Page 1

Revista setmanal d’informació local gratuïta i independent núm.

1891

Del 26 de maig a l'1 de juny del 2021

www.al-dia.com

tel. 93 691 68 76

Ca n’Altimira es transformarà en un Civic Lab El projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) a Cerdanyola i Mollet ‘HubB30, Més enllà de la circularitat’, ha estat seleccionat en el marc RIS3CAT i del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. L'antiga biblioteca acollirà un centre cívic adaptat als nous temps

actualitat - ciutat

p.8

L’AE Pau Casals posa en marxa una innovadora acció per combatre la vespa asiàtica

actualitat - cultura

p.11

Primavera literària a Cerdanyola amb presentacions d'autors locals

actualitat - esports

p.18

El Cerdanyola CH es juga la Copa d'Europa a Palausolità i Plegamans


l’editorial

núm.

1891

2

l’editorial

editorial

Economia circular i residu zero La setmana passada es presentava el Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) “HubB30, Més enllà de la circularitat” seleccionat en el marc de la RIS3CAT i del Programa Operatiu FEDER 2014-20. Un projecte que el govern municipal assegura que ens permet fer un pas ferm més en la consolidació de la Cerdanyola Ciutat del Coneixement amb uns socis com l’Ajuntament de Mollet de Vallès, la UAB, ESADE, EURECAT, el Parc de Recerca UAB i l’Associació Àmbit B30.

dament el 25% dels de Catalunya. El projecte vol posar en marxa un espai d’interacció entre els diferents agents amb l’objectiu de transformar el territori en un espai capdavanter en polítiques de residu zero i de desenvolupament sostenible.

Des de Cerdanyola es defensa que apostem per una economia circular en la qual tot residu pugui ser transformat en matèria primera i contribuir a eliminar les emissions de CO2 derivades de la seva gestió. Una aposta El projecte té l’objectiu final de desen- necessària i que cal que vagi més envolupar eines que impulsin una socie- llà d’aquest projecte. Cerdanyola, com tat avança sostenible i intel·ligent, que tot el món, ha de fer tot el possible faci per tant, la transició cap a l’econo- per arribar al residu zero. I en aquest mia circular i vagi més enllà. L’àmbit sentit les administracions són les resde la B30 genera gairebé el 50% dels ponsables d’implantar mesures que residus industrials de la província de afavoreixin la prevenció i una bona Barcelona, i que correspon aproxima- recollida selectiva de residus. Cerdanyola al Dia és una publicació setmanal gratuïta d’informació local fundada al 1999. Edita Vallès Publicitat SLU.

Dia de sortida: dimecres. Dip. Legal: B-9751/2005. • Directora: Núria Ferrer • Redactores: Judit Josa, Ariadna España Departament comercial: Oriol Revaliente (correu electrònic: comercial@al-dia.com) • Disseny: Rubén García Redacció: carrer de Sant Martí 81-82 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) • Tel: 93 691 68 76

de què parlem p.6

p.8

Llum verda al Pla de transformació i reactivació industrial de la comarca L’AE Pau Casals posa en marxa una innovadora acció per combatre la vespa asiàtica

p.10

ERC demana incorporar clàusules socials, de gènere i inclusives a la licitació de les pistes del Riu Sec

p.12

La cantant Alba Carmona torna a Cerdanyola

CERTIFICAT control Publicacions Gratuïtes Distribuïblesactualitat

núm.

1891

4

tema de la setmana

actualitat

L’antiga biblioteca de Ca n’Altimira e

El projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) a Cerdanyola i M marc RIS3CAT i del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. En el ma Ca n’Altimira per tal que esdevingui una “referència en el territori” pel seu conc l El projecte d’especialització i competi-

tivitat territorial (PECT) a Cerdanyola i Mollet ‘HubB30, Més enllà de la circularitat’, ha estat seleccionat en el marc RIS3CAT i del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. Es tracta d’una xarxa d’OpenLabs orientada a construir un ecosistema sostenible de recerca i innovació. En el marc d’aquest projecte, l’Ajuntament de Cerdanyola recuperarà l’edifici de Ca n’Altimira per tal que esdevingui una “referència en el territori” pel seu concepte i pel seu disseny. “Un nou concepte centre cívic adaptat als nous temps que ens permeti, de la mà de la interacció de la ciutadania de Cerdanyola, la universitat i el món empresarial; articular un pilot vinculat a l’economia circular i al reciclatge innovador”, explicava l’alcalde Carlos Cordón.

“Un espai d’interacció entre la ciutat i els agents innovadors, un espai de generació d’idees i de co-creació que traslladi al món real el marc conceptual de la Quàdruple Hèlix (universitats i centres de recerca; administracions; empreses; ciutadania). No només recuperarem un espai emblemàtic per a usos de ciutat, sinó que aproparem la universitat al centre de la ciutat, establint un pont directe entre els veïns i veïnes de Cerdanyola i el món empresarial per donar resposta als problemes reals de la gent i avançar cap a la Cerdanyola que volem”, destacava el batlle durant la presentació a l’antiga biblioteca de Ca n’Altimira del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) a Cerdanyola i Mollet ‘HubB30, Més enllà de la circularitat’. Hi participen l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l’Ajuntament de Mollet de Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona, ESADE, EURECAT, el Parc de Recerca UAB i l’Associació Àmbit B30 (com a participant no beneficiari). Les actuacions previstes comportaran un finançament de 3.943.221euros dels quals el 50% serà cofinançat a través dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya com a projecte seleccionat del Programa Operatiu FEDER 2014-2020.

Presentació del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) ‘HubB30, Més enllà de la circularitat’, dimarts passat a l’exterior de l’antiga biblioteca de Ca n’Altimira / F. NF

“La idea és que l’edifici pugui acollir diferents activitats, però sobretot es vol fomentar que la ciutadania tingui idees i faci propostes” L’adequació i equipament de l’espai es faria desenvolupant el resultat del procés participatiu per definir el futur ús de Ca n’Altimira realitzat els anys 2016 i 2017, destacava el cap de serveis processos participatius de l’Ajuntament, Isaac Comas: “Es combina una part d’activitat social, una altra per a l’Open Lab i una tercera part vinculada a la creació artística. La idea és que l’edifici pugui acollir diferents activitats, però sobretot es vol fomentar que la ciutadania tingui idees i faci propostes”. Així, un dels objectius és fugir del funcionament dels centres cívics tradicions on els veïns s’apunten a les activitats que ofereix l’equipament, sinó que “sigui la ciutadania qui les dissenyi”.

Residu Zero i recerca i innovació oberta El projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) seleccionat

HubB30, més enllà de la circularitat és una experiència pilot focalitzada en el Residu Zero que ha de permetre dissenyar la metodologia, l’estructura òptima i els espais per implementar un nou model d’interacció entre els diferents actors de la Quàdruple Hèlix i els processos d’innovació oberta. Per fer-ho, el projecte articularà una xarxa de “labs” en el territori (OpenLabs), que constituiran la matriu a partir de la qual comença la transformació cap a un ecosistema sostenible de recerca i innovació. En els labs es coordinaran els processos participatius i de co-creació per a la identificació de reptes. Els reptes es treballaran conjuntament amb altres labs del territori a nivell de prototipatge i desenvolupament de solucions, productes o serveis, que amb el suport de les incubadores i acceleradores poden generar noves oportunitats de negoci (valorització del coneixement). En fer-ho, aquest projecte anirà més enllà de l’anàlisi teòrica, trobant solucions i generant productes i serveis, i estarà basat en l’experimentació de la vida real tenint en compte les particularitats del territori. L’estratègia global del projecte es fona-


actualitat

tema de la setmana

5

nyola i Mollet ‘HubB30, Més enllà de la circularitat’, ha estat seleccionat en el n el marc d’aquest projecte, l’Ajuntament de Cerdanyola recuperarà l’edifici de seu concepte i pel seu disseny: un centre cívic adaptat als nous temps menta en el concepte de la recerca i la innovació oberta, que proposa que aquesta es realitzi de forma més col·laborativa i amb la participació de la societat en la seva definició i desenvolupament. Per aquest motiu, el projecte incorpora la co-creació com un enfocament emergent per fer front a molts dels reptes territorials identificats com a prioritaris, un enfocament que fomenta la creativitat i la col·laboració entre diferents actors socials, la co-creació pel creixement econòmic i la inclusió social i que ha d’incloure ciutadans, usuaris, investigadors, entitats socials, autoritats públiques, empreses, sector creatiu i emprenedors per tal d’identificar problemes i proporcionar solucions. A Esade “investiguem com les organitzacions poden generar idees de negocis sostenibles des del punt de vista financer i generant impacte positiu socialment i en el medi ambient”, explicava la directora de l’Esade Entrepreneurship Institut, Lisa Hehenberger. Dins del PECT, Eurecat durà endavant l’Operació 7, anomenada Observatori “HUBB30 Residu 0”, encaminada a articular iniciatives de transferència de coneixement tecnològic i talent cap a les empreses al voltant de l’economia circular. En el marc d’aquesta operació, es realitzaran estudis de vigilància i prospectiva que analitzaran les tendències i els avenços tecnològics susceptibles de ser transferits a les empreses del territori i a la ciutadania, per donar respostes innovadores i competitives a les necessitats del mercat, focalitzat en l’àmbit de l’economia circular. També es treballarà en una eina d’autodiagnosi per avaluar el nivell de maduresa de les petites i mitjanes empreses en l´ús de tecnologies per impulsar la circularitat. Així mateix, es donarà suport en aquestes empreses en la definició d’un full de ruta (Road Map) tecnològic per incentivar la implementació i transformació tecnològica i acompanyar-les. “És una gran satisfacció participar en un projecte que és una concreció de les estratègies que defensem fa molt de temps: treballar com a ecosistema, l’economia circular

com a factor clau de competitivitat i la implementació de metodologies de treball de co-creació”, remarcava el director general Corporatiu i d’Operacions d’EURECAT, Xavier López. Des de fa uns anys, la UAB i el Parc de Recerca de la UAB (PRUAB), han potenciat un model de recerca i transferència que fomenta els processos de co-creació amb els actors interns i externs per a la resolució dels reptes socials. Així, des d’un inici, la UAB s’alinea amb les iniciatives europees adreçades a impulsar l’adopció de la RRI en els processos de recerca i transferència de la universitat amb l’objectiu d’incrementar el seu impacte social. En aquest sentit, la Xarxa UAB Open Labs esdevé un dels principals mecanismes, ja que estableix un conjunt d’espais de participació i cocreació tecnologies i metodologies. El fet de formar part de la Xarxa B30 Labs, incrementarà notablement les seves possibilitats. Al projecte, el Parc de Recerca de la UAB aportarà la seva experiència en metodologies innovadores amb la participació de la societat en els projectes, avançava el gerent del Parc de Recerca de la UAB, Carlos Valero. ”És una oportunitat per treballar de forma col•laborativa i convertir el territori en un laboratori destribuït de l’economia circular”, indicava el rector de la UAB, Javier Lafuente. L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha definit el PECT com a un “projecte de país” i ha afegit que el principal objectiu “és treballar en benefici de la ciutadania”. Finalment, Cordón valorava el PECT com un “exemple del que es pot arribar a fer si garantim la interacció entre Universitat, Administració, Societat, Empresa i Context Mediambiental”. També, apuntava, “ens permetrà anar més enllà de l’anàlisi teòrica i trobar solucions reals basant-se en l’experimentació de la vida real tenint en compte les particularitats del territori”. Cerdanyola i Mollet s’han posicionat molt favorablement a impulsar polítiques destinades a la transformació de l’economia cap a un model basat en la sostenibilitat amb l’obertura de nous projectes innovadors que aprofitin les noves tecnologies i

obrin la porta a iniciatives d’economia social, pensant en el conjunt de la ciutadania però amb un enfocament més intens en els col·lectius més joves de la ciutat. Es tracta de dues ciutats amb una problemàtica molt lligada a la gestió de residus: Mollet afectada tant per la gestió de residus industrials com agrícoles, i en el cas de Cerdanyola arrossegant un llarg conflicte amb els abocadors. Ambdues pretenen impulsar accions i polítiques transformadores de prevenció de residus treballant en xarxa amb tots els agents socials i econòmics, per donar resposta a les demandes de la ciutadania. La nostra ciutat ha arrossegat un llarg conflicte amb els abocadors que espera deixar ben aviat en el passat amb els projectes en marxa per a la seva remediació definitiva, afirmava el batlle: “Però no és suficient. Des de la nostra ciutat, com també ho ha fet Mollet, hem optat per un adquirir un posicionament que ens permeti avançar cap a una economía circular en la qual tot residu pugui ser transformat en matèria primera i contribuir a eliminar les emissions de CO2 derivades de la gestió d’aquest residus”.

