìèäõúàí è ïõúóì õóîãóçàâý àáû è àíý Êúýãúýçýæ Íóðý Æàôàð è ïõúóð çýðûëIàì êúûõýêIûó.


¹39 (21.947)

ß ïùIýì õýõúóý çýïûòó åêIóýêIûíóù (ÊIýóõûð. ÏýùIýäçýð 1-íý íàï.). - Äåïóòàòûì è äåæêIý ñûò íýõú ìûõüýíýøõóý çèIýð, ùIûíàëúý çàêîíõýð ãúýõüýçûðûíûìðý õýõàêIóý ïûóõûêIàõýì ÿ Ióýõóõýð äýãúýêIûíûìðý çýïýïëúûòìý? - ÑûçýðåïëúûìêIý, à ëúýíûêúóèòIìè ÿïý èáãúýùûí ÿõýòêúûì, ÿ ìûõüýíýêIý òIóðè çýõóýäýù. Äý äè íýIýì ùIýäãúýòûí õóåéù æûëàãúóýì è ïñýóêIýð òýìýìó çýòåãúýóâýíûì ïûùIà Ióýõó ïñîðè. Ïýæù, Óðûñåé Ôåäåðàöýì è äýòõýíý ñóáúåêòìè çàêîíõýð êúûäýçûãúýêI è îðãàíûì õóýäýó, äè Ïàðëàìåíòûì èãúýçàùIý ëIûêIóý êúàëýíõýð íýõú èí õúóóýðý åêIóýêIûíóù, ñûòó æûïIýìý, ãúý êúýñ íýõúûáý õúóíóù êúýðàëûì è ùIûíàëúý ïñîìè çýõóýäýó ùûçåêIóý ôåäåðàëüíý çàêîíó êúàùòýð. Àáû çûðè ãúýùIýãúóýíó õýëúêúûì êúýðàëûì è ùIûïIý ïñîìè ÿõóýãúýçà õàáçýõýð çýãóýð çýòåìûóâýó õúóíóêúûì. - Óý ãúàùIýì ÿïý íýõú ùèáãúýùûð, ôIýùõúóíûãúý íýõúûùõüýó ïõýëúûð ñûò? - Ñý ñè äóíåé òåòûêIýìðý ñè ãóïñûñýêIýìðý õóàáæüó êúîçýãú Ñåíò-Ýêçþïåðè è «Ïðèíö öIûêIó» òõûãúý ãúóýçýäæýì õýò ïñàëúýõýð: «Óý çýãóýð Iýðûãúàñý ïùIàð èãúàùIýêIý êúûïùûãóãúûíóù». Àáû êúûäýêIóýó íýãúóýùI çû õüýëè ñõýëúù - Ióýõó ãóýð åçãúýæüàìý, àð íýãúýñàóý èêIè ôIûóý çýðûçýôIýçãúýêIûíûì ñûõóùIîêúó. ÔIýùõúóíûãúý æûõóýïIýì è ãóãúó ïùIûìý, øý÷ ëúýïêú êúûòåçìûõüýæó ñè ôIýù ìýõúó ãóàïàãúýì êúûòåêIóýí êúàðó çýðûùûìûIýð. - Óè óíàãúóýì, óè íûáæüýãúóõýì òõóòåïñýëúûõüûò. - Áåðû÷ýò áåñûí, èêúóêIý ñè ãóàïýó! Äè óíàãúóýð ëúýïêú çûáæàíýì êúàõýêIàõýð çýðûñ, õàáçý ïûóõûêIàõýð ùûçýòåóâà óíàãúóýøõóýù. Ñûò õóýäý ùõüýóñûãúóýì òåäìûùIûõüìè, äý íýõúûáýðý äûçýðûçýõóýñûíûì äûõóùIîêúó, äè áûí íýõúûæüõýð óíàãúóý õúóæà ïýòìè. Àïõóýäýõýì äåæ, öIûõó õúóàóý êúýïëúûòý õúóíó äè áûíõýì ñàùûõýïëúýêIý, ñý íýãúýñàóý ñûçýðûíàñûïûôIýð çûõûçîùIý. Ïýæù, äè ãúàùIýì ãóêúåóýðý ãóãúóåõüðý õýìûëúó, äûçûãúýãóçàâý êúûõýìûêIûó åêIóýêIàóý ïõóæûIýíêúûì, àóý íýõúûùõüý äûäýð àðàùè, äè áûíõýì ãóàïàãúýðý ùàáàãúýðý ÿõýëúó, çûð çûì äýIýïûêúóæó, çûõýòõýì ïùIý õóàùIó êúýòýäæàù. Äè íûáæüýãúóõýì ÿ ãóãúó ïùIûìý, äý àáû è ëúýíûêúóýêIý Ò õüýð êúûòõóýóïñàóý æûïIý õúóíóù. Çýãóýð äý ïñîðè çû ùIàëýãúóàëý îðãàíèçàöýì äûçäûõýòàù, àáû ëúàíäýðý äûçýùIûãúóù. Àð çýíûáæüýãúóãúýì êúûùûóâûIýðêúûì, àòIý çýIûõüëûãúýù, ëúýïêú çýìûëIýóæüûãúóýõýì êúûõýêIà öIûõóõýì ÿ çýáëýãúàãúýù. Ñè êúóý íýõúûùIýì çýãóýðûì æèIàù êîìñîìîëûð çèùIûñûð çýðèìûùIýð, àóý çýíûáæüýãúóõýì êúûùûäýïëúêIý àð îðãàíèçàöý õüýëýìýòó ùûòàóý êúûçýðûùûõúóð. Äý äè íûáæüýãúóõýì äðîãóøõóý, ñûòó æûïIýìý, àáûõýì èäæûðè æûëàãúóýð êúàõóýíûêúóýù, äýòõýíýìè ïùIý ïûóõûêIà çèIý IýíàòIý èIûãúù, öIûõóãúý õýëúù. - ÄûçýðûùûãúóàçýìêIý, ìû ìàõóýõýì óý óè þáèëåéð áãúýëúýïIýíóù. Ñûò õóýäý ãóêúûäýæ óèIýó óðèõüýëIýðý àáû? - Åãúýëåÿóý ñûùûãóôIûêIûó ñõóæûIýíóêúûì. ßçûíûêúóýõýì êúûçýðàëúûòýìêIý, àáû óçûùûãóôIûêIûí õýëúêúûì, óè ãúàùIýì àðãóýðó çû èëúýñ õýùIàóý àðàù. Àóý ñý ñè äåæêIý à ìàõóýð ãóàïýù, ôIýêIûïIý èìûIýó ñè äåæêIý íýõú ëúàïIý äûäýó ùûò öIûõóõýð êúûçýðûçýõóýñûíóð ñîùIýðè. Ïýæûð æûïIýìý, àïõóýäý íûáæüûì ñûíýñàóý çûõýñùIýðêúûì, àð ñý êúûçýìûõüýëIà õóýäýó êúûñùîõúó. - Ãúàòõýïýì è 8-ì èðèõüýëIýó öIûõóáçõýì, õýõàóý - óè ëýæüýãúó öIûõóáçõýì, ñûòêIý óåõúóýõúóíò? - Èäæûðåé çýìàí ãóãúóì õýòìè, àõýð ôIýùõúóíûãúýðý ëúàãúóíûãúýðý çûõýëú, öIûõóõýì ÿ ùûóàãúýõýð ÿõóýçûãúýãúóô ùõüýãúóñý, àíý ãóìàùIýó åêIóýêIûíó ñè ãóàïýù. Äè öIûõóáçõýì ÿ óíàãúóýõýì ìàìûðûãúý, çýãóðûIóýíûãúý, áåðû÷ýò èëúûíó, ÿ ñàáèéõýì ÿ ãóàïàãúýðý õóàáàãúýðý çûõàùIýó åêIóýêIûíó ñîõúóýõúó. Ñè ëýæüýãúóõýì ÿ ãóãúó ïùIûìý, ñûçûõóåéð, äý ñûò êúýäìûëýæüìè, ïñîì ÿïýó äûçýðûöIûõóáçûð çûùûäìûãúýãúóïùýíûðù. Õüýùõúóýæü Òàòüÿíý Áîðèñ è ïõúóð çûáãúýäýò IýíàòIýì çýðûõóýIýêIóýëúàêIóýì, çýìàíûì êúèãúýóâ êúàëýíõýð äýãúýêIûíûìêIý çýôIýêIûøõóý çýðèIýì àáû è ëýæüýãúóõýð ùûãúóàçýù. È íûáæüýãúóõýìè çûõàùIý àáû è ãóëúûòýìðý öIûõóãúýìðý. Þáèëÿðûì çýðûæèIýìêIý, àð êúûçýïè÷à ãúóýãóàíýì èðèïëúýæûíó çýìàí êóýä èIýêúûì, ñûòó æûïIýìý, ëýæüûãúýøõóý êúûïýùûòù, ìóðàäûùIýõýì è ïëúàïIýð õóýóíýòIàù. Äîõúóýõúó àáû çûõóýïëúý ïñîðè êúåõúóëIýíó, óçûíøàãúý áûäýðý óíàãúóý íàñûïðý èIýíó. Åïñýëúàð ÁÀÒÛÐ Ëþáýù.

