Page 1

ÔÈÔI ÔÛÌÛÃÚÝÏÓÄ, ÔÈ IÅÉ ÔÛÌÛÃÚÝÏÙÊIÓ ÊúÁÐ-ì È ÏÀÐËÀÌÅÍÒÛÌÐÝ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÝÌÐÝ ß ÃÀÇÅÒ ÃÀÇÅÒÀ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÁÐ 1924 ÃÚÝÌ È ÌÝÊÚÓÀÓÝÃÚÓÝ ÌÀÇÝÌ È 1 ËÚÀÍÄÝÐÝ ÊÚÛÄÎÊI

ÀÄÛÃÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ

¹34 (21.942)

2011 ãúýì ãúàòõýïýì (ìàðòûì) è 1, ãúóáæ

12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 ÊúÁÐ-ì è Ïàðëàìåíòûì 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012

IýíàòIý çûáæàíý êúûõîõúóý

Ïàðëàìåíòûì è ÓíàôýùI ×å÷åíîâ Àíóàð Áàøîðý Õüýìèä ÙIûõü òõûëú èðåò. Ìýðåì êIóàì çýõýòàù Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûì è çè ÷ýçó çýIóùIý. Àð èðèãúýêIóýêIàù õàáçýãúýóâ îðãàí íýõúûùõüýì è ÓíàôýùI ×å÷åíîâ Àíóàð. Äåïóòàòõýð õýïëúàù Ióýõóãúóý çýìûëIýóæüûãúóýó 26-ì. ÇÝIÓÙIÝÌ ùIèäçýí è ïý, Óðûñåé Ôåäåðàöýì è Êúýðàë Äóìýì è ùIûõü òõûëúõýð çûõóàãúýôýùà Áàøîðý Õüýìèäðý Õüýùõúóýæü Òàòüÿíýðý ÿðèòûæàù Ïàðëàìåíòûì èÓíàôýùI ×å÷åíîâ Àíóàð. ÀäýêIý õýïëúàù «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è èíâåñòèöý Ióýõóõýì òåóõóà» çàêîíûì çýõúóýêIûíûãúýõýð õýëúõüýíûì õóýóíýòIà ïðîåêòûì. Àáû êúûçýðèãúýóâûìêIý, ýêîíîìèêýì ÿïý èãúýùûïõúý IýíàòIý çûáæàíý êúûõýõúóýí õóåéù. 2030 ãúý ïùIîíäý ÊúÁÐ-ì çýðûçèóæüûíó ùIûêIýð ùûóáçûõóà ïëàíûì èïêú èòêIý (àð ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì êúèùòàò 2007 ãúýì áàäçýóýãúóýì è 24-ì), àïõóýäýó ÿïý èãúýùûïõúý IýíàòIýõýì ÿùûùù êóðîðò-ðåêðåàöèîííý êîìïëåêñûð. ÊúèùûíýìûùIàóý, èííîâàöýõýì-

êIý ëýæüûãúýðè Óðûñåé Ôåäåðàöýìðý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûìðý ÿ ýêîíîìèêýì äåæêIý IýíàòIý íýõúûùõüýõýì èêIè íýõú ãóãúóõýì ÿùûù çûù. Àáûõýì èíâåñòèöý ïðîåêòõýð ùûãúýçýùIýíûð, äàóè, êúàëýí òûíøêúûì. Àõýð ïõóçýôIýãúýêIûíóêúûì êúýðàëûì ìûëúêóêIè, õàáçýêIè çûêúûïùIèìûãúàêúóýó. Àðàù õàáçýì ùûùIýõýð ùIûçýðàãúýçýõóýæàð. «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì òåóõóà çàêîíûì äýùIûãúóæûíûãúýõýìðý çýõúóýêIûíûãúýõýìðý õýëúõüýíûì õóýóíýòIà ïðîåêòûì äåïóòàòõýð õýïëúàù ÿïý, åòIóàíý åäæýãúóýó. Àáû õàãúýõüà ñòàòüÿ ùõüýõóýì åóáçûõó ÊúÁÐ-ì è Ïðàâèòåëüñòâýì ïðîìûøëåííîñòûì, ñâÿçûì, òðàíñïîðòûì, ãúóýãó õîçÿéñòâýì ùèIýíó õóèòûíûãúý íýõúûùõüýõýð,

à IýíàòIýõýì çàóæüûí ïàïùIý êúýðàë ïîëèòèêýð çýðàóáçûõóíó ùIûêIýð, íýãúóýùIõýðè. «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è õàáçýãúýóâ àêò ùõüýõóýõýì çýõúóýêIûíûãúýõýìðý äýùIûãúóæûíûãúýõýìðý õýëúõüýíûì» òåóõóà çàêîíûì è ïðîåêòìè äåïóòàòõýð õýïëúàù, ÿïý, åòIóàíý åäæýãúóýõýð çýóIó ÿùIðè. Àïõóýäý ùIûêIýêIý àõýð ôåäåðàëüíý çàêîíõýì åçýãú ìýõúó. Àáûõýì ÿóáçûõó Óðûñåé Ôåäåðàöýì è ãðàæäàíèíó ùûòûêIý êúûçýðûìûêIóý õýõóàõýì çý òûãúóýó àõúøýêIý çýðûäýIýïûêúóíó õýêIûïIýõýð, ÊúÁÐ-ìè, àáû è ìóíèöèïàëüíý ùIûíàëúýõýìè ÿ áþäæåòõýì êúûõýêIûó, ùûòûêIý êúûçýðûìûêIóýì è Iýóæüõýð ãúýçýêIóýæûíûì ìûëúêó çýðûõóõàõ Iýìàëõýð íýõú òûíø åùI. ÊúÁÐ-ì ùIýíûãúý ùåãúýãúóýòûíûì åõüýëIà çàêîíûì çýõúóýêIûíûãúýõýð õýçûëúõüý ïðîåêòûì çýðåãúýçàõóý äè ðåñïóáëèêýì ùIýíûãúý åãúýãúóýòûíûìêIý êúûùàãúýñýáýï ïðîãðàììýõýì ÿ Ióýõóõýð, íýõú ïûóõûêIàóý, íýõú çýõýãúýùõüýõóêIàóý àõýð åóáçûõóðè. Àáû ïàïùIý ùIýíûãúý åçûãúýãúóýò IóýõóùIàïIýõýì ÿùûùó çè ñòàòóñõýð çûõúóýæûí, ëýæüýíó õóèò çûùI ùûõüýò òõûëúõýð íýõú IóïùIó çýçûãúýïýùûæûí êúàõýêIûíóù. Àïõóýäýó õàáçýãúýóâõýð õýïëúàù ÊúÁÐ-ì èíâåñòèöýõýìêIý íàëîã êðåäèò çýðûùàò ùIûêIýð çûóáçûõó, êúýðàë ìûëúêóð çåõüýíûìêIý Iýìàëõýð çýçûãúýçàõóý, ðåñïóáëèêýì è çýçûãúýêIóæ ñóäûùIýõýì òåóõóà çàêîíõýì çýõúóýêIûíûãúýõýð õýçûëúõüý ïðîåêòõýìè. ÊúèùûíýìûùIàóý, äåïóòàòõýð òåïñýëúûõüàù Óðûñåé Ôåäåðàöýì ùIûíàëúý çûáæàíýì ÿ õàáçýãúýóâ îðãàíõýì êúûùûõàëúõüà æýðäýìõýì. ÇýIóùIýì è ëýæüûãúýì õýòàù Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì ùûùõýð, êúàIýò Ióýõóãúóýõýð çýãúýùIûëIà IóýõóùIàïIýõýì, âåäîìñòâýõýì ÿ óíàôýùIõýð. ÃÚÓÙIÎ Çàðèô.

Òõüýìàõóýì òõóý êúûäîêI

ÇÝÐÛÇÛÕÓÀÃÚÀÇÝ

ïñýð áãúýíûíó çû äèíìè, èñëúàìðè õýòó, êúûçýðûïõóèìûäýð. Øý÷ õýëúêúûì, òåððîðèçìûì óïýùIýòûí ùõüýêIý øûIýíûãúýðý áýøý÷àãúðý óèIýí çýðûõóåéì. Òåððîðèçìûì çýðåáýí Iýìàë çàêúóýó çýêIý ùûIýð - àáû øûíý õýäìûõûó äûçýêúóýóâýó äûïýùIýóâýíûðù. Ãóøõóýíûãúý òõýëúðý ùõüýìûãúàçýó äûçýðûùûòûì, êúýðàë øûíàãúóýíøàãúýìðý õàáçýõúóìýõýìðý ÿ êúàëýíõýð çýðàãúýçàùIýì Iýìàë èìûIýó ùIûãúóí õóåéù öIûõóáýìðý âëàñòûìðý ÿ çýõóàêó äýëú äçûõüûð. Êúýðàëûãúóýì è Ióýõóð õýêIûïIýíøýó õüýëúý äûäý çûùIûíóð öIûõóõýì ÿ äçûõüûð àáû ôIýêIóýäðý, ùõüýæ çýðûõóýõúóêIý è øûíàãúóýíøàãúýì õóýñàêúûæó, çàõóàãúýì ùIýáýíó ùIàäçýìýù. Àïõóýäý äçûõüùIûãúóýäæýì õüýëýáýëûêú ìûóõûæõýì, óåáëýìý ãðàæäàí çàóýì öIûõóõýð õóèøýíêIý õúóíóù. Äè æàãúóý çýðûõúóùè, äý àïõóýäý ëúûãúàæý Òûðêóì ùûäãúýóíýõóàù èêIè óàñýøõóý àáû ùIýòòàù. Ôè äåæ, äè çýõóýäý àäýæü ëúàõýì äåæ, àïõóýäý êúûùûìûõúó ùIûêIý, äûùîãóãú ïIàëúý êIýùIûì êúðèóáûäýó êúýðàë øûíàãúóýíøàãúýìêIý IýíàòIýõýì ùIýïõúàäæàùIýõýð ÿóáûäó ÿ óíàôýð ÿùIûíó, ùIûíàëúýì ùûIý ùûòûêIýìêIý óíàôýð ÿ IýìûùIý èðàëúõüýæûíó. Íýõúûùõüýó äûçýðûôõóýóïñýð çûù - Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è êúýðàë óíàôýùIõýð, æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýõýð, öIûõóáýð çýêúóýóâýó, ùûòûêIýð ìûãóâýó çýïIýçýðûò ÿùIûæûíó. Àáû êúûäýêIóýó, ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì è öIûõóõýì ôIýõúóñ ãóàïý ôûäîõûæ Òûðêóì ùûïñýó àäûãý ïñîìè êúàáãúýäýêIûó èêIè äûôõóîëúàIóý ìàìûðûãúýð à ùIûïIýì òåïùý ùûõúóæûíó. Êàâêàç æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýõýì ÿ ôåäåðàöý (KAF-FED)

Èäæûðè öIûõóèòI… Äûãúóàñý Àôãàíèñòàíûì ÍÀÒÎ-ì è çàóýëIó òIó êúûùàóêIàù. ÕýêIóýäàõýð çûùûù êúýðàëûð æàIýðêúûì. 2011 ãúýì çýðûùIèäçýðý Àôãàíèñòàíûì ÍÀÒÎ-ì è çàóýëI 63-ðý ùûõýêIóýäàù. 2009 ãúýì àáû êúûùàóêIàò ñýëýòðý îôèÕýò çûùýð? öåðó 521-ðý. 2010 ãúýì à áæûÁåëîðóññèåð òîãóçýâûõü çà- ãúýð öIûõó 700-ì ùIèãúóàù. óýì õóýùIà âåðòîëåòõýð, õàá- Íýõúûáýó õýêIóàäýð ÑØÀ-ì è çýì êúåìûçýãúûó Êîò-ä Èâóà- çàóýëIõýðàù. Ïñîðè çýõýòó, Àôãàíèñòàðûì èðèùýó ÎÎÍ-ì êúûçýíûì ùûIýù ÍÀÒÎ-ì è çàóýëI ðèëúûòýì. Ïàí Ãè Ìóí çè óíàôýùI äó- ìèíè 150-ðý õóýäèç. Àõýð íåéïñî IóýõóùIàïIýì õúûáàð èëúýñèïùI õóýäèç õúóàóý éîêúûçýðûIýðûõüàìêIý, 2004 çàóý «Òàëèáàí» çýùIýõúååãúýì ÎÎÍ-ì èãúýóâàóý ùûòà íûãúýìðý ïðàâèòåëüñòâýì ñàíêöýõýð êúûçýïèóäó, Áåëî- êúûïýùIýò Õåêìàòèàð Ãóëüðóññèåì , âåðòîëåòèù èðèùàù áåääèí è äçýìðý. ÀðùõüýêIý, à Êîò-ä Èâóàðûì. Àáû ùûùó çû çàóýì íýõúûáýó õýêIóàäýð âåðòîëåòûð áëûùõüý æýùûì ìàìûðó ïñýó öIûõóõýìðý Iýðàãúýõüàù äóíåé ïñîì êúû- ÍÀÒÎ-ì è çàóýëIõýìðýù. ùàìûäý, èòIàíè à êúýðàëûì è ïðåçèäåíò êúóëûêúóì ïýðûò Ìåëàðäè 2,5-ðý Ãáàãáî Ëîðàí è äçýì. - Äý äûêúåãúýãóçàâý ÎÎÍ-ì Óðûñåé Ôåäåðàöýì è âèöåêúðàòûêI õúûáàðûì. Áåëîðóñ- ïðåìüåð Èâàíîâ Ñåðãåé äûñèåì ñûò ùûãúóè æýóàïëûçýðûæèIàìêIý, íýãúàáý íûãúýøõóý õýëúó åãúýçàùIý ãúóàñý ÎÎÍ-ì ØûíàãúóýíøàãúýìêIý è äûãúýãúàçýì ÃËÎÍÀÑÑ-ì è è Ñîâåòûì êúèùòý óíàôýõýð. ñïóòíèêèù ùûäðàóòIûïùÕàìý êúýðàëõýì èðàùý ïñîìè õüåéì êúûçýðûóàì è çýðàíêIý, íàáäçýãóáäçàïëúýó êIýëúûïëú äè êúýðàëûì è áþäæåòûì ñèñòåìè äèIýù, - æåIý Áåëîðóñ- ñîì ìåëàðäè 2,5-ðý ôIýêIóýñèåì è ÌÈÄ-ì è ñåêðåòàðü Ñà- äàù. À ñïóòíèêèùûð óýãóì äýçûâèíûõ Àíäðåé. Àáû çýðûõóèãúýôàùýìêIý, à õüåé «Ïðîòîí-Ì» ðàêåòýð 2010 õúûáàðûð ÎÎÍ-ì è ãåíåðàëü- ãúýì äûãúýãúàçýì è 5-ì êúýóàò, íý ñåêðåòàðûì è IóýõóùIàïIýì ãúýñûíûïõúýó èòûí õóåéì êúûáãúýäýìûêIûó, àáû è ëý- íýõúðý íýõúûáý çýðûðàãúýæüàêIóýõýð ùûìûãúóàçýó ÿ ñàé- õúóàì è çýðàíêIý. Àõýð çûòåòûì èðàòõà õúûáàð íýïöIó àð- ëúýòûêIàð Áàéêîíóð ùûIý êîñìîäðîìðàò. êúóäåéù.

Ëúýïêú Ióùûãúý: ÑóðýòõýðIÝÕÚÓÝÁÝ× ÕüýçðýIèë òðèõàù. ãúýøõýíó, ìýêúóìýø çûùIýíó çè ìóðàä õüýðû÷ýòûùIý ùIýçûäçàãúàùIýõýì ñîì ìåëóàí 28-ðý ìèí 635-ðý èðàòàù. ÖIûõóõýð IýíàòIýêIý êúûçýçûãúýïýù öåíòðûì è ñóáñèäèåõýì êúàäýêIóýó, õüýðû÷ýòûùIý Ióýõó öIûêIóìðý êóðûòûìðý çýðûçàóæüûíóì èêIè çýðûçûùIàãúýêúóýíóì òåóõóà ðåñïóáëèêý ïðîãðàìÄçýëûêúóý ðàéîíûì ùûùó ìý õýõàì èïêú èòêIý, íýãúóýùI èóæüðåé èëúýñèòIûì êúýðà- êúýðàë äýIýïûêúóíûãúý çýëûð ìûëúêóêIý çûäýIýïûêúóà ìûëIýóæüûãúóýõýðè êúàëýæüàïIýíøý 532-ì ÿ áèç- ãúýñýáýïûíó àáûõýì Iýìàë ÿIýù. Ñîì 58800-ðý çðàòàì íåñ-ïëàíõýð ÿãúýçàùIý. ñîì ìèíè 100 õúó ãðàíòðè ÊÓÅÉÌ öIûõóõýð IýíàòIýêIý õóàãúýôýùýíêIý õúóíóù. Çè Ióýõó êúûäýçûõûæûíó êúûçýçûãúýïýù è IóýõóùIàïIýì êúûçýðûùûäæàIàìêIý, õóåéõýì ÿäýIýïûêúóíûìêIý àáûõýì ÿ ïðîöåíò 91,5-ì ïðîãðàììýì òåòó, ìû ãúýìè êúýêIûãúýõýð çýðàõüýíóù, Iýù ëýæüàïIýíøýó 100-ì ùIèãúóì çýðàõóýíóù. Ìýë, áæüý, IýíàòIý èðàòûíó ÿ ìóðàäù. òõüýêIóìýêIûõü, äæýäêúàç ÏÙÛÓÍÝ Ýììý. çûãúýõúóíó, IýùIýâûùIý çû-

Äçýëûêúóý êóåé

ÌûëúêóêIý êúûçýðàãúýïýù

Äçûãúóèáãúó Äçûãúóèáãúó çýäåIýìý, çýäåIýìý, êõúóåé êõúóåé êIàäàùõüý êIàäàùõüý òðà÷. òðà÷.

Êúàáçàãúýì è äàìûãúý

ÅäæàêIóýõýìðý öIûõóõýð IýíàÆûëàãúóýõýð ãúýêúýáçýíûì, çýIóçýïýù ùIûíûì, ùõúóàíØýðýäæ êóåé òIýêIý êúûçýçûãúýïýù öåíòðûì çûùåçûãúýòõà ëýæüàïIýíøýòIàãúýõýð ãúýòIûñûíûì òåóõóà ìàçèòI ëýæüûãúýì æûäæýðó çýðûõýòàì õýìðý çýIóçýïýù Ióýõóõýì æûäæýðó õýòàù. Êóåéì ýêîëîãèå ùûòûêIýð ùðàãúýôIýêIóýí èêIè ìóíèöèïàëüíý ðàéîíõýìðý êúàëý îêðóãõýìðý ÿ äåæ íýãúàáý áæüûïýð çýðûùèó- ìóðàäêIý, ñûðüåì ùIýðûùIýó ùåëýæüûæ áûäàì êúûõýêIûó, ÊúÁÐ-ì ÙIûóýïñ õúóãúóý- ïóíêò 2009 ãúýì êúûçýIóàõàù, àáû ïàïùIý ôIûãúóýõýìðý äûêúýçûóõúóðåèõü äóíåéð çûõóåé Iýìýïñûìýõýð êúàùýõóàù. Ñûðüåð õúóìýíûìêIý è ìèíèñòåðñòâýì è ÙIûõü êúåIûçûõõýì òõûëúûìïIýæü êèëîãðàììûì òõûëúûð Øýðýäæ êóåéì õóàãúýôýùàù. - êIýïIåéêIý 50, àáäæõýêIõýìè - àïõóýäèç, ïëàñòìàññ, ïîëèýòèëåí êèëîãðàììûì - ñîìè ÐÀÉÎÍÛÌ è ïðåäïðèÿòýõýì, îðãàíèçàöý- 4 ùIàòìý, Øýðýäæ ðàéîíûì è àäìèíèñòðàõýì, IóýõóùIàïIýõýìðý åäæàïIýõýìðý èëúýñ öýì è Iýòàùõüýì è óíàôýêIý òõûëúûìïIýæü, êIóàì êúðèóáûäýó æûëàãúóýõýì ÿ ùIàïIýó àáäæõýêI êèëîãðàììûì ñîì çûðûç, ïëàñòãåêòàð 300-ì íýáëàãúý, ïñûõúóýðý ïñû ìàññûìðý ïîëèýòèëåíûìðý ñîì òIóðûòI õóèòûïIýó êèëîìåòð 48-ðý ÿãúýêúýáçàù, ïõúýí- ùIàãúóæ. Ïóíêòûð êúûçýðûçýIóàõ ëúàíäýðý êIèé èäçûïIý IýðûùIó 70-ì ùIèãúó ÿãúý- òõûëúûìïIýæüó êèëîãðàìì 27602-ðý, ñåÿù. Øýðýäæ ÄÐÑÓ-ì è ëýæüàêIóýõýì Àð- àáäæõýêIûó - 11809-ðý, ïëàñòèêûì êúûõýóàí-Óøòóëó ôåäåðàëüíý ãúóýãóõýì ÿ Ióôý- ùIûêIàì õóýäýó êèëîãðàìì 4000 ÿãúýõüýçûõýð ùIýõ-ùIýõûóðý çýëúûIóàõàù. Æûëàãúóý ðàù. Æûëàãúóýõýì ïõúýíêIèéð ïIàëúý ïûóïñîìè ÿ ôýåïëú ùIûïIýõýð çûõóåé õóàãúý- õûêIàì òåòó ùûäàø. çàù, æûãûùIýðý ÷ûöýó 270-ðý õàñàù. ÁÎÇÈÅÂÝ Çàëèíý.

adyghe@mail.ru adyghepsale.ru

ÊúÁÐ-ì ùûïñýóõýì ÿùIýí ïàïùIý

Òûðêóì ùûïñýó õýõýñ àäûãýõýì Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è öIûõóõýì Äý, Òûðêóì ùûïñýó àäûãýõýð, õóàáæüó äðîíýùõúåé äè àäýæü ëúàõýì ùûù ùIûíàëúýó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì êúûùûõúó ùIýïõúàäæàãúýõýì (òåðàêòõýì). Äè ãóð èãúýóçó èêIè õóàáæüó äèãúýïIåéòåéóý äý êúûòëúîIýñ äè ëúýïêúûì ùûù öIûõó íýõúûôIõýð, æüûè ùIýè, õàáçýõúóìýõýðè ëýæüàêIóý êúûçýðûãóýêIõýðè, çûïëúûõüàêIóý-çûãúýïñýõóàêIóý ùIûíàëúýì êúàêIóýõýðè, çýõýäç ÿìûIýó çýðûõýêIóàäýì ÿ õúûáàð øûíàãúóýõýð. Àáû êúûõýêIêIý, äý äàõóîãóçàâý à ùIýïõúàäæýõýì çè Iûõüëû õýêIóýäàõýì, ÿ ãóì äàãúàõóýì è õüýëúàãúûð çýðûçýõýòùIûêIðè ÿæûäîIý. Äý ñûò ùûãúóè ãóïñýõóó äûêIýëúûïëúûðò Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì êúûùûõúó çýõúóýêIûíûãúýôIõýì, äûùûãóôIûêIûðò ùIûíàëúýì è Iýòàùõüý Êúàíîêúóý Àðñåí è íýIýì ùIýòó ùIûïIý ïðîìûøëåííîñòûìðý òóðèçìûìðý ïûùIà IýíàòIýõýì çýðûçàóæüûì. Àóý ýêîíîìèêýì çýðûçèIýòûì êúðèêIóýíó äûçûùûãóãúà ìàìûðûãúýìðý çýïIýçýðûòûíûãúýìðý ÿ ïIýêIý íîáý äè íýãó ùIîêI Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûð òåððîðûì çýðûçýùIèùòýð, àáû ïàïùIý êúûõàõà ïIàëúýìè çûãóýðêIý ãóðûùõúóýõýð óåãúýùI. ÃóðûIóýãúóýù àïõóýäý êúýõúóêúàùIý ùIýïõúàäæýõýð ýêîíîìèêý çûóæüûíûãúýìè, òóðèçììè, ùIûíàëúýð ìàìûðó ùûòûíìè, õýõýñ àäûãýõýì ÿ àäýæü ëúàõýì ÿãúýçýæûíìè õóàáæüó çýðàí çýðûõóýõúóð. Èóæüðåé èëúýñ 30-ì êúðèóáûäýó äýðè Òûðêóì ùûäãúýóíýõóàù òåððîðûì êúûõýêI íàñûïûíøàãúý êóýä, èäæûðè ïIàëúý-ïIàëúýêIý àïõóýäý ùIýïõúàäæýõýð äûçýðûñ ùIûïIýì êúûùîõúó. Àáû êúûõýêIûó, äý äè íýãó êúûùIýäãúýõüýôûíóù àïõóýäýóðý åêIóýêIìý, ðåñïóáëèêýð çûõóýêIóýíêIý õúóíó ùûõóïIý øûíàãúóýð. Äè êúóýø ëúàïIýõý! Äý ïñîìè ôIûóý êúûäãóðûIóýí õóåéù òåððîðèçìûð öIûõóãúýì è ãúóíàïêúýõýì êúûçýðèìûòIàñýð, àáû öIûõó ãúàùIýð ùàéóý êúûçýðûðèìûäçýð, öIûõóì è

È óàñýð ñîìè 3-ù

u ÏùIûõüûì è ìàõóýð Åâðîïýì è êúýðàëõýì ùàãúýëúàïIý. u 1 992 ãúýì Ïðèäíåñòðîâüå êúûùûõúóà êúàóãúýì õýêIóýäàõýì ÿ ôýåïëú ìàõóýð Ìîëäàâèåì ùàãúýëúàïIý. u 2001 ãúýì ëýæüýí ùIèäçàù öIûõóì è êëîí ÿùIûíó õóèò çûìûùI Êîíâåíöýì è ïðîòîêîëûì. uÏîëèöýì òåóõóà Ôåäåðàëüíý çàêîíûì ÓÔ-ì ëýæüýí ùûùIåäçý. uÁðþññåëü (Áåëüãèå) ùûçýõýòûíóù ñîöèàëüíý æýóàïëûíûãúýð êúýðàëõýì çýõóýäýó ÿõüûíûì òåóõóàóý Åâðîïýì è Ñîâåòûì èðèãúýêIóýêI çýIóùIý. Äóíåéì è ùûòûêIýíóð: «meteonovosti.ru» ñàéòûì êúûçýðèòûìêIý, íîáý Íàëøûê ïøý ùûòåëúûíóù, óýñ ìàùIý êúûùåñûíóù. ÙIûIýð ìàõóýì çû ãðàäóñûì, æýùûì ãðàäóñè 3-ì íýñûíóù.

