Page 1

napoli , 9 - 10 - 11 - 12 maggi o

I spi r at oal l at r agedi aomoni ma,Woyzeckèunevent oar t i st i cocheabbr acci al ef or meespr essi vedel l ' ar t econt empor aneael al or osper i ment azi onenegl ispazidii nt er essest or i coecul t ur al edell uogoi ncuivi eneospi t at o, at t r aver soi nt er vent ispeci f i cat ament er eal i zzat inelt er r i t or i o( si t especi f i c)diar t i st i ,i ndi vi duieassoci azi oni chepor t aconséochevengonor eper i t idi r et t ament ei nl oco.Lapar t eci pazi oneat t i vadelt er r i t or i oospi t ant e mani pol aicodi cidel l ’ ar t econt empor aneadal l ’ i nt er no,gener andoipr esuppost iper l acost r uzi onediunl i nguaggi ocomune,al t er nat i voaquel l odel l eel i t ecul t ur al iedel l ' i ndust r i adel l ospet t acol o.

Gi unt oal l asuat er zaedi zi one,Woyzecki ncont r aNapol i ,conunaper f or mancei t i ner ant echeat t r aver sal aGal l er i aTol edo,i lMuseoH.Ni t sch,l aChi esadiS.Gi useppedel l eScal ze,l uogoquest oi ncuisonost at iat t i vat i unl abor at or i ocr eat i voeunost ageperper f or mer( WoyzeckLab) ,f i nal i zzat ial l apar t eci pazi oneal l ’ event o.

Woyzeckèundr ammar i mast oi ncompi ut oepr i vodiunasuccessi onenel l escenechel ocompongonopervi a del l amor t epr emat ur adel l ’ aut or e,l osci enzi at oer i vol uzi onar i oGeor geBϋchner( 18131837) . Lapecul i ar i t àdelt est o,l ’ eccezi onal i t àdel l ascel t a,uni caf i nqui ,diunumi l ebar bi er ealpost odiunnobi l eodiun er oecomepr ot agoni st a,segnat odaunl i nguaggi o“ dr ast i cament ei nsuf f i ci ent eal l apr of ondi t àdelpr opr i ot or ment o”( Geor geSt ei ner ,Lamor t edel l at r agedi a,1961) ,dal l aconseguent ei ncapaci t àdigi unger eaunaaut odef i ni zi onel ogi caedalnauf r agi oi nunmondodomi nat odalcaos,f annodiWoyzeckunt est ost r ut t ur al ment eaper t oal t eat r ocont empor aneo,vot at oal l amul t i di sci pl i nar i et à,i ncont i nuar i def i ni zi one,i ncer cadicodi ciespr essi viedi l uoghi ,l ont anidaquel l ii st i t uzi onal ichenonnet engonoi ncont ol ’ evol uzi onest or i caecher i schi anodisof f ocar l o nel l ar i gi di t àdel l epr opr i est r ut t ur e,percont i nuar eaespr i mer el anecessi t àdel l asuaesi st enza.

Woyzeckèunpr oget t odelcol l et t i voCERCLE,i ncol l abor azi oneconGal l er i aTol edo,MuseoHer mannNi t sch, ALTRAdef i ni zi one,HumanI nst al l at i ons, Théât r eFr ançai sI nt er nat i onal ,Compagni aTeat r oFi nest r a,Teat r odi Bot t ega,Pi noGenovese,Mar i naSci ar el l i ,Ni col eRi ef ol o,Ceci l i aDePaol i s,I r eneMVega,Renat oEsposi t o, PacoPenni no,Gi ul i aOgr i zek,Fr ancescaFal l ereipar t eci pant ialWoyzeckLab.

PROMENADEPERFORMANCE: i nf o:gal l er i at ol edo, t el .081425037-www. gal l er i at ol edo. or g.CERCLEcol l ect i ve,t el .3289266500-www. woyzeck. i t

woyzeck cercle  

comunicato stampa

Advertisement