Page 1

ÔÈÔI ÔÛÌÛÃÚÝÏÓÄ, ÔÈ IÅÉ ÔÛÌÛÃÚÝÏÙÊIÓ ÊúÁÐ-ì È ÏÀÐËÀÌÅÍÒÛÌÐÝ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÝÌÐÝ ß ÃÀÇÅÒ ÃÀÇÅÒÀ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÁÐ

1924 ÃÚÝÌ È ÌÝÊÚÓÀÓÝÃÚÓÝ ÌÀÇÝÌ È 1 ËÚÀÍÄÝÐÝ ÊÚÛÄÎÊI

ÀÄÛÃÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ

¹¹37-38 (21.945-21.946)

2011 ãúýì ãúàòõýïýì (ìàðòûì) è 4, ìýðåì

Øý÷ õóàùIó êúàëúûõúóýõýì ÿ àäý-àíýõýì ÿõóîçý Ðåñïóáëèêýì ùûIý ùûòûêIýð çýïIýçýðûò ùIûæûíûì õóýóíýòIà Ióýõóõýì õèóáûäýó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíò Êúàíîêúóý Àðñåí ÿõóýçàù òåððîðèçìûì ïûùIàóý øý÷ õóàùIó ôåäåðàëüíý IýíàòIýì êúûùàëúûõúóýõýì ÿ àäý-àíýõýì ÿùûù ãóïûì. ÇÝIÓÙIÝÌêúðèõüýëIà àäý-àíýõýì ðåñïóáëèêýì ùåêIóýêIõýìêIý åçûõýìè êúóàíøàãúý ÿáãúýäýëúó êúûçýðàëúûòýð, èäæûïñòó êúýõúóà ãóãúóåõüõýð êúûçýíýêIûíûìêIý äýIýïûêúóýãúó õúóíó çýðûõüýçûðûð æàIàù. Àáûõýì êúûçýðàëúûòýìêIý, õàáçýõúóìý îðãàíõýì êúåêIóýëIýíó òðàãúýãóøõóýó, áîåâèêõýð ìýçõýì êúûùIàøûïõúýù. Àáû ïàïùIý àõýð çýðàìûóêIûíóìêIý, çàõóàãúý õýëúó ñóä óíàôý çýðûòðàùIûõüûíóìêIý øýñûïIýõýð êúûçýãúýïýùûí õóåéù. «Äý äè äåæ çûðè êúûùûäãúýíýíêúûì õýãúýçûõü ùûìûIýó çûêúýçûòõýì ÿ Ióýõóð çàêîíûì òåòó, æûëàãúóýìðý öIûõóáý õúûáàðåãúàùIý IóýõóùIàïIýõýìðý õýòó çýõàãúýêIûí ïàïùIý. ÀòIýìè, ÓÔ-ì è Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíý êîäåêñûìðý Óãîëîâíý êîäåêñûìðý õàëúõüàù êúóàíøàãúý çûëýæüàõýì ÿùûùó ñëåäñòâèåì äýIýïûêúóõýì òðàëúõüý òåçûðõýð êúýçûãúýòIàñõúý çýõúóýêIûíûãúýõýð. Àïõóýäý çýõúóýêIûíûãúýõýì ÿ ôIûùIýêIý, çýõàùIûõüàõýì õóùIåãúóýæàõýì, àäýêIý õàáçýíøàãúý çûìûëýæüûæûíó áûäýó çè ìóðàäõýì ñëåäñòâèåìðý ñóäûìðý íýõú ùàáýó ÿáãúýäîõüý. Èäæûïñòó êúàëúûõúóýõýì ÿõýòó êúûùIýêIûíù çýêIý ùIýïõúàäæàãúýõýð çûìûëýæüàõýð, ëúû çûìûãúýæàõýð», - æèIàù ðåñïóáëèêýì è Iýòàùõüýì. Êúàíîêúóý Àðñåí êúûçýõóýñàõýì ÿãó êúèãúýêIûæàù çè Iûõüëûõýð áîåâèêõýì ÿIýùIýêIóýäàõýì ÿ ãóì ùûùIýð êúàçýðûãóðûIóàïõúýð: àõýð èäæûïñòó çýùIýïëúàùè, ÿëú ÿùIýæûíó õóåæüýíêIý õúóíóù. Àóý àïõóýäý êúýáãúýõúó, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è öIûõóáýð ëúûãúàæýì õýáãúàõóý õúóíóêúûì. «ÇýïýùIýòûíûãúýð êúûçýäíýêIûí õóåéù. Äý êúûäãóðûIóàïõúýù äûçýùIûãúóó èêIè êúåêIóýêI õàáçýõýì òåòó ìû ùûòûêIý ãóãúóì äûêúèìûêIìý, äûçýðûóêIûæó ùIýääçýíêIý çýðûõúóíóð», - æèIàù Ïðåçèäåíòûì. ÙIýïõúàäæàùIýõýì ÿ àäý-àíýõýð çýõýçåõóýí ÿùIûíêIý, çûäýñ æûëàãúóýõýì êúûäàõóíêIý çýðûõúóíóì çýðûòåãóçýâûõüûì è æýóàïó ÊúÁÐ-ì è Iýòàùõüýì àõýð êúèãúýãóãúàù ñûò õóýäý çýíûêúóýêúóìè åçûð èùõüýêIý çýðûõýïëúýíóìêIý. Àäý-àíýõýì æàIàù öIûõóáý õúûáàðåãúàùIý IóýõóùIàïIýõýð êúàãúýñýáýïó áàíäèò Ióýõóõýð êúàãúýíýíó èêIè çûêúàòûíó åçûõýì ÿ áûíõýì, õàáçýì êúåìûçýãúûó IýùýêIý çûçýùIýçûóçýäà ãóïõýì õýò ïñîìè çûõóàãúýçýíó çýðàìóðàäûð. Ïñàëúýìàêúûì è êIýóõûì Ïðåçèäåíòûì æèIàù ìûïõóýäý çýIóùIýõýð ùIýõ-ùIýõûóðý èðèãúýêIóýêIûíó, æûëàãúóý ëIûêIóýõýìè ÿõóýçýíó, èäæûïñòó ùûIý ùûòûêIýð êúûçýíýêIûíûìêIý Iýìàëõýð àäýêIè êúèëúûõúóýíó çýðèìóðàäûð. ÊúÁÐ-ì è Ïðåçèäåíòûìðý è Ïðàâèòåëüñòâýìðý ÿ ïðåññ-IóýõóùIàïIý.

Äûçýðûò èëúýñûì ìàçàåì è 19 - 27-õýì Ïàðèæ ùåêIóýêIà äóíåéïñî ìýêúóìýø âûñòàâêýì õýòà Óðûñåéì è ùIûíàëúèòõóì ÿçûõýçù Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûð. «ÄÝ ÌÓÐÀÄ íýõúûùõüýó äèIàð ìû çýõûõüýøõóýì êúåêIóýëIàõýì çàêúåäãúýöIûõóíûðù èêIè äè ìýêúóìýøûùIýõýì ÿ çýôIýêIûð äãúýëúýãúóýíûðù», - æèIàù ðåñïóáëèêýì è ëIûêIóýõýì ÿ óíàôýùIó ùûòà, ÊúÁÐ-ì ìýêúóìýø õîçÿéñòâýìêIý è ìèíèñòð Êúàçäýõúó Àëüáåðò. Ãúýëúýãúóýíûãúýì è êúûçýãúýïýùàêIóýõýì êúûçýðàáæàìêIý, àáû ìàõóý êúýñ öIûõó ìèí 600-ì ùIèãúó êúåêIóýëIàù èêIè äè IýôIûêIýõýð, õàäýõýêIõýð, ïõúýùõüýìûùõüý ãúýôIýIóàõýð, ìûIýðûñýð, ïîìèäîð-

adyghe@mail.ru adyghepsale.ru

Ãúýëúýãúóýíûãúýõýð

Äè êúóðøûïñûð ÿãó èðîõü

õýð çûIóàãúýõóàù. Ïñîì õóýìûäýó Ïàðèæ äýñõýì ÿãó èðèõüàù «Íàëøûê» õüýëâý çàâîä», «Êúýááàëêúðåñóðñ» àêöèîíåð îáùåñòâý çýIóõàõýì êúûùIàãúýêI ìèíåðàëüíý ïñûð. Ôðàíäæûð àïõóýäý ïñûð äóíåé ïñîì ùûçûùýõýì ÿùûùùè, à êúýðàëûì è öIûõóõýì ÿ ãóì óäûõüýíó òûíøêúûì, èòIàíè ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì è êúóðøûïñûì ïñîðè äèõüýõàù. Ãúýëúýãúóýíûãúýì êúåêIóýëIàõýì õóàáæüó ãúýùIýãúóýí ÿùIûõúóàù Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì èííîâàöý áèçíåñïðîåêòõýð ùûçûãúýçàùIý

ÂÀÑÈËÜÅÂ Ñåðãåé:

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è öIûõóõýì ÿ ñýáýï çûõýëúûì õóýëàæüý êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý IýíàòIý çýôIûäîãúýóâý

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ùûçýôIýóâà ùûòûêIýð Êàâêàç Èùõúýðý ùIûíàëúýì ùûíýõú ãóãúóõýì ÿùûù çûóý êúàëúûòý. Ìýçêóóðý àáû è Iýãúóýáëàãúýìðý êúèêIà òóðèñòèù ÿóêIà íýóæü, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì òåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý õàáçý ùûòûêIýð ùàãúýóâàù. Àáû èïêú èòêIý õàáçýõúóìý êúàðóõýì, ùIýïõúàäæàãúýì ïýùIýòûíûìêIý ãóãúóåõü íýõúûáýð çè ïùý êúûäýõóý ìèëèöýì, ÿïý èãúýùûïõúý ÿ êúàëýí íýõúûùõüýð ÊúÁÐ-ì è ùIûíàëúýì ùûIý áàíäý ãóïûì ÿïýùIýòûíûðù, ùIàëýãúóàëýì ÿ äåæ ýêñòðåìèñò ãóïñûñýð àäýêIè ùûõàïùýíûð êúûçýïûóäûíûðù, êñåíîôîáèåð, ëúýïêú, äèí çýõýãúýæûð æûëàãúóýì êúûçýðûôIýìûIóýõóð êúûçýíýêIûíûðù. À Ióýõóãúóýõýì òåóõóàù êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý ìèíèñòð, ìèëèöýì è ïîëêîâíèê Âàñèëüåâ Ñåðãåé äåäãúýêIóýêIà ïñàëúýìàêúûð. - Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷, íîáý äè ëúàõýì ùûïñýóõýð åãúýïIåéòåé ìû óïùIýì: ÊúÁÐ-ì è âëàñòõýì-

Ëúýïêúûì è êúýêIóýíóì òîãóçýâûõü Äóíåéïñî Àäûãý Õàñý

ßÏÝ óïùIýìêIý çýIóùIýì êúûùûïñýëúàù ÄÀÕ-ì è ÿïý âèöå-ïðåçèäåíò, Êúýáýðäåé Àäûãý Õàñýì è òõüýìàäý, «Àäûãý ïñàëúý» ãàçåòûì è ðåäàêòîð íýõúûùõüý ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä. - Àäûãýð äóíåéì íýõú ëúýïêúûæü äûäýó òåòõýì ÿùûùù, èëúýñ ìèíèõ ãúóýãóàíý êúèêIóàù, à ëúýõúýíýì êúðèóáûäýóè äè áçýð èäæû õóýäýó òIàñõúý êúýõúóàêúûì, - æèIàù ÕüýôIûöIýì. Íîáý äûçýðûò ùûòûêIýì òåïùIûõüìý, äè àíýäýëúõóáçýð ìýêIóýä, ïñîì õóýìûäýó àáû è Ióýõóð ùûõüýëúýù õàìý êúý-

È óàñýð ñîìè 6-ù

«Ôîðõåð», «Ëóêèíè» ôèðìýõýì òåïëèöýõýìðý ïàñýó êúûçûïûêIý æûã õàäýõýìðý ÿ ìàêåòó Ôðàíäæûì è êúàëàùõüýì êúàøàõýð. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è ëIûêIóýõýð åïëúàù ãúýøûìðý ëûìðý êúûçýðàëýæü ùIûêIýð ùàãúýëúàãúóý ïàâèëüîíûì, àáû êúðàøýëIà øû, ìýë, êõúóý, òõüýêIóìýêIûõü ëIýóæüûãúóýõýì. «Iýù ãúýõúóíûìêIý äóíåé ïñîì ùûIý Iýìàë íýõúûôI äûäýõýð ìûáû óòûêó êúûùðàëúõüàù. Äè äåæêIý àð èêúóêIý ñýáýïù, ñûòó æûïIýìý, ìû IýíàòIýì çåãúýóæüû-

íûð ðåñïóáëèêýì êúûïýùûò êúàëýí íýõúûùõüý äûäýõýì õåóáûäý. Ìûïõóýäý ãúýëúýãúóýíûãúýõýì óùûõýòûì äåæ áûäýó óè ôIýù ìýõúó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûð ãúóýãó òýìýìûì çýðûòåòûð. Ñý øý÷ êúûòåñõüýðêúûì äè ìýêúóìýøûùIýõýì êúàëýæü ïðîäóêöýð äóíåé ïñîì ùûIýõýì ôIàãúêIý êúàçýðûêIýðûìûõóì, èííîâàöý ãúóýãóì òåòó ðåñïóáëèêýì è àãðîïðîìûøëåííý êîìïëåêñûì äÿïýêIè çýðûçèóæüûíóì», - êúûõèãúýùõüýõóêIàù ìèíèñòðûì. ÑÀÌ×ÅÍÊÝ Ñâåòëàíý.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

ÄÀÕ-ì è Õàñàùõüýð ìýëàæüý. Ñóðýòûð ÊÚÀÐÅÉ Ýëèíý òðèõàù.

ÄÀÕ-ì è ÃúýçýùIàêIóý ãóïûì è çè ÷ýçó çýõûõüýð ìàçàåì è 19-ì Íàëøûê ùåêIóýêIàù. Ãóïûì è íýõúûáýð êúðèõüýëIýó åêIóýêIà çýIóùIýì êúûùàIýòà Ióýõóãúóýõýð çûáæàíý õúóðò. Íýõúûùõüýó êúûõàãúýùõüýõóêIàì, ïñàëúýìàêú íýõúûáý çðàùIýêIàì ùûùò àäûãýáçýð õýêóðûñõýìè õýõýñõýìè ÿ äåæ ùûõúóìýíûìðý åãúýäæûíûìðý, õàìý êúýðàëõýì ùûIý äè ëúýïêúýãúóõýð Õýêóì êúåøýëIýæûíûìêIý Ióýõóõýð çýðûêIóàòýð, çûóý ùûò ëúýïêúûöIý êúýùòýíûì òåóõóàð.

Òõüýìàõóýì òõóý êúûäîêI

ðàë ùûIý äè ëúýïêúýãúóõýì ÿ äåæ. ÈëúýñèòI è ïýêIý, 2009 ãúýì, Èîðäàíûì ùåêIóýêIàóý ùûòàù õýõýñ àäûãýõýì ÿ àíýäýëúõóáçýð õúóìýíûìðý äæûíûìðý òåóõóà ßïý äóíåéïñî êîíôåðåíöûð. À çýõûõüýøõóýì öIûõó êóýä õýòàù, àäûãý ùûïñýó êúýðàëõýì ÿùûùó çè ëIûêIóý êúðèìûõüýëIà êúýìûíýó. Óíàôý äàõè êúàùòàù, ïñàëúýìàêú êóïùIàôIýõýðè ùåêIóýêIàù, àóý àáû êúûïûçûùý åòIóàíý ëúýáàêúóýð èäæûðè ò÷àêúûì - êîíôåðåíöûì íýãúàáý Òûðêóì êúûùûïàùýí õóåÿòè, ÿ Ióýõó õóýìûçýóðý íîáý êúýñàù. Ìû ãúý äûçûõûõüàì àð åäìûãúýêIóýêIûó àäýêIè Iýïýäýãúýëýë òùIû õúóíóêúûì. Òûðêóì äåæ ÅòIóàíý çýõûõüýøõóýð ùåêIóýêIìý, àáû êúûïûçûùýíóõýð õüýçûðù - Èçðàèëûì ùûIý àäûãý êúóàæèòIûð. ÊúûäýêIóýòåé ùIýáëýì àäûãýáçýð åãúýäæûíûì, öIûêIóðè èíðè àáû èðèïñýëúýíûì, óíàãúóýõýìè, óýðàììè, IóýõóùIàïIýõýìè êúûùàãúýñýáýïûíûì ïûùIà ãóãúóåõü ëúýïêú ÿIýêúûì àáû ùûïñýó Êôàð-Êàìýðý Ðèõüýíèåðý - ïñîðè êúýðàë óíàôýêIý çýïýùó ãúýïñàù. (ÊIýóõûð 5-íý íàï.).

ðý õàáçýõúóìý IýíàòIýõýìðý ðåñïóáëèêýð IýùýêIý çýïýùIýóâýíûì ùàõúóìýôûíó? - ÑîãúýùIàãúóý à ùûòûêIýð êúýçûøà ùõüýóñûãúóýð

íîáýð êúûçäýñûì çýðûçýïêúðàìûõàð. Àð íàIóý êúàùIàù 2005 ãúýì êúýõúóàõýì. ÊóýäêIý íýõú ïàñýó êúåæüàò, çûçûóáãúóàò àð. ÊúûçýðûñëúûòýìêIý, õàáçýõúóìý IýíàòIýõýìðý êúóëûêúóùIàïIý õýõàõýìðý ÿ êúàðóêIý èäæûðè 2002 ãúýõýì à ùûòûêIýð «õèðóðãèå» áãúýäûõüýêIýêIý êúûçýðàíýêIûôûíó ùûòàù. Íîáý àð êúàðóçåõüýõýì ÿ çàêúóýêIý çýôIýõà ìûõúóí Ióýõóù. - Óý äàóý óåïëúðý, öIûõóõýð äèíûì ùûãúóàçý ùIûíûì îôèöèàëüíý äèí IýíàòIýì ñûò õóýäý óâûïIý ùèIûãú? - ÏùûõüýùIý Iýíàñ õóýäý öIûõó ïàøý ïôIýêIóýäûíûð ðåñïóáëèêýì è äåæêIý ïõóýìûãúýçýêIóýæûíù. Èäæûïñòó äûõóåéù ùIàëýãúóàëýì ÿ äåæ ðàäèêàëèçìûð êúûùûçýïûóäûíûì, öIûõó ëúàïIýíûãúýõýìðý äèí êúóëåèãúýõýìðý ùûãúýáûäýíûì àáû èðèõüýëIýó ùûòà êúàðóì ïûçûùýôûí. ÈïýæûïIýêIý àð ãóãúóåõüûøõóýù, àóý çýôIýäãúýêIûôìý, æûëàãúóýì çýõúóýêIûíûãúýøõóý ùåáãúýêIóýêIûôûíóù. Íîáý äý òëúàãúóð íýõúûáýó çè àêúûë çýòåìûóâàõýð êúûçýðûõóòý ìàùýù. Àð äèí çýïýùIýóâýíûãúýì èãúýäàIóý ùIàëýãúóýëýì ÿ äåæêIý øûíàãúóýù. Àõýð çè áèéð ðåñïóáëèêýì è çàêúóýêúûì, àòIý çýðûùûòó êúýðàëûì ïýùIîóâý. Çûì è äåæêIè ùýõóêúûì Êàâêàçûð ëúûãúàæýì êúèõóòýíûì çè ñýáýï õýëú êúýðàëõýð çýðûùûIýð. ( ÊIýóõûð 2-íý íàï.).

«Ôýåïëú äàêúèêúý» ÀÁÕÚÀÇ. Ðåñïóáëèêýì è ÿïý ïðåçèäåíò Àðäçèíáý Âëàäèñëàâ äóíåéì çýðåõûæðý èëúýñ èðîêúó. Àáû èïêú èòêIý, «ôýåïëú äàêúèêúý» Ióýõóãúóýõýð äýíý ùIûïIè ùðàãúýêIóýêIûíóù. ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ è 4-ì Ýøåð Èùõúýðý êúóàæýì äýò Àðäçèíáý Âëàäèñëàâ è êõúàùõüýì óäç ãúýãúàõýð òðàëúõüýíóù. Àáõúàçûì ùûïñýóõýð ñûõüýò 15-ì è íûêúóýì ôýåïëúûð ÿãúýëúàïIýó äàêúèêúýêIý ùûìûíóù. Èäæûðåé àáõúàç êúýðàëûãúóýì è êúûçýãúýïýùàêIóý Àðäçèíáý Âëàäèñëàâ èëúýñ 65 íûáæüûì èòó äóíåéì åõûæàù. Êóðæû-àáõúàç çàóýì è ëúýõúýíýì Õýêóð çûõúóìàõýì ÿ ïàøýó ùûòàù.

Áýâàãúûì è âèòàìèíõýð ÀÄÛÃÅÉ. ÌýêúóìýøûùIýõýì áæüûõüýñý êúýêIûãúýõýð ãúýïøýðûí ùIàäçàù.

ÃÚÀÂÝ çûòðàùIà ãåêòàð 11780-ì áýâàãúûì è âèòàìèíõýð èðàõüýëIàù. ßïýó à ëýæüûãúýì ùûùIàäçàù óýñûð ùûòêIóà Ãèàãèí, Êóýøõüýáëý, Òîõúóòýìûêúóåé êóåéõýì ÿ ãóáãúóýõýì. ÓÝÐÄÎÊÚÓÝ Æåíÿ.