1234567890123456789012 1234567890123456789012 ÏëIàíýïýð çûãúýõüýçûðàð 1234567890123456789012 1234567890123456789012 ØÝÄÆÝÌÎÊÚÓÝ Çàðèôù. 1234567890123456789012

2011 ãúýì ìàçàåì è 25-ì, ñûõüýò 19.55-õýì äåæ çýêIý õýòìè ÿìûóáçûõóà öIûõóõýð Óðûñåéì ØûíàãúóýíøàãúýìêIý è ôåäåðàëüíý êúóëûêúóùIàïIýì è Óïðàâëåíýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì è ëýæüàïIý óíýì (Íàëøûê êúàëý, Ëåíèíûì è óýðàì, 4), çýðûõóàãúýôàùýìêIý, ãðàíàòûäçêIý ïëIýíåéðý åóàù. ÕýêIóýäà, ôýáæü çûòåõóà ùûIýêúûì. Óíýìè äàãúóýøõóý èãúóýòàêúûì. Ìû âåäîìñòâýì è «Ëåíèíãðàä» ñàíàòîðýì (Íàëøûê êúàëý, Áàëúêúýðûì è óýðàì, 1) è ïùIàíòIýì ôî÷ûì ùIàãúýóâý ãðàíàòûäçûì èðàëúõüý «ÂÎÃ-25» ãðàíàòýð êúûùàãúýóàù. Àáûè õýêIóýäà, óIýãúý õúóà ùûIýêúûì. Ñûõüýò 20-õýì äåæ çýêIý õýòìè ÿìûóáçûõóà öIûõóõýð àâòîìàòè÷åñêý IýùýêIý åóàù Ïÿòèãîðñê ëúýíûêúóýêIý óêúèêIûó Íàëøûê óêúûùûäûõüýêIý «Êàâêàç» ôåäåðàëüíý ãúóýãóì è 448-íý êèëîìåòðûì äåæ òåò ÃÈÁÄÄ-ì è «Ùõüýëûêúóý» ïîñòûì. Àáäåæ ìûõüýëúýó óIýãúý ùûõúóàù ÊúÁÐ-ì ùûIý ÌÂÄ-ì è ÃÈÁÄÄ-ì è ãúóýãó-ïëúûð IýíàòIýì è ðîòý õýõàì è èíñïåêòîðûð. À çýìàí äûäýì ùIýïõúàäæàùIýõýð òåóàù Íàëøûê è èïùý-êúóõüýïIý ëúýíûêúóýìêIý ùûIý «Õüýñýíåé» ãúóýãóïëúûð ïîñòûì. Àáäåæè çûðè ùûõýêIóýäàêúûì, óIýãúè ùûõúóàêúûì. ÓÔ-ì ÑëåäñòâèåìêIý è êîìèòåòûì ÑëåäñòâèåìêIý è óïðàâëåíýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì ñëåäñòâèåìêIý è Íàëøûê êúóäàìýì óãîëîâíý Ióýõó êúûçýIóèõàù ÓÔ-ì è Óãîëîâíý êîäåêñûì è 317, 222 ñòàòüÿõýì êúûùûãúýëúýãúóà ùIýïõúàäæàãúýõýð çýðàëýæüàð çýõýãúýêIûíûì òåóõóàóý. Çûõóýôàùý õàáçýõúóìý IýíàòIýõýì àïõóýäý ùIýïõúàäæàãúý çûëýæüàõýð óáçûõóíûìðý àõýð êúýëúûõúóýíûìðý õóýóíýòIà ëýæüûãúýõýð èðàãúýêIóýêI. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è êúàëàùõüýì ùûIý ùûòûêIýð èäæûïñòó ÊúÁÐ-ì è Îïåðàòèâíý øòàáûì è íýIýì ùIýòù. Õàáçýõúóìý îðãàíõýì ÿ IóýõóùIàïIýõýì òåóà ùIýïõúàäæàùIýõýð êúýëúûõúóýíûì èêIè êúýóáûäûíûì õóýóíýòIà Ióýõó õýõàõýð çýôIàãúýêI. ÖIûõó çýõûõüýïIýó ùûò ùIûïIýõýì òåððîðèñò ùIýïõúàäæàãúýõýð ùûçýõàùIûõüûíûìêIý øûíàãúóý çýðûùûIýì êúûõýêIûó ÊúÁÐ-ì è Îïåðàòèâíý øòàáûì ðåñïóáëèêýì èñõýð êúûõóðåäæý ñàêúûó ùûòûíó èêIè õàáçýõúóìý îðãàíõýì ñûò è ëúýíûêúóýêIè ÿäýIýïûêúóíó. Øý÷ ãóýð ôýçûãúýùIó ôûçðèõüýëIý öIûõóõýì, àâòîìàøèíýõýì, õüýïøûïõýì ÿòåóõóàóý ìû òåëåôîíõýìêIý õúûáàð åâãúàùIý õúóíóù: - ÊúÁÐ-ì è îïåðàòèâíý øòàáûì - 48-15-10, 48-16-30, 48-15-48, 48-16-37 (ôàêñ); - ÊúÁÐ-ì ùûIý ÌÂÄ-ì - 40-49-10, 49-50-62; - ÓÔ-ì è ÌÂÄ-ì è Óïðàâëåíý íýõúûùõüýó Êàâêàç Èùõúýðý ôåäåðàëüíý îêðóãûì ùûIýì è «Ý» öåíòðûì - 42-70-52; - ÓÔ-ì è ÔÑÁ-ì è Óïðàâëåíýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì - 48-16-02, 48-15-81; - «Íàëøûê» ãúóùI ãúóýãó ñòàíöûì ùûIý ËÎÂÄò-ì: 77-54-46; - «Íàëøûê» àýðîïîðòûì ùûIý ËÎÂÄò-ì - 91-19-46.

Çûð ÿóêIàù, åòIóàíýð êúàëúûõúóý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ùðàãúýêIóýêI êîíòðòåððîðèñò Ióýõóãúóýõýì ÿïêú èòêIý, ÊúÁÐ-ì è õàáçýõúóìý IýíàòIýõýì ÿ ëýæüàêIóýõýì Øýäæýì êúàëýì ÂÀÇ-2109 àâòîìàøèíýð êúûùûùàãúýóâûIýì, àáû èñà ùIýïõúàäæàùIýõýð êúàõýóýó ùIàäçàù. À çýïýùIýóâýíûãúýì IýùýêIý çýùIýóçýäà áàíäý ãóïûì ÿùûù çûð ùàóêIàù, åòIóàíýð ùIýïõúóýæàù. Àð çýðàóáûäûíûì ÿóæü èòù èêIè ÓÂÄ-ÎÂÄ-ÌÎÂÄ-õýì ÿ ãúóýãó-ïëúûð ïîñòõýì õúûáàð Iýðàãúýõüàù. Ióýõóð çýõýçûãúýêI ãóïûð ùIûïIýì ùîëàæüý. ÙIýïõúàäæàùIýõýì ÿ àâòîìàøèíýì ãðàíàòýõýð, øýõýð, àïõóýäýóè òåïõ õúó «òàêñè» äàìûãúý êúûùàãúóýòàù. ßóêIà áçàäæàùIýì è óíýó Øýäæýì ÅòIóàíý êúóàæýì äýòûð êúûùàùûì, êúûçýðàãúýñýáýïûíûì õóýõüýçûð êúàãúàóý Iýìýïñûìý IýðûùIó 2 êúàãúóýòàù. Õàáçýõúóìýõýì ëåé çûòåõüà ÿõýòêúûì. ÊúÁÐ-ì è Îïåðàòèâíý øòàá.

1234567890123456789012 1234567890123456789012

Ñàáèéõýì õóàùI òûãúý ÀÁÕÚÀÇ. Áýãúýïù Ñåðãåé ðåñïóáëèêýì è êúàëýõýì, ðàéîí öåíòðõýì ñàáèé äæýãóïIý óò öIûêIóõýð, àòòðàêöèîíõýð íýõúûáýó ùàóõóýíó êúûõèëúõüàù. - ÑÀÁÈÉÕÝÌ õóõýõà ùIûïIýõýð çûõóåé õóýãúýçýíûì ãóëúûòý íýõúûáý õóýùIûïõúýù, àáû òåêIóýäýíó ìûëúêóð êúýäãúóýòûíù. Æýðäýì çèIý èíâåñòîðõýð ùûIýìý, àõýð êúåôøàëIý, - æèIàù ïðåçèäåíòûì. À Ióýõóãúóýð çýôIèõûíó Áýãúýïù Ñåðãåé Ñûõúóì è Iýòàùõüý Ëàáàõóà Àëèàñ ïùýðûëú ùèùIàù.

Íýõú òêIèéóý áãúýäûõüýí ÀÄÛÃÅÉ.Ïðåçèäåíò ÒõüýêIóøûíý Àñëúýíäæýðèé IóùIàù Êúýðàëñòðîéíàäçîð ðåñïóáëèêý IóýõóùIàïIýì è óíàôýùI Êóøó Iýñèÿò. Àõýð òåïñýëúûõüàù õàáçýð êúûçýïàóäó óõóýíûãúýõýð åçûãúýêIóýêIõýì íýõú òêIèéóý áãúýäûõüýí çýðûõóåéì. - ÊÚÀËÝ óõóýíûãúý ïùàëúýõýì åìûçýãúìý, óõóýíûãúýð êúûçýòåãúýóâûIýí õóåéù, - æèIàù ðåñïóáëèêý óíàôýùIûì. ÇýIóùIýì êúûçýðûùàãúýëúýãúóàùè, ìóíèöèïàëüíý âëàñòõýð çûêIè ïýðûìûóýó Òàõúóòýìûêúóåé êóåéì èíôðàñòðóêòóðýì ïýùIýóý ôýòýð êóýä õúó óíýõýð ùàóõóàù. ÓõóàêIóý ôèðìýõýì ùIûð êúàùýõóàù ùõüýçàêúóý óíý òðàùIûõüûíó, àðùõüýêIý êúàòèòI, êúàòèù õúó óíýõýð çýôIàãúýóâàù, ãúýêúýáçàïIý, íýãúóýùI ñîöèàëüíý îáúåêòõýð ïðîåêòûì êúûùûìûãúýëúýãúóàóý.

Ìåëóàí 440-ðý òåêIóýäýíóù Ëàãîíàêè åêIóàëIý ãúóýãóõýð çûõóåé õóýãúýçýíûì Àäûãåéì è áþäæåòûì ñîì ìåëóàí 440-ðý õóõèõûí õóåéù. ÄÀÕÎÂÑÊÝ ñòàíèöýì ùûùIýäçàóý Ëàãîíàêè íýñ àâòîìîáèëü ãúóýãóð çýãúýïýùûæûí ùIàäçàù. Àõýð çýIóçýïýù ùIûíûì òåóõóà ïðîåêòûì ñîì ìåëóàíè 730-ðý õóõàõàù. Àáû ùûùó ôåäåðàëüíý ìûëúêóó ñîì ìåëóàí 200, ðåñïóáëèêý áþäæåòûì êúûõýêIûó ñîì ìåëóàí 87-ðý êúàãúýñýáýïàêIýù. ÓÝÐÄÎÊÚÓÝ Æåíÿ.

Íàðòûõó æûëýõýì ÿ ùûòûêIýð

Íàðòûõó æûëàïõúýõýì ùåëýæüó äè ðåñïóáëèêýì èò êàëèáðîâî÷íý çàâîäõýì ÿ ëýæüýêIýð èäæûðåé ìàðäýõýì òåòó çýðûðàãúýôIýêIóýíûì èóæü èòù. Àáû Iýìàë êúàðèòûíóù æûëàïõúýõýð çûõóåé õóýçýó õúóìýíûì òðàãúýêIóàäý ìûëúêóð çýðàãúýçýõóýíó. ÌÛÁÄÅÆÛÌ êúýëúûòàïõúýù æûëàïõúý õýïëúûõüàóý òîíí ìèí 19-ì íýñ ãúý êIóàì ùIûì êúûòåçûõûó àð çûõóåé õóýçûãúýçýæà äè ðåñïóáëèêýð ÓÔ-ì è ùIûíàëúý êóýä æûëýêIý êúûçýçûãúýïýùûôûíóõýì çýðûõàáæàð. Äè çàâîäõýì øý÷ êúûòðàõüýðêúûì ãúàâý ùýíûì òåóõóàóý ÿ Ióýõóð çýðåôIýêIóýíóì. Ìû çýìàíûì æûëàïõúýôIõýð ùàãúýêI ùIûõýì êúýïùûòýíûãúýõýð ùðàãúýêIóýêI. Àõýð íýõúûáýó åõüýëIàù íàðòûõóì êúûõûõüý óçûôýõýì, àáû çýðàí õóýõúó äçûãúóý ëIýóæüûãúóýõýì åáýíûíûì. Áæüûõüýì æûëýð çûõàñà ãåêòàð ìèí 300-ì ùIèãúóì õóùõúóý çýìûëIýóæüûãúóýõýìêIý åëýæüûíó õóíýñàù. Àáû êúûçýòðèãúýóâûIýíóù ãúàâýì êúûõûõüý óçûôýó 40-ì ùIèãúó. Èäæûïñòó çðàãúàùIý ãúàòõàñýì ïàãúàïëúý íàðòûõó æûëýõýì ÿ ùûòûêIýð çûõóýäýð. Çè ôIàãúûì øý÷ êúûòðàõüý æûëàïõúýõýð ùIýðûùIýó åìûëýæüûæàóý õàñýíóêúûì. ËÚÎÑÒÝÍ Ìóçý.


2 2

¹34 (21.942)

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 1

«ÊúÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÑÑÐ-ì, ÊúÁÐ-ì è êúýðàë âëàñòûìðý óïðàâëåíýìðý ÿ îðãàíõýì êúóëûêúóõýð ùûçûãúýçýùIà öIûõóõýì ÿ êúýðàë ïåíñýì õóùIàãúóì è IóýõóêIý» Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì 1997 ãúýì ãúàòõýïýì è 24-ì êúûäèãúýêIà Óêàç ¹35-ì çýõúóýêIûíûãúýõýð õýëúõüýíûì òåóõóàóý

Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì è Óêàç

ÊúÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÑÑÐ-ì, ÊúÁÐ-ì è êúýðàë âëàñòûìðý óïðàâëåíýìðý ÿ îðãàíõýì êúóëûêúóõýð ùûçûãúýçýùIà öIûõóõýì ñîöèàëüíý è ëúýíûêúóýêIý çýðûçûùIàãúàêúóýìêIý øýñûïIýõýð êúûçýãúýïýùûí ìóðàäêIý, óíàôý ñîùI: 1. «ÊúÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÑÑÐ-ì, ÊúÁÐ-ì è êúýðàë âëàñòûìðý óïðàâëåíýìðý ÿ îðãàíõýì êúóëûêúóõýð ùûçûãúýçýùIà öIûõóõýì ÿ êúýðàë ïåíñýì õóùIàãúóì è IóýõóêIý» Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì 1997 ãúýì ãúàòõýïýì è 24-ì êúûäèãúýêIà Óêàç ¹35-ì ìû êúûêIýëúûêIóý çýõúóýêIûíûãúýõýð õýëúõüýí: à) ïóíêò 2-ì è åòIóàíý àáçàöûð ìû êúûêIýëúûêIóýì õóýäýó êúýõüûí: «ÈùõüýêIý êúûùûãúýëúýãúóà öIûõóõýì ÿ êúýðàë ïåíñýõýì åçûõýì êúàòõà ëúýIóõýì ÿïêú èòêIý ìàçý êúýñ õóùIàãúó àõúøýð õóàãúýóâ «Óðûñåé Ôåäåðàöýì è öIûõóõýð êúýðàë ïåíñýêIý êúûçýãúýïýùûíûì è IóýõóêIý» 2001 ãúýì äûãúýãúàçýì è 15-ì êúûäàãúýêIà Ôåäåðàëüíý çàêîí ¹166-ÔÇ-ì è 18 ñòàòüÿì è ïóíêò 1-ì è ïóíêò êúóýäçý 1-ì êúûçýðûùûãúýóâàì õóýäýó, ïåíñýì õóùIàãúó àõúøýð ùàãúýóâà ìàõóýì èðèõüýëIýó ÿòó ùûòà ñîöèàëüíý ïåíñýì è èíàãúûì ïýëúûòàóý èêIè ãóýäçýí ¹2-ì òåòó»; á) ïóíêò 4-ð ìû êúûêIýëúûêIóýì õóýäýó êúýõüûí: «4.Ñïèñêýì êúûùûãúýëúýãúóà êúóëûêúóõýð çûIûãúàõýì ÿ êúýðàë ïåíñýì ìàçý êúýñ õóùIàãúóð çûõóýäèçûð ôåäåðàëüíý çàêîíîäàòåëüñòâýì êúûçýðûùûãúýëúýãúóàì òåòó êúàáæûæ ñîöèàëüíý ïåíñýì ùûõàãúýõúóàì äåæ.»; â) ãóýäçýí ¹2-ð ìû êúýêIýëúûêIóýì õóýäýó êúýõüûí: «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì 1997 ãúýì ãúàòõýïýì è 24-ì êúûäèãúýêIà Óêàç ¹35-ì (Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì 2010 ãúýì øûùõüýIóì è 27-ì êúûäèãúýêIà Óêàç ¹88-ÓÏ-ì õèëúõüýæà çýõúóýêIûíûãúýõýì òåòó) è ãóýäçýí ¹2 «ÊúÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÑÑÐ-ì, ÊúÁÐ-ì è êúýðàë âëàñòûìðý óïðàâëåíýìðý ÿ îðãàíõýì êúóëûêúóõýð ùûçûãúýçýùIà öIûõóõýì ÿ êúýðàë ïåíñýõýì ìàçý êúýñ õóùIàãúóð çûõóýäèçûð Êúóëûêúóì çýðåäæýð

Ìàçý êúýñ õóùIàãúóð* (ñîöèàëüíý ïåíñýì õóýäýó)

ÊúÁÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÐ-ì è Ñîâåò Íýõúûùõüýì è ÓíàôýùIûì ÊúÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÑÑÐ-ì è Ñîâåò Íýõúûùõüýì è Ïðåçèäèóìûì è ÓíàôýùIûì ÊúÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÑÑÐ-ì è Ìèíèñòðõýì ÿ Ñîâåòûì è ÓíàôýùIûì ÊúÁÐ-ì è Ïðåìüåð-ìèíèñòðûì (Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùIûì) ÊÏÑÑ-ì è îáëàñòíîé (ðåñïóáëèêý) êîìèòåòûì è ÿïý ñåêðåòàðûì** ÊúÁÑÑÐ-ì, ÊúÁÐ-ì è Ñîâåò Íýõúûùõüýì è ÓíàôýùIûì è êúóýäçýì ÊúÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÑÑÐ-ì è Ñîâåò Íýõúûùõüýì è Ïðåçèäèóìûì è Ñåêðåòàðûì ÊúÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÑÑÐ-ì è Ìèíèñòðõýì ÿ Ñîâåòûì è ÓíàôýùIûì, ÊúÁÐ-ì è Ïðåìüåð-ìèíèñòðûì (Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùIûì) ÿ ÿïý êúóýäçýì ÊÏÑÑ-ì è îáëàñòíîé (ðåñïóáëèêý) êîìèòåòûì è åòIóàíý ñåêðåòàðûì**

5

ÊúÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÑÑÐ-ì è Ìèíèñòðõýì ÿ Ñîâåòûì è ÓíàôýùIûì, ÊúÁÐ-ì è Ïðåìüåð-ìèíèñòðûì (Ïðàâèòåëüñòâýì è ÓíàôýùIûì è êúóýäçýì) ÊÏÑÑ-ì è îáëàñòíîé êîìèòåòûì è ñåêðåòàðûì**

3,5

Ìèíèñòðûì, êúýðàë êîìèòåòûì è óíàôýùIûì, ÊúÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÑÑÐ-ì, ÊúÁÐ-ì è Ìèíèñòðõýì ÿ Ñîâåòûì (Ìèíèñòðõýì ÿ Êàáèíåòûì), Ïðàâèòåëüñòâýì õèóáûäýó ùûòà àäðåé êúýðàë îðãàíõýì ÿ óíàôýùIõýì ÊúÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÀÑÑÐ-ì ÖIûõóáý êIýëúûïëúûíûãúýìêIý è êîìèòåòûì è ÓíàôýùIûì ÊúÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÑÑÐ-ì è Ìèíèñòðõýì ÿ Ñîâåòûì è IóýõóõýìêIý óïðàâëåíýì è óíàôýùIûì ÊÏÑÑ-ì è îáëàñòíîé êîìèòåòûì è îòäåëûì è óíàôýùIûì**

3

4

ÊúÁÐ-ì Ìýç õîçÿéñòâýìêIý è êúýðàë êîìèòåòûì è êîëëåãèåì è çýIóùIý ìàçàåì è 25-ì çýõýòàù. Àáû ùûçýïêúðàõàù à IóýõóùIàïIýì íýãúàáý çýôIèãúýêIàõýìðý ìû èëúýñûì êúàïýùûò êúàëýíõýìðý.