Què són el PECT? El passat mes d’abril el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va fer pública la resolució per la qual es resolien els procediments per a la selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d’innovació. Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT i del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, hi compten amb la participació del teixit social i econòmic i tenen un impacte en la competitivitat del territori. - NF

actualitat

ira es transformarà en un Civic Lab


actualitat

núm.

1891

6

actualitat Llum verda al Pla de transformació i ciutat

reactivació industrial de la comarca l El Plenari del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental ha aprovat el nou Pla Singular de Transformació i Reactivació de l’Ecosistema Industrial del Vallès Occidental 2021-2024, per fer possible la reindustrialització del territori amb diferents actuacions. El Pla ha nascut del treball del Pacte i de l’impuls del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Està pressupostat amb 9 milions d’euros anuals i ara s’inicia la cerca de fons de finançament per a poder desenvolupar-lo. Uns d’aquests podrien ser els fons europeus Next Generation. “Amb aquest Pla posem les bases per una indústria més forta, per una indústria de futur”, ha assegurat el president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez. El nou Pla està estructurat en 4 eixos d’actuació i 14 programes executats a partir de la implicació i especialització de les entitats del territori impulsant la creació d’aliances público-privades. En el Pla s’identifiquen diferents projectes en els quals podrien participar d’una manera més directa les empreses del territori.

d’innovació obert amb espais de fabricació digital i en l’ús i experimentació de nous materials, processos de fabricació i productes, i l’acceleració de la digitalització, el foment de la transició ecològica i l’economia circular. També contempla actuacions de reorientació professional i de la formació en competències emergents de la població activa afectada pels canvis industrials. El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, en la seva intervenció al Plenari del Pacte

Quins són els eixos? El primer eix gira entorn la retenció, consolidació i creixement de la indústria. En aquest cas, les accions tenen a veure amb l’atracció i localització d’empreses; el suport a la reconversió industrial en sectors madurs o en afavorir a la reindustrialització de grans emplaçaments, entre d’altres.

El tercer eix es centra en la millora de l’entorn. Aborda la modernització i transformació digital i sostenible dels parcs industrials, l’establiment i millora de noves mesures de fiscalitat local i de la simplificació administrativa i, finalment, l’impuls d’aliances empresarials i públicoprivades pel desplegament de projectes motors i complementaris al Pla.

Finalment, l’últim eix té a veure amb el monitoratge del teixit industrial per El segon eix aborda la millora de la a la presa de decisions amb l’objectiu competitivitat i la sostenibilitat. Té de disminuir el risc de les empreses en l’objectiu d’enfortir l’ecosistema indus- una fase de retrocés i identificar oportrial de proximitat amb una eina d’intel- tunitats de creixement intern o mitjanligència artificial que augmenti les rela- çant la captació d’inversions. cions b2b entre empreses, un sistema - Redacció

El Parc Taulí posa en marxa l’Hospital de Dia del Pacient Crònic Complex i Fràgil La Unitat anomenada Hospital de Dia del Pacient Crònic Complex i Fràgil del Parc Taulí, estrenada recentment i ubicada a la planta baixa de l’edifici Albada, té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb fragilitat, necessitats complexes d’atenció i/o necessitats pal·liatives (per múltiples malalties, algunes en fase avançada), potenciant alternatives a l’hospitalització que permetin una atenció més eficient i segura. El nou Hospital de Dia disposa de dos boxes tancats, quatre lliteres i

vuit butaques. El seu horari d’atenció és de 8h a 20h de dilluns a divendres, amb les capacitats de realitzar la valoració multidimensional i de les necessitats del pacient, i la de fer proves diagnòstiques que permetin establir un diagnòstic acurat i els tractaments necessaris.

Geriatria d’Aguts –UGA- i Unitat del Pacient Crònic Complex –PCC). Aquestes unitats tenen una disponibilitat d’entre 81 i 95 llits. El nou dispositiu, que complementa l’activitat que es realitza des de fa 20 anys per l’Equip d’Atenció Integral Ambulatori –EAIA-de Geriatria i Malalt Fràgil, permet una abordatge Les malalties cròniques complexes precoç de les descompensacions (PCC) a Catalunya tenen una de malalties cròniques, amb més prevalença teòrica del 3,5-4% de la oportunitats d’intervenció ràpida, població. Al Parc Taulí anualment es disminuint la necessitat de consultes donen 2.000 altes d’aquests pacients a urgències i millorant l’accessibilitat des de les unitats específiques a un recurs especialitzat en l’atenció d’hospitalització d’aguts (Unitat de a aquestes persones. - Redacció


7

publicitat

publicitat


actualitat

núm.

1891

8

ciutat

actualitat

L’Agrupament Escolta Pau Casals posa en marxa una innovadora acció per combatre la vespa asiàtica l Els responsables de l’Agrupament Escolta Pau Casals de Cerdanyola han posat en marxa una original iniciativa per combatre la proliferació de nius de la Vespa Asiàtica a Cerdanyola. Des de fa ja algun temps, a la nostra ciutat s’ha detectat un creixent nombre de nius d’aquest insecte (Vespa Asiàtica o Vespa Velutina). Aquesta espècie invasora va arribar a la península ibèrica al 2010 i la seva presència ha provocat ja l’alarma a diverses comunitats autònomes, ja que no només és un insecte especialment agressiu i destructor de les espècies autòctones si no que, a més, la seva picada pot causar efectes especialment greus en les persones que la rebin.

Trampes selectives contra aquestes vespes s’han instal.lat al Parc de la Riera / F. Cedida

Els nius “visibles” no són els perillosos “Els nius d’aquest insecte que la gent detecta penjats a les branques dels arbres son, habitualment, nius ja abandonats i que per tant no presenten cap perillositat per als veïns de les zones on es troben”, expliquen. “El problema radica en els nius actius, que gairebé sempre són totalment invisibles, perquè es troben entre les fulles dels arbres”, remarquen. Amb l’objectiu de col.laborar en la lluita contra la implantació d’aquest insecte, els responsables d’aquest Agrupament Escolta es van posar en contacte amb el Consorci del Parc de Collserola, que els va proporcionar assessorament i tot un seguit de trampes selectives contra aquestes vespes, que s’han instal.lat al Parc de la Riera, seguint les indicacions dels tècnics del Parc. Cada 15 dies, les famílies fan un control d’aquestes trampes. Un cop posada en marxa la iniciativa, alguns veïns s’han posat en contacte amb l’entitat, tot manifestant el seu interès per la mateixa i comentant la dificultat per obtenir informació, per part

de l’Ajuntament, de les polítiques que es volen aplicar enfront d’aquesta plaga. En aquest sentit, consideren que seria necessari una major transparència per part de les autoritats municipals i que s’informés sobre si es té previst posar en marxa les mesures de prevenció que, fa ja temps, es troben penjades a la web de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat. Per tenir més informació podeu enviar un correu electrònic a aepaucasals@gmail.com.

Confirmen el paper de la vespa asiàtica en el declivi de les abelles Després de dos anys de recollida de dades en condicions periurbanes, el projecte UABee, el primer abellar plenament monitoritzat d’Espanya, confirma que la vespa asiàtica suposa una gran amenaça per a la supervivència de les abelles, però demostra que és possible evitar el declivi amb una gestió adequada dels ruscos. Un equip d’investigadors de la UAB ha realitzat un seguiment de dos anys, entre març de 2019 i febrer de

Bars i restaurants amplien l’horari nocturn i poden acollir fins a sis comensals La situació actual de la pandèmia a Catalunya permet més flexibilització de les restriccions fins ara vigents. Des d’aquest dilluns, bars i restaurants poden allargar una hora l’horari nocturn, fins a la mitjanit. Així, poden obrir des de les 6 del matí fins a les 00 hores. Les taules dels bars i restaurants poden acollir fins a sis comensals (tant en interiors com a les terrasses), la cultura passa del 50% al 70% de l’aforament i les universitats i els comerços poden arribar al 50% de l’aforament. L’altra gran novetat aprovada pel Procicat és l’ampliació de les reunions socials, que passen de 6 a 10 persones. A començaments de juny es podria començar a vacunar la franja d’entre 40 i 49 anys D’altra banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que el bon ritme de vacunació fa augurar que a començaments de juny es podria començar a vacunar la franja d’entre 40 i 49 anys i a principis de juliol es podria vacunar els menors de 40. 2021, de l’apiari experimental UABee, inicialment format per sis ruscos poblats amb abelles ibèriques (la raça autòctona espanyola Apis mellifera iberiensis). Es tracta del primer abellar plenament monitoritzat d’Espanya que està sent seguit tant per mètodes manuals com per sensors. - Redacció


l La nova comissaria de la Policia Local es construirà al costat de la dels Mossos d’Esquadra. L’última Junta Local de Seguretat (JLS) de Cerdanyola, celebrada el passat dijous, va reflectir el bon moment de la col·laboració policial a la ciutat, el que es un bon exemple de l’evolució de les polítiques públiques de seguretat al municipi i que es sustenten en el treball des de la proximitat i la implicació en les problemàtiques que sorgeixen dia a dia en una societat en contínua evolució, plural i multicultural. La trobada també va servir per posar èmfasi en l’esforç de la Policia Local de Cerdanyola, que en aquests moments, a més, està experimentant un canvi en la seva estructura, en establir-se com una policia local moderna, amb capacitat de resposta a les noves tendències en seguretat i les demandes que requereix la societat. Aquests canvis es constaten inicialment en un augment i equilibri progressiu de la plantilla tenint en compte la perspectiva de gènere i en el projecte de construcció d’una nova comissaria al costat de la dels Mossos d’Esquadra. “La seva ubicació i el seu disseny permetrà una major eficàcia del servei de seguretat pública a Cerdanyola del Vallès”, asseguren des del consistori.

ciutat

La UAB, millor universitat d’Espanya segons el rànquing CYD La UAB és la universitat que té un rendiment alt en el major nombre d’indicadors (28 dels 37 analitzats) a l’edició d’enguany del rànquing CYD, el rànquing espanyol amb major nombre d’universitats. Manté així els resultats obtinguts en l’edició anterior i es situa un any més com la millor universitat de l’Estat. Aquest rànquing és elaborat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) a partir d’informació facilitada per les pròpies institucions i pels ministeris de ciència i universitats, així com dades bibliomètriques i de patents. El rànquing CYD avalua el rendiment de les universitats en funció del resultat obtingut en els 37 indicadors que fa servir. No genera una classificació d’universitats sinó que valora si cada institució té un rendiment alt, mig o baix en cada indicador analitzat.

9

actualitat

actualitat


actualitat

núm.