öIûõó ìèí çûáæàíýì êúûçý- êúýðàëûì êúûùIåãúýêIðè. ðàãúýïýùàò à ïýêIóð, Õîðâà- Àóý íîáýðåé óàñýð - Óðûñåéì òèåì è ïðåìüåð-ìèíèñòð Êî- è õúóýïñàïIýõýì ÿùûùù. ñîð ßäðàíêè è êúóëûêúóì òåêIûí õóåéóý êúàãúýóâó. Àð àáûõýì êúàóãúýíøýó èðàãúýêIóýêIàóý ïëúûòý õúóíóù, Åâðîñîþçûìðý îïïîçèöýì è Iýòàùõüý ñîöèàë-äåìîêðàò ïàðòûìðý ÿ áýðàêúõýð çýðàãúýñàð êúûóìûëúû- tÈëúýñ 30 èðîêúó Óðûñåéìòýìý. Àõýð ùûñõüàêúûì âëà- ðý ×åðíîãîðèåìðý ïîëèòèêý, çûIýùIýëú Õîðâàòèåì è ýêîíîìèêý, ùýíõàáçý çýïûÈðàíûð òåãóøõóýðè… ñòûð äåìîêðàò ïàðòìè è íûïûì - ùIýíûãúýõýð çýõóàIý çýðûìàôIý ùIàìûäçà ùõüýêIý, çý- õúóðý. «Ðåéòåð» õúûáàðåãúàùIý ôIàòõúàù. tÈëúýñ 90 è ïýêIý Àáõúàç ÑîIóýõóùIàïIýì êúûçýðèòûìÏðàâèòåëüñòâýì è ëýæüû- âåò Ñîöèàëèñò Ðåñïóáëèêýð êúýêIý, ÿ óíýì ÿãúýçýæûí ïàïùIý, ãúýìêIý ìûàðýçû ïýêIóõýð à óíýõóàù. Àáõúàç ÑÑÐ-ð Ãðóçèí äûãúóàñý Ñóýö êIýíàóýì àð- êúýðàëûì ùðàãúýêIóýêIûí ÑÑÐ-ì ãóàãúýõüàù 1921 ãúýì ãóýðó Èðàíûì è êõúóõüèòI ùIàäçàù ìàçàåì. Èóæüðåé äûãúýãúàçýì è 16-ì. 1931 ãúýì äûõüàù. ÍýõúàïýIóýêIý, à ãúóýãó äû- ìàõóýõýì àïõóýäý ïýêIóõýð àáû è õóèòûíûãúýõýð ÿãúýÇàãðåá, Ñïëèò, ëúàõúøýðè ÀÑÑÐ ÿùIàù. äýð êúàãúýñýáýïðè, à êõúóõü- ùûçýõýòàò Ðèåêý, Ñëàâÿí Áðîä, Îñèåêý, 2008 ãúýì è øûùõüýIóì Àáõýð Ñèðèåì êIóàò, «Äóíåé Ïóë, íýãúóýùI êúàëýõýìè. À õúàç Ðåñïóáëèêýð êúýðàë ïñîì ìàìûðûãúýìðý çýíûá- ïýêIóõýð ïñîì õóýìûäýó ïî- ùõüýõóèò õúóàù. æüýãúóãúýìðý ÿ òõûãúýð Iýðà- ëèöýì ùåçýóàð Çàãðåáù - tÆåíåâý (Øâåéöàðèå) ùåãúýõüýí ïàïùIý». öIûõó 30 óIýãúý õúóàù, 60-ì êIóýêIûíóù Êàâêàç ÀäðûÑóýö êIýíàóýð äè ÙIûì è íýáëàãúý ïîëèöýì èóáûäàù. ùIûì è øûíàãúóýíøàãúýìäåæêIý ìûõüýíýøõóý çèIý õû ÏýêIóõýð êIóý ïýòìè íýõú ðý çýïIýçýðûòûíûãúýìêIý ëúàãúóýù, - Åâðîïýì óèêIûó ùIýõ-ùIýõûóðý çýõîõüý, àáû çýïñýëúýíûãúýõýì ÿ êúûêIýÀçèåì êIýùIó óõóåøý, Àôðè- öIûõóó êúåêIóàëIýìè õýõúóý ëúûêIóý çýIóùIýð. êýì è õúóðåÿãúêIý êúûïý- çýïûòù. tÌîñêâà, Äóíåéïñî ñàòóìêIóõüûí õóýìåéóý. 1979 ãúýì êIý öåíòðûì ùûçýõýòûíóù Èñëúàì ðåâîëþöýð êúûçýÓÔ-ì è ñàòó-ïðîìûøëåííý ÙIûäàãúýì è óàñýð ðûõúóðý, àáû Èðàíûì è ïàëàòýì è VI çýõóýñ. êõúóõüõýì çûêúûùàãúýëúý«ÎÏÅÊ»-ì èùý ùIûäàãúýì tÀáõúàç Ðåñïóáëèêýì è ïðåãúóàòýêúûì. Àðàù Èçðàè- âýñýìàõóý àðãóýðó õýõúóàù çèäåíò Áýãúýïù Ñåðãåé êúûëûð «çàóý çýùIýçûãúýñò Ióý2,57-êIý (ïðîöåíòè 2,4- ùàëúõóà ìàõóýù. õóãúóýêIý» ùIåäæàð à êúýðà- äîëëàðè êIý). Íîáý àáû è çû áàððåëûì è t1846 ãúýì «Êàâêàç» ãàçåòûì ëûì è «Alvahb», «Kharq» óàñýù äîëëàðè 110,84-ðý. òðèäçàù Êúàç-Äæýðèé «Çè êõúóõüõýð Ñóýö êIýíàóýì Óàñýì çýðûõýõúóàì Óðû- ùIûõüûð èí êúýðàë òåòûì è äûõüýíó çýðûòåãóøõóàì. è ôåéäýóý õýëúûð êúå- äåæ» çûôIèùà ïèñüìîð. Ìàõóý êúýñ à êIýíàóýì ñåéì ãúýëúàãúóý àáû è äóíåéïñî t1918 ãúýì Òýð÷ Ðåñïóáëèêõúóõü 50 õóýäèç èðîêIóý. ãúýòIûëúûãúýõýì ìàçàåì è êýð êúýóíýõóàù. Íîáý àáû äýòù ÑØÀ-ì è 18-ì ùûùIýäçàóý è 25 õúóõó çàóýëI êõúóõü çûáæàíè, çýðû- äîëëàð ìåëàðäè 4,8-ðý êúûÄóíåéì õóàãúýôàùýìêIý, Ëèâèåì çý- õýõúóýó, áæûãúýð äîëëàð è ùûòûêIýíóð: ðûòåóýíóì çûõóàãúýõüýçûðó. ìåëàðä 492,2-ðý çýðûõúóàì. «meteonovosti. ru» ñàéòûì Ïðåçèäåíò Ìåäâåäåâ Äìèò- êúûçýðèòûìêIý, íîáý ÍàëÁýðàêúõýì ðèé êúûçýðûõèãúýùàùè, øûê ïøýð òåõüý-òåêIûó ùûùûñõüàêúûì ùIûäàãúýì è óàñýì ìàðäýí- òûíóù, ìàõóýìè-æýùìè øýó õýõúóýíûì Óðûñåéì è ùIûIýó ãðàäóñè 2 ùûIýíóù. «Ôðàíñ Ïðåññ» õúûáàð- ôåéäý õýëúêúûì, ñûòó æû- 1234567890123456789012 åãúàùIý IóýõóùIàïIýì äû- ïIýìý, ùIûäàãúýêIý ëàæüý îò- 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ÏëIàíýïýð çûãúýõüýçûðàð ãúóàñý êúûçýðèòàìêIý, âýñý- ðàñëõýì ÿðèùý ïðîäóêöý 1234567890123456789012 ÃÚÓÙIÎ Çàðèôù. ìàõóý ïùûõüýùõüýì Õîðâà- çýìûëIýóæüûãúóýõýðè äè 1234567890123456789012 òèåì è êúàëàùõüý Çàãðåá ùåËúýïêú Ióùûãúý: êIóýêIà ïýêIóì ùàãúýñàù Åâðîñîþçûì è áýðàêúûð. Àäûãýì àäûãý íýõú ëúàïIý èIýêúûì. ÙIàëýãúóàëýì ùûùó

Ióàùõüýìàõóý ìóíèöèïàëüíý ðàéîíûì è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüýì è êúóëûêúóì ÿãúýóâûíóð êúûõýõûíûìêIý çýïåóý åçûãúýêIóýêIûíó êîíêóðñ êîìèññýì õýòõýð êúýùòýíûì è IóýõóêIý

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì è Óíàôý

«Óðûñåé Ôåäåðàöýì ùIûïIý óíàôýð çåãúýêIóýíûð êúûùûçýãúýïýùûíûìêIý ïñîìè ÿõóýãúýçà õàáçýõýì ÿ IóýõóêIý» Ôåäåðàëüíý çàêîíûì è 37 ñòàòüÿì è Iûõüý 5-ì èïêú èòêIý, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì óíàôý åùI: 1. Ióàùõüýìàõóý ìóíèöèïàëüíý ðàéîíûì è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüýì è êúóëûêúóì ÿãúýóâûíóð êúûõýõûíûìêIý çýïåóý åçûãúýêIóýêIûíó êîíêóðñ êîìèññýì õýãúýõüýí: Âëàñîâ Àëåêñàíäð Àëåêñåé è êúóýð - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì è Àäìèíèñòðàöýì è ÓíàôýùIûì è êúóýäçýð-Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì è Àäìèíèñòðàöýì êúýðàë êúóëûêúóì, êàäðõýì, ùIûïIý óíàôýð çåãúýêIóýíûì ÿïûùIà IóýõóõýìêIý è óïðàâëåíýì è óíàôýùIûð Êúóýøûðîêúóý Çàëûì Êúýðýùåé è êúóýð - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì è Àäìèíèñòðàöýì è ÓíàôýùIûì è ÿïý êúóýäçýð Òåìóêóåâ Àáäóë-Õüýêèì Ñàëèõü è êúóýð - ÊúýáýðäåéÁàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì è äåïóòàòûð, «Ïàññàæèð àâòîòðàíñïîðòûìêIý Ióàùõüýìàõóý çýãóõüýíûãúý» ìóíèöèïàëüíý ïðåäïðèÿòý çýãóýòûì è ãåíåðàëüíý äèðåêòîðûð. 2. Êúàðó èìûIýæó êúýëúûòýí «Ióàùõüýìàõóý ìóíèöèïàëüíý ðàéîíûì è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüýì è êúóëûêúóì ÿãúýóâûíóð êúûõýõûíûìêIý çýïåóý åçûãúýêIóýêIûíó êîíêóðñ êîìèññýì õýòõýð êúýùòýíûì è IóýõóêIý» Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì 2008 ãúýì ãúàòõýïýì è 20-ì êúûäèãúýêIà Óíàôý ¹1373-Ï-Ï-ì. 3. Ìû Óíàôýð Ióàùõüýìàõóý ìóíèöèïàëüíý ðàéîíûì ÙIûïIý ñàìîóïðàâëåíýìêIý è ñîâåòûì õóåãúýõüûí. 4. Ìû Óíàôýì êúàðó åãúóýò êúûùàùòà ìàõóýì ùåãúýæüàóý. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì è ÓíàôýùI ×Å×ÅÍΠÀíóàð Íàëøûê êúàëý 2011ãúýì ìàçàåì è 25-ì ¹663-Ï-Ï Øýäæýì ìóíèöèïàëüíý ðàéîíûì è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüýì è êúóëûêúóì ÿãúýóâûíóð êúûõýõûíûìêIý çýïåóý åçûãúýêIóýêIûíó êîíêóðñ êîìèññýì õýòõýð êúýùòýíûì è IóýõóêIý

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì è Óíàôý

«Óðûñåé Ôåäåðàöýì ùIûïIý óíàôýð çåãúýêIóýíûð êúûùûçýãúýïýùûíûìêIý ïñîìè ÿõóýãúýçà õàáçýõýì ÿ IóýõóêIý» Ôåäåðàëüíý çàêîíûì è 37 ñòàòüÿì è Iûõüý 5-ì èïêú èòêIý, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì óíàôý åùI: 1. Øýäæýì ìóíèöèïàëüíý ðàéîíûì è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüýì è êúóëûêúóì ÿãúýóâûíóð êúûõýõûíûìêIý çýïåóý åçûãúýêIóýêIûíó êîíêóðñ êîìèññýì õýãúýõüýí: Âëàñîâ Àëåêñàíäð Àëåêñåé è êúóýð - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì è Àäìèíèñòðàöýì è ÓíàôýùIûì è êúóýäçýð-Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì è Àäìèíèñòðàöýì êúýðàë êúóëûêúóì, êàäðõýì, ùIûïIý óíàôýð çåãúýêIóýíûì ÿïûùIà IóýõóõýìêIý è óïðàâëåíýì è óíàôýùIûð Æàíàòàåâ Ñýëèì Àëèé è êúóýð - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì ËýæüûãúýìêIý, ñîöèàëüíý ïîëèòèêýìðý óçûíøàãúýð õúóìýíûìêIý è êîìèòåòûì è óíàôýùIûð Êúóýøûðîêúóý Çàëûì Êúýðýùåé è êúóýð - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì è Àäìèíèñòðàöýì è ÓíàôýùIûì è ÿïý êúóýäçýð. 2. Êúàðó èìûIýæó êúýëúûòýí «Øýäæýì ìóíèöèïàëüíý ðàéîíûì è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüýì è êúóëûêúóì ÿãúýóâûíóð êúûõýõûíûìêIý çýïåóý åçûãúýêIóýêIûíó êîíêóðñ êîìèññýì õýòõýð êúýùòýíûì è IóýõóêIý» ÊúýáýðäåéÁàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì 2008 ãúýì ãúàòõýïýì è 20-ì êúûäèãúýêIà Óíàôý ¹1371-Ï-Ï-ì. 3. Ìû Óíàôýð Øýäæýì ìóíèöèïàëüíý ðàéîíûì ÙIûïIý ñàìîóïðàâëåíýìêIý è ñîâåòûì õóåãúýõüûí. 4. Ìû Óíàôýì êúàðó åãúóýò êúûùàùòà ìàõóýì ùåãúýæüàóý. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì è ÓíàôýùI ×Å×ÅÍΠÀíóàð Íàëøûê êúàëý 2011 ãúýì ìàçàåì è 25-ì ¹664-Ï-Ï Ïðîõëàäíý ìóíèöèïàëüíý ðàéîíûì è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüýì è êúóëûêúóì ÿãúýóâûíóð êúûõýõûíûìêIý çýïåóý åçûãúýêIóýêIûíó êîíêóðñ êîìèññýì õýòõýð êúýùòýíûì è IóýõóêIý

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì è Óíàôý

«Óðûñåé Ôåäåðàöýì ùIûïIý óíàôýð çåãúýêIóýíûð êúûùûçýãúýïýùûíûìêIý ïñîìè ÿõóýãúýçà õàáçýõýì ÿ IóýõóêIý» Ôåäåðàëüíý çàêîíûì è 37 ñòàòüÿì è Iûõüý 5-ì èïêú èòêIý, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì óíàôý åùI: 1. Ïðîõëàäíý ìóíèöèïàëüíý ðàéîíûì è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüýì è êúóëûêúóì ÿãúýóâûíóð êúûõýõûíûìêIý çýïåóý åçûãúýêIóýêIûíó êîíêóðñ êîìèññýì õýãúýõüýí: Âëàñîâ Àëåêñàíäð Àëåêñåé è êúóýð - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì è Àäìèíèñòðàöýì è ÓíàôýùIûì è êúóýäçýð-Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì è Àäìèíèñòðàöýì êúýðàë êúóëûêúóì, êàäðõýì, ùIûïIý óíàôýð çåãúýêIóýíûì ÿïûùIà IóýõóõýìêIý è óïðàâëåíýì è óíàôýùIûð Êúóýøûðîêúóý Çàëûì Êúýðýùåé è êúóýð - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì è Àäìèíèñòðàöýì è ÓíàôýùIûì è ÿïý êúóýäçýð Ìàðüÿø Èðèíý Åâãåíèé è ïõúóð - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì Ýêîíîìèêý ïîëèòèêýìêIý, ìûëúêóìðý õüýðû÷ýò IóýõóìêIý è êîìèòåòûì è óíàôýùIûð. 2. Êúàðó èìûIýæó êúýëúûòýí «Ïðîõëàäíý ìóíèöèïàëüíý ðàéîíûì è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüýì è êúóëûêúóì ÿãúýóâûíóð êúûõýõûíûìêIý çýïåóý åçûãúýêIóýêIûíó êîíêóðñ êîìèññýì õýòõýð êúýùòýíûì è IóýõóêIý» Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì 2008 ãúýì ãúàòõýïýì è 20-ì êúûäèãúýêIà Óíàôý ¹1368-Ï-Ï-ì. 3. Ìû Óíàôýð Ïðîõëàäíý ìóíèöèïàëüíý ðàéîíûì ÙIûïIý ñàìîóïðàâëåíýìêIý è ñîâåòûì õóåãúýõüûí. 4. Ìû Óíàôýì êúàðó åãúóýò êúûùàùòà ìàõóýì ùåãúýæüàóý. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì è ÓíàôýùI ×Å×ÅÍΠÀíóàð Íàëøûê êúàëý 2011 ãúýì ìàçàåì è 25-ì ¹665-Ï-Ï Íàëøûê êúàëý îêðóãûì è ìóíèöèïàëüíý ìûëúêóð Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è êúýðàë ìûëúêóì õýãúýõüýíûìêIý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì àðýçûíûãúý åòûíûì è IóýõóêIý

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì è Óíàôý

«Íàëøûê êúàëý ýëåêòðîñåòü êîìïàíèå» àêöèîíåð îáùåñòâý çýIóõàì è àêöýõýì ÿ ïðîöåíòè 100-ð Íàëøûê êúàëý îêðóãûì è ìóíèöèïàëüíý ìûëúêóì êúûõýãúýêIûó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è êúýðàë ìûëúêóì õýãúýõüýíûì è IóýõóêIý» Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì 2011 ãúýì ìàçàåì è 1-ì êúûäèãúýêIà Óíàôý ¹22-ÏÏ-ì õýïëúàóý, «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è êúýðàë ìûëúêóì ùûùõýð ìóíèöèïàëüíý ìûëúêóì çýðûõàãúýõüý, ìóíèöèïàëüíý ìûëúêóì ùûùõýð Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è êúýðàë ìûëúêóì çýðûõàãúýõüý ùIûêIýì è IóýõóêIý» 2002 ãúýì ãúàòõýïýì è 6-ì êúàùòà Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Çàêîí ¹15ÐÇ-ì è 16 ñòàòüÿì èïêú èòêIý, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì óíàôý åùI: 1. «Íàëøûê êúàëý ýëåêòðîñåòü êîìïàíèå» àêöèîíåð îáùåñòâý çýIóõàì çè íîìèíàëüíý óàñýð ñîì ìåëóàí 450-ðý õúó êúûçýðûãóýêI äîêóìåíòàðíýó ùûìûò àêöýó 4500000ðý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è êúýðàë ìûëúêóì êúûõýãúýõüýíûìêIý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì àðýçûíûãúý åòûí. 2. Ìû Óíàôýð Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì õóåãúýõüûí. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì è ÓíàôýùI ×Å×ÅÍΠÀíóàð Íàëøûê êúàëý 2011 ãúýì ìàçàåì è 25-ì ¹666-Ï-Ï


2 2

¹¹37-38 (21.945-21.946)

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 4

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è öIûõóõýì ÿ ñýáýï çûõýëúûì õóýëàæüý êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý IýíàòIý çýôIûäîãúýóâý (ÊIýóõûð. ÏýùIýäçýð 1-íý íàï.). - Èëúýñûð êúûçýðèõüýðý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ìèëèöèîíåðè 8 ùàóêIàù. ÙIýïõúàäæàùIýõýì ùõüý àõýð íýùýíýóàïIý ÿùIðý? - Ìèëèöýð - àð íýõú íýðûëúàãúó, íýõú óçûëúýIýñó ùûò âëàñòûì è çû Iûõüýù. Àõýð çýóýð ìèëèöèîíåðõýðàêúûì, àõýð çýóýð âëàñòûðù, âëàñòûì è ëIûêIóýðù. Íýãúàáý è çàêúóý õàáçýõúóìýó 37-ðý õýêIóýäàù, ìèëèöýì è äåæêIý àð õýùIûíûãúýøõóýù. ÑóäûùIý IýíàòIýìè, ÔÑÁ-ìè, ïðîêóðàòóðýìè õýùIûíûãúýõýð ÿIýù. Àóý óýðàìûì ùûíýõúûáýù ìèëèöèîíåðõýð. Ïðîêóðîðõýð, ñóäûùIýõýð àïõóýäèç õúóóý ùûòàìý, à áæûãúýð íýãúóýùIûíóò. Ñý ñûçýðåïëúûìêIý, à ïñîðè çûõóýãúýçàð âëàñòûðù, àðìûõúóìý ìèëèöýðêúûì. - Óý ìèëèöýì è ëýæüàêIóý õýêIóýäàõýì, óIýãúý õúóàõýì ÿ óíàãúóýõýì ÿ ãóãúóåõüõýð çýôIýõûíûìêIý çàùIýãúýêúóýíûì ìûõüýíýøõóý çýðåïòûì äûùûãúóàçýù. - ÇýáãúýòIûëúýêI ìûõúóíó êúàëýíõýð çýôIýõûíûì êúûäýêIóýó, ÊúÁÐ-ì ùûIý ÌÂÄ-ì ñè ëýæüûãúýð êúûùûùIýçäçàù õýêIóýäà äè íûáæüýãúóõýì ÿ óíàãúóýõýì ñàIóùIýíûìêIý, àáûõýì ÿ ãóãúóåõüõýì - ïñýóïIý, ìûëúêó, åãúýäæýíûãúý, íýãúóýùI èðåõúóè - çûùûçãúýãúóýçýíûìêIý. Àõýð è êIýì íýñó çýôIýãúýêIûíûìêIý òõóçýôIýêI ïñîðè äîëýæü. Àóý óìûãúýùIýãúóýí ïëúýêIûðêúûì íýãúóýùI çû ëúýíûêúóý - àð àïõóýäý õýùIûíûãúý çûãúóýòà öIûõóõýì ÿäýïëúàãúó çýïIýçýðûòûãúýðù, ëIûãúýðù. ÕýêIóýäà ìèëèöèîíåðõýì ÿ ùõüýãúóñýõýìðý ÿ àäý-àíýõýìðý âëàñòûì çýðåëúýIóð çûù - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ìàìûðûãúýð, æûëàãúóý çýïIýçýðûòûíûãúýð ùûõúóìýíûðù. - Óðûñåé Ôåäåðàöýì è Ïðå çèäåíòûì è ÓíàôýêIý ÊúÁÐ-ì êúûùûçýðàãúýïýùà ÇýçûãúýóIó çýIóùIýì òåóõóàóý ñûò êúûäæåïIýí? - ÑûçýðåïëúûìêIý, ãðàæäàí æûëàãúóýì è ëIûêIóýõýð Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ùåêIóýêI Ióýõóãúóýõýì êóóóý òåïñýëúûõüûí, âëàñòûì ÿïûùIàóý ùûòûí õóåéù. Íîáý äý, êúàðóçåõüý IýíàòIýõýì ùûëàæüýõýì, æûëàãúóýìðý âëàñòûìðý ÿùIûãúóó ÊúÁÐ-ì çýïIýçýðûòûíûãúýð ùûçýòåIûãúýíûì è õýêIûïIýõýð äîóáçûõó, èäæûðåé ùûòûêIýð êúýçûøà ùõüýóñûãúóýõýð çýõûäîãúýêI. Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì ÇýçûãúýóIó çýIóùIýõýð êúûçýðèãúýïýùûíûìêIý, àáû è õóèòûíûãúýõýð ïõèãúýêIûíûìêIý äûäîIýïûêúó. Èäæû çû ùIûíàëúý óíàôýùIè «ñý ñûùûãúóýçàêúûì», «õýñùIûêIàêúûì» æèIýôûíóêúûì. Äýòõýíý çû IýíàòIýìè õúûáàð ïñîðè çýïêúðåõðè, åçûõýì êúûõàëúõüýõýðè ùIûãúóó ùIûíàëúý óíàôýùIûì è ïàùõüý èðåëúõüý, Ôåäåðàöýì è ñóáúåêòûì è êúóëûêúóçåõüý íýõúûùõüýó ùûòêIýðý, çûõóýôàùý óíàôý êúèùòýí ïàïùIý. Ïðåçèäåíò Êúàíîêúóý Àðñåí ÇýçûãúýóIó çýIóùIýì êúûõèøàù æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýõýì ÿ Iýòàùõüý ïàøýó ïùIý çèIý öIûõóõýð.