12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 ÇýIóùIýõýð 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012

ÇýôIàãúýêIàõýì àðýçû êúàùI

ÌÝÇ ÕÎÇßÉÑÒÂÝÌÊIÝ êúýðàë êîìèòåòûì è óíàôýùIûì è êúóýäçý Ìýðåì Ìóõüýìýä è îò÷åòûì êúûçýðûõèãúýùàìêIý, ïñîðè çýõýòó ïùàëúý-ïðàâîâîé àêòó 11 (3-ð 2010 ãúýì ) ÿãúýõüýçûððè, ðåñïóáëèêýì è Ïàðëàìåíòûìðý Ïðàâè- êúýòõóòàù. Íûêúóñàíûãúýõýð òåëüñòâýìðý êúàùòàù, ÿãúýçýêIóýæûí ïàïùIý, òõûàáûõýìêIý íýõúàïýðåéõýì ëúó 43-ðý ÿõóýòòõàù, àäìèíèÿùûùó 7-ì çýõúóý- ñòðàòèâíý êúóàíøàãúý çûëýêIûíûãúýõýð õàëúõüàù. 2009 æüàõýì ÿõóýãúýçàóý ïðîòîêî- 2018 ãúýõýì ÿòåùIûõüà Êúý- ëó 95-ðý äãúýõüýçûðàù, áýðäåé-Áàëúêúýðûì Ìýçûì- çýðàíùIàêIóýó 94-ðý æýóàïûì êIý è ïëàíûìðý ìýçûëúýõýð åòøýëIàù, ñîì ìèí 83,7-êIý Êúèùûíýçåçûõüý êúýðàë IóýõóùIàïIý- äåòõüýêúóàù. õýì ÿ ðåãëàìåíòõýìðý òåòó, ìûùIàóý, ùõüýçûôIýôIõýì àóêöèîí çýIóõàõýì êúàðè- ñîì ìåëóàíè 2,5-ðý åäãúýïêIóàì èïêú èòêIý, ìýçõýð çû- øûíûí ùõüýêIý, ðåñïóáëèêýì õúóìýíóõýì, çýôIýçûãúýóâý- è õàáçýõúóìý IýíàòIýõýì Ióýæûíóõýì, ïõúý õýçûõûó çû- õóè 7 åòòàù, - êúûõèãúýùàù ùýíóõýì ñîì ìåëóàíè 5,5-ðý êúýðàë êîìèòåòûì è óíàôýè óàñý çýãóðûIóýíûãúýó 9 ùIûì è êúóýäçýì. - ÌýçûìêIý çàêîíîäàòåëüñòâýì êúûçýèðàùIûëIàù. - Íýãúàáý ìýç ôîíäûì ùû- ðèãúýóâûì òåòó åäãúýêIóýêIà ùó ãåêòàð 80-ì æûãûùIý àóêöèîíõýì ÿïêú èòêIý, ãåêòàð çýìûëIýóæüûãúóýõýð ùûõýò- 1417-ì ùIèãúó çûóáûä ìýç ñàù, à Ióýõóì ùIûóý àïõóýäèç Iûõüýó 119-ðý çýãóðûIóýíûãúý õóýäãúýõüýçûðàù. Êúèùûíý- çûõóäèIýõýì áýäæýíäó åòòàù. ìûùIàóý, ãåêòàð 1886-ì ÿ Àáûõýì ÿùûùó ãåêòàð 56,83-ì ùûòûêIýì äàêIýëúûïëúàù, çûãúýïñýõóïIýõýð ùàóõóýíóù, 32-ðý ùIýóý êúàõýäãúýõúóàù. 455,4-ì ìýêúóìýø êúýêIûÆûãûùIýõýì çûùåçûìûãúý- ãúýõýð ùàãúýêIûíóù, 94,8-ì óæü ùIûïIýõýì ÿùûùó ãåêòàð ìýç øõûíûãúóýõýìðý óäç 206,5-ðý äãúýêúýáçàù, ãåêòàð õóùõúóýõýìðý ùàãúýõüýçû46-ðý ùûçýêúóýò÷à Iûõüýõýì ðûíóù, 721,4-ì ùIýíûãúýïõúýóý êóáîìåòð 1585-ðý êúýõóòýíûãúý, õýçûãúýãúóàçý ùûäãúýõüýçûðàù, - æèIàù ëýæüûãúýõýð ùðàãúýêIóýêIûêúýïñýëúàì. - ÇýôIàãúýêIà íóù, ãåêòàð 81,3-ì ìýç ïëàíùûçýðàõüýíóù, ëýæüûãúýõýð çûõóýäýìðý ÿ òàöýõýð ôIàãúûìðý äãúýáåëäæûëûí íýãúóýùI Ióýõóãúóýõýðè çýïàïùIý, ìýç êúýêIûãúýõýð èí- ôIàãúýêIûíóù. ÇýãóðûIóýíûâåíòàðèçàöý òùIàù. Óýãúó ãúýõýì ÿùûùó 109-ð êúýðàêIûõüûì è çýðàí çýêIàóý ãåê- ëûì èðàãúýòõàù, ìýçõýð çýòàð 58-ðý ìýçûëúýõýì õýä- ðûçýðàõüýíóì òåóõóà ïðîåêò ãúýêIàù: Áàõúñýí ìýç õîçÿé- 48-ðý êúàùòàù, àäðåé 15-ì ñòâýì åéóý ãåêòàð 15, Ëýñêý- èäæûïñòó õîïëúý. Ìýçõýð íûì - 8, Øýäæýìûì - 28-ðý, êúûçýðàãúýñýáýïûì êúûïýÒýð÷ûì - 2, Íàëøûêûì - ãåê- êIóýó ñîì ìåëóàí 1,7-ðý íýãúàáý ôåäåðàëüíý áþäæåòûì òàðè 5,2-ðý. Ìýðåì Ìóõüýìýä êúûçý- õýòëúõüàù. Àð êúûòïýùûòàì ðèãúýëúýãúóàìêIý, æûãõýð, ïðîöåíò 32,8-êIý ùIåãúó. êúýêIûãúýõýð óçûôýõýìðý «2010 ãúýì ÊúÁÐ-ì è ìýçõüýïIàöIýõýìðý ÿùûõúóìý- õýð ìàôIýñõýì çýðûùàõúóíûì òåóõóàóý ÿóáçûõóàõýð ìýíóì è IóýõóêIý» íýãúàáý ìàçàåì è 25-ì ðåñïóáëèêýì è çýôIàãúýêIàù. Àáû ïàïùIý ãåêòàð ìèí 12,5-ì ÿ ùûòûêIýð Ïðàâèòåëüñòâýì êúèùòà Óíàêúàïùûòàù. Ïõúýð êúûùû- ôýì ùûóáçûõóàõýì òêIèéóý õàõûóðý, ãåêòàð 340-ðý ÿãúý- òåòó, ùIûïIý ïñîìè à ëýæüûãúýð ùðàãúýêIóýêIàù. êúýáçàù. êúûçýðàõóòý - Ìýç ôîíäûì ùûùó ãåêòàð ÌàôIýñûð ìèíè 194,7-ì ïõúàùõüýð çý- Iýìàëûì õóýêIóàóý, àáûêIý ðûùûõàõûì, çýðûùàùýì, çý- ùIûïIýõýð çýïûìûóóý êúàïùûòý. Ìóíèöèïàëüíý ðàéîíðûõàøûì äè IóýõóùIàïIýì è IýùIàãúýëIõýð êIýëúîïëú. À õýìðý êúàëý îêðóãõýìðý ÿ àäêúàëýíûð öIûõó 89-ì ÿãúýçà- ìèíèñòðàöýõýì ÿùIûãúóó ùIý. 2010 ãúýì êúýïùûòý- ùûòûêIýì ùûêIýëúûïëú ïîíûãúýðý êIýëúûïëúûíûãúýó ñòó 38-ðý ÿãúýóâàù. Ìýç ëúà138-ðý åäãúýêIóýêIàòè, àïõóý- ïýõýì ùIû Iûõüý ùûçûIûãú 123456789012345678901234567890121234567890123 äèçðý õàáçýð êúûçýïàóäàóý IóýõóùIàïIýõýð, öIûõó ùõüý-

123456789012345678901234567890121234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123 Íîáý Ãðàæäàí çûõúóìýæûíûãúýì è äóíåéïñî ìàõóýù

* ÊúÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÀÑÑÐ-ì, ÊúÁÑÑÐ-ì, ÊúÁÐ-ì è êúýðàë âëàñòûìðý óïðàâëåíýìðý è îðãàíõýì èëúýñèùûì ùIèãúóêIý ùûëýæüàõýì ìàçý êúýñ õóùIàãúóð çûõóýäèçûðù. À êúóëûêúóõýì çû èëúýñûì ùåãúýæüàóý èëúýñèùûì íýñêIý ùûëýæüàõýì õóùIàãúóð çû ñîöèàëüíý ïåíñýêIý, çû èëúýñ èðèìûêúóêIý ùûëýæüàõýì õóùIàãúóð ñîöèàëüíý ïåíñýó òIóêIý íýõú ìàùIýù ** Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíòûì 1998 ãúýì ãúàòõýïýì è 31-ì êúûäèãúýêIà Óêàç ¹19-ì èïêú èòêIý, ìàçý êúýñ ïåíñýì çûõóùIàãúó öIûõóõýì ïàïùIý.».

2. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðàâèòåëüñòâýì õóýãúýóâûí: ìû Óêàçûì çýðèòûì õóýäýó, êúýðàë ïåíñýì ìàçý êúýñ õóùIàãúó àõúøýð 2010 ãúýì ôîêIàäýì è 1-ì êúûùåãúýæüàóý êúèáæûæûíó; ìû Óêàçûð ãúýçýùIýíûì òåêIóýäýíó àõúøýð êúèóòIûïùûíó. 3. Ìû Óêàçûì êúàðó åãúóýò 2010 ãúýì ôîêIàäýì è 1-ì ùåãúýæüàóý. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è Ïðåçèäåíò ÊÚÀÍÎÊÚÓÝ Àðñåí Íàëøûê êúàëý 2010 ãúýì øûùõüýIóì è 27-ì ¹88-ÓÏ

ùõüýïýõýðè çýôIýäãúýêIàù. Ìýðåì Ìóõüýìýä êúûçýðèãúýëúýãúóàìêIý, íýãúàáý ìýç ëúàïýõýì ãåêòàð 1953-ì ìàôIýñ 19 êúûùûõúóàòè, çðàìûãúýóáãúóó ïñîðè ïñûíùIýó ÿãúýóíêIûôIàù. Ióýõó ìûùõüýïýõýð êúûõýêIàù ìýêúóìýø ùIàïIýõýì ëûãúý çýðûðàäçàì, òõüýìïýõýð, êIýðûõóáæüýðûõóõýìðý ïõúýíêIèéìðý çýðàãúýñàì. Èëúýñ êIóàì åçû ìýçõýì ìàôIýñ êúûùàãúýõúóàêúûì. ÈóæüêIý çè íýõúûæü IýíàòIýõýì ÿ Ióýõóõýð çûõóýäýð çýïêúðàõûó çýõûõüýì êúûùûïñýëúàù Áàõúñýí, Ìàé, Øýðýäæ ìýç õîçÿéñòâýõýì ÿ óíàôýùIõýó Êàçóìîâ Ñàäûõü, Êèñëèöèí Àëåêñàíäð, Ìîêàåâ Äàíèÿë ñûìý. ÇýIóùIýì êúðèêIóàð ùûçýõèëúõüýæûì, ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì ìýç õîçÿéñòâýìêIý è êúýðàë êîìèòåòûì è Iýòàùõüý Ìýøûêúóý Õüýñýíáèé êúûõèãúýùàù ìýçõýì ÿ êúóëåÿãúýð õúóìýíûì, ãúýáýãúóýíûì, çýãúýçýõóàóý êúýãúýñýáýïûíûì, ìàôIýñõýì ÿõóýñàêúûíûì õóýóíýòIàóý äÿïýêIè êúàëýíûøõóý êúàçýðûïýùûòûð. - «2011 - 2015 ãúýõýì ÊúÁÐì è ìýçõýð ìàôIýñõýì çýðûùàõúóìýíóð», «2011 - 2020 ãúýõýì ÊúÁÐ-ì è ìýç õîçÿéñòâýì çýðûçèóæüûíóð» ðåñïóáëèêý ïðîãðàììý õýõàõýð äãúýõüýçûðûí èêIè êúåäãúýùòýí õóåéù. Ôåäåðàëüíý áþäæåòûì ùûù ñóáâåíöýó ñîì ìåëóàí 47,2-ðý, ðåñïóáëèêýì åéóý ñîì ìåëóàíè 5 ìû èëúýñûì òõóõàõûíóùè, àõýðè, íýãúóýùI ìûëúêóõýðè ôåéäý ïûëúó êúûçýðàãúýñýáýïûì òêIèéóý äûêIýëúûïëúûíóù, - êúèãúýëúýãúóàù àáû. Êúýðàë êîìèòåòûì è òõüýìàäýì ÿ IóýõóùIàïIýì õûõüý IýíàòIýõýì ÿ ëIûêIóýõýì ïùýðûëú ÿùèùIàù ìû ãúýì êúûõàëúõüà Ìýçõýì ÿ äóíåéïñî èëúýñûìðý ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì è ìýç ëýæüàêIóýõýì ÿ çè ÷ýçó 4-íý ñúåçäûìðý õóýôàùýó çûõóàãúýõüýçûðûíó. ÇýIóùIýì õýòàù êúýðàë êîìèòåòûì è êîëëåãèåì ùûùõýð, è êúóäàìýõýìðý êóåéõýì ÿ ìýç õîçÿéñòâýõýìðý ÿ óíàôýùIõýð, èðàãúýáëýãúà IýùIàãúýëIõýð.

ÊúÁÐ-ì ùûIý ÌÂÄ-ì

Øýäæýì ÐÎÂÄ-ì è óíàôýùI Áýäæûäý Þðý

Êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý ìèíèñòðó ÊúÁÐ-ì ùûIý ìèëèöýì è ïîëêîâíèê Âàñèëüåâ Ñåðãåé Øýäæýì êúàëýì çýIóùIý ùðèãúýêIóýêIàù. Àð òåóõóàóý ùûòàù Øýäæýì êóåéìêIý ÎÂÄ-ì è óíàôýùIó Áýäæûäý Þðý çýðàãúýóâàì. Ìèíèñòðûì êúûçýõóýñàõýð ùûãúóàçý èùIàù ìèëèöýì è ïîëêîâíèê Áýäæûäýð 2003 - 2005 ãúýõýì à êúóëûêúóì çýðûïýðûòàì, äçûõü õóàùIà ãóïûð ôIûóý çýðèöIûõóì. ØÝÄÆÝÌ êóåéì ùûòûêIýð ãóãúóó êúûçýðûùûíýæûð çýIóùIýì êúûùûõàãúýùàù. Ðàéîí àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüýð, Øýäæýì êúàëý ÄÏÑ-ì è ëýæüàêIóèòõó, ýòíîãðàô öIýðûIóýð, Ùõüýëûêúóý êúóàæýì è ó÷àñòêîâý èíñïåêòîðûð çýðàóêIàì, íýãúóýùI ùIýïõúàäæàãúý õüýëúýõýì æûëàãúóýð èãúýïIåéòåÿù, êðèìèíîãåí ùûòûêIýð ãóãúó èùIàù. Àõýð çûëýæüàõýìðý àáûõýì ÿïûùIàõýìðý ÿóáûäûíûð, æýóàïûì èðàøýëIýíûð ÿïý èãúýùûïõúý êúàëýíó ìèíèñòðûì èãúýóâàù. ËýæüàêIóýõýð çýðàõóðèìûêúóì êúûõýêIûó àäðåé ùIûíàëúýõýì ùûùõýð êúðàãúýáëýãúýíó êúûçýðûõàëúõüàì Âàñèëüåâ Ñåðãåé ãó ëúàðèãúýòàù. «Àóý çûùûãúýãúóïùýí õóåéêúûì, íýõúûôIõýð êúûçýðàìûãúýêIóýíóð. Äýðè äûõóåéêúûì ùõüýõûíýõýìðý ïIàëúýêIý ëýæüýíóõýìðý, ïñîì õóýìûäýó èäæûðåé ùûòûêIý ãóãúóì», - æèIàù àáû. Ìèíèñòðûì êúûõèãúýùàù ÊúÁÐ-ì ùûïñýóõýì ÿùûùõýð êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý IýíàòIýì êúðàãúýáëýãúýí, ÿ IýùIàãúýì è ìûõüýíýð èðàãúýôIýêIóýí, öIûõóõýìðý õàáçýõúóìý êúàðóõýìðý ÿ çýïûùIýíûãúýð ÿãúýëúýùûí ÿ ëúýíûêúóýêIý êóýä êúàçýðûïýùûëúûð.

***

Áýäæûäý Þðý Ìóøàðèô è êúóýð 1966 ãúýì ìýëûæüûõüûì è 26-ì Íàëøûê êúàëý êúûùàëúõóàù. 1987 ãúýì ÑÑÑÐ-ì è ÌÂÄ-ì è ïîëèòèêý åäæàïIý íýõúûùõüýð, 1988 ãúýì Óðûñåé ÌÂÄ-ì è Ðîñòîâ þðèäè÷åñêý èíñòèòóòûð êúèóõàù. 1987 - 1991 ãúýõýì ÑÑÑÐ-ì è ÌÂÄ-ì è 290íý ìîòîñòðåëêîâý ïîëêûì êúóëûêúó çýìûëIýóæüûãúóýõýð ùðèõüýêIàù. 1991 - 2007 ãúýõýì ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì ùûIý ÌÂÄ-ì êúàëýí ùèãúýçýùIàù. ÎÌÎÍ-ì è êîìàíäèðûì è êúóýäçý ó, Íàëøûê êúàëýìêIý âåäîìñòâýì ùIýìûò õúóìàêIóý IóýõóùIàïIýì è êúóäàìýì, ÃÈÁ ÄÄ-ì è ÑÏ-ì, Øýäæýì ðàéîí ΠÄ-ì ÿ Iýòàùõüýó, ÊúÁÐ-ì ùûIý ÌÂÄ-ì è ÓÃÈÁÄÄ-ì è óíàôýùIûì è êúóýäçýó ëýæüàù. 2007 - 2008 ãúýõýì Âîëãîãðàä îáëàñòûì ùûIý ÃÓÂÄ-ì è ÓÃÈÁÄÄ-ì è óíàôýùIûì è êúóýäçýó ùûòàù. ÊúÁÐ-ì ùûIý ÌÂÄ-ì Êúýðàëûì êúèõúóìý öIûõóõýì ÿ øûíàãúóýíøàãúýð êúûçýãúýïýùûíûìêIý è öåíòðûì è Iýòàùõüýó 2008 ãúýì ùûùIýäçàóý 2009-ì íýñûõó ùûòàù. Þðèäè÷åñêý ùIýíûãúýõýì ÿ êàíäèäàòù.

ÕÜÝÆÛÊÚÀÐÝ Àëèê.

Êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý ìèíèñòåðñòâýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì è ïðåññ-IóýõóùIàïIý.