1891

10

política

actualitat

ERC demana incorporar clàusules socials, de gènere i inclusives a la licitació de les pistes de tennis i pàdel del Riu Sec l El grup municipal d’ERC vol una solució definitiva per a la ZEM Riu Sec que “acabi amb la seqüència històrica d’errors i despropòsits que han portat aquestes instal·lacions a consumir recursos públics sense que s’hagin posat mai en servei”.

La proposta es portarà al ple A la Comissió Informativa d’ahir dijous, els republicans requerien a la resta de grups municipals la votació de la retirada de la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de la gestió i explotació de l’espai de raquetes del Riu Sec i la convocatòria de la licitació, “amb la voluntat que s’incloguin en la valoració dels projectes esportius i d’explotació del servei clàusules socials que fomentin explícitament l’esport femení i així com la inclusió de les persones amb diversitat funcional”. En un comuni-

Les pistes de tennis i pàdel del Riu Sec

aquestes queden en una campanya d’imatge si el govern, amb el vist i plau d’en Comú Podem, no és capaç de fer realitat aquestes paraules mitjançant polítiques concretes que incloguin el foment i la presència de les dones i de les persones amb capacitats diverses en els serveis públics que gestiona l’ajuntament”, critiquen des d’ERC.

ERC des de l’inici ja es va mostrar en contra de l’establiment com a servei cat, ERC lamenta que el vot contrari públic municipal d’unes pistes de tende PSC, en Comú Podem, Ciutadans nis i pàdel que no eren cap necessitat i Junts per Cerdanyola “ha fet que la per a la ciutat i recorden que “ara per proposta vagi al ple municipal del ara cal donar resposta a les polítiproper dijous menystenint la visió ques equivocades del passat i pofeminista i d’inclusió social” que pro- sar en servei unes pistes de tennis i pugnen els republicans. pàdel abandonades que tants diners públics han costat, però sense obli“És fàcil fer declaracions apel·lant dar polítiques que potenciïn l’esport a conceptes com a ciutat feminis- femení i la inclusió en la diversitat”. ta, inclusiva o del coneixement però - Redacció

Guanyem Cerdanyola exigeix una solució a la situació d’ACFA l Guanyem recorda en un comunicat que “el govern del PSC ha de complir amb la moció aprovada el mes d’abril”, on l’Ajuntament acordava trobar un espai per a les activitats l’Associació de Familiars Cuidadors de Malalts d’Alzheimer (ACFA). L’entitat segueix sense un espai adient on desenvolupar les seves activitats. Davant d’aquesta situació, i després d’haver-nos reunit diverses vegades amb l’associació, des de Guanyem Cerdanyola recorden que “l’ACFA és una entitat amb una tasca fonamental a la ciutat, oferint un servei de suport a totes aquelles persones que tenen cura dia a dia de pacients afectats per Alzheimer”. La formació exigeix al govern municipal que pro-

acordava facilitar un nou espai a l’entitat. La moció va ser presentada per Guanyem conjuntament amb altres partits (ERC, Junts i C’s) i va ser aprovada amb l’única abstenció del PSC. D’altra banda, la formació manifesta la seva “preocupació per una situació que s’està allargant massa en el temps i que pot implicar que l’ACFA hagi d’acabar marxant de la nostra Local d’ACFA a l’AV Sant Ramon ciutat per desenvolupar la seva acporcioni una “solució a la manca d’un tivitat”. En aquesta línia, Guanyem local per a tirar endavant les activi- reitera el seu “suport al teixit social tats d’ACFA”. En aquest sentit, des de de Cerdanyola” i demana que el goGuanyem Cerdanyola recorden al go- vern municipal “tingui en compte que vern del PSC que ha de complir amb tenir una ciutat viva depèn en gran la moció aprovada en el Ple Municipal mesura de garantir que les entitats del mes d’abril. En aquesta moció, el puguin desenvolupar la seva tasca”. Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola - Redacció


actualitat

cultura

11

Júlia Puntí, Carme Blanes, Josep Fatjó i José Ángel Montañés presenten els seus nous llibres en actes oberts a la ciutadania l La literatura continua ben viva a la ciutat

amb presentacions obertes a tothom. Començaran el dia 26 de maig, amb la presentació del llibre ‘Aquells dies a casa’, a càrrec de l’autora Júlia Puntí. Serà al jardí de Ca n’Ortadó a partir de les 18 h. Al mateix indret, el 3 de juny i a partir de les 18.30 h, Carme Blanes presentarà el seu treball ‘PASeando juntos por la vida’. Josep Fatjó prendrà el relleu de les presentacions. El dia 9 de juny, a les 18.30 h i a la sala d’actes del Museu d’Art de Cerdanyola, presentarà el llibre ‘Històries de la lluna’. I tancarà el cicle de presentacions José Ángel Montañés, qui presentarà el seu llibre ‘El niño secreto de los Dalí’. L’acte es farà el 17 de juny, a partir de les 18.30 h i a la sala d’actes del Museu d’Art de Cerdanyola. L’aforament als Jardí de ca n’Ortadó i a la Sala d’actes del Museu d’Actes de Cerdanyola està limitat. L’accés als actes serà gratuït i les invitacions s’aconseguiran a través de www. cerdanyola.cat.

Júlia Puntí Júlia Cabrerizo i Puntí ha estat vinculada al món de la infància i l’adolescència des de ben jove quan va començar com a monitora a un esplai de la ciutat. Des adolescent ha cregut que els nens i nenes són el motor del món i ha actuat en conseqüència. Devoradora oficial de llibres i fan incontestable de contes infantils, ha compartit contes i històries amb petits i grans, alumnes i actualment els seus dos fills. La crisi del coronavirus i l’experiència de veure des de dins el confinament estricte dels més petits l’ha portat a escriure la seva primera obra. ‘Aquells dies a casa’ és la història d’en Roc, la història d’un nen que no sap què vol dir que el país està tot tancant, que no sap qui és el President i que la paraula confinament li sembla molt difícil, però que tot i això, serà, com tots els infants, qui haurà de reinventar la vida d’entre quatre parets.

Carme Blanes Carme Blanes Cristóbal és mestra, psicòloga i terapeuta. “El meu somni, des de ja fa molts anys, era poder publicar un llibre i presentar-lo a la meva ciutat”, assegura. El 3 de juny, a les 18:30 h, presenta el llibre ‘PASeando juntos por la vida’ als jardins de Ca N’Ortadó.

És un llibre ple de vivències i emocions, amb tòria Antiga per la Universitat de Barcelona i relats curts i poesia. diplomat en Restauració per la Diputació de Barcelona. Des de 1990 treballa en el diari EL PAÍS. Entre d’altres tasques, ha publicat un Josep Fatjó bon nombre d’articles sobre Salvador Dalí. Josep Fatjó i Gené ha dedicat la seva vida En 1990 va començar a col·laborar amb el professional al món de la sanitat com a fisi- Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de oterapeuta, activitat que ha combinat amb Cerdanyola (CRAC). Ha restaurat el conjunt la de professor universitari. Llicenciat en de ceràmica moderna procedent del cor de Ciències de la Comunicació ha col·laborat l’Església de Sant Martí del cementiri de la amb diferents mitjans de manera periòdica localitat; excavat en els jaciments ibèrics de en temes de salut i també, arran de la seva la localitat de Ca n’Oliver i Can Xercavins, afició a la muntanya, amb la revista Vèrtex, així com a l’església romànica de Sant Iscle, de la Federació d’Entitats Excursionistes de on ha restaurat el material procedent de la Catalunya. El seu llibre són quatre relats que seva excavació. Montañés presentarà el lliens apropen a la realitat de l’ésser humà. A bre on explica la història de Joan Figueras través del bosc, la muntanya, el mar i el de- i Oliveras, el fill secret d’en Dalí, que tenia 5 sert, l’autor fa que ens endinsem en el món anys quan va passar la seva primera nit a dels personatges, sempre amb la lluna om- Port Lligat, a la casa dels Dalí. Ell mai no va nipresent. explicar aquella història. L’autor ha investigat i el llibre és el resultat del seu treball. José Ángel Montañés Bermúdez Una proposta que a banda d’en Joan, també permet pouar en el Salvador Dalí sense José Ángel Montañés Bermúdez és periodis- el personatge d’en Salvador Dalí, el que totta i historiador, llicenciat en Prehistòria i His- hom coneixia. - Redacció

actualitat

Primavera literària a Cerdanyola


actualitat

núm.

1891

12

cultura

actualitat

Alba Carmona torna a casa l La cantant cerdanyolenca Alba Carmona i el guitarrista Jesús Guerrero actuaran el dissabte 5 de juny a les 20 h al Teatre Ateneu. Les entrades ja es troben a la venda a https://entrades. fila12.cat/ “Toques y cantes” és un viatge en el qual, a través de la guitarra i la veu com a vehicle conductor, l’espectador podrà anar descobrint algunes de les joies que amaga la música tradicional de la nostra terra. Passejarem des del sud de la península, pel Barrio de Triana, recordant aquells famosos tangos del Titi, fins a l’interior més profund, que ens porta aquests “aires de Salamanca” bressolats al ritme del Pandero de Peñaparda. Reviurem la Rondeña de Montoya vista a través del clisor de la nostra època, rescatem els cants de munyir, per allà donar una volta per Passeig de Gràcia i la seva rumba Catalana, i aprofitant el tumbao que porta la rumba, ens vam traslladar a Cuba, per fondre en una abraçada el danzón de Xiomata Laugart amb la Guajira flamenca, tan popularitzada pel gran Pepe Marchena. El respectable podrà navegar en una travessia imaginària per diferents tocs, cants i cançons tradicionals a la llengua catalana i castellana.

Alba Carmona Estudiosa de la música d’arrel, Alba Carmona s’ha mogut durant anys entre

Imatge promocional de Jesús Guerrero i Alba Carmona

els sons de les diferents músiques populars i la música moderna. Ha trepitjat una infinitat d’escenaris juntament amb artistes amb els quals no ha parat d’aprendre i compartir; Perico Sambeat, Carlos Saura, Chano Dominguez, vocalista de Las Migas fins a 2018, Mauricio Sotelo .... Les experiències al llarg de 18 anys en la música, el pas del temps i les emocions del seu recent materinidad han provocat en ella la necessitat d’expressar-se per primera vegada amb veu pròpia i donar forma a nou cançons que integren el seu primer disc publicat en 2018. Alba és camí i poesia. És arrel i veritat. Tradició i estètica. Però també, com l’art, és necessitat i retrobament, redescobriment i començament.

Jesús Guerrero Jesús Guerrero guitarrista, compositor i productor gadità. Va començar a tocar la guitarra a l’edat d’onze anys de la mà del mestre José Luís Balao. El seu virtuosisme amb l’instrument i la seva capacitat creativa l’han portat a ser considerat una de les figures més notòries del panorama flamenc actual sent aclamat per molts grans artistes del gènere, com Niña Pastori, Miguel Poveda o l’Argentina ... entre d’altres, per col·laborar en els seus espectacles. A més compagina la seva carrera com a guitarrista solista i en 2016 publica el seu primer treball discogràfic “Calma”. - Redacció

Prospeccions arqueològiques al Cementiri Vell de Cerdanyola l Els treballs de prospecció arqueològica realitzats a l’entorn de l’església vella de Sant Martí han servit per intentar ubicar i identificar els possibles enterraments anteriors a la construcció dels nínxols i que correspondrien a la fase més antiga d’ús del cementiri formada per tombes excavades al terra. D’altra banda, s’ha volgut documentar els fonaments del traçat original d’una de les sagristies de l’església, que va ser modificada durant la remodelació d’aquesta part del cementiri entre finals del XIX i principis del segle XX.