ÊIûù Ìóõüýäèí ÊúÁÐ-ì ùûIý ÌÂÄ-ì è êúàðóð òåððîðèçìûì ïýùIýòûíûì çýðûõóèóíýòIûð äåIûãú

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è öIûõóáý ñóðý òûùI, Óðûñåéì õóäîæåñòâýõýìêIý è àêàäåìèåì è äåéñòâèòåëüíý ÷ëåí, àêàäåìèê, Èñïàíèåì ùûïñýó ÊIûù Ìóõüýäèí Êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý ìèíèñòåðñòâýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì ðåñïóáëèêýì æûëàãúóý çýïIýçýðûòûíûãúýð ùûçýòåIûãúýíûì, öIûõóõýì ÿ øûíàãúóýíøàãúýð êúûçýãúýïýùûíûì, äèíûð çè òåãúýùàïIý ùIýïõúàäæàùIýõýì ÿ ãóðûëú ôIåéõýð êúûçýïûóäûíûì è êúàðóð íýõúðè çýðûõóçýùIèãúýóIóýð äåIûãú. ÊÚÝÐÀË êIóýöI Ióýõ óõýìêIý ìèíèñòðó ÊúÁÐ-ì ùûIýì êúûõóèãúýõüà òõûãúýì ñóðýòûùIûì ùûæåIý òåððîðèçìûì æûäæýðó çýðûïýùIýòûì, ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì è öIûõóõýì ïýóâó ÿëýæüà ùIýïõúàäæàãúý õüýëúýõýì ïûùIàõýð ÿóáûäûíûìêIý õàáçýõúóìýõýì çýôIàãúýêIõýì çýðèòåëúõüýð. «Àõýð äè ãúó ñýó ìýïñýó . ÖIûõóõýì ÿùIý àõýð õýòìè, - êúûõåãúýù ÊIûùûì. - Äè êúàðó ïñîðè çýùIýäãúýóIóýó õàáçýì è õúóìàêIóýõýì ÿùIûãúóó ùIýïõúàäæàùIýõýð êúûçýòåäãúýóâûIýí õóåéù». Êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý ìèíèñòåðñòâýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì è ïðåññ-IóýõóùIàïIý.

- Äèí çýõúóýêIàð çåçûõüýó, àáû è è òåëúõüýó êúýóâõýð, äûçýðûùûãúóàçýùè, èëúýñ 30 íûáæüûì õèóáûäýõýðù, àáû èùõüý, êóðûò åäæàïIýõýì ÿ ñòóäåíòõýðè ÿõýòó. Ñûò àáû è ùõüýóñûãúóýð? - Äý êúýòïùûòàò óíèâåðñèòåòûì, îáùåæèòõýì ÿ Iýãúóýáëàãúýõýì ùIýïõúàäæàãúý äàïùý ùàëýæüàìè, àáû ùûIý ùûòûêIýì äèãúýïIåéòåéóý ùIèäçàù. Ñòóäåíòõýð - äóíåé ïñîì íýõú ùûæûäæýð, êúàðó ùõüýõóýõýì êúàãúýñýáýïûôûíó êúûõóåäæýíûãúýõýì äèõüýõõýðù. Êúàëúûõúóýõýì, ìýçûì ùIûõüýæàõýì ÿ íûáæüûì ôåïëú. ß àäý-àíýõýì çýðûæàIýìêIý, «àõýð Ìýçêóó ëýæüàêIóý êIóàõýù». Àóý ùûõúóêIè, àõýð ìûáäåæ êúûùîõóòý, äè öIûõóõýì, âëàñòûì è ëIûêIóýõýì, ÖIûïIûíý Àñëúýí, ÏùûõüýùIý Iýíàñ ñûìý õóýäý öIûõó òåëúûäæýõýì Iýùý òðàãúàïñý. - Óý äàóý óçýðåïëúûð, ùõüý àáûõýì åóà àõýð? - Àð ÿùIýó, çýïýëúûòàóý ëúýïêúûì êúûäåêIóýêI õàáçýì èðàäçà óäûíûøõóýù. ÃúàùIýì æûäæýðó õýò àïõóýäý öIûõóõýð íýõúûáýó ùûòàìý, ùIýïõúàäæàùIýõýð êúûçýòåáãúýóâûIýôûíóò, ùIàëýãúóàëýð êúåìûçýãú à Ióýõóãúóýõýì ÿùûïõúóìýôûíóò. Àõýð çûóêIàõýì êúàãóðûIóýðò, åçûõýì çûõàøýíó ùIàëýùIýõýð àáûõýì êúûçýðûIýùIàãúýêIûð. Àóý ùûIýí õóåéù ìàõóý êúýñ ùIàëýãúóàëýì ùàïõúý ÿõóýõúó ãóïñûñý óçûíøý: äý ìýçõýì êúûùûäæûõüûí õóåéêúûì - äý äèIýù óíàãúóý, ëúýïêú õàáçý ëúàïIýíûãúýõýð. Çè ëúýïêú õàáçýð çûìûùIý ùIàëýãúóàëýð ùûêóýäûð Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è çàêúóýêúûì, àòIý äýíý ùIûïIè àõýð ùûIýù. Óðûñåé Êóðûòûì ÿ êúóýøõýì ÿ áûíõýð ùûçýðûöIûõóðêúûì. Ìèñ à ïñîðè êúûòïîäæýæ. - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì õàáçýì êúåìûçýãúûó ôàäýõýêI çýðûùûçýðàãúàêIóýð, àïõóýäýóè ïñîðè çûùûãúóàçý àõúøý äæýãó õüýðû÷ýò Ióýõóð õàáçýõúóìý IýíàòIýõýì ùIàõúóìýó çûáæàíýðý êúûçýðûIóàì æûëàãúóýð èãúýïIåéòåÿù. ÊúÁÐ-ì ùûIý ÌÂÄ-ì 2010 ãúýì è ëýæüûãúýì êúðèêIóàõýì òåóõóà çýIóùIýì óýðè àáûõýì óùûòåïñýëúûõüàù. - Àïõóýäý ùIûêIýêIý ñý à äæýãóïIýõýð ùIýçûõúóìýõýì çàêúåçãúýùIàù. Àðêúý ïòóëúêIýð òóìýíè 2-êIý ÿùýíó õýò õóèòûíûãúý ÿçûòûð? ßïý ùIûêIý ñëúàãúóíó ñûõóåéù, «äý àáû çûêIè äûïûùIàêúûì» æûçûIý äè ëýæüàêIóýõýì ÿ ëýæüûãúýì êúðèêIóýð, àð äûäýìêIý äýðè äûçèëIûêIóý âëàñòûì à ãóãúóåõüõýð çýðèëúàãúóð êúûõýçãúýùûíó. Êîëëåãèåì çûùûõóýäãúýõüýçûðûì ñý êúàëýí ÿùûñùIðè ñûõüýòèùûì êúðèóáûäýì êúûñIýðàãúýõüàù ëàæüý äæýãóïIý ïýøõýì ùûòðàõà ñóðýò êóýä. Àáû è ïýêIý çû çýIóùIý ãóýðûì êúûùûçæàIàò: «Äè ðåñïóáëèêýì äæýãóïIýõýð ùûIýêúûì». ÀðùõüýêIý àáû àðýçû ñûòåõúóàêúûì. À ïñàëúýõýð êúûçæåçûIà óíàôýùIûì ñóðýòõýð åçãúýëúàãúóðè ñåóïùIàù: «Ñûò õóýäèç çýìàí óçûõóåéð ìûõýð ñûìûëúàãúóí ïàïùIý?» Àáû è óæüêIý êúûãóðûçãúýIóàù Ióýõóð èìûãúýòýìýìûæìý, àôIýêIà ìûáû çýðûùûìûëýæüýæûíóð. Êîððóïöýì ïýùIýòûíûìêIý ÿïý èãúýùûïõúý äè êúàëýíõýì ÿùûù çûù àð. ÊúðèêIóýð íàIóýó äûëýæüýôûí ïàïùIý, ÿïý ùIûêIý äè ñàòûðõýð äãúýêúýáçýí õóåéù. - Êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý IýíàòIýì çýõúóýêIûíûãúýð çýðûõàëúõüýì êúûäýêIóýó, ìèíèñòåðñòâýì è ëýæüàêIóýõýìè íýõúûôIõýìêIý óàùûãóãúûí õóåéóý êúûùIýêIûíù. - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð ìèëèöýì õýòõýì ÿ íûáæüûð èêó èòó Óðûñåéì ùûíýõú ëúàãýõýì ÿùûù çûù. Ñý ñåïñýëúýí õóåé ìýõúó èëúýñ 15 õúóàóý çû êúóëûêúóì ïýðûò-

õýì. «Èäæûïñòó çýõúóýêIûíûãúýõýð åêIóýêIûíóù, ñý êúûñïýùûëúù ôûêúýçãúýíýíôûêúýçìûãúýíýíûì ñûõýïëúýíó» ÿæûçîIý àáûõýì. Èäæûðè èëúýñè 10-êIý Õýêóð ÿõúóìýíó õüýçûðó òåçûãúý÷ûíûõüõýì åñò æýóàïûð ìûðàù: «Çý ôûêúûçýòåóâûIý. Ôý êúóëûêúó ëúàãýì ôûïýðûóâàù èëúýñ 15 è ïýêIý. Àáû ùûãúóý ñûò õóýäýó ùûòà ðåñïóáëèêýð - íîáý äèIýð ñûò? Èäæûðè èëúýñè 10-êIý ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûð «êIóýöIðûâãúýõóíó» àðà? - ËýæüàêIóýùIýõýì ÿ Ióýõóð äàóý ùûò? - Êúàëýíûì õóýõüýçûð ùIàëýãúóàëý êóýäûì ãó ëúûçîòý, äè ëýæüàêIóýõýì êúàõûçîõ óíàôýùI êúóëûêúóì ÿãúýóâûíó çãúýëúýãúóýíóõýð. Êàäð Ióýõóð òýìýìó çýòåäãúýóâýìý, ùûòûêIýìè äûïýëúýùûíóù. Äýòõýíý çû êúàëýíðè ôIûóý ãúýçýùIýíûð çûõóåé õóýçàóý óè êúóëûêúóêIý óäýêIóåèíûì è õýêIûïIýù. ÀðùõüýêIý, ùIàëýãúóàëýð ìàéîðûì íîñðè IóêIûæûí õóåé ìýõúó, ñûòó æûïIýìý, àáû àäýêIý êúûïýïëúý êúóëûêúóì èëúýñ 15 õúóàóý çû öIûõó ùûñù èêIè çûìè çèõúóýæûðêúûì. Àõýð ìèëèöýì õîêIûæ - ëýæüýôûíó, ÿ êúàðóêIý àäýêIè Ióýõóì ïûçûùýôûíóõýð ðåñïóáëèêýì ôIîêIóýä. Ñè ôIýù ìýõúó äÿïýêIý äè ëýæüàêIóý ãóïûð çûõóåé õóýçýó çýðûçýõýäãúýóâýôûíóð. - 2005 ãúýì æýïóýãúóýì è 13-ì êúýõúóàõýì õýòàõýì ÿ ñóäûð èëúýñ áæûãúý õúóàóý ÿõóýùIýðêúûì. Äàïõóýäèçðý àð èäæûðè çýðåêIóýêIûíóð? - Æýïóýãúóýì è 13-ì êúýõúóàì óãîëîâíý IóýõóìêIý ÿãúýêúóàíøý öIûõó 56-ì ÿ ñóäûð äè äåæêIý ìûõüýíýøõóý çèIý çû ãóãúóåõüù. Àáûõýì ÿëýæüàìêIý õóýôàùý æýóàï çýðàõüûíóð ñè ôIýù ìýõúó. À Ióýõóð èäæûðè çû èëúýñ, èëúýñðý íûêúóýêIý åêIóýêIûíóù. ÖIûõóì, ëúýïêúûì åõüýëIà ùIýïõúàäæàãúý çûëýæüàõýð õýòìè êúûäãóðûIóýí õóåéù. Àïõóýäýó ùûòìè, óùðèõüýëIý ùûIýù àõýð çûãóýðõýì çûõàøà, ãúóýùà öIûõó ùIàëýõýó êúàëúûòýó. Àïõóýäýóêúûì àð çýðûùûòûð. Ùõüýðûóàð Iýùý êúèùòýó åçûì è öIûõóõýì åóýæûíóêúûì. Àáû êúûãóðûIóýðò èëýæüûð çèùIûñûð, àð ùIýïõúàäæàùIýù. Õàìý êúýðàë ÑÌÈ-õýì à Ióýõóì ãóëúûòýó õóàùIûì ôåïëú. Ïñàëúýì ïàïùIý, Èòàëèåì áàíäèòõýì ñóä ùûòðàùIûõüìý, Óðûñåé ÑÌÈ-õýð àáû êIóýðý, ÿôIýãúýùIýãúóýíó êIýëúûïëúðý? Äý äè äåæ êúàêIóýð Èòàëèåì è çàêúóýêúûì êúûçäèêIûð. - ÊúÁÐ-ì ùûIý ÌÂÄ-ð ðåñïóáëèêýì è æûëàãúóý, ïîëèòèêý êúàðóõýì ÿ ëIûêIóýõýì äåæêIý çýIóõàóý ùûòûíó? - Íýõúàïýì ñý Êåìåðîâý êúóëûêúóð ùåñõüýêIàù èêIè ìèëèöýì è ëýæüûãúýì êúåñøýëIàð Æûëàãúóý ñîâåòûì è çàêúóýêúûì. «Ïîëèöýì è IóýõóêIý» çàêîíûì òåïñýëúûõüàõýì ÿõýòàù æûëàãúóý çýãóõüýíûãúý æûäæýðõýì ÿ óíàôýùI ïñîðè. Àáû ùûãúóý õüýëýìýò ñùûõúóàò æûëàãúóýì à çàêîíûð çýðàôIýãúýùIýãúóýíûð. Àáûõýì ìûõüýíý çèIý õýëúõüýíûãúýõýð ÿùIàù. Äý à ïñîìè äûçýðûõýïëúàð äè ìèëèöý åïëúûêIý êúóäåéì òåùIûõüàóýêúûì. Èäæû äûóáçûõóàù ìèíèñòåðñòâýì äåæ ùûIý Æûëàãúóý Ñîâåòûì è ãóïûùIý. Ìû ãúýì ãúàòõýïýì è 1-ì ùûùIýäçàóý àáû æûäæýðó ëýæüýí ùIèäçàù. Æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýõýì ÿ äåæêIý ñý çýõóýùIàóý ñûùûòûíóêúûì. Ðåñïóáëèêýì ùûçýôIýóâà ùûòûêIýð çýóý êúýõúóàêúûì èêIè àð çû ìàõóýì êúðèóáûäýó ïõóýãúýçýêIóýæûíóêúûì. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì çýõúóýêIûíûãúýôIõýð êúûçýðûïýïëúýð öIûõóõýì ÿïõûêIûí ùõüýêIý êúàðóóøõóý åõüýëIýí õóåéù. Åïñýëúàð ÄÆÛÐÀÍÄÎÊÚÓÝ Ìàðèíýù.

«ËIýùIûãúóý íûêúóý è ïýêIý áëýêIàì êóýäðý óùIûêIýëúûäæýí ùûIýêúûì, áàëúêúýðõýð õýêóì çýðûðàãúýêIàì òåóõóàóý êóýä ÿòõàù, êèíîôèëüìõýð òðàõàù. Íîáýðåé ãóãúóåõüõýì ÿ ãóãúó ïùIàìý ìûíýõúûôIó ïIýðýò?!» æèIýó êúûçýõúóðäæýóýíõýðè ùûIýó êúûùIýêIûíù. ßïýðàóý, áàëúêúýðõýì õàìý ùIûïIýì ùàãúýêIóà èëúýñ 13-ð ñè ëúýïêúûì è òõûäýì êúûãóýõûïIý èìûIýó åïõàù. À íàïýêIóýöI ãóêúóòýõýð çýðûùûòà äûäýì õóýäýó òõûäýì õûõüýí õóåéù. Àáû è ëúýíûêúóýêIý æóðíàëèñòõýì, òõàêIóýõýì, òõûäýõóòýõýì äÿïýêIè ëýæüûãúýøõóý êúàïýùûòù. ÅòIóàíýðàóý, ñý ñõóýäýó ñàáèéóý õàìýùIûì êúûùûõóòà ñè ëúýïêúýãúóõýì ÿ íýãó ùIýêIàð õýõàóý êúûõýãúýùûïõúýó êúûçîëúûòý.

ËIûãúýì è ùàïõúý

èòò. ÈòIàíý, äý çýõýäìûõûì ôIýôIó, äè àíýì ùýõóó æðèIàù: «Óðóø» (çàóý), «Ãèòëåð», «ôðîíò» ïñàëúýõýð. Àáûõýì êúàðûêIûð êúûçãóðûìûIóàìè, èãúàùIý ïñîêIý ñè ãóì êúèíàù. À ïñàëúý ùIûIý øûíàãúóýõýð äãúýâûí õóåéóý êúûòïýïëúý òõüýìûùêIàãúýøõóýì è ùIýäçàïIýò, èãó êúåãúýêIûæ Èñõüýêú. Äè àäýð êúûòõóýöIûõóæûðòýêúûì, äûêúðèìûäçýæó êúûòùûõúóðò, óíýì íýõó êúûùåìûêI ùûIýò. Êóýä äýìûêIûó Øýäæýì Èïùý äýñ ùIàëýõýì ÿùIûãúóó äçýì èðàäæàù èêIè õýêIóàäàù. À ëúýõúýíý õüýëúýì õýò è ãóùõüý êúýêIûíò íàñûïûíøàãúýøõóý êúûòòåïñûõýíó, 1944 ãúýì ãúàòõýïýì è 8-ð äè ãúàùIýì ìàõóý ôIûöIýó ÀÏÕÓÝÄÝÙ Øýäæýì Èï- êúûõûõüýíó… Àïõóýäý ùIûêIýêIý, çè ùýì ùûù Êóäàåâ Èñõüýêú. Àáû è àäý Èñìýõüèë ëIûãúýì íûáæüûð õýêIóýòà è àäý Óýñè ùàïõúý êúèãúýëúàãúóýó ìýíðý è áûíèùûìðý çýóàïIý ãóáãúóýì è ïñýð ùè- ùIûãúóó, Äæàìáóë îáëàñòàù, è àäýøõóý Óýñìýíðý è òûì õûõüý Êóðäàéñê ðàéîàíý Ìàðèÿìðý õàìý ùIûïIýì íûì è Êúàðýêúóíäóç êúýçàõü ùûôIýêIóýäàù. Èëúýñ ïùû- êúóàæýì Ìàðèÿì è óíàãúóýð êIóïëI ôIýêIà ìûõúó Èñ- êúûùûõóòàù. Èñõüýêú è õüýêú óíàãúóýì è õüýëúý ïñî- çàêúóýò àíýì Iýïûäçëúýðè, è êúóýø, è øûïõúó ïûäç õóýõúóôûð. Ìàðèÿì öIûêIóõýó Àëèéðý Þëýðý çû- æüûóý ãóáãúóýì äýêIûðò, ãóõóåé õóýãúýçýíðè è ïùýì äý- âàóý êúýêIóýæûðò. Êúàðó ëúýïêú èìûIýæó çè ïñýð êúýõóàù. Êóëèåâ Êúàéñûí è óñýõýì çûëúýôýñûæ è àíýì è õýêóýäðý ùèãúýôIà, òõúóðûì- ùýIóêI ìàêúûì íûáæüûáý õóæüûáýó êúýïIýíêIûó ùIýì è ãóì øàáçýó çûïõèåæýõ Æûëãû ïñû óýð öIû- äçûðò… êIóì è Ióôýì Êóäàåâõý ÿ óíàÈñõüýêú òõüýóñûõýðòýãúóýð íàñûïûôIýó ùûïñý- êúûì. Èäæû àð è àíýì ùIûóðò. Çýùõüýãúóñýõýó Èñìýõü- ãúóó ëàæüýðòè, ìàõóý èëðý Ìàðèÿìðý çýãóðûIóýðý êúýñêIý æüûóý çèóæüûðò, çýäýIóýæó ñàáèé äûãúèù - áàëèãúõýì çàêúûêIýðèìûÈñõüýêú, Àëèé, Þëý ñûìý ã úýõóó è æýãóíäý Iûõüýð èïùIýðò, ïñû ùIýãúýõüýçýäàïIûðò. Óíàãúóýì è íýõúûæüûð ãúóýìè, ãúàâý êúåõüýëIýæûïùýääæûæü íýõóùûì è ãúóýìè æûäæýðò. È êúóýø, ïöIýãúóýïëúûì øýñûðòè, è øûïõúó öIûêIóõýð èìûõúóùIýó åóêIóðèåõ Øýäæýì ãúýìýæýëIýí, ÿ ãúóíýãúóïñûì ìûâý ãúóýãóêIý äåóùý- õýì, àäý çèIýõýì ÿðèìûãúýõûðò. Èñìýõüèë ïàðòûì è õúóýïñýí ùõüýêIý õóçýôIýðàéêîìûì ïðîïàãàíäýìðý êIûð èùIýðò. Êîëõîçûì ùIû Iûõüý àãèòàöýìêIý è êúóäàìýì è óíàôýùIó Øýäæýì Èùõúý- êúàùðèòûì, àáû íàðòûõó ðýì ùûëàæüýðòè, ÿ óíýì ùàãúýêIûíó ìóðàä ÿùIàù ùåêIóýëIýæûð ãóâàóýò, ìà- èêIè æûëýõýð è ïIàëúýì õóý ïñîì àáû ïýïëúýóðý åçý- õàëúõüàù. ß ãóãúóåõüûð øà öIûêIóõýð æåé IýôIûì õýêIóýäàêúûì - ãúý ùIýçûõèëúýôýæà íýóæüò. õûíó ãúàâý êúðàõüýëIýæàù. 1951 ãúýì ìàçàåì è 27-ì - Çýãóýðûì äè àäýð íýõú æüûóý êúûäûõüýæàù. Ãúý- Ìàðèÿì è áûíõýð çåèíøý ìàõóý õóàáýò, äóíåéð áçû- äûäýó êúýíàù. ÙIûìàõóýì ãúýò. Áçóõýì ÿ óýðýäûð è èóæüðåé ìàõóýõýð õóàáêúðàøûðò, áæüýõýð êúýï- æüó ùIûIýò. Àáû ùûãúóý ùIàò. Ñûò ùûãúóè íýùõúû- Êúàðýêúóíäóç çè êúàðóèôIýó, ãóôIýæó êúûòõóùûò ëúûãúóý öIûõóõúó äýñûæäè àäýð íýùõúåéóý óíýêóì òýêúûìè, ìàùýð öIûõóáç-