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 5 Íàëøûê êúàëý äýò Êàðäèîëîãèå öåíòðûð ðåñïóáëèêýì è ñûìàäæýù í ýõúûôIõýì ùIûõàáæýì è ùõüýóñûãúóý íýõúûùõüýõýì ÿùûù çûù àáû è ëýæüàêIóýõýì ÿ ùûòõúó êóýä çýðûæàIýð. Ïñîì õóýìûäýó ðåäàêöýì êúûòIýðîõüý 3-íý î òäåëåíýì òåóõóà òõûãúý êóýä. Àáûõýì êúûçýðûõýùûìêIý, ìû êúóäàìýì ùûëàæüý ïñîðè áçûëúõóãúýù. Àð êúýòëúûòýðè, ÖIûõóáçõýì ÿ ìàõóýì èðèõüýëIýó àáûõýì çàõóýäãúýçýíó ìóðàä òùIàù. ÎÒÄÅËÅÍÝÌ è êIýëûíäîðûì óçýðûòåõüýó ãóðûIóýãúóý ìýõúó àáû è óíàôýùIûð çýðûáçûëúõóãúýð. Íýì êúèïëúûõüûð êúàáçàãúýù, ùõúóàíòIàãúýð ùûêóýäù, Iýóýëúàóýíøýù. À ïñîìè ìûõüýíýøõóý èIýù ñûìàäæýì ãóïñýõóãúóý èãúóýòûíûìêIý. Ìûáû ùûëàæüý ãóïûðàùè, ïñîðè çýùõü çàùIýó çýðèõüýëIýæà æûõóàIýì õóýäýù - äýòõýíýðè ïñý õüýëýëêIý è IýíàòIýì ïýðûòù, ÿ ïñàëúýð ùàáýù, ÿ íýãóð çýëúûIóõàù. Øý÷ õýìûëúóè, àïõóýäý Ióýõó áãúýäûõüýêIýð çè ôIûùIýð à êúóäàìýì è óíàôýùI Êúàíëî Ìàðèíýù. «È êúàëýíûð íýñó çýðûçýôIèõûíûì õóùIýêúó à áçûëúõóãúýð êúûõèõà IýùIàãúýì êúûçýðûõóèãúýùIàð íýðûëúàãúóù, æàIý Êúàíëîì ùõüýêIý àáû è íýIýì ùIýòõýì. - Àð êúóäàìýì ùåêIóýêI ñûò õóýäý I ó ýõóãúóýìè ùûãúóàçýù, äýòõýíý ñûìàäæýìè è Ióýõó çûòåòûð èùIýó àïõóýäýù». Ïñàëúý ãóàïýì, ãóëúûòýì ñûìàäæýì è äåæêIý èIý ìûõüýíýð êúàãóðûIóýó èêIè çûêIýëúûïëúõýì äýðýæýãúóý çýðûðàòûíûì õóùIýêúóó ÿ ëýæüûãúýð èðàõüýêI äîõóòûðõýó Áýðáý÷ Òàèñý, Åðæûá Àëüáèíý, Åãúýí Îêñàíý, Àñàíîâý Äæàìèëÿ, ìåäñåñòðàõýó ØêIàõúóý Àðèíý,

Ãóì åIýçý áçûëúõóãúý ãóìàùIýõýð

3

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ Û Ä À

äæýùõýì, è äýIýïûêúóíûãúýõýì Ióýõóì íýõú äûòðàãúýãóøõóý». Áýðáý÷ûð Íàëøûê êúàëý êúûùûõúóàù. Êóðûò åäæàïIý íýóæüûì ÊúÁÊúÓ-ì è ìåäèöèíý ôàêóëüòåòûð êúèóõðè, àäýêIý è ùIýíûãúýì Êúýçàí ùûIý êëèíèêý îðäèÓçûíøàãúý íàòóðýì ùûõèãúýõúóàù. 1982 ãúý ëúàíäýðý Òàèñý Êàðäèîëîãèå öåíòðûì è ä îõóòûðù. ÃóêIè ïñýêIè è IýíàòIýì àð çýðûïýðûòûð êúåãúýëúàãúóý è ëýæüûãúýì ãóêúûäýæûøõóý èIýó çýðûòåïñýëúûõüûì. - Äè îòäåëåíýì íîáý èIý åõúóëIýíûãúýðè ùûòõúóðè íýõúûáýó çè ôIûãúýð àáû è óíàôýùI Êúàíëî Ìàðèíýù, - æåIý Òàèñý. - Àð ëýæüûãúýì è êúûçýãúýïýùàêIóý íýñù, à áçûëúõóãúý ãóìûçàãúýðù çè ôIûùIýð íîáý äè êúóäàìýì ùûòåïùý äàõàãúýð, êúàáçàãúýð. Ìûäðåéóý ñè ëýæüýãúóõýì ÿ ãóãúó ïùIûìý, çûïýðûò IýíàòIýì ôIûóý õýçûùIûêIù äýòõýíýðè, ÿ ïùý êúûäýõóýð çûõàùIýó àïõóýäýõýù. Îòäåëåíýì è ëýæüûãúýð õúàðçûíýó çýðûçýòåóáëàì è ùûõüýòù äè äåæ êúûùIýõóý ñûìàäæýõýì ÿ óçûð çûõóýäýð êúûçýðûòõóòýí IýìýïñûìýõýìêIý, àáûõýì åòõüýëIýíó õóùõúóýõýìêIý äûêúûçýðûçýãúýïýùàð. Äî õóòûð ëýæ ü û ã ú ý ì ãóãúóåõü êóýä ïûùIàù. Äàóè, òûíøêúûì óçûì òýìàêúêIýùI èùIà ñûìàÁýðáý÷ Òàèñý äæýì è àðýçûíûãúýð êúýáëýæüûíûð. Àáû ïàïùIý Iýïùàöý Ðèììý, Æóðòóëîâý ãóïûì íýõúûæüó ÿõý ò Áýð- äîõóòûðûì øûIýíûãúýøõóý Ìàðý, Òýí Ìàäèíý, Äîë Àëëý, áý÷ Òàèñý ñûòêIè ùàïõúý õýëúûí, ãóìàùIýó ùûòûí Áëèé Ëþñåíý ñûìý, æýóàï- ÿõóîõúó íýõúûùIýõýì. «À õóåéù. «Ïñîì ÿïýðàóý, äîõóëûíûãúý ïûëúó ÿ êúàëýíûð áçûëúõóãúý ùûïêúýì äûçý- òûðûì çûïýðûò Ióýõ ó ì ÿãúýçàùIý îòäåëåíýì êúàá- ðûäýëàæüýìêIý äè íàñûï ôIûóý õèùIûêIûïõúýù, è çàãúýì ùûêIýëúûïëú Ìýðøýí- êúèêIàóý êúûäîëúûòý, - æà- ùIýíûãúýì ùIýõ-ùIýõûóðý êúóë Ëþäìèëý, øõàïIýì è Iý Åðæûá Àëüáèíýðý Àñàíî- õèãúýõúóýí õóåéù, àïõóýäýëýæüàêIóýõýó Ñîáëûð Ôà- âý Äæàìèëýðý. - Äè ëýæüû- ìý, ñûò õóýäý ùûòûêIýìè òIèìýðý Õüýæûêúàðý Ìàðèåðý. ãúýì äûõýãúóýçýíûìêIý àð õýêIûïIý ïýæûð êúûõóè« ÍýõúûæüûôI çèIýì íý- êóýäêIý ñýáýï êúûòõóý- ãúóýòûôûíóù, - æåIý ÁýðáýõúûùIýôIè èIýù» ïñàëúý- õúóàù, íîáýìè äè IýùIàãúýì ÷ûì. - À ïñîì êúèùûíýìûæüûì è ìûõüýíýð ìûáäåæè è ùýõóõýì ùûù êóýä àáû ùIàóý, äîõóòûðûð è ëýæüàùûíýðûëúàãúóù. Äîõóòûð êúûòõóçýIóåõ. Àáû è ÷ýí- ïIýì êúûùIûõüà èóæü è ùõüý Ióýõóè è ãóíûêúóýãúóè çûùèãúýãúóïùýí õóåéù. Õóùõúóýì êúûäýêIóýó, ñûìàäæýì è äåæêIý ìûõüýíýøõóý èIýù äîõóòûðûì è íýãó çýëúûIóõàì, è ïñàëúý ãóàïýõýì. Íýõúûùõüýð ôIýùõúóíûãúýðàùè, àð äýòõýíý äîõóòûðìè ñûìàäæýì õèëúõüýôûí õóåéù». Ìèñ àïõóýäýó ïñý êúàáçýêIý ÿ IýíàòIýì ïýðûòù ìû îòäåëåíýì ùûëàæüý áçûëúõóãúý ãóïûð. Ñûìàäæýõýì èðàòûæ ãóêúûäýæûìðý óçûíøàãúýìðý ùûìûùIýó, åõúóëIýíûãúý, óíàãúóý íàñûï ÿIýó äóíåé ùIýðàùIýì ãó ùàõóýíó äîõúóýõúó. ÙÕÜÝÙÝÌÛÙI Èçý.

IýùIàãúý òåëúûäæýì êúûõóèãúýùIà Äè ðåñïóáëèêýìè íýãúóýùI ùIûïIýõýìè è IýäàêúýùIýêI ãúýùIýãúóýíõýìêIý êúûùàöIûõó ñóðýòûùI-ìîäåëüåðù, äýðáçýðù ÕüýöIûêIó Ìàäèíý. Àáû è IóýõóùIàïIý óíýì ùàäà ùûãúûíõýð ùIýõùIýõûóðý óòûêóøõóýì êúðåõüý, öIûõóáç, öIûõóõúó ôàùýõýì êúàõóèãúóýò áãúýäûõüýêIýð ùIýùûãúóýùè, è IýðûêI òåëúûäæýõýì ùIýóïùIý è êóýäù.