ÊúÁÐ-ì è Îïåðàòèâíý øòàáûì êúåò

Òåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý õàáçý ùûòûêIýð çýðàãúýóâûì, àð ùûçåêIóýíó ùIûïIýìðý ïIàëúýêIý ùûIýíó ìàðäýõýìðý ÿòåóõóàóý «Ò åððîðèçìûì ïýùIýòûíûì è Ióý õóêIý» Óðûñåé Ôåäåðàöýì è Ôåäåðàëüíý çàê îí ¹35-ÔÇ-ì è 11, 12 ñòàòüÿõýì ÿïêú èòêIý èêIè öIûõóõýð çûõýêIóýäýíêIý õúóíó, æûëàãúóýð çûãúýãóçýâýíó äèâåðñèå, òåððîð Ióýõóõýð êúýìûãúýõúóí, ðåñïóáëèêýì è ùIûíàëúýì ùàëýæüà òåððîðèñò ùIýïõúàäæàãúýõýì õýòàóý ãóðûùõúóý çûõóàùI öIûõóó õàáçýì êúåìûçýãúûó IýùýêIý çûçýùIýçûóçýäà ãóïõýì ÿùûùõýð êúàëúûõúóýí ìóðàäêIý, Óðûñåéì Øûíàãú óýíøàãúýìêIý è ôåäåðàëüíý êúóëûêúóùIàïIýì è Óïðàâëåíýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì è óíàôýùI, ÊúÁÐ-ì è îïåðàòèâíý øòàáûì è Iýòàùõüý ïîëêîâíèê Êìåííûé Ñ.Ë. óíàôý èùIàù Íàëøûê êúàëýì ùûùó ÅòIó àíý Òàìàíñêý äèâèçýì è óýðàìûì, Ùîäæýíûì è óýðàìûì, Ïðîôñîþçíý ó ýðàìûì, Òåðåøêîâý è óýðàìûì, Ñòóäåí÷åñêý óýðàìûì, Ôåñòèâàëüíý óýðàìäûõüýì ÿ êúýóõüõýì (Âîëüíý Àóë õüýáëý æûõóàIýì) êúðèóáûäý ùIûíàëúýì, Íàëøûê êúàëý îêðóãûì õûõüý æûëàãúóýõýó Õüýñýíåé, Áåëý Ðå÷êý, Êýíæý, Øýäæýì ðàéîíûì è æûëàãúóýõýó Øýäæýì, Iý äèèõó, Ùõüýëûêúóý, Êàìåíêý, ßíûêúóåé, Ëàøûíêúåé, Øýðýäæ ðàéîíûì ùûù Äæýðïýäæýæ æûëàãúóýì 2011 ãúýì ìàçàåì è 27-ì ñûõüýòè 9.00-ì ùåãúýæüàóý òåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý ëýæüûãúýõýð çýôIàãúýêIûõó òåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý õàáçý ùûòûêIýð ùûãúýóâûíûì òåóõóàóý. Òåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý õàáçý ùûòûêIýð ùàãúýóâà ùIûïIýì ìû êúûêIýëúûêIóý Ióýõó õýõàõýìðý ïIàëúýêIý çåêIóý ìàðäýõýìðý êúûùàãúýñýáýï õúóíóù:

- öIûõóð çèùIûñûì ùûõüýò òåõúóý äîêóìåíòõýð êúàïùûòý, àïõóýäý äîêóìåíòõýð çûìûIûãúõýð çèùIûñûð çýõàãúýêIûí ïàïùIý Óðûñåé Ôåäåðàöýì êúýðàë êIóýöI IóýõóõýìêIý è îðãàíõýì (çûõóýôàùý àäðåé îðãàíõýì) èðàøàëIý õúóíóù; - öIûõóõ ýð, òðàíñïîðòûð ùIûïIý ùõüýõóýõýìðý Ió ýõóùIàïIýõýìðý êúðàãúýêI õúóíóù; - æûëàãúóý õàáçýð, ïñýóíûãúýì ïûùIà IóýõóùIàïIýõýð çýðàõúóìýð, òðàíñïîðòûì è ëýæüûãúýð êúûçýðûçýðàãúýïýùûð ÿãúýòêIèé õúóíóù; - òåëåôîíêIý çýðûçýïñàëúýì, òåëëåêîììóíèêàöýì è êàíàëõýìêIý õúûáàð çýðûçýðàãúàêIóýì êIýëúûïëú, ýëåêòðîñâÿçûì è êàíàëõýìðý ïîùòêIý ÿãúýõüõýìðý êúàïùûòý õúóíóù òåððîðèñò ùIýïõúàäæàãúýõýð çýðàëýæüà ùIûêIýì, àõýð çûãúýõüýçûðàõýìðý çûëýæüàõýìðý êúûùIàãúýùûí, òåððîðèñò ùIýïõúàäæàãúýõýð êúàìûãúýõúóí ïàïùIý; - çè ìûëúêóó ùûòûì åìûëúûòàóý, IóýõóùIàïIýõýì ÿ òðàíñïîðòûð, õýõàóý ùûõóýíûêúóýì äåæ - öIûõó ùõüýõóýõýì åéõýð êúàãúýñýáýï õúóíóù èêIýùIûïIýêIý ìåäèöèíý äýIýïûêúóíûãúý õóýíûêúóýõýð çûõóýôàùý IóýõóùIàïIýõýì èðàøýëIýí, òåððîðèñò ùIýïõúàäæàãúý çýõàùIûõüàóý øý÷ çûõóàùIõýð êúàóáûäûí ïàïùIý, àïõóýäý ëýæüûãúýõýð èêIýùIûïIýêIý çýôIàìûãúýêIìý, öIûõóì è ãúàùIýì å è óçûíøàãúýì øûíàãúóý êúûòåõüý íýóæüûì; - þðèäè÷åñêý IýíàòIýõýìðý öIûõó ùõüýõóý õýìðý ñâÿçûì è Ióý õóòõüýáçýõ ýð ïàó-

áûä å àáûõýì ñâÿçûì è Iýìýïñûìýõýð êúûçýðàãúýñýáýïûì ìàðäýõýð õó àãúýóâ õúóíóù; - õóåé ùûõúóàì äåæ, òåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý õàáçý ùûòûêIýð ùàãúýóâà ùIûíàëúýì ùûïñýó öIûõóõýð ïIàëúýêIý èðàãúýIýïõúóêIûó øûíàãúóýíøýó ùûò ùIûïIýõýì ÿãúýIýïõúóý õúóíóù, àõýð ùûïñýóí óíýõýð å ïIàëúýêIý çûùIýñ õúóíóõýð èðàòó; - òåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý ëýæüûãúýõýð çýôIýêIûõó ãúóýãóõýìðý óýðàìõýìðý òðàíñïîðòûð çýðûùûçåêIóýð ñûõüýò 21.00-ì ùåãúýæüàóý ñûõüýòè 6.00-ì íýñûõó ÿãúýìàùIý å çýïàãúýó. - òåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý ëýæüûãúýõýð åçûãúýêIóýêIõýð òåððîðèçìûì åáýíûíûìêIý Ióýõóõýð çýôIàãúýêIûí ïàïùIý êúàïýðûóý ùûìûIýó öIûõóõýì ÿ óíýõýì, ÿ ïñýóàëúýõýì ùIûõüý, ÿ ùIàïIýõýì èõüý, çè ìûëúêóì åìûëúûòàóý, îðãàíèçàöýõýì ÿ ïùIàíòIýõýì äûõüý, ïñýóàëúýõýì ùIûõüý õúóíóù; - òåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý õàáçý ùàãúýóâà ùIûïIýì ëúýñó å òðàíñïîðòêIý ùèõüýêIý, à ùIûíàëúýì êúûùèêIûæêIý öIûõóõýìðý àáûõýì ÿIûãú õüýïøûïõýìðý, àïõóýäýó òðàíñïîðòûð, àáû èëú õüýïøûïõýð êúàïùûòý õúóíóù, àáû ïàïùIý òåõíèêý Iýìýïñûìýõýðè êúàãúýñýáýïóðý. Òåððîðûì ïýùIýòûíûìêIý ëýæüûãúý õýð åãúýêIóýêIûíûìêIý óíàôý èùIûíó è ïùý èðàëúõüàù Óðûñåéì ØûíàãúóýíøàãúýìêIý è ôåäåðàëüíý êúó ëûêúóùIàïIýì è Óïðàâëåíýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì è óíàôýùI-ÊúÁÐ-ì è îïåðàòèâíý øòàáûì è Iýòàùõüý ïîëêîâíèê Êìåííûé Ñ.Ë.

Ýêñòðåìèñòõýì ÿõü æýóàïûð

Ãðàæäàí çûõúóìýæûíûãúýìêIý äóíåéïñî îðãàíèçàöýì (ÌÎÃÎ) õûõüý êúýðàëõýì íîáý ÿ ìàõóýð ÿãúýëúàïIý. 1990 ãúýì ãúàòõýïýì è 1-ì êúýðàë 18 çûõýò ÌÎÃÎ-ì è Óñ òàâûì êúàðó èãúóýòàóý ùûòàù. Óðûñåéì Ãðàæäàí çûõúóìýæûíûãúýì è ìàõó ýð ùàãúýëúàïIý, äè êúýðàëûð ÌÎÃÎ-ì ùûõûõüà 1993 ãúýì êúûùûùIýäçàóý. Àáû è ìûõüýíý íýõúûùõüýð ãðàæäàí çûõúóìýæûíûãúýì òåóõóàóý ëýæüûïõúýõýð ãúàùIýì õýïùýíûðù, êúåãúýëàêIóýõýì ÿ ïùIýð Iýòûíûðù.

Ãó çûëúûòàïõúýõýð ÿãúýáåëäæûëû

Óðûñåé Ì×Ñ-ì è IóýõóùIàïIý íý õúûùõüýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì ùåêIóýêIàù ðåñïóáëèêýì è çûãúýIýïõúóý êîìèññýì 2010 ãúýì è ëýæüûãúýì êúðèêIóàõýì ùûõýïëúýæà, äûçûõûõüà 2011 èëúýñûì êúàïýùûò êúàëýíûùIýõýð ùàóáçûõóà çýIóùIý. Àð èðèãúýêIóýêIàù ÊúÁÐ-ì è Ïðàâèòåëüñ òâýì è ÓíàôýùIûì è êúóýäçý, çûãúýIýïõúóý êîìèññýì è óíàôýùI Óÿíàåâ Êÿçûì.

õóýõýð, Ì×Ñ-ì è ùIûíàëúý êúóäàìýð, ìàôIýñûì ïýùIýò IýíàòIýð, êúàëý, ðàéîí àäìèíèñòðàöýõýð, ìýç õîçÿéñòâýõýð çýóIóó çýäîëàæüý. Æýóàïëûíûãúýð çè ïùýì äýëú IýùIàãúýëIõýð ÿãúýáåëäæûëàù. ß ãúóíàïêúýõýì êúûçýðûìûêIóý ùûòûêIý êúûùûõúó õúóæûêúóýìý, àáûõýì çýðûïýùIýòûíóì òåóõóàóý Èíãóø, Êúýðýøåé-Øýðäæýñ, Îñåòèå Èùõúýðý-Àëàíèå ðåñïóáëèêýõýì, Ñòàâðîïîëü êðàéì ÿãóðûIóàù. - ÌàôIýñûì õóýñàêúûí, à êúýõúóêúàùIý øûíàãúóýì ìýçõýð ÿùûõúóìýí, àõýð ãúýáýãúóýí çýðûõóåéì çýïûìûóóý öIûõóõýð êúûõóäîäæý, àáû ïàïùIý Iýìàë èìûIýó ëýæüûïõúýõýì õûäîãúýãúóàçý. Ðåñïóáëèêý, ðàéîí ãàçåòõýì òõûãúý 25-ì ùIèãúó êúûòðåäãúýäçàù, äè IýùIàãúýëIõýð ðàäèîìðý òåëåâèäåíýìêIý êúýïñýëúàù, ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì è Ïðàâèòåëüñòâýì è ïîðòàëûì àáûõýì òåóõóà õúûáàðõýð ùûçýáãðåäãúýõàù. Ìýçõýð ìàôIýñõýì ÿùûõúóìýíûì åõüýëIàóý íýãúàáý áàäçýóýãúóýì è 30-ì Óðûñåé Ôåäåðàöýì è Ïðàâèòåëüñòâýì êúèùòà Óíàôý ¹417-ì ùûóáçûõóàõýð çýðàãúýçàùIýð 50-ðý êúýòïùûòàòè, ïðîòîêîëó 41-ðý ÿõóýòòõàù, 26-ì ÿ êúóàíøàãúýð åäãúýëúàãúóæàù, 15-ì ñîì ìèí 40-êIý äåòõüýêúóàù, æèIàù êúýïñýëúàì. - ÇýòùIûëIà çýãóðûIóýíûãúýõýì òåòó, ìàôIýñ êúýõúó õúóæûêúóýìý, ïñûíùIýó äûçýðûíýñûíó ãúóýãóó êèëîìåòð 25-ðý äóõóàù, êèëîìåòð 45-ðý çýäãúýïýùûæàù, ãåêòàðè 100-ì óäç èòûðûãúóõýð ùûäãúýñàù, çûãúýïñýõóïIý ùIûïIýó 50, ïñû èòûïIýó 9 çûõóåé õóýäãúýçàù, íýãúóýùI ëýæüûãúý

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ Û Ä À

ïëàí çýõèãúýóâàù èêIè óòûêó êúðèõüàù. Àáû êúûçýðûõèãúýùàìêIý, ÊúûçýðûìûêIóý ùûòûêIýõýìêIý IýíàòIýì, ËÏÑÁ-ì ÿ IóýõóõýìêIý Êàâêàç Èùõúýðý ùIûíàëúý öåíòðûì óýñóêõúóýõýì ãóãúóåõüõýð êúðèêIóý õúóæûêúóýìý, öIûõóõýð, ùIûïIýð àáû ùûõúóìýíûð êúûçýãúýïýùûíûì òåóõóà åäæýíûãúý-ãúýñýíûãúýõýð äûçýðûò ìàçýì èðèãúýêIóýêIûíóù. Ãðàæäàí çûõúóìýæûíûãúýì, ùûòûêIý êúûçýðûìûêIóýì öIûõóõýìðý ùIûïIýìðý ÊúÁÐ-ì è êúàëý, ìóíèöèïàëüíý êóåé- ùûõúóìýíûð, ìàôIýñ øûíàãúóýíøàãúýð õýì ùûIý êîìèññýõýì çýðàãúýIýïõúóý êúûùûçýãúýïýùûíûì ÿ ëúýíûêúóýêIý ïëàíõýð çýðûçýõàãúýóâàì, ùIûóýïñ, òåõ- Ióàùõüýìàõóý ìóíèöèïàëüíý êóåéì è ëýíîãåí ùûòûêIý êúûçýðûìûêIóý êúýõúó æüûãúýð æýïóýãúóýì êúèïùûòýíóù. õúóæûêúóýìý, öIûõóõýð çðàøý ëIýíó, çûÀïõóýäýóè åãúýäæýíûãúýõýð ùðàãúýùIàãúýçýãúýíó ùIûïIýõýð çýðàóáçûõóàì êIóýêIûíóù Áàõúñýí, Ìàé, Òýð÷, Ióàùõüýêúûçýõóýñàõýð ùûãúóàçý èùIàù ðåñïóá- ìàõóý êóåéõýì. Øýðýäæ, Äçýëûêúóý ëèêý êîìèññýì æýóàï çûõü è ñåêðåòàðü êóåéõýì êúýïùûòýíûãúýõýð ùûIýíóù. Ó ñêîâ Ñåðãåé. Êúýáãúý ëúàãúó ýìý, Íàëøûê êúàëýì ÿãúýIýïõúóý IóýõóãúóýÊúÁÐ-ì ÙýíõàáçýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì õýð êúûùûçýãúýïýùûíûð çýðûçýòåóõóàì Ìûëúêó , ùýíõàáçý ëúàïIýíûãúýõ ýð êIýùIó êúûòåóâûIàù ùIûïIý àäìèíèñòðàêúûõýõûíûìêIý è ýêñïåðò êîìèññýì öýì è Iýòàùõüýì è êúóýäçý Êëàäüêî õóåé õúóìý, àïõóýäý ëúàïIýíûãúýõýð Èãîðü. Íàëøûê êúàëý çýðûäàãúýIýïõúóêIûíó ÊúÁÐ-ì óçûøàãúýð õúóìýíûìêIý è ìè-

Øûíàãúóýíøàãúý íèñòðûì è êúóýäçý Àöêúàí Ðàòìèð òåñïñýëúûõüàù ùûòûêIý êúûçýðûìûêIóýì öIûõóõýð ÿãúýIýïõúóýí õóåé õúóìý, àõýð ìåäèöèíý è ëúýíûêúóýêIý êúûçýðûçýðàãúýïýùûíóì. Øýðýäæ Èùõúýðý ÃÝÑ-ì è ãèäðîòåõíèêý óõóýíûãúýõýì íûêúóñàíûãúý ÿãúóýò õúóæûêúóýðý ïñûð êúèóìý, öIûõóõýð à ùIûïIýì èãúýIýïõúóêIûíûì çýðûõóýùIàì òåóõóàóý êúýïñýëúàù Øýðýäæ ðàéîí àäìèíèñòðàöýì è òõüýìàäýì è êúóý äçý Òîãó çàåâ Þñóï. ÇýIóùIýì êúûùàIýòà Ióýõóãúóýõýð êúûùûçýùIèêúóý æûì, Óðûñåé Ì×Ñ-ì è IóýõóùIàïIý íýõúûùõüýó ÊúÁÐ-ì ùûIýì, êîìèññýì è óíàôýùIûì ÿ êúóýäçýÍàäåæèí Ìèõàèë ùûùIýíûãúýõ ýì êúûòå óâûIàù, åðûñêúûêIý êúûçýãúýïýùûíûì òåóõóà çýãóðûIóýíûãúýõýð çýðàùIûëIýí, àïõóýäýóè åãúýçûïIýõýð çýãúýïýùûæûí çýðûõóåéì ãó ëúàðèãúýòàù. Ðåñïóáëèêýì è IýíàòIýõýì ÿùûùó ãúýIýïõúóýíûìêIý êúûçýãúýïýùûíûãúý ëýæüûãúýì êúûùûõýæàíûêIàõýì ñàóãúýòõýð èðàòàù. ÓÀÐÄÝ Æàíòèíý.

Ýêñòðåìèçìûì õèóáûäý Ióýõóãúóýõýì ÿùûùù ëúàãúóìûõúóíûãúýð, êñåíîôîáèåð, íàöèîíàëèçìûð, ôàøèçìûð, Óðûñåéì è òõûäý çûóæüûêIýì è ëúýíûêúóýêIý ìûõüýíýøõóý çèIý ëúýïêú, äèí êóýä çýðûùûIýð êúèìûäçýíûð. Ýêñòðåìèçìûì æûëàãúóýìðý êúýðàëûìðý øûíàãúóý êúàòðåãúýõüý, öIûõóì è õóèòûíûãúýõýð êúûçýïåóä, êúýðàëûì è äåìîêðàòèå õàáçýõýð êúåãúýòIàñõúý. Àáû êúûõýêIûó òåððîðèçìûì ïýùIýòûíûð Óðûñåé Ôåäåðàöýì è ëúýïêú øûíàãúóýíøàãúýð êúûçýãúýïýùûíûìêIý óíýòIûíûãúý íýõúûùõüý äûäýù. «Ýêñòðåìèñò Ióý õóì ïýùIý òûíûì òåóõóàóý» 2002 ãúýì áàäçýóýãúóýì è 25-ì êúàùòà Ôåäåðàëüíý çàêîí ¹114-ÔÇ-ì è 1 ñòàòüÿì êúûçýðûùûãúýëúýãúóàìêIý, ýêñòðåìèçìûð: - Óðûñåé Ôåäåðàöýì è êîíñòèòóöý ëúàáæüýð çàëûìûãúýêIý çýõúóýêIûíûðù, êúýðàëûì è ùIûíàëúýð çýêúóýóäûíûðù; - òåððîðèçìûð, êúèíýìûùI òåððîðèñò Ióýõóõýð óòûêóì ùûãúýçýõóýíûðù; - ñîöèàëüíý, ðàñý, ëúýïêú, äèí çýãóðûìûIóýíûãúýõýð çýùIýãúýïëúýíûðù; - öIûõóð çûõûõüý ñîöèàëüíý ãóïûì, ðàñýì, ëúýïêúûì, äèíêIý å áçýêIý çûùûùûì, äèíûì çýðûõóùûòûì òåùIûõüàóý õýIýòûêIûíûðù, àäðåéõýì åãúýôIýêIûíûðù å çýôIýêI çýðûáãúýäýìûëúûð ãúýIóíûðù; - öIûõóð, ãðàæäàíèíûð çûõûõüý ñîöèàëüíý ãóïûì, ðàñýì, ëúýïêúûì, äèíêIý å áçýêIý çûùûùûì, äèíûì çýðûõóùûòûì òåùIûõüàóý àáû è õóèòûíûãúýð, ùõüýõóèòûíûãúýð, çàêîíêIý è ñýáýï çûõýëúõýð êúûçýïûóäûíûðù; - öIûõóõýì õýõûíûãúýõýìêIý ÿIý õóèòûíûãúýõýìðý ðåôåðåíäóìûì õýòûíûìêIý ÿ õóèòûíûãúýìðý çàëûìûãúýêIý å àïõóýäý çàëûìûãúý êIýëúûçýðàõüýíó ÿãúýøûíýóðý êúûçýïûóäûíûðù, Iý çýðàIýò ùIûêIýð õýIóùIûIó ìûùIûíûìêIý õàáçýð êúûçýïûóäûíûðù; - çàëûìûãúýêIý å àïõóýäý çàëûìûãúý êIýëúûçýðàõüýíó ÿãúýøûíýóðý, êúýðàë îðãàíõýì, ùIûïIý óíàôýð çåçûãúàêIóý îðãàíõýì, õýõàêIóý êîìèññýõýì, æûëàãúóý,

äèí çýãóõüýíûãúýõýì, íýãúóýùI îðãàíèçàöýõýì çàêîíûì òåòó èðàãúýêIóýêI ëýæüûãúýì çýðàí õóýõúóíûðù; - Óðûñåé Ôåäåðàöýì è Óãîëîâíý êî äåêñûì è 63 ñòàòüÿì è ÿïý Iûõüýì è «å» ïóíêòûì êúûùûãúýëúýãúóà Ióýõóõýì - ïîëèòèêý, èäåîëîãèå ùõüýóñûãúóýõýð, ëúýïêúêIý, äèíêIý çýõýãúýæûíûð, ñîöèàëüíý ãóï õýõàð ÿëúàãúó çýðûìûõúóð è ëúàáæüýó õàáçýíøàãúýõýð ëýæüûíûðù; - íàöèñòõýì åõüýëIà äàìûãúý çýìûëIý óæüûãúóýõýð, íàöèñòõýì ÿ àïõóýäý äàìûãúý çýìûëIýóæüûãúóýõýì åùõüõýð ãúýëúýïIýíûìðý óòûêó êúèëúõüýíûìðýù; - èùõüýêIý êúûùûãúýëúýãúóà Ióýõóõýð çýõàùIûõüûíó öIûõóõýð êúûõóåäæýíûðù å ýêñòðåìèñò ìàòåðèàëõýð êóýäó õýãóýøýíûðù, àïõóýäý ìàòåðèàëõýð êóýäó õàãóýøýí ïàïùIý ãúýõüýçûðûíûðù èêIè õúóìýíûðù (ýêñòðåìèñò ìàòåðèàëó êúàëûòýõýì ÿ ôåäåðàëüíý ñïèñêýì èïêú èòêIý); - Óðûñåé Ôåäåðàöýì è êúýðàë êú óëûêúóì å Óðûñåé Ôåäåðàöýì è ñóáúåêòûì è êúýðàë êúóëûêúóì ïýðûòûì è êúàëýíõýð ùèãúýçàùIý ëúýõúýíýì ìû ñòàòüÿì êúûùûãúýëúýãúóà Ióýõóõýó õàáçýíøàãúýó ùûòõýð èëýæüàóý òðàëúõüý ïöIûð ãúýIóíûðù; - èùõüýêIý êúûùûãúýëúýãúóà Ióýõóõýð êúûçýãúýïýùûíûìðý ãúýõüýçûðûíûìðýù, å àõýð çýõàùIûõüûíó öIûõóõýð óùèèíûðù; - èùõüýêIý êúûùûãúýëúýãúóà Ióýõóõýð ÿëýæüûí ïàïùIý àõúøýêIý êúûçýãúýïýùûíûðù å àõýð êúûçýãúýïýùûíûì, ãúýõüýçûðûíûì, ãúýçýùIýíûì íýãúóýùI çûãóýðêIý çûùIýãúýêúóýíûðù, àáûõýì òõûëúõýìðý ïîëèãðàôèÿ, ìûëúêó, òåõíèêý ëúàáæüýìðý, òåëåôîí, ñâÿçûì è íýãúóýùI Iýìýïñûìýõýð åòûíûð, èíôîðìàöý Ióýõóòõüýáçýõýð ÿõó ýùIýíûð õèóáûäýó. ÖIûõóõýð äèíûì çýðûõóùûòûì, çûùûù ñîöèàëüíý, ðàñý ãóïûì, ëúýïêúûì, çýðàõüý äèíûìðý çýðûïñàëúý áçýìðý òåùIûõüàóý ðàñý, ëúýïêú, äèí çýíûêúóýêúóõýð çýùIýãúýïëúýíûð, çûùûù ëúýïêúûì òåùIûõüàóý ãúýïóäûíûð, õýIýòûêIûíûð, õýãúýôIûêIûíûð, àïõóýäýó çýôIýêI áãúý-

äýìûëúó êúàëúûòýíûð ýêñòðåìèñò ëýæüûãúýì õàáæý. «Ýêñ òðåìèñò Ióý õóì ïýùIýòûíûì òå óõóàóý» Ôåäåðàëüíý çàêîíûì è 15 ñòàòüÿì èïêú èòêIý, ýêñòðåìèñò ùIýïõúàäæàãúýõýð çýðûçýõàùIûõüàì ïàïùIý Óðûñåé Ôå äåðàöýì è öIûõóõýð, íýãúóýùI êúýðàëõýì ÿ öIûõóõýð, ãðàæäàíñòâý çèìûIý öIûõóõýð óãîëîâíý, àäìèíèñòðàòèâíý, ãðàæäàíïðàâîâîé æýóàïûì èðàøàëIý. Óãîëîâíý æýóàï ÿõü ýêñòðåìèñò õàáçýíøàãúýõýð çýõàùIûõüûíó êúûçýðûõóðàäæýì (ÓÔ-ì è Óãîëîâíý êîäåêñûì è 280 ñòàòüÿ), ãóï ùõüýõóýð å öIûõóð çýðûöIûõóõúóì å çýðûöIûõóáçûì, çûùûù ðàñýì, ëúýïêúûì, çýðûïñàëúý áçýì, êúûçûòåõúóêIàì, äèíûì çýðûõóùûòûì, ñîöèàëüíý ãóï ãóýðûì çýðûùûùûì òåùIûõüàóý çýðûçýùàãúýIåéì, çýðàãúýïóäûì (ÓÔ-ì è Óãîëîâíý êîäåêñûì è 282 ñòàòüÿ), ýêñòðåìèñò çýãóõüýíûãúý êúûçýðûçýðàãúýïýùûì, àïõóýäý ýêñòðåìèñò çýãóõüýíûãúýì çýðûõý òûì (ÓÔ-ì è Óãîëîâíý êî äåêñûì è 282.1 ñòàòüÿ), ýêñòðåìèñò Ióýõóõýð çýðûðàãúýêIóýêIûì ïàïùIý çýõóàùIûæûíó ñóäûì êúèùòà óíàôýì êúàðó èãúóýòà íýóæü æûëàãúóý, äèí çýãóõüýíûãúýì, íýãúóýùI çýãóõüýíûãúýì è ëýæüûãúýð êúûçýðûçýðàãúýïýùûæûì å àïõóýäý æûëàãúóý, äèí çýãóõüýíûãúýì è ëýæüûãúýì çýðûõý òûì (ÓÔ-ì è Óãîëîâíý êî äåêñûì è 282.2 ñòàòüÿ) ïàïùIý. Àäìèíèñòðàòèâíý æýóàïûì èðàøàëIý íàöèñò äàìûãúý çýìûëIýóæüûãúóýõýð çýðàãúýëúàïIýì, óòûêóì çýðûùàãúýëúàãúó ýì (ÓÔ-ì Àäìèíèñòðàòèâíý êúóàíøàãúýõýìêIý è êîäåêñûì è 20.3 ñòàòüÿ), ýêñòðåìèñò ìàòåðèàë çýðàãúýõüýçûðûì èêIè çýðûõàãóàøýì (ÓÔ-ì Àäìèíèñòðàòèâíý êúóàíøàãúýõýìêIý è êîäåêñûì è 20.29 ñòàòüÿ) ïàïùIý. ÑÎÁËÛÐ Âëàäèìèð, ÊúÁÐ-ì è Ïðîêóðîðûì îïåðàòèâíý ó÷åòûìêIý, ñòàòèñòèêýìêIý, ïðàâîâîé êúûçýãúýïýùûíûãúýìêIý è äýIýïûêúóýãúó, 3-íý êëàññ çèIý þðèñò.