- ÊÓÐÏ Èùõúýðýì ùûù Øîðìýí Èñóô äè Èíàðûêúóåé êúóàæý øêîëûì åãúýäæàêIóýó íûùàãúýêIóàóý ùûòàð, äûöIûêIóàìè, ôIû äûäýó äîùIýæ. Àð 1939 ãúýðò. ÙIàëý çýêIóæò, áçý IýôIò, öIûõó ùàáýòè, çýóý ïñîìè ÿ ãóì äûõüàò, - êúàIóýòýæ Ñðûõúó ÒIûòIýðý Óýðñåé ÁåòIàëðý. - À èëúýñ çûòIóì àïõóýäèçêIý êúûòõýñûõüàòè, Ìýêúóëõý ÿïõúó êúèøýðè, äè æûëýì êúýIýïõúóýïàò. È ùõüýãúóñý Êàñðèíýðý àáûðý ùIàëý öIûêIó çýäàãúóýòàóý, ãúàùIý äàõý çýäàóõóýíó ùðàãúàæüý äûäýì, Õýêó çàóýøõóýì ùIèäçýðè, ÿ íàñûïûð êúûçýòðèêúóòàù. Àäðåé êóýäõýìè õóýäýó, ïýïëúàù Êàñðèíý è ùõüýãúóñýì, êóýáæýð êúûçýIóèõûó çýãóýð êúûäûõüýæûí êúûôIýùIó. ß ùIàëý çàêúóýð öIûõó íýñó êúèãúýõúóàò, óíàãúóýóè èãúýòIûñûæàò. ÈòIàíè Èñóô è êIóýäûïIý õúóàì åãóïñûñ çýïûòò, àóý àáû êúûõóèóõàòýêúûì è ëIûì è ùõüýð ùèãúýòIûëúàì òåóõóàóý çûãóýð çýõèõûíó. Øîðìýí Èñóô õúûáàðûíøý çýðûõúóðý èëúýñ 70-ì íýñàóý Óêðàèíýì êúèêIûó ÿ êúóýðûëúõóõýì òõûãúý êúàçýðûõóýêIóàð èùIàòýìý, Êàñðèíý è ïñýð òûí-

Êóäàåâ Èñõüýêú õýìðý íûá æ ü û ù I ýõýìðý êúàòIàù. Ìàðèÿì çýðûêúóàæýó ùIàëúõüàù. ß ãúóíýãúóõýìðý óíýêúóýùõýìðý êúàãóðûIóýðò çýðûáûíûð ÿ çàêúóýó çýðûìûïñýóôûíóð. Àõýð ñàáèé óíýì åòûíûì Ióý õóð íýñàò. Àóý, çýðûæàIýó, äóíåéì öIûõóôIõýð ùûìàùIýêúûì. Èñì ýõüèë è øûïõúóõýó Òàòêîøðý Íàôèñýòðý Äæàìáóë ùûïñýóòè, ÿ äýëúõóì è áûíõýð çðàøýëIýæàù. Åçû Íàôèñýò ñàáèè 9 èïIûðòè, èäæû 12 çûõóåé õóèãúýçýí õóåéò. Êóýä äýìûêIûó àáûõýì ãúóñý ÿõóý õúóàù óíàãúóýì è òõüýìàäý Àçíîð è êúóýøûì è êúóý, èóæüêIý ãåíåðàë õúóà Áåïïàåâ Ñóôüÿí. Íàôèñýò ñàáèé 13-ì ÿêIýëúûïëúûðò, ìàõóý êúýñ åäæàïIýì ùIèãúýêIûðò. Ïñîðè çýãóðûIóýðò, çýäýIóýæûðò, çýõóýãóàïýò. «Øêîë», «ùIýíûãúý». À ïñàëúýõýì Èñõüýêú è ãóì êóýä êúàãúýêIûæ. Èëúýñèõ ùðèêúóì Øýäæýì Èïùý êúóàæý øêîëûì ùIýòIûñõüà ùIàëý öIûêIóì êúåäæýêIýìðý òõýêIýìðý ïñûíùIýó åñàò, àóý ÿïý êëàññûð êúðàìûãúýóõûó ÿ ëúàõýì èðàøàù… Õýãúýðåéõýì íýìûùI Êúàðýêúóíäóç êúóàæýì áàëúêúýðõýð, êúýðýøåéõýð, êóðäõýð, óðûñõýð ùûïñýóðò. Çýðûðàãúàäæýð óðûñûáçýêIýò. - Óåáëýìý, Øýäæýì ùûù ñè õýêóýãúóõýó Øàõìóðçàåâ Ñàèäðý Êóäàåâ Ìóçýôàððý çýðûðàãúàäæýð óðûñ øêîëûì è ïðîãðàììýì òåòóò. ÒIóðè õóàáæüó êúûçýãóãúóðò. Ìóçýôàð ñè óíýêúóýùò, Ñàèä ñè àäýì è íûáæüýãúóòè, öIûõó ãúýñàóý,

æûäæýðó ñûêúûçýðàãúýõúóíûì õóùIýêúóðò. Øàõìóðçàåâ Ñàèä åãúýäæàêIóý Iýçýò, çàóýì è ïýêIý Ëåíèíûì è îðäåí êúûõóàãúýôýùàò, áàëúêúýðûáçýêIý óñý òõûëú çûáæàíý êúûäèãúýêIàò. Ñûò õóýäèçó êúûçýãóãúóàìè, ùõüýóñûãúóý Iýäæýì êúûõýêIûó, à èëúýñèáëûì êúðèóáûäýó êúûñõóýóõàð êëàññèòI êúóäåéù, - êúåIóýòýæ Èñõüýêú. ÊúûäýêIóýòåÿ íýóæü, Êóäàåâûð Äæàìáóë äýò çîîâåòòåõíèêóìûì ùIýòIûñõüàù. Àáû êúûùIàøðè äçýì èðàäæàù èêIè ùûòõúó èIýó òàíêûì è êîìàíäèðó Áåëîðóññèåì è êúóëûêúóð ùðèõüýêIàù, êëàññè 10-ðè çàî÷íýó êúûùèóõàù. È ïIàëúýð êúûùûñûì, äçýì êúûõýêIûæðè, Èñõüýêú è àäýæü ëúàõýì êúèãúýçýæàù. Ïñîì ÿïýó êúûùàëúõóà Øýäæýì Èïùýì êIóàù. Èëúàãúó ïñîðè ôIýùIýùûãúóýò. È ñàáèèãúóýð è íýãó êúûùIèãúýõüýæó, Æûëãû ïñû óýð öIûêIóð, íýõúàïýìè õóýäýó, Ióùýùýæó åæýõûðò. ß óíýì êúûõýíýæàð ìûâý áëûíõýì ÿ çàêúóýù, àóý èëúýñ êóýä è ïýêIý çýðûùûòàì åùõüûðêúàáçýó, êúýçûóõúóðåèõü äóíåéð çýðûùûòàù. Ïøý õóæü ÷ýòõúàõýð ÿ ùIàêIóýó êúóðøûæüõýð óàðäýó çýôIýòò, ÿ ëúàáæüýì äåêIóýêIûó ìýçõýð ùûêIûðò, óäçõýð ùûãúàãúýò, àääý ÿ ëúàùIýì, Õýêóì è áæüûôIàãúûì õóýóñý íýõúåé, Øýäæýìûæüûð õúóùIýó ùåóêIóðèåõûðò. Èëúýãúóàõýì ãóïñýõóãúóý êúàðèòàóý, Íàëøûê êúèãúýçýæàù èêIè è òõûëúõýð Òýí Ióñ Ðîñòîâ êúàëýì äýò êúýðàë óíèâåðñèòåòûì æóðíàëèñòèêýìêIý è ôàêóëüòåòûì çàî÷íýó ùåäæý è êúóäàìýì èðèòàù, èóæüêIý «Êîììóíèçìãå æîë» ðåñïóáëèêý ãàçåòûì êîððåêòîðó óâàù. È çýôIýêIûð êúàëúûòýðè, ìûãóâýó çýäçýêIàêIóý ÿùIàù. Àóý à IýíàòIýì êóýäðý ïýðûòàêúûì - Êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý ìèíèñòåðñòâýì ùIàëý æàíõýð, ãóáçûãúýõýð êúûõèõûðòè, àáû èðàãúýáëýãúàù. Çûõûõüà ãóïûì Èñõüýêú ïñûíùIýó õýçýãúàù. ÊàäðõýìêIý êúóäàìýì è óíàôýùI Áàò÷àåâ Èñìýõüèë, ïàðòêîìûì è ñåêðåòàðü ×å÷åíîâ

Àäûãý ùIàëýì äûçýðûõóýçàð ÏÑÎÐÈ äûçðàãúýòIûñõüà âàãîíûì öIûõóõýìðý àáûõýì ÿ õüýïøûïõýìðý ÿ ïIý ùèçýãúàì, àð è çýõóýäèòIûì íýñ èç õúó àò. Ùýõó ó äûùûñûíó óíàôý êúûòõóèùIðè, êúýðàëêIóýöIûäçýõýì ÿ ñåðæàíòûì ãúóùIûáæýð èãúýáûäýæàù. Âàãîíûì èñõýð ñàáèé, öIûõóáç, ëIûæü-ôûçûæü çàùIýò. ÖIûõóõúóó çè êúàðóèëúûãúóýó òIó êúóäåéò äûçýðûõúóð - ñýðý Ãóíäýëýí ùûù, òðàêòîðèñòó ùûòà ×î÷àåâ Õàëèáóëëýõüðý. Íûáæü èIýòè, àð çàóýì ÿãúýêIóàòýðêúûì. Çûìè çûðè æûòIýðòýêúûì. Õàëèáó ëëýõü ïñàëúý çýïûòò, êúåìûäàIóýIàìè. Àáû æèIýðò çû ùIûïIè ùûìûêIóýäûíó, ëýæüûãúýíøý çýðûìûõúóíóð, òðàêòîð äýíè çýðûùèãúóýòûíóð. ÌàôIýãóì çûùðè÷ûì, öIûõóáçõýì ãúûí ùIàäçàù, àáûõýì ÿùûù çûì óýðýä ãóóç êúûõèäçàù… Äý äûçäàøýì çûðè õýòùIûêIûðòýêúûì, ùõüýãúóáæý öIûêIóìêIý êúûäèäç íýõó òIýêIóì ôIýêIè òëúàãúóðòýêúûì. À äàêúèêúýõýì äýðêIý äóíåéð çýðûõúóð äûçýðûñ âàãîí êIûôIûðò. ÖIûõóõýì ãúóýãó ãúóýìûëýó ÿãúýõüýçûðàì ùûù ÿøõûðò, àó ý, êúûçýðûùIýêIàìêIý, ïñû êúûçäèùòýíó çûìè èãó êúýêIàòýêúûì. Ïñîðè ïñû äûõóý ëIàò. Àóý ñûò õóýäý ñòàíöûì äûêúûùûóâûIýìè, ãúóùIûáæýð çýè Ióàõûðòýêúûì. ÏñûõóýëIýð áàëèãúõýì çûãóýðóðý çûõ óàãúýøý÷ûðò, àó ý ñàáèéõýð ãúûðò, ïñû èðàòûíó ëúàIóýðò… Æýù-ìàõóý çûáæàíý äýêIàóý, ãóáãúóý ãóýðûì è äåæ äûêúûùûóâûIýðè, ñåðæàíòûì áæýð Ióèõàù. Äý êúýòëúýãúóàù óýñûì ùIèãúýíà ãóáãúóýð.

Èëúýñ 70-ì íýáëàãúý äýêIàóý

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ùûùó Õýêó çàóýøõóýì è ìàôIý ëûãúýì Æûæüý õýòà äè çàóýëI êóýä õúûáàðûíøýó õýêIóýäàù. Àáûõýì ÿ ùõüýð ùàãúýòIûëúà ùIûïIýì ÿ Iûõüëû-áëàãúýõýð íîáè ùûãúóàçýêúûì. À çýìàí õüýëúýì ôðîíòûì êúèêIûó êúàõóýêIóà ïèñüìî êIàïý òIýêIóð ÿIýùIýëúó àíý, ôûçàáý äàïùýì íýõó ÿãúýùà, ÿ ùõüýãúóñýõýì, ÿ êúóýõýì ïýïëúý çàùIýóðý äóíåéì åõûæàõýð-ùý!

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ ÀÄÛ

øûæûíò. ÊúýëúûõúóàêIóýõýì - ãúóíýãúó êúàòõûðò 1941 ãúýì Ïîëòàâý îáëàñòûì õûõüý Îðæèöý ïîñåëêýì äåæ ùåêIóýêIà çýõýóý ãóàùIýì ÿ àäýøõóýð çýðûõýêIóýäàð, àáû ùIûãúóó íýãúóýùI çàóýëIèáëìè ÿ õüýäýõýð çûùIýëú êõúóýøûêõúýð çýðàãúýIýïõúóýíóð èêIè à Ióýõóì õýòûíó çýðûðàãúýáëàãúýð. - Ñè íûáæüýãúóõýó Òóìýõý Ëèóàíðý Òàéìóðàçðý ñùIûãúóó äûêIóàòè, ïîñåëêýì è àäìèíèñòðàöýì ùûùõýðè, êúýëúûõúóàêIóýõýðè ãóàïýó êúûòIóùIàù, à ùIûïIýì ùåêIóýêIà çàóý ãóàùIýì è ãóãúó êúûòõóàùIàù. ÕýêIóýäà çàóýëIõýì ÿ ùõüýêúóïùõüýõýð áýí çûðûçûì äýëúó, ÿ ôýåïëúûì ïùIý õóàùIó êõúýùIýì ùûùIàëúõüýæàù. Àáäåæ êúûùûïñýëúàõýì ñàõýòó à Ióýõóøõóýð çýôIýçûõàõýì ñýðè ôIûùIý ïñàëúýêIý çàõóýçãúýçàù, çäýñõüà ÿòIý IýìûùIýð ñè àäýøõóýì è ìàùýì èñêIóòàù, àáû êúûçäèñøàðè ñè àíýøõóýì è êõúàùõüýì òåñêIóòàù, - êúûñõóèIóýòýæàù Èñóôðý Êàðñèíýðý ÿ êúóýðûëúõó Õüýäèñ. Àáû êúûçäèõüûæàù è àäýøõóýì èIûãúà ñýëýò øûóàí öIûêIóð, êðóøêýð, êîìïàñûð, è öIý-óíýöIýìðý çûùûù ùIûïIýìðý çûòåò òõûëúûìïIýð çýðûëú êàïñóëýð. À ùIûêIýì òåòó, èëúýñ 70-ì íýñêIý õúûáàðûíøýó êIóýäàóý êúàëúûòà Øîðìýí Èñóô òåóõóà ïýæûð êúýëúûõúóàêIóýõýì ÿ ôIûùIýêIý êúàõóòàù. Àð ÿùûùù Õýêóì è ùõüýõóèòûíûãúýì ïàïùIý çè ïñýð çûòà èíàðûêúóåéäýñ çàóýëIè 148-ì. Àáûõýì ÿ ôýåïëúûð çýè ìûêIóýäûæûíù. ÕÚÛÌÁÝÇÝÐ Ðàøèä. Èíàðûêúóåé êúóàæý.

Ñåðæàíòûì çýðûæèIàì õó ýäýó, ñý ïýãóíèòI êúýñùòàù. Óýñûð ÿðûóáàóý êúýñõüà ùõüýêIý, äè Ióïýõýð ïñûô èðèòùIûíó ôIýêIà íýãúóýùIó äðèêúóàêúûì, åòIóàíýóè ìàôIýãóì ñðàãúýêIàêúûì. Ïñûõóý ëIýì ïñîðè äèóêIûðò. ß áûíõýì ÿòåëú áýëûõüûð çûëúàãúó àíýõýð çýùûäæ ýó ãúûðò. Äûçýðûáýó ýí æüû çýðûäìûãúóýòðè Ióýõóì êúûõûõüýæàòè, òõóýõüûæûðòýêúûì. ÖIûõóõýð êúàðóóíøý õúóóý, ÿ ëúýð ù I ýõó ó õ óå æüàò. Ñåðæàíòûì àð êúèëúàãúóìý, èã ó çûìàùIýêIý êúûòùIýãúóíó äûãóãúýðò. Ñûòìè, ìàôIýãóð êúýóâûIýó ïëúûðûì áæýð ùûIóèõûì, çýóý æüû êúàáçýð êúûòIóðûóàò. ÖIûõ óõýð íýõúóåèíøýó æüýêIý áàó ýðò. Ñåðæàíòûì àðãóýðó ïýãóíèòI êúàñùòýó è óæüûì ñèóâýíó óíàôý èùIàù. Ãúàòõýïý ìàçýì èêóò, àóý óýñûð èäæûðè êóó óý òå ëúò. ÌàôIýãóð ñ òàíöûì äûíýìûñ ùIûêIý êúýóâûIàòè, ñý äûêúûçäýñàìè äûçäýùûIýìè çûðè õýñùIûêIûðòýêúûì. Ñåðæàíòûì ïñû êúèæûïIý ñûáãúýäèøàù. Ïñû ùIûIý êúàõóýñõüàì öIûõóõýì ïñý êúàõèëúõüýæàò, ÿ ëúýð íýõú æàí èùIûæàò. «Ïñû íý õúðý íýõú IýôI ìû äóíåéì òåòêúûì», æèIýðò Õàáèáóëëýõü, è ïñûõóýëIýð èêIðè êúýòIûñûæàóý. Îìñê äûíýñà íýóæüù äûçäàøýð êúûùûòùIàð. À ñòàíöûì äûòåòó çû êàïèòàíðý Iýùý ÿIûãúûó ñýëýòèòIðý äè âàãîíûì êúûáãúýäûõüàù. Îôèöåðûì æèIàù çýðûàäûãýð, Íàëøûê çýðûùûùûð, áàëúêúýð ëúýïêúûì êúûëúûêúóýêIà ãóçýâýãúóýð è æà

ãúóý çýðûõúóàð. Áàëúêúýðûáçý ùûçýõèõûì êúûáãúýäûõüàóý àðàò. Êúýçàõúñòàíûì õûõüý Ïàâëîäàð îáëàñòûì äûçýðàøýð ÿïýó êúûäæåçûIàðè àðàù. Àáû è ãúóñý ñýëýòõýì ÿùûù çûð çû ùIûïIý èãúàêIóýðè, è ùIûáûì êúýï òåëúó ïñûíùIýó êúèãúýçýæàù. Àáû áäçýæüåéðý ùIàêõúóý ãúýãúóàðý êúèõüàò. Ñýëýòûì êúýïûð äè âàãîíûì êúûäðèäçåÿ êúóäåéóý, ÿ íýõúûùõüý ìàéîðûð êúýãóáæüàóý êúûêúóýêIàù. Àð ñåðæàíòûì ùIýêIèåðò áæýð Ióõàóý êúûçýðèãúýíàì ùõüýêIý, òåçûð òðèëúõüýíó æèIýðò. Àóý ìûäðåéðè êúèêIóýòûðòýêúûì, áæýð õóýùIàìý, öIûõóõýð çýðûìýõûð, æüû çýðàõóðèìûêúóð êúûãóðèãúýIóýíó ÿóæü èòò. «ÈòIàíý, - æèIýðò àáû, - ìûáû èñõýð ñàáèéõýù, öIûõóáçõýù, ëIûæü-ôûçûæüõýù. ß öIûõóõúóõýð çàóý IýíàòIýì çýðûIóòûì ñûùûãúóàçýù. Ñý åçûð Êàâêàçûì ùûIý Ïñûõóàáý êúàëýì ñûùûùù. Ìû ëúýïêúûð ùûïñýóóý ùûòà ùIûïIýõýìè ñûùûIàùè, àáûõýì ùõüýêIý Iåé ñõóæûIýíóêúûì». Àð êúýðàëêIóýöIûäçýì õûõüýí õóåé ùIýõúóàð óIýãúý çýðàùIàì êúûçýðûõýêIàðè äûùIèãúóæàù. Ìàéîðûð ñåðæàíòûì êúûáãúýäýêIù äè âàãîíûì áãúýäýò êàïèòàíûì êúûáãúýäýêIóàòýðè, ÿãúýIýïõúóýõýì åïñýëúýíó çýðûõóèìûòûð æðèIàù. Êàïèòàíûì àáäåæ ïèäçûæàù äûçýðèëúàõýãúóð èêIè êúýõúóàð èùIýíó çýðûõóåéð. Ìàéîðûì àð èãó èðèìûõüó êúýãóáæüðè, ìàôIýãóì êúûáãúýäýìûõüýíó óíàôý ÿõóèùIàù. Êàïèòàíûð ñûìàäæýùûì êúûùIýêIûæà êú ó-

ÊúÁÐ-ì è öIûõóáý óñàêIóý, ÐÑÔÑÐ-ì, ÑÑÑÐ-ì ÿ Êúýðàë, Ëåíèíûì è öIýð çåçûõüý ñàóãúýòõýì ÿ ëàóðåàò Êóëèåâ Êúàéñûí è Iýäàêúýì êúûùIýêIàù êúûçûõýêIà áàëúêúýð ëúýïêúûì èãúýâà ãóçýâýãúóýì òåóõóà, àð íàIóýó êúûùûãúýëúýãúóýæà òõûãúý êóïùIàôIý êóýä.