ÕÜÝÖIÛÊIÓ Ìàäèíý Iýëèñýõü è ïõúóð 1967 ãúýì êúàëúõóàù. ÊúÁÊúÓ-ð êúèóõàù 1989 ãúýì, õèìèå ùIýíûãúýõýì ÿ êàíäèäàòù. Àóý ãúàùIý ãúóñý õóýõúóàð õèìèåðàêúûì, àòIý äýðáçýð IýùIàãúýðù, 1993 ãúýì Ëúýïêú ôàùýõýì ÿ óíý êúûçýIóèõàù. Àäûãý ôàùýì èðîãóøõóý äè ëúýïêúûì êúûõýêIà äýòõýíý çûðè, ëúýíûêúóýêIý êúûùûòó êúåïëú öIûõóì àáû è çýõýëúûêIýð èìûãúýùIýãúóýíêIý, çûIýïèìûøýíêIý Iýìàë èIýêúûì. ÕüýöIûêIó Ìàäèíè àáûõýì ÿùûù çûò, àóý «äèõüýõàù» ïñàëúýð ìàùIýó, è ãúàùIýð àáû åïõàóý, ôIûëúàãúóíûãúýó èIýð çûõóýãúýçàðè çûõóýëýæüýíóðè àðàóý êúûùIýêIàù. Àäûãý ôàùýð êúýãúýùIýðýùIýæûíûì óïýëúýùûíóêúûì àáû òåóõóà ùIýíûãúý óèìûIýìý. ÙIýíûãúýðè, õóäîæíèêûì è çýôIýêIðè, äýðáçýðûì è IýêIóýëúàêIóàãúýðè ÿäûáîëúàãúó ÕüýöIûêIó Ìàäèíý è ôàùýõýì. Äýíûì êúèíýìûùIàóý, äûùýèäýì, õýäûêIûì, íýãúóýùI ãúýùIýðýùIýêIýõýì IýêIóýëúàêIóý çýðûõóýõúóàì è ùûõüýòù Êàâêàçûì ùûïñýó ëúýïêúõýì XVIIIXX ëIýùIûãúóýõýì çýðàõüà ùûãúûíûãúóýõýð çûõóýäýð óè íýãóì êúûùIýçûãúýóâý ôàùýõýð. ÕüýöIûêIó Ìàäèíý è óíàôýì ùIýò IóýõóùIàïIýì ùàäà ôàùýõýìêIý çàõóàïý «Êàáàðäèíêà», «Áàëêàðèÿ», «Òåðñêèå êàçàêè», «Áæüàìèé» (ÊúÁÐ), «Ýëüáðóñ» (ÊúØÐ), «Âàéíàõ» (Øýøýí Ðåñïóáëèêý), «Èíãóøåòèÿ» (Èíãóø), íýãúóýùIõýìè ÿ êúýôàêIóýõýì, Èîðäàíèåì, ÑØÀ-ì, Òûðêóì ùûïñýó àäûãý õýõýñõýì ÿ êúýôàêIóý ãóïõýì. Ïñîì õóýìûäýó ãúýùIýãúóýíù Áàëúêúýð Êúàçáý÷ çè õóäîæåñòâåííý óíàôýùI «Õüýòõýð» àíñàìáëûì ÕüýöIûêIóð çýðûäýëàæüýð. Àáûõýì çýðàõóýäýì è ôIûãúýù XVIII ëIýùIûãúóýì ùûIà óýðêú ùûãúûíûãúóýõýð, Ïàëëàñ Ï. Ñ., Ãþëüäåíøòåäò È. À. ñûìý ÿ òõûãúýõýð è òåãúýùIàïIýó êúèãúýùIûæàõýð, óòûêóì êúûçýðèõüýæàð. Ìàäèíý è ìóðàäõýì ùûùù êúûçûõýêIà ëúýïêúûì è ùýíõàáçýð íýõú êóóóý äæûíûð, XVIII ëIýùIûãúóýì èïýæêIý ùûIà ôàùýõýð êúèãúýùIýðýùIýæûíûð. Äè ãóàïý çýðûõúóíùè, àäûãý ëúýïêú ôàùýì è ïùIýð êúýIýòûæà õúóàù, ìàõóý êúýñ çûùàòIàãúý ùûãúûíó ùûìûòìè, öIûõóáý çýõýùIûêIûì êúèãúýùIà ãúóàçäæý ëIýóæüûãúóýó. ÀáûêIý ôIûùIý ÿáãúýäýëúù èäæûðåé ñóðýòûùIõýì, ÕüýöIûêIó Ìàäèíý õóýäý äýðáçýðõýì. ÄûçûõóýêIóý ìàõóýøõóýì èðèõüýëIýó Ìàäèíý äîõúóýõúó ãúàùIýìðý IýùIàãúýìðý ãóêúûäýæó ÿõóèIýð ìûêIóýùIó ïñýóíó! ÈÑÒÝÏÀÍ Çàëèíý. Ñóðýòûð ÊÚÀÐÅÉ Ýëèíý òðèõàù.

Êàðäèîëîãèå öåíòðûì è 3-íý êúóäàìýì è ëýæüàêIóýõýð. Ñóðýòõýð ÊÚÀÐÅÉ Ýëèíý òðèõàù.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 Äóíåéð êúûçýðèóõóýðý öIûõóð êúàëúõó, Òõüýì êúûõóèãúýôýùà èëúýñõýð êúåãúàùIýðè, è óàõúòûð êúýñà íýóæü, òõîêIûæ. À ãóàóýð ÿãúýâ äóíåéð çûõúóýæàì êúûùIýíà è óíàãúóýì, Iûõüëûõýì, áëàãúýõýì. Àæàëûð óíàãúóýì êúûùûõýIýáýð ñûòûì äåæè õüýëúýù, àðùõüýêIý ïõóýìûIýòûôûíûì õóýäýù ñàáèé öIûêIó-öIûêIó çàùIýð èáýó êúàíýó àíýð äóíåéì ùåõûæûð. ÈãúàùIýìè æàIý: «Àíý çèìûIýì ãóIýð è ìàõóýù». Äý çýðûáûíèïëIûì êúûòòåïñûõà àïõóýäý ãóàóýøõóýð øý÷ûãúóàôIý òùûõúóíûìêIý ùIýãúýêúóýíûøõóý êúûòõóýõúóàóý ùûòàù Äçàãóý Iýìèíàò, àíý ãóìàùIý òõóýõúóæà áçûëúõóãúý ùûïêúýð . ÄÈ ÀÄÝ-ÀÍÝ Äæûíàçõý Ìóçý÷ûððý Ãóýùäàõýðý óíàãúóý õúóýïñýãúóý ÿóõó àóý, çýãóðûIóýðý çýäýIóýæó, áûíûôIý ó çýäýïñýóõýðò. Ñý áûíûì ñðàíýõúûæüò, ñè óæüêIý äóíåéì êúûò åõüàõ ýù Áîðèñ, Íèíý, Òîëý ñûìý. Ñè íûáæüûð èëúýñ 12-ì íýñàóý èäæûðè çû êú óýø öIûêIó êúûòõóàëúõ óàò. Àáû Âàëåðý ôIàùàò. Ñàáèéì äûùûãóôIûêIûíó Iýìàë ãóýðè äãúóýòàêúûì äè àäýìè äýðè - Âàëåðý öIûêIóì è ëúõóãúýì äè àíý òõüýìûùêIýð èõüàù… Ãóó çò äý ãóïûì óêúûòõýïëúýíó. Äè äóíåéð êIûôI õúóàò à ìàõóýì: äûãúý áçèéõýìè äàãúýõóýáýæûðòýêúûì, ìàçýðè íýõú ôàãúóý õúóàò - çýðûáûíèòõóì äè íàñûï âàãúóýð èæàò… Äè àíýð ùIàëúõüàù àäûãý õàáçýì òå òó. ÕóýùIàïõúýðè äè àäýìðý äûêúýçûëúõóàõýì ÿ Iûõüëûõýìðý çýôIàõàù. Äè ùõüý ìûãúóàãúý õóäàìûãúýõüýæûíó, êúûòòå ãóïëIà ãóàóýð êúûääàãúýïñûíùIýíó äè àíý øûïõúóõýð, àäý øûïõúóõýð äè äåæ ùûIàù çàóëêIý. ÈóæüêIè çýìàí êIûõüêIý ÿ íýIý êúûòòðàãúýòàù äè Iûõüëûõýó Ñóðý ò, Ìýðæàí, Íóñý, ÔIûöIý, Ëèíý ñûìý, íýãúóýùIõýìè. Àäýóè àíýóè êúûòõóýíàð äè àäý çàêúóýðò. Àð à çýìàíûì äè Äæýðìýíøûê êúóàæý ùûçýõýò êîëõîçûì è óíàôýùIòè, êóýäðý êúûòõýñûíó Iýìàë èIýòýêúûì, àóý, èòIàíè, çýðûõúóêIý, ìàõóýì è êIóýöIêIý ùIýõ-ùIýõûóðý êúûäûõüýæûðò, äè Ióý õó çûIóò êúèùIýíó. Àð êúýêIóýæó ïñàëúý äàõý êúûäæèIýíûì, äèãó ôIû èùIûíûì ïñîðè äûïýïëúýð ò. Åçûìè ãóàóýð òùõüýùèõûí, àð òùèãúýãúóïùýí ïàïùIý, ëúýêI êúèãúàíýðòýêúûì. ÑîùIýæ: àð øû ïùIýãúóàëý äàõý çûòåñûð, çýðûñôIýôIûð èùIýð òè, ïñàôý ñèãúàøýðò, ãúàùIýð íýõú ùIýùûãúóý, IýôI ñùèùIûí è ãóãúýó. Çýçýìûçý, ñè àäýð çãúýãóôIýí ùõüýêIý, ñý ãóêúûäýæ ñèIý õ óýäýó ôý çûòåçãúàóýðò, àóý çýè ñèãó èõóðòýêúûì äè àíýð. Àïõóýäèçó ÿìûëåéóý àð ãóèìûõó êúûùIûñùûõúóìè ùõüýó ñûãúó ý èIýò . Ñè òõüýêIóìýì èêIûðòýêúûì àáû è ïñàëúýõýð: «Ñûò ìûãúóýð ôõóýñùIýôûíó ñè áûí äûãúýëõýì? Ñûòõýðè ñè Iýìàë?»… È ïñýð õýêIûí è ïýêIý áûíûì ÿ ïàæý ñý ñðàãúýëúàãúóæûíó çýðûëúýIóàð, àðùõüýêIý íýõúûæüõýìðý åôýíäûìðý «ñàáèéð ùòýíóù» æàIýó çýðàìûäàðè çýõ ýñõûæàòè, ñè äóíåéð íýõ ó õúóæûíûð àáû êúûçæèìûIýæûôà ïñàëúýõýì åïõàóý êúûñùûõú óðò. Íîáè ñèãó êúîóý äè àíýì è èóæüðåé ëúýIóð

