Page 1

Wat is verjaring ?

Korte samenvatting van verjaring in het nederlands recht


Wat is verjaring? Het kan gebeuren dat je pas na zeer lange tijd een factuur krijgt. Ben je dan nog verplicht de rekening te betalen? Vorderingen verjaren na verloop van tijd maar hoe zit het precies? Stel dat een persoon of bedrijf lange tijd na het leveren van een dienst of product, laat weten dat er nog een bedrag openstaat, bijvoorbeeld en energieleverancier die nog met een gecorrigeerde eindafrekening komt of een verkoper die een jaar na levering nog met een laatste factuur komt. Hoewel u pas na lange tijd met deze rekeningen geconfronteerd wordt, wil dit nog niet per definitie zeggen dat u deze rekening niet meer hoeft te betalen. Belangrijk hierbij is na hoeveel tijd de wederpartij deze rekening alsnog verstuurd heeft. Door het verloop van een bepaalde tijd kan men immers bevrijd worden van een betalingsverplichting. Dit wordt aangeduid met de term verjaring. Algemene verjaringstermijn: 20 jaar Een rechtsvordering verjaart door verloop van 20 jaren, tenzij de wet anders bepaalt (artikel 3:306 Burgerlijk Wetboek (BW)). Dit wil zeggen dat in beginsel door verloop van 20 jaren de wettelijke verplichting een rechtsvordering na te komen, vervalt. Na deze algemene verjaringstermijn resteert slechts een morele verplichting. Deze is niet afdwingbaar. Deze morele verplichting tot nakoming wordt een natuurlijke verbintenis genoemd. De termijn van verjaring begint op de dag, volgend op die waarop onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd, tenzij de wet anders bepaalt. Verjaringstermijn voor contractuele vorderingen: 5 jaar Naast de algemene verjaringstermijn, heeft de wet voor een aantal rechtsvorderingen de verjaringstermijn ingekort naar vijf jaar. Een vordering die uit een overeenkomst voortvloeit, bijvoorbeeld een geldvordering of een huurvordering, verjaart na vijf jaar (art 3:307 BW). Na verloop van vijf jaren nadat de vordering opeisbaar is geworden, kan betaling niet meer worden afgedwongen (via de rechter). Deze geldvordering blijft dan wel nog bestaan, maar de wederpartij kan dan - juridisch - niets meer ondernemen om betaling hiervan af te dwingen. Consumentenkoop: 2 jaar Is er sprake van een consumentenkoop, dat wil zeggen een overeenkomst waarbij de koper een particulier is en de verkoper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt er zelfs een verjaringstermijn van twee jaren (artikel 7:28 BW). Na twee jaren kan de verkoper dan ook geen betaling meer afdwingen. Bijzondere verjaringstermijnen Verder kent de wet enkele bijzondere verjaringstermijnen, zoals:

 

Schadevergoeding wegens milieuverontreiniging: 30 jaar Belastingschulden: 5 jaar

Verkrijgende verjaring Wie te goeder trouw een bepaalde zaak van iemand anders in bezit heeft, wordt na drie jaar eigenaar. Bij onroerende goederen (bijvoorbeeld een huis) en register-goederen (bijvoorbeeld een vliegtuig) bedraagt de termijn tien jaar. Een bezitter te kwader trouw (bijvoorbeeld een dief) wordt na twintig jaar vanzelf eigenaar. Deze mogelijkheid bestaat pas sinds 1 januari 1993, een bezitter te kwader trouw kan dus op zijn vroegst in 2013 eigenaar worden. Gevonden voorwerpen Als je een voorwerp vindt dat van niemand is, dan word je eigenaar zodra je het opraapt. Blijkt het wel van iemand anders te zijn, dan word je als bezitter te goeder trouw na drie jaar eigenaar. Als je een voorwerp vindt dat iemand anders kennelijk is verloren, dan word je na één jaar eigenaar als voldaan is aan enkele voorwaarden: aangifte doen of wanneer de eigenaar bekend is: deze op de hoogte brengen van de vondst. Verder moet het voorwerp aan de gemeente in bewaring worden gegeven. Als je het voorwerp zelf bewaart, dan zul je moeite moeten doen de eigenaar op te sporen. Stuiting en verlenging van de verjaring Om te voorkomen dat een vordering verjaart, zal de wederpartij veelal door middel van aanmaningen laten weten nog een vordering te hebben. Door het versturen van deze aanmaningen, kan men een lopende verjaringstermijn stoppen.