Ãúàòõýïýì è 8-ð áàëúêúýð ëúýïêúûð õýêóì ùðàøà ìàõóýù

1944 - 1957

Ðàñóë, Êó÷ìåíîâ Ìóõüýðáý÷ ñûìý, íýãúóýùIõýìè àáû çýïûìûóóý çûêúûùIàãúýêúóàù, ëýæüûãúýì õàãúýãúóýçàù. Çýìàíûøõóè äýìûêIûó, ïîëèòîòäåëûì è èíñòðóêòîð íýõúûæü Êóäàåâûð ùàïõúýó ÿãúýëúàãúóýó ùIàäçàù. Õüýëýëó, ïýæó, çýïIýçýðûòó çè êúóëûêúóð åçûõüýêI îôèöåð õàõóýì è óíàôýì ùIýòõýðè àïõóýäý ëýæüýêIýì êúûõóðèäæýðò, õóèóùèéðò. Åçûì è ùIýíûãúýì çýïûìûóóý õèãúàõúóýðò. Çýðûëàæüýì õóýäýóðý, ÑÑÑÐ-ì è ÌÂÄ-ì è àêàäåìèåì è Ðîñòîâ ôàêóëüòåòûð êúèóõðè, ïùIýðý ùIûõüðý èIýó è ïùýðûëúõýð ãúýçýùIýíûì ïèùàù. Êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý îðãàíõýì ÿ âåòåðàí Êóäàåâ Èñõüýêú êúûõóàãúýôýùàù «È êúóëûêúóð äàãúóýíøýó çýðûðèõüýêIûì ïàïùIý» ìåäàëûì è íàãúûùý ïñîðè, «Ìèëèöýì è îòëè÷íèê» äàìûãúýð, ÑÑÑÐ-ì è ÌÂÄ-ì è äèïëîì, íýãúóýùI ùIûõü òõûëú êóýä. Õàáçý õúóìý IýíàòIýõ ý ì èëúýñ 22-ðý åçûòà Èñõüýêú ïåíñýì êIóàìè, èäæûðè æûäæýðù, Íàëøûê äýò îðãàíèçàöýõýì ÿùûù çûì ùîëàæüý. Àáûðý è ùõüýãúóñý Íýæýáýòðý ÿ óíàãúóýì õàáçý äàõý ùûçîêIóý. ß áûíèòõóðè àáû òåòó èðàãúýäæàù, ÿãúýñàù, ãúóýãó çàõóý òðàãúý õüàù. À ïñîìè èðèãóôIýó, èðèãóøõóýó íîáè êúûçýäîãúóýãóðûêIóý. Êóäàåâ Èñõüýêú òåçóõóà ìû òõûãúýð Êóëèåâ Êúàéñûí è ïñàëúýêIý ñûóõûíóò: Ëúýïêúõýì ÿ óíàãúóýì ñè ëúýïêúðè ùîïñýó, ÈêIè à ãóôIýãúóýì ãóùIýð åãúýõóàáý… ÇÀÍÊÈØÈÅ Õúóñåéí.

äåéóý, Îìñê êúàëýì è ãúóùI ãúóýãóì è äçý êîìåíäàíòûì è êúàëýíõýð ïIàëúýêIý èãúýçàùIýó àðàãúýíóò. Ïñàëúýìàêú ìûùõüýïýð êúûùûõúåéì, ìàéîðûð è êIýðàõúóýì åïõúóýíó çèùIàù, àóý ñýëýòèòIûì ÿ Iýùýð ùàãúýïêIûì, êúýóâûIýæàù. Ìû Ióýõóð àáäåæ ùèóõûíó êúûùIýêIûíòýêúûì, ìàôIýãóð çýðåæüýæûíóìêIý õúûáàð êúýìûIóàìý… Êúýïûì èëúàð äý çýõóýäýó çûõóýä ãóýøàù. ÖIûõóáçõ ýð Òõüý åëúýIóðò êúûòùõüýùûæà êàïèòàíûð óçûíøýó è àíýì õóèõüûæûíó. Ñý èäæûðè êúûçäýñûì ñîãóïñûñ îôèöåð àäûãý ùIàëýì è Ióýõóð çýðûõúóàì. Çàóýð èäæûðè åêIóýêIûðò, 1944 ãúýì è ãúàòõýïý ìàçýó àðàò. Íîáýð êúûçäýñûì àáû è óíýöIýì ñûçýðûùIýìûóïùIàì ñûõóùIîãúóýæ. Ñûò õóýäýó Ióýõóð ùûòàìè, ñý êúûçýðûñùûõúóìêIý, ñåðæàíòûì è ïñàëúýõýì ìàôIýãóì è óíàôýùIûð çûã óýðûì èðàãúýã óïñûñàò. Àáû óíàôý èùIàò ìàõóýêIýðý âàãîíûì è áæýð ÿìûãúýáûäýíó. Äýðè íý õú õ óèòó äûáàóýðò . Àðàòè, äûçäàøýì äûíýñàù. Äý ÿòIý ëúýãó óíý áãûíýæà ãóýðûì äûùIàãúýòIûñõüàù. À ìàçýì è êIý ìàõóýõýì ñè êúóýø íýõúûæü çàóý IýíàòIýì Ióòûì è áûíõýó èëúýñèõ õúó õúûäæýáç öIûêIóìðý èëúýñèïëI çè íûáæü ùIàëýìðý äóíåéì åõûæàù. Àáûõýì è ÷ýçóì äîõóòûð êúåäìûãúýïëúûôàóý àðàò. Ìàçý äýêIðè, ñàáèéõýì ÿ àíýðè ÿêIýëúûêIóýæàù. Äý à ãóàóýð êúûçýðûòòåõüýëúàð êúûçýðûñIóýòýí ïñàëúý íîáè êúûñõóýãúóýòûðêúûì. ÊÓËÜÁÀÅ Àëèé, ÓÔ-ì è Æóðíàëèñòõýì ÿ çýãóõüýíûãúýì õý ò.


¹¹37-38 (21.945-21.946) (ÊIýóõûð. ÏýùIýäçýð 1-íý íàï.). Æûæüý äûIýáýæìý, Ìûñûðûð èëúýñ 300-ì ùIèãúóêIý òåïùýó çûIûãúà ìàìëþêõýì àäûãýáçý ÿùIýó ùûòàù, èóæüêIý òIàñõúý êúýõúóì, ÿIýïûùIýõóóðý, áçýð ÿôIýêIóýäûïàù, àáû ÿ ùIýáëýó íîáý Ìûñûðûì ùûïñýó öIûõó ìèíèùý áæûãúýì àäûãýáçýð çûùIýæ çûðè ÿõýòêúûì. Àïõóýäýù Ëèâèåì ùûïñýó àäûãý ìèí 70-ì íýáëàãúýì ÿ Ióýõóðè - çûìè àäûãýáçý ÿùIýðêúûì, àáû è ìûçàêú óý ó, ÿ òåïëúýðè õüýðûï òåïëúý õúóàù. À ùàïõúýõýì äý IóïùI äûäýó äàãúýëúàãúó äè ëúýïêúýãúó õýõýñõ ýì, ÈñòàìáûëàêIóýì è Iýóæüûì êúûùIýõúóà ùIýáëýõýì, êúàùûùIûíêIý õúóíóð. Íîáý Èîðäàíûì àäûãýó èñûì è ïðîöåíòè 8-10-ðù àäûãýáçý çûùIýæûð, àðè íýõúûæüûIóýõ ýì ÿùûùó, àíýäýëúõ óáçý çûùIý íýõúûùIýõýð çàêúóýòIàêú óý õõýù. Òûðêó ì ùûïñýó àäûãýõýìè ÿ Ióýõóð êóýäêIý íýõú ùIàãúóýêúûì, àóý àáû «êúýóøàõýð» ùûíýõúûáýù, àäûãýáçýð ÿäæûíûìêIý õóèòûíûãúýõýð ÿIý õúó àù, õýêóðûñ ùIàëýõýð ãúýñàêIóý àáû çýðûêIóàì è ôIûãúýêIý, àäûãýáçýì íýõú çðàòàù, àóý öIûõó áæûãúýó èñûì òåïùIûõüìý, íîáý àäûãýáçý èùIýó Òûðêóì ùûIýð ìàùIý äûäýù. Àáû ùûïñýó äè ëúýïêúýãúó ìåëóàíèáëûì ùûùó àäûãýáçý çûùIýð çû ìåëóàí èðèêúóí-èðèìûêúóíó àðàù. Àáûè äåãúýãóçàâý. ÑèðèåìêIý äûIýáýìý, Äæîëàí ëúàãàïIýõýì àäûãý êúóàæý 14 èñàòè, àáûõýì ÿ ôIûãúýêIý àäûãýáçýð 1967 ãúý ïùIîíäý (ìàõóèõ çàóýì íýñûõó) ñýêúàòûíøýó êúàõüýñàù. Àóý Äæîëàí ëúàãàïIýõýð Èçðàèëûì èóáûäà, àäûãý êúóàæýõýð çàóý ìàôIýêIý çýõýçåõóýí ÿùIà íýóæü, à ùIûïIýì èñà àäûãýõýð êúûäýêIðè Ùàì (Äàìàñê) äýòIûñõüàù. À ëúýõúýíýì êúýõúóà õüýëýáýëûêúõýð êúûçýðàíýêIûó Õýêóì êúýêIóýæûíó õ óåÿõýì ÿ ìóðàäûð êúàéõúóëIàêúûì, ëúýIóêIý çûçûõóàãúýçà äè êúýðàëûì è äýIýïûêúóýãúóè ÿãúóýòàêúûì. Iý êúàõó ýçûøèÿð Òîëñò îé è öIýð çýðèõüýó ÑØÀ-ì ùûIý ôîíäðàòè, àáû è «ôIûùIýêIý» àäûãý êóýä à êúýðàëûì êúûùûùIèäçàù. Àáäåæè Ióýõóð çýðûùûùûòðàùè, Àìåðèêýì óùûïñýóìý, àìåðèêàí óõúóí õóåéù, àðàòè àäûãýáçýì è ëúýð àáûè ùIèóäàù. Åâðîïýì è ãóãúó ïùIûìý, àáû ùûïñýó àäûãýõýì ÿ áæûãúýð íîáý ìèí 40-ì íýñàù, àáûõýì ÿùûùóè àäûãýáçýð çûùIýð ìàùIý äûäýù (àõýð íýõúûáýó Òûðêó ì å Ñèðèåì èêIà äè ëúýïêúýãú óõýðù). Àäûãýáçýð õúóìýíûð çè Ióýõóóè, àð äæûíûð çûãúýíýõúàïýóè àáûõýì ÿõýòûð ìàùIý äûäýù èêIè ãúóýòûãúóåéù. Èçðàèëûì ùûïñýó äè êúóýøõýì ÿ äåæêIý äãúýçýæûíùè, àáû ùûIý àäûãý êúóàæèòIûì àäûãýáçýð äæûíûìêIý, àð óíàãúóýõýìè æûëàãúóýìè ùûçåêIóýíûìêIý çè ôIûùIýð êúýðàëûð êúàçýðûäýIýïûêúóì è çàêúóýêúûì, àòIý àáûõýì ÿ ëúýïêú ãóïñûñýì, çý õýùIûêIûì íýõú çèóæüàù. ßìûëúýïêúýãúó áëàãúý çûõóàùIûðêúûì, àäûãýáçýì èðèìûïñàëúýó íýõúûæüìè íýõúûùIýìè õóàäýðêúûì. Õýêóì ùûïñýó àäûãý ìèí 780-ì àíýäýëúõóáçýð õúóìýíûìêIý äè Ióýõóõýð ùIàãúóý äûäýó ïõóæûIýíêúûì. ßïýðàóý, êúàëýõýì äýñ àäûãýõýì ÿ áûíõýì ùûùó àäûãýáçýð çûùIýð ìàùIý äûäýù (ïðîöåíò 40), àäðåéõ ýì êúàôIýIóýõ óêúûì ÿ áûíûì àäûãýáçý çýðàìûùIýð. Äè êúóàæýõýì àäû-

ãýáçý çûìûùIý öIûêIóè èíè äýñêúûì, àóý àáûõýì ÿIóðûëú àíýäýëúõóáçýðè õýïùIûêIûó íûêúóý ìýõúó, áæûãúýöIýõ ýð, ìàõóý-ìàçýöIýõýð, êúûçýðûãóýêI ïñýëúàôýõýð êóýäûì çýðûæàIýð óðûñûáçýù. Àðè êúûçûõýêIûð, ñûçýðåïëúûìêIý, ÿïýì ùûIà àäýøõóý-àíýøõóýõýì õóýäý íýõúûæü æüàêIóýõýð, àäûãýáçý êóó, êúàáçý çûIóðûëúõýð äûçýðèìûIýæûðù, àáûõýì ÿ ïIý êúèóâà èäæûðåé íýõúûæüûIóýõýð óðûñûáçýêIý ïñàëúý òåëåâèäåíýì, ðàäèîì, ãàçåòõýì êúûùIýõúóêIàùè, ÿ áçýì ùîùIý. Êàâêàçûì ëúýïêú êóýä ùûçåêIóàù ëúýõúýíý çýõóýìûäýõýì, ÿ ëúýïêúûöIýõýð êúàíýðè, åçûõýð õýêIóýäýæàù. Àáûõýì õóýäýó «çýãóýð Êàêàçûì ùûïñýóà ëúýïêúù» êúûòõóæàIýó äûìûêIóýäûæûí ùõüýêIý, äè àíýäýëúõóáçýì äûõóýñàêúûí õóåéù. Äý, íîáýðåéõýì, äè ëIýùIûãúóýì êúûòëúûñûðêúûì äè çýìàíûì êúýñà àäûãýáçýð òIàñõúý, Iýïýäýãúýëýë òùIûíó, àð çýðûêIóýäûí ãúóýãó òåäãúýóâýíó. Àäûãýáçýì è êúýêIóýíóì èãúýïIåéòåéóý íîáý Õýêóì èñûð ñôIýìàùIý äûäýù. Ióýõóð õüýëúý çûùIûì ùûùù àíýäýëúõóáçýð äæûíûìðý õúóìýíûìðý êúýðàë ãóëúûòý íýãúýñà çýðèìûãúóýòûð. Èëúýñ 15 è ïýêIý êúýðàë ïðîãðàììý êúàùòýðè, àáû è ïðîöåíò 11 ôIýêIà ÿìûãúýçýùIàóý çûIýïàãúýõóæàù. Èäæû àð ùIýðûùIýó êúýòùòýæûí õóåéù, æàIýðè çýõýñù. Êúýðàë ïðîãðàììýì óíýìûñ ùIûêIý, Êîíñòèòóöýì èòûð áãúýçýùIýí õóåéêúý? Àáû èòù óè êúàëýöIýõýìðý êúóàæýöIýõýìðý, óýðàìûöIýõýìðý àáûõýì òåò IóýõóùIàïIýõýìðý ÿ öIýõýð êúýðàëûáçýõýìêIý (ï.ï., àð Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûðàìý, àäûãýáçýêIý, áàëúêúýðûáçýêIý, óðûñûáçýêIý) òåòûí õóåéóý. Àïõóýäýó äè çýìàíûì óçðèõüýëIýð ìàùIý äûäýù. Óè ëúýïêúûáçýì ãóóç-ëûóç óõóèìûIýìý, óè àíýì ùõüýêIý óè ãóð ìûóçó àðàù, óè êúóýøõýì, óè áûíõýì ùõüýêIý óè ãóð ìûóçó àðàù. Àíýäýëúõóáçýð çûìûùIýð ëúýïêúûì è áûíûæêúûì, àð ëúýïêúûì õîêIóýäûêI. Èóæüðåé èëúýñ 13-ì è êIóýöIêIý, «Àäûãý ïñàëúý» ãàçåòûì è çàêúóý, ÿIýùIýõóæàóý å ïñàëúýùIýó 300 êúûõýòëúõüàù. Áçýì ïñàëúý êúèìûëúõóæìý, å ÿïýì èIà ïñàëúýõýð êúèãúýùIýðýùIýæó, ìûõüýíýùIý èðèòó êúèìûùòýæó ùûòìý, àð ìýêIóýäðè ãúóýãó òåòù. ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä êúûçýõóýñàõýì ÿãó êúèãúýêIûæàù àíýäýëúõóáçýð õúóìýíûì òåóõóàóý åçûð çè óíàôýùI êîìèòåòûì íýãúàáý ïðîãðàììý êúûõèëúõüàóý çýðûùûòàð èêIè àð êúýãúýùIýðýùIýæàóý àðãóýðó çý Èñïîëêîìûì è ïàùõüý êúðèëúõüýæàù. Ìóõüýìýä òåãúý÷ûíûõüàóý æèIàù à ïðîãðàììýì êúûùûãúýëúýãúóàõýð äûìûãúýçàùIýìý, àäûãýáçýð çûõóýêIóýíêIý õúóíóð. ÕüýôIûöIýì êúûçýðèëúûòýìêIý, ÿïý äûäý áçýì òåóõóàóý ãóçýâýí õóåéð õàìý êúýðàë ùûIý àäûãýõýðàù èêIè àáû ïàïùIý çè ÷ýçó äóíåéïñî àäûãýáçý ùIýíûãúý êîíôåðåíöûð Iýïýäýãúýëýë ÿìûùIó, ìû ãúýì íýõú ôIýìûêIûó Òûðêóì ùðàãúýêIóýêIûïõúýù. ÄÀÕ-ì è ÿïý âèöå-ïðåçèäåíò, Êúýáýðäåé Àäûãý Õàñýì è òõüýìàäý ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä æèIàõýì êúûïèùýó çýIóùIýì êúûùûïñýëúàù Òûðê óì ùûIý KAF-FED çýãóõüýíûãúýì è òõüýìàäý Ãóãúýâ Äæèõüàí . - Èîðäàíûì ùåêIóýêIà çýIóùIýøõóýì êúûùàùòà óíàôýì èïêú èòêIý, àäûãýáçýð õúóìý-

Êúóùõüý Äîãúýíðý Òîõúó Ióìèòðý (Èñòàìáûë).

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 4

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ Û Ä À

Ëúýïêúûì è êúýêIóýíóì òîãóçýâûõü Äóíåéïñî Àäûãý Õàñý

Àæàõúóý Êúàíùîáèé (Íàëøûê)

ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä (Íàëøûê)

Õåéìàùý Îðõüàí (Èñòàìáûë)

Ãóãúýâ Äæèõüàí (Àíêàðà)

ÃóáýùIûêI Âëàäèìèð (Íàëøûê)

Íûáýæü Òàèñý (Íàëøûê)

íûìðý äæûíûìðý òåóõóà ùIýíûãúý êîíôåðåíöûð èëúýñèòI êúýñ çý åäãúýêIóýêIûíó äûçýãóðûIóàò, çè ÷ýçó çýõûõüýð Ò ûðêó ì ùûçýõý òøýíóè äè ì óðàäàò, - æèIàù Ãóãúýâ Äæèõúàí. - Ùõüýóñûãúóý ôIýêIûïIýíøýõýð êúûòðèõüýðè, àð íýãúàáý Òûðêóì êúûùûòõóçýãúýïýùàêúûì. Ìû ãúýì æýïóýãúóý ìàçýì à ùIýíûãúý çýõûõüýð çýõ ýòøýíó äè ã óãúýù, àáû çûõóäîãúýõüýçûð. Àäûãý Ðåñïóáëèêýì ùýíõàáçýìêIý è ìèíèñòð Æýìûôý Ãúàçèé Ò ûðêóì êúýêIóàóý äûçýðûIóùIýðý êóýä ùIàêúûì, àïõóýäýó à Ióýõóð çûõóåé õóýçýó çýôIýãúýêIûíûìêIý äý äûäîëàæüý «Ðîñçàðóáåæöåíòð»-êIý çýäæý Óðûñåé êúóëûêúóùIàïIýì. Àäûãýáçýð õúóìýíûìðý åãúýôIýêIóýíûìðý òåóõóàóý çýIóùIýì àïõóýäýó êúûùûïñýëúàù ÊIýðìûò Ìóõüäèí, Ìýøõ óýôI Íý æäýò, Êúóùõüý Äîãúýí ñûìý. ÊIýðìûò Ìóõüäèí æèIàù êîíôåðåíöûì òåêIóàäý ìûëúêóð «Ðîñçàðóáåæöåíòð» àãåíòñòâýì è ïùý çýðûäèëúõüýæûìêIý çýãóðûIóýíûãúýõýì Iý çýðûòðàäçàð, 2012 ãúýì çè ãóãúó ÿùIûì êúûïûçûùý àäûãýáçý ùIýíûãúý çýõûõüýð Ñèðèåì ùðàãúýêIóýêIûíó çýðûòðàóõóýð à ïðîãðàììýì çýðûõýòûð, àáû êúèùûíýìûùIàóý àäûãýáçý çûìûùIý äè ëúýïêúýãúóõýì àð çýðûðàãúàùIý òõûëú Ìåéêúóàïý äýò ôèëîëîãèå èíñòèòóòûì (Áûðñûð Áàòûðáèé çè óíàôýùIûì) çýðûùàãúýõüýçûðûð, àð Õýêóì êúýêIóýæûíó õóåéõýì êóýäó êúàçýðûõóýùõüýïýíóð. ÌýøõóýôI Íýæäýò êúûõèãúýùàù àäûãýáçýð åãúýäæûíûì òåêIóàäý ñûõüýò áæûãúýð êúýðàë óíàôýêIý ÿãúýìàùIýóðý òõüýìàõóýì çû ñûõüýò ôIýêIà (àð àäûãýáçýðè àäûãý ëèòåðàòóðýðè äæûíûì õóýçýó) ÿìûIýó Àäûãåéì è êóðûò åäæàïIýõýì çýðûùûíàãúýñàì õóàáæüó çýðèãúýïIåéòåéð. Àïõóýäý êúýðàë áãúýäûõüýêIý ôIýêIà õóäèìûIýó àäûãýáçýð Õýêóì äåæè ùûïõúóìýíûð êIóý ïýòìè íýõú õüýëúý çý-

Àäûãåéì è ëIûêIóýõýð (ñýìýãóìêIý êúûùûùIýäçàóý): ÊIýðìûò Ìóõüäèí, Åäûäæ Ìýìýò, Áýãúóùý Iý äýì (Ìåéêúóàïý).