¹34 (21.942)

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝÌ È 1

3

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ Û Ä À

Çè ïøûíý áçýðàáçýìêIý ïñýð çûãúýãóôIý ÓÔ-ì, ÊúÁÐ-ì ÿ öIûõóáý àðòèñòêý Êúàøûðãúý ÊIóðàöý êúûçýðàëúõóðý èëúýñè 110-ðý èðîêúó

Ìàêúàìýòõ IýùIàãúýì çåçûãúýóæüà Ïàñý çýìàíûì ùûùIýäçàóý àäûãý ëúýïêúûì êúûäîãúóýãóðûêIóý ìàêúàìýð, ëýæüûãúýì ïýçûãúýëúýù êúàðóóý, ãóôIýãúóýð åêIóó èðûäèõûó, çûãúýïñýõóãúóýì äåæ è ãóêúûäýæûð êúðèIýòó. Àð êúûõîù íàðò ýïîñûì, Àøýìýç èãúýáçýðàáçý áæüàìèéì öIûõóõýì íàñûï êúàõóäîêIóý, ìàêúàìýì äóíåéð çýðûäýùIýðàùIýì è ùûõüýòó, àáû çýðåïùýó ùIûì è õúóãúóýôIûãúóýõýð ñýò å é êúîõúó, ìàìûðûãúýð ùûòåïùý äóíåéð çýùIîãúàãúý.

ÓÝÐÝÄÆÛIÀÊIÓÝÕÝ Ì, äæýãóàêIóýõýì, ìóçûêàíòõýì öIûõóáýð õóàãúàñý õýêóð ôIûóý ëúàãúóíûì, êúûçûõýêIà ëúýïêúûì, àáû è òõûäýì, è ãóàùIýì ïùIý õóýùIûíûì. Àäûãý ëúýïêúûì êúûõýêIàù ìàêúàìý Iýìýïñûìý çýìûëIýóæüûãúóýõýì ãúóýçýäæýó åóý, öIûõóáý óýðýäõýð çûãúýçàùIý öIûõó ãúýùIýãúóýíõýð. Àïõóýäýõýù, ïñàëúýì ïàïùIý, óñàêIóý èêIè óýðýäæûIàêIóý ÏàùIý Áý÷ìûðçý, óýðýäóñ èêIè äæýãóàêIóý Õüýõ ú ó ï à ù I ý Àìûðõúàí, Êúýæýð Èíäðèñ, íýãúóýùI êóýäè. Àáûõýì ÿùûù çûù è çýôIýêIêIý äè êúýðàëûì è ùIûïIý êóýäûì êúûùàöIûõóàóý ùûòà, Êúýáýðäåéì è ìàêúàìý ãúóàçäæýì ïñýóõó õóýëýæüà, ÐÑÔÑÐ-ìè ÊúÁÀÑÑÐ-ìè ÿ öIûõóáý àðòèñòêý, ïøûíàóý Iýçý Êúàøûðãúý ÊIóðàöý. ÊIóðàöý Êúóýøûðûêúóåé (èäæû Êýíæý) êúóàæýì 1901 ãúýì, ïõúàùIý Òàìáèé Èñìýõüèëðý óíýãóàùý Ïýùõúàíðý ÿ óíàãúóýì êúûùàëúõóàù. Çýðûñàáèéðý àð ëúýïêú ìàêúàìýõýìðý êúàôýõýìðý äàõüýõûðò. ÊIóðàöý è àäýð ùIýõ ùIýõûóðý Íàëøûê êIóýðò , çýðûëýæüýí Iýìýïñûìý çýõóýìûäýõýð áýçýðûì êúûùèùýõóí ïàïùIý, íàêúûãúý øûãúàæýõýì åïëúûíó, è êúóýõýðè ãúóñý ùèùI ùûIýò. Èñìýõüèëðý ÿ äýëúõóõýìðý ÿêIýëúûïëúó ïùIàíòIýì êúûäýíý õúûäæýáçõýð áãûì äýêIóåéðò, Íàëøûêðý àáû ùåêIóýêI øûãúàæýìðý æûæüýó íýõú ìûõúóìè çðàãúýëúàãúóí ïàïùIý. ÀðùõüýêIý óíý õóæü çûòIóù ôIýêIà ÿ íýì êúèóáûäûðòýêúûì. Çýøûïõúóõýì êúàõóýíýæðàòè, ÿ çýø òðàãúýóóý óýðýäõýð æàIýðò, êúàôýðò. Àáäåæûì ùåãúýæüàóý íýðûëúàãúóò ÊIóðàöý çý÷èé çýðûáãúýäýëúûð, çý ôIýêIà çýõèìûõûó óýðýäõýð, ïøûíàëúýð è ãóì èðèóáûäýðò. Àáû ãó ëúèòàù è àäýì èêIè çû ìàõóý ãóýðûì Íàëøûê áýçýðûì IýïèïùI çèIý ïøûíý ö I û ê I ó ê ú û ù û õ ó è ù ýõ ó à ù . Àáû ùûãúóý ÊIóðàöý çýðûãóôIàð ïõóæûìûIýíûì õóýäèçù. È àäý øûïõúó Õúàíè÷ý è ïøûíýì åùõüûðêúàáçý, àóý íýõú öIûêIó ïøûíýð èëúýñèáãúó çè íûáæü ñàáèéì êúèïõúóàòýðè, æûã õàäýì èëúýäàù. Ãúýìàõóý ïùýääæûæü óýôIûì áàëèé æûãûì è ëúàáæüýì ùIýòIûñõüàùè, ïøûíý Iýïýõýð òðåïIûòIý, àáû êúèIóêI ìàêúûð çèãó èðèìûõü ÊIóðàöý çýãóîï. È àäýð êúûùûäûõüýøõûó õüýïøûï êúóòà êúûõóèùýõóàóý êúûçûùûõúóà ñàáèéì ïøûíý öIûêIóð õûôIåäçýðè, óíýì ùIîëúýäýæ. Çûãúýïñýõóãúóý ìàõóýò , è àäýð ëýæüàïIý ìûêIóàóý äýñòè, è ïõúóì è ãúóñýó õàäýì éîõüý, ïøûíý Iýïýõýð ãúóýðûãúóýóðý òðèêúóçýóðý ìàêú äàõý êúûçýðèIóêIûð èðåãúýëúàãúó. «Ñý ïøûíýì ñåóýó ñûçûõóåé ìàêúõýð êúûùûñõóýìûãúóýòê I ý , ñ û ã ú û ð ò , - è ãó ê ú è ãúýêIûæûðò ÊIóðàöý. - ÈêIýì èêIýæûì, ñè àäýð êúûçäýIýïûêúóóðý, «Êúàôý» ìàêúàìý öIýðûIóýð êúèçãúýêIûôó çåçãúýñàù. Àð ñûòûì õóýäèç ãóôIýãúóýò!» ÊIóðàöý è àäý øûïõúóì õúûäæýáç öIûêIóì êúðèãúàùIýðò àäûãý ëúýïêúûì

êúûäýãúóýãóðûêIóý óäæõýð, êúàôýõýð, èñëúýìåéõýð, õüýãúóýëIûãúóý ìàêúàìýõýð, Iýíýì ïýðûñó æàIý óýðýäõýð. Àõýð ïñîðè çý÷èé çûáãúýäýëú ãúýñýíûì íýõúóåèíøýó çýùIèøýðò. Åçûð äàõý äûäýó êúûçûäýôý ìàêúàìýõýì ÿ ùýõ ó ïñîðè ÊIóðàöý äåæêIý íàõóýò. Çýìàí äýêIðè, àð õüýãúóýëIûãúóýõýì ÿøýó õóåæüàù, ïùIý çèIý ëIûæüõýð ÊIóðàöý äåæ êúàêIóý õúóàù, è àäýì åïñýëúýíó, ïøûíàóý õúûäæýáçûì è ìàêúàìýõýì åäýIóýíó. ËIûæüõýð áæýIóïýì Ióñò, ùõüýãúóáæýì êúûäýIóêI ìàêúàìýõýì åäàIóýó. Èëúýñûì èëúýñûð êIýëúûêIóýóðý, ÊIóðàöý åçûì èóñ ì à ê ú à ì ýõýìêIý è ïøûíýì êúðèãúýêIõýì ÿ áæûãúýð õýõúóýðò. Óíýì Ióýõóøõóý è ïùý êúûùûäýõ ó ý ðòýêúûì õúûäæýáç öIûêIóì, øêîëûì ùåäæýõõýðòýêúûì - àáû ùûãúóý àäûãý áçûëúõóãúýì ò õ ý ê I ý - å äæ ý ê I ý ùIèùIýí ùûìûIýó êúàëúûòýðò. ÊIóðàöý èëúýñ 15 íûáæüûì ùèòûì, ãúóíýãúó êúóàæýõýì ïøûíàóý Iýçýó êúàöIûõóì è ìûçàêúóýó, ëúûõúóõýð êúûõóýêIóýó ùIàäçàù. È àäýì äåæ öIûõó êóýä ùûçýáëýêI õúóàìè, Èñìýõüèë ïIàùIýðòýêúûì è ïõúóð ëIû èðèòûíó. 1917 ãúýì ÿ áëàãúýëI êúýêIóàù çû ùIàëý è ãúóñýó. ÊIóðàöý èãó èðèõüàò è àäýì è ôIýôIûíûãúýêIý çûäýêIóàóý ùûòà Êúàøûðãúý Õüýíàùõúóý. Óíàãúóý èõüàìè è IýùIàãúýð õûôIèäçàêúûì ÊIóðàöý, óåáëýìý è çýôIýêI ïñîðè êúèãúýëúýãúóýíûìêIý è ïøûíýì õóçýôIýêIõýð êúåìýùIýêI ùûõúóì, 1928 ãúýì àäûãý ïøûíýøõóý êúèùýõóàù. Ìàêúàìý Iýìýïñûìý çûùI öIûõó IýïùIýëúàïùIý äûäýì è IýäàêúýùIýêI ïøûíýì àð èëúýñ 30-êIý èðèëýæüàù. 1929 ãúýì è ôîêIàäý ìàçýì àð ÿïý äûäýó Íàëøûê è ðàäèîñòàíöûì êIóàù. ÊIóðàöý è ìàêúàìýõýð ðàäèîì åäàIóýõýì ÿãó èðèõüàù èêIè ùIýõ-ùIýõûóðý ñòóäèåì èðàãúýáëàãúý õúóàù. 1931 ãúýì Êúàøûðãúýð õýòàù áãûðûñ ëúýïêúõýì ÿ ãúóàçäæýõýì ÿ ÿïý çýõüýçýõóýó Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ùåêIóýêIàì. Êúóàæý ïñîìè êúèêIà ìóçûêàíòõýð ùûçýõóýñàò Íàëøûê. Çýïåóýì ó ý ð ý ä æ û I à ê I ó ýõ ý ð , ê ú ý ô à êIóýõýð, õîðõýð õýòò. Ïñàëúýì ïàïùIý, àáû ÿ çýôIýêI ùàãúýëúýãúóàò áàëúêúýð ïøûíàóý öIýðûIóý, Êàâêàç Èùõúýðýì ùûïñýó ëúýïêúõýì ÿ

óýðýäõýì ôIûóý ùûãúóàçý Êàçèåâ Áèëàë, ëèðèêý óýðýä êóýä çè êúàëýìûïýì êúûùIýêIà óýðýäæûIàêIóý èêIè ïøûíàóý Êúýæýð Èíäðèñ, çè ïøûíý åóýêIýð öIûõóõýì ÿãó èðèõüó ùûòàõýó Õüýùõúóýæü Õúóíýðý Àìùîêúóý Ìóõúòàððý, íýãúóýùIõýðè. Êúàøûðãúý ÊIóðàöý àáû ùèãúýçýùIàò åçûì èóñà «Ëúàãúóíûãúý», «Ïàðòèçàí» êúàôýõýð. Çýïåóýð åçûãúýêIóýêIà êúûçýãúýïýùàêIóý êîìèòåòûì ÙIûõü òõûëúûð êúûõóèãúýôàùýðè Äîí Ióñ Ðîñòîâ ùåêIóýêIûíó Êàâêàç Èùõúýðý ùIûíàëúý çýõ ü ý ç ýõóýì çûêúûùûçûãúýëúýãúóýíóõýì õàãúýõüàóý ùûòàù. Àáûè åõúóëIýíûãúý ùàIàù äè ìóçûêàíòõýì ÊúÁÀÑÑÐ-ì Áýðàêú Ïëúûæüûð êúûùûõóàãúýôýùàò, ãúóàçäæýì õóèùI õýëúõüýíûãúýì ïàïùIý Êúàøûðãúýì ÙIûõü òõûëú êúðàòàò. 1934 ãúýì Êúàøûðãúýð Êúýáýðäåé êúýôàêIóý àíñàìáëûì è ïøûíàóý ìýõúó. 1938 ãúýì à ãóïûì õýòõýìðý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð õîðûì è óýðýäæûIàêIóýõýìðý çýõàãúýõüýæðè êúýóíýõóàù óýðýäûìðý êúàôýìðý ÿ ÊúýáýðäåéÁàëúêúýð êúýðàë àíñàìáëûð. Èäæû è çýôIýêIûð êúàíý ùûìûIýó ùèãúýóíýõóæûí çýìàí èõóàò ÊIóðàöý. Àáû ëúýïêú çýõóýìûäýõýì ÿ ìàêúàì ýõýì ùûãúóàçý çèùIûð ò , íàêúûðàïùý Àøóðîâ Òýíýõúóì è ãúóñýó àõýð àíñàìáëûì ùõüýêIý èãúýçàùIýðò. Ãóïûì è ãúóñýó ÊIóðàöý êúûçýõ åêIóõü êúýáýðäåé, áàëúêúýð êúóàæýõýð. Àáûõýì ãúóýãóàíý êIûõüõýð ëúýñó çýïà÷ûðò, êèëîìåòð 30-ì íýñêIý åçýøàóý êIóàìè, öIûõóõýì çûêúðàìûãúàùIýó çûêúàãúýëúýãúóýôûðò. ßçûíûêúóýõýì âûãóõýìêIý Äçýëûêúóý õúóïIýõýì, êúóàæý æûæüýõýì êIóýðò. Àïõóýäýó ãóïûì õýò àðòèñòõýð çäýùûìûIàð óêIóýäûæ! 1935 ãúýì àõýð Ìîñêâà êIóýðè òõàêIóý Ãîðüêýì è äåæ ùûõüýùIàù. ÊIóðàöý à çýIóùIýì òåóõóàóý æèIýæûðò: «Ãîðüêèé Ìàêñèì è óíýì ãóàïýó äûùðèãúýáëýãúàù, çýïIýçýðûòûãúý, óàðäàãúý êúûõýùó æèIýó äè êúàôýõýì êúûùûòõúóàù. Ëúýïêú ãúóàçäæýì äûêúèìûêIóýòó çåäãúýóæüûíó çýðèãóàïýð êúûõèãúýùàù. Àïõóýäýóè çû äûõüýøõýí Ióýõó êúýõúóàò: ìàíäàðèí äèãúýøõûó äûçäýùûñûì, òõàêIóý öIýðûIóýð ùIýóïùIàù à ïõúýùõüýìûùõüýð Êúýáýðäåéì êúûùûêIðý

êúûùûìûêIðý. ÓïùIýð êúûçûãóðûìûIóà Àøóðîâ Òýíýõúóì æèIàù ìàíäàëèíýõýì çýðàìûçàêúóýð, ãèòàðýõýðè áàëàëàéêýõýðè Íàëøûê çýðûùûêóýäûð, àáû åóýõýðè çýðûíýõúûáýæûð. Ïñîìè çýóý äûõüýøõûí ùIàäçàù, ïñîì íýõúðý íýõú ãóõýõúóýó äûõüýøõûð Ãîðüêèé Ìàêñèìò». Ìîñêâà ùûùûIà à ìàõóýõýì ãóïûì õýòõýð õóýçàù Êàëèíèíûì, Æäàíîâûì, Âîðîøèëîâûì. 1934 - 1937 ãúýõýì àíñàìáëûì ÿïý óâûïIýõýð êúûùàõüàù Ïÿòèãîðñê, Äîí Ióñ Ðîñòîâ êúàëýõýì ùåêIóýêIà îëèìïèàäýõýì. Àáûõýì åõúóëIýíûãúý ùàIýíûìêIý êóýä åëúûòàò ÊIóðàöý è ïøûíý åóýêIýì. «Çû ìàêúàìýìêIý èêIè óíýùõúåé èêIè óãóôIý õúóíóêúûì», - æèIýðåéò Êúàøûðãúýì. Àðàò àð åìûçýøûæó ìàêúàìý òõûíûì ùIåëýæüûð, àäûãý óñàêIóýõýì ÿ IýäàêúýùIýêIõýì ìàêúàìý ùIèãúýóâýðò, ïøûíàëúý ùûIýõýì åçûì ïñàëúýõýð ùIèëúõüýðò. Àïõóýäýó èòõàù «Àëèé», «Êîëõîç ãóáãúóýõýð», «Õúóýõúó», «Òåàòðàëèçîâàííý êúàôý» ïøûíàëúýõýð, íýãúóýùIõýðè. Êúàøûðãúý ÊIóðàöý çýêúûì êîìïîçèòîð öIýðûIóý õýó Ìÿñêîâñêýì, Ïðîêîôüåâûì, íýãúóýùIõýìè çýðåïñýëúûëIàð. Åçûð çýñà ïøûíý åóýêIýì êúûùõüýùûêI íýãúóýùI IýìàëûùIýõýð êúèëúûõúóýðò àáû èêIè êúèãúóýòûðò, àäûãý ïøûíýì è çýôIýêIûð çýðûèíûð ìàõóý êúýñûõóêIý íýõú íàIóý êúèùIò. ÊIóðàöý è ãúàùIýì ìûõüýíýøõóý ùûçèIà Ióýõóãúóýù àäûãý óñàêIóý öIýðûIóý ÙîäæýíöIûêIó Àëèé òåóõóà óýðýäûð îðêåñòðûìðý õîðûìðý ÿ ãúóñýó çýðèãúýçýùIàð. Ñûò õóýäý Ióýõó ÊIóðàöý çðèìûãúýõúóëIàìè, àáûêIý ôIûùIý ÿáãúýäýëúù ñûòûì äåæè è ã ú ó ñ ý ó ì à ê ú à ì ýõ ý ð ç û ã ú ý çàùIýó ùûòà íàêúûðàïùý Àøóðîâ Òý í ýõüóìðý áýðýáýíàóý Èñàêîâ Àðîíðý. 1939 ãúýì ÊIóðàöý êúûôIàùàù «ÊúÁÀÑÑÐ-ì ùIûõü çèIý è àðòèñòêý» öIý ëúàïIýð, 1953 ãúýì äè ðåñïóáëèêýì è öIûõóáý àðòèñòêý õúóàù. Êúýáýðäåéð Óðûñåéì çýðûãóõüýðý èëúýñ 400 ùðèêúóì èðèõüýëIýó àäûãý, áàëúêúýð ãúóàçäæýõýì ÿ ìàõóýõýó Ìîñêâà ùåêIóýêIàì êúûïýêIóýó «ÐÑÔÑÐ-ì è öIûõóáý àðòèñòêý» ùIûõüûöIýð êúûõóàãúýôýùàù, «ÙIûõüûì è äàìûãúý» îðäåíûð êúðàòàù. Êúàøûðãúý ÊIóðàöý è ãóàùIýì è ìûõüýíý íýõúûùõüýð ëúýïêú êúàôýõýð öIûõóáýì ÿ äåæ çýðûíèõüýñàðù, êúàôýùIýõýð, ïøûíàëúýõýð çýðèòõàðù. ÖIûõóáý ìàêúàìýì çè çýôIýêI åçûõüýëIà àäðåé ìóçûêàíòõýìè õóýäýó, ÊIóðàöý õóçýôIýêI êúèãúýíàêúûì óýðýäóñ, ìàêúàìýòõ IýùIàãúýì çåãúýóæüûíûìêIý. ØÅÉÁËÅÐ Òðóâîð, Êîìïîçèòîð, Ó Ô-ìðý ÊúÁÐìðý ãúóàçäæýõýìêIý ùIûõü çèIý ÿ ëýæüàêIóý. («ÖIûõóáý óýðýäæûIàêIóýõýìðý ìóçûêàíòõýìðý» ñåðèåì õûõüýó «Ñîâåòñêèé êîìïîçèòîð» ñîþçïñî ìàêúàìý òõûëú òåäçàïIýì 1961 ãúýì êúûùûäýêIà «Êúàøûðãúý ÊIóðàöý» áðîøþðýì êúèòõûæàù).