També s’ha aprofitat per excavar una zona situada entre els contraforts de l’absis on es creia tradicionalment que havien estat enter- Treballs al cementiri Vell / F. Ajuntament MC rats individus fora de l’ortodòxia de l’església catòlica. De fet, en algun cas, la memòria po- ons valuoses sobre l’evolució del cementiri, pular identificava aquest espai com el “racó però també han deixat alguna incògnita que caldrà resoldre en un futur. No s’ha trobat, dels jueus”. ni en la part ocupada pels nínxols ni en els Els treballs, coordinats pel Museu d’Història, talls del terreny, cap indici dels antics enterhan estat duts a terme per l’empresa d’ar- raments fets a terra i que correspondrien a queologia ROCS, SCP i el cost ha estat as- la fase més antiga d’utilització del clos del sumit per l’empresa Truyols. Des del punt de cementiri. Aquest fet apuntaria cap a la idea vista dels resultats, la prospecció i excavació a què van ser destruïts o retirats en el seu realitzades han aportat algunes informaci- moment. - Redaccióopinió

col·laboradors

Xavier GARRIGA

Cerdanyola del Vallès, la Ciutat el Coneixement... amb impacte? Les darreres setmanes els ciutadans de Cerdanyola del Vallès hem estat bombardejats amb missatges relatius a la nova marca de ciutat. I, certament, està molt bé ser la ciutat del coneixement... tot i que el que molts voldríem es que fos (també) la “Ciutat del coneixement amb impacte”.

opinió

núm.

1891

14

“Caldrà esperar una mica més per valorar si, finalment, s’ha produït l’esperat gir copernicà en les polítiques actives de promoció”

Cartes a la

i tecnològics, és clar i, no s’oblidi, les empreses i futurs emprenedors-, donant facilitats, invertint en programes de foment, co-liderant i gestionant la promoció de la ciutat i atenent les persones, empreses i organitzacions amb noves idees o projectes amb voluntat de posar-los a la pràctica a Cerdanyola del Vallès. Aquestes eren algunes de A la presentació de la nova marca, les reflexions que es van posar sobre l’Ajuntament fa un interessant recorre- la taula durant el procés participatiu gut per l’excel·lent i extens sistema cien- que s’està fent per definir el Pla Estratífic, tecnològic i universitari de la ciutat, tègic de ciutat. ple de agents referents i generadors de nous “coneixements” a través dels seus Però el que és ben cert és que, hores programes d’R+D+IT que, simplificant d’ara, tenim una nova marca, un vídeo i molt, podem agrupar en dues categori- una nova (una més) pàgina web (http:// es; els bàsics (recerca bàsica) i els im- ciutatdelconeixement.cerdanyola.cat) plementables (recerca aplicada). Sent positiu diré que l’actual adminisLa generació del coneixement és tració mostra un tarannà que desprèn una responsabilitat de les direccions ganes de modernitzar la ciutat. d’aquestes entitats (i dels seus promotors, patrons...) que són les que definei- Sent realista diré que, de moment, xen els seus objectius i línies d’activitat. sembla una simple declaració d’intenPerò l’aplicació del coneixement (ai! cions: marques de ciutat hem tingut l’aplicació), la seva transferència a la diverses els darrers 30 anys (la més societat (a les empreses) és una altra coneguda: “Vila Universitària i Tecnocosa. Exigeix iniciatives distintes que lògica”) i webs en l’àmbit tecnològic i fomentin la seva transformació en nous empresarial també (Cerdanyola Indúsproductes, processos o models de ne- tria o Cerdanyola Oberta) goci. Caldrà esperar una mica més per valoI és en aquest camp a on un ajunta- rar si, finalment, s’ha produït l’esperat ment com el de Cerdanyola ha de gir copernicà en les polítiques actives començar a tenir (“apostar”) un paper de promoció (estratègies, objectius, rellevant si vol generar un potent eco- programes, recursos dedicats) persistema local que tregui el màxim pro- què Cerdanyola del Vallès esdevingui, fit dels actius de la ciutat, col·laborant aquest cop sí, la Ciutat del Coneixement amb tots els agents –els científics amb Impacte.

vida, i no volíem ni podíem restar al marge. Tothom tenia quelcom a dir, a fer, a representar. S’hi obria un temps convuls on ningú podia determinar fins a on arribaríem. El 15M va obrir un nou temps on el jovent va agafar les regnes per iniciar el camí que va de les lluites individuals a les col•lectives. Visca el 15M Raonàvem llavors que no érem nosaltres A 10 anys del 15M, només ens queda fer els culpables de la nostra situació d’atur, el record d’un temps en què els valors Re- de la manca i preu prohibitiu de l’habitatge, publicans es van obrir pas en la nostra so- de tanta precarietat i manca de futur. Ens cietat per a no marxar-ne mai. En aquells reconeixíem i ens sumàvem a teixir raons moments, estava passant una cosa i esperances col·lectives. El moviment de d’aquelles que passen alguns cops a la les Indignades, el 15M, expressava, en pla-

directora

ces i carrers , aquesta victòria col•lectiva contra la resignació i l’individualisme. Per experiència pròpia apreníem que la democràcia horitzontal i participativa que es practicava en les assembles i places com a àgores, ens dotava de una poderosa força transformadora. Era possible canviar Catalunya, Cerdanyola i Espanya, per fer-nos-les més justes i més inclusives socialment i nacionalment. Amb el 15M va tremolar la manera d’entendre la quotidianitat i va començar a canviar el sentit comú. Cada pregunta s’expressa-


va, cada tema es debatia, cada resposta es posava en pràctica i es multiplicava la participació que venia de lluny aturant desnonaments, fent cultius sostenibles, denunciant la corrupció i repartint el que cadascun aportava, sobre tot amor i esperança. A partir del 15M el moviment per la República i contra la monarquia es va disparar a Catalunya mentre s’evidenciaven els sentiments sobiranistes que bategaven al cor d’un Poble que començava a fer camí tot reivindicant, alhora, democràcia directa amb una justa redistribució de la riquesa. Exigíem una Sanitat i una Educació públiques i de qualitat, reclamàvem un benestar social real i volíem, també, controls eficients a la banca i a les finances, entre d’altres.

solidària desitjosa de fer un món millor.

Càritas necessita el suport de persones com vosaltres per continuar ajudant els més necessitats. Us ho agraïm de tot cor en nom dels voluntaris i beneficiaris de Càritas Sant Martí. Càritas Sant Martí

Aposta per una mobilitat sostenible a l’àmbit de la B30

De L’Associació Àmbit B30 treballa amb la clara missió d’enfortir i promoure el creixement de l’eix de la B-30 com a pol estratègic de motor econòmic i industrial del país i del sud d’Europa, alhora de defensar des A Cerdanyola demanàvem un reguitzell de de la seva fundació els interessos d’aquest millores que fessin del nostre poble “una àmbit en la millora de la mobilitat sostenialtra Cerdanyola”: una altra Residència per ble, i aquesta col·laboració entre entitats a la gent gran; una ciutat sostenible eco- públiques i privades amb capacitat de crelògicament i amb Dret a l’habitatge, una ar sinergies és i ha estat clau per detectar ciutat lliure de desnonaments perquè els les necessitats del territori. Tot tenint en fills d’aquest poble tenen el dret a viure en compte aquest context, és evident que el la mateixa ciutat on van créixer. Ras i curt: conjunt del país i les seves institucions tevolíem una ciutat més feminista i més jus- nen en l’àmbit que engloba la B30 posades algunes de les nostres principals esperanta i equitativa per a tothom. ces, projectes i reptes econòmics, empreLa pandèmia ens ha recordat que els nos- sarials i de mobilitat pels propers anys. tres cossos, la nostra societat i el nostre planeta són fràgils i que només en comú Com no podia ser d’una altra manera, la poder fer-los front i sortir victorioses. Nos- B30 és un dels entorns en els quals Renfe altres mantenim i aprofundim les mateixes està realitzant un important esforç de creibanderes d’ahir amb nous reptes que ara xement i millora durant els darrers anys. se’ns plantegen per tal de fer tot allò que es- Sense anar més lluny, per aquest 2021, tigui al nostre abast per fer política útil. El hem previst una inversió de 262 milions mateix esperit per sumar, per obrir aquesta d’euros a Catalunya. Una xifra que quaorganització a la gent comuna, per establir druplica el pressupost de 2019 i el nostre un moviment plural i transversal que fa que Pla Estratègic, de la mà del Pla de Rodal’acció política s’ocupi de les coses quotidi- lies 2020-2030, contempla un creixement anes que més importen a la gent senzilla proper del 40% en el volum de viatgers del nostre poble. Aviat podrem dir que l’es- transportats als serveis de Rodalies de tudi per fer realitat el Centre de dia per a la Catalunya per arribar a moure diàriament gent gran és un fet, i moltes coses més en 600.000 viatgers. L’aposta pel transport què les nostres regidores a l’Ajuntament públic ha de ser la millor palanca per treballen per fer-les realitat, sense descans. millorar la sostenibilitat mediambiental Amb l’esperit del 15M, del “no som merca- al territori. Aconseguir treure cotxes de deries en mans de polítics i banquers”, us les carreteres i les ciutats per incorporar diem que un altre món és possible. #De- aquests ciutadans als serveis públics ferroviaris serà la millor manera de combatre mocraciaRealJa el canvi climàtic. Podem Cerdanyola Per assolir aquest repte, Renfe ha adjudicat Agraïment la compra de 211 trens de gran capacitat per als serveis de Cercanías que prestem Des de Càritas Sant Martí volem fer arribar per encàrrec de l’Administració General de el nostre agraïment a l’Assosiació d’Artis- l’Estat. I tenim prevista la compra de gairetes Plàstics de Cerdanyola per la seva col- bé altres 100 per a Rodalies de Catalunya, laboració amb nosaltres durant la Festa un cop se signi el contracte de serveis amb Major del Roser de Maig, signe d’actitud la Generalitat. La incorporació d’aquest nou

opinió

material a Rodalies permetrà substituir els trens més antics i incrementar el parc en 45 noves unitats. Trens que oferiran un 20% més de capacitat de transport als nostres serveis que els actuals a la xarxa de Rodalies de Catalunya. Tampoc podem oblidar que del total dels 211 trens nous ja encarregats, 152 els construirà Alstom a la fàbrica de Santa Perpètua de la Mogoda. Una inversió que suposa 1.447 milions d’euros i que permetrà generar ocupació en un entorn en el qual Alstom té previst duplicar la seva plantilla actual. Si, com esperem, se signa el contracte amb la Generalitat, aquest encàrrec de 152 trens a Alstom s’incrementarà substancialment. A la mateixa localitat, Renfe està finalitzant les obres de construcció d’una nova estació ubicada a la línia orbital R8 (Martorell – Granollers Centre per Cerdanyola Universitat) que donarà servei a tots els municipis ubicats a la zona de la Riera de Caldes. D’altra banda, hem creat un grup d’experts de diferents àmbits socioeconòmics de la societat de Catalunya que permetrà a Renfe escoltar veus externes amb experiència contrastada en sectors empresarials, turístics, logístics o de caràcter operacional. La creació d’aquest Grup d’Experts de Renfe a Catalunya respon a la voluntat de l’Operador de millorar i créixer en el servei que es presta a Rodalies de Catalunya, ampliar quota de mercat en els seus serveis comercials innovant en la creació de productes que afavoreixin i incrementin la mobilitat dels turistes que ens visiten i desenvolupar els actius i potencialitats que té el transport de mercaderies per ferrocarril, amb una aposta clara per incrementar els trànsits ferroviaris traient camions de la carretera mitjançant la recerca de nous mercats lligats a la relació amb els ports, amb el futur corredor mediterrani i amb les solucions logístiques integrals del porta a porta. Renfe té, per tant, un gran compromís amb Catalunya i de manera especial amb l’Àmbit B-30. Tenim clar que volem seguir creixent i ser un motor per a la recuperació econòmica, i ho volem fer de la mà del territori, de les seves institucions, agents socials i empreses. Buscant sinergies amb projectes de futur com l’Àmbit B30 que és sens dubte un important actiu per aconseguir aquests objectius. Isaías Táboas, president de Renfe

15

opinió

col·laboradors


16

PREPARAI’TU PER L’EST

CASALS - COLÓNIES - CURSOS STAGE - IDIOMES - VIATGES

BENEFICIS D’ESTUDIAR ANGLÈS EN LÍNIA Estudiar des de casa ofereix, entre altres, un important estalvi de temps l Estudiar anglès en línia és un pro- parteixi la classe. I és que fer les cés d’aprenentatge que pot oferir-te molts beneficis, alguns dels quals no podries trobar en les classes tradicionals.