ðûõúóð, ùûòûêIýð ùIýíûãúý êîíôåðåíö åáãúýêIóýêIêIý êúûïõóåìûãúýëûíêIý çýðûõúóíóì çýðûðèãóçàâýðè æèIàù ÌýøõóýôIûì. Çûòåïñýëúûõüàõýì ÿïêú èòêIý, Ãóãúýâ Äæèõüàíðý Êúóùõüý Äîãúýíðý êúûõàëúõüàù äè àíýäýëúõóáçýð òõúóìýæûíûìêIý ÞÍÅÑÊÎ-ì äýëýæüýí, àäûãýáçýð êIóýäûíêIý øûíàãúóý çýðûùûIýì è õúûáàð à æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýì åãúýùIýí õóåéóý. ÄÀÕ-ì è ÿïý âèöå-ïðåçèäåíò, àäûãýáçýð õúóìýíûìðý çûóý ùûò àäûãý àëûôáåé ãúýïñûíûìêIý êîìèòåòûì è ïàøý ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä êúûõèëúõüàù àäûãýáçýð Õýêóìè õàìý êúýðàëõýì ùûïñýó àäûãýõýì ÿ äåæè ùûõúóìýíûì òåóõóà ïðîãðàììý ùõüýõóý åçûð çè óíàôýùI êîìèòåòûì êúèùòýí õóåéóý, àïõóýäý èäæûðè êúýñ çýðûùûìûIàðè, êúýðàëûì êúèùòà ïðîãðàììýð çýðûìûëàæüýðè æèIàù. Çè ãóãúó ÿùI Ióýõóãúóýõýì òåóõóàóý ÃúýçýùIàêIóý ãóïûì õýòõýì ÿ åïëúûêIýõýð êúàIóýòà íýóæü, ÄÀ Õ-ì è ÃúýçýùIàêIóý ãóïûì óíàôý êúèùòàù õàìý êúýðàëõýì ùûïñýó äè ëúýïêúýãúóõýì ÿ äåæ àäûãýáçýð ùûõúóìýíûìðý ùåãúýäæûíûìðý òåóõóà äóíåéïñî ùIýíûãúý êîíôåðåíöõýð åãúýêIóýêIûí Ióýõóõýì ïàùýíó, àáû èïêú èòêIý çý õó ýñõ ýð äûçýðûò ãúýì ùåãúýæüàóý èëúýñ çýêIýëúûêIóý õýì Òûðêóì, Èçðàèëûì, Ñèðèåì ùðàãúýêIóýêIûíó, Àíýäýëúõóáçýð äæûíûìðý àäûãý ëIàêúóý ïñîìè ÿ çýõóýäý àëûôáåé çýõýëúõüýíûìêIý ÄÀÕ-ì è Êîìèòåòûì êúûõèëúõüà è ëýæüûãúý ãúýïñûêIýð (ïëàíûð) êúàùòýíó, çûóý ùûò àäûãý ëèòåðàòóðýáçý çýôIýãúýóâýí Ióýõóì åïõà çýIóùIý áçý ùIýíûãúýëIõýì äðàãúýêIóýêIûíó. ÄÀÕ-ì è ÃúýçýùIàêIóý ãóïûð êúûêIýëúûêIóýó çûõýïëúà Ióýõóãúóýð òåóõóàò Õàìý êúýðàëõýì ùûïñýó äè ëúýïêúýãúóõýð Õýêóì êúýøýæûíûìêIý ÄÀÕ-ì è Êîìèòåòûì è ëýæüûãúýð çýðåêIóýêIûì.

Àáû òåóõóàóý êúýïñýëúàù êîìèòå òûì è óíàôýùI ÃóáýùIûêI Âëàäèìèð. - Íýãúàáý íàêúûãúý - áàäçýóýãúóý ìàçýõýì çýõúóýêIûíûãúýõýð õàëúõüàù «Õàìý êúýðàëõýì ùûïñýó äè õýêóýãúóõýì ÿ Ió ýõóêIý Óðûñåé Ôåäåðàöýì è êúýðàë ïîëèòèêýì òåóõóàóý» («Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îòíîøåíèè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì») ôåäåðàëüíý çàêîíûì, - æèIàù ÃóáýùIûêI Âëàäèìèð. - Àáû êóýäêIý íýõú òûíø, íýõú òåãóøõóýãúóàôIý èùIàù Õýêóì êúýêIóýæûíó õóåé äè ëúýïêúýãúóõýì ÿ Ióýõóð. Äýðè à çýõúóýêIûíûãúýõýð äè êîìèòåòûì êúèùòàóý ùûòà ïðîãðàììýì õýòëúõüýæðè, äè ëúýïêúýãúó õýõýñõýì ÿëúýäãúýIýñàù. Õàìý êúýðàëõýì ùûIý Àäûãý Õàñýõýì ÿ òõüýìàäýõýìè çàõóýäãúýçàò êúýêIóýæûíó õóåéõýì ÿ öIýóíýöIýõýð, öIûõó áæûãúýð, ÿ IýùIàãúý-ùIýíûãúýð êúûùûãúýëúýãúóà òõûëúûìïIýõýð íýãúàáý èëúýñûì è êIýì èðèõüýëIý ó êúûäàòûíó, àðùõüýêIý çûìè çûðè êúûòõóèòõàêúûì àáû è IóýõóêIý. Àáû êúåãúýëúàãúóý äè ëýæüýêIýð òåëåôîí çýIûõüàì çýðåùõüûð: çû ëúýíûêúóýìêIý ùûæàIýð àäðåé ëúýíûêúóýìêIý ùûçýõàõûðêúûì, çýõàõìè, íýãúýñàóý êúàãóðûIóýðêúûì. Àïõó ýäýó äûçýõýòìý, Ióýõó ïûóõûêIà äëýæüûí äýíý êúýíà, çû ëúýáàêúóè òõóý÷ûíóêúûì. ÃóáýùIûêIûì êúûõèãúýùàù çàêîíûì èãúóýòà çýõúóýêIûíûãúýõýì õýõýñ àäûãýõýð Õýêóì êúýøýæûíûìêIý IýìàëûùIýõýð êúûçýðûçýIóèõûð, àõýð ëúýïêúûì è ôåéäý õýëúó êúûòõóýãúýñýáýïûíûð äè äåæêIý êóýä çýðèóàñýð. Àïõóýäýù, ïñàëúýì ïàïùIý, êúýêIóýæõýì Iýìàë èìûIýó óðûñûáçý ÿùIýí õóåéóý çýðûùûòàì è ïIýêIý èäæû àäûãýáçýð (ïýæù, àð çàêîíûì êúûçýðûùûãúýëúýãúóàð «Óðûñåéì è ùIûíàëúýõýì ùûçåêIóý êúýðàëûáçýõýì ÿùûù» æèIýóù)

ÿùIýìý, èðèêúóíó çýðûùûòûð, «õýêóýãúó ó» (ñîîòå÷åñ òâåííèêûó) èëúûòýì àäûãýõýð çýðûõàáæàð, íýãúóýùIõýðè. Àõýð óçûùûãóôIûêI õúóí ëúýáàêúóýøõóýù. ÊúàIýòà Ióýõóãúóýì õóàIý åïëúûêIýõýð êúàãúýëúýãúóàù, êúýêIóýæûíó õóåéõýì ÿ Ióýõó ùIûçýôIýìûõüýì, àáûõýì ÿ áæûãúýð íýõú ìàùIý ùIýõúóàì, àáû ïûùIàóý Àäûãý, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýõýì ùûçýôIàãúýêIõýì òåïñýëúûõüàù Áýãúóùý Iýäýì, Ãóãúýâ Äæèõúàí, Áûðñåêúóý Îðôàí, Òîõúó Ióìèò, Åäûäæ Ìýìýò ñûìý. Êúóýäçîêúóý Àíàòîëý êúûçýõóýñàõýì èäæûðè çý çàõóèãúýçàù Õýêóì êúýêIóýæûíó õóåéõýì ÿòåóõóà èíôîðìàöý ÄÀÕì è IóýõóùIàïIýì ÿãúýóâà ïIàëúýì èðèõüýëIýó êúàòûíó. ÃóáýùIûêI Âëàäèìèð æèIàì åäàIóýó àáû òåïñýëúûõüûæà íýóæü, ÄÀÕ-ì è ÃúýçýùIàêIóý ãóïûì óíàôý êúèùòàù Õýêóì êúýêIóýæûíó õóåéõýì ÿòåóõóà õúûáàð ÄÀÕ-ì è ÃúýçýùIàêIóý ãóïûì IýðûãúýõüýíûìêIý õàìý êúýðàëõýì ùûIý Àäûãý Õàñý òõüýìàäýõýð åóæüýðýêIûíó, à Ióý õóì êúðèêIóàõýì ãúý êúýñ ùýêIóýãúóý (íîÿáðü) ìàçýì ôIýìûêIûó ÄÀÕ-ì è ÃúýçàùIàêIóý ãóïûð ùàãúýãúóýçýíó, 2010 ãúýì íàêúûãúýì è 8-ì ÃúýçýùIàêIóý ãó ïûì êúèùòà óíàôýìðý 2010 ãúýì ôîêIàäýì è 26-ì àáû õóèùIûæà õýëúõüýíûãúýõýìðý ãúýçýùIýíûì ïûùIà Ióýõó ãúóýõ ýð ÄÀÕ-ì è íýIýì ùIý òó ëàæüý Àäûãý Õàñýõýì ùIàãúýïñûíùIýíó, àáû èïêú èò õúûáàðõýð ÄÀÕ-ì è ÃúýçýùIàêIóý ãóïûì è ÷ýçóì Iýðàãúýõüýíó. Õàìý ùIûïIý ùûïñýó äè ëúýïêúýãúóõýð Õýêóì êúýøýæûíûð íýõú òûíø èêIè ïñûíùIý õúóí ïàïùIý, èäæûðåé õúûáàðåãúàùIý Iýìàëõýð êúàãúýñýáýïûíó, Óðûñåéì è õàáçýóáçûõó IýíàòIýì êúûõèëúõüý çýõúóýêIûíûãúýõýìðý òàìîæíý, íàëîã IóýõóùIàïIýõýì êúàùòý õàáçýùIýõýìðý òåóõóà õúûáàðõýð õàìýùIûì ùûïñýó àäûãýõýì íýõú ùIýõûó Iýðàãúýõüýíó çýIóùIýì õýòàõýð çýãóðûIóàù. ÀäýêIý ÄÀÕ-ì è Ióý õóçåõüý ãóïûð òåïñýëúûõüàù Äóíåéïñî Àäûãý Õàñýð êúûçýðûó íýõóðý èëúýñ 20 ùðèêúó ìàõóýð çýðàãúýëúýïIýíó ùIûêIýì. Àáû òåóõóàóý êúýïñýëúàù ÄÀÕ-ì è òõüýìàäý Àæàõúóý Êúàíùîáèé. - 2011 ãúýì, íàêúûãúýì (ìàéì) è 19-ì èëúýñ 20 èðîêúó Äóíåéïñî Àäûãý Õàñý êúûçýãúýïýùûíûì è óíàôýð Íàëøûê ùåêIóýêIà ßïý Àäûãý Êîíãðåññûì êúûçýðûùàùòýðý, - æèIàù òõüýìàäýì. - À Ióýõóð íý õúûôIó, íýõú äàõý ó, íýõú Iýòàóý çýðåäãúýêIóýêIûíûìêIý ÃúýçýùIàêIóý ãóïûì õýòõýð äûçýõóýçýðè äûçý÷ýíäæýùàù, ôè åïëúûêIý êúûõýôëúõüýíóè òõûãúýêIý çûôõóýäãúýçàóý ùûòàù. Àáû êúðèêIóàõýð çýõýòëúõüýæðè, ïëàí äãúýïñàóý íîáý ôè ïàùõüý èäîëúõüýðè, èäæûðè çý çýãúóñýó äûõýâãúàïëúý, äåâãúýãóïñûñ. Äóíåéïñî Àäûãý Õàñýð èëúýñ 20 çýðûðèêúóì è ùIûõüêIý åãúýêIóýêIûïõúýõýì êúûçýùIèóáûäý Ióýõóãúóýõýì ùûùó Àæàõúóý Êúàíùîáèé êúûõèãúýùàù ÄÀÕ-ì è ëýæüûãúýð êúýçûãúýíàIóý äîêóìåíòõýð ùûçýõóýõüýñà ñáîðíèêðý (àáûêIý æýóàï çûõüûð ÄÀÕ-ì è ïðåçèäåíòûì è ÷ýíäæýùýãúó, ïðîôåññîð Äçýìûõü Êúàñáîëýòù) «Àäûãýõýð» ñïðàâî÷íèê (åëýæüûð òõûäýòõ Õúóýòêúóý Ñàìèðù), ÄÀÕ-ì è Êîíãðåññõ ýì òå óõóà òõûëú (çûãúýõüýçûðûð Øèðäèé Ìàðèíýù) êúûäýãúýêIûí,

Êúýðýøåé-Øýðäæýñûì è ëIûêIóýõ ýð: Òýìàçý Àíàòîëýðý (×åðêåññê) Àñëúýí Àëèéðý (Àäûãý-Õüýáëý êúó.).

«Àðõèâû è îáùåñòâî» æóðíàëûì, «Íàðò» ãàçåòûì ÿ êúûäýêIûãúóý ùõüýõóýó à Ióýõóì òåãúýïñûõüàõýìðý Äóíåéïñî Àäûãý Õàñýì èðèãúýêIóýêIà Êîíãðåññõýì ÿ ìàòåðèàëõýìêIý çýõýãúýóâà òåëåôèëüìðý ãúýõüýçûðûí, ÄÀÕ-ì è òõûäýð êúûçýðûù ôîòîãúýëúýãúóýíûãúýõýð ãúýóâûí, àáû ïûùIàóý ãó çûëúûòàïõúý íýãúóýùI Ióýõóõýðè çýôIýõûí çýðûõóåéð. Àæàõúóý Êúàíùîáèé æèIàì åäýIóà, òåïñýëúûõüà íýóæü, ÄÀÕ-ì õûõüý àäûãý æûëàãúó ý çýãóõüýíûãúý õýó Ó ðûñåéìè õàìý êúýðàëõýìè ùûIýõýì ÿ óíàôýùIõýì êúûõàëúõüà Ióýõóãúóýõýì ÿïêú èòêIý, ìàõóýøõóýð à ùIûêIýì òåòó ÿãúýëúýïIýíó êúûçýäàùòàù ÃúýçýùIàêIóý ãóïûì õýòõýì. Çè ãóãúó ÿùIûì òåóõóà õúûáàðó ÌýøõóýôI Íýæäýò çýIóùIýì õýòõýì ÿæðèIàù Äóíåéïñî Àäûãý Õàñýð èëúýñ 20 çýðûðèêúóì èðàùIýêI ãóôIýãúóý çýõûõüý ãúàòõýïýì è 25-ì Ãåðìàíèåì ùûIý Àäûãý Õàñýì çýðûðèãúýêIóýêIûíóð. Ãó çûëúûòàïõúýõýì ÿùûùó ïëàíûì ùIàãúóæàì õàãúýõüàù ÌýøõóýôIûì è IýäàêúýùIýêIûó èäæûáëàãúý òûðêóáçýêIý Àíêàðà êúûùûäýêIà òõûëúûì ùûù Iûõüýõýð çýðàäçýêIûó, þáèëåéì èðèõüý ëIýó êúûäàãúýêIûíó, «Íàðò» ãàçåòûì ãó ýäçýí õ óàùIûíó. ÀäýêIý ïñàëúý èðàòàù ÊúÁÐ-ì è Êúýðàë àðõèâûì èäæûðåé òõûäýìêIý è êúóäàìýì è óíàôýùIÀùõúóýò Ðàèñý. Àáû æèIàù Äóíåéïñî Àäûãý Õàñýì èëúýñ 20-ì êúðèóáûäýó èëýæüàõýì ùûõüýò òåõúóý äýôòýðõýð, àáû è Ióý õóçåõüýó ùûòàõýì ÿòå óõóà òõûãúýõýìðý ñóðýòõýìðý êúýêIóýíó ùIýáëýìðý çýìàíûìðý õóàõúóìýí ìóðàäêIý, àáû êúèùûíýìûùIàóý àäûãýì è IóýõóêIý õàìý êúýðàëõýìè Óðûñåéì àäûãý ùûïñýó è àäðåé ùIûíàëúýõýìè ùûIý òõûäý äîêóìåíòõýðè (å êîïèåõýð) çýõóàõüýñûæûíûì çýðåëýæüûð èêIè êúûçýõóýñàõýì ëúýIóêIý çàõóèãúýçàù à Ióýõóì ïñîìè ÿ çýôIýêI õàëúõüýíó. ÊúûêIýëúûêIóý ó ÄÀÕ-ì è Ióýõóçåõüý ãóïûð õýïëúàù àäûãý òõàêIóý öIýðûIóý ÌýøáàùIý Èñõüýêú ùàãúýëúàïIý èëúýñûð àäûãý äóíåéì ùûóáëýíûì è IóýõóêIý ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä êúûõèëúõüàì. Àäûãý Ðåñïóáëèêýì, ÊúÁÐ-ì, ÊúØÐ-ì ÿ öIûõóáý òõàêIóý, ÑÑÑÐ-ì, ÐÑÔÑÐ-ì ÿ Êúýðàë ñàóãúýòõýì ÿ ëàóðåàò ÌýøáàùIý Èñõüýêú è íûáæüûð ìû ãúýì íàêúûãúýì è 28-ì èëúýñ 80 çýðûðèêúóì, àáû õóýôàùý ïùIý õóýùIûí çýðûõóåéì òåóõóàóý ÕüýôIûöIýì æèIàì åäýIóà, òåïñýëúûõüà íýóæü, ÄÀÕ-ì è ÃúýçýùIàêIóý ãóïûì óíàôý êúèùòàù 2011 ãúýð ÌýøáàùIý Èñõüýêú ùàãúýëúàïIý èëúýñó àäûãý äóíåéì ùàãúýóâûíó èêIè Àíýäýëúõóáçýð äæûíûìðý àäûãý ëIàêúóý ïñîìè ÿ çýõóýäý àëûôáåé çýõýëúõüýíûìêIý ÄÀÕ-ì è ÃúýçýùIàêIóý ãóïûì è Êîìèòåòûì àáû ïûùIà Ióýõóãúóýõýð Óðûñåé Ôå äåðàöýìè õàìý êúýðàëõýìè çýðûùðàãúýêIóýêIûíó ùIûêIýð ÿãúýïñûíó ïùýðûëú ùàùIàù. Õàìý êúýðàë ùûïñýó äè ëúýïêúýãúóõýð ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûìðý Àäûãý Ðåñïóáëèêýìðý ÿ åäæàïIý íýõúûùõüýõýì ùåãúýäæýíûì ïûùIà Ióýõó êúèèíõýì (ïðîáëåìýõýì) òåóõóàóý çýIóùIýì êúûùûïñýëúàù Ãóãúýâ Äæèõüàíðý Êúóýäçîêúóý Àíàòîëýðý. Àáûõýì çè ãóãúó ÿùIàõýð êúèëúûòàóý, ÄÀÕ-ì è ÃúýçýùIàêIóý ãóïûì Ñèðèåìðý Èîðäàíèåìðý ùûIý Àäûãý ÔIûùIý Õàñýõ ýì, Òûðêó ì è

5 KAF-FED-ì êúàëýí ÿùèùIàù Õýêóì åäæàêIóý êúýêIóýíó õóåéõýì ÿòåóõóà õúûáàðûìðý ÿ äýôòýðõýìðý ïIàëúýð èìûêIûó (ãúý åäæýãúóý êúýñ ãúàòõýêIýì íýìûñó) êúàòûíó. Àáû êúûäýêIóýó ÙýíõàáçýìêIý, åãúýäæýíûãúýìðý ùIýíûãúýìêIý, ùIàëýãúóàëý ïîëèòèêýìêIý, ñïîðòûìðý òóðèçìûìêIý ÄÀÕ-ì è ÃúýçýùIàêIóý ãóïûì è êîìèòåòûì õýòõýì ÿ ïùý äàëúõüàù õàìý êúýðàëõýì ùûù àäûãý ùIàëýãúóàëýð ÊúÁÐ-ìðý ÀÐ-ìðý ÿ åäæàïIý íýõúûùõüýõýì çýðûùåäæýìðý çûõóàãúàñýìðý êIýëúûïëúûíó. ÄÀÕ-ì è Ióýõ óçåõüý ãóïûð à ìàõóýì çûòåïñýëúûõüà Ióýõóãúóýõýì ùûùò àäûãýõýð çýðûçýäæýæûìðý íýãúóýùIõýð êúûçýðåäæýìðý ÿïêú èòêIý ëúýïêúûöIýð çûóý êúûçýäýùòýíûì òåóõóàð. ÀáûêIý êúýïñýëúàù ÃúýçýùIàêIó ý ãóïûì õýò Áýãúóùý Iýäýì (Ìåéêúóàïý êú.). ÀäûãýáçýêIý «àäûãý», óðûñûáçýðý íýãúóýùIûáçýõýìêIý «÷åðêåñ» æèIýó ëúýïêúûöIýð êúýäãúýëúýãúóýíûð íýõú ïýæó êúûùIèëúûòýì òåãúýùIàïIý õóýõúó ãóïñûñýõýð, öIûõóõýì äðàãúýêIóýêIà ïñàëúýìàêúõýì êúðèêIóàõýð êúûçýùIèóáûäýó Áýãúóùýð êúýïñýëúà íýóæü, Ióýõó åïëúûêIý çýïýùIýóýõýð óòûêó êúðàõüýó ÃóáýùIûêI Âëàäèìèð, ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä, Àæàõúóý Êúàíùîáèé, ÊIýðìûò Ìóõüäèí, Êúóùõüý Äîãúýí, Åäûäæ Ìýìýò ñûìý àáû æèIàì òåïñýëúûõüà íýóæü, ÄÀÕ-ì è ÃúýçýùIàêIóý ãóïûð (íýõúûáýð àðýçûóý, ãóèòIùõüèòIó çû öIûõó, ìûàðýçûóý çû öIûõó) à Ióýõóì çýðûáãúýäûõüýð êúûùûãúýëúýãúóà è åïëúûêIýð êúèãúýíýIóàù: ëúýïêúûöIýð àäûãýáçýêIý «àäûãýù», õàìýáçýêIý «÷åðêåñù». Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ùûùûIý æûëàãúóý ùûòûêIýð èóæüðåé ìàçý çûáæàíýì íýõú õüýëúý, êúýõúóêúàùIýõýð íýõúûáý çýðûõúóàì èðèãóçàâý ó, à Ióýõ óì ùõüýõ óý ó òåïñýëúûõüàù Äóíåéïñî Àäûãý Õàñýì è Ióýõóçåõüýõýð èêIè çýãóðûIóàù ÄÀÕ-ì è ÃúýçýùIàêIóý ãóïûì êúûáãúýäýêIûó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è óíàôýùIõýìè ùIûíàëúýì ùûïñýó öIûõóáýìè Çýðûçûõóàãúàçý äæýïñàëúý êúàùòýíó çýãóðûIóàù èêIè àð çýôIàõûí ïàïùIý ÄÀÕ-ì è Ióý õóçåõüýõýì ùûù ðåäàêöý ãóï (ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä, Íûáýæü Òàèñý, ÃóáýùIûêI Âëàäèìèð) êúûõàõàù. Àáû êúûäýêIóýó ÃúýçýùIàêIó ý ãóïûì êúèùòàù òåððîðèñòõýì ãóóçó ÿIýùIýêIóýäà àäûãý æûëàãúóý ëýæüàêIóý, ýòíîãðàô öIýðûIóý, ïðîôåññîð ÖIûïIûíý Àñëúýí è ôýåïëúó êúûçýãúýïýùûïõúý Ióýõóãúóýõýì (çýïåóý, ãðàíò õóýäýõýð) òåóõóà óíàôýð. Çýðûçûõóàãúàçýì èòûí õóåéóý çýIóùIýì õýòàõýì êúàãúýëúýãúóàù òåððîðûì íýëàò åõûí çýðûõóåéð, àïõóýäý ùIýïõúàäæý çûëýæüõýð äèí Ióýõó çýðûõýìûòûð, èñëúàìûì èãúýõüýðýìà Ióýõóãúóýõýð àáûõýì çýðàëýæüûð, ëúýïêúûð ÿãúýøûíýíó, ÿóæüûãóíó òåððîðèñòõýð çýðûõóùIýêúóì äûïýùIýòûí çýðûõóåéð, àáûõýì àïõóýäý Iýìàë åòûí çýðûõóýìåéð, òåððîð çûùIàð äãúýèêIýó, õàìý êúýðàë ùûïñýó àäûãýõýìè àïõóýäý Ióýõó ùIýïõúàäæýì çýðûçûùIàìûãúàêúóýð. À Çýðûçûõóàãúàçýì åùõü ëúàáæüý èIýó ÄÀÕ-ì êúûáãúýäýêI òõûãúè êúàùòý õúóíó ùûæàIàù çýIóùIýì. ÍÛÁÝÆÜ Òàèñý.