ËIýùIûãúóýõýì ÿ öIûõó

1930 ãúýõýì è êIýì Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð ðàäèîêîìèòåòûì õàáçýó êúðèãúýæüàóý íýõú êúóàæý èíõýì ùàãúýõüýçûðà íýòûíõýð ðàäèîêIý èðàãúýêIóýêIûðò. ÄÈ ÊÎËÕÎÇ ïðàâëåíýì è óíýì äåæ ùûò êIåé æûãûøõóèòIûì ÿ ùIàãúûì çû ïùûõüýùõüý ãóýðûì êúóàæýäýñõýð ùûçýõóîñ. ÑòIîëûì áãúýäýñù äè Êýíæý êúóàæýì ùûù ðàäèîì è äèêòîð Òýòýð (Áåçðîêúóý) Õóæü. Àáû è ñýìýãóðàáãúóìêIý êúûáãúóðûñù Êúàøûðãúý ÊIóðàöý è ïøûíýð èIûãúûó, àäýêIý íàêúûðàïùý Àøóðîâûð, áýðýáýíàóý Èñàêîâûð, ÐàäèîêIý êúàòûíó êîíöåðòûì õýòûíó Êúýõúóí êúèêIðè êúýêIóàõýù àäûãý óýðýäûæüõýð æûçûIý ÕüýõúóïàùIý Àìûðõúàí, àáû è íûáæüýãúóõýó Òõüýãúýëýäæûìðý Íýçðàíûìðý. Õóæü êúóàæýì òåïñýëúûõüà èóæü, êIýùIó êúîïñàëúý êîëõîçûì è óíàôýùIõýó Áëýíûõü Òåìûðêúàí, Ãóýùåé Õüèñý ñûìý. ÊIóðàöý çè ïàøý òðèîð ÿïýó àäûãý êúàôýæü, àáû êúûêIýëúûêIóýó ìàêúàìýõýì, ïøûíàëúý çýìûëIýóæüûãúóýõýì éîóý. ÅäàIóýõýð àáûõýì Iýãóàóý èíêIý IóîùIý. 1930 ãúýì è ïýùIýäçýõýì ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì ùýíõàáçý è ëúýíûêúóýêIý çåóæü, IóýõóôI êóýäõýð êúûùîõúó. Êúóàæýõýì, êúàëýõýì êúýôàêIóý, óýðýäæûIà-

êIóý ãóïõýð êúûùûçýðàãúýïýùò. Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð àâòîíîì îáëàñòûì, àð çûõûõüý Êàâêàç Èùõúýðý êðàéì îëèìïèàäýõýð, åïëúûíûãúýõýð ùåêIóýêIûðò. Àáûõýì õýòàù ñàìîäåÿòåëüíý àðòèñò êóýä. Îëèìïèàäýõýó Ðîñòîâ, Ïñûõóàáý, Íàëøûê ùåêIóýêIàõýì Êúàøûðãúý ÊIóðàöý ìûçý-ìûòIýó ùûòõúó èIýó õýòàù. 1939 ãúýì Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ùàãúýóâàò àðòèñòõýì ïàïùIý ðåñïóáëèêýì ùIûõü çèIý è öIý ëúàïIýð. ßïý äûäýó «Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ùIûõü çèIý è àðòèñò» öIýð çûôIàùàõýì ÿùûù çûù Êúàøûðãúý ÊIóðàöý. Çàóý èëúýñõýì è ãóïûð è ãúóñýó àáû êîíöåðòõýð äè êúóàæýõýì ùèòàù. Êúàøûðãúý ÊIóðàöý êúàôýùIýõýð, ìàðøõýð, óýðýäõýð çýõèëúõüýðò. Àõýð Àøóðîâûìðý Èñàêîâûìðý è ãúóñýó êîíöåðòõýì ùèãúýçàùIýðò. 1950 ãúýì è ïýùIýäçýì ÊIóðàöý çýõåëúõüý åçûì ôIûóý èöIûõóó ùûòà ÙîäæýíöIûêIó Àëèé òåóõóà óýðýä ãúóýçýäæýð. À óýðýäûð àíñàìáëûì è ðåïåðòóàðûì èëúýñ IýäæýêIý õýòàù. ÊIóðàöý è «ÙIàëýãúóàëý ìàðøûð», «Êúýáýðäåé ìàðøûð», íýãúóýùIõýðè ðàäèîêIý êúàòûðò. Êúàøûðãúý ÊIóðàöý àäûãý ëúýïêú öIûõóáý ìàêúàìýì êóýä õóèëýæüàù. Àáû è öIýð ôIûêIý äè öIûõóõýì èëúýñ Iýäæý õúóàóý æàIý èêIè æàIýíóù, è çýôIýêIûð ëúýïêúûì õóèãúýëýæüàùè. ÕÜÝÕÚÓÏÀÙIÝ Õüýæáý÷ûð, ÓÔ-ì, Àäûãåéì, Êúýðýøåé-Øýðäæýñûì ãúóàçäæýõýìêIý ùIûõü çèIý ÿ ëýæüàêIóý, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêýì è öIûõóáý òõàêIóý. 2001 ãúý

Óíàãúóýõýì ãóôIýãúóýð èðàõüýó

Ïøûíàóý Iýçýõýó Êúýæýð Èíäðèñ, Êàçèåâ Áèëàë, Êúàøûðãúý ÊIóðàöý, ÒIýø ËàêIóøêý ñûìý ÿ ãóàùIýð ìûõúóàìý, ñý êîìïîçèòîð ñûõúóíó êúûùIýêIûíòýêúûì. ÔIû äûäýó ñëúàãúóðò àáûõýì ÿ ïøûíàëúýõýì ñåäýIóýí, ìàíäàëèíýì àõýð êúèçãúýêIûíó ÿóæü ñèõüýðò . ÀðùõüýêIý ñàêIýëúûñûíûì êóýä äûäý õóåéò.

ÑÝ ÔIÛÓÝ ñîùIýæ 1957 ãúýì ÊIóðàöý ðàäèîì êúåçãúýáëýãúàóý çýðûùûòàð. Ïøûíàóý öIýðûIóýð êúûùIýñøýíó ñûêúûùûùIýêIàì àð çû ëIû ãóýðûì è ãúóñýó ùûòò, òIóðè ãúûóý. Ñûêúèëúàãúóðè, ÊIóðàöý æèIàù: «Õüýñýí, ìûð áàëúêúýð ïøûíàóý Iýçý Êàçèåâ Áèëàëù. Õúóíóìý, ñè ïIýêIý ìûáû è ìàêúàìýõýð åãúýòõ». Àïõóýäýó ÊIóðàöý è ôIûùIýêIý ðàäèîì ùåäãúýòõàò ôîíäûì êúûõýíà áàëúêúýð ïøûíàëúèòõóð. Èóæü äûäýó Êúàøûðãúýð ñý ðàäèîì êúûùåçãúýáëýãúàð 1967 ãúýðù. Àáû ùûãúóý Íàëøûê êúýêIóàò «Ìåëîäèÿ» ìàêúàìýòõ IóýõóùIàïIýì è êúóäàìýó Òáèëèñè ùûIýì è ëýæüàêIóýõýð. Àáû êúûäèãúýêIàù ÊIóðàöý è ïøûíàëúýõýð çûòåò ïëàñòèíêýó 20. À èëúýñ äûäýì äè IóýõóùIàïIýì ùõüýêIý àõýð çûIýðûçãúýõüàù èêIè ùIýõ-ùIýõûóðý äè ðàäèîì êúåò, óíàãúóý êúýñ ãóôIýãúóýð èðàõüýðý Êúàøûðãúý ÊIóðàöý è ãóàùIýð öIûõóõýì ùàìûãúýãúóïùýó.

ÖIÛÕÓÁÝ ìàêúàìý Iýìýïñûìýõýì åóýõýì ÿ ñàìîäåÿòåëüíý îðêåñòð Ïèîíåðõýì ÿ óíýì (èäæû Ñàáèé òâîð÷åñòâýìêIý óíýì) ùûëàæüýì ñûùûõýòûì, ñý àáûõýì êóýäðý ñàõ óýçýð ò, çýãúóñýó ðàäèî, òåëåâèäåíý íýòûíõýì äûõ ýòò . Àáû ùûãúóý ðàäèîì ùðàãúý òõûôûðòýêúûì, ìèêðîôîíûì Ióñó çàíùIýó êúýïñàëúýó å ìàêúàìý Iýìýïñûìýì åóýó àðàò. Ëúý áûäýêIý ìûóâà ñý ñõóýäý ìóçûêàíòûì äåæêIý à çýIóùIýõýì ìûõüýíýóý ÿIàð èóæüêIýù êúûùûçãóðûIóýæàð. Êúàøûðãúý ÊIóðàöý íýõú ãúóíýãúóó ùûçýçãúýöIûõóàð 1954 ãúýðù, Ëåíèíãðàä êîíñåðâàòîðýð êúýçóõûó äè ðåñïóáëèêýì êúûùûçãúýçýæàðù. Êúàøûðãúý ÊIóðàöý, Àøóðîâ Òý í ýõü óì, Èñàêîâ Àðîí ñûìý ÿ òðèîð ôIûóý ñëúàãúó àíñàìáëü õúóàò. Äè ùIûíàëúýì ãúóàçäæýì çûùå-

Êúàøûðãúý ÊIóðàöý èãúýçàùIý ìàêúàìýõýð êúàíý ùûìûIýó ïëåíêýì òðåçãúýòõàóý ðàäèîì è ôîíäûì õýëúù.

Àõýð ñè ãúóàçýò çûãúýóæü ëýæüûãúýò àáûõýì ÿùIýð. ÊIóðàöý è IýäàêúýùIýêI ìàêúàìýõýì ÿ íîòýõýð ñòõàù ñý. ÊIóðàöý è êúóý Êúàøûðãúý Áèëàëðý ñýðý êîíñåðâàòîðýì äûùûçýäåäæàóý äûçýíûáæüýãúóôIòè, ÿ äåæ ùIýõ-ùIýõûóðý ñûêIóýðò. ÊIóðàöý çýðûìóçûêàíò ãúóýçýäæýì êúèíýìûùIàóý õüýùIý, ôIûóý çûëúàãúó öIûõóò. Òåìáð, äèíàìèêý, òåõíèêý ÿ ëúýíûêúóýêIý, çýôIýêIûøõóý çèIý ìàêúàìý Iýìýïñûìýð - ïøûíýð - çûõýìûò êîíöåðò ùIàãúóý óðèõüýëIýíóêúûì. ÀáûêIý ÿãúýçàùIý ïàñýðåé êúàôýõýðè íîáýðåé ïøûíàëúýõýðè. Ïøûíýì è çýôIýêIõýð ìóçûêàíòõýì êúàëúûòý, àáûêIý ÿãúýçýùIýí ïàïùIý êîìïîçèòîð öIýðûIóýõýì êëàññèêý ìàêúàìýõýð ÿòõ. Ïøûíýì åóýíûì, àáû è çýôIýêI ïñîðè êúýãúýñýáýïûíûì, åãúýôIýêIóýíûì õýëúõüýíûãúýøõóý õóèùIàù Óðûñåéì è öIûõóáý àðòèñòêý Êúàøûðãúý ÊIóðàöý. ÊÚÀÐÄÝÍ Õüýñýí, ÓÔ-ì è öIûõóáý àðòèñò, êîìïîçèòîð.

Ïàùòûõü ãóàùýì õóýäýò «È ÏØÛÍÝÐ ìýáçýðàáçý», - æàIàìý, ïøûíàóýì äåæêIý ùûòõúóøõóýò. ÊIóðàöý ìàêúõýð çýIóèùýó êúûïùûõúóðò. Ùýõó ãóýð õýëú ìû Iýçàãúýì æûïIýíóòè, Iýìýïñûìýðè Iýïýõýðè áîëúàãúó. Àóý êúûáãóðîIóý ÿïý êúýñûì è íàñûï êúèìûõüûí à öIûõóì çýðûõýëúûð. Ïýæûð æûïIýíóìý, ãúóàçäæýì è ôIûïIýð êúûçýðûõúó ùIûêIýð ñûò ùûãúóè ùýõóó êúýíýíó êúûùIýêIûíù. Óðûñåéì ùIûõü çèIý è àðòèñòêý Áëýíàóý Áûöý èãó êúèãúýêIûæûðò: Êúàøûðãúý ÊIóðàöý àêòðèñý ãúóýçýäæýò. Ñûò õóýäýó äàõýó êúèõüýðýò àð ñöåíýì! Ïàùòûõü ãóàùýì õóýäýò! Ñý çýè ñëúýãúóàêúûì àáû è áîñòåéð óïIûøêIóàóý, ñýõóñýïëúûð åãúýëåÿóý êIýðûëúó, è ïøûíýð êúûôIýìûIóýõóêúûôIýìûIóýõóó èIûãúûó. Àð çýè êúýìûõúóíò! ÊIóðàöý àêòðèñý òåëúûäæýó ùIûæûñIýì àðàù è ùõüýóñûãúóýð. Õóàáæüó öIûõó çýùIýêúóàò ìû áçûëúõóãúýð. Åçûð ëúàãýò, äàõýó çèõóàïýðò, Ióùò, ïñàëúý ëåé æèIýíóòýêúûì. À çýìàíûì öIûõóõýì ùýíõàáçýð åãúýëåÿóý ôIûóý ÿëúàãúóðò, åçûõýìè àáû ÿ çýôIýêI õàëúõüýíó õóùIýêúóðò. Ùýíõàáçýìðý ãúóàçäæýìêIý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð êîëëåäæûì ùåçûãúàäæý Êúàøûðãúý Ìàäèíý æåIý: «ÊIóðàöý ëúýïêú ïøûíý åóýêIýìêIý êúûòåêIóýí äè ðåñïóáëèêýìè Êàâêàç Èùõúýðýìè à çýìàíûì èñàêúûì. Êîíñåðâàòîðýì ùåìûäæàìè, àáû ìàêúàìýð êóýäó çýõèóõóàíýðò, åçûì è çàêúóýò àð çûõóçýôIýêIûð. Èëúýñ êóýäêIý óåäæàóý àïõóýäýì óíýìûñûôûíêIý õúóíóù. Ñý ùåçãúàäæý ïýøûì ôIýëúù ìû ïøûíàóý ãúóýçýäæýì, öIûõóáç äàõýì è ñóðýò. Àáû è ùIýèíûð ääæûíûð è êúàôýõýìêIý êúûùIûäîäçý. Çýóý óåóýôûíóêúûì àõýì. Iåéóý åãóãúóó åäæýõýðù êóðñ íýõúûùõüýõýì ùIýñõýì ÿùûùó ÊIóðàöý è ïøûíý åóýêIýì ãúóíýãúó õóýõúóôõýð. Êúàøûðãúý ÊIóðàöý õóýäý äý äèIýæûíó êúûùIýêIûíêúûì, àóý çýôIýêIûøõóý çûáãúýäýëú ïøûíàóýõýð êúûçýðûòùIýõúóýíóì øý÷ êúûòåñõüýðêúûì». ÔIûùIý ÿõóçîùI çè ãóïñûñý êúûñõóýçûIóýòà áçûëúõóãúýõýì. Çûòõûæàð ÃÚÓÐÔ Áåëëýù, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð ðàäèîì è êúóäàìýì è óíàôýùI.

ÑÝÊÐÝÊ Õüýñýí, ÑÑÑÐ-ì è òåëåâèäåíýìðý ðàäèîâåùàíýìðý ÿ îòëè÷íèê. 1986 ãúý

ÃóùIàãúùIýëúûð êúýçûòIýùIûô Íàðòõýì ÿ àíý Ñýòýíåé, Ìýëû÷ûïõúó, Êúàøûðãúý ÊIóðàöý. Àäûãý òõûäýì ùûçýïûùIàóý ñëúàãúó öIûõóáçù àõýð. Íàðò óýðýäõýì Ñýòýíåé ãóàùýð êúûõîù öIûõóõýð çûõóýõåé çýôIýêI èí çèIý áçûëúõóãúýó. ÀòIý õýò æèIýôûí Êúàøûðãúý ÊIóðàöý è ïøûíýì êúèIóêI ìàêúàìýõýð ìûòåëúûäæýó?! Ìýëû÷ûïõúó, è Ióùàãúûìðý è Iýçàãúûìðý õýìûëúàìý, ìàêú çýùIýæüûóýõýð ïøûíýáçý äàõý õúóóý ÊIóðàöý õóçýêIýëúûõüûíò?! ÊÚÝÁÝÐÄÅÉÌ ñûò çýìàíè èIàù ïøûíàóý Iýçýõýð, Êúýæýð Èíäðèñ, Õüýùõúóýæü Õúóíý, Àìùîêúóý Ìóõúòàð, ÒIýø ËýêIóøêý, Òåíäæûç ÍýIèá, ÏùûõüýùIý Ìóõüýæûð, Êúóýäç Ìèõàèë, Ìýêúóàóý Âëàäèìèð, Àìùîêúóý Ñýôàðáèé, Õüýïàæý Çàóäèí, Áîðèé Ëèíý, Óýðýçåé Ëèäý ñûìý. Äè ãóàïý çýðûõúóíùè, àáûõýì ÿùûù äýòõýíý çûìè è öIýð òõûäýì êúûõýíàù, çýôIýêI çèIý, çè ëúýïêú ãúóàçäæýì õýëúõüýíûãúý õóýçûùIà öIûõó ãóàùIàôIýó. Ãóëúûòýíøýó êúýçãúýíýôûíóêúûì àäûãý ïøûíýì è çýôIýêI ùýõóõýð êúûçýIóçûõà, à ìàêúàìý Iýìýïñûìýð

ëúàãàïIýùIýì òåçûãúýóâà Ìýìýò Ìóõüýìýä. Àáû è ëýæüûãúýð íýìûùIàìý, Êõúóýæü Ìàäèíý, ÃúóêIý Àíæåëëý, Êúàøûðãúý Ìàäèíý, Òõüýãúýçèò Î êñàíý ñûìý ùIýáëýì êúàõýìûêIûíêIè õúóíò. Èäæûðåé äè ïøûíàóýõýì Áàõ è IýäàêúýùIýêIõýð ÿãúýçàùIý, íýõú ìàêúàìý ãóãúó äûäýðè äóíåéïñî óòûêóøõóýì çýðûðàõüýôûí çýôIýêI ÿáãúýäýëúù. Ïøûíàóý íûáæüûùIýõýì ïøûíýð ãúóýçýäæýó ÿãúýáçýðàáçý, ìàêúàìý Iýìýïñûìýð åãúýëåÿóý åôIýêIóàù. Àóý… Ìèñ à «àóý»-ì ùõüýõóýó òåïñýëúûõüûïõúýù. Ñûò Êúàøûðãúý ÊIóðàöý «ÊIóðàöý» çûùIûæûð? Õýòè æèIýíóù: è ïøûíý åóýêIýðù. Àáû øý÷ õýëúêúûì. Àóý ñûò àáû êúèêIûð? Iýïýõýì ÿ ïñûíùIàãúûðà? Ìàêúàìýð íàïIýçûïIýì êúûçýðèóáûäûôðà? ÈãúýçàùIý ìàêúàìýõýì ÿ êóýäàãúðà? Àïõóýäýó ùûõúóêIè, çû êúàôý ôIýêIà åìûóýðý àð óè ãóì êúèíýó èãúýçàùIýó ïøûíàóý äàïùý óðèõüýëIýðý. ßïýì ùûIàõýìè èäæûðåé ïøûíàóýõýìè ÊIóðàöý êúàõîù è ìàêú çýõýóõóýíýêIýìêIý, ìàêúàìýð çýðûóàðäýìêIý. Àáû è êúàôýõýð, óäæõýð IýïõúóàìáèïëIûì ïøûíýì êúðàãúýêIûó óè ôIýù ïõóý-

ùIûðêúûì, äýòõýíý çû íîòýìè íîòý êóýä äûäý ùIýãúýïùêIóàùè. Ìàêúàìý óçûIýïûçûøýì óêúýôýíó óòûêóì óêúðèøýì è çàêúóýêúûì, àáû êúûïêúðûêI ãóïñûñýì ïñýð åãúýóøý. ÈùõüýêIý çè ãóãúó ñùIà «àóý»-ì åõüýëIàù èäæûïñòó æûñIýíóðè: èäæûðåé ïøûíàóýõýì ÿ ìàêúàìýì ñûêúûäýôýôûðêúûì ñý. Ñûò ùõüýêIý? Àð êúûçûõýêIûó ñý êúýñëúûòýð (àäûãýõýì õ üýë ìûõúóìûùIý çýðûòõóýõúóàóý) äûäåéð ïñûíùIýó òIýùIýõóæó íýãúóýùI ëúýïêúõýì åéð êúûçýðûòùòýðù. Ïñàëúýì ïàïùIý, äè àäûãý ôàùýð ÿôIýôIûïñó ÿùûãúù êúýçàêúõýì. Äý-ùý? À ùûãúûíûãúóýð Êàâêàçûì ùûïñýó ëúýïêú ïñîìè ÿéì è äàõàãúêIý êúûùõüýùûêIìè, ìàõóýøõóýõýì íýõú ìûõúóìè àð ùûòòIàãúýðêúûì. Àïõóýäý äûäýù ïøûíàëúýì è Ióýõóðè. Êúàøûðãúý ÊIóðàöý àäûãýõýì êúàõóèãúýíàð è ìàêúàìý Iýìýïñûìý åóýêIý äàõýì è çàêúóýêúûì, àòIý ïøûíýìêIý óè ãóïñûñýð êúýïIóàòý çýðûõúó ùIûêIýðè íàIóýó êúèãúýëúýãúóýí õóçýôIýêIàù. Ñý ìûçý-ìûòIýó êúûõýñëúõüàò ìàçýì çý íýõú ìûõúóìè «ÊIóðàöý è äåðñõýð» íýòûíõýð, Êúàøûðãúýì

è IýùIàãúýì è ëúàáæüýð ùûçýïêúðàõõýð, ðàäèîìè òåëåâèäåíýìè ùðàãúýêIóýêIûíó. Ðàäèîì è ìóçûêý ðåäàêòîðó èëúýñ êóýäêIý ëýæüà Ñýêðýê Õüýñýí ìàêúàìý íýòûíõýð åãóãúóïýó çýõèãúýóâýðò. ÙIýõ-ùIýõûóðý ðàäèîì êúèòûðò Êúàøûðãúý ÊIóðàöý, Òåíäæûç ÍýIèá, ÁûðìýìûòI Ãóàùýêúàðý ñûìý, íýãúóýùIõýìè ÿ ïøûíàëúýõýð. Ñûò-òIý èäæû êúýõúóæàð? Òåëåâèçîðûì íîáý êúèò óýðýä öIûêIóôýêIóõýì çýçýìûçý ÊIóðàöý èãúýçàùIý êúàôýõýð êúàùûõýõóýêIý ñîãóôIàùýðè, ùõüý öIûõóáýì ñåìûãóîðý æûçîIý: «Ìàðæý õúóæûõõýí àäûãýõý, èïýêIý äûêIóýòýí ùõüýêIý, Iýìàë èìûIýó äûçýïëúýêIûæûí, ëúýïêú õúóãúóýôIûãúóýì ùûùõýð êúûçäýòùòýí õóåéù. Ïøûíý åóýíûð àäûãý ùýíõàáçýì, ãúóàçäæýì è çû Iûõüýù. ÊIóðàöý êúûçûõýêIà ëúýïêúûì àáû è ùIýèíûð èõúóìýí õóåéù. Äý çýè çûùûäãúýãúóïùý õúóíóêúûì äûçýðûàäûãýð, äãúýêIóýäûíêIý Iýìàë çèìûIý ëúýïêú ùýí õàáçý áåé êúûçýðûääýãúóýãóðûêIóýð». ÕÜÝIÓÏÝ ÄæýáðýIèë, óñàêIóý, êîìïîçèòîð.