Un dels principals avantatges d’aquesta modalitat d’aprenentatge és la seva alta flexibilitat horària. En la majoria dels casos, podreu escollir l’horari que més s’adapti a les teves necessitats, i a les del personal docent que im-

classes des de casa fa possible que siguin en horaris menys habituals, fent-les més compatibles amb la resta d’obligacions i tasques del dia a dia. A més, rebràs un ensenyament totalment personalitzat, ja que les classes que rebràs seran úniques, ràpides i efectives, adaptades a les teves necessitats. I és que la

C

Hell

SUMM


CASALS - COLÓNIES - CURSOS STAGE - IDIOMES - VIATGES

PREPARA’T P ER L’ESTIU

ello

MMER persona que triïs com a docent perquè t’acompanyi en les teves lliçons d’anglès es podrà centrar únicament en tu, i així podrà elaborar un programa adaptat al teu ritme i nivell, centrat a assolir els teus objectius.

molt bona opció, no solament en la situació actual de pandèmia, sinó en general, ja que, a més, elimina la despesa de temps i diners pels trasllats de casa al lloc on s’imparteix la classe presencialment.

Així, estudiar anglès en línia és una REDACCIÓ:AMIC n

17


actualitat

núm.

1891

18

esports

actualitat

El Cerdanyola CH juga la Copa d’Europa després de 10 anys l L’excel·lent resultat a la temporada d’Ok Lliga ha permès a les verdi-blanques classificar-se pels quarts de final de la Final Europea d’Hoquei Femení. El Generali HC Palau és l’equip amfitrió del torneig, que se celebrarà entre el 27 i el 30 de maig al pavelló Maria Víctor de Palausolità i Plegamans. Els vuit millors equips del moment es disputaran el títol en format d’eliminatòria. A més del Cerdanyola i el Palau, hi participaran dos equips catalans més (CP Manlleu i CP Voltregà), el Telecable HC (Gijón), i tres equips de Lisboa (Benfica, Campo de Ourique i Astro Stuart HC). Per a la capitana Laia Pera, jugadora del Cerdanyola des de fa sis anys, competir a nivell europeu és un regal fruit de l’esforç constant dels últims anys. Vau tancar la temporada d’OK Lliga amb 14 victòries, tres empats i set derrotes. Com valores aquest resultat? És molt bo, tot i haver hagut partits en què hauríem d’haver millorat alguns resultats. Però al final això és esport i tot pot passar. En general, el resultat és molt positiu per a l’equip. Haver acabat en una quarta posició, us fa estar fortes anímicament per encarar la Lliga Europea? Ens dóna molta força perquè al final hem lluitat per aquesta quarta posició, i si tot va bé tornarem a competir en Lliga Europea. És veritat que tenim un rival fort, però ja l’hem guanyat en alguna competició, així que per a nosaltres no és impossible. Què us suposa estar entre els vuit millors equips d’hoquei femení del moment? Per a nosaltres és un mèrit molt gran. Jo, per exemple, que sóc de les jugadores que està des del principi, he format part d’un projecte amb què hem aconseguit estar entre els quatre millors equips d’Ok Lliga, una fita molt difícil. Nosaltres ho hem aconseguit en cinc anys, molts altres clubs s’hi estan molt de temps intentant quedar en aquestes posicions. Quin és aquest projecte que us ha aju-

tot plegat? Venim amb molta il·lusió i moltes ganes. La veritat és que estem en un moment molt intens entre la Lliga europea i la Copa de la Reina, i intentarem donar el màxim de nosaltres. Ja fa molt de temps que les vam jugar i tornar-ho a reviure és genial.

Laia Pera en partit de l’OK Lliga / F. Nora Muñoz

dat a aconseguir tan bons resultats? Un punt clau ha estat l’entrenador. El que teníem abans crec que havia de millorar moltes coses. També el fet d’apostar per jugadores amb un nivell més alt. Sí hi ha jugadores que podrien estar aquí i donarien el que han de donar, però al final no hi són i hem apostat per altres jugadores que ens han aportat moltíssim. Per tant, sobretot l’entrenador i les jugadores que hem format; hem fet molta pinya.

Aneu amb algun objectiu marcat? És difícil. Quan vas a una competició així el que vols és arribar al màxim possible, i el primer objectiu és arribar a la final. Però també hem de ser conscients que el primer rival, el Manlleu, és un gran rival que està lluitant pel títol de Lliga. Sabem que és difícil, però el nostre primer objectiu és guanyar el Manlleu i després ja es veurà.

Com us esteu preparant per a aquest primer partit contra el Manlleu? Sobretot estem ajustant bastant la defensa. Venim d’una temporada en què el nostre joc ha consistit a pujar més la línia defensiva, pressionar i provocar molts contraatacats. Però ara hem de recular més, estar juntes i pressionar en certs moments; no donar tot el partit. És el que estem practicant més aquests dies. I més que polir errors, és simplement enfocar aquest partit La recentment anunciada marxa de d’una altra manera. Posar un punt críCarles Marín, després de cinc anys tic en la nostra manera pensar. al capdavant de l’equip, us pot afectar de cara a la competició? Quins equips us fan patir en especiAl final són cicles; a nosaltres no ens al? afecta molt perquè sabíem que neces- Crec que serien el Manlleu i el Palau, sitàvem un canvi, al marge que sigui perquè per nosaltres són molt difícils. un bon entrenador. Tant les jugadores També Gijón, que per a mi és diferent com l’entrenador sabem que no ens dels altres dos equips perquè són pot aportar molt més del que ens ha molt més intenses en el joc. En canvi, ensenyat. Amb l’antic entrenador, se- Palau i Manlleu pressionen molt més i gurament també necessitàvem un no et deixen jugar tant. canvi per pujar una mica més. És important sempre que algú t’aporti una lí- I els equips internacionals? nia diferent per poder seguir millorant. Els veus més en la distància, a més de ser partits difícils de preparar. Als Aquesta serà la primera vegada en equips espanyols ens hi hem enfrontat deu anys, i la segona en la història durant la temporada i ja saps per on del club, que el Cerdanyola es clas- aniran els trets. Els de fora no els hem sifica a la Copa d’Europa. Per tant, treballat tant. Sí hem vist alguns vídeserà la primera final per l’equip i per os, però com que no t’hi has enfrontat a tu com a capitana. Com et fa sentir mai saps què has de millorar. - NM


esports

El Cerdanyola FC jugarà les semifinals del playoff contra el Girona B l El partit més important de la història del

Servetti que aprofitava una gran assistència de Javi López des de banda dreta per fer el 2-0. El Cerdanyola marxava al vestidor amb bones sensacions.

Cerdanyola FC, els homes de Toni Carrillo es van retrobar amb la victòria. Els cerdanyolencs no havien aconseguit cap triomf en la segona fase i quan s’ho jugaven tot a cara i creu contra el Vilassar en els quarts de final d’ascens a Segona RFEF, Fontetes va poder viure una una tarda històrica a Fontetes amb una emocionant victòria davant els del Maresme (3-2). Aquest diumenge els verds visitaran Girona per disputar les semifinals del play-off. Els homes de Toni Carrillo van dominar clarament la primera part del partit. En el minut 6 Javi López rematava de cap al fons de la xarxa un córner servit per Pitu. Els visitants buscaven reaccionar amb una rematada de Granero que Manu Martín, molt atent, desviava a córner. El partit Els verds celebren el 3 a 2 / F. NF ha entrat en una fase amb nombrosos serveis de cantonada dels dos equips llunyana que sortia per sobre del travesperò que no generaven perill. Uri Escabrós ser. I seria novament el conjunt verd, qui també buscava el gol amb una canonada trobaria porteria, amb un xut col·locat de

A la represa, el Vilassar de Mar entrava al camp amb quatre canvis i disposat a capgirar el marcador. Una jugada aïllada amb un refús dins l’àrea l’aprofitava Edu per retallar la distància en l’electrònic (21). I en el 69’, una dubtosa pena màxima assenyalada a Alberto, la transformava Fran per situar la igualada. Però quan més pressionaven els homes d’Alberto Aybar, un penal provocat per Nils Puchades, l’ha transformat Pitu amb molta seguretat. Amb el 3 a 2 el partit s’ha tornat a obrir, i seria el Cerdanyola qui gaudiria de les més clares per sentenciar el duel. Primer era Servetti qui feia lluir a Roman amb una potent rematada dins l’àrea i després Hamza amb una bona jugada per banda, els que fregaven el quart gol verd. - Redacció

Una temporada més a Segona B l Victòria i permanència (4-3). Dissabte pas-

sat visitava Guiera el Penya Esplugues, equip que ocupa la sisena posició i marca els llocs de descens del Grup 3D de 2aB Nacional. Una victòria davant l’equip del Baix Llobregat certificava la permanència un any més per al Cerdanyola FC i els d’Herraiz no van fallar. El partit va estar molt igualat des d’un inici, amb alternança d’ocasions per als dos equips i que es va mantenir sense gols fins al minut 6, quan els locals es van avançar amb un gol de Guille Sánchez. El partit seguia igual, sense un dominador clar, i el Sarda va ampliar avantatge a tres minuts per al descans, amb una bona acció col·lectiva que finalitzava Daniel Alonso (2-0), semblava que la victòria estava encarrilada, però un minut més tard, els visitants retallaven distàncies (2-1). A la segona part, l’Esplugues comença a tancar al Cerdanyola. Malgrat aquest canvi en el joc, Héctor Albadalejo es retrobava amb el gol per fer el 3-1 en un contraatac. Els visitants no es rendien i només la gran actuació del porter Pol Carmona sostenia a l’equip

El Cerdanyola FC de futbol sala continuarà una temporada més a la Segona Nacional B / F. Arxiu

verd. Faltaven només 5 minuts per acabar el partit quan l’equip visitant es va decidir a anar amb tot i treure el porter jugador. En només dos minuts empatarien el partit (3-3). Però quan faltaven 9 segons per al final, el rebuig

d’una parada de Pol era aprofitat pel ‘’pitxitxi ‘’ Albadalejo per marcar des camp propi el 4 a 3 definitiu. Amb aquest triomf el Cerdanyola FC certifica la permanència una temporada més a la 2aB Nacional. - Redacció

19

actualitat

actualitat


actualitat

núm.