ÃúàùIý

Çè ïñàëúýð IýôI, çè ôIûùIýð êóýä

çýðûõóàìûùIàð, èóæü äûäýó àáû ñûçýðûIóàìûãúýïëúýæàð… Àïõóýäýóðý ìàõóýõýð åêIóýêIàù. Äè àíýð äóíåéì çýðåõûæðý ìàçýì ùIèãúóà êúóäåéóý, Âàëåðý öIûêIóðè òôIýëIýæàù - ìàìý è ïñýð ùIèòàð ùIýõ äûäýó êIýëúûêIóýæàù. Äè àíýð äûçýðèìûIýæðý èëúýñûì ùIèãúóàìè, óíàãúóýð çåõüýíûìêIý äýòõýíýìè êúàëýí ãóýðõýð äèIýóðý äåêIóýêIìè, ãóãúóò, õüýëúýò äè ãúàùIýð. Óñàáèéìý àðàêúý - àíýì åõüýëIà ãóãúý íýïöI ãóýðõýìêIý èäæûðè ñèãó ùûçãúýôI ùûIý ò. Äè àäýðè ã óãúó åõüûðò: ëIûì è êúàëýíðè, óíýãóàùýì èùIýí õóåéðè, çûïýðûò ëýæüûãúý òêIèéì ïûùIà Ióýõóõýðè òýìýìó çýðèãúýêIóýíó õüýëúýò àáû è äåæêIý. Iûõüëûõýìè áëàãúýõýìè ÿ ÷ýíäæýùûì åäàIóýðè, äè àäýì ìóðàä èùIàò íýãúóýùI ùõüýãúó ñý êúèøýæûíó. Àáû è õúûáàðûð ùûçýõýñõà ìàõóýð íîáý õó ýäýó ñè íýãó ì ùIýòù. Ãúûíûð êúûñòåêIóàòè, áýêõúûì ñûêIóàóý ñèãó çãúý òIûñûðò. Èäæûò êúûùûçãóðûIóà õó ýäýð äè àíýð çýè çýðûäìûëúàãúóæûíóð, àáû è ïIýì íýãúóýùI áçûëúõóãúý êúûçýðèóâýðè ñè æàãúó ýò. À ãóïñûñý õüýëúýõýì ñûõý òó, ñè íýïñõýð Iýãú óàïýêIý åñëúýùIýêIûó, çûõýñùIàù ñè àäýì è Iý õóàáýð ñè ùõüýì êúûçýðûòðèëúõüàð. Ñûêúûäýïëúåéìý, àð êúûñùõüýùûòù, è íýïñõýð êúåëúý ëúýõûó. È Iýøõóýð ñè ùõüýôýì êúûäèëúýóðý, àáû êúûçæèIàù àïõóýäýó èùIìý çýðûíýõúûôIûð, àð çýðûIýìàëûíøýð. Àäðåé ñàáèé íýõúûùIýõýð êúûòõóàøýæûíó àíýíýïIýñûì çýðûõóùûòûíóð ñý Ióýõóì ñûçýðåïëúûì êóýäêIý çýðåëúûòàðè êúûçãóðèãúýIóàù. «ÑûçýõýùIûêI, äèáã ùIýäâãúýêúóçè, àäýêIý äûçýðûïñýóíûì è

Ióýõó çåäâãúàõóý. Ôè àíý òõüýìûùêIýì è ïñýðè àáûêIý äûâãúýãúýãóôIý…» - æèIýðò àáû, è ìàêúûð êIýçûçó. Àäýì è ïñàëúýõýì ñè ãóð íýõú ùàáý ÿùIàù. ÇûçýïûñëúýùIûõüûæðè íýõúûùIýõýì ñàõûõüýæàù, Ió ýõóð çûIóòðè çýðûõúóêIý ÿãóðûçãúýIóàù. Ïùûõüýùõüýì àíýíýïIýñ êúûòõóàøàù. Àð äè êúóàæ ý ùûùò, Äçàã óý õý ÿïõú ó Iýìèíàòò. Àáû ÿïýó ñûçýðûIóïëúýó, ñè ãóð çûãóýðûì èãúýïñýõóæàóý, ìàìûð õúóæàóý êúûñùûõúóàóý ùûòàù. Ñè Iýð êúèùòýðè ñûçûáãúýäèøàù, ñè íýêIóì Iý êúûäèëúàù, òIûñðè ñè ùõüýð è êóýùI èðèëúõüýðè æèIàù: «Âîâý, ñè ùIàëý öIûêIó, ôè àíý òõüýìûùêIýð ñöIûõóó ùûòàù. ÖIûõóôIò, õàáçè íýìûñè õýëúò, äàõý ò, åêIóò. Òõüýì èóõàòè, àð ôIýùIýêIàù… Íîáý ôý êúûôõûõüà ñý óçîãúýãóãúý, ôûêúýçìûëúõóàìè, àíý çèIýõýì ôåçìûãúýõúóýïñýíó, ñè ãúàùIýðè ñè êúàðóðè ôý âáãúýäýñëúõüýíó…» Ñý ñûãúûðò, ñè ùõüýð Iýìèíàò è êóýùIûì èëúó. ÀíýíýïIýñó êúûòõóàøýæà áçûëúõóãúýì è íýïñ ïùòûðõýð ñè ïùýì êúûçýðûäýòêIóýðè çûõýñùIýðò. Ãó àóýð òùõüýùûçûõûí, äóíåéð òõóýçûãúýíýõóæûí êúàðó ãóýð óíàãúóýì êúèõüà õóýäýó êúûñùûõúóàù à äàêúèêúýì. À ìàõóýì êúûùûùIýäçàóý äè óíàãúóýì è ãúàùIýì ôIûêIý çèõúóýæàù. Ãó êúàáçýðý ïñý çýIóõàêIý êúûòõûõüà áçûëúõóãúýì õóçýôIýêIàù äèãóõýð ùàáý èùIûí, ñàáèèïñýõýð èõüýõóí. Iýìèíàò è áçý IýôIûìðý ãóëúûòýìðý çàíùIýó äûäàõüýõàù àíý õóàáàãúýðý ãóàïàãúýðý çýìàí êIûõüêIý õóýíûêúóà äý. Äè àäýì æèIàðè ïýæ õúóàò: ñè øûïõúóð, ñè êúóýø íýõúûùIýõýð êúûêIýëúûïëúûðò ñý Iýìèíàò ñûçýðûõóùûòûì, èòIàíý ñè ùàïõúýì

Ìóçý÷ûððý Iýìèíàòðý ÿ áûíõý ó Òîëý, Íèíý, Ñëàâý, Èðèíý ñûìý ÿ ãúóñýó.

èðèêIóýðò. Àïõóýäýó óíàãúó ýì ïñýùIý êúûòõûõüýæàù. Iýìèíàò àíý äûäý òõóýõúóæàù. Êóýäûì êúàõóùIýêIûðêúûì àïõóýäýó àíýíýïIýñûð, àóý Òõüýì è íýôI êúûòùûõóýæðè äè ëúýð æàí èùIûæàò, «õúóðûôý äæý äûãó» êúûòòðàóáãúóýæà õóýäý, äèãóðè äè ïñýðè êúýõ óýáýæàò. «Àíýð óíàãúóýì è øõýïñù», - æåIý àäûãý ïñàëúýæüûì. Àð íýðûëúàãúó ùûõúóæàù «äè àíýêIý» äûçýäæý õúóà Iýìèíàò è äåæ. Àíý äûäýì õóý äýó, àð êúûçýðûòõóýìûñàêú ëúýíûêúóýðý ùIûêIýðý ùûIýòýêúûì. ÄûçûõóýíûêúóýIàìè, ãóíûêúóýãúóý äèIýìè, ãóêúûäýæ òùIàìè - ïñîìè ãó ëúèòýðò èêIè òýðýç èùIûðò. Êúýõúó àù äûùûçýðàíàè, æûIýùIý äûùûìûõúóàè, àóý à ïñîð Iýìèíàò èãúýòýìýìûæûôûðò, äè æàãúó ý êúèìûùIó. Äè àäýìè è ãóð ïñýõóæàò: è áûíûð çûõóåé õóýçûãúàçý óíýì çýðûùIýñûð èùIýðòè, «õüåò» æðèãúýIýó ëàæüýðò. Ïàñý ó äýêIûó, êIàñýó êúûäûõüýæìè, öIûõó ãóáçûãúýòè, äè íýãóì êúûçýðèïëúýó êúèùIýðò äè Ióýõ ó çûIóòûð. Òõüýì è ôIûùIýêIý, äè àíý åòIóàíýì è ãóàùIýêIý áûíóíýì íàñûïûð ùûòåïùýðò. Çýìàí äýêIðè, äý êúûòõóàëúõóàù èäæûðè ñàáèèòI: Èðèíýðý Ñëàâèêðý. Åçûì áûí èãúóýòìý, çýõýãúýæ èùIûíó êúàùûõúóàìè, Iýìèíàò àïõóýäý ãóýíûõü çýè êúèùòàêúûì. Èïêú êúèêIàðè äýðè çýõóýäýó äûêúèëúýãúóàù, äûçýãóðûIóý ó, äûçýäýIóý æó, íýõúûæü-íýõúûùIý òùIýóý äèãúýñàù. Äè àäý-àíýì ÿõóçýôIýêI ïñîðè ÿùIàù çýðûáûíèõûì ùIýíûãúýðý IýùIàãúýðý äàãúýãúóýòûí, äýòõýíýðè óíàãúóý ùõüýõóýó äàãúýòIûñûæûí ïàïùIý. Íýõúûæüûð ñýðàòè, ùIýíûãúý íýõúûùõüýó òIó ñàãúýãúóýòàù, èëúýñ 50-ì ùIèãúóàóý åãúýäæýíûãúý-ãúýñýíûãúý IýíàòIýì ñûïýðûòù, à çýìàíûì ùûùó èëúýñ 32-êIý êóðûò øêîëûì è óíàôýùIó ñûëýæüàù. Ñý êúûñêIýëúûêIóý ñè øûíýõúûùIý Áîðèñ ÊúÁÊúÌÀ-ì è êàôåäðýì è óíàôýùIù, ùIýíûãúýõýì ÿ äîêòîðù, ïðîôåññîðù. Òîëý óõó àêIóý IóýõóùIàïIýì è óíàôýùIù, íýõúûùIý Ñëàâý øîô¸ðó ìýëàæüý. Äè øûïõúóèòIìè IýùIàãúý çðàãúýãúóýòàù: Íèíý ñàòó Ióýõóì õóåäæàù, Èðèíý ìåäèöèíý ëýæüàêIóýù. À ïñîðè ÿ ôIûùIýù äè àäý Ìóçý÷ûððý àíý äûäýó òëúûòýó èëúýñ êóýäêIý äè ãúàùIýð òõóýçûãúýIýôIà áçûëúõóãúý ùûïêúý Iýìèíàòðý. Äè àäýð äóíåéì ùåõûæàìè, àð êúûòùõüýùûòàù, èãóðý è ïñýðý çýIóõàóý. Íýùõúåÿãúóý êúûò ëúûêúó ýêIìý, êúûääèãóýøó, ãóôIýãúóý äèIýìý, êúûääèIýòó òõóýïñýóàù. ÈIà äóíåé òå òûêIý äàõýì äûõóèóùèÿù è áûíõýðè. Àáû äè óíàãúóýì íàñûïó êúðèõüýæàóý ùûòàì è íóðûð íîáè ìàáëý, åçûð êúûòõýìûòûæìè. Çè ïñàëúýõýð ãúóýãóãúýëúàãúóý òõó ýõúóà, çè ãúàùIýð ùõüýó çûõü êúûòõóýçûùIà, äóíåéì è IýôIûìðý ôIûãúóýìðý ñàáèèïñýì çûõåçûãúýùIýæûôà àíý ãóìàùIýì è ôýåïëúûð áûíõýì äè ãóì èëúù. Áçûëúõóãúýõýì ÿ ìàõóýøõóýì èðèõüýëIý ìû ñè ãóêúýêIûæõýìè äè àíýõýì ÿ ïñýõýð äýãóôIýíó êúûñùîõúó. ÄÆÛÍÀÇ Âëàäèìèð, ÓÔ-ì öIûõóáý åãúý äæýíûãúýìêIý è îòëè÷íèê.