Êúýáýðäåéð Óðûñåéì çýðûõûõüýðý èëúýñ 400 ùðèêúóì è ãóôIýãúóý ìàõóýøõóýõýì Êúàøûðãúý ÊIóðàöý õýòù. 1957 ãúý


ÏñàïàùIý êîíöåðò

ÙîäæýíöIûêIó Àëèé è öIýð çåçûõüý Êúýáýðäåé äðàìòåàòðûì è óíýì ìàçàåì è 26-ì ùåêIóýêIàù 1992 ãúýì àáõúàç-êóðæû çàóýì õýòàõýì ïàïùIý êúûçýðàãúýïýùà ïñàïàùIý êîíöåðò. Àáõúàçûì ùûçýóà ùIàëýõýì ÿ çýãóõüýíûãúýì êúûçýðèãúýïýùà ïøûõüûì èðàãúýáëýãúàù æûëàãúóý ëýæüàêIóýõýð, çàóýì õýòàõýð, äè êúóýø ëúýïêúûì è ùõüýõóèòûíûãúýì ùõüýêIý çè ïñýð çûòàõýì ÿ Iûõüëûõýð.

Êúàëìûêú Æûëýáèé ðý êóýä äýìûêIàìè, à çýìàíûì êúðèóáûäýó çàóýì õýòàõýì àð êóýäêIý ñýáýï ÿõóýõúóàù, - êúûùIèäçàù è êúýïñýëúýíûãúýð Àáõúàçûì ùûçýóà æóðíàëèñò ÃúóêIýëI Èñóô. - Èäæûïñòó íýõúûæü êóýäûì æàIýó çýõûáîõ, íîáýðåé ùIàëýãúóàëýð Iåé õúóàóý, ãúàùIýì çûòåòûíó ëúàãúóýð õàìûóáûäûêIûôó. ÀáûêIý ñûàðýçûêúûì èêIè Ióýõóð àïõóýäýó çýðûùûìûòûì è ùûõüýòó ñý ñûòûì äåæè ùàïõúýó êúûçîõüûð äè ùIàëýõýì Àáõúàçûì ùûçýðàõüà ëIûõúóæüûãúýð. Çàóýð êúûùûõúåÿì ùûãúóý äý àáû äãúàêIóýõýð äçý êúóëûêúóð êúåçûõüýëIà, ëIûïIý èóâà öIûõóõúóõýðò. Èëúýñ 16 - 17 ôIýêIà ìûõúó ùIàëýùIý õ ý ð ç à ó ý ì ä ã ú ý ê I ó ý í ó êúûäýëúýIóðò, àðùõüýêIý, äàóè, äý àáûõýì åäãúýãúýçýæûðò. Àïõóýäýó ùûõúóì, àõýð ãóï-ãóï çýðûãúý õúóóðý, åçûð-åçûðóðý áãûì ùõüýäýõûðòè, äè êúóýøõýì ÿ ùõüýõóèòûíûãúýð Iýùý ÿIûãúûó ÿõúóìýðò. ÏñàïàùIý ïøûõüûì êúðè-

Ôóòáîë

Óêðàèíýì è ÷åìïèîíûð õàãúýçûõü

Óðûñåé Ôåäåðàöýìðý Óêðàèíýìðý ôóòáîëûìêIý ÿ ÷åìïèîíàòõýì çûõóýçûãúýõüýçûð «Ñïàðòàê-Íàëøûêûìðý» Äîíåöê è «Øàõò¸ð»-ìðý ùýáýò êIóàì Òûðêóì çýíûáæüýãúóãúý çýIóùIý ùðàãúýêIóýêIàù.

ÆÛËÀÑÝ Çàìèð.

Ñóðýòõýð ÕÎËËÀÅÂÝ Ìàðçèÿò òðèõàù.

(Êðèâöîâ,70), Ðàêèöêèé, Øåâ÷óê, Ãþáøìàí (Ñòåïàíåíêý, 72), Ìõèòàðÿí, Äóãëàñ Êîñòý (Ýäóàðäó, 71), Æàäñîí (Ôåðíàíäèíüþ, 70), Âèëëèàí, Ëóèñ Àäðèàíó (Ìîðåíý, 71). Äîíåöê è «Øàõò¸ð»-ì ùûäæýãóõýìðý àáû è òðåíåðõýìðý çýIóùIý íýóæüûì êúûõàãúýùàù ìû ãúýì êúðèóáûäýó êúàïýùIýòàõýì ÿùûùó «Ñïàðòàê-Íàëøûêûð» íýõú ÿãó çýðûðèõüàð. Äè ùIàëýõýì èäæûðè çû çýíûáæüýãúóãúý çýIóùIý Òûðêóì ùðàãúýêIóýêIûíóù. Íîáý «ÑïàðòàêÍàëøûêûì» è õüýðõóýðýãúó õúóíóù òðåíåð öIýðûIóý ×åð÷åñîâ Ñòàíèñëàâ è óíàôýì ùIýò «Æåì÷óæèíàÑî÷è» êîìàíäýð. ÕÜÝÒÀÓ Èñëúàì.

«ØÀÕҨл-ð èäæûïñòó Óêðàèíýì è êîìàíäý íýõú ëúýù äûäýù èêIè Ñîâåò Ñîþçó ùûòàì êúûòåïùIûêIà êúýðàëûãúóýõýì ÿùûùó Åâðîïýì è ×åìïèîíõýì ÿ ëèãýì Áãû-ëûæý ñïîðò ùûäæýãóó ãúàòõýì òåõüàð è çàêúóýù. Ïñàëúýì êúûäýêIóýó æûòIýíùè, äîíåöêäýñõýð òõüýìàõóý è ïýêIý àáû è ôèíàëûì è 1/8-íý Iûõüýì Ðèì ùûIýó «Ðîìà»-ì 3:2-óý ùûòåêIóàù èêIè ãúàòõýïýì è 8-ì ùûIýíó åòIóàíý çýIóùIýì èäæû çûõóàãúýõüýçûð. Ìûõüýíýøõóý çèIý äæýãóãúóýõýð êúûçûïýùûëú «Øàõò¸ð»ì «Ñïàðòàê-Íàëøûêûì» êúûïýùIèãúýóâàù è ôóòáîëèñò íýõúûôIõýð. Äè òðåíåðõýìè çýõàãúýêIûíó õóåéò êúàõûõüàãúàùIýõýð õüýðõóýðýãúó ëúýùûì çýðûïýëúýùûíó ùIûêIýð. ËúýíûêúóèòIìè ÿ ìóðàäõýð êúàéõúóëIà õóýäýù. Äæýãóì è ÿïý Iûõüýì íàëøûêäýñõýì ÿ ãúóàùõüýõúóìýíûêúóý Ïèëèï÷óê Ñåðãåé òIýóíåéðý áæûãúýð êúûçýIóèõûôûíó ùûòàù. ÀðùõüýêIý àð çýóà òîïûð çýì øòàíãýì òåõóàù, àäðåéì «Øàõò¸ð»-ì è ãúóàùõüýòåò Ïÿòîâ Àíäðåé ôIû äûäýó çûêúèãúýëúýãúóàù. Çàãúýïñýõóó êúèõüýæà è óæüêIý, Óêðàèíýì è ÷åìïèîíûì òåïùýíûãúýð íýõú èIûãúàù, àóý äè ãúóàùõüýòåò Ôðåäðèêñîí Îòòý è ãúóýì òîï äàãúýêIûôàêúûì. Àðàòè, äæýãóð 0:0-ó èóõàù. Êóäûì ÿôIýõüýëýìýò çýðûõúóíóì øý÷ õýëúêúûì çýïýùIýòà êîìàíäýõýì õýòàõýð çýðàãúýùIýíó: «ÑïàðÄåâàåâ Àçðýò òàê-Íàëøûê» - Ôðåäðèêñîí, Áàãàåâ, Äæóäîâè÷, Îâñèåíêý, ÊîíöåäàÁãû-ëûæý ñïîðòûìêIý Åâðîïýì è ëîâ, Éîâàíîâè÷, Çàõèðîâè÷, ÃðèäÊóáîêûð êúýõüûíûìêIý Ñî÷ý ùåíåâ, Ïèëèï÷óê (Ëåàíäðó, 74), Ìèëè÷, Ñàëóãèí (Ïîðòíÿãèí, 58);«Øàõ- êIóýêIà çýõüýçýõóýð êúûçýIóèõàù äè òåð» - Ïÿòîâ, Ñðíà, ×èãðèíñêèé ëúàõýãúó, Ióàùõüýìàõóý ëúàïý áãû-

Äè ùIàëýì êúûçýIóåõ

ÐÅÄÀÊÖÝÌ È ÊÎËËÅÃÈÅÌ ÕÝÒÕÝÐ

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

Ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý ÆÛËÀÑÝ Çàóðáý÷

ÕüýôIûöIý Ìóõüýìýä (ðåäàêòîð íýõúûùõüý), ÆüýêIýìûõúó Ìàðèíý (ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý), Øèðäèé Ìàðèíý (ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçý), Ãúóðûæü Ìàäèíý (æýóàï çûõü ñåêðåòàðü), ÃúóùIî Çàðèô, Èñòýïàí Çàëèíý, Êúàðäýí Ìàðèòý, Õüýæûêúàðý Àëèê.

Êóðï Èùõúýðý ùûïñýó Äçýãúàùòý Áàðèíý êúûùàëúõóà ìàõóýìêIý äîõúóýõúó!

ÏùIý çûõóýòùI, ùõüýãúóñý íýáäçýãóáäçàïëúý, àíý ãóìàùIý, íàíý Ióùàáý íûáæü äàõýì óçýðûíýñàð óîãúýëúàïIýðè, äûíîõúóýõúó óè ãúàùIýð êIûõüó, óè ùIûõüûð èíó, óçûíøàãúý áûäý óèIýó, óè óíàãúóý íàñûïûì óè ãóð äûõýõúóýðý áûí ãóôIýãúóýì óùûìûùIýó, áåðû÷ýòûð óè Iýíýãóó, äýðýæýãúóýìðý ãóôIýãúóýìðý óè áýó, óè ùõüýãúóñýð êúûïêúóýòó æüûùõüý ìàõóýó èëúýñ êóýäêIý óòõóýïñýóíó!

Ñèãúýäàõýíó èãó êúèõüàùè, Ïùýäýëú ùàáàáçý êúûçåøýêI. Ñýõóñýïëúó èIýð êúûñõèëúõüàùè, Çýðûäóíåéóý êúûçîôýãúóýêI. ÓâûIýæûôêúûì õúèéì èêIàóý, Óýñ-óäç ãúýãúàõýð êúûçåïõúûõ. Ùûùûæó øèù êúèãúýõóòàóý, Ñûõàøý óàãúý òàóðûõú. ËÛÊÚÓÝÆÜ Íåëëè.

ÔIûóý óêúýçûëúàãúóõýó óèïõúó Ëàðèñý, Àçýìýò, Àñòåìûð, Àõüìýä ñûìý.

ÒõûëúûùIýõýð

Ïñàëúýæüõýì ÿ ìûõüýíýð Èæü-èæüûæ ëúàíäýðý öIûõóì êúûäýãúóýãóðûêIóý IóýðûIóàòýì è õúóãúóýôIûãúóýõýì ÿùûùù ïñàëúýæüõýìðý ïñàëúý øýðûóýõýìðý. Àáûõýì ìûõüýíýøõóý ÿIýù ëúýïêúûì êúûùIýõúóý ùIýáëýõýð ãúýñýíûìêIý, àõýð ãúóýãó çàõóý òåãúýóâýíûìêIý. Àðàù çûòåóõóàð ïðîôåññîð Øîðý Èáðýõüèì è ëýæüûãúý õüýëýìýòûð - «ÏIóíûãúýì åõüûëIýãúý èäååõýó àäûãý ãóùûIýæüõýì àõýëúõýð». Àð òõûëúèòI õúóóý, Ìåéêúóàïý êúûùûäýêIàù - ÿïý òõûëúûð 2006 ãúýì, åòIóàíýð - 2010 ãúýì.

Ñóðýòûð ÊÚÀÐÅÉ Ýëèíý òðèõàù.

1234567890123456789012

õýì, êóðæûõýì, åðìýëûõýì, ÇýIóùIýõýð íýãúóýùIõýìè èãúýùIý ëúàíäýðý ÿIóðûëú áçýõýì ÿ äàõàãúûð, IýôIàãúûð, êóïùIýð äàêúèêúý ïùûêIóòõóì êúðèóáûäýó êúûçýõóýñàõýì ÿ ïàùõüý èðàëúõüýíó àáûõýì ÿùûù öIûõó öIýðûIóýõýð ÷ýçóóðý óòûêóì êúèõüýðò. À êúàëýí ìûòûíøûð êúûçûëúûñàõýì ÿùûùù Êúàéñýð êúàëýì ùûïÈñòàìáûë äýò Áèëãè óíè- ñýó , Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð âåðñèòåòûì Àíýäýëúõóáçýì Ðåñïóáëèêýì ãúóàçäæýìêIý è äóíåéïñî ìàõóýì òåóõóà ùIûõü çèIý è ëýæüàêIóý, óýðýäóñ öIýðûIóý Êúóùõüý ÄîçýIóùIý ùåêIóýêIàù. ãúýí. Àð àáû ôIû äûäýó ÙIÝÍÛÃÚÝËIÕÝÐ, æû- ïýëúýùàù èêIè àäûãýáçýì è ëàãúóý ëýæüàêIóýõýð, åãúý- áåÿãúûì ïøûõüûì õýòõýð äæàêIóýõýð, ñòóäåíòõýð - õèãúýãúóýçàù. ïñîðè çýõýòó öIûõó 500-ì ÇýIóùIýì õýòàõýì êúûõàùIèãúó - êúûçðèõüýëIà ïøû- ãúýùàù ëúýïêúûáçý çýìûõüûì ùûòåïñýëúûõüàù ëIýóæüûãúóýõýì äóíåé ùýíëúýïêú ìàùIýõýì ÿ áçýð õàáçýð íýõú êúóëåé çýðàùIûð èäæûïñòó êúûçýðûõóòà ùû- èêIè àáûõýì ÿùûù äýòõýíý òûêIýìðý àõýð õúóìýíûì òå- çûðè õúóìýíûð ïñîìè ÿ çýóõóàóý ëýæüûïõúýõýìðý. õóýäý êúàëýíó çýðûùûòûð. Àäûãýõýì, àáõúàçõýì, êóðäõýì, ëàçõýì, ñåâàôèäÒÅÌÛÐ Ëàíý.

Àäûãýáçýì Òûðêóì ùûõàãúýãúóàçý

ëûæý øêîëûì è ãúýñýí Äåâàåâ Àç- ùàêIóýõýì çýðûæàIàìêIý, àð èëúýñ ðýò. êúýñ êúûçýðàãúýïýùûíóù, ðåñïóáëèêý çýõüýçýõóýõýì ÿ ìàõóýãúýïñûì ÁÃÛ-ËÛÆÝÌÊIÝ Åâðîïýì è Êó- õàãúýõüýíó ÿ ìóðàäù. áîêûð êúýõüûíûì òåóõóà çýïåóýì è ùIýäçàïIýõýð ìû ìàõóýõýì åêIóýÓÀÐÄÝ Ëàöý. êIàù. Àáû ñïîðòñìåí 240-ðý õýòù. Óøó Óðûñåéì è êîìàíäý êúûõýõàì õàãúýõüàù ãúóýãóàíý êIûõüûì õóýóíýòIàõýð. Èäæûðåé çýõüýçýõóýð Ñî÷ý è îëèìï òðàññýð äóíåéïñî ïùàëúýì çý- ÓøóìêIý Óðûñåéì è Êóáîêûð êúýðåçýãúûð ÿïýó êúýçýðàïùûòýù. Àð õüûíûì òåóõóà çýõüýçýõóýð èëúýñèèðàãúýêIóýêIàù ïñûíùIàãúêIý êúå- òIûì çý åêIóýêIûó àðàù. Çè ÷ýçó çýæýõûíûìðý ñóïåðãèãàíò ëIýóæüû- ïåóýð èäæûáëàãúý ùûçýõýòàù Äîí Ióñ Ðîñòîâ. Àáû èðèõüýëIàù êúýðàãúóýõýìêIý. Êóáîêûì è ÿïý Iûõüýì êúðèêIóà- ëûì è ùIûíàëúý 30-ì èêIà ñïîðòñìåõýìêIý Äåâàåâ Àçðýò ñïîðòûì è ìàñ- íè 150-ðý. òåðõýì ÿ êàíäèäàò õúóàù. ÀäýêIý ÊÚÝÁÝÐÄÅÉ-Áàëúêúýðûì èêIà àáû êúûïýùûëúù Êðàñíîÿðñê, Ìóðìàíñê îáëàñòõýì ùåêIóýêIûíó ãóïûì õúàðçûíýó çûêúàãúýëúýãúóàù. Ñòîðîõý Àíäðåé êóáîêûð êIýóõ çýõüýçýõóýõýð. ÒÀÐÈÌ Àëèñý. êúèõüàù èêIè çýõüýçýõóýì è ÷åìïèîí õúóàù. Æýç ìåäàëõýð êúûõóàãúýôýùàù Àâäþíè÷åâ Íèêèòý, ÒàíàÊàðàòý-êåêóñèíêàé ñåñêó Èâàí, Åðìîëàåâ Äìèòðèé ñûìý. ÙIàëýõýð åãúàñý Ïàê Îëåã.

Óðûñåéïñî êóáîê

ßïý çýõüýçýõóý

«Àêñó» êóáîêûð êúýõüûíûì òåóõóàóý êàðàòý-êåêóñèíêàéìêIý çýõüýçýõóý «Êàâêàç» ñàíàòîðýì è ñïîðò êîìïëåêñûì ùåêIóýêIàù. «Òàéôó» êëóáûìðý Ýêñòðåìàë ñïîðò ëIýóæüûãúóýõýìêIý ðåñïóáëèêýì è ôåäåðàöýìðý ÿ æýðäýìêIý ÊúÁÐ-ì ÑïîðòûìêIý, òóðèçìýìðý êóðîðòõýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì, ðåñïóáëèêýì Êàðàòý-êåêóñèíêàéìêIý è ôåäåðàöýì ÿ íýIý ùIýòó èðàãúýêIóýêIà çýïåóýì õýòàù àøèõàðàì, êåêóñèíêàéì äèõüýõ ñïîðòñìåíõýð. ÍÛÁÆÜÛÙIÝÕÝÐ ÿ õüýëúàãú åëúûòàóý ãóïèùó, áàëèãúõýð çû ãóïó ãóýøàóý çýõüýçýõóýð åêIóýêIàù. Çýïåóý ãóàùIýì ùûòåêIóàù Àêàåâ Ðàñóë («Òàéôó»), Áîçèåâ Ðóñëàí («ßìàòý»), Óýçûíæîêúóý Õüýìèäáèé («Ñàòîðè»), Àêàåâ Àñêýð («Òàéôó») ñûìý. Êîìàíäý çýõüýçýõóýì ïàøý ùûõúóàù èêIè «Àêñó» êóáîêûð êúèõüàù «Òàéôó» êëóáûì. ÒåêIóàõýì ñàóãúýòõýð èðàòàù äóíåé ïñîì è àáñîëþòíý ÷åìïèîí Øûõúóýáàõúóý Àíçîððý òIýóíåéðý äóíåéì è ÷åìïèîí Ãúýñàøý Òèìóððý. Àïõóýäý çýõüýçýõóýð èäæû ÿïýó èðàãúýêIóýêIàóý àðàù. Êúûçýãúýïý-

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

Ñïîðò õúûáàðõýð

õüýëIàõýì ÿõýòàù àáõúàçêóðæû çàóýì ëIûãúýøõóý ùûçåçûõüà, Àáõúàçûì çûõúóìýæûíûãúýìêIý è ìèíèñòðó èëúýñ êóýäêIý ëýæüà Ñîñíàëû ÑóëúòIàí è ùõüýãúóñý Ëþáý. - ÈêúóêIý ñè ãóàïý õúóàù ìû çýIóùIýì ñûêúûçýðûðèõüýëIàð, êúûõèãúýùàù àáû. - Çàóýð ùåêIóýêIûì, ÑóëúòIàí êúèãúýõü òõûëúûìïIý êIàïýõýì èòò: «ÈêúóêIý ñðîïàãý àäûãýõýð ìûïõóýäýó çýêúóýòó êúûçýðûùIýêIàð, ëåé êúûçûòåõüý ÿ êúóýøõýì êúàùõüýùûæûíó ëIûãúý êúàçýðûêúóýêIàð. ÀáûõýìêIý ñîãóøõóý». Çàóýì òåêIóýíûãúý êúûùûçûõüà äè ùIàëýõýì ãúàùIý êIûõü Àëûõüûì êúàðèò, àáû ÿ ùõüýð ùûçûãúýòIûëúàõýì ÿ àäýàíýõýìè à ãóàóýð ÿùûçûãúýãúóïùýí ÿ óíàãúóýì Òõüýì êúðèìûëúõüýêIý. ÏñàïàùIý Ióýõóãúóýì êúåêIóýëIàõýì ÿ êúýïñýëúýíûãúýõýð ùûçýïàãúýóõýì èðèõüýëIýó, ïøûõüûð åçûãúýêIóýêIà àðòèñò öIýðûIóý Äóìýí Ìóðàäèí òåàòðûì è óòûêóì êúðèãúýáëýãúàù ÊúÁÐ-ì è ýñòðàäýì è àòðèñòõýó Òõüýãúýëýäæ Ìóðàò, Íàóðûç Èäàð, ÖîêIûë Àçýìýò, Ëó Ðýìýçàí, êúýôàêIóý-óýðýäæûIàêIóý ãóïõýð. ÇýIóùIýì è êIýóõûó çàóýì õýêIóýäàõýì ÿ Iûõüëûõýì òûãúý õóàùIàù ÙIûõü òõûëúõýð, ÃúóêIýëI Èñóô è òõûãúýõýð ùûçýõ ó ýõüýñà «Øû ëúý ìàêú æûëý» òõûëúûìðý åðûñêúûõýêIõýìðý. ÊúèùûíýìûùIàóý, Àáõúàçûì ùûçýóàõýì ÿ çýãóõüýíûãúýì è óíàôýùI ßõýãóàóý Êúàçáý÷ Äóìýí Ìóðàäèí èðèòûæàù Àáõúàçûì çýðûùûçýóàì ùõüýêIý êúûõóàãúýôýùà «È õýõóàãúýì ïàïùIý» ìåäàëûð.

Õúóýõúó

Óàãúý òàóðûõú ÙIûìàõóýð óàôýì êúûñõóåõàóý, Ñè õúóðåÿãúûð êúåïõúýíêIûõü. Æüý ïøûíý êúûñõóçýIóèõàóý, Ñè ïàùõüý íýõóì êúîóäæûõü.