1891

20

esports

actualitat

Laura Méndez prepara l’Europeu amb la selecció espanyola U20 l La cerdanyolenca Laura Méndez, que aquesta temporada ha debutat a la Lliga Femenina Endesa amb l’Embotits Pajariel Bembibre ha estat inclosa en la preselecció del combinat nacional per preparar el Campionat d’Europa U20F que se celebrarà al juliol a la localitat hongaresa de Sopron. La base de Cerdanyola és una de les setze jugadores escollides pel cos tècnic de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) per intentar recuperar l’or continental a l’última categoria de bàsquet formatiu. En aquesta preselecció, que estarà dirigida pel tècnic Rubén Burgos (Valencia Basket), Méndez ha compartit concentració amb altres jugadores de la LF Endesa com Zoe Hernández, del Casademont Saragossa; Júlia Soler, de l’SPAR Girona; o Ane Esnal, de l’IDK Euskotren. També hi seran, entre altres, Nora Galve, de l’Snatt ‘s Femeni Sant Adrià, i Helena Pueyo, finalista de la Lliga Universitària d’Estats Units amb Arizona Méndez, amb una gran trajectòria en seleccions de formació -només va fal-

l El CB Cerdanyola al Dia tanca la

Laura Méndez, quarta per l’esquerra a la fila inferior, durant la concentració de la selecció espanyola

tar en la U19F que hi hauria jugat en 2020 i que fins i tot ha estat campiona d’Europa en 3 × 3 amb la U18F- s’ha concentrat a Azuqueca de Henares amb la preselecció de jugadores que estan preparant l’Europreu U20.

la cerdanyolenca La base de 1’75 metres d’alçada ha una de les grans sensacions en la màxima categoria del bàsquet femení espanyol. En la seva primera experiència a la lliga Endesa, Méndez ha jugat els 30 partits de la fase regular, amb una mitjana de 13 minuts i 3 punts per encontre, i va arriRenovada al Bembibre bar a ser inclosa en el quintet ideal de D’altra banda, el Bembibre ha renovat la 26a jornada. - Redacció

fase regular amb una victòria (54-66). El Club Bàsquet Cerdanyola Al Dia ha aconseguit tancar la fase regular amb una victòria (54-66) a la pista del cuer, el Recanvis Gaudí Mollet ‘B’. Tot i un mal inici i el poc encert, els de Jordi Cornellà van marxar al descans amb una mínima desavantatge (33-28). Els verds estaven obligats a guanyar i a la segona part van fer un pas endavant. Els de Jordi Cornellà van deixar els molletencs en només 21 punts i això els va permetre agafar diferències al marcador fins a assolir la victòria (54-66), amb un excepcional Genís Tena, autor de 22 punts. Amb aquest resultat el Cerdanyola al Dia tanca la fase regular en segona posició amb 7 victòries i 3 derrotes. Ara, els verds hauran d’espe- classifiquen per a la final a vuit. El Sarda Maresme per accedir-hi com un dels rar al Mataró – Montgat per saber si es necessita un triomf dels de la capital del millors segons classificats. - Redacció


actualitat

setmana en imatges

21

l El Museu de Ca n’Oliver recupera el ‘Fons Ocult’. Fa anys que des de el Museu d’Història es vol recuperar el programa del Fons Ocult. Al 2020 estava tot preparat per fer-ho, però la pandèmia ho va fer impossible. Finalment, s’ha presentat el primer “Fons Ocult” de la segona temporada que, amb el nom de “No és or tot el que brilla”, està dedicat al conjunt de peces de ceràmica de reflex metàl·lic del segle XVI procedents de la volta del cor de l’Església Vella de Sant Martí. Es tracta de peces del servei de taula de qualitat, algunes de les quals estan decorades amb el lleó rampant del castell de Sant Marçal, fabricades a Barcelona. El Museu d’Història de Cerdanyola ha participat en diverses ocasions en aquest programa de la Diputació de Barcelona que busca posar en relació diferents museus de la Xarxa de Museus Locals a través de les seves col·leccions. Tots som monestir és una proposta dels museus de d’història de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet i Sant Cugat del Vallès. En aquest ocasió el vincle és l’antic monestir benedictí de Sant Cugat del Vallès que, durant segles va tenir possessions a les quatre poblacions. Entre els objectes que s’exposaran destaquen peces de Cerdanyola del Vallès i el gran facsímil conegut com Cartulari de Sant Cugat del Vallès. Un document excepcional per conèixer el funcionament d’un gran senyoriu monàstic.

or masculí va caure amb orgull i posant complicacions a la pista més complicada de la lliga. El CH Sants ha acabat la temporada com a líder incontestable de la classificació i ha contat tots els partits amb victòria. Sense cap mena de dubtes, a priori, era el desplaçament més difícil de tota la temporada. El CH Cerdanyola visitava la pista dels líders, el CH Sants. Era el partit corresponent a la cinquena i última jornada de la Copa Federació de Primera Catalana. El partit començava parell, amb els dos equips igualats en el marcador i els verds i blancs repel·lint els atacs rivals. Fins a l’equador de la primera part, els barcelonins s’estavellaven contra la defensa i el porter cerdanyolenc. Però, de seguida, es veia com els locals tenien una velocitat de joc molt més alta que cap altra equip de la lliga, i ho va demostrar fent una exhibició física a base de contraatacs que trencaven a la defensa del Cerdanyola. Quan semblava que el Sants s’escaparia en l’electrònic, l’equip, ja dirigit per Jordi Solé, va recuperar un petit parcial que va permetre no marxar al descans amb una distància insalvable, a només 5 gols de diferència (16-11). A la represa, els barcelonins seguien exhibint el seu potencial, però el Cerdanyola seguia aturant-los amb efectivitat en atac estàtic. La tònica del partit era la mateixa, quan els locals atacaven en estàtic, i no mitjançant contraatacs ni “contragols”, els verds i blancs aconseguien diverses defenses exitoses. Tanmateix, els dirigits ahir per Jordi Solé, patien més a l’altra àrea i, en cap moment es va poder igualar l’encontre. La distància en l’electrònic de 5 gols va continuar fins al final, però els locals també van marcar els últims gols de l’encontre, deixant un enganyós més 8 en el resultat final. D’aquesta manera, els verds finalitzen la Copa Federació cuers, però amb lliçons apreses de cara a lluitar la temporada vinent a Primera Catalana.

Tot i que pugui no semblar-ho, ambdues mostres estan relacionades a través del Castell de Sant Marçal, els propietaris del qual eren els senyors laics de Cerdanyola, sovint en conflicte amb l’abat del monestir. La presència d’escudelles de pisa daurada amb el lleó rampant de la família Marimon en són el testimoni material. Com passa habitualment amb les exposicions temporals que es fan al Museu, per tal de dinamitzar les mostres i aprofundir en els continguts s’ha programat un concert de música medieval, una visita guiada al monestir i una visita comentada que inclou l’exposició del procés de fabricació de la pisa daurada. El programa “Fons Ocult” va néixer al Museu Ca n’Ortadó i es va mantenir fins al 2009, mesos abans de tancar-lo, amb l’objectiu de dinamitzar el Museu i de donar a conèixer aspectes de la història de Cerdanyola del Vallès d’objectes d’èpoques i temàtiques diferents del seu fons. Les mostres anaven canviant i es complementaven amb un programa d’activitats molt variades, bàsicament al jardí de Ca n’Ortadó. El suport econòmic de la Diputació de Barcelona, la col·laboració dels museus de la Xarxa de Museus locals i, sobretot, la participació activa d’entitats, artistes i altres persones de la ciutat van fer possible descobrir una “Cerdanyola en guerra 1936-39”, com era “Viure i morir a la Cerdanyola del segle X” o com treballa un “Artista al museu”.

l Sessió de Xiscnèfils dijous 27 de març (20h). ”SMUGGLING HENDRIX” de Marios Piperides, 2020 Xipre VOSE.

actualitat

l L’Handbol Cerdanyola dona la cara a Sants (31-23). El sèni-


benestar i bellesa

22

consells de bellesa

benestar

EFECTES DE LA LLUM BLAVA SOBRE LA PELL, I ALGUNS CONSELLS PER REDUIR ELS DANYS l Actualment, el mòbil, l’ordinador i la televi-

sió formen part de la nostra vida quotidiana, i no podem imaginar-nos viure sense ells, sobretot les persones que utilitzem aquestes tecnologies com a eines de treball. Però aquestes pantalles emeten llum blava, la qual infravalorem i, realment, té unes conseqüències notòries sobre la nostra pell. Avui t’expliquem més sobre la llum blava, apunta! Què és la llum blava? Com expliquen a Cantàbria Labs, la llum blava és part de la llum visible, la petita porció de radiació, dins de l’espectre electromagnètic, que l’ull humà és capaç de detectar. Acostuma a estar relacionada amb la llum del sol, i els seus efectes adversos i nocius són coneguts generalment per la població. No obstant això, a mesura que van aparèixer les pantalles i la il·luminació basades en la tecnologia LED, s’han afegit fonts d’emissió de llum blava i, conseqüentment, les hores d’exposició a aquest tipus de llum. El 40% d’aquesta radiació visible emesa pels dispositius és llum blava. Efectes de la llum blava sobre la pell La llum blava és un tipus de llum a la qual la població està exposada de manera natural. En dermatologia, per exemple, és habitual utilitzar aquesta llum terapèuticament, sempre amb exposicions curtes i de baixa intensitat. El problema apareix amb les pantalles, ja que emeten llum blava d’una manera més intensa i les exposicions cada vegada són més prolongades, sobretot ara que aquesta crisi sanitària ens obliga a teletreballar i passar moltes hores davant de pantalles. Alguns dels signes que produeixen són: - Deshidratació. La llum pot provocar una disminució en les aquaporines, unes mo-

lècules que s’encarreguen de mantenir els nivells d’hidratació en la pell. Això comporta una disminució en la retenció d’aigua. - Taques en la pell. L’exposició a la llum blava estimula l’activació dels melanòcits. Això incrementa la quantitat de melanina, la qual cosa produeix una hiperpigmentació i l’aparició de taques. - Cansament. L’ús continu de dispositius que utilitzen llum LED provoca insomni a causa de la sobreexcitació lumínica que rep el cervell durant tot el dia. Aquesta falta de cansament també danya la pell, i la fa envellir abans d’hora. - Envelliment prematur. Aquest tipus de llum estimula la formació de radicals lliures, molècules inestables que danyen la matriu extracel·lular. Per això la pell perd fermesa i apareixen arrugues. A més, la seva acció és capaç d’alterar l’estructura dels fibroblasts, encarregats d’estimular el col·lagen que manté la pell ferma i lluminosa. - Arrugues a la pell. Els efectes de la llum blava fomenten que els enzims coneguts com a metal·loproteïnes es descontrolin i destrueixin l’entramat de molècules que hi ha en l’espai entre cèl·lules. L’acció descontrolada d’aquests enzims provoca una degradació del col·lagen i l’elastina i es produeix una pèrdua de fermesa i elasticitat que afavoreix l’aparició d’arrugues en la pell. Consells per protegir-se Sabem de sobres que, avui dia, les pantalles són molt necessàries per treballar, comunicar-se, informar-se i entretenir-se. No obstant això, hem de tenir en compte que la protecció a la radiació de llum blava és fonamental. Per començar, podries posar

FARMÀCIES DE GUÀRDIA DIMECRES 26 MAIG MERCAT C. Nou, 58 (Ripollet)

DIJOUS 27 MAIG LLUIS C. Altimira, 18 (Cerdanyola)

DIVENDRES 28 MAIG J. SELVA C. Calvari, 3 (Ripollet)

DISSABTE 29 MAIG ROVIRA

Pg de Cordelles, 64 (Cerdanyola)

SÁNCHEZ C.Santa Rosa, 36-38 (Cerdanyola

DIUMENGE 30 MAIG ROVIRA

Pg de Cordelles, 64 (Cerdanyola)

DILLUNS 31 MAIG ORIGEN

c/ Pau Picasso 1, local 4 (Cerdanyola)