Ñóðýòõýð ÊÚÀÐÅÉ Ýëèíý òðèõàù.

Ñïîðò

Àâòîëåäè-2011

ÖIûõóáçõýì àâòîìàøèíý çýðàãúàêIóýó ïëúàãúóíûð íîáýêIý ùIýùûãúóýæêúûì. Àáûõýì ÿ ìàõóýøõóýì èðèõüýëIýó ãúàòõýïýì è 6-ì Ïðîõëàäíý êóåé àäìèíèñòðàöýì è ãóïýì êúèò óòûì ùåêIóýêIûíóù àâòîìàøèíýð ïñûíùIýó èêIè IýêIóýëúàêIóýó êúåõóýêIûíûìêIý «Àâòîëåäè2011» ÷åìïèîíàò çýIóõà. ÇÝÕÜÝÇÝÕÓÝÌ è êúûçýãúýïýùàêIóýõýì êúàëýí íýõúûùõüýó çûõóàãúýóâûæàù ãúóýãóì çýðûòåò ìàðäýõýð öIûõóõýì èäæûðè çý ÿãó êúýãúýêIûæûíûð, àâòîòðàíñïîðòûð øûíàãúóýíøýó çåãúýêIóýíûð, ðóëûì äýñõýì ÿ Iýçàãúûð åãúýôIýêIóýíûð, àâòî-

ìîáèëü ñïîðòûì ðåñïóáëèêýì çûóæüûíûãúý ùåãúýãúóýòûíûð. ÖIûõóáçõýì ÿ ìàõóýøõóýì õóõàõà çýõüýç ýõóýì êúðèõüýëIýíóð Ïðîõëàäíý ðàéîíûì ùûïñýóõýì ÿ çàêúóýêúûì, àòIý àáû èðàãúýáëýãúàù Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è æûëàãúóýõýì äýñõýðè. Çýïåóýì õýòûíóõýì àâòîìàøèíýð Iýçýó êúûçýðûðàõóýêIûð êúàãúýëúýãúóýíûì è ìûçàêúóýó, ãúóýãóì çýðûòåò õàáçýõýì åõüýëIà óïùIý çûáæàíýìè æýóàï èðàòûíó êúàïýùûëúù. À ïñîðè íýõúûôIó êúûçýçûíýêIûì êúûôIàùûíóù «Àâòîëåäè-2011» öIý ëúàïIýð. Çýïåóýì è êúûçýãúýïýùàêIóýõýó ðàéîíûì ùIàëýãúóàëý Ióýõóõýìðý ñïîðòûìêIý è êîìèòåòûì, «Óðûñåé çýêúóýò» ïàðòûì è ùIûíàëúý êúó äàìýì, ÓÔ-ì è ÄÎÑ ÀÀÔ-ì òåêIóàõýìðý êúûõýæàíûêIàõýìðý êóáîêõýð, ìåäàëõýð, ôýåïëú ñàóãúýòõýð èðàòûíóù. ÊÚÝÕÚÓÍ Áý÷.


¹39 (21.947)

Ìàëúõúýäèñ

ÏÑÎÐÈ ÊÚÛÙÛÙIÈÄÇÀÐ 1857 ãúýì è ãúàòõýïýðù. À ëúýõúýíýì Íüþ-Éîðê è Ìàõóýøõóýõýð áçûëúõóãúýõýð êúûçýðûIýòðè, Ìàíõýòòåí è óýðàìõýì èðèêIóàù. Àáûõýì êúàãúýóâûðò ÿ óëàõóýõýì õàãúýõúóýí, ÿ ëýæüàïIý IýíàòIýõýð åãúýôIýêIóýí, öIûõóõúóõýì ÿ õóèòûíûãúýõýì õóýäý ÿIýí õóåéóý. ÏýêIóð çýáãðàõóæàù, àóý ÿïýó õýì ÿ äóíåéïñî êîíôåðåíö åêIóýêIàù. íûãúýì è ìàõóýð. Àóý êúûæûIàïõúýù êúýõúóà à Ióýõóì è õúûáàðûð äóíåé ÑØÀ-ì êúèêIûó Êîïåíãàãåí êúýêIóà ùàãúýëúýïIýíó ïIàëúýð àáû ùûãúóýì ïñîì ùûçýáãðûêIàù. Óåáëýìý, à êúý- ëIûêIóýõýð Öåòêèí Êëàðý ÿïýó ùûõóýçàð ÿóáçûõóàóý çýðûùûìûòàð. ßïý ùIûêIý àð ãúàòõýïýì è 14-ì, õúóãúýì áçûëúõóãúýõýì ÿ ìàõóýêIý åäæè àðàù. «È øûïõúó àìåðèêý ñîöèàëèñòêýõýì» èóæüêIý - 12-ì òðàãúýõóàù. 1914 ãúýì õúóàò. Èëúýñ 50 äýêIà íýóæü, 1908 ãúýì, ìà- ÿ æýðäýìûì êúûçýùIèIýòà Êëàðý àáû ùåãúýæüàóý ãúàòõýïýì è 8-ð Áçûëúõóçàåì è èóæüðåé òõüýìàõóýì Íüþ-Éîðê è ùûãúóýì êúûõèëúõüàóý ùûòàù öIûõóáç ãúýõýì ÿ ìàõóýù. ÑÑÑÐ-ì ãúàòõýïýì è 8-ð ùûëýæüýãúóý óýðàìõýì àðãóýðó êúûäûõüàù áçûëúõó- ïñîìè ÿ ãóíûêúóýãúóýõýì ãóëúûòý ùûãúý ìèí áæûãúýõýð. Àð, äàóè, åïõàò 1857 õóàùI ìàõóý õýõà ãúýóâûíûì òåóõóà ìàõóýó èëúýñ êóýäêIý êúåêIóýêIàù. 1965 ãúýì ùûIà ïýêIóì. ÖIûõóáçõýì êúàãúýó- Ióýõó êîíôåðåíöûì êúûùàIýòûíó. Êúý- ãúýì, Õýêó çàóýøõóýì ÒåêIóýíûãúý êúûâûðò õýõûíûãúýõýì Iý ùàIýòûíó, ëýæüý- ðàë 17-ì èêIà áçûëúõóãúè 100-ì çýäýà- çýðûùàõüðý èëúýñ 20 ùðèêúó èëúýñûì, íó õóèò êúàùIûíó, ïñîì õóýìûäýó ñàáèé- ðýçûóý Iý ÿIýòàù èêIè àáû êúðèêIóàù Áçûëúõóãúýõýì ÿ äóíåéïñî ìàõóýð çûõýð çýðàãúýëàæüýð ÿãó çýðûòåìûõóýð Ýêîíîìèêý, ïîëèòèêý, ñîöèàëüíý ÿ ëúý- ãúýïñýõóãúóý ÿùIàù. íûêúóýêIý ïñîðè çýõóýãúýäýíûì ùIýáýæàIýðò. ÄÎÕÚÓØÎÊÚÓÝ Ñèíý. 1910 ãúýì Áçûëúõóãúý-ñîöèàëèñòêý- íûíûìêIý áçûëúõóãúýõýì ÿ çýêúóýòû123456789012345678901234567890121234567890123

Ãúàòõýïýì è 8-ì è òõûäýð

123456789012345678901234567890121234567890123

Òûðêóì àäûãýáçýð ùàIýò

ÌÀÇÀÅÌ è 21-ì Ìàðàø êúàëýì (Òûðêó) ùûIý Àäûãý Õàñýì ùàãúýëúýïIàù Àíýäýëú õóáçýì è ìàõóýð. ÇýIóùIýð êúûçýIóèõðè, ùIûçýõûõüà ìàõóýøõóýì ìûõüýíý èí çýðèIýð, ëúýïêúûáçýð õúóìýíûð äýòõýíý çû öIûõóìè è ïùý êúûçýðûäýõóýð æèIàù Àäûãý Õàñýì è òõüýìàäý Òóìý Øàõóýð. Àáû è ïñàëúýõýì êúûïèùàù Õàñýì è ëýæüàêIóý Áçàäæý Ìèðàäæ èêIè æèIàù ùIýáëýì ÿ àíýäýëúõóáçýð ÿùûìûãúýãúóïùýæûíûð Ióýõó íýõúûùõüý äûäýó çýðûùûòûð. Àáû è õýêIûïIè êúèãúýëúýãúóàù êúýïñýëúàïIýð õ óèò çûõóàùIà Åìóç Áýÿçûò.