ÄÈ ÕÝÙIÀÏIÝÐ 360030, Êúýáýðäåé-Áàëúêúýð Ðåñïóáëèêý, Íàëøûê êúàëý, Ëåíèíûì è öIýêIý ùûIý óýðàì, 5, åáãúóàíý - åïùIàíý êúàòõýð.

ÊÚÝÕÚÓÍ Áý÷.

Áîêñ

Íýõú ëúýùõýð

ÁîêñûìêIý Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì è ÷åìïèîíàò ÑïîðòûìêIý óàðäýóíýì ùåêIóýêIàù. Çýõüýçýõóýì õýòàù ñïîðòñìåí 37-ðý. ß ÕÜÝËÚÀÃÚ åëúûòàóý, ùûçýóà ãóïõýì ÿïý óâûïIýð êúûùàõüàù íàëøûêäýñõýó Áàáàøåâ Àìèí, Êúóäåé Çàëûì, Æèëêèáàåâ Ìóõüýìýò, Êóìûù Àéäàìûð, Øýêýì Ñåðãåé ñûìý, Øýäæýì êóåéì ùûù Åëãúýð Åëäàð, Øýðýäæ êóåéì è ëIûêIóýõýó Ãåëÿåâ Èñëúàìðý Àòàáèåâ Àõúìàòðý, Ióàùõüýìàõóý êóåéì èêIà Õàäæèåâ Ìàðàò ñûìý. Çýõüýçýõóýì êúðèêIóàõýì ÿïêú èòêIý, òðåíåð ãóïûì êúûõàõûíóù ãúàòõýïýì è 7 - 12-õýì Íàçðàíü ùåêIóýêIûíó ÊÈÔÙI-ì è ÷åìïèîíàòûì, àïõóýäýóè ãúàòõýïýì è êIýì Íàëøûê ùûçýõýòûíó «ÊúýùIýðýùIýæûíûãúý» óðûñåéïñî çýïåóýì çè çýôIýêI ùûçûãúýëúýãúóýíóõýð. ÊÚÝÌÁÝ×ÎÊÚÓÝ Àëáý÷.

ÒÅËÅÔÎÍÕÝÐ: ðåäàêòîð íýõúûùõüýì, ñåêðåòàðûì - 42-56-19; ðåäàêòîð íýõúûùõüýì è êúóýäçýõýì - 42-63-64, 47-31-54, 47-33-23; æýóàï çûõü ñåêðåòàðûì 42-22-82; ñåêðåòàðèàòûì - 42-22-66. ÊÚÓÄÀÌÝÕÝÌ: ïîëèòèêýìêIý, æûëàãúóýìðý ëúýïêú IóýõóõýìêIý - 42-22-86; êúóàæý ãúàùIýìðý ýêîíîìèêýìêIý - 47-22-63, 42-57-59; ùýíõàáçýìêIý - 42-75-36; îáîçðåâàòåëõýì - 42-22-89; õàáçýõúóìý IóýõóùIàïIýõýì ÿäýëýæüýíûìêIý - 42-60-53; õúûáàðûùIýõýìêIý, ñïîðòûìðý ïèñüìîõýìêIý - 42-22-88; åãúýäæýíûãúýìðý ùIýíûãúýìêIý - 47-32-15; çýäçýêIàêIóýõýì - 42-21-88; êîððåêòîðõýì - 42-60-27; áóõãàëòåðèåì - 47-31-69; ÝÂÌ-ì è îïåðàòîðõýì - 42-22-84; êîìïüþòåð IóýõóùIàïIýì - 42-26-41; ñóðýòòåõûì - 42-75-78.

Ïðîõëàäíý êóåé

Çûõóåèíó ïñîìêIè êúûçýðàãúýïýù

Ïðîõëàäíý êúàëýì è êóðûò åäæàïIý ¹8-ì öIûõó 640-ðý çûùIýõóýíó óíý êúûçýðûïàùIûõüðý êóýä ùIàêúûì. ÀÁÛ È ÔIÛÃÚÝÊIÝ, èäæû åäæàêIóýõýì Iýìàë ÿãúóýòàù ïñîðè çû ñìåíýó øêîëûì åêIóýëIýíó. ÊúèìûäýêIý, ïýøõýð çýðàõóðèìûêúóì êúûõýêIûó, ïýùIýäçý êëàññõýì êIóý öIûêIóõýð ñàáèé ãúýñàïIýì è óíýì ùðàãúýäæýí õóåé õúóàòè, àõýðè êúàãúýIýïõúóýæ. Øêîëûì êúûïàùIûõüàì áýíýêIý õóèòûì, êúýôýíûì ùûõóàãúàñý çàëõýð, òåàòð ãúýëúýãúóàïIý õýòõýù. Àïõóýäýó èíôîðìàòèêýìêIý, õàìý êúýðàëûáçýõýð äæûíûìêIý, êîìïüþòåð òåõíîëîãèåìêIý ïýøûùIýõýð êúûçýIóàõàù. Àõýð ïñîðè èäæûðåé IýìýïñûìýõýìêIý åóæüýðýêIûó êúûçýðàãúýïýù. Óíýì è ùIûõüýïIýì ôIàäçýíóù àäý-àíýõýì ÿ ñàáèéõýì ÿ åäæýêIýì òåóõóà õúûáàð ïñîðè êúàùûIýðûõüýíó ìîíèòîð. Êúàïùòýìý, ìû åäæàïIýì êîìïüþòåðûùIýó 32-ðý ùàãúýóâûíóù. ÆÀÍÕÚÓÝÒ Çóçý.

ÙIÝÍÛÃÚÝËIÛÌ èõóòàù öIûõóì ãúýñýíûãúýð õýçûëúõüý ïñàëúýæü, ïñàëúý øýðûóý êóýä äûäý - àõýð ùûãúóíýæù àäûãý IóýðûIóàòýì. Íûáæüûøõóý ÿIýìè, àáûõýì ÿ ãóàùIýð óæüûõàêúûì, ùIýáëýð çûùIàãúýäæûêI Ióùûãúýù íîáè. Àïõóýäýóù àäûãý ïñàëúýæüõýìðý ïñàëúý øýðûóýõýìðý ïðîôåññîð Øîðý Èáðýõüèì çýðèëúûòýð, àáûêIý àð çýðûçàõóýì øý÷ õýëúêúûì. Ïñàëúýæüõýìðý ïñàëúý øýðûóýõýìðý õúûáàð ãúýùIýãúóýíõýð êúàäîãúóýãóðûêIóý, àð ùûõàáçýù àäûãý IóýðûIóàòýì. Àáû èïêú èòêIý, ïñàëúýæüõýì ÿ íýõúûáàïIýì êúàäýãúóýãóðûêIóý õúûáàðõýìè ùûãúóàçý äåùI ùIýíûãúýëIûì. Ãú óý ãóàíý êIûõü êúûùûçýïà÷àêIý, ïñàëúýæüõýð íîáýðåé ùIýáëýì äåæêIý ùûìûãó ðûIóýãúóýæè óùðèõüýëIýð ìàùIýêúûì. Àïõóýäý ïñàëúýæüõýð êúûçýðåæüàìðý ÿ ìûõüýíýìðý ãóðûIóýãúóý çûùI õýçûãúýãúóàçý òõûãúý êIýùIõýìè óùðîõüýëIý Øîðýì è òõû-

ëúûì. Àïõóýäýù, ïñàëúýì ïàïùIý, «ËIýóæüûð áæüèáëêIý ìàóý», «ÏàùIýì êúèìûõüàð æüàêIýì êúèõüûæûðêúûì», «Ïùûõüýùõüý ïøýïëúûð ìàõóèáë óýôIù, ïùýääæûæü ïøýïëúûð ìàõóèáë óàåù», «Ìàõóàåì áãúóýòûæûð íûáæüýãúóù, õüýìòåòûãúóýì áãúóýòûð óè øõýãúóù» ïñàëúýæüõýð. Àõýð êúýçûãúýùIàð, çýðûãóðûIóýãúóýùè, êóýä çè íýãó ùIýêIà, äóíåéì è ïIàëúý çûùIý öIûõó Ióùõýðù. Ïñàëúýæüõýð çè ãóãúó òùIû òõûëúõýì àäûãåèáçýêIè êúýáýðäåèáçýêIè èòù. Àõýð Øîðý Èáðýõüèì ïåäàãîãèêý ùIýíûãúýõýì ÿ äîêòîðù, Àäûãåé êúýðàë óíèâåðñèòåòûì è ïðîôåññîðù, Äóíåéïñî Àäûãý Õàñýì, Ïåäàãîãèêý, ñîöèàëüíý ùIýíûãúýõýì ÿ àêàäåìèåì õýòù. Àáû è êúàëýìûïýì êúûùIýêIàù íýãúó ýùI òõûãúý çýìûëIýóæüûãúóý êóýä. ÊÚÝÐÌÎÊÚÓÝ Õüýìèä.

1234567890123456789012 1234567890123456789012 ÊúÁÐ-ì è ïðîêóðàòóðýì

ß ëýæüûãúýð êúàïùûòý

ÊúÁÐ-ì È ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÝÌ êúèïùûòàù Óðûñåéì è ÔÑÈÍ-ì äè ðåñïóáëèêýì ùèIý IóýõóùIàïIýõýð Iýïõúóýøàïõúóýõýì åõüýëIà õàáçýì çýðûòåòûð. À ëýæüûãúýð ùðàãúýêIóýêIà çýìàíûì àáûõýì ÿ òåçûðõýð ùàïøûíûæûðò õàìý êúýðàëõýì ùûùðý ãðàæäàíñòâý çèìûIýó öIûõó 25-ì. ÊúûçýðàõóòàìêIý, íýãúóýùI êúýðàëõýì ùûùõýìðý ãðàæäàíñòâý çèìûIýõýìðý óãîëîâíý òåçûðõýð ùðàõüýêI ùIûïIýì ó÷åòûì ùûãúýóâûíûì èêIè êúûùèõûæûíûì òåóõóàóý «Õàìý êúýðàëõýì ÿ öIûõóðý ãðàæäàíñòâý çèìûIýó Óðûñåé Ôåäåðàöýì êúàêIóýõýð çýðàòõûì è IóýõóêIý» 2006 ãúýì áàäçýóýãúóýì è 18-ì êúûäàãúýêIà Ôåäåðàëüíý çàêîí ¹109-ÔÇ-ì è 7-íý, 20-íý, 23-íý ñòàòüÿõýì ùûóáçûõóàõýð ÔÑÈÍ-ì ÊúýáýðäåéÁàëúêúýðûì ùèIý êúóäàìýõýì òýìýìó ùàãúýçàùIýðêúûì. Êúàïùòýìý, óãîëîâíý òåçûðûð ùðàãúýïøûíûí ïàïùIý, ÈÊ-1, ÈÊ-3, ÈÊ-4, ÈÊ-5 IóýõóùIàïIýõýì õàìý êúýðàëûì è öIûõó çýðûõóàãúýêIóàì òåóõóà õúûáàðûð Iýïõúóýøàïõúóýõýð ùàòõ IýíàòIýì çû æýù-ìàõóýì êúðèóáûäýó Iýðàãúýõüýí õóåéìè, àð 21-ðý ÿìûãúýçàùIýó êúýíàù. Åùõüûðêúàáçýó ÿãúýòIûñàð à IóýõóùIàïIýõýì çýðûäàøûæàð æýùèòI-ìàõóèòIûì è êIóýöIêIý çè ãóãúó òùIû îðãàíûì æðàIàêúûì. Êúýïùûòýíûãúýð ùðàãúýêIóýêIûì àïõóýäý íûêúóñàíûãúýó 16 êúàõóòàù. «ßãúýòIûñàóý êúàóòIûïùûæûí õóåé õàìý êúýðàëõýì ùûùù öIûõóõýð, ãðàæäàíñòâý çèìûIýõýð Óðûñåé Ôåäåðàöýì êúûùûìûíýí (ùûìûïñýóí) ùõüýêIý, ÓÔ-ì ÞñòèöýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì èùIà ïùýðûëúûð çýðàãúýçàùIýì êIýëúûïëúûíûì òåóõóàóý ÔÑÈÍ-ð, ÔÌÑ-ð, àáûõýì ÿ ùIûíàëúý êúóäàìýõýð çýðûçýäýëýæüýíóì è ðåãëàìåíòûð êúýùòýíûì è IóýõóêIý» Óðûñåé Ôåäåðàöýì ÞñòèöýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì è ïðèêàçûìðý 2008 ãúýì æýïóýãúóýì è 7-ì Iýïõúóýøàïõúóýõýì ÿ Ôåäåðàëüíý êúóëûêúóì êúûäèãúýêIà óíàôýìðý ùûóáçûõóàõýð òåçûðõýð ùðàõüýêI IóýõóùIàïIýõýì ÿ àäìèíèñòðàöýõýì ùàìûãúýçàùIýð íýõúûáýù, è ïIàëúýð èìûêIûó óñëîâíýó êúàó-

òIûïùûæûíó çûõóàãúýôàùý àïõóýäý öIûõóõýì ÿ òõûëúõýð ìàçè 6-êIý íýõú ïàñýó ÿòûðêúûì. Óðûñåé Ôåäåðàöýì ÞñòèöýìêIý è ìèíèñòåðñòâýì è ïðèêàç ¹225-ì è 5-íý ïóíêòûìðý Iýïõúóýøàïõúóýõýì ÿ Ôåäåðàëüíý êúóëûêúóì 2008 ãúýì æýïóýãúóýì è 7-ì êúûäèãúýêIà Óíàôý ¹240-ìðý ÿïêú èòêIý, òåçûðõýð ùðàãúýõü IóýõóùIàïIýõýì ÿ àäìèíèñòðàöýõýì ÿ êúàëýíù õàìý êúýðàëûì ùûù å ãðàæäàíñòâý çèìûIý öIûõó õóàãúýêIóà íýóæü, çýðàIûãúûíó ïIàëúýðè èòó, àáû òåóõóà õúûáàðûð çû ìàçýì êúðèóáûäýó Óðûñåéì è ÔÌÑ-ì è çûõóýôàùý ùIûíàëúý îðãàíûì Iýðàãúýõüýíó. Àóý àð ùàìûãúýçàùIý ùûIýù. Êúýïùûòýíûãúýð ùðàãúýêIóýêIà ìàõóýì ÈÊ-3, ÈÊ-4 IóýõóùIàïIýõýì õýòìè ùûõüýò òåõúóý òõûëúõýð çèìûIý öIûõó 11-ì òåçûðõýð ùðàõüýêIûðò, àóý ÔÌÑ-ì çè õúûáàð èðàãúýùIàð àáûõýì ÿùûùó 6-ðù. ßóòIûïùûæûíóõýð çäýêIóýæûíóì, ïñýóïIýêIý ÿ Ióýõó çûIóòûì, ëýæüûãúýêIý ÿõóçýôIýêIûíóì, ÿ IýùIàãúýð çûõóýäýì òåóõóàóý ùIûïIý ñàìîóïðàâëåíýìêIý îðãàíõýìðý IýíàòIýêIý êúûçýçûãúýïýù ôåäåðàëüíý êúóëûêúóùIàïIýõýìðý õúûáàð Iýðàãúýõüýíó ÿ êúàëýíìè, ÓÔ-ì è ÓÈÊ-ì è 180-íý ñòàòüÿì è 1-íý Iûõüýì êúèãúýóâõýð êúûçýïàóäðè, òåçûðõýð ùðàõüýêI IóýõóùIàïIýõýì ÿ àäìèíèñòðàöýõýì 2009 - 2010 ãúýõýì õóèò ÿùIûæàõýì ÿõóýãúýçàóý òõûëú ãóýðè ÿãúýõüýçûðàêúûì. Àïõóýäýó ÓÔ-ì è ÓÈÊ-ì è 181-íý ñòàòüÿì è 3-íý Iûõüýì ùûóáçûõóàõýð íýñó ÿãúýçàùIýðêúûì. Êúàïùòýìý, ÈÊ-1, ÈÊ-3, ÈÊ-4, ÈÊ-5 IóýõóùIàïIýõýì ÿ óíàôýùIõýì 2009 ãúýì ÿóòIûïùûæàõýì ÿùûùó 11-ð, íýãúàáý õóèò ÿùIûæàóý 4-ð ãúóýãóïùIýêIý êúûçýðàãúýïýùàêúûì. ÊúûùIàãúýùà íûêúóñàíûãúýõýì òåóõóàóý ÊúÁÐ-ì è ïðîêóðàòóðýì Óðûñåéì è ÔÑÈÍ-ì Êúýáýðäåé-Áàëúêúýðûì ùèIý Óïðàâëåíýì è óíàôýùIõýì ÿõóýãúýçà òõûëú èãúýõüýçûðàù. ÍÅÁÎÒÎÂÝ Îëüãý, ÊúÁÐ-ì è ïðîêóðîðûì ÑÌÈ-õýìðý æûëàãúóýìðý ÿäýëýæüýíûìêIý è äýIýïûêúóýãúó íýõúûæü, þñòèöýì è ÷ýíäæýùýãúó.

Òåääçý òõûãúýõýì êúûùûõüà áæûãúýõýì, êúûùàIýòà Ióýõóãúóýõýì ÿ ïýæàãúûìêIý àõýð çûòõàõýì íýñó æýóàï ÿõü. Àâòîðõýìðý ðåäàêöýìðý ÿ Ióýõó åïëúûêIýð çýòåõóý çýïûòó ùûòêúûì. Ãàçåòûð Iý òåçûäçàõýì ÿõóýõüûíûð è ïùý äýëúù ÊúÁÐ-ì ôåäåðàëüíý ïîùò çýïûùIýíûãúýõýìêIý è óïðàâëåíýì. Òåë.: 76-01-28, 76-01-10. Ãàçåòûð ùýíûìêIý æýóàï åõü ÊúÁÐ-ì è “Ðîñïå÷àòü” ÀÎ-ì. Òåë.: 42-69-34

Ìû êúûäýêIûãúóýì åëýæüàõýù:æýóàï çûõü ñåêðåòàðûì è êúóýäçý Êúàíøîêúóý Ýëëý, ðåäàêòîðó Æûëàñý Çàóðáý÷, êîððåêòîðõýó Ùîäæýí Èííý (1, 2-íý íàï.), ÏõûòIûêI Þðý (3, 4-íý íàï.), êîððåêòîðõýì ÿ äýIýïûêúóýãúó Öàëèé Ìàðüÿò. ÊîìïüþòåðêIý ãàçåòûì è òåïëúýð èùIàù Íûð Ñàèäý, Ìýëáàõúóý Àíæåëý, ñóðýòõýì åëýæüàð Áèöó Æàííýù.

Ãàçåòûð 1989 ãúýì äûãúýãúàçýì è 16-ì ¹Í-0065-ì ùIýòó ÿòõàù. Çû èëúýñûì ãàçåòûð 250-ðý êúûäîêI. «Òåòðàãðàô» ÎÎÎ-ì ùûòðàäçàù. ÊúÁÐ, Íàëøûê êúàëý, Ëåíèíûì è öIýêIý ùûIý óýðàì, 33, òåë. 42-35-75.

Íîìåðûð “Àäûãý ïñàëúýì” è êîìïüþòåð IýíàòIýì ùàãúýõüýçûðàù.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○○○○○○○○○○○○○ ○

Àáõúàçûì è êúûùõüýùûæàêIóýõýð ÿãó êúàãúýêIûæ

- ÀÁÕÚÀÇÛÌ ùûçýóàõýì èêúóêIý ëIûãúýøõóý çýðàõüàù, - æèIàù çýIóùIýð êúûùûçýIóèõûì Àäûãý æûëàãúóý çýãóõüýíûãúýõýì ÿ ÇýçûãúýóIó Ñîâåòûì è òõüýìàäý Êúàëìûêú Æûëýáèé. Äè ëúýïêúûð èæü-èæüûæ ëúàíäýðý ëåé êúûçûòåõüýì êúûùõüýùûæó êúåêIóýêIàù èêIè à õàáçýì åïöIûæàêúûì áãúóùI ãúýõýì ÿ ïýùIýäçýì ÿ àáõúàç êúóýøõýì êúàòåïñûõà ãóàóýð ùûçýõàõûì. ÊúèùûíýìûùIàóý, ôIûùIýøõóý ÿõóýôàùýù à çýìàíûì ùIàëýùIý õýì ÿ ùIûáàãú êúûäýòó àõýð òåçûãúýãóøõóàõýì. Ïýæù, à çàóý áçàäæýì ÿ ïñýð ùàãúýíàù äè ëúýïêúýãúó 60-ì. Àóý àáûõýì ÿ ôýåïëúûìðý çýðàõüà ëIûãúýìðý èãúàùIýêIý äè ãóì èõóíêúûì. Àäûãý ëúýïêúûì è íýãó àïõóýäý çàóý àôIýêIý ùIýìûêIûí Àëûõüûì èùI! ÊúûêIýëúûêIóýó ïñàëúýð êúûëúûñàù Àáõúàçûì äýIýïûêúóíûãúý èãúóýòûíûìêIý æûäæýðó õýëýæüûõüà, à ëúýõúýíýì Êàâêàç Ëúýïêúõýì ÿ Êîíôåäåðöýì è Iýòàùõüýó ùûòà Ùýíûáý Þðý. - Ïñîì ÿïýðàóý, ôIûùIý èí ÿõóýñùIûíó ñûõóåéù àáõúàç-êóðæû çàóýì õýòàõýì ÿ Ióýõóð è ïýêIý çûãúýêIóàòý, àáûõýì ùIýãúóýêúóýí åçûò çýãóõüýíûãúýì õýòõýì, æèIàù àáû. - Íîáý äèãó êúýäãúýêIûæ Ióýõóãúóýì õýòàù ëúýïêú 21-ðý, àóý ïñîì íýõúðý íýõú ëIûõúóæüûãúý õýëúó, ïñýåìûáëýæó çûêúýçûãúýëúýãúóàð àäûãýõýðù. Äè ùIàëýõýð ïýïëúàêúûì äè êúóýø ðåñïóáëèêýì êúûòåïñûõà ãóàóýð ÿ ùIûíàëúýì êúýñûõó, àòIý èêIýùIûïIýêIý çûçýùIàêúóýðè àáû ïåæüàù èêIè è êúåæüàïIýì ùðàêúóòûõüûæàù. ÄÿïýêIè àïõóýäý êúýõúóæûêúóýìý, ÿïý èòàõýì ùàïõúý òåçûõûôûí, ëúýïêúûì ùõüýùûæàêIóý õóý õúóí ùIàëýãúóàëý äèIýíó ñîõúóàõúóý. - Àáõúàçûì ùûçýóàõýì ÿ çýãóõüýíûãúýì è óíàôýùIó ßõýãóàóý Êúàçáý÷ çýðûõàõ-

ÀËÚÝ ÃÝ ÏÑ ÀÄÛ

2011 ÃÚÝÌ ÃÚÀÒÕÝÏÝ È 1

¹34 (21.942)

○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○

4

Ãàçåòûì Iý ùûòðàäçàð ñûõüýò 20.00-ðù. Èíäåêñûð 51531

Òèðàæ 9.233

Çàêàç ¹564

Adige Psalhe Dergisi  
Adige Psalhe Dergisi  

Nalcik'te yayinlanan Cerkesce Dergi