Dat heet stuiting. Hiervoor is dan wel vereist dat de wederpartij kan aantonen dat deze aanmaningen ook daadwerkelijk binnen de verjaringstermijn verstuurd zijn, bijvoorbeeld door middel van een aangetekende brief. Door stuiting van de verjaring, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen op de dag volgend op de stuiting. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijjn, maar niet langer dan vijf jaar.

Artikel 310 1. Een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden. 2. Is de schade een gevolg van verontreiniging van lucht, water of bodem, van de verwezenlijking van een gevaar als bedoeld in artikel 175 van Boek 6 dan wel van beweging van de bodem als bedoeld in artikel 177, eerste lid, onder b, van Boek 6, dan verjaart de rechtsvordering tot vergoeding van schade, in afwijking van het aan het slot van lid 1 bepaalde, in ieder geval door verloop van dertig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. 3. Voor de toepassing van lid 2 wordt onder gebeurtenis verstaan een plotseling optredend feit, een voortdurend feit of een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak. Bestaat de gebeurtenis uit een voortdurend feit, dan begint de termijn van dertig jaren bedoeld in lid 2 te lopen nadat dit feit is opgehouden te bestaan. Bestaat de gebeurtenis uit een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, dan begint deze termijn te lopen na dit laatste feit. 4. Indien de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, een misdrijf oplevert als bedoeld in de artikelen 240b en 242 tot en met 273a van het Wetboek van Strafrecht en is gepleegd ten aanzien van een minderjarige, verjaart de rechtsvordering tot vergoeding van schade tegen de schuldige aan het misdrijf niet zolang het recht tot strafvordering niet door verjaring is vervallen. 5. In afwijking van de leden 1 en 2 verjaart een rechtsvordering tot vergoeding van schade door letsel of overlijden slechts door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Indien de benadeelde minderjarig was op de dag waarop de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon bekend zijn geworden, verjaart de rechtsvordering slechts door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde meerderjarig is geworden.


Vervalbeding Er dient een onderscheid te worden gemaakt in verjaringstermijnen (in de wet geregeld) en contractuele vervaltermijnen. Als gesproken wordt over een (contractuele) vervaltermijn zoals bijv. vermeld in jullie algemene voorwaarden (10.7) , dan betekent dit dat de contractant geen rechten meer heeft jullie aan te spreken na deze 5 jaar. Dit is een gebruikelijke termijn en algemeen aanvaard (zie ook RVOi, DNR e.d.) Discussie kan plaatsvinden met een opdrachtgever over een langere termijn (bijvoorbeeld 7 jaar). Dit dient dan wel separaat te worden geregeld met verzekeraars, omdat anders niet conform RVOI/DNR wordt gewerkt. Verzekeraars gaan hier overigens behoudend mee om, omdat zij -veelal ook op basis van hun herverzekeringscontract - geen lange termijnen kunnen verzekeren. Een verjaringstermijn is naar de aard iets anders en blijft derhalve gewoon bestaan. Dat betekent dat indien een benadeelde op grond van de overeenkomst jullie aansprakelijk stelt (derhalve binnen de 5 jaars termijn van de eindnota cfm de contractuele vervaltermijn) er daarnaast ook een verjaringstermijn geldt van 5 jaar ingaande vanaf het moment dat - er aan de zijde van de benadeelde bekendheid bestaat met de schade, en - en deze bekend is met de aansprakelijke persoon. Als die bekendheid er niet is (verborgen gebrek of schade) dan geldt in ieder geval een verjaringstermijn van 20 jaar vanaf het moment van oorzaak van de schade.

Wat is verjaring ?  

Verkenning van verjaringsregels in het nederlands recht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you