- Ìûïõóýäý çýIóùIýõýì õóàáæüó ìûõüýíýøõóý ÿIýù, - æèIàù àáû. - Àíýäýëúõóáçýð õúóìà õúóíûìêIý, õýõýñõýì àäûãýáçýð ùàùûìûãúóïùýæûíóð óíàãúóý ïñîðè àáû èðèïñàëúýìýù. Àíýäýëúõóáçýð çýõýçûõ ñàáèéì Ióðûëúûíóð àðàù, èòIàíý øý÷ õýëúêúûì àáûõýì êúàùIýõúóýõýìè áçýð çýðàãúýøýðûóýíóì. Äý äè êúàëýíù äè ùIàëýãúóàëýì ÿ àíýäýëúõóáçýð ÿùIýó, Õýê óì õóýïàáãúýó êúýäãúýõúóíûð, Iýìàë èìûIýó çýòåóáëýí õóåéù õýêó-

ðûñõýìðý äýðý äè çýïûùIýíûãúýðè. À ìàõóýì, òåõíîëîãèåì è Iýìàëõýð êúàãúýñýáýïðè, Õàñýì ùûçýõóýñàõýì ïñàëúý ãóàïýêIý çûõóàãúýçàù Ãóìàíèò àð êúýõ óòýíûãúýõýìêIý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð ùIýíûãúý èíñòèòóòûì è ùIýíûãúýëI ÁàêIóó Õúàíäæýðèé, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð êúýðàë óíèâåðñèòåòûì è äîöåíò Àáàçý Àëáý÷, àïõóýäýóè ÃúóêIý Ìàðèíý, Êúåéñûí Çóðüÿíý, Øûáçûõúóý Ñþçàííý ñûìý. Ìàðàø Àäûãý Õàñýì à çýõóý-

ñûì êúðèõüýëIàõýì ÈíòåðíåòûìêIý çûõóàãúýçàù Ìîñêâà ùûïñýó äè ëúýïêúýãúóõýó Æûëýòåæ Çàðåìýðý Êúàìáîò Çàìèððý. Õúóýõúó äàõýðý óýðýä ãóàêIóýðý äè ëúýïêúýãúóõýð èðèãúýäýIóàù ÊúÁÐ-ì ùûù óýðýäæûIàêIóý Ìàìõýãú Àíæåëý. Êúûçýõóýñàõýì ÿ íýãó çðàãúýóæüàù Õàñýì êúåêIóàëIý ùIàëýãúóàëýó ÏõúóàíòýðûùIý Ôàòèõü, Ìýðåìûêúóý Õúàéðè, Ùîäæýí Ýìðàõü, ÊIýðýô Ëåéëà, Ñûìûò Êþáðý ñûìý. Àáûõýì çûêúûêIýðàãúýõóðòýêúûì ïýùIýäçý åäæàïIýì ùIýñ ùIýáëýìè. Àäûãýáçý øýðûó ý ÿIóðûëúò ìàõóýöIýõýð êúåçûáæýêIà Õúóýæý Àìûðõúàí, ìàçýöIýõýð êúèçûIóà ÁèùIî Áåðý ò, óýðýä æûçûIà ÁèùIî Àéëèíðý Áàëúêúýð Áþøðýðý, óñýõýì ãúýõóàóý êúåäæà Äçûãúóàíý Óìàððý Æûëýõüýæ Ièðåìðý. Ìàõóýøõóýì êúðèõüýëIàõýì ùIýùûãúóý ÿùûõúóàù áçýì òåóõóàóý êúûçýðàãúýïýùà çýõüýçýõóýðè. À ïñîðè êúûçûõóýòûíøýó èðàãúýêIóýêIàù Äàó Èðåíðý Áàëúêúýð Äæàíñ óðý. ÇýIóùIýð àäûãý äæýãó äàõýêIý çýõóàùIûæàù. ØÛÏØ Äàÿíý.

Êúàìûãóïñûñà õúûáàð

Õúûäæýáçàïëúý çýðûêIóàð

ÆÀÍÎÊÚÓÝ Ìóñý.

Óíýãóàùýõýì ïàïùIý

ÖIûâûíýð çýðàãúýõüýçûðûð ÃÓÝÄÇ ÕÜÝÆÛÃÚÝÐ ÿóõóýíùI ïIèíý êúèùIó, è ùûãóì êóìá õóàùI, äæýäûêIý óäà, øûãúó çûõýëú ïñû õóàáý èðàêIýðè, òõüýâûð áûäýôIó ÿïù. Àáû è ùõüýð òåìûãúóêIûí ùõüýêIý ãóýäç õüýæûãúý òIýêIó òðàóäý å õúûäàí òðàïõúóýðè, äàêúèêúý 20-25-êIý ùàãúýò òõüýâûð íýõú ùàáý õúóí, çýõýøûïñûõüûí ùõüýêIý. ÈòIàíý òõüýâûð íýõú õóãúóàôIý ÿùIûíó Iûõüý-Iûõüýóðý çýïàóïùIðè, ñàíòèìåòðè 2 è áãúóàãúûó ïñûãúóý êIûõüó ÿõó. Àáû ãðàìì 15 - 20 õúóóý òûêúûð öIûêIóõýð êúûïàóïùI. ÊúûïàóïùIàõýð IýïõúóàìáèùêIý òIýêIó õàïIûòIýóðý êúàùòý, ïñû å ëýïñ êúýêúóàëúý çýðûò øûóàíûì õàäçýðè çýIàùIýóðý äàêúèêúý 15 - 16-êIý ÿãúàâý. ÖIûâûíýð ÷ûì÷ûðêIý êúûõàõûæ, ôàëúýì èðàëúõüýðè, çýêIýðûìûïùIýí ùõüýêIý, òõúóöIûíý òðàëúõüý å ëýïñûì ùûù òðàêIý. Iýíýì ùûòðàãúýóâýêIý öIûâûíýð òåïùý÷ûì èðàëúõüý, êúàçûë, áàáûùûë å áûëûìûë ãúýâà òðàëúõüýæðè, ïùòûðó áæüûíûõó øûïñ òðàêIýæ. Õàëúõüýõýð (çû öIûõó Iûõüý): Ãóýäç õüýæûãúýó - ãðàìì 200 Ïñûóý - ãðàìì 70 ÄæýäûêIýó - 1 Øûãúóó - óçûõóåéì õóýäèç ÍàïýêIóýöIûð çûãúýõüýçûðàð ÍÝÙIÝÏÛÄÆÝ Çàìèðýù.

ÐÅÄÀÊÖÝÌ È ÊÎËËÅÃÈÅÌ ÕÝÒÕÝÐ

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

Ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý ÆÛËÀÑÝ Çàóðáý÷

ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä (ðåäàêòîð íýõúûùõüý), ÆüýêIýìûõúó Ìàðèíý (ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý), Øèðäèé Ìàðèíý (ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý), Ãúóðûæü Ìàäèíý (æýóàï çûõü ñåêðåòàðü), ÃúóùIî Çàðèô, Èñòýïàí Çàëèíý, Êúàðäýí Ìàðèòý, Õüýæûêúàðý Àëèê.

ÖIûâûíýð çýðàãúýâýíó ïñûóý - ãðàìì 1150-ðý ÒõúóöIûíýó - ãðàììè 10 Áæüûíûõó øûïñó - óçûõóåéì õóýäèç.

Ëû ãúýãúóà-ãúýâà, öIûâûíý è ãúóñýó ËÛ ÃÚÝÃÚÓÀÐ ïñû õóàáýêIý ÿòõüýùI, ùIèãúàíýó ïñû ùIûIýì õàëúõüýðè, äàêúèêúý 20 õóýäèçêIý õàãúýëú, øûãúóð ùIèõûí ùõüýêIý. ÈòIàíý ëûð øûóàíûì èðàëúõüý, ùIèãúàíýó ïñû ïùòûð ùIàêIý, øûóàíûùõüýð òðàïIýðè, øûãúó õàìûäçýó õüýçûð õúóõó ÿãúàâý, òõúóðûìáýð êúûòðàõûóðý. Ëû âàð ëýïñûì êúûõàõûæðè, òIýêIó ÿãúýóïùIûIó, ãðàìì 30-40 õúóíó Iûõüýóðý ÿóïùIàòý. Iýíýì ùûòðàãúýóâýíóì äåæ ëû çýïûóïùIàõýð ëýïñûì õàëúõüýðè, çý êúûòðàãúýêúóàëúý. ßïý ùIûêIý òåïùý÷ûì öIûâûíý ïùòûðûð èðàëúõüý, àáû è ùIûIóì ëû ãúýâà òûêúûð öIûêIóõýð òðàëúõüýðè áæüûíûõó øûïñ ïùòûð òðàêIýæ. ßøõ ïùòûðó, çûðè äàìûøõûó. Õàëúõüýõýð (öIûõóèòI Iûõüý): Ëû ãúýãúóàóý - ãðàìì 280-ðý Íàðòûõó õüýæûãúýó - ãðàììè 160-ðý Ãóýäç õüýæûãúýó ãðàìì 50 Ïñûâýó - ãðàììè 120-ðý Ëûð çýðàãúýâýíó ïñûóý - óçûõóåéì õóýäèç. Áæüûíûõó øûïñûì: Áæüûíûõó óêúýáçàóý - ãðàìì 25-ðý Ëýïñó - ãðàìì 40 Øûãúóó, øûáæèéóý - óçûõóåéì õóýäèç. ÊÚÓÁÀÒÈÉ Áîðèñ.