DIMARTS 01 MAIG FERRER Rbla Sant Jordi,129 (Ripollet)

color a les pantalles, algun filtre que limiti l’emissió de llum blava. En la teva rutina de cura facial diària no poden faltar productes hidratants amb fórmules riques en antioxidants, com la vitamina C, l’àcid ferúlic o la vitamina E. A més, és molt important fotoprotegir-se utilitzant crema solar potent, és a dir, que no només protegeixi de la radiació UVB i UVA, sinó també de la visible i la infraroja. I, finalment, és molt important obligar-te a establir uns temps de desconnexió, lluny de la llum blava de l’ordinador o del mòbil, i així fer que la pell no estigui tanta estona exposada a aquestes radiacions. Segur que el teu cos i la teva ment t’ho agrairan! REDACCIÓ:AMICncoses de casa

24

coses de casa c COM EVITAR ELS ROBATORIS A CASA decoració, interiorisme, moda de la llar

l Les vacances i els caps de setmana llargs són els moments més propicis perquè els lladres facin de les seves, si bé és cert que no són els únics. I és que malgrat el confinament i una major presència a casa, en 2020 es van produir més de 100000 robatoris entre negocis i domicilis particulars (això sí, un 30% menys d’anys anteriors). No podem evitar aquests actes vandàlics íntegrament, però sí que podem minimitzar i molt el risc, seguint uns senzills consells. - No parlis en presència de desconeguts o al carrer sobre la teva absència. Tampoc ho facis en les xarxes socials, perquè és una informació a la qual pot accedir molta gent. Si vols penjar fotos de les vacances, millor fes-ho un cop tornis al domicili. - Assegura't de tancar bé totes les portes i finestres. - Col·loca reixes en aquelles finestres i portes de fàcil accés. - Si pots permetre-t'ho, instal·la un sistema de seguretat. - Comenta a algun familiar o veí de confiança que estiguin pendents de retirar-te les cartes de la bústia a fi que no s'acumuli la correspondència.

Si a més disposen de claus, demana'ls que et reguin el jardí, o que t'encenguin les llums de tant en tant. - Procura no deixar roba estesa durant molt de temps sense recollir. - No tanquis del tot l'electricitat. Un timbre sense so és un senyal d'alerta per als lladres. - Contracta una assegurança de la llar si no disposes d'ella. - Si has de ser-hi molt temps fora, contempla la possibilitat d'instal·lar - Si estàs a casa, no obris la porta a un temporitzador que encengui i apa- ningú que no coneguis. Si ve personal d'alguna empresa de serveis, demagui els llums cada cert temps. na-li que s'identifiqui convenientment. - No deixis jocs de claus ni sota l’esto- I si encara tens dubtes, truca a l'emra, ni dins de la bústia, ni en tests prò- presa, però sempre buscant el telèfon xims a la porta, són els primers llocs a internet i mai amb el número que et faciliti l'operari. on miren els delinqüents. - Deixa el teu telèfon de contacte a al- Seguir aquestes pautes pot evitar-te gun veí perquè puguin localitzar-te de segurament més d’un disgust.al. ser necessari. REDACCIÓ:AMIC n26

gourmet LA MANDARINA, MENYS PROPIETATS

plats, receptes i consells

gourmet

QUE LA TARONJA?

l Tant la mandarina com la taron- taronja, i el fet que tingui menys i una baixa aportació calòrica, en ja són fruites que contenen grans quantitats de Vitamina C, tot i que guanya en aquesta propietat, la taronja. Però no per això hem de considerar a la mandarina pitjor, perquè a part de la Vitamina C conté fibra, calci, ferro, magnesi, zinc, sodi, potassi, fòsfor,... Una llista de beneficis interminables i que la converteixen en una fruita nutritiva i supersaludable. En vitamina A a més, supera a la

acidesa, més dolçor i la seva polpa sigui més suau, es converteix en la preferida dels nens. Entre els beneficis més destacats d’aquesta fruita es troben: l’ajuda al restrenyiment, l’equilibri hídric de les cèl·lules i la prevenció de malalties cardiovasculars, així com del càncer de còlon. La mandarina és la fruita del Mandariner, de la família de les rutàcies. Té un gran contingut d’aigua

concret unes 43 calories per cada 100 grams. El seu origen se situa a la Indoxina i el Sud de la Xina, on es tenen els primers registres del seu cultiu en el s. XII aC. El seu nom prové del color de les indumentàries dels governadors de l’Antiga Xinesa (els mandarins).

Redacció:AMICn

gourmet Gastrobar & cocteleria tel. 932 50 97 75


5/25/2020

QR Code Generator - New Manage

Rostisseries

Restaurant

Sushi https://app.qr-code-generator.com/manage

1/1

Pizza Take away Andrius................. 936 918 651 Piropo.................. 936 928 393 Ecopizza...............932 503 640 La Galindeta..........931 392 359 Matsuko................936 459 473

Truca i Gaudeix!

El cost d’aquests anuncis equival a 1 comanda Contacta i anunciat: oriol@al-dia.com

27

Menjar a domicili

Menjar a domicili

Take away


28

motor QUIN ÚS FEM DEL CINTURÓ DE SEGURETAT?

cotxes i motos

motor

l La relació entre un sinistre vial

amb persones mortes i la falta d’ús del cinturó de seguretat és coneguda des de fa dècades. De fet, el 26% de les persones que van morir en accidents en 2020 no el portaven cordat. I, no obstant això, en 2021 ha augmentat un 7% el nombre d’ocupants que no usa el cinturó de seguretat. El cinturó ha reduït la sinistralitat des del seu ús obligatori en 1974 per a carretera i en 1992 per a zona urbana. L’Organització Mundial de la Salut ho cita com una de les millors eines a l’hora de reduir el nombre de víctimes mortals, així com la gravetat dels traumatismes. Amb les dades de la ‘Campanya especial de vigilància i control del cinturó de seguretat i els sistemes de retenció infantil’, duta a terme des de la Direcció General de Trànsit (DGT) amb ajuda de la Guàrdia Civil i la Policia local, s’han emès diversos comunicats les conclusions dels quals resulten preocupants. La primera és que enguany ha augmentat un 7% el nombre de persones que no feien ús del cinturó de seguretat o que no l’usaven de manera correcta respecte a 2020. En aquesta estadística es troben tots els motius imaginables: des del descuit involuntari a la negativa intencional a usar-lo.

La segona és que també ha augmentat el nombre de menors que viatjaven sense sistema de retenció infantil. En 2021 s’han comptabilitzat 192 menors desprotegits, enfront dels 132 de l’any passat, la qual cosa suposa un augment del 45%. Aquesta és encara més preocupant, atès que els menors són persones vulnerables incapaces de prendre decisions de seguretat de manera autònoma; depenen per a això dels seus pares o tutors. Segons dades de la DGT, el 77% dels ocupants que no feien ús del cinturó de seguretat van ser detectats en vies convencionals, no en autopis-

tes ni en entorns urbans. Respecte a la mena de vehicle en què més s’incompleix, el turisme és el més denunciat. De 327.414 vehicles controlats, dels quals el 81% eren turismes, el 14,5% eren vehicles de mercaderies i la resta, autobusos i taxis. Què significa? Que els conductors de vehicles de mercaderies són els que pitjor ús feien del cinturó, i els conductors d’autobusos i taxis, els més responsables. Totes aquestes dades ajudaran a crear noves campanyes de conscienciació. Redacció - AMIC n

Andrea

Ariadna

Adrian

Joan

Daniel

Pol

Maria

Alba

Aina

Eric

motor


HORÒSCOP ÀRIES (21/3 al 20/4)

Mart a Cranc et fa posar la vista enrere i et sents una mica nostàlgic. Cerques algun vell amic per la xarxa. Assumptes de parella demanen una solució i caldrà enfrontar-ho.

CRANC

(Del 22/6 al 21/7)

(Del 24/9 al 23/10)

Amb el Sol transitant per Casa IX augmenta el moviment i els viatges de plaer. Si hi havia problemes amb la família política, es recupera el diàleg per arreglar les coses

CAPRICORN

(Del 22/12 i el 20/1)

El terreny laboral et demana més implicació, però també t’ofereix més èxits i alguna compensació econòmica. Una persona del teu interès es mostra una mica bel·ligerant.

Roser Bona Astròloga - Redacció

ESCORPÍ

AQUARI (Del 21/1 al 19/2)

Més activitats compartides amb els fills. Dies de bones lectures i profundes reflexions. Estàs més inquiet mentalment, amb força curiositat i et planteges tornar a estudiar.

BESSONS (21/5 al 21/6)

FELICITATS, el Sol entra al teu signe i comença el període anual en què renoves energies. Augmenten els contactes i les comunicacions. Pots viure alguna curiosa sincronia.

VERGE

(Del 24/8 al 23/9)

La quadratura Mercuri/Neptú inclina a no veure clar quin és el camí que has de seguir en el sector professional. Dies de trobades romàntiques i creativitat literària.

TAURE (Del 21/4 al 20/5)

SAGITARI (Del 23/11 al 21/12)

LLEÓ

PEIXOS (Del 20/2 al 20/3)

El Sol per Casa II inclina a haver d’ocupar-se de fer números i posar l’economia al dia. També és bon període per millorar la dieta i perdre algun quilo si ho necessites.

(Del 22/7 al 23/8)

La teva salut demana que hi posis atenció. Sobretot que milloris els horaris de son i t’organitzis l’alimentació. El Sol per la Casa XI, activa el sector de l’amistat..

El Sol per casa VII activa els assumptes de parella que estiguin pendents de conversa. Entren noves persones a la teva vida que poden portar interessants sorpreses. Possibles tensions a casa amb els teus, potser hi ha coses a aclarir. Augmenta l’activitat física, posa ordre al teu voltant i veuràs com tot comença a fluir millor.

TELÈFONS SANITAT

Ambulàncies Urgències . . . . . . . . . . . . 061 Av Alcohólics Anònims . . . . . . . . . 93 317 77 77 Famil. Alcohólics Anònims . . . . . . . 93 310 39 53 CAP cita prèvia . . . . . . . . . . . . . . 93 728 44 44 CAP Fontetes . . . . . . . . . . . . . . . 93 594 44 70 Centre de Salut Mental (St Joan de Déu) . . 93 580 96 77 Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 691 61 61 Hospital Parc Taulí . . . . . . . . . . . . 93 723 10 10 Programa d´Atenció Dona . . . . . . . 93 594 21 99 Servei Mpal. Salut Pública . . . . . . . 93 594 44 70 CAP Serraparera . . . . . . . . . . . . . 93 580 63 63 CAP Canaletes . . . . . . . . . . . . . . 93 591 07 40 CAP La Farigola . . . . . . . . . . . . . 93 691 95 89 CAP II Cerdanyola-Ripollet - Urgències . 93 594 22 16 CAP II Cerdanyola-Ripollet - Visites 93 594 21 11

SERVEIS

Emergències . . . . . . Bombers . . . . . . . . Policia local . . . . . . Policia local comissaria Policia Nacional . . . . Mossos d’Esquadra . . Avaries Aigua . . . . . . Avaries Gas Natural . . Avaries Teléfon . . . . . Butà . . . . . . . . . . . ENHER-Fecsa . . . . . Correus . . . . . . . . . Funerària Truyols . . . Esglèsia de Sant Martí Esglèsia Evangelista . . Servei d’Inform. Juvenil Servei Local de Català .