ÄÀÕ-ì è êúýïùûòàêIóý ãóïûì õýòõý ó ÌýøõóýôI Íýæäýòðý Àöêúàí Ðóñëàíðý.

ÄÀÕ-ì è Õàñàùõüýì è ëýæüûãúýì êúðèõüýëIàù Óýõúóòý Àëåêñàíäððý (èæüûìêIý ùûñù) Ñýáàíøû Íàçìèðý. Ñóðýòõýð ÊÚÀÐÅÉ Ýëèíý òðèõàù.


¹¹37-38 (21.945-21.946)

õýòó ñïîðòñìåí 236-ðý. ÊúÁÐ-ì è ëûêIóýõýð 9 õúóðòè, àáûõýì ÿùûùó åùàíý óâûïIýõýð êúàõüàù Øåïåëåâý Çóðüÿòðý Òõüýêúóàõúóý Ìàðòèíðý. Àõýð ÿ ãúýñýíù òðåíåðõýó Ìàìõýãú Õüý÷èìðý Äûäæý Àëèìðý.

Ñïîðò õúûáàðõýð

ÄèôI äîãúýëúàïIý

Àòëåòèêý õüýëúý

Õüý÷èìðý Ìàðóçðý ÿ ñàáèéõýð ùûöIûêIóàì òðàõàù.

Óíàãúóý íàñûïûôIý

ÌÛ ÇÝÌÀÍÛÌ , äè æà- ïñàëúý ãóàïýõ ýð êúûïõóãúóý çýðûõúóíùè, êóýäðý æàIýíûð óàñýíøýêúý, óðîõüýëIý íýõúûæüûì ïùIý êúûïõóýìûùýõóí ìûëúêóõ óàìûùIûæó, íûñýð ãóàùý, êúý?! ãóàùýð íûñý ïýëúûòý õúóà«Ñè àíýð ñûçýðèìûIýæóý. Àïõóýäý õúûáàðõýð ðý êóýä ùIàìè, êúýçûëúùûçýõýïõêIý, äè ëúýïêúûì õóàð çûùõüýùûòûì çýè è êIóýäûæûãúóýð êúýñàóý ñðèãúýõúóýïñàêúûì íàíý, ïIýðý, æûïIýó óîãóçàâý, íý- èïõúóõýì õóýäýó ñûêúèëúýìûñè òõýìûëúûæó êúûçý- ãúóàù. Ñûòûò ñý àáû ôIûðûùIýêIûì óè ãóêúûäýæûð óý ñûùIûõóùûìûòûíóð?! åêúóòý. Àóý ïñîðè çû æåIý Ìàðóç. - Ñè ãóàùýì ê úóïõúýó êúàïùòý õúóíó- äýñëúàãúó IýôIàãú ïñîðè êúûì, ùûIýù èäæûðè ãúýáýãúóàóý åñòûæàðýò àäûãý õàáçýæüûð çýðûëú æûñIýðò, è íýìûñûìðý è óíàãúóýõýð, çûäýñ æûëýì ùIûõüûìðý çýðûñõúóìýùàïõúý ÿõóýõúóõýð. Àïõóý- íûì, è æûIýì ñûçýðûôIýäýù Çåèêúóý êúóàæý ïñîì ìûêIûíûì ñûòûì äåæè ôIûêIý çè öIýð êúðàIóý, çè ÿóæü ñèòò, ñè ÷ýíäæ ýùýñàáèé ãúýñýêIýð ÿ ùàïõúý ãúóôIò». Åçû Iýìèíàòòè, Êúýðìîêúóýõý. æèIýìêIý çèìûãúýíùIóò è Õüý÷èìðý è êúóýø íý- íûñýì çýðûùûòõúóð. «Óý õúûùIý Àðòóððý çû ïùIàí- ðàì íûñý ñèIýêúûì, òIóðè òIýì äýñó æûïIý õúóíóù, Òõüýì óçýðåëúýIóíù, çû ãóýêóóòI ÿ çýõóàêóì äýìûòó íûõü ñýðêIý êúàõüàóý ÿòåëúìýïñýóõýð. Õüýáëýì äýñ- êúûì», - æèIýðåéò àáû. õýì æàIý àáûõýì ÿ íûáÕüý÷èìðý Ìàðóçðý Çåèæüûì èòó àïõóýäýó ôIûóý êúóý äýòà øý çàâîäûøõóýì çýðûëúàãú ó, çýãóðûIóý èëúýñ êóýäêIý ùûëýæüàù, èäæûïñòó çýðûìàùIý äû- IýùIàãúýëI ïñîìè ïùIý êúûäýð. Óåáëýìý ÿ áûíõýð çý- õ óàùIó . Äóíåéð çýõýçýðûõýãúýêIûãúóåéù, àïõóýäèç- õüó çàâîäûð êúûùûóâûIýì, êIý çû óíàãúóýì õóýäýó çý- ÿ áûíõýð çûõóåé õóàãúýçýí õýñùè. Çýíûñýãúóõýó Ìà- ïàïùIý, õüýðû÷ýòûùIý Ióýðóçðý Ìàäèíýðý ÿ ãóàùý õóì õûõüàù. Ïñàïý çûùIýIýìèíàò (Áëàö) äóíåéì íó õóåéì ñûòûì äåæè åõûæàù, àõúðýò íýõó Iýìàë êúåãúóýò, Õüý ÷èìðý Òõüýì êúðèò. Àð è íûñýõýì Ìàðóçðè àïõóýäýù. Êúàçýðûõóýàðýçàì ôIýêIà õý- ãúýõüýðû÷ýò àõúøýì íýõúìûëúìè, à òIóì ãúàùIýì ãúó- ðý íýõúûáý è óàñý ÿ ìûëúýãó ùàIýíù. «Ñèïõúóõýìè êóì õàìûòûêIûó óè ôIýù Iýäæý êúûñõóàùIý, ñûêú- ìûõúóó àïõóýäýù àõýð. ß àëúàãú ó, àóý ñè ãóð çûãúý- áûíõýì àáû èôI Òõüýì êúàçàãúýð Ìàðóçðý Ìàäèíý- ðèãúýêI. ðýù. Àáûõýì çûìè Êúýðìîêúóýõý ÿ ùIàëèñûòðàãúýõüýëúýðêúûì», - òIûìðý õúûäæýáçûìðý æèIýðò Iýìèíàò. «Äè íûñè- óçýõúóýïñýí çàùIýù, óíàòIûð ìûõúóàìý, àïõóýäý ãúóý äàõý ÿóõóàù. ÙIàëèòIòûíøûãúóý äè àíýì èIýí- ìè ùIýíûãúý íýõúûùõüý òýêúûì. Íàñûïûøõóýð ÿIýù, àõýð Íàëøûê ùîëàêúûäýóýëIàò äè äýëúõóõýì æüý. Êúàçáý÷ êúàëàùõüýì àïõóýäý áçûëúõóãúý ãúóñý ùîïñýó, Àëáý÷ è àäý-àíýì êúàùûõóýõúóàì», - æåIý ÿ ÿáãúýäýñù. Îêñàíý Æûïùûïõúó Ñâåòý. Àïõóýäý ëàóõý ÿ íûñýù. Àð è IýùIà123456789012345678901234567890121234567890123

ãúýêIý õèðóðãù, Çåèêúóý ïîëèêëèíèêýì ùîëàæüý. Ïñîì íýõúðý íýõúûùõüýðàùè, çýàíýêúèëúõóõýð çýãóðûIóýó, ñûò õóýäý IóýõóìêIè çýðûùIýó ìýïñýó, ùIýõùIýõûóðý ÿ àäý-àíýì äåæ ùûçýõóîñûæðè ÿãúýãóôIý, Õüý÷èìðý Ìàðóçðý çûõóýôI çûõóýíûêúóýõýì àõýð ñûòûì äåæè ùûãúóàçýù. Ìàðóç è ãóàùýì õóèùIà ïùIýð êIóýäàêúûì. Åçûð Iýìèíàò çýðûõóùûòàð è íûñèòIûì ÿ äåæ ùåãúóýòûæ. Àõýð ãóàïýù, ãóáçûãúýù, ïñýóàêIóýù. «Ïñàëúýì ïñàëúý êúåøý, óçýïñàëúýðý óè ãóð çýùûêIàóý, óçýìûïëúûæûôó óêúàíý íýõúðý, óçýõóýãóàïýìý, óçýêúóýòìý íýõúûôIêúý! Àáû ñýðè ñè íûñýõýðè äûêúûçýðûòåìûêIûíûì ÿóæü äèòù», æåIý Ìàðóç. Íûñýõýðè Ióùó êúûùIýêIàù: ÿ ãóàùýì è ãóàïàãúýð, è áýøý÷àãúýð ÿëúàãúóðè, àáû äîïëúåé, ôIûùIý õóàùI. Ãóãú óåõü ãóýð çýðûìûëú óíàãúóý ùûIýó ôIýù ùIûãúóåéù. Àóý ìèñ àáûõýì ï ýëúýùó, ã óêúûäýæûìðý ãóøûIýìðý ÿ Iýïýãúóó ìýïñýó Êúýðìîêúóýõý. Ìûïõóýäý öIûõóôIõýð, ãóàùIàôIýõýð ùûïñýó æûëàãúóýì íýõúðý íýõú êúóëåé ùûìûIýó æûïIý õúóíóùè, àïõóýäýõýð êóýäó äèIýíó ñè ãóàïýù. ØÓÐÄÛÌ Ëåíý. Çåèêúóý êúóàæý.

Äàìûãúý ëIýóæüûãúóý ïñîðè

Àòëåòèêý õüýëúýìêIý Óðûñåéì ïàøýíûãúýð êúûùûõüûíûìêIý Íîâî÷åáîêñàðñê ùåêIóýêIà çýõüýçýõóýì õýòàù èëúýñ 18 íûáæüûì íýñ ùIàëýõýìðý õúûäæýáçÀëûäæ-óðûì áýíýêIýìêIý ÊÈÔÙI-ì õýìðý. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è ñïîðò- ïàøýíûãúýð êúûùûõüûíûì òåóõóàóý ñìåíêý Ñàâ÷óê Êñåíèå à çýïåóýì äûæüûí Ìýõúý÷êúàëý ùåêIóýêIà çýõüýçýõóýì õýìåäàëü êúûùèõüàù. òàù 1994 - 1995 ãúýõýì êúàëúõóà íûáæüûùIýõýð. Äàãúûñòàíûì ùûçýõóýñà áýíàêIóý ÊÚÈÙÛÍÝÌÛÙIÀÓÝ, äè ëúàõýãúó ÿõýòàù Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è Ëåôëåð Àðòåì çýïåóýì åòõóàíý óâûïIýð 237-ì ëIûêIóýó 35-ðý. êúûùèõüàù. Ñïîðòñìåíõýð è ãúýñýíù òðåíåð Øýêýì Âèêòîð. Äóíåéïñî êàòåãîðèå ÊÈËÎÃÐÀÌÌ 54-ðý çè õüýëúàãúõýì ÿ çèIý ñóäüÿõýó Íàñòóåâ Õüýæìóðàòðý Äýù äåæ ùûáýíàõýì äûùý ìåäàëü êúûùèõüàù Àíàòîëèéðý ôIûùIý òõûëúõýð êúàIýðû- Ióàùõüýìàõóý êóåéì Îëèìï ðåçåðâõýð õüàù. ùàãúýõüýçûð è ñàáèé-íûáæüûùIý ñïîðò Çýïåóýì êúûùûõàõàù ìû ãúýì ìýêúóàè ãúýñýí Ëîêüÿåâ Æàìáîëýò. óýãúóýì Ïåðó ùåêIóýêIûíó äóíåéïñî çý- øêîëûì Ùûáýíà õüýëúàãúûì åëúûòàóý åòIóàíý õüýçýõóýì õýòûíóõýð. óâûïIýõýð êúàõüàù Òýð÷îêúóý Òèìóð, Àëèìûêúóý Ìóõüýìýä, ×å÷åíîâ Îçèð, Iýïùýðûáàíý Ìîëëàåâ Åëäàð ñûìý. Êàëìûêú Èñëúàì, Êóëü÷àåâ Ðóñòàì, Áýðýãúóí Àñòåìûð, Îòàðîâ Ìóñòàôèð, ØûäóêI Àäàíáý÷, ÃåêÌîñêâà ùûòîêIóý êèåâ Çàëûì, Äæàïïóåâ Æóíóñ ñûìý äûÓðûñåéì è ËIûõúóæü, Óðûñåé ÌÂÄ-ì æüûí ìåäàëõýð êúàõüàù. Äè áýíàêIóý íûáæüûùIýõýì ÿ åõúóëIýè ÊúýðàëêIóýöIûäçýõýì ÿ ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ðîìàíîâûì è ñàóãúýòõýð êúýõüû- íûãúýõýð äàãóýøàù òðåíåðõýó Ëîêüÿåâ íûì òåóõóà Iýïùýðûáàíý çàóýìêIý Óðû- Þðý, Áèæî Âàëåðý, Àáàçý Òèìóð, ÊúýðýÀíçîð, Óçäåíîâ Àñêýð, Ëûêúóýæü Àíñåé Êóáîêûì è 15-íý çýõüýçýõóý Ìîñêâà ãúóë äýò «Äèíàìî» ñïîðò êîìïëåêñûì ùåêIóý- çîð, Î÷èáàåâ Ìóñòàôà, Ýòåçîâ Èáðýõüèì, Õàïïàåâ Àñëúýí ñûìý. êIàù. ÊúûõýæàíûêIà íûáæüûùIýõýì äóíåéÇÝÏÅÓÝÌ õýòàù Óðûñåé Ôåäåðàöýì ïñî, åâðîïåé çýõüýçýõóýõýð êúàïîïëúý. è ùIûíàëúýõýì ÿ êîìàíäý 43-ðý, ïñîðè çýÓÝÐÄÎÊÚÓÝ Ëàíý.

Ìàé êóåé

Ñàáèé çý÷èèôIýõýì ïàïùIý

Ìàé êóåéì ÅãúýäæýíûãúýìêIý è ùIûíàëúý öIûõóáý ñîâåòûì è æýðäýìêIý, ãóëúûòý õýõà õóàùIûíóù ñàáèé çý÷èèôIýõýì ÿäýëýæüýíûì. ÌÛ IÓÝÕÓÐ òêIèéóý êúûùIûõàëúõüàì ùõüýóñûãúóý õóýõúóàù åãúýäæýíûãúýìêIý êóåé óïðàâëåíýì è ìåòîäêàáèíåòûì èðèãúýêIóýêIà êúýïùûòýíûãúýõýì ñýòåé êúàùIàõýð. Ìàé ðàéîíûì êúûùûçýðàãúýïýùà «Àëüôà» öIûõóáý çýãóõüýíûãúýì, êúýõóòýíûãúý ãúýùIýãúóýíõýð åãúýêIóýêIûíûì õóýëàæüýì, êúåêIóàëIý åãúýäæà-

êIóýõýìðý åäæàêIóýõýìðý ÿ áæûãúýð öIûõó 600-ì ôIûóý ùõüýäýõàù. Àð ìàùIýêúûì, àóý ùIûíàëúý îëèìïèàäýõýì êúûçýðàãúýëúýãúóàìêIý, ñàáèéõýì ÿ ùIýíûãúýð áýëûõüëàæüýó åôIýêIóàóý ïõóæûIýíóêúûì. Àáû è ùûõüýòù ÿïý óâûïIýõýð êúýçûõüà êúàçýðûõýìûêIàð. Çè ãóãúó òùIà ñîâåòûì èäæûáëàãúý èðèãúýêIóýêIàù ñàáèéõýì ÿ êúýóõüûì íýõúðè çåãúýóæüûíûì çýðàí õóýõúó ùõüýóñûãúóýõýì êóóóý ùûòåïñýëúûõüà çýIóùIý. Àáû êúûçýðûùûõàãúýùàìêIý, «Ñàáèé çý÷èèôIý», «Äè åäæàïIýùIý» ïðîãðàììýõýì ÿïêú èòêIý, ëýæüûãúýøõóý åãúýêIóýêIûí õóåéù, à êúàëýíõýð ãúýçýùIýíûì êúàðóóøõóè õóçýùIýãúýóIóàïõúýù. Çýõóýñûì êúûùàùòàù Ióýõóð åãúýôIýêIóýíûì òåóõóà óíàôýõýð, êóåéì è åãúýäæàêIóý ïàæýõýì êúûõàëúõüà æýðäýìõýìè òåïñýëúûõüàù. ÆÀÍÕÚÓÝÒ Çóçý.

123456789012345678901234567890121234567890123 ÒõûëúûùIý

Àíýäýëúõóáçýì è IýôIûð

* * *

Áçóõýð åãúýëúýòýæ. Ñóðýòûð ÑÝÂÊIÓÈÉ Õüýìèä èùIàù. 2006 ãúý

ÄÈ ÕÝÙIÀÏIÝÐ

360030, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêý, Íàëøûê êúàëý, Ëåíèíûì è öIýêIý ùûIý óýðàì, 5, åáãúóàíý - åïùIàíý êúàòõýð.

ÒÅËÅÔÎÍÕÝÐ: ðåäàêòîð íýõúûùõüýì, ñåêðåòàðûì - 42-56-19; ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçýõýì - 42-63-64, 47-31-54, 47-33-23; æýóàï çûõü ñåêðåòàðûì 42-22-82; ñåêðåòàðèàòûì - 42-22-66. ÊÚÓÄÀÌÝÕÝÌ: ïîëèòèêýìêIý, æûëàãúóýìðý ëúýïêú IóýõóõýìêIý - 42-22-86; êúóàæý ãúàùIýìðý ýêîíîìèêýìêIý - 47-22-63, 42-57-59; ùýíõàáçýìêIý - 42-75-36; îáîçðåâàòåëõýì - 42-22-89; õàáçýõúóìý IóýõóùIàïIýõýì ÿäýëýæüýíûìêIý - 42-60-53; õúûáàðûùIýõýìêIý, ñïîðòûìðý ïèñüìîõýìêIý - 42-22-88; åãúýäæýíûãúýìðý ùIýíûãúýìêIý - 47-32-15; çýäçýêIàêIóýõýì - 42-21-88; êîððåêòîðõýì - 42-60-27; áóõãàëòåðèåì - 47-31-69; ÝÂÌ-ì è îïåðàòîðõýì - 42-22-84; êîìïüþòåð IóýõóùIàïIýì - 42-26-41; ñóðýòòåõûì - 42-75-78.