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

ÊÚÅÙÝÐÕÝ ÿ ãúóíýãúóì õúûäæýáç õüýùIý êúàõóýêIóàòè, àð òIýêIó òðàãúýóíó Êúåùýððý è íûáæüýãúó ùIàëèòIûìðý ïùàùýì è äåæ çðàãúýõüýêIàò. Êúåùýð çýðûöIûêIóðý è áçýì äåðò òIýêIó èIýò, ôîøûãúóð «øûøûãúóó» æèIýðò, àðãúåéìðý àðãúóåéìðý «íýãúóåéóýò» çýðûæèIýð, «ô»-ð «ï»-òè, åôýð - «åïýò», ôîðè - «ïîò». È ïñýëúýêIýì «òIó» ïñàëúý õüýóëåéð çýçýìûçý ùûõèãúýõüý ùûIýòè, ÿôIýãúýùIýãúóýíó ÿãúýïñàëúýðò. Èäæûðè àðàò. Àäðåé ùIàëèòIûì ÿ ïñàëúý äûãúýëõýì íýõúðý Êúåùýð è æûIýêIýð õúûäæýáçûì íýõú è ùIýùûãúóýò. Àáû ãó ëúàòýðè, ùIàëèòIûì ãóçýðûäçý ÿùIàù. ÇýãóðûIóàù Êúåùýððý õúûäæýáçûìðý çýïýIýùIý ÿùIûíó. ÃúóýðûãúóàïùêIóý çýäýäæýãóíó êúàãóïñûñàù. ßïýó çûçûãúýïùêIóàð ùIàëèòIûðù. ÇàãúýïùêIóçàìûãúýïùêIóó áýêõúûì êIóýðè, øõàëúýì äýãúóýëúõüàù. Êúåùýð àõýð ïñûíùIýó êúèãúóýòûæàù. Åçûì çèãúýïùêIóíó Iýìàë ùðàòûì, à øõàëúý äûäýì äýãúóýëúõüàù. ÙIàëèòIûð çûõóåèõõýòè, ÿãó ïýùûõó õúûäæýáçûì áãúýäýñàù, ìûäðåéð ñûõüýòèòIûì ùIèãúóêIý êIýêóàêóýó øõàëúýì äýëúàù «êúàìûãúóýòó». ÙIàëèòIûð çû çýìàí êúûùIýêIàù «ëúûõúóàêIóý», ÿìûãúóýòóè ùIûõüýæàù. Êúåùýð ôIýåìûêIóò, ôIýëIûãúýíøàãúýò êúàãúóýòûæûõó ïýìûïëúýíðè, ùIûIýð çûõóèãúýøý÷ûðò. Àáû ùûãúóýìè «àïõóýäèçó áûäýó çûçãúýïùêIóàóý ïIýðý?» - æèIýó åãóïñûñûðò. ÙIàëèòIûð êIóýæûíó ùåæüýæàì øõàëúýìêIý ÿóíýòIðè, çûçûãúýïùêIóàð «êúàãúóýòûæàù». Àð àïõóýäèçêIý çýùIýäèÿòè, êúûêú õúóàò, åçûðè «ñû-ñû-êúýâ-ãúóý-òû-æ-æà?» æèIýóðý ãóôIýðò. ÇýùIýäèÿð àïõóýäýó ÿ äåæ ïøýæ õúóíóòýêúûìè, äàêúèêúý 40 - 50-êIý êúàãúýõóýáýæðè, óíýì äàøýæàù. Êúåùýð êúûçýðàãúóýòûæàì àïõóýäèçêIý ùûãóôIûêIûðòè, õúûäæýáçûì çýðûáãúýäýìûñàðè, øõàëúýì çýðûäýëúàðè ùûãúóïùýæàò.

ÄÈ ÕÝÙIÀÏIÝÐ 360030, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêý, Íàëøûê êúàëý, Ëåíèíûì è öIýêIý ùûIý óýðàì, 5, åáãúóàíý - åïùIàíý êúàòõýð.

ÙIýäæûêIàêIóýì òõàêIóýð èìûöIûõóìý, êúóàíøýð ùIýäæûêIàêIóýðàêúûì, àòIý òõàêIóýðù. ÈËÜÔ Èëüÿ, òõàêIóý.

Æûæüý ãúóíýãúó

ÖIûõóøõóýõýì ÿ ãóïñûñýõýð

Çûðè çûìûùIýðù çýè ùûìûóýð

Çýè ùûìûóý öIûõó ùûIýù - çûðè çûìûùIýõýðù. ÃÅÒÅ Èîãàíí, íýìûöý óñàêIóý. äûäýó, Ióùàãúûð àêúûëûíøàãúýì çýðûòåêIóýð. ËÅÎÍÀÐÄÎ äà Âèí÷è, ß õúóýïñàïIý ïñîðè çðàèòàëüÿí ùIýíûãúýëI. ãúý õúóëIý ùõüýêIý, öIûõóõýì ÿ Ióýõóð íýõúûôI õúóàÌàêúàìýì è ùýõóð ïñàóý êúàëúûòýðêúûì. ÝÔÅÑ ÑÊÈÉ Ãåðàêë, ëúýìàêú çäýùûìûIý ùIûàëûäæ ôèëîñîô. ïIýð «êúèãúýõúóàïIý» ìûêIóýùI çýðûõóýõúóðù. ÝÐÍÑÒ Òåîäîð Íàñûï êúûïõóýçûõüûð ÀÌÀÄÅÉ Ãîôìàí, Ióýõó ãóàïýõýìðý íýãúóýùI íýìûöý òõàêIóý. öIûõóõýì óàçýðûäýIýïûêúóìðýù. ÊúûáãóðûIóýíûì êúèÏëàòîí, àëûäæ ôèëîñîô. êIûð - çûõýïùIýíûðù. ÑÒÀÍÈÑËÀÂÑÊÈÉ Êîíñòàíòèí, Ñý ñëúýãúóàù, íýõóð êIûóðûñ àêòåð. ôIûì çýðåôIýêIûì õóýäý

Ôåïëúûò ìû Ãúóý òûæ Àëèíý è äàõàãúûì. ÒõüýIóõóäù à öIûêIóð, ïýæêúý?

123456789012345678901234567890121234567890123456789

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Ïñàëúýçýáëýäç ÅêIóýêIûó: 1.Ñîâåò Ñîþçûì è ËIûõúóæü, àäûãý êõúóõüëúàòýçåõóý õàõóý. (Ñóðýòûì). 4. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì êúûùûäýêI ñàáèé æóðíàë. 6. Ïõúýùõüýìûùõüý ãúóýæü ãóàùIý öIûêIó, õóùõúóýó êúàãúýñýáýïó. 9. Øàáçýêúóì è êIàïèòIûð çýðûçýõóàøý, øàáçýøýð çûäç êIàïñý. 10. Õüýïøûï äýëúó ãúóýãóàíýõýì êúûùûçäðàõüýêI ïõúóàíòý. 11. «Iýù … óïIìý, óè Ióïýð äàãúý êúèùIûíù腻. Ïñàëúýæü. 12. ÕüýùIýð êúûùðàãúýáëàãúý, çûùIàãúýñ óíý. 13. ÖIûõó æàí, ëúýù, çýôIýêI çèIý, ïñûíùIý. 18. Áûëûìûëûì, ìýëûëûì êúûõàùIûêI àäûãý øõûíûãúóý, íýõúûáýì ïIàñòý äàøõûó. 19. Áàõúñýí êóåéì ùûIý êúóàæý. 22. ßçûíûêúóýõýð ôûçûæüûì çýðåäæý ïñàëúý. 23. Êúàøûðãúý ÕüýïàùIý è ðîìàí. 28. ÏùIýøõóý çûõóàùI, ôIûóý ÿëúàãúó. «Ñîñðûêúóýó äè …». 29. ß ùõüýõýð ëúýíûêúóý çûðûçó, ÿ ëúàêúóýõýð çýõóýãúýçàóý õýëú. 30. Ãó ïIåéòåé çèIý, àðýçû ùIûãúóåé, åìûøûæ. 31. Íûñý êúàøàãúàùIý. 32. Çè òIûãóð õúóðåé äæûäý ëIýóæüûãúóý. 33. Çèìûãúýïñýõóó øóì èêIóô ãúóýãóàíý. Êúåõûó: 1. Õúýóàí ëIýóæüûãúóý. 2. ÙIàëý äûäý, ñàáèèãúóýì èêIà êúóäåé. 3. ÅêIó, íýñàóý ôIû, äàãúóý ëúýïêú çèìûIý, êúûçûõóýòûíøý. 5. Êúýáýðäåé-Áàëúêúý1

9

1

2

3

2

3

4

4

5

6

7

6

8

7

8

10 10

12 12

13 13

15 15

16 16

17 17

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 25 25

26 26

24 24

27 27

28 28 29 29

30 30

31 31

32 32

ß çûãúýïñýõóãúóýù ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ è 8-ð ùàãúýëúàïIý (çûãúýïñýõóãúóý ìàõóýó ùàãúýóâàù) ìû êúýðàëõýì: Àôãàíèñòàí, Àðìåíèå, Àçåðáàéäæàí, Áåëàðóñü, Áóðêèíà Ôàñî, Êàìáîäæý, Êèòàé (áçûëúõóãúýõýðàù ìûëàæüýð), Õîðâàòèå, Êóáý, Êóðæû, Ãâèíåÿ-Áèñàó, Ýðèòðåÿ, Êúýçàõúñòàí, Êúûðãúûç, Ëàîñ, Ìàäàãàñêàð (áçûëúõóãúýõýðàù ìûëàæüýð), Ìîëäîâý, Ìîíãîëèå, ×åðíîãîðèå, Íåïàë, Óðûñåé Ôåäåðàöý, Ñåðáèå, Òàäæèêèñò àí, Òóðêìåíèñò àí, Óãàíäý, Óêðàèíý, Óçáåêèñòàí, Âüåòíàì, Çàìáèå, Êèðèáàòè.

12 12

11 11

14 14 18 18

12 12 12

Çýõýçûëúõüàð 12 12 ÓÝÐÛØ Íóðõüýëèéù. 12

5

9

Ôý ôùIýðý?