. . . . . . . . . . . . . 112 . . . . . . . . . . . . . 085 . . . . . . . . . . . . . 092 . . . . . . . . . 93 691 20 00 . . . . . . . . . 93 691 18 54 . . . . . . . . . . . . . . 112 . 93 384 50 12 / 342 20 00 . . . . . . . . . 900 750 750 . . . . . . . . . . . . . .1002 . . . . . . . . . 93 725 62 77 . . . . . . . . . 900 770 077 . . . . . . . . . 93 691 37 57 . . . . . . . . . 93 580 97 10 . . . . . . . . . 93 692 08 89 . . . . . . . . . 93 692 42 11 . . . . . . . . . 93 580 61 19 . . . . . . . . . 93 580 27 51

TRANSPORTS

Taxis . . . . . . . . . 93 580 27 27 / 93 729 07 07 Taxi Ecológico . . . . . . 935 800 800 / 635 045 750 TaxiPlus+ . . . . . . 93 580 88 45 / 609 329 286 Renfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 691 88 69 FGC (Bellaterra) . . . . . . . . . . . . . 93 205 15 15 Sarbus . . . . . . . . . . 902 287 000 / 93 580 67 00

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

Ajuntament . . . . . . Ateneu . . . . . . . . . . Biblioteca . . . . . . . . Casal de joves . . . . . Deixallaria Municipal . Museu de Ca n’Ortadó . Museu Can Domènech

. . . . . . . .93 580 88 88 . . . 93 580 88 88 Ext. 5870 . . . . . . . . . 93 580 76 02 . . . . . . . . . 93 580 58 69 . . . . . . . . . 93 691 74 42 . . . . . . . . . 93 692 33 22 . . . . . . . . . 93 591 41 30

ALTRES

Cerdanyola al dia . . . . . . . . . CIARD (Servei d’Atenció a Dones) . Dones per la Igualtat . . . . . . . . Universitat Autònoma . . . . . . . . Parc Tecnològic . . . . . . . . . . . SAI (Servei D’Atenció LGTBIQ) . . .

. . . . . .

.93 691 68 76 . 93 592 16 47 . 93 580 13 98 . 93 581 10 00 . 93 582 01 00 . 93 592 16 47

ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS

Cerdanyola Comerç i Serveis . . . Gremi d’hosteleria . . . . . . . . . . Cerdanyola Empresarial . . . . . . . St. Antoni - Bonasort . . . . . . . .

CENTRES CÍVICS

CC Banús-Bonasort CC Bellaterra . . . . CC Fontetes . . . . CC Montflorit . . . . CC Quatre Cantons CC Sant Ramon . . CC Serraparera . . .

29

EL SERIENYOLENC

(Del 24/10 al 22/11)

Amb el trànsit de Plutó retrògrad, mires el passat amb deteniment per comprendre el present. Una exparella et busca, però tu ja has passat pàgina i tens altres objectius.

L’aspecte de Mart a Cranc amb Neptú propicia accions mogudes per la intuïció. Fes cas al teu instint en assumptes materials, com inversions o nous projectes professionals.

BALANÇA

horòscop - telèfons d’interès

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . .

. 670 290 191 . 93 692 11 48 . 93 582 02 04 . 93 580 17 62

. . . . . . .

. 93 580 70 78 . 93 580 15 94 . 93 691 91 51 . 93 691 52 62 . 93 580 46 11 . 93 692 52 22 . 93 691 89 56

G-man

Germán A. Benitez

www.noticiasenserie.com

EL MARGINAL (NETFLIX) La història de El Marginal es centra en Miguel Palacios, un expolicia que s’infiltra dins de la presó de Sant Onofre, amb l’objectiu de resoldre el segrest perpetrat des de dins per un dels capitostos i a qui el nostre protagonista haurà de descobrir i guanyar-se la seva confiança. Però la cosa es complicarà a l’haver dos bàndols enfrontats pel seu domini i on la violència i la traïció és la llei. Resoldre la missió serà tan complicat com la pròpia supervivència dins del penal i, sense dubte, obtenir la llibertat. L’única esperança de Miguel de sortir viu de San Onofre és sortejar tots els perills propis d’un lloc on la moralitat no té cabuda mentre intenta callar que és el tipus de pres més odiat: un ex policia. La sèrie aconsegueix ser un reflex de la gran corrupció que hi ha a les presons d’Amèrica llatina, la saturació de reus en unes instal·lacions desfasades i els perills que hi ha dins d’elles; comportant una vida entre les seves parets com menys perillosa. El Marginal és fosca, brutal i altament intel·ligent. Està ple de personatges sinistres que us encantaran de la manera que un cop vau estimar a Heisenberg o Tony Soprano. I només millora a mesura que avancen les temporades. A simple vista podíem pensar que ja hi ha moltes sèries sobre aquest tema, però uns interessants diàlegs, uns personatges carismàtics i conèixer el desenllaç de la trama faran que estiguem davant d’una sèrie que no passa desapercebuda per la seva qualitat. .

CC Turó Sant Pau . . . . . . . . . . . . 93 692 71 73 CC Turonet . . . . . . . . . . . . . . . . 93 692 40 63

ASSOCIACIONS DE VEÏNS

AV Banús-Bonasort . . . . . . . . . . . 93 580 70 78 Unió de Veïns Bellaterra . . . . . . . . . 93 580 15 94 AV Canaletes . . . . . . . . . . . . . . . 666 38 78 38 AV Ca n’Antolí . . . . . . . . . . . . . . . 93 691 82 93 AV Can Cerdà . . . . . . . . . . . . . . . 93 580 05 61 AV La Farigola . . . . . . . . . . . . . . 637 52 62 38 AV Les Fontetes . . . . . . . . . . . . . 93 691 91 51 AV i Amics de Montflorit . . . . . . . . 93 691 52 62 AV Quatre Cantons . . . . . . . . . . . 93 580 46 11 AV Residencial Can Xarau . . . . . . . 93 580 63 27 AV Sant Ramon . . . . . . . . . . . . . 93 692 52 22 AV Sant Martí-Xarau . . . . . . . . . . . 691 83 89 29 AV Serragalliners . . . . . . . . . . . . . 627 64 68 07 AV Serraperera . . . . .618 27 72 90 / 93 691 89 56 AV Turó La Pionera . .93 692 40 63 / 605 84 85 27 AV Turó de Sant Pau . .93 692 71 73 / 625 60 41 19 Plataforma Cerdanyola 2000 696 388 289 / 615 280 550

serveis

serveis


despatx legal

30

despatxlegal

consell d’advocats i juristes PALLARÉS I FERNÁNDEZ Advocats

Quines precaucions he de prendre quan signo un contracte d’arres? l La compra d’un habitatge suposa, en molts casos, la inversió mes important que realitza una família, per això és important prendre una sèrie de precaucions a l’hora de la compra tenint en compte que no solament és important el preu a pactar, sinó que a més cal tenir en compte una sèrie de circumstàncies que podrien afectar-nos, no solament en l’adquisició de l’habitatge, sinó en “la possessió pacifica” del nostre futur habitatge, per això és fonamental assegurar-se que la finca que anem a adquirir no es trobi afectada, per exemple, per càrregues registrals o comunals quan es tracti de propietat horitzontal, per una afecció de tipus urbanístic, o per possibles vicis en la construcció, etc.

la possibilitat de desistir lícitament de la compravenda perdent la quantitat El contracte d’arres és un acord en el lliurada com arres o senyal. que es pacta l’obligació de transmetre l’habitatge en el futur i en el qual Aquesta mateixa facultat de desistir se les parts negocien les condicions de li reconeix al venedor qui, com penalitla futura compra venda i estipulen la zació, haurà de retornar per duplicat la reserva de l’habitatge, lliurant-se com quantitat percebuda com arres o senyal. prova una quantitat de diners en conPerquè el comprador tingui la possicepte de senyal. bilitat de desistir del compromís de En el moment de signar el contrac- futura compra, és molt important que te d’arres ha de tenir en compte tots les arres es configurin com penitenciels termes de la negociació tot iden- als, ja que si fossin confirmatòries o tificant perfectament l’habitatge i els penals no es podria desistir del conseus annexos, el preu i forma de pa- tracte. n gament, el termini previst per a l’atorgament de l’escriptura pública i els pactes sobre distribució de despeses en la compravenda, si existeixen, ja En molts casos sol haver un període que aquest document és tan imporde temps entre la negociació de la tant com la signatura pública davant venda i la signatura de l’escriptura, ja notari de l’escriptura de compravensigui per temes de finançament de la da, ja que aquesta última es troba compra o disponibilitat de l’habitatge. condicionada als pactes estipulats en el contracte d’arres. Si vostè esta interessat en l’adquisició d’un habitatge en concret, i una vega- En el cas que el tipus d’arres siguin da ha verificat que aquest no es troba penitencials, el futur comprador es afectat per cap tipus de càrregues compromet a adquirir l’habitatge en o desperfectes, pot assegurar-se la el termini i condicions estipulades en compra mitjançant la signatura d’un aquest contracte, si bé contemplant contracte d’arres.


OFERTES CHICA

BUSCA

TRABAJO

DE

O COMPLETA. TEL. 671251819

ALQUILER- CASA ADOSADA EN SER-

MUDANZAS, TRANSPORTE, VACIADO

RAPARERA-1000€ CARLOS 699838647

L I M P I E Z A P O R H O R A S O C U I DA D O

Y

D E N I Ñ O S.TEL. 631723782

COMPROMISO. TEL. 677885501

B U S C O T R A B A J O D E I NT E R N A O

PINTOR

E X T E R N A. .TEL. 677687297

t. 698 337 856

BUSCO

ALTRES

TRABAJO

DE

I NT E R N A

TEL. 612520831 BUSCO

EMBALAJE.

PRESUPUESTO

PROFESIONAL

SIN

ECONÓMICO

LAS HADAS DEL TAROT HORAS CON-

TRABAJO

POR

HORAS

PA R A L I M P I E Z A TEL. 602807045

CERTADAS, tardes Whats App. t.605 099 942

L I M P I E Z A Y AC O M PA Ñ A M I E NTO X

MEDIUM-CANALIZADORA.

H O R A S. TEL. 631429633

INICIO.COM

BUSCO

TRABAJO

I NT E R N A

HORAS

LIMPIEZA

O

X

C U I DA D O.

TEL. 631125708 SEÑORA BUSCA TRABAJO

DE

L I M P I E Z A O C U I DA D O P E R S O N A S M AYO R E S.TEL. 645051071 SE

OFRECE

LIMPIEZA

CHICA Y

C U I DA D O

PA R A DE

P E R S O N A S M AYO R E S. POR HORAS

- compravenda - traspas

VIDENTE RO

AFRICANO

SOLUCIÓN

DE

WWW.RECURANDE-

PROBLEMAS

AMOR NEGOCIO MAL DE OJO IMPOTENCIA

SEXUAL

RANTIZADOS TEKOBELA.COM

100% TEL.

ETC…

GA-

WWW.VIDEN632107416

COMPRA/VENDA/TRASPÀS RESTAURANTE EN TRASPASO POR JUBILACIÓN Zona Canaletes. Info: 936 92 83 93

Revista setmanal d’informació local gratuïta i independent

Compromis amb la ciutat

www.al-dia.com - tel. 93 691 68 76

FEINA

CLINICA DENTAL DE RIPOLLET NECESITA RECEPCIONISTA CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR. INTERESADOS ENVIAR CV AL CORREO estetic.centre@gmail.com

EMPRESA INMOBILIARIA CON GRAN IMPLANTACIÓN EN CERDANYOLA, NECESITA ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL., SALARIO BASE DE SS + INCENTIVOS, AMBIENTE FAMILIAR. ENVIAR CURRICULUM

martinezparraantonio54@gmail.com

31

classificats

classificats

Truca al 93 691 68 76 o envia el text, el nom i telèfon de contacte a comercial@al-dia.com. Cada paraula costa 1€ per a quatre setmanes. Pots abonar el cost en efectiude o per transferència. ofertes feina - lloguerMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.