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

IÓÀÙÕÜÝÌÀÕÓÝ êóåéì õèóáûäý Êàìóê æûëàãúóýì ùûïñýóõýð êúàáçàãúýì åõüýëIà Ióýõóãúóý õýì õóýáýëýðûãúûðêúûì. Âîëüôðàìûìðý ìîëèáäåíûìðý êúûùûùIàõ ùIûïIýì è õúóðåÿãúêIý êúåòIûñýêIàóý ùûòà êúóàæý öIûêIóì ìû çýìàíûì çýõóýìûõúóíûãúýõýðè è ìàùIýêúûì. Àïõóýäýó ùûòìè, äýòõýíý çû êúóàæýäýñðè õóùIîêúó ÿ êúóðøûëúý ùIûïIý äàõýð êúàáçýó çýðûçýðèõüýíûìðý ÿ ïñýóêIýð çýðûðèãúýôIýêIóýíûìðý. Ïñîì õóýìûäýó ôIûùIý ÿõóýôàùýù êúàáçàãúýì êIýëúûïëúûíûð êúàëýí çûùûçûùIûæà íýõúûæüõýì. Êúàïùòýìý, àáûõýì èäæûáëàãúý æûëàãúóýì äýò êõúýð çûõóåé õóàãúýçàù, æýíýçûì êúûõóàãúýñýáýï õüýïøûïõýð ùàõúóìýó àáû äýò óíýð çýðàõüàù. Íýõúûæüõýì çýðûæàIýìêIý, èäæûïñòóêIý ÿõóçýôIýêIûð ÿùIàù, ãúàòõý äûçýðûòåõüýó Iýãúóýáëàãúýð çýòåñ ÿùIûíóù. Àóý ÿãó êúåóýó òåïñýëúûõüàõýù æûëý öIûêIóð çûùûãóãú êõúýð òýìýìó êúûçýðûìûõóõüàì. Èëúýñ êóýä è ïýêIý àð êúûçýðàãúýóâûõüàóý ùûòà ïõúý çýIóëIàõýðè ëúýëúàù. Íýõúûæüõýì ÿ «áðèãàäýì» çýðûõúóêIý àõýðè èãúýáûäàù, çýìàí êIûõü çýðàìûõüûíóð ÿùIý ïýòìè. Àïõóýäýó çûõóåé õóýãúýçàïõúýù à ùIûïIýì åêIóàëIý ãúóýãóìðý äûõüýïIýìðè. ËÚÎÑÒÝÍ Ìóçý. 1234567890123456789012

Êóýäðý õüýëúýó ñûìýäæà èóæü äóíåéì åõûæàù áàëúêúýð óñàêIóý, òõàêIóý, çýäçýêIàêIóý, Óðûñåéì è ÒõàêIóýõýì ÿ ñîþçûì õýò Áàéçóëàåâ Àëèé Ëýêúóìýí è êúóýð. Áàéçóëàåâ Àëèé 1939 ãúýì ãúàòõýïýì è 20-ì ÊúýáýðäåéÁàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì ùûù Òûðíûàóç êúàëýì êúûùàëúõóàù. Êóðûò åäæàïIýð êúèóõà íýóæü, ÊúÁÊúÓ-ì, Ìîñêâà Ãîðüêèé Ì. è öIýð çýðèõüýó äýò ëèòåðàòóðý èíñòèòóòûì ùåäæàù. Àáû è íûáæüûð èëúýñ 14-ì èòó ëýæüýí ùIèäçàù. Òðàêòîðèñòûì, êîìáàéíåðûì ÿ äýIýïûêúóýãúóó, óõóàêIóýó ùûòàù. Åäæýí èóõðè Áàéçóëàåâ Àëèé Òûðíûàóç êúàëý ãàçåòûì, «Êîììóíèçìãå æîë» ðåñïóáëèêý ãàçåòûì, òåëåâèäåíýì è ñòóäèåì, «Íþð» ñàáèé æóðíàëûì è ðåäàêöýì ùûëýæüàù. Áàéçóëàåâ Àëèé øêîëûì ùIýñó òõýí ùIèäçàù, áëýêIà ëIýùIûãúóýì è 60 ãúýõýì ùåãúýæüàóý ëèòåðàòóðýì è IýíàòIýì æûäæýðó ïýðûòàù. À çýìàíûì êúðèóáûäýó àáû óñýó, ïîýìýó, ðàññêàçó, òàóðûõúûó, ÊúÁÐ-ì ÙýíõàáçýìêIý ñòàòüÿóý, íýãúóýùI æàíðõýì è ìèíèñòåðñòâý õèóáûäý òõûãúýó êóýä è Iýäàêúýì êúûùIýêIàù. Ùýí- ÊúÁÐ-ì è ÒõàêIóýõýì ÿ ñîþç.

ÊúÁÐ-ì è ÒõàêIóýõýì ÿ ñîþçûì è ïðàâëåíýì ãóùIûõüý ùûõúóàóý õúûáàð ôåãúàùIý Óðûñåéì è ÒõàêIóýõýì ÿ çýãóõüýíûãúýì õýò Áàéçóëàåâ Àëèé Ëýêúóìýí è êúóýð çýðûëIàìêIý èêIè àáû è Iûõüëûõýìðý è áëàãúýõýìðý ÿõóîãóçàâý. Ñàáèéõýð ÿùIûãúóó àâòîìàøèíýêIý êúýçûêIóõüûíó çûôIýôI àäý-àíýõýì àõýð êúûçýðûðàøýêIûïõúý õàáçýð ÿãúýçýùIýí õóåéù. Èëúýñ 12 íûáæüûì íýìûñà öIûêIóõýð àâòîìàøèíýêIý êúûùðàøýêIêIý, àáû õóõýõà øýíòæüåé ùõüýõóý, øûíàãúóýíøàãúý áãûðûïõõýìêIý èðàãúýáûäûëIýó êúàãúýñýáýïûïõúýù. ÊÓÝÄÛÌ êúàëúûòý ñàáèéð IýêIý ïIûãúûó å êîëÿñêýì êúûòðàõà êIýðçèíýì èëúó êúåïøýêIûíûð íýõú øûíàãúóýíøýó. ÀðùõüýêIý àõýð ùîóý. ÊúèùûíýìûùIàóý, øýíòæüåé ùõüýõóýì èìûñó öIûêIóð êúåçûøýêI øîôåðûì åòõüýêúóíðè Ióýõóì õýëúù. Çè ãóãúó òùIû àâòîøýíòæüåéõýð ñàáèéì è íûáæüûì, è õüýëúàãúûì åëúûòàóý çûùõüýùåäç. À ïñîìè êúûäýêIóýó , ðó ëûì äýñûì ìûïõóýäý õàáçý ùõüýõóýõýðè èãúýçýùIýí õóåéù. Êúàïùòýìý, øýíòæüåéð ñàáèéì è äåæêIý òûíøó ùûòûïõúýù. Íîáý áýçýðûì àïõóýäý ëIýó-

Øûíàãúóýíøàãúýð êúûçýçûãúýïýù øýíòæüåéõýð

æüûãúóýõýð ùûêóýäù èêIè óçûõóåéð êúûõýïõûíûìêIý ãóãúóåõü ùûIýêúûì. Ñàáèé øýíòæüåéð àâòîìàøèíýì è òIûñûïIýì è ùIûáûì õóýêIóýó åãúýùIûëIàóý ùûòûí õóåéù. Àð êóóóý ùûòìý, àâàðèå êúýõúó õúóæûêúóýìý, àáû èñûð íýõú õúó ìà õúóíóù. Àïõóýäýó ìûðè çûùûãúýãúóïùýí õóåéêúûì àâòîìàøèíýì àäðåé öIûõóõýð òûíøó èñûí ïàïùIý, ñàáèé øýíòæüåéð àáûõýì çýðàí ÿõóýìûõúóó ãúýóâûïõúýù. ÏùIý çûõóýòùI àäý-àíýõý! Ñàáèéõýð àâòîìàøèíýõýìêIý êúåøýêIûíûì òåóõóà õàáçýõýð âãúýçàùIý. ÇûãóýðêIý ãúóýãó íàñûïûíøàãúý ôûõýõóýìý, óçûíøàãúýð, ãúàùIýð àáûêIý õúóìà õúóíóù. Íàëøûê êúàëý ÓÂÄ-ì è ÎÃÈÁÄÄ.

ÊúÁÐ-ì è Îïåðàòèâíý øòàáûì êúûáãúýäýêIûó

ÊÚÀÐÄÝÍ Ìàðèòý.

ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä (ðåäàêòîð íýõúûùõüý), ÆüýêIýìûõúó Ìàðèíý (ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý), Øèðäèé Ìàðèíý (ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý), Ãúóðûæü Ìàäèíý (æýóàï çûõü ñåêðåòàðü), ÃúóùIî Çàðèô, Èñòýïàí Çàëèíý, Êúàðäýí Ìàðèòý, Õüýæûêúàðý Àëèê.

ßïý èãúýùûïõúýð êúàáçàãúýðù

õàáçýì è ôýåïëú ìûêIóýäûæûíõýó ÊúóðIýíûìðý «Ñëîâî î ïîëêó Èãîðåâå» òõûãúýìðý äàõüýõðè, àõýð àíýäýëúõóáçýêIý çýðèäçýêIàù. Ïàñýðåé óðûñ ëèòåðàòóðýì è ôýåïëú ãúóýçýäæýì òåóõóàóý àáû èòõà ìîíîãðàôèå ùõüýõóýì à ïîýìýì ìûIóïùIó õýò ùIûïIýõýìðý áàëúêúýðõýìðý êúýðýøåéõýìðý ÿ õúûáàðõýìðý ùûçýðèãúýïùàù. Áàéçóëàåâ Àëèé à è êúýõóòýíûãúýì ãó êúûëúàòàù ìû Ióýõóì åëýæü IýùIàãúýëI íýõú öIýðûIóý äûäýõýì. Àáû è ùûõüýòù àð ïîýìý ìûêIóýäûæûíóð èëúýñ 800 çýðûðèêúóì è ùIûõüêIý êúûçýðàãúýïýùàóý ùûòà äóíåéïñî êîíôåðåíöûì çýðûðàãúýáëýãúàð. Áàéçóëàåâ Àëèé è «Êúàÿëà» («Êúûðõýð») ÿïý óñý òõûëúûð 1971 ãúýì êúûäýêIàù. Àáû êúûêIýëúûêIóàù óñýõýìðý ïîýìýõýìðý ùûçýõóýõüýñà «Ãóáãúóý æûæüý», «Âàãúóý õúóøýõýð», «Æûã çàêúóý», «Çýìàíûì è øýðõú» òõûëúõýð, ùIýíûãúý-ôàíòàñòèêý ïîâåñòü, «Ðóñü è ïîëå» òõûëúûð. Ëèòåðàòóðýì è óíýòIûíûãúý êóýäûì õóýIýçý Áàéçóëàåâ Àëèé áàëúêúýð ïîýçèåì çðèãúýóæüàù óñý çýõýëúõüýêIýùIýìêIý, êóïùIý íýñ çèIý íýãúóýùI òõûãúýõýìêIý. Àáûõýì õóäîæåñòâåííý êúàðóóøõóý ÿõýëúù èêIè ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì è ëèòåðàòóðýì çèóæüûíûìêIý äÿïýêIè ñýáýï õúóíóù. Áàéçóëàåâ Àëèé àïõóýäýó èêúóêIý äèõüýõûó ñàáèéõýì ïàïùIý òõýðò. Áàéçóëàåâ Àëèé è ãúàùIýð ìûòûíøó, ãóíûêúóýãúóýõýìðý ãóðûãúóõýìêIý ãúýíùIàóý åêIóýêIàù. Àð êóýäðý ÿãó èëúûíù êúûäýëýæüàõýìðý çûöIûõóó ùûòàõýìðý.

ÊúÁÐ-ì è Î ïåðàòèâíý øòàáûì ðåñïóáëèêýì èñõýì ôIûùIý ÿõóåùI õàáçýì êúåìûçýãúûó IýùýêIý çûçýùIýçûóçýäà ãóïõýì õýòõýìðý àáûõýì ÿäýIýïêúóõýìðý êúýëúûõúóýíûìêIý õàáçýõúóìý îðãàíõýì çýðûçûùIàãúàêúóýì ïàïùIý. Ãóäçàêúý çûõýëú öIûõóõýì êúàò õúûáàðõýð äèâåðñèå-òåððîð Ióýõóõýð êúûçýïûóäûíûìêIý èêúóêIý ñýáýï ìýõúó èêIè àïõóýäý õúûáàðõýì ÿ ôIûùIýêIý öIûõó Iýäæý õýìûêIóàäýó êúîíý. Ðåñïóáëèêýì è õàáçýõúóìý îðãàíõýì õýIóùIûIó ÿùIûíóêúûì àïõóýäý õúûáàðõýð êúûçûáãúýäýêIõýì ÿ öIýõýð. ÏùIý çûõóýòùI äè ëúàõýãúóõý, òåððîðèñòõýì çýõàùIûõüûíó Ióýõó ãóýðõýð çýðàãúýõüý-

ÀÄÛÃÝ óñàêIóý ùýäæàùýð ãúàùIý ìàùIýò, àóý, òõûëúûì ïýóáëý ïñàëúý õóýçûòõà Êúýðìîêúóý Õüýìèä çýðûæèIýìêIý, ÊIóàùûì õóçýôIýêIàì òåïùIûõüìý, àáû è óñýõýðè, è öIýðè, è ùIûõüðè äè òõûäýì, ëúýïêú ùýíõàáçýì óàõúòûíøýó êúûõýíàù. Àíýäýëúõóáçýì è IýôIûð è ïñý êúàáçýìêIý íýñó çûõýçûùIà, ùàëúõóà ùIûíàëúýì è çûóçýùIûíûãúýì çè êúàðóðè ãúàùIýðè òûõü õóýçûùIà ÁåòIàë è êúàëýìûïýì êúûïûêIàù åçûì ïêúðûòà õýêóïñý ëúàãúóíûãúýð êúûçûõýù òõûãúýõýð. Àáûõýì ÿùûù êóýä èòù ìû òõûëúûì. Àïõóýäýù, ïñàëúýì ïàïùIý, «Ñè Õýêó», «ÑôIýôIêúûì, õóåéìè èðåïñýó…», «Ióàùõüýìàõóý», «ÙîäæýíöIûêIó Àëèé», íýãúóýùIõýðè. Òõûëúûì èõóàù ÊIóàùûì è «ÄæîíèòI», «Íýõó» ïîýìýõýðè. Òõûëúûð ÿõóýãúýïñàù ÊIóàù ÁåòIàë è ãúàùIýìðý òâîð÷åñêý ãúóýãóàíýìðý äèõüýõõýì, àáû è òõûãúýõýð ôIûóý çûëúàãúóõýì, ëúýïêú óñûãúýð çè ïñýì äûõüý ïñîìè.

ÐÅÄÀÊÖÝÌ È ÊÎËËÅÃÈÅÌ ÕÝÒÕÝÐ

Ióàùõüýìàõóý êóåé

1234567890123456789012

«Ýëüáðóñ» òåäçàïIýì èäæûáëàãúý êúûùûäýêIàù ÊIóàù ÁåòIàë è óñýõýìðý ïîýìýõýìðý ùûçýõóýõüýñà òõûëúûùIý. Àð «Øêîë áèáëèîòåêý» ñåðèåì õýòó äóíåéì êúûòåõüàù, è áæûãúýêIý ìèí ìýõúó.

Ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý ÆÛËÀÑÝ Çàóðáý÷

ÁÀÉÇÓËÀÅÂ Àëèé Ëýêúóìýí è êúóýð

Àëûäæ-óðûì áýíýêIý

Ñàâ÷óê Êñåíèå åùàíýù

ÔIûóý ñëúàãúó, èëúýñ ê óýä õúóàóý ñè íûá æüýãúóôI «Àäûã ý ïñàëúý» ãàçåòûð êúýçãúýñýáýïó, çè ãóãú ó ôõó ýñùIûíó ñûçûõóåéð ãóàïàãúýð ùûêóýä çû óíàãúóýù Êúýðìîêúóýõý Õüý÷èìðý Ìàðóçðý ÿ æüàóýì ùIýòûðù.

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ Û Ä À

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 4

2011 ãúýì ãúàòõýïýì è 2-ì òåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý ëýæüûãúýõýð åçûãúýêIóýêIõýì Íàëøûê êúàëýì Àøóðîâûì è óýðàìûì øý÷ çûõóàùIà öIûõóèòI ÿ äîêóìåíòõýð êúàïùûòýí ïàïùIý êúûùàãúýóâûIàù. Àóý àõýð õàáçýõúóìý ëýæüàêIóýõýì IýùýêIý êúàïýùIýóâàù. Àáäåæ ùåêIóýêIà çýõýóýì ùIýïõúàäæàùIýõýì ÿçûõýçûð õýêIóýäàù, åòIóàíýð ÿIýùIýêIàù. ÊúûçýðàòàìêIý, õàáçýõúóìýõýì IýùýêIý êúàïýùIýóâýó ÿóêIàð Íàëøûê êúàëýì ùûIý Êîëëîíòàé è óýðàì, 8, ôýòýð 17-ì ùûïñýó, 1983

çûðûì, õàáçýì êúåìûçýãúûó IýùýêIý çûçýùIýçûóçýäà ãóïõýì ÿ Iýòàùõüýõýìðý àáûõýì õýòõýìðý çäýùûIýì, àïõóýäýõýì ÿ äýIýïûêúóýãúóõýì ÿòåóõóà õúûáàðõýð õàáçýõúóìý IýíàòIýõýì ÿIýðûâãúýõüý õúóíóù ìû êúûêIýëúûêIóý òåëåôîíõýìêIý: - ÊúÁÐ-ì è Î ïåðàòèâíý øòàáûì - 48-15-10; - ÊúÁÐ-ì ùûIý ÌÂÄ-ì - 40-49-10, 49-50-62; - ÓÔ-ì è ÌÂÄ-ì è Óïðàâëåíý íýõúûùõüýó Êàâêàç Èùõúýðý ôåäåðàëüíý îêðóãûì ùûIýì è «Ý» öåíòðûì - 42-70-50; - ÓÔ-ì è ÔÑÁ-ì è Óïðàâëåíýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì - 48-16-02, 48-15-81; - Óðûñåéì è Ì×Ñ-ì è Óïðàâëåíý íýõúûùõüýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì - 39-99-99.

ãúýì êúàëúõóà ×óäîâ Äìèòðèé Ëåîíèä è êúóýðù. À ùIûïIýì äåæ Ô-1 ãðàíàòý, äýòõýíýìè òðîòèë ãðàìì 200 èëúó Iýðûäç ëàãúûìèòI, òðîòèë ãðàìì 400-ì è ëúýùàãú çèIý ëàãúûì IýðûùI êúûùàãúóýòàù. Àõýð ýêñïåðòõýì êúàïùûòýí ïàïùIý èðàòàù. Èäæûïñòó ÓÔ-ì ÑëåäñòâèåìêIý è êîìèòåòûì è Óïðàâëåíýó ÊúÁÐ-ì ùûIýð õîïëúý óãîëîâíý Ióýõó êúûçýIóõûíûì.

íûì ùûù Iûõüýìðý ùåçûãúýêIóýêIõýì 2011 ãúýì ãúàòõýïýì è 2-ì Òûðíûàóç êúàëýì ùûïñýó, èñëúàìûì è ìýñõüýá åãúýëåÿì èò, ÿïýêIý ñóä çûòðàùIûõüàóý ùûòà, 1983 ãúýì êúàëúõóà öIûõóì è ëúàïñýð õàáçýì òåòó êúûùàïùûòýì Ô-1 ãðàíàòýì åùõü ëàãúûì IýðûùI, ëàãúûìûð êúûçýðàãúàóý êIàïñý, òðîòèë ãðàìì 200 çýðûëú ëàãúûì Iýðûäç êúûùàãúóýòàù. IýùIàãúýëIõýì ëàãúûì IýðûùIûð êúàìûãúàóýó çýïêúðàõàù. * * * Èäæûïñòó ñëåäñòâèåìêIý Òåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý îðãàíõýð õîïëúý óãîëîâíý ëýæüûãúýõýð Ióàùõüýìàõóý Ióýõó êúûçýIóõûíûì. ðàéîíûìðý Áàõúñýí ðàéî-

Òåääçý òõûãúýõýì êúûùûõüà áæûãúýõýì, êúûùàIýòà Ióýõóãúóýõýì ÿ ïýæàãúûìêIý àõýð çûòõàõýì íýñó æýóàï ÿõü. Àâòîðõýìðý ðåäàêöýìðý ÿ Ióýõó åïëúûêIýð çýòåõóý çýïûòó ùûòêúûì. Ãàçåòûð Iý òåçûäçàõýì ÿõóýõüûíûð è ïùý äýëúù ÊúÁÐ-ì ôåäåðàëüíý ïîùò çýïûùIýíûãúýõýìêIý è óïðàâëåíýì. Òåë.: 76-01-28, 76-01-10. Ãàçåòûð ùýíûìêIý æýóàï åõü ÊúÁÐ-ì è “Ðîñïå÷àòü” ÀÎ-ì. Òåë.: 42-69-34 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ãàçåòûð 1989 ãúýì äûãúýãúàçýì è 16-ì ¹Í-0065-ì ùIýòó ÿòõàù. Çû èëúýñûì ãàçåòûð 250-ðý êúûäîêI. «Òåòðàãðàô» ÎÎÎ-ì ùûòðàäçàù. ÊúÁÐ, Íàëøûê êúàëý, Ëåíèíûì è öIýêIý ùûIý óýðàì, 33, òåë. 42-35-75.

○○○○○○○○○○○○○○

6

Ìû êúûäýêIûãúóýì åëýæüàõýù: æýóàï çûõü ñåêðåòàðûì è êúóýäçý ÄûùýêI Ñîíÿ, ðåäàêòîðó Êúýðìîêúóý Õüýìèä, êîððåêòîðõýó Ùîäæýí Èííý (1, 2, 6-íý íàï.), ÏõûòIûêI Þðý (3, 4, 5-íý íàï.), êîððåêòîðõýì ÿ äýIýïûêúóýãúó Öàëèé Ìàðüÿò. ÊîìïüþòåðêIý ãàçåòûì è òåïëúýð ÿùIàù Äîë Ìàðèíý, Ùîìàõóý Ìàðèàííý, ÃúóêIýëI Ðàå, ñóðýòõýì åëýæüàð Áèöó Æàííýù. Íîìåðûð “Àäûãý ïñàëúýì” è êîìïüþòåð IýíàòIýì ùàãúýõüýçûðàù. Ãàçåòûì Iý ùûòðàäçàð ñûõüýò 20.00-ðù. Èíäåêñûð 51531

Òèðàæ 9.233

Çàêàç ¹604

Adighe_psalhe_04.03.2011  

Èðàíûð òåãóøõóýðè ÊúÁÐ-ì È ÏÀÐËÀÌÅÍÒÛÌÐÝ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÝÌÐÝ ß ÃÀÇÅÒ ÃÀÇÅÒÀ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÁÐ ÙIûäàãúýì è óàñýð ÔÈÔI ÔÛÌÛÃÚÝÏÓÄ, Ô...