ðûì ùIûõü çèIý è àðòèñò, êúûçýðàëúõóðý 12 12 èäæûáëàãúý èëúýñ áëûùI èðèêúóà óýðýä- 12 æûIàêIóý öIýðûIóý. 6. Àñó çûùIýëú, êúàðó 12 12 çèIý åðûñêúû. 7. Ìóñëúûìýí äèíûì è 12 12 ëýæüàêIóýõýð ùàãúýõüýçûð åäæàïIý. 8. 12 1707 ãúýì àäûãýõýð êúðûì õúàíûäçýì 12 12 ùûòåêIóà çàóý, ùIûïIý. 14. «… çýóàð àð- 12 êúýíûì ùîùòý». Ïñàëúýæü. 15. Ùûõü èí 12 12 ëúýïêú. 16. Àäûãýõýì ëúýäèéìðý ëúýãóà- 12 æüýìðý ùIèãúàíýó óïùIýì êúûõàùIûêIûó 12 12 ùûòà êúýï. Ùõüýíøýìè, àêúûëûøõóý 12 12 çèìûIýìè, ãóáçûãúàãúý çûáãúýäýìûëúìè 12 àð õóæàIýðò. 20. Øóõýð øûì êúðàäçûõû- 12 12 íó, ìîäðåéõýìè çûêúðàìûãúýäçûõûíó 12 õýòó øóõýìðý ëúýñõýìðý çýðûçýïåóýó ùûòà 12 12 äæýãóêIý. 21. Óðûñåé Ôåäåðàöýì 12 ãúóàçäæýõýìêIý ùIûõü çèIý è ëýæüàêIóý, 12 12 Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è öIûõóáý 12 12 òõàêIóý, ðåñïóáëèêýì è Êîìïîçèòîðõýì ÿ 12 çýãóõüýíûãúýì è òõüýìàäýó èëúýñ êóýäêIý 12 12 ùûòà àäûãýëI. 22. Êàâêàçûì êúûùûùIýæ, 12 õóùõúóýó êúàãúýñýáýï ïñû. 24. Êúàìý 12 12 ëIýóæüûãúóý. 25. «… ùàëúõó éîêIóýëIýæ». 12 12 Ïñàëúýæü. 26. Øûïõúóì, ïõúóì è ùõüýãú- 12 12 óñý. 27. «… è ôî èçù». Ïñàëúýæü.

33 33

Ìàçàåì è 26-ì äè ãàçåòûì òåòà ïñàëúýçýáëýäçûì è æýóàïõýð:

ÅêIóýêIûó: 6. Ñûòõúó. 8. Ãúàøý. 10. Ñóäàí. 12. Êúýóàë. 14. Ùûòõúó. 15. Íàðò. 17. Äàíý. 18. Êúðó. 19. Õüýïñ. 20. Ìûùý. 23. ÊIàíý. 24. Áàæý. 25. Ôýíä. 30. Åìêúóæ. 32. Òõüýìàõóý . 33. Òýáý. 34. Ëýãúóï. 35. Ùõüýõûíý. 38. Òõüýâ. 43. Äåóð. 44. Àíýë. 47. Ñàòó. 49. Õüýñý. 50. Ìûëúêó. 52. ßæüý. 53. ÙIàêIóý. 54. Êúóíûæü. 56. Æóðò. 57. Àñëúýí. 58. Àæàõúóý. 59. Íûáæü. 60. ÆüàêIóý. Êúåõûó: 1. ×ûïûëúý. 2. Àõúóýõúó. 3. Áãúýí. 4. Ïøýðûõü. 5. Ãúóàíýäýñ. 9. ÕüýìàñêIý. 11. Óýðäûõúó. 13. Àðõúóàíý. 16. Áðó. 21. Áæûõü. 22. Äýëúõó. 24. Áî. 26. Äó. 27. Àìäý÷. 28. Ãóìàõý. 29. Àáðýäæ. 31. Æûï. 33. Òóò. 36. ÕüýóêI. 37. Íàíý. 39. Óä. 40. Êúóë. 41. Êúàíäåñ. 42. Æóìýðýí. 45. Ùõüýãúóáæý. 46. Ïñýëúûõúó. 48. Óæüý. 51. Êóýíøûá. 53. ÙIýðûêIóý. 55. Æüàæüý. 56. Æûæüý. 123456789012345678901234567890121234567890123456789

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

123456789012345678901234567890121234567890123456789

ÒÅËÅÔÎÍÕÝÐ: ðåäàêòîð íýõúûùõüýì, ñåêðåòàðûì - 42-56-19; ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçýõýì - 42-63-64, 47-31-54, 47-33-23; æýóàï çûõü ñåêðåòàðûì 42-22-82; ñåêðåòàðèàòûì - 42-22-66. ÊÚÓÄÀÌÝÕÝÌ: ïîëèòèêýìêIý, æûëàãúóýìðý ëúýïêú IóýõóõýìêIý - 42-22-86; êúóàæý ãúàùIýìðý ýêîíîìèêýìêIý - 47-22-63, 42-57-59; ùýíõàáçýìêIý - 42-75-36; îáîçðåâàòåëõýì - 42-22-89; õàáçýõúóìý IóýõóùIàïIýõýì ÿäýëýæüýíûìêIý - 42-60-53; õúûáàðûùIýõýìêIý, ñïîðòûìðý ïèñüìîõýìêIý - 42-22-88; åãúýäæýíûãúýìðý ùIýíûãúýìêIý - 47-32-15; çýäçýêIàêIóýõýì - 42-21-88; êîððåêòîðõýì - 42-60-27; áóõãàëòåðèåì - 47-31-69; ÝÂÌ-ì è îïåðàòîðõýì - 42-22-84; êîìïüþòåð IóýõóùIàïIýì - 42-26-41; ñóðýòòåõûì - 42-75-78.

Ãó çûëúûòàïõúý

Êúýáýðäåé Êúýáýðäåé êúýðàë êúýðàë äðàìý äðàìý òåàòðûì ôðåãúýáëàãúý ôðåãúýáëàãúý ÙîäæýíöIûêIó Àëèé è öIýð çåçûõüý Êúýáýðäåé êúýðàë äðàìý òåàòðûì äûçýðûò ìàçýì ìû ñïåêòàêëõýð ùàãúýëúýãúóýíóù: Ãúàòõýïýì è 9-ì: Äóìýí Ìóðàäèí. «Óýëèé è ïàðàøþò» (ãóøûIý). Ãúàòõýïýì è 16-ì: Øîðòýí Àñêýðáèé. «ßøýìðý êúýçûøýõýìðý» (ãóøûIý). Ãúàòõýïýì è 22-ì: Êúóèèêúóý Íàëáèé. «ÏòIýøý è õüýäðûõý òóðíå» (ãóøûIý). Ãúàòõýïýì è 31-ì: Ìóðàò ×àïàé. «ÊúóëûêúóùIýêúóõýð» (ãóøûIý àóàíûùI). Òåàòðûì è õóäîæåñòâåííý óíàôýùIûð Óðûñåé Ôåäåðàöýì ùIûõü çèIý è àðòèñò Øûáçûõúóý Áàñèðù. ÙûùIèäçýð ñûõüýò 18-ðý äàêúèêúý 30-ðù. ÓïùIý çèIýõýð ìû òåëåôîíõýìêIý ïñàëúý õúóíóù: 42-64-94, 42-33-87 Äè ãàçåòûì è êúûêIýëúûêIóý íîìåðûð êúûùûäýêIûíóð ãúàòõýïýì è 10-ðù.

Òåääçý òõûãúýõýì êúûùûõüà áæûãúýõýì, êúûùàIýòà Ióýõóãúóýõýì ÿ ïýæàãúûìêIý àõýð çûòõàõýì íýñó æýóàï ÿõü. Àâòîðõýìðý ðåäàêöýìðý ÿ Ióýõó åïëúûêIýð çýòåõóý çýïûòó ùûòêúûì. Ãàçåòûð Iý òåçûäçàõýì ÿõóýõüûíûð è ïùý äýëúù ÊúÁÐ-ì ôåäåðàëüíý ïîùò çýïûùIýíûãúýõýìêIý è óïðàâëåíýì. Òåë.: 76-01-28, 76-01-10. Ãàçåòûð ùýíûìêIý æýóàï åõü ÊúÁÐ-ì è “Ðîñïå÷àòü” ÀÎ-ì. Òåë.: 42-69-34

Ìû êúûäýêIûãúóýì åëýæüàõýù:æýóàï çûõü ñåêðåòàðûì è êúóýäçý Êúàíøîêúóý Ýëëý, ðåäàêòîðó Èñòýïàí Çàëèíý, êîððåêòîðõýó Ùîäæýí Èííý (1, 2-íý íàï.), ÏõûòIûêI Þðý (3, 4-íý íàï.), êîððåêòîðõýì ÿ äýIýïûêúóýãúó Öàëèé Ìàðüÿò. ÊîìïüþòåðêIý ãàçåòûì è òåïëúýð èùIàù Íûð Ñàèäý, Ìýëáàõúóý Àíæåëý, ñóðýòõýì åëýæüàð Áèöó Æàííýù.

Ãàçåòûð 1989 ãúýì äûãúýãúàçýì è 16-ì ¹Í-0065-ì ùIýòó ÿòõàù. Çû èëúýñûì ãàçåòûð 250-ðý êúûäîêI. «Òåòðàãðàô» ÎÎÎ-ì ùûòðàäçàù. ÊúÁÐ, Íàëøûê êúàëý, Ëåíèíûì è öIýêIý ùûIý óýðàì, 33, òåë. 42-35-75.

Íîìåðûð “Àäûãý ïñàëúýì” è êîìïüþòåð IýíàòIýì ùàãúýõüýçûðàù.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○○○○○○○○ ○

Çûãúýïñýõóãúóý ìàõóýì

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ Û Ä À

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 5

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

4

Ãàçåòûì Iý ùûòðàäçàð ñûõüýò 20.00-ðù. Èíäåêñûð 51531

Òèðàæ 9.233

Çàêàç ¹611

Adighe_psalhe_05.03.2011  

ÔÈÔI ÔÛÌÛÃÚÝÏÓÄ, ÔÈ IÅÉ ÔÛÌÛÃÚÝÏÙÊIÓ adyghepsale.ru adyghe@mail.ru ãóõýð óãîëîâíý æýóàïûì èðàøàëIý. Õàáçýì òåòó 123456789012345678901 123456...

Adighe_psalhe_05.03.2011  

ÔÈÔI ÔÛÌÛÃÚÝÏÓÄ, ÔÈ IÅÉ ÔÛÌÛÃÚÝÏÙÊIÓ adyghepsale.ru adyghe@mail.ru ãóõýð óãîëîâíý æýóàïûì èðàøàëIý. Õàáçýì òåòó 123456789012345678901 123456...